Kolozsvár: A magyar nyelv szerepe a gazdasági és társadalmi életben. Nyelvi jogok, Románia, Kolozsvár, Nyelvi Karta, Európa Tanács

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kolozsvár: A magyar nyelv szerepe a gazdasági és társadalmi életben. Nyelvi jogok, Románia, Kolozsvár, Nyelvi Karta, Európa Tanács"

Átírás

1 Kolozsvár: A magyar nyelv szerepe a gazdasági és társadalmi életben Kulcsszavak: Nyelvi jogok, Románia, Kolozsvár, Nyelvi Karta, Európa Tanács Bevezető: Az Európa Tanács keretében 1992-ben elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája azt a célt hivatott szolgálni, hogy a Tanácsot alkotó országok különböző régióiban elszórtan vagy tömbben élő, sajátos történelemmel illetve kulturális hagyományokkal rendelkező kisebbségek nyelvi jogaikat segítse illetve megerősítse és mint ilyen korszakalkotónak minősül. A charta célja tehát egyértelműen a kisebbségi nyelvek védelme, illetve azok megőrzésére tett fokozott törekvések garantálása. A felépítését és szabályozását tekintve elmondható, hogy míg bizonyos részeknél a chartát ratifikáló államok kötelesek biztosítani a vállalt passzusok egészét, máshol bizonyos korlátok között ugyan, de- megilleti a választás lehetősége, hogy mely cikkek fölött vállalnak kötelezettséget. A jelen tanulmány tárgya megvizsgálni, hogy mennyire tud Románia megfelelni a vállalt kötelezettségeknek, pontosabban pedig a charta 13-ik cikkének, a gazdasági és társadalmi életet szabályozó, az ország által vállalt paragrafusainak. A kutatás során a Kolozsváron tapasztalható megvalósulásokat illetve hiányosságokat fogom bemutatni, esetenként konkrét példákkal alátámasztva azokat. Kolozsvár különös helyzetben van a kisebbségi nyelvhasználat szempontjából, mivel az ország belső jogrendszerében meghatározott 20%-ot nem éri ugyan el a magyar kisebbség aránya, mégis számottevően, szinte 50,000 lélekszámban van jelen a városban, mindemellett megkerülhetetlen közösséget képeznek a város történelmében, kultúrális életében 1 és döntéshozatalában is. 2 1 Elég ha az olyan jól működő intézményekre gondolunk mint a Kolozsvári Állami Magyar Színház, Kolozsvári Puck Bábszínház, vagy az olyan egyesületekre, mint az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kriza János Néprajzi Társaság, illetve az olyan programokra, mint az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Kolozsvári Magyar Napok. 2 Jelenleg a Kolozsvári Városi Tanácsban négy, az RMDSZ színeiben mandátumot szerzett tanácsos ül, melyből egy, az egyik alpolgármesteri funkciót is betőlti. A Kolozsvári Megyei Tanácsban öt RMDSZ-es tanácsos ül, emellett az egyik alelnöki funkciót is sikerült megszerezni.

2 A kutatás során három nagyobb szegmensre osztom a dolgozatot: először azt vizsgálom meg, hogy a 13-cikkben foglaltak közül Románia mely bekezdések fölött vállalt kötelezettségeket, következésképpen melyek azok a jogok amelyek Kolozsváron is meg kell, hogy jelenjenek a magyar kisebbség környezetében. Ezt követően Románia belső jogrendszerét vizsgálom, ahol az alkotmányban, organikus illetve más törvényekben keresem meg, hogyan és milyen szinten sikerült beépíteni a charta szövegét a belső törvényekbe. A harmadik, befejező részben a kutatás eredményeit összegzem, illetve olyan esetleges megoldásokat latolgatok amelyekkel könnyebben és hatékonyabban lehetne érvényt szerezni a nyelvi jogoknak. A jogesetek és konkrét példák szerepe rendkívül lényeges, hiszen itt észlelhetők igazán a pozitív és negatív tapasztalatok előfordulása, illetve valós tényfeltárást végezhetünk azt illetően mennyire hatásos egy ilyen nyelvi charta az állam területén belül, illetve az azt képező kisebbségek életében. A gazdasági életet érintő rendelkezésekről A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája 13-ik cikkelyét illetően az első dolog amire figyelmet kell fordítani, az az, hogy Románia mely passzusok fölött kívánt felelösséget vállalni a magyar nyelvre vonatkozóan, illetve ennek következtében, melyek azok a jogok amelyek megilletik a magyar kisebbséget. Szerkezetét tekintve a charta 13-ik cikkelye, nevezetesen a Gazdasági és társadalmi élet két részre van felosztva. Először, az a.), b.), c.), illetve d.) pontokat magába foglaló első bekezdés rendelkezik a gazdasági élettel kapcsolatos jogokról, majd ezt követi az a.), b.), c.), d.) és e.) pontokkal szabályozott második bekezdés amely a társadalmi viszonyokat rendező jogokról határoz. A gazdasági életet szabályozó bekezdés esetében az első dolog amire figyelnünk kell, hogy Románia noha szabad döntéssel rendelkezett azt illetően, mely passzusokat kívánja elsajátítani- az összes az az, mind a négy alpont fölött felelösséget vállalt, ezáltal garantálta az abban foglalt jogokat és szabadságokat. 3 A második dolog amire érdemes figyelemmel lenni, az a területi kiterjedés, amely fölött a kisebbség jogosult ezekre a rendelkezésekre, ugyanis 3 Bővebben arról, hogy mely paragrafusokat ratifikálta még az ország, lásd:

3 már a bekezdés elején a szöveg a következőképpen fogalmaz: A gazdasági és társadalmi tevékenységeket illetően a Felek az ország egészére nézve vállalják, hogy A szöveg relevanciája abban rejlik, hogy létezik a román belső jogrendszerben egy bizonyos és sokat emlegetett közigazgatási törvény, amely a 19-ik paragrafusában a következőket tartalmazza: Azokban a a területi-közigazgatási egységekben, amelyekben a lakosság több mint 20 százaléka valamely nemzeti kisebbségekhez tartozik, a helyi közigazgatási hatóságoknak, alárendelt közintézményeiknek, valamint a dekoncentrált közszolgálatoknak biztosítaniuk kell az anyanyelv használatát is a velük fenntartott kapcsolatokban, az Alkotmány, a jelen törvény és a Románia által részes félként aláírt nemzetközi szerződések előírásainak megfelelően. 5. Mégis, ettől függetlenül, illetve túlmenően tekinthetünk a charta cikkelyére, ami lévén, hogy Kolozsváron jelen pillanatban nem éri el a magyar lakosság számaránya az említett közigazdasági törvényben szabályzott 20%-ot- az egész ország területére, így Kolozsvárra is biztosítja az első bekezdésben fogalaltakat. A Charta 13-ik cikkelyének első bekezdése a következőképp rendelkezik: a Felek az ország egészére nézve vállalják, hogy: a.) kiiktatnak jogalkotásukból minden olyan rendelkezést, mely igazolható okok nélkül tiltja vagy korlátozza a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát a gazdasági vagy társadalmi élet dokumentumaiban, különösen a munkaszerződésekben és az olyan technikai dokumentumokban, mint a termékek és felszerelések használati útmutatói; b.) megtíltják, hogy a vállalatok belső szabályzataiban és a magánokiratokba, legalábbis amelyek az azonos nyelvet beszélők között jöttek létre, a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát kizáró vagy korlátozó cikkek kerülnek; c.) fellépnek az olyan gyakorlattal szemben, mely elbátortalanít a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a gazdasági vagy társadalmi tevékenységek keretei között történő használatától; d.) a fenti pontokban jelzettektől eltérő módokon megkönnyítik és/vagy bátorítják a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát. Az a.) pontban megfogalmazott elveket illetően Románia belső jogrendszerét vizsgálva érdemes több törvényt áttekinteni. Elsőként kezdve az alkotmány 4-ik, A nép egysége és az 4 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, Strasbourg, 1992.X ik cikk (1) bekezdés évi 215. törvény a helyi közigazgatásról.

4 állampolgárok egyenlősége, illetve a 16-ik cikkelyben szabályozott A jogegyenlőség -ről szóló elveket találjuk amelyek megegyeznek illetve kapcsolódnak a karta rendelkezéseihez. A 4-ik cikkely második bekezdése szerint Románia az összes állampolgárának közös és oszthatatlan hazája, fajtól, nemzetiségtől, etnikai eredettől, nyelvtől, vallástól, nemtől, véleménytől, politikai hovatartozástól, vagyontól vagy társadalmi származástól függetlenül. 6, míg a 16-ik cikkely első paragrafusa kimondja: Az állampolgárok kiváltságok és diszkrimináció nélkül egyenlők a törvény és a közigazgatások előtt. 7 Románia alaptörvénye kimondja tehát, hogy nincs helye semmilyen diszkriminációnak az állampolgárok között. Továbbmenve, a 2011-ben hatályba lépett Új Polgári Törvénykönyv 8 első fejezetének harmadik bekezdése ad támpontot a charta 13-ik cikkelyének a.), b.) és c.) pontjaiban foglaltakra, ugyanis, ez a paragrafus rendelkezik a szakmabeliek közötti kapcsolatokról és kimondja, hogy a törvénykönyv rendelkezései alkalmazandóak a szakmabeliek közötti kapcsolatokban, csakúgy mint ezek és minden más polgári jogalanyok között. A második bekezdés szabályozása tükrében szakmabelinek tekinthető minden olyan személy aki vállalkozást müködtet, mig a harmadik bekezdés kimondja, hogy vállalatnak minősül minden olyan tevékenység, amelyet szervezetten és rendszeresen végez egy vagy több személy haszonszerzés céljából vagy anélkül, és amely javak előállításából, igazgatásából vagy értékesítéséből vagy valamilyen szolgáltatás biztosításából áll. Ezekből az elvekből tehát kitűnik, hogy a gazdasági életet általánosan szabályozó rendelkezésekkor a törvényhozó azokra az elvekre építkezik, amelyek a Polgári Törvénykönyvet is áthatják és mint ilyen, a diszkrimináció tilalma is érvényesül. A következő törvény, amelyet a charta vonatkozásában vizsgálni kell az a Munka Törvénykönyve 9, amely azonban néhol aggályokat jelenthet a chartában foglalt elvekre vonatkozóan. Ugyan a törvénykönyv 5-ik cikkelyében előírja a bármiféle diszkrimináció tilalmát, a 16-ik cikkelyében, a munkaszerződésekről szóló írott formát szabályozva kötelező jelleggel szabályozza a román nyelvű szerződéskötést. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a bíróságok nem fogadnak el csak román nyelven írott, vagy hivatalosan román nyelvre fordított szerződéseket, azonban ha a charta a.) pontjában megfogalmazott...különösen a munkaszerződésekben... felhívást olvassuk, vagy a c.) pontban előírt fellépést keressük a évi alkotmány, 4. cikk (2) bekezdés évi alkotmány, 16. cikk (1) bekezdés évi Román Polgári Törvénykönyv, 3. cikk (1) bekezdés évi Munka Törvénykönyv az utólagos módosításokkal.

5 belső jogban akkor ellentmondásba ütközünk, ami legalábbis aligha értelmezhető a felek bátorításaként, ahogy azt a charta megköveteli. A d.) pont vonatkozásában Kolozsvárt illetően nehezebb olyan pozitív példákat felsorakoztatni amelyek mögött az állam kezdeményezései lennének. Ami a magán szférát illeti azonban létezik egy 2011-ben megalakúlt, Igen, Tessék! Da, Poftiți! mozgalom, illetve civil kezdeményezés amelynek célja a különböző nyelvi közösségek anyanyelvű kiszolgálásának és tájékoztatásának bátorítása úgy a gazdaságban, mint a kereskedelemben. 10 A szervezet mára már jól feltérképezett és kiépített hálózattal rendelkezik, amely több mint kétszáz olyan vállalkozást foglal magába amely hajlandó a kisebbségben élő nyelvi közösségekkel anyanyelvükön kommunikálni. Az mozgalomnak köszönhetően Kolozsváron nagy mértékben megkönnyebbült a magyar nyelvhasználat is. A társadalmi életet érintő rendelkezésekről A második paragrafus vonatkozásában mindenekelőtt két dologra kell figyelmet fordítani. Először látni kell, hogy az első ponttól eltérően, ezuttal Románia nem ratifikálta az összes, csupán a c.), d.) és e.) alpontok tartalmait. Másfelől, a második paragrafust bevezető szövegrész adhat fontos kiinduló pontot, amely a következőképpen szól: A gazdasági és társadalmi tevékenység tekintetében, a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának területein, abban a terjedelemben, ahogy a hatóságok hatáskörrel bírnak, és az ésszerűen lehetséges mértékben, a Felek vállalják, hogy Ebben a tekintetben tehát a 13-ik cikkely második paragrafusát olvasva már az elején egy korlátozó rendelkezéssel találkozunk, aminek következtében nehézséget jelenthet az állam által ratifikált alpontok betartásának, illetve érvényesüléseinek vizsgálata. Azért értelmezhetjük korlátozónak a szöveg tartalmát, mert nem teszi egyértelművé, hogy melyek azok az esetek ahol az államnak kötelessége garantálni a c.), d.) illetve e.) alpontok tartalmait, hanem egy olyan terminológiát használ amely esetenként kibuvót, mentséget jelenthet azokban az esetekben ahol nem valósúl meg a kisebbségi nyelvek védelme. 10 A mozgalom céljairól lásd bővebben: 11 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, 13-ik cikk, (2) bekezdés.

6 A charta c.) pontja szerint, az államok gondoskodnak arról, hogy az olyan létesítmények, mint kórházak, nyugdíjasházak, otthonok, lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egészségügyi, életkori vagy egyéb okból gondozásra szorulókat regionális vagy kisebbségi nyelvükön fogadják és kezeljék. A c.) pontot illetően először meg kell jegyezni, hogy az állam sikeresen ültette belső törvényébe 12 a fenti elveket, ugyanis a 2003-ban hatályba lépett, a páciensek jogait szabályozó törvényben is megtaláljuk a rendelkezéseket. Eszerint, a törvény második fejezetének 8-ik bekezdése úgy határoz, hogy a páciens számára az információk tisztességes hangnemben hozandók, érthetően, a szakterminológia használatának minimalizálásával, illetve, abban az esetben amelyben a páciens nem ismeri a román nyelvet, az információt az anyanyelvén, egy olyan nyelven amelyet ismer, vagy más kommunikáció forma segítségével hozandók a tudomásásra. Mivel egy ilyen törvény alkalmazását nem lehet másként vizsgálni, a kutatásom során a charta szövegében szereplő egészségügyi intézeteket látogattam meg azzal a céllal, hogy hatékonyságukat vizsgáljam. Több, Kolozsváron levő állami kórházat sikerült felkeresnem, ahol célom a fentebb idézett pontban foglaltak ellenőrzése volt. Konkrétan arra a kérdésre kerestem a választ, lehetséges lehet-e az, hogy a városban regionális nyelvnek számító, magyar anyanyelvemen kapjak tájékozatást, információkat, esetleg konzultálni tudjak. A vizsgált egészségügyi intézmények a következőek voltak: Kolozsvári Megyei Kórház, Sürgösségi Osztály (Kolozsvár, Klinikák utca 3-5. szám./ str. Clinicii nr. 3-5, Cluj-Napoca); Fertőző Betegségek Kórháza, Gyermekosztály (Kolozsvár, Iuliu Moldovanu utca, 23. szám./ str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca); Kolozsvári Egyetemi Kórház (Kolozsvár, Köztársaság utca, 18. szám/ str. Republicii, nr.18, Cluj-Napoca). Az eredmények a következőképpen mutathatók be. Elmondható, hogy az intézmények és azok osztályainak többségén érvényesül az anyanyelv használatának lehetősége. Ennek alkalmazása természetesen nem jelenti azt, hogy egy adott konzultánción a pácienseknek minden esetben lehetőségük van az orvosukkal, ápolójukkal vagy a személyzet más tagjaival magyarul kommunikálni, (ami egy ilyen etnikai összetételü városban nem is képezhetné reális cél tárgyát) de lehetőség van olyan személyek találására, akik adott esetben segítik vagy megkönyítik a fordítást, illetve a konzultáció során az információk megértését évi 46-os törvény a páciensek jogairól.

7 A charta második paragrafusának, Románia által is ratifikált d.) pontja a következőket szabályozza: Megfelelő módon gondoskodnak arról, hogy a biztonsági felhívásokat a regionális vagy kisebbségi nyelveken is megfogalmazzák. Ennél a pontnál sajnos nem lehet hasonlóan pozitív példákat elmondani. Az intézményekben kizárólag románul vannak feltűntetve a biztonsági felhívások, a regionális vagy kisebbségi nyelvek teljes hiánya érzékelhető. Tudván, hogy az ország más, többségében magyar lakta területein több pozitív példa létezik, Kolozsváron ennek okai a paragrafus már fentebb említett bevezető szövegében keresendők. Sajnos a tendencia azt mutatja, hogy azokban a településekben, ahol egy kisebbséghez tartozó lakosság aránya nem éri el a belső törvényben szabályozott 20%-ot, ott szabályszerűen alkalmazódnak azok az esetek amit a charta szövege abban a terjedelemben, ahogy a hatoságok hatáskörrel bírnak, illetve az ésszerűen lehetséges mértékben kifejezésekkel magyaráz. Ugyanakkor joggal vetődik fel a kérdés, hogyan lehetne egy regionális és/ vagy kisebbségi nyelvet hatékonyabban megőrizni mint írott, kifüggesztett formájában. A biztonsági felhívásokról tehát, a kisebbséghez tartozó személyek román nyelven, vagy anyanyelvükön bár sok esetben problémásabb és lassab úton- de csak a már említett verbális kommunikáció segítségével értesülhetnek. A 13-ik cikkely, 2-ik paragrafusának utolsó, a Románia által is ratifikált e.) pontjában az állam a következő kötelezettséget vállalja: regionális vagy kisebbségi nyelveken is hozzáférhetővé teszik a fogyasztók jogait érintő, az illetékes hatóságok által adott információkat. Románia belső jogrendszerében ez a rendelkezés a következőképpen jelenik meg. Az 1992-ben elfogadott, a fogyasztók jogait szabályozó határozat egy 2008-as sürgösségi kormányrendelettel 13 módosított szabályozása értelmében, minden, a fogyasztoknak kínált információkról a termékek és szolgáltatásokat illetően, ezek mellékelt dokumentumai, a biztonsági és használati utasításokat is ideértve, ahogy a szerződések is, kötelezően román nyelven kell, hogy megjelenjenek, anélkül azonban, hogy ez kizárná más nyelvek megjelenését is. A belső jogban tehát megtalálható a chartában foglalt elveknek a szabályozása. Ha nem is bátorítják kimondottan más nyelvek használtatát, tiltásuk mellőzve van évi 21-es Kormányrendelet a fogyasztók védelméről

8 Összegzés A fenti dolgozatban az Európa Tanács keretein belül elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája 13-ik cikkelyének Románia által ratifikált paragrafusait vizsgáltam. Elsőként láthattuk, hogy a gazdasági és társadalmi életet összegző szegmens bekezdései ha nem is minden esetben expressis verbis formában, de- megtalálhatóak Románia belső jogrendszerében. Az alkotmányban, a Polgári Törvénykönyvben illetve számos más törvényben találunk a charta szövegét igazoló bekezdéseket, azonban sok esetben ezek a szövegek megmaradnak az elméleti szinten és gyakorlatba ültetésük még várat magára. A dolgozat során szándékosan választottam Kolozsvárt, mint Románia, ezen belül Erdély gazdasági és kulturális központját, illetve egy olyan várost, ahol a magyar nyelv regionális kisebbségi nyelvnek tekinthető. A nyelvi jogok érvényesítésének tekintetében egy mérvadó szempont minden városban, illetve településen, hogy a lakosság hány százalékát alkotják egy adott kisebbség tagjai illetve, hogy milyen számban tudnak jelen lenni a különböző állami intézményekben és hivatalokban. Véleményem szerint kijelenthető, hogy azokban a városokban, ahol egy kisebbséghez tartozó lakosság számaránya nem éri el a törvényben meghatározott husz, de legalábbis az ötven százalékot, ott a charta szempontjából jobban vizsgálhatóvá válik az országok a nyelvek megörzéséért tett érzékenységük és törekvéseik. Ugyanis, ha a többségiben magyarok lakta Székelyföld településeinek intézményeire tekintünk, noha jóval több, a nyelvi jogokat érintő pozitív példával szembesülünk, látni kell, hogy azok a megvalósulások egy része sok esetben nem az államnak a chartában vállalt törekvéseit, hanem a lakosság többségének szándékát és leleményességét tükrözi. Sajnos, Kolozsvár tekintetében szabályszerűen és negatív értelemben érvényesül az ésszerűen lehetséges mérték, hiszen hiányoznak azok a törekvések amelyek azt mutatnák Románia valós erőfeszítéseket tenne a magyar nyelv védelme érdekében. Nem véletlenül képezik állandó viták tárgyát a kétnyelvű táblák kihelyezése a város bejáratainál, amely példa jól szemlélteti azt az elvet ami szerint ha a belső jog nem írja elő expressis verbis, akkor ezeket az igényeket mint túlzott követelések, illetve felesleges vágyaknak fogják fel és úgy is kezelik azokat. Másfelől nem elhanyagolandó az a szempont sem, hogy sok esetben a kisebbség tagjai nincsenek tisztában jogaikkal (példaként vehetnénk a chartában is előírt, a biztonsági

9 felhívásokat regionális vagy kisebbségi nyelven is feltűntetést szabályozó passzust), aminek következtében megtörténik, hogy legalábbis az eredményesség szemszögéből- nem eléggé elhivatottan küzdenek elérésükért. Ahogy azonban látható volt a dolgozatban, mindezek természetesen nem jelentik a magyar nyelv teljes hiányát az egészségügyben vagy a gazdasági életben. Több helyen adódik lehetőség magyar nyelven konzultálni a pácienseknek, illetve a jogaik és kötelezettségeik közlése is az értésükre adódik abban az esetben ha nem beszélik, vagy nem értik jól a román nyelvet. A gazdasági élet tekintetében, noha elmaradnak a chartában vállalt, a regionális vagy kisebbségi nyelveket megkönnyítő és bátorító rendelkezések, a jogalkotásból valóban kiiktattak minden olyan rendelkezést, mely igazolható okok nélkül tiltja vagy korlátozza a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát. Végezetül, ami a jövőbe tekintést illeti, úgy a gazdasági mint a tásadalmi élet tekintetében, a kolozsvári magyar kisebbség számára uttörő segítséget nyújthat az Igen tessék és a hozzá hasonló civil mozgalmak, illetve az ezekkel közösen együttmüködő mindenkori politikai vezetés.

10 Felhasznált irodalom Törvények: 1. Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, Strasbourg, 1992.X.2 2. Románia Alkotmánya 1991, megj. RHK 1991/233 sz. 2003/429-es számú alkotmánymodósító Törvény, megj. RHK 2003/767 sz évi 287. sz. törvény (Új Polgári Törvénykönyv), megj. 511/24 sz évi Munka Törvénykönyv az utólagos módosításokkal évi 21-es Kormányrendelet a fogyasztók védelméről évi 46-os törvény a páciensek jogairól évi 215. törvény a helyi közigazgatásról. Honlapok:

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK Tartalom: 1. Nyelvhasználati jogok az igazságszolgáltatásban 2. Nyelvhasználati jogok a közigazgatásban 3. Nyelvhasználati jogok az oktatás, továbbképzés, tájékozódás területén

Részletesebben

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25.

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. A marosvásárhelyi repülőtér igazgatója részére Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. Referenciaszám: 2011-0011 Múlt héten a marosvásárhelyi repülőtérről utaztam vissza Németországba, Weezebe,

Részletesebben

AZ ANYANYELVI JOGOK SZABÁLYOZÁSA ROMÁNIÁBAN

AZ ANYANYELVI JOGOK SZABÁLYOZÁSA ROMÁNIÁBAN Varga Attila * AZ ANYANYELVI JOGOK SZABÁLYOZÁSA ROMÁNIÁBAN I. Nyelvpolitika nyelvi jogok. Fogalmi keret A nyelv és politika a Kárpát-medencében élő népek kapcsolatát évszázadokra visszamenően, hányattatott

Részletesebben

European Comitee Human Rights Hungarians Central Europe részére

European Comitee Human Rights Hungarians Central Europe részére Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács Autonóm állami intézmény Személyes adatokat kezelő 11375 Dosszié szám: 459/2010 Beadvány száma: 10.335/16.12.2010 European Comitee Human Rights Hungarians Central

Részletesebben

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12.

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv szerint a 2001. évi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Közoktatás: nem minden megkülönböztetés tilos

Közoktatás: nem minden megkülönböztetés tilos Közoktatás: nem minden megkülönböztetés tilos Az Országgyűlés 2014 decemberében módosította a köznevelési törvényt. A módosítás alapján a kormány rendeletben szabályozhatja az oktatás területén az egyenlő

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN A projekt által érintett jogszabályok felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések

Részletesebben

INDÍTVÁNYOZZUK. I. A támadott rendelkezés és gyakorlat

INDÍTVÁNYOZZUK. I. A támadott rendelkezés és gyakorlat Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1535 Budapest Pf. 773. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott dr. Csernus Eszter ( ) és dr. Fazekas Tamás ( ), valamint a Társaság a Szabadságjogokért (1114 Budapest,

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Palik Zoltán: Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Mi a civil szervezet? 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 9. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. február 1., péntek ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól 114. sz. Egyezmény a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

HA SZERETNÉL VALAMIT, MONDD MAGYAR NYELVEN!

HA SZERETNÉL VALAMIT, MONDD MAGYAR NYELVEN! HA SZERETNÉL VALAMIT, MONDD MAGYAR NYELVEN! A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája XX A Karta arra kötelezi a hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a számunkra, hogy magyar nyelven kérhessünk

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

PARAGRAFUS A LEGSZEBB TÁNCOT IS TÖNKRETEHETI

PARAGRAFUS A LEGSZEBB TÁNCOT IS TÖNKRETEHETI A LEGSZEBB TÁNCOT IS TÖNKRETEHETI A nem etikus etikett A Kórház 2007. áprilisi számában foglalkoztam az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény okozta, az etikai eljárásokat

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Alapjogokért Központ üdvözli az Európa Tanács szaktestületének, a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságnak (ECRI) Romániával

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. MELLÉKLET EGYEDI RENDELKEZÉSEK MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. 1. Fogalommeghatározások A II.1. cikkben szereplőkön túlmenően e támogatási megállapodás alkalmazásában:

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS HELYI TANÁCSA KOVÁSZNA 2015/10. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. február 12-i soros ülésén, melyen részt vett a tisztségben

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK (TÉRSÉGI SZINT) Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992)

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992) Preambulum Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992) EURÓPA TANÁCS Európa Szerződések ETS No. 148 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Strasbourg, 1992.X.2. Az Európa

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban 2014

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban 2014 Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban 2014 Az előző két év gyakorlatához hasonlóan a Pro Civis Polgári Társulás és az általa működtetett Szlovákiai Magyar

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.9.2009 COM(2009) 451 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

1991. évi LXIV. törvény. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

1991. évi LXIV. törvény. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál,

Részletesebben

European Comitee Human Rights Hungarians Central Europe részére

European Comitee Human Rights Hungarians Central Europe részére Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács Autonóm állami intézmény Személyes adatokat kezelő 11375 Dosszié szám: 368/2010 Beadvány száma: 7948/07.10.2010 European Comitee Human Rights Hungarians Central Europe

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Latorcai Csaba. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. (Szent István király intelmei Imre herceghez)

Latorcai Csaba. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. (Szent István király intelmei Imre herceghez) Latorcai Csaba A nemzetiséghez tartozók önkormányzáshoz fűződő jogai az Alaptörvény és a nemzetiségi törvény tükrében. Rövid történeti áttekintés 1993-tól. A kakukktojás 1 jelenség Mert az egy nyelvű és

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8031/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8031/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8031/2013. számú ügyben Előadó: dr. Varga Éva Csilla Az eljárás megindulása A panaszos bejelentése alapján mivel lakásából nagy értékű ékszerek hiányoztak

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Kommentár a kormány válaszáról a Velencei Bizottságnak az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényről szóló véleményére 2012. július A Velencei Bizottság 665/2012. számú, az Alkotmánybíróságról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma A jogvédő tevékenységei a szolgáltatónál. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. PROTOKOLL CÉLJA A jogvédelmi képviselő szolgáltatónál történő

Részletesebben

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban Szerződő Felek), abban

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben