J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete október 28- án tartott ülésén. Jelen vannak: Aros János polgármester Egyed Attila Hajdu Imre Jarecsni János László Oláh József Csaba Saláta László Mihály Szvitankó Tamás képviselık Dr. Szabó Rita dr. Komáromi Éva nem képviselı alpolgármester jegyzı Meghívottak: Megjegyzés: Dr. Dankó László a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület elnöke, a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıje, Csatlósné Komáromi Katalin A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatója, Benkı Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje, Soltész Ibolya belsı ellenır, Molnár Marianna a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje, Espákné Sáfrányos Sarolta a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai vezetıje, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje, Rák Józsefné az Igazgatási Iroda vezetıje, Donkó József a Kabinet Iroda vezetıje, Orosz László a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje, Cziráki Zsolt fıtanácsos, György Zoltán csoportvezetı, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportügyintézı, Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje, dr. Szebényi Tibor tanácsos Kiss Csaba, Sikora Attila, Szabó András és Zérczi László képviselık nincsenek jelen. Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Nonprofit Közhasznú Kft.

2 2 Napirend elıtt: Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a meghívott vendégeket, intézményvezetıket, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Zemplén Televízió nézıit. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 7 fıvel határozatképes. Zérczi László betegség miatt nem tud részt venni az ülésen, Kiss Csaba képviselı jelezte távolmaradását, Sikora Attila alpolgármester a Virágos Város díjátadóján vesz részt Százhalombattán. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását, valamint egyéb ügyek között a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola második ütemével kapcsolatos menedzsment szerzıdés megkötésével kapcsolatosan kíván tájékoztatást adni. Az ADEPTUS-H Zrt., a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó központ kivitelezıje szerzıdésmódosítási kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, melyrıl dönteni szükséges, ezt is javasolja megtárgyalni, javasolja még napirendre venni a mezıgazdasági földterületek értékesítésérıl szóló határozat módosítását, valamint a Zempléni Lovas Egyesület kérelmét, melyrıl a testületi ülést megelızıen bizottsági állásfoglalás is született. Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról szóló elıterjesztést, kéri, hogy ezt a véleményezésnél vegyék figyelembe. Aros János: Egyéb javaslat nincs, így kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendi pontok elfogadásáról az elhangzott javaslatokkal. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirend tárgyalását 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta: Napirend elıtt: Napirend: Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 1. Elıterjesztés a évi költségvetési elıirányzatok módosítására Véleményezi: valamennyi bizottság 2. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3 3 3. Elıterjesztés a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhıszolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet módosítására Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. Elıterjesztés a Végardó Fürdı évi bérleti díjáról Elıterjesztı: Benkı Barnabás Zoltánné, a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5. Elıterjesztés a belsı ellenırzés Stratégiai ellenırzési terve módosításának jóváhagyásáról Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6. Elıterjesztés a évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7. Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület évi tevékenységérıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 8. Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. további mőködtetésérıl Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 9. Elıterjesztés a Városmarketing Tanácsadó Testület által összeállított Városmarketing Koncepció megvitatásáról Véleményezi: valamennyi bizottság 10. Elıterjesztés a Sárospatak, Páterhomok 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan átadásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 11. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 12. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4 4 13. Elıterjesztés a Zemplén Autósiskola Kft. bérleti szerzıdésének meghosszabbításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 14. Elıterjesztés a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió szervezethez történı csatlakozásról Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 15. Elıterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérıl Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 16. Elıterjesztés önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról Erdélyi, Comenius út sarok beépítetlen terület Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17. Elıterjesztés a BÖMBI Kft-nek a Kuczik-gödörben lévı 202., 204., 208. és 212. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó vételi szándékáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18. Tájékoztató az Állami Számvevıszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19. Egyéb ügyek Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola második ütemmel kapcsolatos menedzsment szerzıdéseirıl (szóbeli elıterjesztés) Az emeltszintő kistérségi járóbeteg szakellátó központ építési kivitelezési szerzıdés befejezési határidejének módosítása (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezıgazdasági földterületek értékesítésérıl szóló /45/2010. (II. 26.) KT. számú határozat módosításáról A Zempléni Lovas Egyesület támogatás iránti kérelme Véleményezi: Humán Bizottság 20. Tájékoztató a szemétszállításban és díjfizetésben várható változásokról 60 literes győjtıedényzet bevezetésérıl (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı

5 5 Zárt ülésen: 1. Elıterjesztés Jó tanuló, jó sportoló díj adományozásáról Véleményezi: Humán Bizottság 2. Egyéb ügyek Napirend elıtt: Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl Aros János: Ismerteti a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl szóló tájékoztatót, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Jarecsni János László: Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, egyben gratulál Simkó Kittinek, aki Országos Pezsgıkirálynı lett. Aros János: A Képviselı-testület nevében csatlakozik a gratulációhoz. Hajdu Imre: A városrehabilitációs pályázatról szólt polgármester úr, javaslata, hogy a következı ülésre ennek jelenlegi állásáról tájékoztató készüljön. Aros János: Amint lehet, azonnal tájékozatni fogja a Képviselı-testületet errıl a témáról, most egyelıre hiányt pótolnak, és szerzıdéskötési határidıt kérnek, mert még nem állnak rendelkezésre azok a tervek, amelyekkel a szerzıdést meg lehetne kötni. Mindenesetre jó úton haladnak, a legutóbbi ezzel kapcsolatos képviselı-testületi döntés értelmében reményeik szerint a tavasz folyamán meg fogják tudni kezdeni a beruházást, az ehhez szükséges 43 millió forint önerıt addig rendelkezésre tudják bocsátani. A Képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. Napirend tárgyalása: 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a évi költségvetési elıirányzatok módosítására Véleményezi: valamennyi bizottság Aros János: Ez az a napirendi pont, amit a bizottsági ülésen felmerült kérdések tisztázásának hiányában javasolt levenni napirendrıl az elızı rendes képviselı-testületi ülésen. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti Tagintézménye átadásából származó megtakarítás kerüljön megvizsgálásra,

6 6 kimutatásra és az intézménytıl kerüljön elvonásra. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a testületi ülésig irodavezetı úr tájékoztatást ad, hogy az óvoda átadásából keletkezett megtakarítás miért nem jelentkezik egyértelmően. Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság az elıterjesztést egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Aros János: Kéri irodavezetı urat, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén felmerült kérdésekre szíveskedjen válaszolni. Poncsák Ferenc: A Képviselı-testület elmúlt ülésén alapvetıen azért javasolták e napirendi pont levételét, mert a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítésének az I. üteménél 71 millió forint növekedés szerepelt az elıterjesztésben, ami részletesen nem került kifejtésre. Idıközben a projektmenedzser úr megküldte ezzel kapcsolatos indoklását, amely az elıterjesztésben már szerepel. Felmerült még a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat normatív támogatásának ügye, ami megnyugtatóan rendezıdött. Szóba került továbbá három csoport átadása az óvodánál a Görög Katolikus Egyház részére, látható az elıterjesztésben, hogy a normatíva lemondás eft bevétel csökkenést von maga után. Az intézmény is benyújtotta a lemondást a kiadásokról, ez eft-ot tesz ki, ebbıl látható, hogy az óvoda átadás némi megtakarítással járt. Saláta László Mihály: Az elmúlt bizottsági üléseken is szerepelt ez a probléma, ezért javasolták, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsıde mutassa ki a költségtételeket, hogy miért kér az óvoda még az önkormányzattól ,-Ft-ot. Korábbi bizottsági ülésen is elhangzott, amikor a költségvetést tárgyalták, hogy a múlt évrıl átkerült az óvodánál 7 millió forint kifizetetlen számla erre az évre, ami a költségvetésbe nem lett megtervezve, így azt ki kell gazdálkodni. Most arról van szó, hogy akkor egyik oldalról az önkormányzat tartozik az óvodának 7 millió forinttal, a másik oldalról eft lenne a megtakarítás, jó lenne, ha a mai döntéssel legálissá válna, hogy senki nem tartozik senkinek, ne fizessen ki az önkormányzat még ,-Ft-ot. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság akkor nem kapta meg a tájékoztatást ezzel kapcsolatban, nem tudja, hogy ez most kiosztásra kerülte, mert akkor lenne érthetı. A Humán Bizottság ülésén kiosztásra került, úgy gondolja, hogy azért nincs jelen az óvoda vezetıje sem, mert tisztázódtak a kérdések. Hajdu Imre: Természetesen ezeket a tényeket idıközben megismerte, de mivel a bizottság az irodavezetı urat kérte meg arra, hogy adjon tájékoztatást a Képviselı-testületnek, nem tiszte ezt ismertetni, sajnálja, hogy ez irodavezetı úrnak most sem sikerült, úgy, mint ahogy a bizottság ülésén sem. Poncsák Ferenc: Alapvetıen hibás felvetés hangzott el, elıször Saláta László Mihály képviselı részérıl, mégpedig, hogy az elızı évi tartozásoknak semmi köze az idei költségvetéshez. Ha egyszer tartozások merültek fel, az elızı évi költségvetésben kell azt megoldani. Ha áthozott kifizetetlen számlák vannak, azt az intézménynek kell kigazdálkodnia. Az óvoda esetében nemcsak egy tétel merült fel, hanem kb. 4-5 tétel, van ebben létszámcsökkentés költsége, Munkaügyi Központtól átvett támogatás, fıiskolától átvett támogatás, bérkompenzáció. Tehát ezek összesen adják ezt a ,-Ft összegő igényt.

7 7 Saláta László Mihály: Kérdezi, hogy mibıl tudja kigazdálkodni a múlt évi számlát, ha azt nem tudta az elmúlt évben kifizetni, ha nem az idei költségvetésébıl? Egyed Attila: Ha most a Képviselı-testület ennek az intézménynek odaadja, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz a többi intézménnyel. Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1, 2/a, 2/b, 3/b, 3/c, 5, 6, 7/a, 7/b, 12, 13/1.-13/12. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát veszti. A rendelet mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 2. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XI. 30.) rendelet módosításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

8 8 Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, egyhangú szavazással javasolja a Képviselı-testületnek a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását. Aros János: A rendelet-tervezet 4 %-os lakbéremelést, tehát az infláció mértékével megegyezı javaslatot tartalmaz. Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a napirendet, mivel az elıterjesztésben szereplı szociális alapon bérbe adott lakásokat bizottsági hatáskörbe tartozóan bírálják el, egyhangú szavazattal elfogadják a 4 %-os emelést. Megemlíti, hogy az infláció ez évben került tervezésre, mely még változhat. dr. Komáromi Éva: Kiemelte a bizottság, hogy a KSH által elıre prognosztizált mértékő emelésrıl van szó, de ettıl függetlenül javasolja a bizottság, hogy ezt a 4 %-os mértéket fogadja el most a Képviselı-testület, és a késıbbiekben következı nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának emelésénél is. Egyed Attila: Megjegyzi, hogy a szociális bérlakásokat nem terheli ÁFA, tehát ez nem okoz plusz terhet a bérlakásban élık számára. Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a 4 %-os emeléssel a rendelet-tervezetben foglaltak szerint, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástv.) 3. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. mellékletének helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 2. A rendelet 3. mellékletének helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

9 9 3. Ezen rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 1. melléklet a 22/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 33/2009. (XII. 1.) rendelethez 1. A szociális alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások alap bérleti díjai A Komfortfokozat B Alap bérleti díj 1 Összkomfortos 148,- Ft/m2/hó 2 Komfortos 107,- Ft/m2/hó 3 Félkomfortos 50,- Ft/m2/hó 4 komfort nélküli 32.- Ft/m2/hó 2. A szociális alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások kategóriaszorzói A B C D E Területi kategória Komfortfokozat szerinti szorzószám Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 1 városközpont A ,3 2 városközpont B 2,9 2,9 2,9 4,2 3 városközp.-tól távolabbi 2,3 2,7 2,7 4,1 4 városi peremkerület ,9 5 lakott külterület 1,5 1,5 1,5 3,7 2. melléklet a 22/2011. (XI.2.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 33/2009. (XII. 1.) rendelethez 1. A nem szociális alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások alap bérleti díjai A Komfortfokozat B Alap bérleti díj 1 Összkomfortos 313,- Ft/m2/hó 2 Komfortos 226,- Ft/m2/hó

10 10 3 félkomfortos 105,- Ft/m2/hó 4 komfort nélküli 70.- Ft/m2/hó 2. A nem szociális alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások kategóriaszorzói A B C D E Területi kategória Komfortfokozat szerinti szorzószám Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 1 városközpont A ,5 2 városközpont B 1,4 1,4 1,4 2,3 3 városközp.-tól távolabbi 1,3 1,3 1,3 2,1 4 városi peremkerület lakott külterület 0,9 0,9 0,9 1,9 3. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhıszolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet módosítására Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dr. Komáromi Éva: Több ízben is felmerült a Képviselı-testület igénye arra, hogy a távhıszolgáltatás díjai módosításra kerüljenek. Ennek több körben megtörtént az elıkészítése, de mindig utaltak arra, hogy a végleges díj módosításával várják meg az új távhıszolgáltatásról szóló törvényt. A jogalkotó megtette feladatát, nem új törvény született, csupán a régi távhıszolgáltatásról szóló törvény módosítása történt meg. A sokak által várt hatósági díjszabás oly módon került bevezetésre, hogy a március 31-ei állapot szerint befagyasztásra kerültek az árak minden egyes szolgáltató esetében a saját maga által alkalmazott díjtételekre vonatkozóan. Így Sárospatak városban díjmódosításra nincs lehetıség, azonban ez a módosított törvény tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket a helyi rendeletben is át kell, hogy vezessenek, éppen ezért javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés szerint fogadja el a rendelet módosítását, azt a tényt pedig tudomásul kell venni, hogy a távhıszolgáltatás díja, mint említette, az idei év március 31-ei állapot szerint kerül rögzítésre és befagyasztásra egyelıre. A rendelet-tervezetet véleményezésre megküldték a Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, illetve a városban mőködı Lakásszövetkezetnek. Mindkét szervezettıl visszaérkezett a válasz, nem tartották aggályosnak saját magukra nézve a rendelet elıírásait, érdemi észrevételt nem tettek a rendelet-tervezetben megfogalmazottakhoz. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú szavazattal elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.

11 11 Magánvéleményként megfogalmazza, várná a Kormány intézkedését a gázár, illetve a tőzifa árának hasonló befagyasztásának kísérletére. Egyed Attila: évi áron szolgáltatnak a mai napig is, köszönhetıen azoknak a beruházásoknak, amit korábban megléptek. Aros János: Tény, hogy óta ez a Képviselı-testület nem emelt távhı díjat. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhıszolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet módosításáról A távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban Tszt.) 6. (2) bekezdésében, 45. (6) bekezdésében és 52. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Tszt. Vhr.) 15. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény mellékletének B) pontjában és a Tszt ában meghatározott feladatkörében eljárva a TszT. 10. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelısége és a Tszt. 10. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sárospataki Lakásszövetkezet véleményének kikérésével - a következıket rendeli el: 1. A távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhıszolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló 27/2007. (XI.30.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a kiegészül a következı (31) bekezdéssel: (31) Külön kezelt intézmény: egyéb felhasználók közül a központi költségvetési szerv, a központi költségvetési szerv költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, valamint a normatív állami támogatásban részesülı, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény. 2. A Rendelet 17. -a helyébe a következı rendelkezés lép:

12 (1) A rendelet hatálya nem terjed ki a távhıszolgáltatónak értékesített távhı árára, valamint a lakossági és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhıszolgáltatás (főtés és használati melegvíz) díjára. (2) Sárospatak város területén a lakossági célú távhıszolgáltatásért az e rendelet 2. sz. mellékletében feltüntetett legmagasabb hatósági árnak minısülı-díjakat köteles fizetni a végfelhasználó a távhıszolgáltatásért. 3. A Rendelet 28. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Új vagy növekvı távhı igénnyel jelentkezı felhasználási hely tulajdonosától az igények kielégítését szolgáló hıteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítése, bıvítése, átalakítása céljából a távhıszolgáltató, az önkormányzat képviselı-testülete rendeletében meghatározza a távhıszolgáltatási csatlakozási díjat, a távhıszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeit, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhıszolgáltatásra vonatkozó, az Tszt. 57/D. (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket kell alkalmaznia. 4. A Rendelet 29. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 29. (1) A távhıszolgáltatónak értékesített távhıárát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhıszolgáltatás (főtés és használati melegvíz) díját mint legmagasabb hatósági árat-, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. (2) A hatósági árnál magasabb árat a szerzıdésben érvényesen kikötni nem lehet. A hatósági árat kell alkalmazni abban az esetben, ha a felek az árban nem állapodtak meg, vagy ha jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg. 5. A Rendelet 31. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdés szerinti körzetekben új létesítmények kialakításakor vagy meglévı energiaellátó rendszerek átalakításakor a levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet elıírásai szerint a helyi emisszióval nem járó rendszereket (különösen távhıt, villamos energiát, megújuló energiát, geotermikus energiát hasznosító berendezéséket) kell alkalmazni. 6. A Rendelet 31. (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

13 13 (8) Az önkormányzat a nemzeti fejlesztési miniszter által meghatározott legmagasabb hatósági ártól alacsonyabb ár megállapításáról rendelkezhet. 7. A Rendelet 4. mellékletében a Kincskeresı Óvoda szövegrész helyébe a Carolina Óvoda és Bölcsıde szöveg lép. 8. (1) Ez a rendelet november 2-án lép hatályba és hatályba lépését követı napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a Rendelet 2. (4) bekezdése, 28. (2) és (3) bekezdése, 31. (6) és (7) bekezdése, 1. számú melléklete. 4. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Végardó Fürdı évi bérleti díjáról Elıterjesztı: Benkı Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Aros János: Köszönti Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetıt, egyben kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. Benkı Barnabás Zoltánné: Nincs kiegészítése. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslatban foglaltakat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottság ülésén a fürdı mőködéséhez, illetve a évi mérlegéhez kapcsolódón vita alakult ki, ezért javasolta, hogy Vámosi Ilonával, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjával, Egyed Attilával a Felügyelı Bizottság elnökével kiegészülve a PATAQUA Kft. ügyvezetı igazgatónıje tárgyalja át a évi mérleggel kapcsolatos kérdéseket. Aros János: Az elıterjesztésben is szerepel, hogy 2009-ben eft-ban határozták meg a bérleti díjat, 2010-ben ugyanebben az összegben, az idei üzleti tervben pedig 70 millió forintban. Megköszöni azt az eredményes munkát, ami lehetıvé tette a 70 millió forintnak a megteremtését, a kft. munkatársainak további eredményes munkát kíván. Kéri a Képviselıtestület tagjait, hogy aki egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta:

14 14 Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 313/2011. (X. 28.) KT. h a t á r o z a t a a Végardó Fürdı évi bérleti díjáról A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A Végardó Fürdı évi bérleti díját eft + ÁFA összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a PATAQUA Sárospataki Termálfürdı- és Campingfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társasággal kötött bérleti szerzıdés módosítására. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal 5. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a belsı ellenırzés Stratégiai ellenırzési terve módosításának jóváhagyásáról Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Aros János: Köszönti Soltész Ibolya belsı ellenırt, egyben kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan van-e szóbeli kiegészítése. Soltész Ibolya: Nincs szóbeli kiegészítése. dr. Komáromi Éva: Ahogyan azt az elıterjesztés is tartalmazza, két apróbb módosítást javasolnak átvezetni a Stratégiai ellenırzési terven. Az egyik a gazdasági program idıbeli kiterjesztésével kapcsolatos, a másik az intézményekhez kapcsolódó apróbb módosítás, egyébként a korábban elfogadott Stratégiai tervet változatlanul hagyják. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta:

15 15 Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 314/2011. (X. 28.) KT. h a t á r o z a t a a belsı ellenırzés Stratégiai ellenırzési terve módosításának jóváhagyásáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a belsı ellenırzés évi Stratégiai ellenırzési tervének módosítását jóváhagyja. Felelıs: jegyzı Határidı: azonnal 6. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dr. Komáromi Éva: Minden évben elfogadja a Képviselı-testület a következı évre vonatkozó belsı ellenırzési tervet. Ez fontos feladata az önkormányzatnak, hiszen az Államháztartási törvény írja elı ennek szükségességét. A évre vonatkozó program összeállításánál felmerült egy olyan igény a városvezetés részérıl, hogy a cégeire vonatkozóan is kerüljön kiterjesztésre a belsı ellenırzési tevékenység. Jelenleg kistérségi feladatellátás keretében látják el a belsı ellenırzést, a kistérségi megállapodás nem tér ki a cégekre, csak az intézményekre. Éppen ezért jelzi, hogy ezt az elıterjesztést jelenlegi formájában fogadja el a Képviselı-testület, azonban számítsanak arra, hogy amikor módosítják a kistérségi megállapodást, akkor ennek pontosítása, módosítása visszakerül a Képviselı-testület elé, így az önkormányzat cégeire vonatkozó vizsgálati javaslat is szerepelni fog a évi programban. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Saláta László Mihály: Tudomása szerint a Kommunális Szervezetnél volt belsı ellenırzés, errıl nem kaptak tájékoztatást. Kérdezi, hogy erre mikor kerül sor? Aros János: Az intézkedési tervet megkapták, tehát a Kommunális Szervezet vezetıje is reagált a vizsgálatban foglaltakra. Kérdezi jegyzı asszonyt, hogy mi a következı lépés ezzel kapcsolatban? dr. Komáromi Éva: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Kommunális Szervezet belsı ellenırzését, a Képviselı-testület elé történı terjesztését nem tervezték, de amennyiben erre igény van, akkor természetesen megteszik. Egyébként az szerepel a Képviselı-testület

16 16 programjában, hogy minden lefolytatott ellenırzésrıl a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kap tájékoztatást, a Képviselı-testület a teljes anyagról nem. Aros János: Ha bármelyik vizsgálatról információra van szüksége a Képviselı-testületnek, akkor nyílt ülés keretében tájékoztatást adnak. dr. Komáromi Éva: A vizsgálati anyag elkészült, képviselı úr teljes egészében megtekintheti az anyagot. Saláta László Mihály: Miután különbözı visszhangok hangzottak el a vizsgálattal kapcsolatban, ezért szeretné, ha a Képviselı-testület is tárgyalná. Aros János: Rendben, akkor ezek alapján a következı rendes testületi ülésen napirendre fogják venni. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 315/2011. (X. 28.) KT. h a t á r o z a t a a évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület a jegyzı elıterjesztésében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye alapján megtárgyalta a évre vonatkozó belsı ellenırzési tervet és az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselı-testület az elıterjesztés 2. mellékletét képezı évi ellenırzési tervet jóváhagyja. 2. Az Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a évi belsı ellenırzési tervnek az év folyamán szükséges módosításait jóváhagyja. Felelıs: dr. Komáromi Éva jegyzı Határidı: december 31. Aros János: Természetesen, ha bármi olyan téma van, akkor lehetıség van akármelyik intézménynél célvizsgálatot elrendelni, ezzel éltek is korábban a Zemplén Televízió Kft., illetve a Kommunális Szervezet esetében.

17 17 7. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület évi tevékenységérıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság Aros János: Köszönti Dr. Dankó László elnök urat, és Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónıt. Kérdezi elnök urat, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. Dr. Dankó László: Nincs szóbeli kiegészítése. Aros János: Kérdésként felmerülhet, hogy egy önálló egyesület miért számol be a Képviselıtestületnek, hiszen az önkormányzat csak egy tag az egyesületben, ám pénzügyi támogatást biztosított a korábbiakban több, tavaly kevesebb összegben. Éppen ezért élnek ezzel a lehetıséggel, illetve azért, mert kiemelt területként próbálják elıtérbe helyezni az egyesület munkáját, átfogó tevékenységét. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén az egyesületet senki nem képviselte, ezért a bizottság nem tett javaslatot a beszámolóval kapcsolatban, azt nem tárgyalta, viszont A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatónıje jelen volt, és a beszámoló második részében az Újbástya Rendezvénycentrum évi idıarányos mőködésérıl szóló beszámoló is szerepelt. Tavaly ısszel a SIDINFO Kft. akkori igazgatója felvázolta, hogy más mőködési formában nem lehet mőködtetni a kft-t. Ez nem következett be, sıt rendkívül magas színvonalon pluszt hozott az önkormányzatnak az, hogy A Mővelıdés Háza és Könyvtára mőködteti az Újbástya Rendezvénycentrumot, ezért a kollektívának köszönetét fejezi ki a bizottság. Aros János: Nem feltétlenül ért egyet azzal, hogy a SIDINFO Kft. akkori vezetése volt, aki ezt az állapotot így feltuningolta. Hajdu Imre: Pedig így volt. Aros János: Inkább olyan körök voltak, akik jelentıs érdek vagy anyagi sérelmet szenvedtek el azáltal, hogy átláthatóbb helyre került. Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a határozat-tervezet elfogadását azzal, hogy a határozati javaslat második mondatában a,,következı évi közcélú foglalkoztatás lehetıségeit megismerve szövegrész helyébe a,,2012. évi költségvetési törvénytervezet és a jövı évi közcélú foglalkoztatás lehetıségének ismeretében szöveg lépjen. Aros János: Néhány pontosítást szeretne említeni az anyaggal kapcsolatban, az egyik, hogy a Tourinform Iroda közel 3 hónapig zárva volt, ami azért így nem fedi a valóságot, tudomása szerint nem volt bezárva az iroda. A évi együttmőködési megállapodás elızetesen egyeztetett tervezetének intézményi érdek mentén való kiüresítése önkormányzati, nem intézményi érdek volt. Az összes többi alaposan megtárgyalásra került.

18 18 Csatlósné Komáromi Katalin: A február 25-ei képviselı-testületi határozatnak megfelelıen az intézményre bízott anyagiak figyelembevételével végezték munkájukat, ennek részleteit az írásos anyag tartalmazza. Saláta László Mihály: Polgármester úr említette, hogy miért került napirendre egy külsı egyesület elıterjesztése. Ez teljesen helyén való, egyetért vele, fıleg a tekintetben, hogy még anyagi érdekeltsége is kötıdik hozzá az önkormányzatnak, mivel támogatták az egyesületet. Tehát bármely egyesületet beszámoltathat a Képviselı-testület, akár tájékoztató jelleggel az ott folyó munkáról. Az elıterjesztésben polgármester úr van megjelölve elıterjesztınek, a kérdésekre neki kellett volna megadni a választ, miközben neki is kérdései merültek fel. Ezekkel, illetve Hajdu Imre bizottsági elnök úr által említettekkel egyetértve javasolja az elıterjesztés elfogadását. Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság ülésén is felmerült a Tourinform Iroda 3 hónapos bezárása. Tudomása szerint amikor még mőködött az Újbástya Rendezvénycentrum, az akkori igazgató úr csapatával együtt szabadságra ment, emiatt nézeteltérés volt a testületen belül is. Miután dönteni kellett, hogy mi legyen az Újbástya épületének további sorsa, úgy gondolja, hogy rohamléptekben próbálták megoldani azokat a kérdéseket, amelyre Hajdu Imre elnök úr is utalt. A Tourinform Iroda akkori vezetıje folyamatosan ott tartózkodott, és az ı lemondása után heteken belül megoldódott a további vezetés kérdése is. Ez idı alatt voltak elmaradt dolgok, gondol itt a tőzjelzı javítására, a leltározásra, de nem tudja, hogy volt-e 3 hónapos bezárás. Aros János: Az elhangzott észrevételek nem feltétlenül ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódnak, hiszen a Turizmus Egyesület munkájáról van most szó. A Tourinform Irodát többen is említették, igen akkor nagyon sokan vészharangot kongattak, ám, hogy milyen jól sikerült köszönhetıen az egyesület gyors reagálásának is egyébként mőködtetni, azt az is bizonyítja, hogy több kitüntetést, több színvonalas említést kapott a Tourinform Iroda ezalatt a mőködése alatt. Dr. Dankó László: Felhívja a figyelmet, hogy amikor ezt a szerepet az egyesület közgyőlésen jelenlévı tagjainak bizalma révén átvette, akkor december 17-én megjelent a Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet, amely meghatározta, hogy például a Tourinform Iroda mőködtetése minden további kérdésnek az elıfeltétele. Megkérdezte annak idején januárban polgármester úrtól, hogy van-e szándéka a városnak Turisztikai Desztináció Menedzsment tevékenységbe beszállni, erre pozitív választ kapott. Donkó József ki lett nevezve kapcsolattartónak, akit folyamatosan ben a vonatkozó szabályozásról tájékoztatott. A Képviselı-testület február 10-ei határozatában a Tourinform Irodát A Mővelıdés Háza és Könyvtára részére adták át. Majd február 25-e elıtt, mielıtt az elıterjesztés kiküldésre került, telefonhívást kapott Donkó József úrtól, és annak révén sikerült korrigálni ezt a kérdést, mert egyébként nem tudták volna a TDM pályázatot benyújtani, és azóta sem tudnának TDM-ként mőködni. Persze ez önmagában nem probléma, mert az önkormányzatnak nincs turizmussal kapcsolatosan semmiféle ellátási kötelezettsége, ugyanakkor ha a város magát a turizmus kapcsán szeretné pozicionálni, akkor célszerő ezt a tevékenységet úgy a Tourinform Irodát, mint a TDM-et támogatni, segíteni. Egyébként a turisztikai egyesület közvetlenül egyetlen forint támogatást nem kapott az önkormányzattól. A három hónapról annyit, hogy valóban nem három hónap volt, december 19-tıl március 7-ig tartott a szünet, meg lehet tekinteni az akkori nyilvántartásokat.

19 19 Csatlósné Komáromi Katalin: Ahogyan a képviselı-testületi határozat megszületett a Tourinform Iroda mőködése tekintetében - amely rögzítette, hogy ennek feladatát A Mővelıdés Háza és Könyvtárához rendeli -, március 10-én a kollégák folyamatos beosztásával megkezdték az iroda mőködtetését. Aros János: Megköszöni az egyesület munkáját, további sok sikert kíván azokban a közös célokban, amelyek mind az önkormányzat, mind az egyesület céljait is kell, hogy képviselje. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal a Humán Bizottság által tett kiegészítéssel együtt egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 316/2011. (X. 28.) KT. h a t á r o z a t a a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület évi tevékenységérıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról A Képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület évi beszámolóját elfogadta. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az együttmőködési megállapodás évre szóló módosításáról a évi költségvetési törvénytervezet és a jövı évi közcélú foglalkoztatás lehetıségének ismeretében tárgyalásokat folytasson az SKTE tevékenységének közvetlen támogatása szellemében a Tourinform Sárospatak üzemeltetéséhez szükséges személyi és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint egy fı szakdiplomás, két idegen nyelven beszélı TDM menedzser teljes munkaidejő (közcélú) alkalmazása vonatkozásában. Felelıs: polgármester Határidı: a évi költségvetés elsı olvasatának elkészítéséig Aros János: Megköszöni az egyesület tevékenységét, kéri elnök urat, hogy az egyesület valamennyi aktív tagjának tolmácsolja a Képviselı-testület köszönetét.

20 20 8. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. további mőködtetésérıl Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság Aros János: E napirendi pont kapcsán is köszönti Dr. Dankó László ügyvezetı urat. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslatban foglaltakat. A bizottság ülésén Jarecsni János László képviselı javaslatára kérték a hivatalt, hogy önálló elıterjesztés készüljön a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék világörökség kezelı szervezetével kapcsolatos ügyek állásáról. Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselı-testületnek a SIDINFO Kft. további mőködtetését. Aros János: Mivel a SIDINFO Kft. megbízott ügyvezetıje is Dr. Dankó László, ezért megkéri, ha ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van szóbeli kiegészítése, tegye meg. Az elızményekrıl tudni kell, hogy a korábbi megbízott ügyvezetı lemondását követıen március 5-ig díjazás nélkül Dr. Dankó Lászlót kérték fel, hogy a kft. Újbástyával és Vízikapui szabadtéri színpaddal kapcsolatos azon hiányosságokat, amelyeket az elızı ügyvezetés valamilyen oknál fogva hátrahagyott, rendezze. Ezek nem voltak egyszerő feladatok, hiszen még a közelmúltban is kerültek elı olyan számlák, amelyeknek a rendezése igazgató úr segítségével az önkormányzat feladata maradt. Ezért megköszöni igazgató úrnak ezt a munkát, a bizottság javaslata, hogy a kft-t továbbra is tartsák életben, hiszen reményeik szerint lesznek olyan lehetıségek, ahol ebben a formában fognak tudni elırelépni. Az elıterjesztésben is szerepel, hogy az év során több irányú kezdeményezéseket tettek a,,tokajhegyaljai történelmi borvidék világörökség kezelı szervezetének kijelölése kapcsán, illetve egy turisztikai látogatóközpont az Újbástya épületében való létrehozására. A júniusban elfogadott világörökségi törvény szerint a NEFMI által kerül kijelölésre és központi költségvetésbıl kerül finanszírozásra a kezelı szervezet, de az erre vonatkozó döntések csak a 2012-ben kimunkálandó kezelési terv után kerülnek kihirdetésre. Itt is szerepet szánnak a Sarokbástyának. Továbbra is keresik azokat a lehetıségeket, hogy hogyan lehetne még gazdaságosabban, jobban mőködtetni ezt az egyébként gyönyörő szép épületet. Hajdu Imre: A polgármester úr által említett pénzügyi elmaradások mértékét szeretné megvilágítani, amely eft volt. Ez a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, és ezt az önkormányzatnak kellett megfizetni. Dr. Dankó László: Azzal a feltétellel vállalta el ezt a társadalmi megbízatást, hogy az önkormányzat egy munkatársát a SIDINFO Kft. ügyeinek vitelére, ügyintézésére kijelöli, sajnos ez nem történt meg. Így olyan operatív feladatokkal kellett megbirkózni, mint például netbankos átutalások végzése, november 9-én adóellenırzés az Adóhivatalhoz berendelve. Úgy gondolja, ha egy ügyvezetést valaki társadalmi munkában elvállal, akkor azt azon túlmenıen is támogatni lenne célszerő, nem személyét illetıen, hanem az ügyet illetıen, mert ez a késıbbiekben esetleg másokat megfontolásra fog késztetni. Az épülettel kapcsolatban ez nem tartozik a SIDINFO Kft-hez szorosan mivel az épületet A Mővelıdés Háza és Könyvtára üzemelteti, a panoptikum elvitele után olyan állapot maradt fenn az elmúlt 3-4 hónapban, ami a látogatást is kétségessé teszi. Azok a mőanyag elemek,

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben