A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN"

Átírás

1 A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllô, Páter Károly utca 1. ²Kaposvári Egyetem, Ökológiai Munkacsoport 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. Bevezetés A ragadozók, rejtôzködô életmódjuk miatt megnehezítik azok munkáját, akik célul tûzték ki táplálkozási szokásaik megismerését. A zsákmányszerzés közvetlen megfigyelésére igen ritkán van lehetôség, ráadásul statisztikailag értékelhetô megfigyelési alkalom rögzítése is kevésbé valószínû (Lanszki, 2002), bár az eseti megfigyelések fontos háttér információt jelenthetnek. A ragadozók táplálkozási szokásainak pontosabb megismerése, a táplálék összetételük vizsgálata, vadgazdálkodási és természetvédelmi megítélésük szempontjából egyaránt nagyon fontos. Így ítélhetô meg gazdasági jelentôségük és derülhet fény a tévhitek megalapozatlanságára. Például a róka esetében, a szájhagyomány szerint, a táplálékában döntônek tartják a hasznos apróvad fogyasztását. Ennek oka lehet, hogy az utódnevelés idôszakában (amikor a kölykök ellátásához fokozott a táplálék igény) vizsgáljuk a kotorékok környékét, akkor ott fácánt, mezei nyulat, vaddisznót, vagy ôzet találhatunk. Azonban maradványok csak a nagyobb testû zsákmányokból maradnak (Farkas 1983), melyekkel a rókakölykök napokig játszanak. A táplálék pontosabb meghatározásához tehát érdemes összehasonlítani az egyes táplálék-összetétel vizsgálati módszereket. A ragadozók táplálék összetételét a már említett prédamaradvány felméréssel, gyomortartalom vizsgálattal, vagy hullatékelemzéssel vizsgálhatjuk. A gyomortartalom vizsgálatot elsôsorban vadászható, nem veszélyeztetett fajok esetében végezhetjük. Legfontosabb elônye, hogy gyakran viszonylag épen találjuk meg az elfogyasztott táplálékot, és ez megkönnyíti a zsákmány azonosítását. További elônye, hogy az adott területen a róka számára fellelhetô táplálék források ismeretében, a megfelelô egészségügyi óvintézkedések betartásával, akár már az elejtés után is elvégezhetô. Durvább táplálék-összetétel megadásához nem feltétlenül szükséges laboratóriumi vizsgálat sem. A korábbi, gyomortartalom vizsgálatok alapján (Erdei 1977, Jensen és Sequeira, 1978, Farkas, 1983), a róka legfontosabb táplálékát a kisemlôsök alkotják. Erdei (1977) eredményei szerint a mezei nyúl aránya % volt a vizsgált területeken, a szárnyas vad pedig 0-8%-ban szerepelt a táplálékban. Farkas (1983) szerint a fácán aránya a róka táplálékában 12-23% között volt az egyes évszakokban, de a legtöbbet nyáron fogyasztotta. A gyomortartalom vizsgálatnak jelentôs hátrányai is vannak, hiszen tudatos alkalmazása védett, vagy veszélyeztetett fajok esetében kizárt (kivéve pl. elhullott egyedeken), de a vadászható fajok esetében is probléma a statisztikai elemzésekhez szükséges megfelelô mennyiségû példány elejtése. Ráadásul egy teljes körû, értékelhetô vizsgálathoz az elejtéseket az év során egyenletesen kellene ütemezni, például évszakonként, amely eddigi tapasztalataink szerint 55

2 szintén nehezen oldható meg. Egy elhullott egyedbôl csak egy mintához jutunk, míg a hullatékvizsgálat során nagyszámú (statisztikailag is értékelhetô) minta gyûjthetô. Egy egyed élete folyamán több hullatékot hagy maga után, ráadásul territoriális jelzésként sokszor jól látható helyre téve. Több élôhely típuson végzett hazai hullaték vizsgálatok szerint is azt találták (Lanszki, 2002), hogy a róka fô táplálékát a kisemlôsök alkotják. A fácán részaránya Goszczynski (1986) lengyelországi vizsgálatai alapján 7%, a mezei nyúlé 26% volt a tömegszázalékos adatok alapján. A fácán elôfordulása hazai mezôgazdasági területen, télen elérte a 7%-ot, erdei területen 2% volt (Lanszki, 2002). A hullaték analízisnek is vannak hátrányai. Például bizonyos táplálék forrásokat alul becsülünk vele, így pl. a tojást, vagy emészthetetlen részt nem tartalmazó táplálékokat. A feldolgozás részletességétôl függôen is lehetnek hibák. A részletesebb vizsgálatok laboratóriumot, megfelelô eszközöket (pl. mikroszkóp, szárító szekrény, germicid lámpa) és referencia anyagokat igényelnek, ezek a vizsgálatok idô- és munkaigényesek. További probléma lehet a többféle adatfeldolgozási mód, azok hibalehetôségei. A különbözô módon és különbözô szerzôk által végzett vizsgálatok eredményei gyakran nehezen hasonlíthatók össze egymással. Jelen tanulmány célja, hogy a két legelterjedtebben alkalmazott róka táplálék vizsgálati módszert, a hullaték- és a gyomortartalom analízist összehasonlítsa, a róka három apróvadas területen vizsgált táplálék összetétele alapján. Vagyis van-e eltérés az egyes területeken belül végzett hullaték-analízis és a gyomortartalom vizsgálat eredményei között? Anyag és módszer Vizsgálati területek A mintákat három apróvadas területrôl gyûjtöttük. Az elsô terület a Hubertus Vadásztársaság (Abádszalók). A 22,751 hektár területû vadásztársaságot nagyrészt mezôgazdasági mûvelés alatt álló területek teszik ki, 10 %-a erdô, kevés gyep és nádas is található itt. A társaság fô tevékenysége a fácántenyésztés. Az év folyamán körül-belül 20-30,000 fácánt bocsátanak ki folyamatosan a terület 4-5 pontján. Ezzel párhuzamosan intenzív ragadozó gyérítést is folytatnak. A második terület a Kossuth Vadásztársaság (Jászárokszállás). A 10,190 hektár területû vadásztársaság Jász-Nagykun-Szolnok megye északi részén található, és kifejezetten apróvadas terület. A terület jelentôs részén mezôgazdasági termelést folyik, több mint 9,000 hektáron. A harmadik terület a Nagykun Vadásztársaság (Karcag). A 29,190 hektár területû vadásztársaság nagy részére ma is a nagytáblás, intenzív technológiákat alkalmazó mezôgazdasági tevékenység a jellemzô. Ez az apróvadas terület a Duna-Tisza közi és Tiszántúli apróvadas vadgazdálkodási tájon belül a Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzetbe tartozik. Mintagyûjtés és feldolgozás A mintagyûjtés során a vizsgálati területeken januárjától év elejéig elejtett rókák gyomortartalmát és végbéltartalmát, illetve a területrôl ugyanezen idôszak alatt havi rendszerességgel gyûjtött róka hullatékokat elemeztük. A Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszékre beérkezett elejtett rókákból boncolás során kiemeltük a gyomrokat és (amennyiben volt) az utolsó formázott hullatékot a végbélbôl. A hullatékokat vizes technikával készítettük elô a részletes táplálék vizsgálatokhoz, vagyis legalább fél napra vízbe áztattuk, folyó víz alatt átmostuk, majd légszáraz tömegig szárítottuk a mintákat. A gyomorban és/vagy végbélben, illetve az ürülékben maradt, meg nem emésztett táplálék 56

3 maradványok alapján (szôrszálak, csontok, fogak, tollak, magvak, kitin darabok stb.) a következô fôbb táplálék csoportokra osztottuk a mintákat: 1. kisemlôsök, 2. mezei nyúl, 3. szarvasfélék, 4. fácán/fogoly, 5. egyéb, vadgazdálkodási szempontból kevésbé jelentôs madarak, 6. növények, 7. rovarok és 8. háziállatok. A fajhatározást határozó atlaszok és saját referencia gyûjteményekkel végeztük (Debrot és mtsai, 1982; Teernik, 1991; Ujhelyi, 1989). Tekintve, hogy a gyomrokban, az eltérô emésztettség miatt mennyiségi összetételt nem lehetséges meghatározni, csak az egyes táplálék csoportok százalékos relatív elôfordulási gyakoriságát (továbbiakban: R) határoztuk meg. A számítás az alábbi képlettel történt: adott táplálékelem elôfordulása R = * 100 összes táplálékelem elôfordulása A táplálékok összetételére vonatkozó eredményeket P²-próbával hasonlítottuk össze. Eredmények A vizsgálat során mindösszesen 98 egyed gyomortartalmát és/vagy végbéltartalmát határoztuk meg, illetve 295 hullaték mintát elemeztünk. Az egyes területekrôl származó minták évszakos eloszlását az 1. táblázatban foglaltuk össze. 1. táblázat: A vizsgálati területekrôl gyûjtött gyomor és hullaték minták évszakos eloszlása Table 1. The number of stomach and scat samples collected seasonally from the study areas Megnevezés gyomor Abádszalók Jászárokszállás Karcag hullaték gyomor hullaték gyomor hullaték tél tavasz nyár ôsz tél összesen A Karcag körzetében élô rókák domináns táplálékát, a gyomortartalom vizsgálat eredményei alapján minden idôszakban kisemlôsök alkották (84.1%). A kisemlôs táplálékban a mezei pocok, illetve általában a Microtus pocok fajok voltak a legfontosabbak. Elôfordult táplálékként vízipocok és hörcsög is (2. táblázat). Mezei nyulat tavasszal és ôsszel fogyasztottak a rókák (egy-egy eset, 1.5%). Fácán leggyakrabban az ôszi mintákban szerepelt, de éves aránya csak 3.8 % volt. Házi táplálék (baromfi, szalonna és házi macska) minden idôszakban szerepelt a 57

4 rókák táplálékában (4.6%). Gerincteleneket (lótücsök) és növényeket (napraforgó és pázsitfûfélék) ôsszel fogyasztottak, de arányuk nem volt jelentôs mértékû. A karcagi területen gyûjtött hullatékok alapján is a kisemlôsök voltak a leggyakoribb táplálék alkotók (78.5 %). Itt is a mezei pocok volt a legtöbb (a kisemlôsök több, mint a fele), de erdeiegér, pirók egér, házi egér, törpe egér, patkány, vízipocok, hörcsög és egy esetben cickányféle is elôfordult. A mezei nyúl aránya 4.6%, a szarvasféléké pedig 0.8 % volt. A fácán fogyasztása viszonylag alacsony volt (2.7 %), viszont egyéb madárból szinte kétszer annyit zsákmányolt a róka (5.7 %). Növények (szôlô, szilva, pázsitfûféle és zsiger fogyasztásából származó növényi részek; 4.9 %) és rovarok (2.2 %) is jelen voltak a táplálékban. 2. táblázat: Az egyes táplálék csoportok elôfordulásai a különbözô típusú mintákban Table 2. The occurrences of each food category in the different sample types Elôfordulások Karcag Mezei nyúl Fácán/ fogoly Egyéb madár Összes gyomor hullaték gyomor hullaték Kisemlôs Szarvasféle Háziállat Növények Rovarok Jászárokszállás Abádszalók gyomor hullaték Összesen A Jászárokszállás körzetében élô rókák ôszi és téli táplálékában is a kisemlôsök domináltak (72.5%), melyben legfontosabbak a Microtus fajok voltak a gyomortartalom alapján (2. táblázat). Érdekességként említhetô, hogy az egyik téli mintában menyét, vagy hermelin maradvány fordult elô. Mezei nyúl mind az ôszi, mind a téli mintában számottevô gyakorisággal (3-3 esetben) szerepelt (15%). Fácán nem, de háziállat (baromfi és házi sertés; 10%) és növény (napraforgó; 2.5%) elôfordult a mintákban. A hullatékokban a legnagyobb százalékos relatív elôfordulási gyakorisággal a kisemlôsök rendelkeztek (71.5 %), amit a mezei nyúl és a növények (szôlô, eperfa, napraforgó, kukorica, szilva, pázsitfûfélék és zsigerbôl származó növények) csoportja követ, mindkettô 8.1 %-kal. A mezei pockon kívül erdeiegeret, pirók egeret, házi egeret és hörcsögöt találtunk még. A fácán / fogoly 2.6 % arányban volt jelen a mintákban, a legkisebb arányban a szarvasfélék szerepeltek (0.4 %), házi állat fogyasztására utaló maradványokat pedig nem találtunk. Az Abádszalók körzetében gyûjtött rókák táplálékában, a gyomortartalom vizsgálat adatai a- lapján téltôl nyárig a kisemlôsök domináltak (71.7%). A kisemlôs táplálékban legfontosabbak a pocok fajok, közülük is a mezei pocok volt (2. táblázat). A gyomrokból azonosított 33 kisemlôsbôl 20 mezei pocok került elô, de erdei egér, vándorpatkány és pele is szerepelt az étrendben. Baromfi télen, mezei nyúl tavasztól ôszig szerepelt táplálékként, de éves elôfordulásuk alig haladta meg a 6%-ot. A fácán és a szarvasfélék éves elôfordulása a gyomor mintákban egyaránt 4.4% volt. 58

5 Az abádszalóki hullaték mintákból látható, hogy a táplálékcsoportok közül a kisemlôsök gyakorisága a legnagyobb (73.0 %), ugyanúgy, mint a gyomortartalom vizsgálat eredményei. A korábbi eredményekhez hasonlóan itt is a mezei pocok volt a leggyakoribb a kisemlôsök közül, de sok Apodemus faj, vízipocok, hörcsög, sôt házi egér és patkány is elôfordult. A mezei nyúl 6.1 %-ban, fácán / fogoly 5.9 %-ban szerepelt az éves táplálékban. A legkisebb arányban szarvasfélék voltak a táplálékban (0.6 %), házi állatot nem találtunk. A P²-teszttel összehasonlítva a gyomortartalom vizsgálat eredményeit azt azt találtuk, hogy a három vizsgált apróvadas területen élô rókák táplálkozásában nincs szignifikáns eltérés (P²= 24,33, df = 14, p < 0,07). Ehhez hasonlóan szintén P²-teszttel hasonlítottuk össze a hullatékanalízis után kapott adatokat és szintén azt kaptuk, hogy a különbözô területeken élô rókák táplálék összetétele között nem volt szignifikáns különbség (P²=15,2, df=12, p<0,05). Ezek után összehasonlítottuk a két táplálék vizsgálati módszer eredményeit, területenként. A karcagi mintákat összehasonlítva szignifikáns eltérést kaptunk (P²=25,43, df=7, p<0,001). A jászárokszállási táplálék összetétel eredményei között is szignifikáns különbség volt (P²=13,72, df=5, p<0,025). Az errôl a területrôl származó mintákban (sem a gyomrokban, sem a hullatékokban) nem találtunk szarvasféle maradványokat, ezért a statisztikai próbához ezt a táplálék csoportot nem vettük figyelembe. Az abádszalóki eredmények összehasonlítása után is szignifikáns eltérést kaptunk (P²=31,9, df=7, p<0,05). Következtetések Mindkét alkalmazott táplálékvizsgálati módszer alapján megállapítható, hogy a három apróvadas vizsgálati területen a rókák táplálékának legfontosabb alkotói a kisemlôsök voltak. Mind a hullaték vizsgálat, mind a gyomortartalom elemzés adatai azt mutatták, hogy arányuk a róka táplálékában legalább 70 % körül alakult. A hasznos apróvadat tekintve, a róka a mezei nyúlból mindkét vizsgálati módszer szerint Karcagon fogyasztott a legkevesebbet és Jászárokszállás körzetében a legtöbbet. A fácán esetében is mindkét vizsgálati módszer alátámasztotta, hogy a legritkábban Jászárokszállás és leggyakrabban Abádszalók körzetében fogyasztották a rókák. A vizsgálatok választ adtak arra, hogy adott területen melyek a legfontosabb táplálékok, illetve az egyes táplálék alkotók milyen a- rányban vannak jelen a táplálék összetételben. E tekintetben mindkét vizsgálati módszer megfelelô eredményt ad, így az egyes módszerek közül elônyeik és hátrányaik mérlegelésével választhatunk. A három vizsgálati terület között nem tért el lényegesen a róka táplálék-összetétele sem a hullaték-analízis sem a gyomortartalom vizsgálat alapján. Az egyes területekena gyomortartalom- és a hullaték-analízis eredményeit összehasonlítva mindhárom területen szignifikáns eltérést kaptunk. Mind a három területen azt tapasztaltuk, hogy csak a gyomorból volt kimutatható a háziállat fogyasztás, a hullatékból nem tudtuk kimutatni a fogyasztásukat. Az eltérések elsôsorban abból adódhatnak, hogy a gyomorminták és hullaték minták aránya eltérô, illetve az év során nem egyenletesen (évszakonkénti eloszlás tekintetében) történt a gyomor minták gyûjtése. 59

6 Összességében, adott területen élô rókák táplálék összetételének általános leírásához, ha az e- gyes táplálék alkotók aránya elegendô a vizsgálathoz, akkor a hullaték vizsgálatot javasolható elvégezni a módszer elônyei miatt (az év során egyenletesen, nagy mennyiségû minta gyûjthetô, könnyebben feldolgozható, megfelelô felszereléssel az egészségügyi kockázat is kisebb - veszettség). A mintagyûjtés eredményességégét azonban befolyásolja a vegetáció nagysága, a csapadék és a lebontó szervezetek (pl. galacsinhajtó bogarak) jelenléte. Részletesebb táplálék összetétel leíráshoz kiegészítô vizsgálatként szükséges a gyomortartalom-elemzés is. Ennek oka, hogy ezzel egyes táplálék alkotók (pl. tojás, szalonna, háziállatok) jobban azonosíthatók, illetve kimutathatók, mivel sokszor a hullatékban nem található a fogyasztásukra utaló maradvány. Amennyiben lehetôség van rendszeres, szezonális és nagyobb számú minta gyûjtésére (a róka egész évben vadászható), akkor a gyomortartalom vizsgálat önmagában jobb módszer a pontos táplálék összetétel meghatározására. Hivatkozások Debrot, S., Fivaz, G., Mermod, C. és Weber, J.-M Atlas des poils des mammiferes d Europe. Institute de Zoologie, Neuchatel Erdei, M Food-biological investigation on the fox populations in southern Hungary. Acta Biologica, Szeged, 23(1-4): Farkas, D Újabb adatok a róka táplálkozásáról. Beszámoló jelentés a Természet- és Vadvédelmi Állomás évi munkájáról, Fácánkert, Goszczynski, J Diet of foxes and martens in central Poland. Acta Theriologica 31: Jensen, B. és Sequeira, D. M The diet of the red fox (Vulpes vulpes L.) in Denmark. Danish Review of Game Biology 10: 1-16 Lanszki, J Magyarországon élô ragadozó emlôsök táplálkozás-ökológiája. Natura Somogyiensis, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Teernik, B. J Hair of West-European mammals. Cambridge University Press, Cambridge Ujhelyi, P A magyarországi vadonélô emlôsállatok határozója. (Küllemi és csonttani bélyegek alapján). A Magyar Madártani Egyesület kiadványa, Budapest Summary Comparison the results of scat analysis and stomach content analyis in red fox We examined 98 stomach and/or rectum and 295 scat samples of red foxes from three small game management units (Karcag, Abádszalók, Jászárokszállás). Our aim was to compare the two main methods used for estimating the feeding habits of predators, the stomach- and the scat- analysis. Both methods showed, that the main food sources of the red fox on every area were the small mammals, the relative frequency of occurence was at least 70%. The fewest hare was consumed in Karcag, and the most in Jászárokszállás. In case of the pheasant the fewest was consumed in Jászárokszállás, and the most in Abádszalók. These results were also 60

7 proven by both methods. House animals (pig, cat, or chicken) were only found in the stomach samples. Comparing the results of different methods with P²-test there was no significant difference in the diet of foxes on the three areas. Comparing the results of the two methods on each area we found significant differences in every case. The cause of the differences must be the low number and the irregular collectings of the stomach samples. Our results show, that in case of a general diet composition estimation the scat analysis is suggested, due to it s advantages (for example the high number, easily collected, regular - seasonal - samples). If a detailed estimation of diet composition is needed the stomach-analysis is required too as a suplement method, because the consumed species could be identified easier (like: house animals, or bacon that does not have an indigestable remnant in the scat). But in case of a stomach-analysis a regular, seasonal sample collection is necessary for a closer result. 61

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

Integrált apróvadgazdálkodás

Integrált apróvadgazdálkodás A róka (Vulpes vulpes) Ragadozógazdálkodás A ragadozó gazdálkodás elméleti alapjai Aldo Leopold (1933) a vadgazdálkodás megalapozása A számunkra érdekesértékes vadászható, vagy védett faj állománysűrűsége.

Részletesebben

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Natura Somogyiensis 27 107-114 Ka pos vár, 2015 A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Lanszki

Részletesebben

Pisces Hungarici 7 (2013) 113 118

Pisces Hungarici 7 (2013) 113 118 Pisces Hungarici 7 (2013) 113 118 A haltenyésztés termelési biztonságát veszélyeztető kárókatona (Phalacrocorax carbo) állományának alakulása a Hortobágyi Halgazdáság területén The population of the Great

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P.

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. 1 ELTÉRŐ TARTÁSÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

Bihari Zoltán 1, Balogh Péter 2 és Pető Noémi 1

Bihari Zoltán 1, Balogh Péter 2 és Pető Noémi 1 Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 46-56, 2009 A nyugati földikutya (Spalax leucodon Nordmann, 1840) hazai állománynagysága és a faj térhasználata a legeltetés függvényében a Hajdúbagosi élőhely példáján

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Adatok a nyest (Martes foina Erxleben, 1777) táplálkozásához és területhasználatához ember által zavart környezetben

Adatok a nyest (Martes foina Erxleben, 1777) táplálkozásához és területhasználatához ember által zavart környezetben ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2005) 90(2): 75 83. Adatok a nyest (Martes foina Erxleben, 1777) táplálkozásához és területhasználatához ember által zavart környezetben HELTAI MIKLÓS, SZŐCS EMESE, BALOGH VIKTOR

Részletesebben

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban Acta Oeconomica Kaposváriensis (2007) Vol 1 No 1-2, 197-204 Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Városi vadgazdálkod. lkodás. jellemzői. Az alapadatgyűjt. Az alkalmazott módszerek m. Rádiótelemetria, vagy különböző vizuális jelölők.

Városi vadgazdálkod. lkodás. jellemzői. Az alapadatgyűjt. Az alkalmazott módszerek m. Rádiótelemetria, vagy különböző vizuális jelölők. Városi vadgazdálkod lkodás III. előadás: Adatgyűjtési, kutatási módszerek városi területeken Az alapadatgyűjt jtés s jellemzői Az adatgyűjtés célja: Előforduló fajok listájának elkészítése Relatív vagy

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA SZÉNKŐZET JUHÁSZ ANDRÁS* (3 ábrával) Összefoglalás: A szénkőzettani vizsgálatok céljául elsősorban a barnakőszéntelepek várható kiterjedésének

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings

Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings SZIKRA Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1357 0.2.2 Species name Martes martes 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name nyuszt 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.1a

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 459 MORFOLÓGIAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁKON

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 2633 0.2.2 Species name Mustela eversmanii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name molnárgörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174.

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. ACÉL SZÖVETSZERKEZET MODELLEK LÉTREHOZÁSA ANYAGTUDOMÁNYI SZIMULÁCIÓKHOZ GENERATION OF MODEL MICROSTRUCTURES OF STEELS FOR MATERIALS SCIENCE

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék PATOGÉN MIKROORGANIZMUSOK KIMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GYORS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Rohonczy Kata Doktori

Részletesebben

Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek

Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek Téren, J., Gyimes, E., Véha, A. 2009. április 15. PICK KLUB Szeged 1 A magyarországi búzát károsító Fusarium fajok 2 A betakarítás

Részletesebben

Corporate Social Responsibility is usually considered to be privileged activity of large corporation; however, smaller companies also make efforts to

Corporate Social Responsibility is usually considered to be privileged activity of large corporation; however, smaller companies also make efforts to Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 18 (1), 3 25. Analysis of CSR-centered stakeholder relationships of Hungarian companies 2015/1 ANDREA BENEDEK ISTVÁN TAKÁCS KATALIN TAKÁCSNÉ GYÖRGY Corporate

Részletesebben

Kék vércse élőhelypreferencia-vizsgálat: egy teszt év eredményei

Kék vércse élőhelypreferencia-vizsgálat: egy teszt év eredményei Kék vércse élőhelypreferencia-vizsgálat: egy teszt év eredményei Fehérvári Péter, Solt Szabolcs, Kotymán László, Szövényi Gergely, Soltész Zoltán és Palatitz Péter Térképek: Neidert Dóra Summary One of

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje Összefoglaló logo of the partner institutin Partnerek Lahti University of Applied Sciences Finnország MAC-Team aisbl

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Natura Somogyiensis 26 109-116 Ka pos vár, 2015 A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Kovács Gyula 1,2, Szinai

Részletesebben

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Áramütés A kerecsensólyom gyakran ül fel a villanyoszlopokra. A kereszttartóra történő beülés

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Áramütés A kerecsensólyom gyakran ül fel a villanyoszlopokra. A kereszttartóra történő beülés A kerecsensólyom az egyetlen olyan ragadozómadarunk, amely fontos szerepet játszik a magyarság hitvilágában (Emese álma). Az eurázsiai sztyeppzóna karakterfaja, amelynek Kárpát-medencei populációja az

Részletesebben

STATISZTIKA PRÓBAZH 2005

STATISZTIKA PRÓBAZH 2005 STATISZTIKA PRÓBAZH 2005 1. FELADATSOR: számítógépes feladatok (még bővülni fog számítógép nélkül megoldandó feladatokkal is) Használjuk a Dislexia Excel fájlt (internet: http:// starts.ac.uk)! 1.) Hasonlítsuk

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 59 67 Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján Tóth Árpád Abstract: Qaternary Climatic

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 Part II: Seasonal variations in human infections with Puumula hantavirus in Styria II. rész: Évszakos változások a Puumula hantavirus okozta humán fertőzésekben Stájerországban PROF. SIXL WOLF DIETER,

Részletesebben

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok

Részletesebben

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment MARKOLT NORBERT Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói Absztrakt Psychological dimension in subunit military leader s assessment A kutatás célja, az alegységszintű vezetők megítélésében

Részletesebben

Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz

Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz TÓTH LÁSZLÓ Munkám első részében (megjelent: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 7. kötetében 1968- ban) a szélviszonyok, a léghőmérséklet, valamint

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban*

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Keller Tamás, a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. kutatója E-mail: keller@tarki.hu A szerző elemzésében a vallásosságot a vallásgyakorlattal definiálja

Részletesebben

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN 207 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 207 211, 2005 TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

1118 Budapest, Villányi út 29 43. *e-mail: gabor.vetek@uni-corvinus.hu. 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Abstract

1118 Budapest, Villányi út 29 43. *e-mail: gabor.vetek@uni-corvinus.hu. 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Abstract Vétek G., Boros N., Papp V., Haltrich A., Csóka Gy., Szőcs L., Tuba K., Molnár M., Kelemen G., Lakatos F. (2014): A selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis) 2013-ban ismert elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

fogyasztói ATTITŰDÖk Az ALmApIACon CONSUmER ATTITUDE TO APPLE

fogyasztói ATTITŰDÖk Az ALmApIACon CONSUmER ATTITUDE TO APPLE The hungarian Journal of food, nutrition and MarkeTing FELFÖLDI János, APÁTI Ferenc, SZABÓ Viktor, NÁBRÁDI András Debreceni Egyetem, Agrár- és műszaki Tudományok Centruma, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Statisztika szekció MŰSZERES SZÍNMÉRÉSI EREDMÉNYEK MATEMATIKAI ÉRTÉKELÉSE H. HORVÁTH ZSUZSANNA

ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Statisztika szekció MŰSZERES SZÍNMÉRÉSI EREDMÉNYEK MATEMATIKAI ÉRTÉKELÉSE H. HORVÁTH ZSUZSANNA ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Statisztika szekció MŰSZERES SZÍNMÉRÉSI EREDMÉNYEK MATEMATIKAI ÉRTÉKELÉSE Összefoglalás H. HORVÁTH ZSUZSANNA Méréseink célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogyan változik az

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK TÁJVÉDELMI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK TÁJVÉDELMI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE Tájökológiai Lapok 10 (1): 139 152. (2012) 139 AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK TÁJVÉDELMI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE TÓTH Szilvia 1, SZIJÁRTÓ Ágnes 2, KISS Gábor 3 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi

Részletesebben

5. Fajok táplálkozási sajátosságai

5. Fajok táplálkozási sajátosságai 79 5. Fajok táplálkozási sajátosságai 5.1. Vörös róka a) Táplálékmintázat mezőgazdasági művelés alatt álló területeken Fonó körzete Általános táplálék-összetétel A Fonó körzetében vizsgált vörös róka számára

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A KIJELÖLT MINTATERÜLETEK FÖLDHASZNÁLATÁRA ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉRE

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A KIJELÖLT MINTATERÜLETEK FÖLDHASZNÁLATÁRA ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉRE Tájökológiai Lapok 4 (2): 277 289. (2006) 277 AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A KIJELÖLT MINTATERÜLETEK FÖLDHASZNÁLATÁRA ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉRE GRÓNÁS VIKTOR 1, CENTERI

Részletesebben

Adatok három vizes élıhely (Gemenc, Béda és a balatoni Nagyberek) kisemlısfaunájához

Adatok három vizes élıhely (Gemenc, Béda és a balatoni Nagyberek) kisemlısfaunájához ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2008) 93(1): 29 37. Adatok három vizes élıhely (Gemenc, Béda és a balatoni Nagyberek) kisemlısfaunájához LANSZKI JÓZSEF 1, MÓROCZ ATTILA 2 és DEME TAMÁS 2 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 209 213, 2008 A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 282 A TÜDİ SÚLYÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE NÉHÁNY TESTMÉRETTEL AUBRAC ÉS CHAROLAIS

Részletesebben

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3 A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát

Részletesebben

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Tóth Tamás 1 Tóth József Barnabás 2 A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Summary Village heating plants operating in the EU have directly

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

TUDÁSPROJEKTEK JELENLÉTE A VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN KOSÁR SILVIA 1

TUDÁSPROJEKTEK JELENLÉTE A VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN KOSÁR SILVIA 1 TUDÁSPROJEKTEK JELENLÉTE A VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN KOSÁR SILVIA 1 Összefoglalás: Az információforradalom szükségessé tette a szervezeti eredményesség és hatékonyság tudásintenzív megközelítését. Valamennyi

Részletesebben

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella Volume 3, Number 2, 2013 3. kötet, 2. szám, 2013 PEDAGÓGIAI GYAKORLAT A BBTE SZATMÁRNÉMETI TAGOZATÁN THE EXAMINATION OF PEDAGOGICAL PRACTICE AT THE SATU MARE EXTENSION Baranyai Tünde, Stark Gabriella Abstract:

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban

Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban Paulovics Péter Marks referring to presence of former large bat nursery colonies in the caves of Bakony Mts., Hungary In Central

Részletesebben

Somogyi lápok talajszinten élı emlıs faunáinak vizsgálata

Somogyi lápok talajszinten élı emlıs faunáinak vizsgálata ÁLLATTAI KÖZLEMÉYEK (004) 9(): 0. Somogyi lápok talajszinten élı emlıs faunáinak vizsgálata LASZKI JÓZSEF Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Ökológiai Munkacsoport, 740 Kaposvár, Pf. 6., E mail: lanszki@mail.atk.u-kaposvar.hu

Részletesebben

A MADÁRINFLUENZA ÉS AKTUÁLIS VONATKOZÁSAI

A MADÁRINFLUENZA ÉS AKTUÁLIS VONATKOZÁSAI Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék A MADÁRINFLUENZA ÉS AKTUÁLIS VONATKOZÁSAI Fodor László egyetemi tanár Magyar Állatorvosok Világszervezete Lviv/Lemberg,

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS A társaságnál központi szerepet játszik a likviditás és a pénzgazdálkodás javítása. Megállapítható, hogy a vizsgálatomba

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 1 Issue 3 Gödöllı 2005 208 ÁLLATJÓLLÉT A MŐSZAKI GYAKORLATBAN Pazsiczki Imre FVM Mezıgazdasági Gépesítési

Részletesebben

A Vadvilág Megőrzési Intézet munkatársainak publikációi 2006-ban.

A Vadvilág Megőrzési Intézet munkatársainak publikációi 2006-ban. SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) 522 086 FAX:(28) 420 189 E-MAIL: S.CSANYI@GMAIL.COM A Vadvilág Megőrzési

Részletesebben

A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben

A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben Natura Somogyiensis 19 275-280 Ka pos vár, 2011 A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben 1,2 Kovács Gyula, 2 Winkler Dániel & 2 Faragó Sándor 1Dél-Balatoni Természetvédelmi

Részletesebben

Humánpolitika a dolgozó szegények munkahelyein*

Humánpolitika a dolgozó szegények munkahelyein* TARDOS KATALIN Humánpolitika a dolgozó szegények munkahelyein* A szegénységi küszöb alatti bérekkel rendelkezõk részaránya folyamatosan növekedett a kilencvenes évek Magyarországán. A bérszínvonal és az

Részletesebben

Cseresznyefajták szabadtermékenyülésének és gyümölcsminőségének összehasonlító vizsgálata

Cseresznyefajták szabadtermékenyülésének és gyümölcsminőségének összehasonlító vizsgálata Cseresznyefajták szabadtermékenyülésének és gyümölcsminőségének összehasonlító vizsgálata Thurzó Sándor Drén Gábor Racskó József Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Szaktanácsadási és Fejlesztési

Részletesebben

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA TM1.

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL

NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL 12. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL MILISITS G., SZENDRŐ ZS., MIHÁLOVICS GY., LÉVAI A., BIRÓ-NÉMETH E., RADNAI I. Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1 Meggyesné Hosszu Tímea SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Szeged meggyestimea@gmail.com Lesznyák Márta SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szeged lesznyak@t-online.hu A tanulásban

Részletesebben