J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete október 28- án tartott ülésén. Jelen vannak: Aros János polgármester Egyed Attila Hajdu Imre Jarecsni János László Oláh József Csaba Saláta László Mihály Szvitankó Tamás képviselık Dr. Szabó Rita dr. Komáromi Éva nem képviselı alpolgármester jegyzı Meghívottak: Megjegyzés: Dr. Dankó László a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület elnöke, a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıje, Csatlósné Komáromi Katalin A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatója, Benkı Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje, Soltész Ibolya belsı ellenır, Molnár Marianna a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje, Espákné Sáfrányos Sarolta a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai vezetıje, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje, Rák Józsefné az Igazgatási Iroda vezetıje, Donkó József a Kabinet Iroda vezetıje, Orosz László a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje, Cziráki Zsolt fıtanácsos, György Zoltán csoportvezetı, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportügyintézı, Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje, dr. Szebényi Tibor tanácsos Kiss Csaba, Sikora Attila, Szabó András és Zérczi László képviselık nincsenek jelen. Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Nonprofit Közhasznú Kft.

2 2 Napirend elıtt: Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a meghívott vendégeket, intézményvezetıket, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Zemplén Televízió nézıit. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 7 fıvel határozatképes. Zérczi László betegség miatt nem tud részt venni az ülésen, Kiss Csaba képviselı jelezte távolmaradását, Sikora Attila alpolgármester a Virágos Város díjátadóján vesz részt Százhalombattán. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását, valamint egyéb ügyek között a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola második ütemével kapcsolatos menedzsment szerzıdés megkötésével kapcsolatosan kíván tájékoztatást adni. Az ADEPTUS-H Zrt., a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó központ kivitelezıje szerzıdésmódosítási kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, melyrıl dönteni szükséges, ezt is javasolja megtárgyalni, javasolja még napirendre venni a mezıgazdasági földterületek értékesítésérıl szóló határozat módosítását, valamint a Zempléni Lovas Egyesület kérelmét, melyrıl a testületi ülést megelızıen bizottsági állásfoglalás is született. Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról szóló elıterjesztést, kéri, hogy ezt a véleményezésnél vegyék figyelembe. Aros János: Egyéb javaslat nincs, így kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendi pontok elfogadásáról az elhangzott javaslatokkal. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirend tárgyalását 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta: Napirend elıtt: Napirend: Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 1. Elıterjesztés a évi költségvetési elıirányzatok módosítására Véleményezi: valamennyi bizottság 2. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3 3 3. Elıterjesztés a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhıszolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet módosítására Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. Elıterjesztés a Végardó Fürdı évi bérleti díjáról Elıterjesztı: Benkı Barnabás Zoltánné, a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5. Elıterjesztés a belsı ellenırzés Stratégiai ellenırzési terve módosításának jóváhagyásáról Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6. Elıterjesztés a évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7. Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület évi tevékenységérıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 8. Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. további mőködtetésérıl Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 9. Elıterjesztés a Városmarketing Tanácsadó Testület által összeállított Városmarketing Koncepció megvitatásáról Véleményezi: valamennyi bizottság 10. Elıterjesztés a Sárospatak, Páterhomok 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan átadásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 11. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 12. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4 4 13. Elıterjesztés a Zemplén Autósiskola Kft. bérleti szerzıdésének meghosszabbításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 14. Elıterjesztés a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió szervezethez történı csatlakozásról Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 15. Elıterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérıl Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 16. Elıterjesztés önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról Erdélyi, Comenius út sarok beépítetlen terület Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17. Elıterjesztés a BÖMBI Kft-nek a Kuczik-gödörben lévı 202., 204., 208. és 212. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó vételi szándékáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18. Tájékoztató az Állami Számvevıszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19. Egyéb ügyek Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola második ütemmel kapcsolatos menedzsment szerzıdéseirıl (szóbeli elıterjesztés) Az emeltszintő kistérségi járóbeteg szakellátó központ építési kivitelezési szerzıdés befejezési határidejének módosítása (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezıgazdasági földterületek értékesítésérıl szóló /45/2010. (II. 26.) KT. számú határozat módosításáról A Zempléni Lovas Egyesület támogatás iránti kérelme Véleményezi: Humán Bizottság 20. Tájékoztató a szemétszállításban és díjfizetésben várható változásokról 60 literes győjtıedényzet bevezetésérıl (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı

5 5 Zárt ülésen: 1. Elıterjesztés Jó tanuló, jó sportoló díj adományozásáról Véleményezi: Humán Bizottság 2. Egyéb ügyek Napirend elıtt: Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl Aros János: Ismerteti a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl szóló tájékoztatót, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Jarecsni János László: Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, egyben gratulál Simkó Kittinek, aki Országos Pezsgıkirálynı lett. Aros János: A Képviselı-testület nevében csatlakozik a gratulációhoz. Hajdu Imre: A városrehabilitációs pályázatról szólt polgármester úr, javaslata, hogy a következı ülésre ennek jelenlegi állásáról tájékoztató készüljön. Aros János: Amint lehet, azonnal tájékozatni fogja a Képviselı-testületet errıl a témáról, most egyelıre hiányt pótolnak, és szerzıdéskötési határidıt kérnek, mert még nem állnak rendelkezésre azok a tervek, amelyekkel a szerzıdést meg lehetne kötni. Mindenesetre jó úton haladnak, a legutóbbi ezzel kapcsolatos képviselı-testületi döntés értelmében reményeik szerint a tavasz folyamán meg fogják tudni kezdeni a beruházást, az ehhez szükséges 43 millió forint önerıt addig rendelkezésre tudják bocsátani. A Képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. Napirend tárgyalása: 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a évi költségvetési elıirányzatok módosítására Véleményezi: valamennyi bizottság Aros János: Ez az a napirendi pont, amit a bizottsági ülésen felmerült kérdések tisztázásának hiányában javasolt levenni napirendrıl az elızı rendes képviselı-testületi ülésen. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti Tagintézménye átadásából származó megtakarítás kerüljön megvizsgálásra,

6 6 kimutatásra és az intézménytıl kerüljön elvonásra. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a testületi ülésig irodavezetı úr tájékoztatást ad, hogy az óvoda átadásából keletkezett megtakarítás miért nem jelentkezik egyértelmően. Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság az elıterjesztést egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Aros János: Kéri irodavezetı urat, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén felmerült kérdésekre szíveskedjen válaszolni. Poncsák Ferenc: A Képviselı-testület elmúlt ülésén alapvetıen azért javasolták e napirendi pont levételét, mert a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítésének az I. üteménél 71 millió forint növekedés szerepelt az elıterjesztésben, ami részletesen nem került kifejtésre. Idıközben a projektmenedzser úr megküldte ezzel kapcsolatos indoklását, amely az elıterjesztésben már szerepel. Felmerült még a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat normatív támogatásának ügye, ami megnyugtatóan rendezıdött. Szóba került továbbá három csoport átadása az óvodánál a Görög Katolikus Egyház részére, látható az elıterjesztésben, hogy a normatíva lemondás eft bevétel csökkenést von maga után. Az intézmény is benyújtotta a lemondást a kiadásokról, ez eft-ot tesz ki, ebbıl látható, hogy az óvoda átadás némi megtakarítással járt. Saláta László Mihály: Az elmúlt bizottsági üléseken is szerepelt ez a probléma, ezért javasolták, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsıde mutassa ki a költségtételeket, hogy miért kér az óvoda még az önkormányzattól ,-Ft-ot. Korábbi bizottsági ülésen is elhangzott, amikor a költségvetést tárgyalták, hogy a múlt évrıl átkerült az óvodánál 7 millió forint kifizetetlen számla erre az évre, ami a költségvetésbe nem lett megtervezve, így azt ki kell gazdálkodni. Most arról van szó, hogy akkor egyik oldalról az önkormányzat tartozik az óvodának 7 millió forinttal, a másik oldalról eft lenne a megtakarítás, jó lenne, ha a mai döntéssel legálissá válna, hogy senki nem tartozik senkinek, ne fizessen ki az önkormányzat még ,-Ft-ot. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság akkor nem kapta meg a tájékoztatást ezzel kapcsolatban, nem tudja, hogy ez most kiosztásra kerülte, mert akkor lenne érthetı. A Humán Bizottság ülésén kiosztásra került, úgy gondolja, hogy azért nincs jelen az óvoda vezetıje sem, mert tisztázódtak a kérdések. Hajdu Imre: Természetesen ezeket a tényeket idıközben megismerte, de mivel a bizottság az irodavezetı urat kérte meg arra, hogy adjon tájékoztatást a Képviselı-testületnek, nem tiszte ezt ismertetni, sajnálja, hogy ez irodavezetı úrnak most sem sikerült, úgy, mint ahogy a bizottság ülésén sem. Poncsák Ferenc: Alapvetıen hibás felvetés hangzott el, elıször Saláta László Mihály képviselı részérıl, mégpedig, hogy az elızı évi tartozásoknak semmi köze az idei költségvetéshez. Ha egyszer tartozások merültek fel, az elızı évi költségvetésben kell azt megoldani. Ha áthozott kifizetetlen számlák vannak, azt az intézménynek kell kigazdálkodnia. Az óvoda esetében nemcsak egy tétel merült fel, hanem kb. 4-5 tétel, van ebben létszámcsökkentés költsége, Munkaügyi Központtól átvett támogatás, fıiskolától átvett támogatás, bérkompenzáció. Tehát ezek összesen adják ezt a ,-Ft összegő igényt.

