HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről. Hatályos: 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről. Hatályos: 2014."

Átírás

1 HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: július 15-től 1. Általános tudnivalók Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje A forintszámlás devizaforgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje Deviza számlákhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje... 6 Indoklás: Hpt bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a hirdetményben a hatályos jogszabályok szerinti pontosítások történtek, valamint egységes szerkezetbe került a forint-és deviza fizetési számlákat érintő megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje. Jelen hirdetmény kiadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezzük az alábbi hirdetményeket, melyeket egységes szerkezetben jelen hirdetmény tartalmaz: - TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos forint pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: július 2-tól - HIRDETMÉNY A forint és deviza fizetési számlákhoz kapcsolódó deviza-és külföldet érintő pénzforgalom rendjéről Hatályos: től 1

2 A Pannon Takarék Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek fizetési megbízásait a jelen Hirdetményben meghatározottak szerint teljesíti. 1. Általános tudnivalók A Bank munkanapokon ügyfélfogadást Hétfő Kedd - Csütörtök Péntek 7,30 órától 17,00 óráig 7,30 órától 16,00 óráig, 7,30 órától óráig tart. Az ügyfélfogadási idő alatt átvett, a Számlatulajdonosok, illetve a számlavezetett ügyfelek partnerei, valamint külső szervektől beérkező a Számlavezető hely által kezelt fizetési számlákra vonatkozóan kezdeményezett információ-, adatszolgáltatási, igazolás kiadására irányuló kéréseit a Bank az átvételt követően legkésőbb 8 banki munkanapon belül teljesíti. A Bank által meghatározott munkanap záró időpontját az 1. számú melléklet tartalmazza. A Bank a fizetési megbízások teljesítését az alábbi feltételek mellett vállalja: Pénztári ki-és befizetések: Hétfő: Kedd- Csütörtök: Péntek: 7,30 16,45 óráig 7,30 15,45 óráig 7,30 13,45 óráig A készpénz be-és kifizetési tételeket a Bank azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb beérkezett rögzített tételekre, kivéve a hatósági átutalást és az átutalási végzést, mely teljesítési rangsorban mindig megelőzi a készpénz kifizetési tranzakciókat. Forint műveletek: Az ,- Ft, azaz ötszázezer forint feletti kifizetési és az ,- Ft, azaz egymillió forint feletti befizetési igényét a tényleges pénztári tranzakció kezdeményezését megelőzően, legkésőbb az előző Banki munkanapon hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig kell a Számlavezető helynek írásban bejelentenie. Valuta műveletek: ,- Ft-nak, azaz ötszázezer forintnak megfelelő EUR összeg feletti kifizetési és az ,- Ft-nak, azaz Egymillió forintnak megfelelő EUR összeg feletti befizetési igényét a tényleges pénztári tranzakció kezdeményezését megelőzően, legkésőbb az előző Banki munkanapon hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig kell a Számlavezető helynek írásban bejelentenie. Egyéb valutanemekben ,- Ft-nak, azaz Kétszázezer forintnak megfelelő összeg feletti ki-, illetve befizetési igényét a tényleges pénztári tranzakció kezdeményezését megelőzően, legkésőbb az előző Banki munkanapon hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig kell a Számlavezető helynek írásban bejelentenie. A számlavezető hely a bejelentés nélküli kifizetési igényeket a készpénzkészlet függvényében teljesíti. Megbízások befogadásának általános szabályai: Az ügyfél a Bank által már átvett fizetési megbízást nem vonhatja vissza. Kivételt képeznek a Számlatulajdonos által terhelési nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, ahol a Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését a Bankhoz eljuttatott, a Banknál bejelentett módon aláírt rendelkező levél formájában, a terhelési napot megelőző banki munkanap végéig külön indoklás nélkül visszavonhatja. A Bank a visszavonásért a Hírdetmény szerinti díjat számítja fel. A Bank minden tőle elvárhatót megtesz a hibásan benyújtott és már teljesített megbízás összegének visszaszerzése érdekében. Az átutalási megbízásokat a Számlatulajdonos "Terhelési nap" megjelöléssel is benyújthatja, ebben az esetben a megbízás pénzforgalmi számlán történő könyvelése, illetve a címzett fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő továbbítása a Terhelési nap -ként megjelölt banki munkanapon történik. Terhelési napként a benyújtás napja vagy az azt követő bármelyik munkanap megjelölhető. Amennyiben a Terhelési nap nem banki munkanapra esik, abban az esetben a Számlavezető hely a fizetési megbízást a Terhelési nap -ot követő első banki munkanapon teljesíti. A Számlatulajdonos számlája javára érkező InterGiro2 átutalások a banki fogadást követő feldolgozás során haladéktalanul jóváírásra kerülnek. A más pénzforgalmi szolgáltató ügyfelétől érkező, hatósági átutalás, átutalási végzés, egyszerű és csoportos beszedési megbízás teljesítésen alapuló jóváírásokat a Bank az azt tartalmazó InterGiro1 állomány átvételét követően, még tárgynapon jóváírja a Számlatulajdonos számláján. A Számlatulajdonos számlája javára fogadott VIBER átutalások a banki fogadásáról a Számlavezető hely által történt tudomásszerzést követően haladéktalanul jóváírásra kerülnek. 2

3 Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos partnerétől olyan megbízás érkezik a Számlatulajdonos részére, amelyet a pénzforgalmi jelzőszám hibája vagy egyéb okból kifolyólag a Számlavezető hely nem tud automatikusan és egyértelműen beazonosítani, akkor a tétel rendezéséről tárgynapon megkísérel gondoskodni. Rendezés alatt értendő az, hogy a Számlavezető hely sikeres beazonosítás után lekönyveli a megbízást a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján, vagy sikertelen beazonosítás esetén visszautalja a tételt a kezdeményező fizetési számlájára. A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételek vonatkozásában a Bank közvetői tevékenységet végez, melynek keretében a Posta Elszámoló Központtól kapott tételeket tárgynapon - a tételeket tartalmazó adatállomány fogadásának napján - könyveli le a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján. A Bank az okmányos műveleteket export, import, akkreditív, inkasso, garancia a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrtn (MTB Zrt.) keresztül bonyolítja az MTB Zrt. mindenkor hatályos Hirdetményeiben és Általános Szerződési Feltételeiben foglalt feltételekkel. 2. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje 2.1. Papír alapú megbízások: A Számlatulajdonosok papír alapú fizetési megbízásaikat postai úton, vagy közvetlen benyújtással, juttathatják el a Számlavezető fiókhoz. A papír alapon - postai úton, vagy közvetlen benyújtással kezdeményezett normál fizetési megbízásokat forintban kezdeményezett átutalási megbízást, saját számlák közötti vagy a Bank által kezelt fizetési számlákra címzett átutalási (átvezetés) megbízást, beszedési megbízás kezdeményezést a postai kifizetési utalványokat és a készpénz ki- és befizetéseket kivéve - a fentiekben ismertetett módon hétfő-csütörtök 7,30 órától 14,00 óráig, péntek 7,30 órától 12,00 óráig fogadja be a Számlavezető fiók tárgynapi teljesítésre. Az így befogadott megbízásokat a Bank tárgynapon, hagyományos módon továbbítja a Giro (InterGiro1) rendszeren keresztül melyek a tárgynapot követő banki munkanapon érkeznek meg a címzett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A fenti határidőt követően benyújtott bankon kívüli megbízások a következő banki munkanapon kerülnek teljesítésre. A Bank az ügyfél forint számlája javára külföldről érkező forint átutalásokat tárgynapon feldolgozza, ha tárgynapon 17 óráig beérkezik. A záró időpont után beérkező külföldről érkező forint átutalásokat a következő munkanapon érkezettnek tekintjük. Az Ügyfél külön kérésére a papír alapon 14:00-ig benyújtott normál fizetési megbízásokat átutalási megbízást a Hirdetményben foglalt díjtétel ellenében a Bank az InterGiro2 rendszeren keresztül továbbítja. Más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára az InterGiro2 rendszeren keresztül továbbított átutalási megbízásoknál (ide nem értve a hatósági átutalást és átutalási végzést) a Bank biztosítja, hogy az összeg a címzett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz legkésőbb a megbízás átvételét követő hat órán belül megérkezik. A Számlatulajdonos az Electra/Netbank ügyfélprogramon keresztül elindított InterGiro2 átutalási megbízás visszahívását már a banki teljesítése során, vagy annak teljesítését követően, de legkésőbb az eredeti InterGiro2 átutalási megbízás teljesítésre történő banki befogadását követő 30. (harmincadik) naptári napon 10 óráig a Számlavezető helyhez benyújtott, a Számlavezető helynél bejelentett módon aláírt, erre a célra rendszeresített formanyomtatvány (RECALL megbízás) kitöltésével kezdeményezheti. Postai kifizetési utalvány papír alapon történő benyújtása esetén a számlavezető fiók az ügyféltől átvett utalványokat és a hozzá tartozó feladó jegyzéket - ellenőrzést követően tárgynapon postai úton továbbítja a Bank központjához. A Bank központja az aláírást követően haladéktalanul postázza a levelező bankja (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) felé. A postai úton a Magyar Takarékszövetkezeti Bankhoz 9,00 óráig beérkezett papíros alapú postai kifizetési utalványok még tárgynapon, az azt követően érkezett megbízások a következő munkanapon kerülnek átadásra a Magyar Posta részére. A postai kifizetési utalványok utalványi díjjal növelt végösszesen forintösszegével a Bank a levelező Bankhoz történő továbbítással egyidejűleg terheli meg a számlatulajdonos számláját. Ha a befogadott postai kifizetési utalványok utalványdíjjal növelt végösszesen forintösszegének fedezete az elszámolás végrehajtásának pillanatában (a kifizetési utalványok befogadásának időpontjától függően tárgynapon vagy a következő banki munkanapon 9.00 órakor) teljes összegében nem áll rendelkezésre a Számlatulajdonos terhelendő pénzforgalmi számláján, akkor a Számlavezető hely a teljes kifizetési utalvány csomag feldolgozását felfüggeszti és teljesítetlenül visszaküldi azt a Számlatulajdonos részére. Amennyiben a Számlatulajdonos által benyújtott kifizetési utalványokon értéknap szerepel, akkor a kifizetési utalványok ellenértékének elszámolására és az utalványok a Magyar Postának történő átadására ezen a napon kerül sor. 3

4 2.2. Elektronikus úton (Electra/Netbank) benyújtott megbízások A Számlatulajdonosok a Home (Electronic) Banking, illetve Internet Banking szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Szolgáltatási Szerződés megkötésével jogosultak fizetési megbízásaikat Electra ügyfélprogramon illetve Internet Bankon keresztül elektronikus úton benyújtani a Számlavezető fiókhoz. Az Home (Electronic) Banking, illetve Internet Banking szolgáltatással rendelkező ügyfél fizetési megbízások benyújtását folyamatosan kezdeményezheti a Bank ügyfélforgalmi idejétől függetlenül az alábbi teljesítési határidők szerint. A számlatulajdonos által elektronikus úton benyújtott bankon kívüli egyszerű (belföldi forint) és csoportos átutalási megbízásokat, valamint a rendszeres (tartós) átutalási megbízásokat a Bank az InterGiro2 rendszeren keresztül továbbítja. A Bank az elektronikus úton beküldött és az InterGiro2 rendszeren keresztül továbbításra kerülő megbízásokat minden banki munkanapon Hétfő - Péntek 7,00 és 14 óra között folyamatosan veszi át, és biztosítja, hogy (a fedezet rendelkezésre állása esetén) az összeg a címzett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz legkésőbb a megbízás átvételét követő hat órán belül megérkezzen. Fedezethiány esetén (amennyiben az ügyfél a Bankkal nem állapodott meg a megbízások sorbaállításában) a megbízások a napzárásban törlődnek. A fenti átvételre nyitva álló időtartam alatt teremtett fedezet esetén a tétel az InterGiro2 rendszeren keresztül a következő küldéskor kerül továbbításra. A fenti átvételre nyitva álló időpont után már csak a következő munkanapi teljesítéssel küldhető be bankon kívüli átutalási megbízás és csoportos átutalási megbízás. Valamint ezen időpont után és a következő banki munkanap reggel 7,00 óra előtt beküldött - InterGiro2 rendszeren keresztül továbbítandó egyszerű és csoportos átutalási megbízások, valamint a rendszeres (tartós) átutalások az első InterGiro2 küldéssel kerülnek továbbításra a címzett bankjához Az egyéb bankon kívüli megbízásokat (hatósági átutalás, csoportos beszedési megbízás) Hétfő Csütörtök: Péntek: 7,30-14,00 óráig 7,30 12,00 óráig veszi át a Bank tárgynapi teljesítésre. Az így átvett megbízásokat a Bank tárgynapon, hagyományos módon továbbítja a GIRO (InterGiro1) rendszeren keresztül, melyek a tárgynapot követő banki munkanapon érkeznek meg a címzett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A fenti határidőt követően benyújtott bankon kívüli megbízások a következő banki munkanapon kerülnek teljesítésre A számlatulajdonos által Bankon belüli tételként Hétfő Péntek: 7,30 19,00 óráig - tárgynapi teljesítésre benyújtott megbízása a címzett számláján, tárgynapon jóváírásra kerül. - Tárgynapon teljesítésre kerülnek továbbá a számlatulajdonos számlái közötti átvezetések, illetve betét lekötések Az üzemidőn túl kezdeményezett bankon belüli megbízásokat Hétfő Péntek: 19,00 óra után a következő banki munkanapon átvettnek tekinti a Bank A 11,00 óráig elektronikus úton benyújtott kifizetési utalványokat a Bank tárgynapon továbbítja a levelező bankjának (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) ahonnan a következő nap reggel (T+1) elkészült összesített adatállomány részeként kerülnek továbbításra a Posta Elszámoló Központ felé. A postai kifizetési utalványok utalványdíjjal növelt végösszesen forintösszegével a Bank a levelező bankhoz történő továbbítással egyidejűleg terheli meg a Számlatulajdonos számláját. A 11 óra és 16 óra között Electra ügyfélprogramon keresztül beérkezett postai kifizetési utalványok még tárgynapon előkészítésre és továbbításra kerülnek a levelező bank felé, ahonnan a következő nap reggel (T+1) elkészült összesített adatállomány részeként kerülnek továbbításra a Posta Elszámoló Központ felé. A 16 óra után benyújtott postai kifizetési utalványok esetében a Bank a következő munkanapon teljesíti a rá háruló feladatokat. A postai kifizetési utalványok utalványdíjjal növelt végösszesen forintösszegével a Bank a levelező bankhoz történő továbbítással egyidejűleg terheli meg a Számlatulajdonos számláját. Ha a kifizetési utalványok utalványdíjjal növelt végösszesen forintösszegének fedezete az elszámolás végrehajtásának pillanatában teljes összegében nem áll rendelkezésre a Számlatulajdonos terhelendő pénzforgalmi számláján, akkor a Számlavezető hely a teljes kifizetési utalvány csomagot visszautasítja. 4

5 3. A forintszámlás devizaforgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje 1. A Bank a nemzetközi fizetési forgalomba a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-n (levelező bankon) keresztül kapcsolódik. 2. A Bank kizárólag azon devizanemekben teljesít megbízásokat, melyekben a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál nostro számlával rendelkezik, melyek az alábbiak: EUR, USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN 3. A Bank csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Banknál bejelentett módon aláírt deviza átutalási megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. Forinttól eltérő pénznemben kezdeményezett, vagy forintban benyújtott, de külföldre irányuló (deviza) átutalási megbízás esetében, amennyiben a címzett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójának országa nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámot (IBAN-t) alkalmaz (2. sz. melléklet a fizetési számlák azonosítására, az IBAN szám feltüntetése nélkül, vagy hibás IBAN jelzőszámmal benyújtott átutalási megbízásokat a Bank teljesítés nélkül visszautasítja. 4. Az Electra rendszeren keresztül hétfőtől csütörtökig 7,30-14,30 óráig, pénteken 12,00 óráig átvett, valamint a papír alapon hétfőtől csütörtökig 7,30-14,00 óráig pénteken 7,30-12,00 óráig átvett deviza átutalási megbízásokat vállalja tárgynapi feldolgozásra a Bank. Kivételt képeznek a papír alapon kezdeményezett külföldre irányuló forint átutalások, melyeket hétfőtől csütörtökig 7,30-12,00 óráig pénteken 7,30-11,00 óráig veszi át a Bank tárgynapi feldolgozásra. A fenti határidőt követően átvett bankon kívüli megbízások a következő banki munkanapon kerülnek feldolgozásra. 5. A Bank a hatályban lévő szabályoknak megfelelően kötelezettség elvállalása esetén- ragaszkodik ahhoz, hogy a (jutalékkal növelt) fedezet biztosított legyen. A Bank a deviza átutalási megbízás forintellenértékét a teljesítés napján (T nap) az Ügyfél számláján megterheli a Bank által jegyzett T. napon érvényes külker deviza eladási árfolyamon, és a megbízást továbbítja a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek. 6. A kimenő deviza átutalási megbízásokat érintő teljesítési határidő, és árfolyam alkalmazásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza: teljesítés valutanapja USD/EUR egyéb devizanemek (nem USD/EUR) teljesítés valutanapja ** normál T+1 - T ig beérkező sürgős, T+1 - T ig (pénteken: 11 óráig) beérkező sürgős, T+1 - T+1/T+2* árfolyam T napi külker deviza eladási T napi külker deviza eladási T napi külker deviza eladási * A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. külön fedezetbiztosítása függvényében ** Amennyiben a Bank nem tud T+1valutanapra fedezetet biztosítani, úgy a megbízás T+2 valutanappal teljesül díj felszámítása nélkül. 7. A Bank az Ügyfél fizetési számlája javára érkező devizaösszegeket a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál vezetett nostro számláján történő jóváírással megegyező munkanapon írja jóvá a. EGT-n belüli, vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésében szereplő fedezetbiztosítás napjával megegyező értéknappal (kamatnappal) b. EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésével megegyező értéknappal (kamatnappal). Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja későbbi, mint az értesítés napja, akkor a bejövő átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyező értéknappal kerül jóváírásra. 8. A 17 óráig beérkező deviza jóváírási megbízásokat a Bank tárgynapon teljesíti, a záró időpont után beérkező átutalásokat a következő munkanapon érkezettnek tekinti. 9. A bejövő átutalások ellenértékei az ügyfél számláján történő rögzítés munkanapján érvényes deviza vételi árfolyamokon kerülnek kiszámításra. 10. Az átutalással fizetési számlára érkező devizaösszegeket a számlavezető hely az átutalási megbízásban megjelölt számla devizanemében írja jóvá. 11. A Bank Hirdetményeiben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni. 12. A ,- EUR feletti átutalás esetében történhet egyedi árfolyammal is a konverzió, a tranzakció jutalékainak felszámítása mellett. 13. A fix összegben meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a napi árfolyamokon történik. 5

6 14. Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA) Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők: EGT állam pénznemében** nem EGT állam pénznemében** EGT-n belül*- EGT-n belül* nem EGT-n kívül *- EGT-n kívül* nem SHA *EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. **Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt) EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelő - költségviseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül benyújtásra, SHA költségviseléssel, EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, SHA költségviseléssel. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: 1. Megosztott költségviselésnél (SHA): a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja / levelezőbankja által felszámított bankköltséget. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegből kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 2. Kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN): az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét a kedvezményezett viseli. Ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a megbízó bank (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfelelően a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 3. Megbízó általi költségviselésnél (OUR): az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizeti. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján. 4. Deviza számlákhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje 1. Devizaszámla bármely, a Pannon Takarék Bank által jegyzett konvertibilis devizában kivéve: CZK, PLN nyitható, de csak azok a deviza számlák kamatoznak, amelyek deviza nemére vonatkozóan a Bank kamat mértéket tesz közzé. Deviza betéti kamatokat a Bank a következő devizanemekre határoz meg: USD, CHF, EUR, GBP. 2. A Bank a nemzetközi fizetési forgalomba a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-n (levelező bankon) keresztül kapcsolódik. 3. A Bank kizárólag azon devizanemekben teljesít megbízásokat, melyekben a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál nostro számlával rendelkezik, melyek az alábbiak: EUR, USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN 4. A Bank csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Banknál bejelentett módon aláírt deviza átutalási megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. Forinttól eltérő pénznemben kezdeményezett, vagy forintban benyújtott, de külföldre irányuló (deviza) átutalási megbízás esetében, amennyiben a címzett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójának országa nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámot (IBAN-t) 6

7 alkalmaz (2. számú melléklet szerint) a fizetési számlák azonosítására, az IBAN szám feltüntetése nélkül, vagy hibás IBAN jelzőszámmal benyújtott átutalási megbízásokat a Bank teljesítés nélkül visszautasítja. 5. Az Electra rendszeren keresztül hétfőtől csütörtökig 7,30-14,30 óráig, pénteken 12,00 óráig átvett, valamint a papír alapon hétfőtől csütörtökig 7,30-14,00 óráig pénteken 7,30-12,00 óráig átvett deviza átutalási megbízásokat vállalja tárgynapi feldolgozásra a Bank. Kivételt képeznek a papír alapon kezdeményezett deviza számla terhére forint átutalások külföldre, melyeket hétfőtől csütörtökig 7,30-12,00 óráig pénteken 7,30-11,00 óráig veszi át a Bank tárgynapi feldolgozásra. A fenti határidőt követően benyújtott bankon kívüli megbízások a következő banki munkanapon kerülnek feldolgozásra. 6. A Bank a hatályban lévő szabályoknak megfelelően kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a (jutalékkal növelt) fedezet biztosított legyen. A Bank a devizaátutalási megbízás ellenértékét a teljesítésnapján (T nap) az Ügyfél számláján megterheli a Bank által jegyzett T. napon érvényes deviza vételi árfolyamon, a T napon érvényes külker deviza eladási árfolyamon konvertálja és a megbízást továbbítja a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek 7. A kimenő deviza átutalási megbízásokat érintő teljesítési határidő, és árfolyam alkalmazásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza: USD/EUR egyéb devizanemek (nem USD/EUR) árfolyam teljesítés teljesítés valutanapja valutanapja ** normál konverzió nélküli T+1 - T normál T+1 - T+2 - T. napi deviza vételi/ külker deviza eladási 8.15-ig beérkező sürgős, konverzió nélküli 8.15-ig beérkező sürgős, T+1 - T+1 T+1 T+1 - T. napi deviza vételi/külker deviza eladási ig (pénteken: 11 óráig) beérkező sürgős,konverzió nélküli T+1 - T+1/T+2* ig (pénteken: 11 óráig) beérkező sürgős, T+1 T+1/T+2* T. napi deviza vételi/külker devizaeladási * A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. külön fedezetbiztosítása függvényében ** Amennyiben a Bank nem tud T+1valutanapra fedezetet biztosítani, úgy a megbízás T+2 valutanappal teljesül díj felszámítása nélkül. A deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a T. munkanapon érvényes deviza vételi/eladási árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján terhelésre. 8. A Bank az Ügyfél bankszámlája / pénzforgalmi számlája javára érkező devizaösszegeket a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál vezetett nostro számláján történő jóváírással - megegyező munkanapon, írja jóvá - -EGT-n belüli, vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésében szereplő fedezetbiztosítás napjával megegyező értéknappal (kamatnappal) - EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésével megegyező értéknappal (kamatnappal). Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja későbbi, mint az értesítés napja, akkor a bejövő átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyező értéknappal kerül jóváírásra. 9. A 17 óráig beérkező deviza jóváírási megbízásokat a Bank tárgynapon teljesíti, a záró időpont után beérkező átutalásokat a következő munkanapon érkezettnek tekinti. 10. A bejövő átutalások ellenértékei az ügyfél számláján történő rögzítés munkanapján érvényes külker deviza vételi/deviza eladási árfolyamokon kerülnek kiszámításra. 11. Az átutalással fizetési számlára érkező devizaösszegeket a számlavezető hely az átutalási megbízásban megjelölt számla deviza nemében írja jóvá. 12. A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni. 7

8 13. A ,- EUR feletti átutalás esetében történhet egyedi árfolyammal is a konverzió, a tranzakció jutalékainak felszámítása mellett. 14. A fix összegben meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a napi árfolyamokon történik. 15. Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA) Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők: EGT állam pénznemében** nem EGT állam pénznemében** EGT-n belül*- EGT-n belül* nem EGT-n kívül *- EGT-n kívül* nem SHA *EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. **Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt) EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelő - költségviseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül benyújtásra, SHA költségviseléssel, EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, SHA költségviseléssel. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: 1. Megosztott költségviselésnél (SHA): a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja / levelezőbankja által felszámított bankköltséget. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegből kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 2. Kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN): az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét a kedvezményezett viseli. Ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a megbízó bank (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfelelően a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 3. Megbízó általi költségviselésnél (OUR): az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizeti. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján. 16. A számlavezető fiók nyitvatartási ideje alatt átvett, átvezetési típusú tranzakciók (átvezetés saját számlák között illetve bankon belül) tárgynapon jóváírásra kerülnek. Pannon Takarék Bank Zrt. Mellékletek: 1. számú melléklet Munkanap záró időpontja 2. számú melléklet IBAN-t alkalmazó országok és országkódok 8

9 1. számú melléklet Munkanap záró időpontja Megbízás típus Hétfőtől- Csütörtökig Péntek Bejövő deviza megbízások 18 óra 18 óra Forint számla terhére történő átutalások belföldre (forint és deviza) Forint számla terhére történő átutalások külföldre (forint és deviza) Forint számla terhére történő forint átutalás külföldre Deviza számla terhére történő deviza átutalások Deviza számla terhére történő forint átutalás külföldre 16 óra 14 óra 16 óra 14 óra 14 óra 13 óra 16 óra 14 óra 14 óra 13 óra 9

10 2. számú melléklet IBAN-t alkalmazó országok és országkódok, IBAN formátumok Ország * Országkód Számlasz ám hossza Formátum (MINTA!) Albánia AL 28 AL Andorra AD 24 AD Ausztria* AT 20 AT Azerbajdzsán AZ 28 AZ21 NABZ Bahrain BH 22 BH67 BMAG Belgium* BE 16 BE Bosznia-Hercegovina BA 20 BA Brazilia BR 29 BR P 1 Bulgária* BG 22 BG80 BNBG Ciprus* CY 28 CY Costa Rica CR 21 CR Cseh Köztársaság* CZ 24 CZ Dánia* Faroe- szigetek, Grönland DK FO GL 18 DK FO GL Dominikai Köztársaság DO 28 DO28 BAGR Egyesült Arab Emirátusok AE 23 AE Egyesült Királyság* GB 22 GB29 NWBK Észtország* EE 20 EE Finnország* FI 18 FI Franciaország* FR 27 FR M Gibraltár GI 23 GI75 NWBK Görögország* GR 27 GR Grúzia GE 22 GE29 NB Guatemala GT 28 GT82 TRAJ Hollandia* NL 18 NL91 ABNA Horvátország HR 21 HR Írország* IE 22 IE29 AIBK Izland IS 26 IS Izrael IL 23 IL Jordánia JO 30 JO94 CBJO Kazahsztán KZ 20 KZ86 125K ZT Katar QA 29 QA58 DOHB AB CDEF G Kuwait KW 30 KW81 CBKU Lengyelország* PL 28 PL Lettország* LV 21 LV80 BANK Libanon LB 28 LB Lichtenstein LI 21 LI A A Litvánia* LT 20 LT Luxemburg* LU 20 LU Macedonia MK 19 MK Magyarország* HU 28 HU * A *-gal jelölt országok az Európai Unió jelenlegi tagállamai 10

11 Málta* MT 31 MT84 MALT MTLC AST0 01S Mauritania MR 27 MR Mauritius MU 30 MU17 BOMM M UR Monaco MC 27 MC H79 Montenegro ME 22 ME Moldovai Köztársaság MD 24 MD24 AG Németország* DE 22 DE Norvégia NO 15 NO Olaszország* IT 27 IT60 X Pakisztán PK 24 PK36 SCBL Palesztina PS 29 PS92 PALS Portugália* PT 25 PT Románia* RO 24 RO49 AAAA 1B San Marino SM 27 SM86 U Spanyolország* ES 24 ES Szaud-Arábia SA 24 SA Svájc CH 21 CH Svédország* SE 24 SE Szerbia RS 22 RS Szlovák Köztársaság* SK 24 SK Szlovénia* SI 19 SI Törökország TR 26 TR Tunézia TN 24 TN Virgin-szigetek, Brit VG 24 VG96 VPVG

I. A forintszámlán bonyolított forint forgalom teljesítési rendje

I. A forintszámlán bonyolított forint forgalom teljesítési rendje TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos forint fizetési számláját, pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről (a hatályos pénzforgalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Hpt. 210. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

Devizaszámlák kamatozása

Devizaszámlák kamatozása HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2013. január 2-től I. Valuta, deviza és kereskedelmi

Részletesebben

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014 HIRDETMÉNY Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta, deviza és vételi / közép / eladási árfolyamok a.)

Részletesebben

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap.

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap. HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek külföldi/belföldi természetes személy részére vezetett számlák kondícióiról. Érvényes: 2010. szeptember 10-től I. Valuta, és kereskedelmi vételi / közép

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Általános feltételek: A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett

Részletesebben

A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be.

A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.hu Lakossági forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2015. január 1-től A fizetési számlára vonatkozó szerződés

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2015. január 1-től A fizetési számlára vonatkozó szerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25. HIRDETMÉNY 1.sz.melléklet Devizában és valutában végzett fizetési megbízások Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2013. 11.

Részletesebben

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.hu Vállalkozói forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú)

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú) AKCIÓS HIRDETMÉNY a vállalkozói pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014.04.14. Közzétéve:2014.02.12. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 1 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505220 Fax: 37/505225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu Kirendeltség címe, elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Tel/Fax: 37/312070 HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan a) A Számlavezetı hely csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Számlavezetı

Részletesebben

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 3749/2015. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Tájékoztató Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizabetét számla vezetéséről Hatályos: 2013. december 3-tól I. Általános

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben