követelmény meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "követelmény meghatározása"

Átírás

1 Elektronikus Közigazgatás Modellprogram Stratégiakutató Intézet Az e-közigazgatási tájékoztató gyűjtőportál rendszer követelmény meghatározása Elfogadta: a program végrehajtására létrejött Elektronikus Közigazgatás Modellprogram Konzorcium november 21. Nagykovácsi, november 20.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A szolgáltató állam alapelvei Feladatok és funkciók, önkormányzatokra jellemző tevékenységek köre Az önkormányzatok és az államigazgatási szervek / hivatalok feladatellátásával szembeni elvárások és a megvalósítás kritériumai A szolgáltatások körének lehatárolása... 8

3 1. Bevezetés Ahhoz, hogy egy magyarországi térségben vagy településcsoportban részletesen megfogalmazzuk az e-közigazgatás koncepcióját, a legfontosabb feladat az e-közigazgatási fejlesztés számára a komplex követelményrendszer összeállítása. Ebben meg kell határoznunk azokat a fejlesztési és feltételrendszer követelményeket, mely a gyűjtőportál portálrendszer alkalmazásba viteléhez, a későbbi folyamatos működéséhez szükséges feltételeket rögzítik. Ehhez ugyanakkor arra is szükség van, hogy az Európai Unió és a magyar kormányzat e- közigazgatási követelményrendszerét összesítsük és elemezzük. 2. A szolgáltató állam alapelvei Az elmondottak alapján az e-kormányzás és e-közigazgatás kialakítása szempontjából az alábbi megállapítások, alapelvek fogalmazhatók meg: 1. A szolgáltató állam elválaszthatatlanul összefonódik az e- kormányzás megvalósításával. 2. Az elektronikus közigazgatás önmagában nem fedi le az e-kormányzás működésének egészét, hanem annak szerves részét képezi. 3. A kormányzás szolgáltató funkciója nem az elektronikus közigazgatás rendszeréből, hanem a részvételi demokrácia lényegéből fakad. 4. Az e-kormányzás és közigazgatás alapvetően infrastrukturális meghatározottságú és elválaszthatatlan az élet minden területére kiterjedő intelligens fejlesztésektől. 5. Az elektronikus (e-) jelző egyszerre utal az alkalmazott infokommunikációs technológiára és arra, hogy a közszféra intézményei és az állampolgárok közötti kapcsolat közvetlen és interaktív, a társadalom minden tagjára kiterjed, a szolgáltatások az állampolgárok elvárásaihoz, igényeihez és sajátos élethelyzeteihez idomulnak. 6. Az e-közigazgatás funkcionális feladatait és a feladatokat ellátó hivatalok, intézmények területi illetékességét a globális térszerkezetbe való illeszkedés és a helyi / térségi specifikus adottságokra alapozott ellátottság kritériuma alapján kell meghatározni. 3

4 7. Az e-kormányzásban az ellátottság fogalma a szubszidiaritás (kiegészítés), a kooperáció (együttműködés, partnerség) és participáció (részvétel) alapelveinek együttes érvényre juttatásával valósul meg. 8. Az e-közigazgatás a tudásalapú társadalom és gazdaság megvalósulásának motorja: motiválja és felpörgeti az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztését, hozzájárul a digitális kultúra terjesztéséhez (társadalmi befogadásához), alapot teremt az elektronikus tartalomfejlesztés (információs adatbázisok) és tartalomszolgáltatás dinamikus fejlődésének. Az e-közigazgatás kialakítása elválaszthatatlanul összefonódik az e- kormányzással. Következésképpen az információs korban a közigazgatás átalakítása nem valósítható meg az alapvető kormányzási célkitűzések és funkciók figyelembevétele nélkül. Fejlesztési szempontból ez azt jelenti, hogy a közigazgatás elektronizált működési rendszerével párhuzamosan és egy időben meg kell teremteni annak eredményes, gyakorlati működéséhez szükséges társadalmi feltételeket is. A kettő együttes megvalósulása teremt alapot az információs társadalomnak, s vele együtt a részvételi demokráciára épülő e-kormányzásnak Feladatok és funkciók, önkormányzatokra jellemző tevékenységek köre Az önkormányzatok jogait és kötelezettségeit az önkormányzati törvény rögzíti. Általános elv, hogy az önkormányzatok alapjogai mindenütt azonosak, ugyanakkor kötelezettségeik eltérőek lehetnek. A kötelezettségek két csoportját különbözteti meg a törvény: - kötelező feladatok - önként vállalt feladatok A feladatok a terület és településfejlesztéshez valamint a közszolgáltatásokhoz kötődnek. 1. Önkormányzati működéshez köthető tevékenységek: - Területi és egyéb szervek létrehozása, működtetése (bizottságok, költségvetési szervek, közalapítványok, gazdasági és közhasznú társaságok stb.) - Éves tervezés, stratégiai tervezés (gazdasági program, ágazati és funkcionális feladatok stratégiai tervezése, költségvetés, célprogramok) - Rendeletalkotás, határozathozatal, vezetői döntéshozatal, belső szabályozás (SZMSZ, ügyrend, közszolgálati szabályzat, ügyviteli és gazdálkodási szabályzatok, minőségbiztosítás stb.) 4

5 - Irányítás, vezetés (operatív feladatok ellátása: munka és feladattervek készítése, munkaszervezés és feladatkiosztás, számonkérés, kötelezettségvállalás, utalványozás stb.) - Felügyelet és ellenőrzés (költségvetési szervek irányítása és ellenőrzése, közérdekű bejelentések kezelése, panaszok intézése stb.) - Képviselet és együttműködés (általános önkormányzati képviselet, partnerkapcsolatok, civil szervezetek, társulások pl. kistérségi együttműködés -, érdekképviseleti tagság, nemzetközi kapcsolatok stb.) - Tájékoztatás (lakosság, ügyfelek, nem önkormányzati civil és gazdálkodó szervezetek, médiák irányában, Interneten (web lap) és kiadványok formájában) 2. Településrendezés, településfejlesztés és helyi gazdaságfejlesztés Ide tartoznak a teljesség igénye nélkül a helyi építési szabályzat kialakítása, a településrendezési tervek elkészítése, területszervezési kérdések, munkahelyteremtés, foglalkoztatás bővítés, térségfejlesztés, önkormányzati beruházások, befektetések, beruházási kedvezmények meghatározása, turizmus stb. 3. Közszolgáltatások - Humán jellegű közszolgáltatások: közoktatás, közművelődés, egészségügyi és szociális ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások - Kommunális szolgáltatások: ivóvíz, csatorna, elektromos energia, gáz, hulladékkezelés, tömegközlekedés stb. Ebbe a körbe kell sorolnunk a jövőben az információs közműrendszert is. - Egyéb szolgáltatások: nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása, a tudomány, művészet és sport támogatása stb. 4. Pénzügyi és gazdálkodási szolgáltatások - Éves költségvetés és zárszámadás - Operatív gazdálkodás: számvitel, könyvelés, forrásteremtés, helyi adóhoz kapcsolódó feladatok, költségvetési szervek gazdálkodása 5. Vagyonkezelés Vagyonkataszter, vagyonhasznosítás, karbantartás, felújítás, befektetés, vállalkozás stb. 5

6 6. Közigazgatási szolgáltatások és hatósági ügyintézés - Ügyfélszolgálat: Lakossági tájékoztatás, ügyfélfelvilágosítás, nem önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben segítség nyújtás, önkormányzati adatvagyon közérdekű és közhasznú adatszolgáltatása - Hatósági ügyintézés: államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások, hatósági nyilvántartás, ellenőrzés, okmányok és engedélyek, folyamatos ügyfélszolgálat biztosítása stb Az önkormányzatok és az államigazgatási szervek / hivatalok feladatellátásával szembeni elvárások és a megvalósítás kritériumai Az önkormányzatok és az államigazgatási szervek feladatellátásával szembeni általános elvárásokat az európai és a hazai dokumentumok alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze: - Szolgáltató jelleg erősítése - A szervezetek belső hatékonyságának fokozása - A változó igényekhez és az új működési rendhez rugalmasan alkalmazkodó szervezet kialakítása - A működési és döntéshozatali folyamatok átláthatóságának biztosítása 6

7 Az e-kormányzás és e-közigazgatás megvalósításának általános követelményrendszere Intézményi oldalról Társadalmi oldalról Fejlett infrastruktúra: nagy sebességű, szélessávú interaktív hálózottság (Internet, intranet, extranet) Adatbázisok sokasága (tudásközpontok-információs csomópontok): Folyamatos frissítés naprakész adatszolgáltatás Biztonság: ügyfél azonosítás, e-aláírás, hitelesítés - személyi adatok kezelése Portálok rendszere gyűjtő portál szolgáltatások, adatcsere, tudáslogisztika és tudásmenedzsment Mindenki számára hozzáférés biztosítása, Befogadás digitális kultúra Alkalmazás információs írásbeliség Bizalom Kommunikáció Nyilvános hozzáférési pontok Kompetencia és flexibilitás Egyedi igények megfogalmazásának Egyszerűség, érthetőség, szakszerűség, képessége, digitális kultúra személyre szabott szolgáltatás Transzparencia Nyilvánosság részvételi demokrácia Intézmények közötti együttműködés Információ- és adatcsere, adatújrahasznosítás Innováció: informatikai, alkalmazási és szolgáltatói 1. táblázat Fejlett innovációs és innovatív miliő Az Európai Unió a tagállamok számára meghatározza azon kötelezettségeket, amelyek az állampolgárok illetve az üzleti élet szereplői számára Interneten keresztül nyújtandó közszolgáltatások körére vonatkozik. 1 Az alapvető szolgáltatásokat rögzítő dokumentum az elektronikus szolgáltatásoknak, az infrastrukturális fejlettségtől függően, négy szintjét különbözteti meg: 1. Információ szolgáltatás: on-line információk nyújtása a közigazgatási szolgáltatásokról. Alapvetően az ügyleírásokat tartalmazó szolgáltatások körét jelenti. - Miután ez a szolgáltatás nem Internet alapú infokommunikációs eszközök útján is biztosítható (pl. kábel-televízió, rövid formában mobil szolgáltatások keretében), úgy véljük, hogy a je- 1 Common List of Basic Public Service

8 len hazai viszonyok között, amikor még számos településen nincs, vagy csak szűk körben létezik hálózati hozzáférési lehetőség, az első szint tartalmi követelménye mindenütt biztosítható. 2. Egyirányú interaktivitásra épülő szolgáltatások: az ügyleírásokon túl az ügyintézéshez szükséges űrlapok, nyomtatványok letölthető és/vagy nyomtatott formában történő biztosítása (ezen a szinten már csak az Internet alapú kapcsolódás képzelhető el) 3. Kétirányú interaktivitásra épülő szolgáltatások: az ügyintézéshez szükséges űrlapok, nyomtatványok on-line kitölthetősége és elektronikus úton történő továbbítását az elektronikus aláírás és hitelesítés rendszere teszi lehetővé. 4. Teljes körű e-ügyintézés: a kétirányú interaktivitásra épülő szolgáltatás a döntés, kézbesítés és az illeték lerovás elektronikus úton történő ügymenetének bővítésével egészül ki A szolgáltatások körének lehatárolása Az Európai Bizottság ajánlás formájában meghatározza azon szolgáltatások körét is, amelyeknek elektronikus úton történő biztosítását alapvető fontosságúnak tartja az információs társadalom és gazdaság megvalósulásának folyamatában. Az ajánlásokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze. (2.táblázat) Az Európai Bizottság által megjelölt 20 alapvető adminisztratív szolgáltatás követelményrendszere Az állampolgárok számára A gazdasági szféra számára Jövedelemadó - bevallás és kiértesítés Társasági adóval kapcsolatos szolgáltatások Általános Forgalmi Adóval kapcsolatos szolgáltatások Új társaság bejegyzése Munkaügyi hivatalok - Álláskeresés Társadalom Biztosítási szolgáltatások (kifizetések) 2 Munkanélküli segély Gyermekek után járó pótlékok Gyógyászati költségek Tanulói ösztöndíjak Munkavállalók részére nyújtott hozzájárulások 2 A felsoroltak közül legalább három elem megvalósítása 8

9 Személyi dokumentumokkal kapcsolatos szolgáltatások útlevél, gépkocsivezetői jogosítvány Adatközlések a statisztikai hivatal részére Gépkocsi nyilvántartásba vétel Vámnyilatkozatok Építési engedély kérelem Környezetvédelemmel kapcsolatos engedélyezések Rendőrség irányába tett bejelentések Közbeszerzés Közkönyvtárak nyilvános elektronikus katalógusok használata Születési és házassági bizonyítványok kezelése és kiadása Felsőbb oktatásba való jelentkezés Lakcímváltozás Egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások 1. interaktív tanácsadás 2. korházi és más egészségügyi intézménybe való bejelentkezés 3. korházi szolgáltatások 2. táblázat Az ajánlások és a magyarországi lehetőségeket valamint sajátosságokat is figyelembe véve az IHM által készített e-önkormányzati részstratégia 3 a következő közigazgatási szolgáltatások megvalósítását irányozza elő: e-közigazgatási szolgáltatások az állampolgárok irányába: - Személyi okmányok (személyi igazolvány, útlevél, gépjárművezetői engedély) - Hatósági igazolások (születési, házassági, halálozási anyakönyvi kivonatok) - Lakcím változtatás bejelentése - Gépjármű regisztráció, súlyadó-fizetés - Építési engedélyezés - Szociális juttatások, támogatások kifizetése - Helyi adózás - Egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások (interaktív tanácsadás, intézmények speciális szolgáltatása, bejelentkezés) 3 MITS e-önkormányzat Ágazati Informatikai Részstratégia (Munkaanyag) (készítette: HRK Consulting Tanácsadó Kft),

10 e-közigazgatási szolgáltatások az üzleti szféra irányába: - Iparűzési adó - Gépjármű-súlyadó - Engedélyezések: iparengedély, telephely-engedély Budapest-Nagykovácsi, november

Önkormányzati Informatikai Kerekasztal. 2005. március 10.

Önkormányzati Informatikai Kerekasztal. 2005. március 10. Önkormányzati Informatikai Kerekasztal 2005. március 10. Piróth István IHM Stratégia és e-szolgáltatások Helyettes Államtitkárság A Magyar Információs Társadalom Stratégia Az információs társadalom stratégia

Részletesebben

A lisszaboni célok és az Információs Társadalom. Lisszaboni stratégia fő politikai célkitűzései. eeurope. eeurope. eeurope

A lisszaboni célok és az Információs Társadalom. Lisszaboni stratégia fő politikai célkitűzései. eeurope. eeurope. eeurope A lisszaboni célok és az Információs Társadalom Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai, 2002, Dr. Bakonyi Péter c. docens Pozitív válaszok keresése és megtalálása a XXI. század globális

Részletesebben

Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai eeurope, eeurope 2002, eeurope 2005. Dr. Bakonyi Péter c. docens

Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai eeurope, eeurope 2002, eeurope 2005. Dr. Bakonyi Péter c. docens Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai eeurope, eeurope 2002, eeurope 2005 Dr. Bakonyi Péter c. docens A lisszaboni célok és az Információs Társadalom Pozitív válaszok keresése és

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7.

E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7. InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Kalotay Balázs Fujitsu Akadémia 1 Előadások 2 Tartalom Bevezetés Definíció, aspektusok és trendek E-Government és az EU A hazai helyzet Hogyan valósítsuk

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE

IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának érdekében Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 Készült: Szombathely, 2010. május-szeptember

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 2.6verzió 2014-2020 Tervezet 2014. június7. CCI Cím Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Verzió

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 1. szám - 2008. március Pándi Balázs ZMNE PhD hallgató Takács Attila ZMNE PhD hallgató Pándi Erik Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pandi.erik@zmne.hu A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

TANULMÁNY 6. SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN

TANULMÁNY 6. SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN Dunaújváros MJV Önkormányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 11. 30. 2 / 13 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. A LAKOSSÁGI

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN *

DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN

Részletesebben

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE *

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE

Részletesebben