7 7 Saláta László Mihály: Kérdezi, hogy mibıl tudja kigazdálkodni a múlt évi számlát, ha azt nem tudta az elmúlt évben kifizetni, ha nem az idei költségvetésébıl? Egyed Attila: Ha most a Képviselı-testület ennek az intézménynek odaadja, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz a többi intézménnyel. Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1, 2/a, 2/b, 3/b, 3/c, 5, 6, 7/a, 7/b, 12, 13/1.-13/12. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát veszti. A rendelet mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 2. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XI. 30.) rendelet módosításáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

8 8 Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, egyhangú szavazással javasolja a Képviselı-testületnek a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását. Aros János: A rendelet-tervezet 4 %-os lakbéremelést, tehát az infláció mértékével megegyezı javaslatot tartalmaz. Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a napirendet, mivel az elıterjesztésben szereplı szociális alapon bérbe adott lakásokat bizottsági hatáskörbe tartozóan bírálják el, egyhangú szavazattal elfogadják a 4 %-os emelést. Megemlíti, hogy az infláció ez évben került tervezésre, mely még változhat. dr. Komáromi Éva: Kiemelte a bizottság, hogy a KSH által elıre prognosztizált mértékő emelésrıl van szó, de ettıl függetlenül javasolja a bizottság, hogy ezt a 4 %-os mértéket fogadja el most a Képviselı-testület, és a késıbbiekben következı nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának emelésénél is. Egyed Attila: Megjegyzi, hogy a szociális bérlakásokat nem terheli ÁFA, tehát ez nem okoz plusz terhet a bérlakásban élık számára. Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a 4 %-os emeléssel a rendelet-tervezetben foglaltak szerint, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástv.) 3. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. mellékletének helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 2. A rendelet 3. mellékletének helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

9 9 3. Ezen rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 1. melléklet a 22/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 33/2009. (XII. 1.) rendelethez 1. A szociális alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások alap bérleti díjai A Komfortfokozat B Alap bérleti díj 1 Összkomfortos 148,- Ft/m2/hó 2 Komfortos 107,- Ft/m2/hó 3 Félkomfortos 50,- Ft/m2/hó 4 komfort nélküli 32.- Ft/m2/hó 2. A szociális alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások kategóriaszorzói A B C D E Területi kategória Komfortfokozat szerinti szorzószám Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 1 városközpont A ,3 2 városközpont B 2,9 2,9 2,9 4,2 3 városközp.-tól távolabbi 2,3 2,7 2,7 4,1 4 városi peremkerület ,9 5 lakott külterület 1,5 1,5 1,5 3,7 2. melléklet a 22/2011. (XI.2.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 33/2009. (XII. 1.) rendelethez 1. A nem szociális alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások alap bérleti díjai A Komfortfokozat B Alap bérleti díj 1 Összkomfortos 313,- Ft/m2/hó 2 Komfortos 226,- Ft/m2/hó

10 10 3 félkomfortos 105,- Ft/m2/hó 4 komfort nélküli 70.- Ft/m2/hó 2. A nem szociális alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások kategóriaszorzói A B C D E Területi kategória Komfortfokozat szerinti szorzószám Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 1 városközpont A ,5 2 városközpont B 1,4 1,4 1,4 2,3 3 városközp.-tól távolabbi 1,3 1,3 1,3 2,1 4 városi peremkerület lakott külterület 0,9 0,9 0,9 1,9 3. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhıszolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet módosítására Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dr. Komáromi Éva: Több ízben is felmerült a Képviselı-testület igénye arra, hogy a távhıszolgáltatás díjai módosításra kerüljenek. Ennek több körben megtörtént az elıkészítése, de mindig utaltak arra, hogy a végleges díj módosításával várják meg az új távhıszolgáltatásról szóló törvényt. A jogalkotó megtette feladatát, nem új törvény született, csupán a régi távhıszolgáltatásról szóló törvény módosítása történt meg. A sokak által várt hatósági díjszabás oly módon került bevezetésre, hogy a március 31-ei állapot szerint befagyasztásra kerültek az árak minden egyes szolgáltató esetében a saját maga által alkalmazott díjtételekre vonatkozóan. Így Sárospatak városban díjmódosításra nincs lehetıség, azonban ez a módosított törvény tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket a helyi rendeletben is át kell, hogy vezessenek, éppen ezért javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés szerint fogadja el a rendelet módosítását, azt a tényt pedig tudomásul kell venni, hogy a távhıszolgáltatás díja, mint említette, az idei év március 31-ei állapot szerint kerül rögzítésre és befagyasztásra egyelıre. A rendelet-tervezetet véleményezésre megküldték a Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, illetve a városban mőködı Lakásszövetkezetnek. Mindkét szervezettıl visszaérkezett a válasz, nem tartották aggályosnak saját magukra nézve a rendelet elıírásait, érdemi észrevételt nem tettek a rendelet-tervezetben megfogalmazottakhoz. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú szavazattal elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.

11 11 Magánvéleményként megfogalmazza, várná a Kormány intézkedését a gázár, illetve a tőzifa árának hasonló befagyasztásának kísérletére. Egyed Attila: évi áron szolgáltatnak a mai napig is, köszönhetıen azoknak a beruházásoknak, amit korábban megléptek. Aros János: Tény, hogy óta ez a Képviselı-testület nem emelt távhı díjat. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelete a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhıszolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet módosításáról A távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban Tszt.) 6. (2) bekezdésében, 45. (6) bekezdésében és 52. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Tszt. Vhr.) 15. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény mellékletének B) pontjában és a Tszt ában meghatározott feladatkörében eljárva a TszT. 10. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelısége és a Tszt. 10. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sárospataki Lakásszövetkezet véleményének kikérésével - a következıket rendeli el: 1. A távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhıszolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló 27/2007. (XI.30.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a kiegészül a következı (31) bekezdéssel: (31) Külön kezelt intézmény: egyéb felhasználók közül a központi költségvetési szerv, a központi költségvetési szerv költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, valamint a normatív állami támogatásban részesülı, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény. 2. A Rendelet 17. -a helyébe a következı rendelkezés lép:

12 (1) A rendelet hatálya nem terjed ki a távhıszolgáltatónak értékesített távhı árára, valamint a lakossági és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhıszolgáltatás (főtés és használati melegvíz) díjára. (2) Sárospatak város területén a lakossági célú távhıszolgáltatásért az e rendelet 2. sz. mellékletében feltüntetett legmagasabb hatósági árnak minısülı-díjakat köteles fizetni a végfelhasználó a távhıszolgáltatásért. 3. A Rendelet 28. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Új vagy növekvı távhı igénnyel jelentkezı felhasználási hely tulajdonosától az igények kielégítését szolgáló hıteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítése, bıvítése, átalakítása céljából a távhıszolgáltató, az önkormányzat képviselı-testülete rendeletében meghatározza a távhıszolgáltatási csatlakozási díjat, a távhıszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeit, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhıszolgáltatásra vonatkozó, az Tszt. 57/D. (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket kell alkalmaznia. 4. A Rendelet 29. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 29. (1) A távhıszolgáltatónak értékesített távhıárát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhıszolgáltatás (főtés és használati melegvíz) díját mint legmagasabb hatósági árat-, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. (2) A hatósági árnál magasabb árat a szerzıdésben érvényesen kikötni nem lehet. A hatósági árat kell alkalmazni abban az esetben, ha a felek az árban nem állapodtak meg, vagy ha jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg. 5. A Rendelet 31. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdés szerinti körzetekben új létesítmények kialakításakor vagy meglévı energiaellátó rendszerek átalakításakor a levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet elıírásai szerint a helyi emisszióval nem járó rendszereket (különösen távhıt, villamos energiát, megújuló energiát, geotermikus energiát hasznosító berendezéséket) kell alkalmazni. 6. A Rendelet 31. (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

13 13 (8) Az önkormányzat a nemzeti fejlesztési miniszter által meghatározott legmagasabb hatósági ártól alacsonyabb ár megállapításáról rendelkezhet. 7. A Rendelet 4. mellékletében a Kincskeresı Óvoda szövegrész helyébe a Carolina Óvoda és Bölcsıde szöveg lép. 8. (1) Ez a rendelet november 2-án lép hatályba és hatályba lépését követı napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a Rendelet 2. (4) bekezdése, 28. (2) és (3) bekezdése, 31. (6) és (7) bekezdése, 1. számú melléklete. 4. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Végardó Fürdı évi bérleti díjáról Elıterjesztı: Benkı Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Aros János: Köszönti Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetıt, egyben kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. Benkı Barnabás Zoltánné: Nincs kiegészítése. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslatban foglaltakat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottság ülésén a fürdı mőködéséhez, illetve a évi mérlegéhez kapcsolódón vita alakult ki, ezért javasolta, hogy Vámosi Ilonával, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjával, Egyed Attilával a Felügyelı Bizottság elnökével kiegészülve a PATAQUA Kft. ügyvezetı igazgatónıje tárgyalja át a évi mérleggel kapcsolatos kérdéseket. Aros János: Az elıterjesztésben is szerepel, hogy 2009-ben eft-ban határozták meg a bérleti díjat, 2010-ben ugyanebben az összegben, az idei üzleti tervben pedig 70 millió forintban. Megköszöni azt az eredményes munkát, ami lehetıvé tette a 70 millió forintnak a megteremtését, a kft. munkatársainak további eredményes munkát kíván. Kéri a Képviselıtestület tagjait, hogy aki egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta:

14 14 Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 313/2011. (X. 28.) KT. h a t á r o z a t a a Végardó Fürdı évi bérleti díjáról A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A Végardó Fürdı évi bérleti díját eft + ÁFA összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a PATAQUA Sárospataki Termálfürdı- és Campingfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társasággal kötött bérleti szerzıdés módosítására. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal 5. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a belsı ellenırzés Stratégiai ellenırzési terve módosításának jóváhagyásáról Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Aros János: Köszönti Soltész Ibolya belsı ellenırt, egyben kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan van-e szóbeli kiegészítése. Soltész Ibolya: Nincs szóbeli kiegészítése. dr. Komáromi Éva: Ahogyan azt az elıterjesztés is tartalmazza, két apróbb módosítást javasolnak átvezetni a Stratégiai ellenırzési terven. Az egyik a gazdasági program idıbeli kiterjesztésével kapcsolatos, a másik az intézményekhez kapcsolódó apróbb módosítás, egyébként a korábban elfogadott Stratégiai tervet változatlanul hagyják. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta:

15 15 Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 314/2011. (X. 28.) KT. h a t á r o z a t a a belsı ellenırzés Stratégiai ellenırzési terve módosításának jóváhagyásáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a belsı ellenırzés évi Stratégiai ellenırzési tervének módosítását jóváhagyja. Felelıs: jegyzı Határidı: azonnal 6. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dr. Komáromi Éva: Minden évben elfogadja a Képviselı-testület a következı évre vonatkozó belsı ellenırzési tervet. Ez fontos feladata az önkormányzatnak, hiszen az Államháztartási törvény írja elı ennek szükségességét. A évre vonatkozó program összeállításánál felmerült egy olyan igény a városvezetés részérıl, hogy a cégeire vonatkozóan is kerüljön kiterjesztésre a belsı ellenırzési tevékenység. Jelenleg kistérségi feladatellátás keretében látják el a belsı ellenırzést, a kistérségi megállapodás nem tér ki a cégekre, csak az intézményekre. Éppen ezért jelzi, hogy ezt az elıterjesztést jelenlegi formájában fogadja el a Képviselı-testület, azonban számítsanak arra, hogy amikor módosítják a kistérségi megállapodást, akkor ennek pontosítása, módosítása visszakerül a Képviselı-testület elé, így az önkormányzat cégeire vonatkozó vizsgálati javaslat is szerepelni fog a évi programban. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Saláta László Mihály: Tudomása szerint a Kommunális Szervezetnél volt belsı ellenırzés, errıl nem kaptak tájékoztatást. Kérdezi, hogy erre mikor kerül sor? Aros János: Az intézkedési tervet megkapták, tehát a Kommunális Szervezet vezetıje is reagált a vizsgálatban foglaltakra. Kérdezi jegyzı asszonyt, hogy mi a következı lépés ezzel kapcsolatban? dr. Komáromi Éva: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Kommunális Szervezet belsı ellenırzését, a Képviselı-testület elé történı terjesztését nem tervezték, de amennyiben erre igény van, akkor természetesen megteszik. Egyébként az szerepel a Képviselı-testület

16 16 programjában, hogy minden lefolytatott ellenırzésrıl a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kap tájékoztatást, a Képviselı-testület a teljes anyagról nem. Aros János: Ha bármelyik vizsgálatról információra van szüksége a Képviselı-testületnek, akkor nyílt ülés keretében tájékoztatást adnak. dr. Komáromi Éva: A vizsgálati anyag elkészült, képviselı úr teljes egészében megtekintheti az anyagot. Saláta László Mihály: Miután különbözı visszhangok hangzottak el a vizsgálattal kapcsolatban, ezért szeretné, ha a Képviselı-testület is tárgyalná. Aros János: Rendben, akkor ezek alapján a következı rendes testületi ülésen napirendre fogják venni. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 315/2011. (X. 28.) KT. h a t á r o z a t a a évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület a jegyzı elıterjesztésében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye alapján megtárgyalta a évre vonatkozó belsı ellenırzési tervet és az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselı-testület az elıterjesztés 2. mellékletét képezı évi ellenırzési tervet jóváhagyja. 2. Az Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a évi belsı ellenırzési tervnek az év folyamán szükséges módosításait jóváhagyja. Felelıs: dr. Komáromi Éva jegyzı Határidı: december 31. Aros János: Természetesen, ha bármi olyan téma van, akkor lehetıség van akármelyik intézménynél célvizsgálatot elrendelni, ezzel éltek is korábban a Zemplén Televízió Kft., illetve a Kommunális Szervezet esetében.

17 17 7. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület évi tevékenységérıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság Aros János: Köszönti Dr. Dankó László elnök urat, és Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónıt. Kérdezi elnök urat, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. Dr. Dankó László: Nincs szóbeli kiegészítése. Aros János: Kérdésként felmerülhet, hogy egy önálló egyesület miért számol be a Képviselıtestületnek, hiszen az önkormányzat csak egy tag az egyesületben, ám pénzügyi támogatást biztosított a korábbiakban több, tavaly kevesebb összegben. Éppen ezért élnek ezzel a lehetıséggel, illetve azért, mert kiemelt területként próbálják elıtérbe helyezni az egyesület munkáját, átfogó tevékenységét. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén az egyesületet senki nem képviselte, ezért a bizottság nem tett javaslatot a beszámolóval kapcsolatban, azt nem tárgyalta, viszont A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatónıje jelen volt, és a beszámoló második részében az Újbástya Rendezvénycentrum évi idıarányos mőködésérıl szóló beszámoló is szerepelt. Tavaly ısszel a SIDINFO Kft. akkori igazgatója felvázolta, hogy más mőködési formában nem lehet mőködtetni a kft-t. Ez nem következett be, sıt rendkívül magas színvonalon pluszt hozott az önkormányzatnak az, hogy A Mővelıdés Háza és Könyvtára mőködteti az Újbástya Rendezvénycentrumot, ezért a kollektívának köszönetét fejezi ki a bizottság. Aros János: Nem feltétlenül ért egyet azzal, hogy a SIDINFO Kft. akkori vezetése volt, aki ezt az állapotot így feltuningolta. Hajdu Imre: Pedig így volt. Aros János: Inkább olyan körök voltak, akik jelentıs érdek vagy anyagi sérelmet szenvedtek el azáltal, hogy átláthatóbb helyre került. Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a határozat-tervezet elfogadását azzal, hogy a határozati javaslat második mondatában a,,következı évi közcélú foglalkoztatás lehetıségeit megismerve szövegrész helyébe a,,2012. évi költségvetési törvénytervezet és a jövı évi közcélú foglalkoztatás lehetıségének ismeretében szöveg lépjen. Aros János: Néhány pontosítást szeretne említeni az anyaggal kapcsolatban, az egyik, hogy a Tourinform Iroda közel 3 hónapig zárva volt, ami azért így nem fedi a valóságot, tudomása szerint nem volt bezárva az iroda. A évi együttmőködési megállapodás elızetesen egyeztetett tervezetének intézményi érdek mentén való kiüresítése önkormányzati, nem intézményi érdek volt. Az összes többi alaposan megtárgyalásra került.

18 18 Csatlósné Komáromi Katalin: A február 25-ei képviselı-testületi határozatnak megfelelıen az intézményre bízott anyagiak figyelembevételével végezték munkájukat, ennek részleteit az írásos anyag tartalmazza. Saláta László Mihály: Polgármester úr említette, hogy miért került napirendre egy külsı egyesület elıterjesztése. Ez teljesen helyén való, egyetért vele, fıleg a tekintetben, hogy még anyagi érdekeltsége is kötıdik hozzá az önkormányzatnak, mivel támogatták az egyesületet. Tehát bármely egyesületet beszámoltathat a Képviselı-testület, akár tájékoztató jelleggel az ott folyó munkáról. Az elıterjesztésben polgármester úr van megjelölve elıterjesztınek, a kérdésekre neki kellett volna megadni a választ, miközben neki is kérdései merültek fel. Ezekkel, illetve Hajdu Imre bizottsági elnök úr által említettekkel egyetértve javasolja az elıterjesztés elfogadását. Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság ülésén is felmerült a Tourinform Iroda 3 hónapos bezárása. Tudomása szerint amikor még mőködött az Újbástya Rendezvénycentrum, az akkori igazgató úr csapatával együtt szabadságra ment, emiatt nézeteltérés volt a testületen belül is. Miután dönteni kellett, hogy mi legyen az Újbástya épületének további sorsa, úgy gondolja, hogy rohamléptekben próbálták megoldani azokat a kérdéseket, amelyre Hajdu Imre elnök úr is utalt. A Tourinform Iroda akkori vezetıje folyamatosan ott tartózkodott, és az ı lemondása után heteken belül megoldódott a további vezetés kérdése is. Ez idı alatt voltak elmaradt dolgok, gondol itt a tőzjelzı javítására, a leltározásra, de nem tudja, hogy volt-e 3 hónapos bezárás. Aros János: Az elhangzott észrevételek nem feltétlenül ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódnak, hiszen a Turizmus Egyesület munkájáról van most szó. A Tourinform Irodát többen is említették, igen akkor nagyon sokan vészharangot kongattak, ám, hogy milyen jól sikerült köszönhetıen az egyesület gyors reagálásának is egyébként mőködtetni, azt az is bizonyítja, hogy több kitüntetést, több színvonalas említést kapott a Tourinform Iroda ezalatt a mőködése alatt. Dr. Dankó László: Felhívja a figyelmet, hogy amikor ezt a szerepet az egyesület közgyőlésen jelenlévı tagjainak bizalma révén átvette, akkor december 17-én megjelent a Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet, amely meghatározta, hogy például a Tourinform Iroda mőködtetése minden további kérdésnek az elıfeltétele. Megkérdezte annak idején januárban polgármester úrtól, hogy van-e szándéka a városnak Turisztikai Desztináció Menedzsment tevékenységbe beszállni, erre pozitív választ kapott. Donkó József ki lett nevezve kapcsolattartónak, akit folyamatosan ben a vonatkozó szabályozásról tájékoztatott. A Képviselı-testület február 10-ei határozatában a Tourinform Irodát A Mővelıdés Háza és Könyvtára részére adták át. Majd február 25-e elıtt, mielıtt az elıterjesztés kiküldésre került, telefonhívást kapott Donkó József úrtól, és annak révén sikerült korrigálni ezt a kérdést, mert egyébként nem tudták volna a TDM pályázatot benyújtani, és azóta sem tudnának TDM-ként mőködni. Persze ez önmagában nem probléma, mert az önkormányzatnak nincs turizmussal kapcsolatosan semmiféle ellátási kötelezettsége, ugyanakkor ha a város magát a turizmus kapcsán szeretné pozicionálni, akkor célszerő ezt a tevékenységet úgy a Tourinform Irodát, mint a TDM-et támogatni, segíteni. Egyébként a turisztikai egyesület közvetlenül egyetlen forint támogatást nem kapott az önkormányzattól. A három hónapról annyit, hogy valóban nem három hónap volt, december 19-tıl március 7-ig tartott a szünet, meg lehet tekinteni az akkori nyilvántartásokat.

19 19 Csatlósné Komáromi Katalin: Ahogyan a képviselı-testületi határozat megszületett a Tourinform Iroda mőködése tekintetében - amely rögzítette, hogy ennek feladatát A Mővelıdés Háza és Könyvtárához rendeli -, március 10-én a kollégák folyamatos beosztásával megkezdték az iroda mőködtetését. Aros János: Megköszöni az egyesület munkáját, további sok sikert kíván azokban a közös célokban, amelyek mind az önkormányzat, mind az egyesület céljait is kell, hogy képviselje. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal a Humán Bizottság által tett kiegészítéssel együtt egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 316/2011. (X. 28.) KT. h a t á r o z a t a a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület évi tevékenységérıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról A Képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület évi beszámolóját elfogadta. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az együttmőködési megállapodás évre szóló módosításáról a évi költségvetési törvénytervezet és a jövı évi közcélú foglalkoztatás lehetıségének ismeretében tárgyalásokat folytasson az SKTE tevékenységének közvetlen támogatása szellemében a Tourinform Sárospatak üzemeltetéséhez szükséges személyi és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint egy fı szakdiplomás, két idegen nyelven beszélı TDM menedzser teljes munkaidejő (közcélú) alkalmazása vonatkozásában. Felelıs: polgármester Határidı: a évi költségvetés elsı olvasatának elkészítéséig Aros János: Megköszöni az egyesület tevékenységét, kéri elnök urat, hogy az egyesület valamennyi aktív tagjának tolmácsolja a Képviselı-testület köszönetét.

20 20 8. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. további mőködtetésérıl Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság Aros János: E napirendi pont kapcsán is köszönti Dr. Dankó László ügyvezetı urat. Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslatban foglaltakat. A bizottság ülésén Jarecsni János László képviselı javaslatára kérték a hivatalt, hogy önálló elıterjesztés készüljön a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék világörökség kezelı szervezetével kapcsolatos ügyek állásáról. Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselı-testületnek a SIDINFO Kft. további mőködtetését. Aros János: Mivel a SIDINFO Kft. megbízott ügyvezetıje is Dr. Dankó László, ezért megkéri, ha ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van szóbeli kiegészítése, tegye meg. Az elızményekrıl tudni kell, hogy a korábbi megbízott ügyvezetı lemondását követıen március 5-ig díjazás nélkül Dr. Dankó Lászlót kérték fel, hogy a kft. Újbástyával és Vízikapui szabadtéri színpaddal kapcsolatos azon hiányosságokat, amelyeket az elızı ügyvezetés valamilyen oknál fogva hátrahagyott, rendezze. Ezek nem voltak egyszerő feladatok, hiszen még a közelmúltban is kerültek elı olyan számlák, amelyeknek a rendezése igazgató úr segítségével az önkormányzat feladata maradt. Ezért megköszöni igazgató úrnak ezt a munkát, a bizottság javaslata, hogy a kft-t továbbra is tartsák életben, hiszen reményeik szerint lesznek olyan lehetıségek, ahol ebben a formában fognak tudni elırelépni. Az elıterjesztésben is szerepel, hogy az év során több irányú kezdeményezéseket tettek a,,tokajhegyaljai történelmi borvidék világörökség kezelı szervezetének kijelölése kapcsán, illetve egy turisztikai látogatóközpont az Újbástya épületében való létrehozására. A júniusban elfogadott világörökségi törvény szerint a NEFMI által kerül kijelölésre és központi költségvetésbıl kerül finanszírozásra a kezelı szervezet, de az erre vonatkozó döntések csak a 2012-ben kimunkálandó kezelési terv után kerülnek kihirdetésre. Itt is szerepet szánnak a Sarokbástyának. Továbbra is keresik azokat a lehetıségeket, hogy hogyan lehetne még gazdaságosabban, jobban mőködtetni ezt az egyébként gyönyörő szép épületet. Hajdu Imre: A polgármester úr által említett pénzügyi elmaradások mértékét szeretné megvilágítani, amely eft volt. Ez a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, és ezt az önkormányzatnak kellett megfizetni. Dr. Dankó László: Azzal a feltétellel vállalta el ezt a társadalmi megbízatást, hogy az önkormányzat egy munkatársát a SIDINFO Kft. ügyeinek vitelére, ügyintézésére kijelöli, sajnos ez nem történt meg. Így olyan operatív feladatokkal kellett megbirkózni, mint például netbankos átutalások végzése, november 9-én adóellenırzés az Adóhivatalhoz berendelve. Úgy gondolja, ha egy ügyvezetést valaki társadalmi munkában elvállal, akkor azt azon túlmenıen is támogatni lenne célszerő, nem személyét illetıen, hanem az ügyet illetıen, mert ez a késıbbiekben esetleg másokat megfontolásra fog késztetni. Az épülettel kapcsolatban ez nem tartozik a SIDINFO Kft-hez szorosan mivel az épületet A Mővelıdés Háza és Könyvtára üzemelteti, a panoptikum elvitele után olyan állapot maradt fenn az elmúlt 3-4 hónapban, ami a látogatást is kétségessé teszi. Azok a mőanyag elemek,

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Szabó András Egyed Attila Papp

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás)

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakásokról és helyiségekrıl szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Karbantartási Szerzıdés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. június 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. június 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. június 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Papp Imréné Dr. Cserkúti Sándor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2009. április 7-ei rendkívüli együttes ülésérıl Jelen vannak: A Gazdasági, Idegenforgalmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15.370/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. december 14-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. december 14-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A 2011. december 14-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Saláta László Mihály Lendák Lajos

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.803-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Az Árpád Vezér Gimnázium

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-39/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 18-án 17.30 órakor kezdıdött

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. augusztus 9-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12810/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben