Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl - Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - A évi költségvetési rendelet módosítása, a évi pénzügyi terv I. féléves teljesítésének tárgyalása - Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója - Polgármesteri Hivatal tevékenységérıl szóló beszámoló - Közétkeztetési Intézmény mőködésérıl szóló beszámoló - Településüzemeltetési Intézmény beszámolója a évben végzett munkákról, a várható feladatokról -Településüzemeltetési Intézmény részére elıirányzat biztosítás - A Kultúrházról, és a község rendezvényeirıl szóló beszámoló - EuroCable Magyarország Kft. kábeltévé hálózat kiépítés - Rendeletek módosításának tárgyalása - Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl, bérbeadásáról, a lakásbérleti szerzıdés tartalmáról, megszőnésérıl szóló 13/2005.(VII.06.) rendelet módosítása. - A temetıkrıl és a temetkezésekrıl szóló 9/2002. (VI. 30.) rendelet módosítása - Turisztikai Alapról szóló 25/2003.(XII.23.) rendelet módosítása - Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2001.(V.01.) rendelet módosítása - A hatáskörök átruházásáról szóló 37/2005.(X.25.) rendelet módosítása - A közterület használatáról szóló 9/1999.(IV.01.) rendelet módosítása - Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 17/2004.(VII.13.) rendelet módosítása - Az ebtartásról szóló 9/2000.(IV.01.) rendelet módosítása - Balatonvilágos Község címerérıl szóló 11/1996.(II.21.) rendelet módosítása - A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 13/2002.(X.15.) rendelet módosítása - Az önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002.(V.15.) rendelet módosítása - A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 24/2006.(XII.13) rendelet módosítása - Rózsa Zoltánné kérelmének tárgyalása - Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történı csatlakozás tárgyalása - Balatonvilágos 1403/1 hrsz-ú ingatlan elıvásárlási ügyének tárgyalása - Balatonkenese Város Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának tárgyalása - Somogyiné Éles Marianna kérelmének tárgyalása - Orosz István kérelmének tárgyalása - Balaton utcai lakosok kérelmének tárgyalása - Bereczky Attila észrevételének tárgyalása 1

2 - Siófokra dolgozni járók kérelmének tárgyalása - Bölcsıde és családi napközi létrehozására irányuló kérelem - Szekszárd Megyei Jogú Város kérelmének tárgyalása - Mozdulj Világos Sport Egyesület kérelmének tárgyalása - Balatoni Hajózási Zrt. részvényvásárlás tárgyalása - Gazdasági Tükörkép Magazin ajánlatának tárgyalása - ELMON Hungária Kft. közvilágítás költségeinek csökkentésére vonatkozó ajánlatának tárgyalása. - Magyar Áramszolgáltató Kft. közvilágítási villamos energia árajánlat tárgyalása - Pályázati lehetıségek tárgyalása - MÁV Zrt. felhívása pályázati lehetıségekkel kapcsolatban - EURO CONSULTING Balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése - Országos Informatikai Programiroda Számítógép: Társ a közigazgatásban címő pályázata - Balatoni Integrációs Kft. Balatoni játszóház hálózat: Építsünk együtt Cimbora-labirintust a Balaton körül programban való részvételére vonatkozó ajánlata. - Info-Datax Kft. pályázatkészítésre vonatkozó ajánlata - Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése - Pályázati összefoglaló - Ars Nova 2003 Mővészeti Kht. bérleti jogviszony felmondásának tárgyalása. - Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása - Településüzemeltetési Intézmény Alapító Okiratának módosítása - Közétkeztetési Intézmény Alapító Okiratának módosítása - Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola elıterjesztésének tárgyalása - Aranyföveny Kft. változtatási tilalom eltörlésére vonatkozó kérelme - Special Envent Budapest Kft. Balatonvilágos, 747/39 hrsz-ú ingatlan területrészére vonatkozó területhasználati kérelme - Bíró Józsefné Balatonvilágos, Kossuth utca-kosztolányi utca keresztezıdésének közlekedési helyzetére vonatkozó kérelme - Balatonfőzfı Város Önkormányzata együttmőködési megállapodás módosítás kezdeményezése - Községi strand - Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása normatív, kötött felhasználású támogatás visszafizetése - Lakossági észrevétel 2

3 20. számú JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 22-én a községháza tanácstermében 16 órakor megtartott testületi ülésérıl Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Király Ferenc képviselı Kıszegi Mihály képviselı Molnár János képviselı Pernecker Antal képviselı Szabó István képviselı Varga Géza képviselı Igazoltan távol: Mihalovics Miklós képviselı Igazolatlanul távol: Bóta Györgyi képviselı dr. Nagy Miklós képviselı Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezetı Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló Farkas Lászlóné Közétkeztetési Int. vez. Kovács Tamás Településüzemeltetési Int. vez. Krutzler Adrienn rendezvényszervezı EuroCable Magyarország Kft. képviselıi dr. Megyery Tamás ügyvéd Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület testületi ülésen megjelent tagjait, valamint a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek felkérem Pernecker Antal és Varga Géza képviselı urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete jegyzıkönyv hitelesítınek Pernecker Antal és Varga Géza képviselı urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás: A kiadott napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Király Ferenc: A vegyes ügyek keretében, az EuroCableval kapcsolatosan lenne egy kiegészítésem. Fekete Barnabás: Napirenden van az EuroCable ügye. Király Ferenc: Azt szeretném kérni, hogy ezzel kapcsolatosan ne szülessen döntés. 3

4 Pernecker Antal: Ehhez kapcsolódóan kértem volna én is, és szeretném emlékeztetni polgármester urat, hogy a korábbi testületi ülésen az a döntés született, hogy külön testületi ülés, megbeszélés tárgyát képezi, és akkor fogunk leülni az EuroCableval, és ismertetni vele a testületnek az álláspontját. Én nem hiszem, hogy most elıbbre tudunk ebbe menni. Nyílván hallgassuk meg, ha ide van rendelve. Fekete Barnabás: Meg lett híva. Pernecner Antal: Nagyon sajnálom, hogy elıtte ez nem lett egyeztetve, hogy külön testületi ülésen tárgyaljuk. Meg kell nézni a határozatokat. Erre vonatkozóan van a testületnek döntése. Meg akkor, ha mindenféle iratanyag a rendelkezésünkre áll. Tudomásom szerint hiányoznak az EuroCablenak az engedélyes iratok közül olyan anyagok, amik nem ismertek számunkra. Továbbá szeretnék egy határozati javaslatot elıterjeszteni, és megszavaztatni a tisztelt képviselı-testülettel. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Tisztelt képviselı-testület, önöknek bármihez joga van, de azt kérem figyelembe venni, hogy nem önhatalmúlag került meghívásra a leendı szolgáltató, vagy vállalkozó, aki szeretné kiépíteni ezt a kábeltévét. Az EuroCablenak volt augusztusban egy rendkívüli ülést kezdeményezı irata, ahol kérték lehetıség szerint 15 napon belül-, hogy a testület döntsön. A testület úgy foglalt állást, hogy csak a szeptember 22-ei, munkaterv szerinti ülésen tárgyalja. Ezért került most ide. Biztosan nem szerencsés, hogy akkor döntsön a testület, amikor esetlegesen a jogi képviselıvel is egyeztet, egyéb. De, hogy miért került ma napirendre? Azért, mert a testületnek ez volt a döntése, illetve amikor én kértem, hogy lehetıség szerint a munkaterv szerinti ülést megelızıen tárgyalja ezt a testület, akkor indokoltam azzal, amit az EuroCable a velem való többszöri beszélgetés kapcsán jelzett, hogy lejárnak a terveik, és egyéb, és ebbıl eredıen nekik plusz költségük keletkezik. Király Ferenc: Jegyzı asszony légy szíves nézd meg az elızı testületi ülés anyagát, amelyben azt mondtuk, hogy leülünk, és háromféle lehetıség közül választunk. Vagy felbontjuk, vagy csak részlegesen, de ez a döntés a testület hatásköre. Ezért kértem, hogy ma ne döntsünk az ügyben, mert szeretném, ha a testület egységes döntést hozna. Össze kell hívni egy rendkívüli ülést. Elızı jegyzıkönyvben az szerepel, hogy ez egy külön napirendet fog képviselni. Ha van új fejlemény, meghallgatjuk az EuroCable képviselıit, és az ügyvéd urat is. Fekete Barnabás: Most már mindegy. Meg lettek híva, és várják a testület döntését. Kérem, aki a napirend kiegészítésével, és a kiadott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a napirend kiegészítésével, és a kiadott napirendek tárgyalásával egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl Fekete Barnabás: Szeptember 9-én volt egy tervtanácsi konzultáció, annak az anyaga a képviselı-testületnek kiadásra került. KBTT ülés volt, ahol a kistérség I. féléves pénzügyi beszámolóját fogadta el a tanács, valamint az SZMSZ módosítására került sor a gyes-rıl visszatérı dolgozó miatt, továbbá az alapító okirat módosításra került sor a január 1-tıl életbe lépı szakfeladat változás miatt. 4

5 A BFT-nak volt egy rendkívüli ülése, ahol a BAHART részvények értékesítésérıl volt szó. Kérdezték, hogy kinek áll szándékában eladni? Mi miután 120 részvényt értékesítettünk, egyenlıre, szándék további értékesítésre nincsen. Balatonkenese Város Önkormányzata a mai napon küldött egy alapító okirat módosítást az óvoda, iskola és gyermekjóléti szolgálat tekintetében. Ezt majd megkapja a testület, és egy rendkívüli ülés keretében döntünk, mivel nem volt idı az áttanulmányozásra, hogy ezt a mai ülésen eldönthessük. Az óvodánál a KRESZ pálya kialakítására 1 millió Ft-ot adott az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Ebbıl idáig felhasználásra került 555 ezer Ft. A fennmaradó összegbıl egy reklámtábla kerül elkészítésre, amin feltüntetésre kerül, hogy az Allianz Hungária Biztosító ajándékával, és hozzájárulásával valósult meg ez a létesítmény, valamint pályázathoz kapcsolódóan játékokat, és egyéb felszereléseket vásárol meg az óvoda. Gímes polgármestere, illetve a képviselı-testülete meghívta a testvértelepülés képviselıtestületét október re. Kérdésem, hogy ki tudna részt venni, és a képviselı-testületet képviselni? Király Ferenc, Kıszegi Mihály, Szabó István képviselık jelentkeztek. Fekete Barnabás: Köszönöm, akkor meg lesz a képviselet. Az utazás részleteit késıbb megbeszéljük. Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Fekete Barnabás: Az írásos elıterjesztésbıl azokat a határozatokat emelném ki, ahol az elıterjesztés készítését követıen változás történt. A 40/2009.(II.24.) számú határozatával a képviselı-testület elviekben egyetértett a balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskolában korábban dolgozó nyugdíjas pedagógusok részére az ünnepélyes keretek közötti emlékdiploma átadásával. A diplomát kiállító felsıoktatási intézmények a mai napig nem jeleztek vissza. Javasolom, hogy vállaljuk fel a költséget. Csoportvezetı asszonyt kérdezem, hogy mennyi lenne ennek a konkrét költsége? Pártl Zoltánné: Az egyszeri juttatás 50 ezer Ft, illetve 75 ezer Ft lenne. Ennek kb. ugyan akkora összeg a járuléka, de kis türelmet, kiszámolom a szükséges elıirányzatot. Fekete Barnabás: Mi addig megyünk tovább. A 139/2009.(IV.21.) számú határozatával a képviselı-testület felhatalmazta dr. Megyery Tamás ügyvéd urat, az önkormányzat jogi képviselıjét, hogy a bíróságon fizetési meghagyás kibocsátását, végrehajtást kezdeményezzen Árvay András és Árvay Andrásné bérlık ellen a fennálló lakbér-, illetve vízdíjtartozásuk Ft Ft-behajtására. Egyben felhatalmazta a polgármestert az ügyvédi meghatalmazás aláírására. Továbbá felkérte, hogy hívja fel a bérlık figyelmét, hogy a június 30-án megszőnı lakásbérleti jogviszonyt a tartozás fennállása esetén a képviselı-testület nem hosszabbítja meg. A bérlıket felszólítottuk a lakás elhagyására. A fizetési meghagyás kezdeményezése megtörtént, a végrehajtás folyamatban van. Kérdésem lenne, hogy kezdeményezzük-e a kilakoltatást? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Lakáskiürítési pert kell kezdeményezni. Azt szerettem volna javasolni a testületnek, hogy amennyiben ezt az állapotot nem szeretnék jegelni, akkor 5

6 kérjük fel ügyvéd urat, hogy indítsa meg ezt a pert. Nem látunk esélyt arra, hogy itt a fizetési morál javulna, és csak nı a tartozás összege. Király Ferenc: Azóta történt-e részlet befizetés? Pártl Zoltánné: Csak azt fizeti be, amit megállapított a bizottság lakásfenntartási támogatást. Azt befizette, de egyéb befizetés nem történt. Molnár János: Az lenne a kérdésem, hogy miután felmondtuk a szerzıdést, kötelezhetı-e lakbér megfizetésére? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az évi LXXVIII. törvény szabályozza a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokat. Mai ismereteim szerint a törvény azt mondja, hogy ha valaki ilyenkor jogcím nélküli használónak minısül, mivel nincs hatályos lakásbérleti szerzıdés, ezért a lakbért használati díjnak kell átváltoztatni. Hasonló, illetve kétszer akkora összeget lehetne megállapítani, de felesleges megemelni, hiszen örülnénk, ha az egyszeri befolyna. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a Balatonvilágos, Gagarin ltp számú önkormányzati tulajdonú bérlakás jogcím nélküli használói -Árvay András és Árvay Andrásné- ellen lakáskiürítési pert kezdeményezését, és erre kérjük fel az ügyvéd urat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 290/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete Árvay András és Árvay Andrásné 8171 Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatti lakosok, mint a Balatonvilágos, Gagarin ltp számú önkormányzati tulajdonú bérlakás jogcím nélküli használói ellen lakás kiürítési pert kezdeményez. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, jegyzıt, az önkormányzat jogi képviselıjét a lakás kiürítési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı dr. Megyery Tamás ügyvéd Határidı: folyamatos Fekete Barnabás: A 158/2009.(V.26.) számú határozatával a képviselı-testület elfogadta a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás 6. számú Társulási Megállapodás módosítását az egészségügyi alapellátás központi orvosi ügyeleti ellátásának közös ellátásáról szóló 3. pont kivételével. A határozat végrehajtása megtörtént. Molnár János: Jelezni szeretném, hogy a honlapon rossz telefonszám van megadva az orvosi ügyeletnél. 6

7 Fekete Barnabás: A telefonszám át lett javítva. A 162/2009.(V.26.) számú határozatával a képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 101. (1) bekezdés c.) pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolta a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény módosítását a regionális vízmő-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közmővek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében. A Miniszterelnökhöz címzett a határozat mellékletét képezı- levél felterjesztése, valamint Esztergom Város Önkormányzat polgármesterének tájékoztatása megtörtént. Az ügyben illetékes visszajelzett, hogy a törvénymódosításra vonatkozó indítványt nem tudják figyelembe venni. A vízmőveknek a privatizációs ügye még napirenden van, ennek még várhatóan folytatása lesz. A 165/2009.(V.26.) számú határozatával a képviselı-testület egyetértett a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek kialakítását célzó pályázat benyújtásával. Tudomásom szerint nem került benyújtásra a pályázat. Pernecker Antal: Kenese nem csinált semmit? Király Ferenc: Nem kellene akkor visszavonni a határozatot? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Várjunk még vele. Tudomásom szerint ott folyamatos pályázati határidı van. Kenesétıl írásban kérünk tájékoztatást, hogy szükség van erre a határozatra, vagy nincs. Fekete Barnabás: A 169/2009.(V.26.) számú határozatával a képviselı-testület megbízta a Településüzemeltetési Intézmény vezetıjét, hogy a Gagarin lakótelepi társasházaknál lévı 6 db vízmérı óra hitelesítésére tegye meg a szükséges intézkedést. Felkérem az intézményvezetıt, adjon tájékoztatást a határozat végrehajtásáról. Kovács Tamás: Holnapra ígérték, hogy minden meglesz. İk is beszállítóval csináltatnak mindent. Fekete Barnabás: Milyen határidıt állapítsunk meg? Október 30? Kovács Tamás: Remélem, hogy elıbb meglesz. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a 169/2009.(V.26.) számú határozat végrehajtási határidejének módosítását október 10-ére. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 291/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a 169/2009.(V.26.) számú határozatának melyben megbízta a Településüzemeltetési Intézmény vezetıjét a Gagarin lakótelepi társasházaknál lévı 6 db vízmérı óra hitelesítésére az intézkedés megtételére- végrehajtási határidejét október 10-re. 7

8 A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: október 4. Fekete Barnabás: A 170/2009.(V.26.) számú határozatával a képviselı-testület felkért, hogy a Balatonvilágos, Hunor utca - Magyar utca közötti szakasz víz fınyomócsı kiépítésének tervezésére kérjek ajánlatot, és terjesszem a képviselı-testület elé. A Hunor utcai vízvezeték tervezésénél gondot jelent az 576, illetve az 572 hrsz-ú ingatlanok terület tulajdonjogának rendezetlensége. Mindkét esetben hagyatéki eljárás van folyamatban. Nem tudjuk egyenlıre beszerezni a tulajdonosi hozzájárulásokat, így engedélyezésre sem tudjuk benyújtani a terveket. A határozat végrehajtási határideje június 30. Javasolom a képviselıtestületnek a határozat végrehajtási határidejét folyamatosra módosítani. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 292/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a 170/2009.(V.26.) számú határozatának -melyben felkérte a polgármestert, hogy a Balatonvilágos, Hunor utca - Magyar utca közötti szakasz víz fınyomócsı kiépítésének tervezésére kérjen ajánlatot, és terjessze a képviselı-testület elé- végrehajtási határidejét folyamatosra. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: október 4. Fekete Barnabás: A 199/2009.(V.28.) számú határozatával a képviselı-testület megbízta a General Marketing Consulting pályázatkészítıt, hogy a Polgármesteri Hivatal épülete nyílászárói cseréjére vonatkozó pályázatot összeállítsa, és benyújtsa. A feladat ellátásának finanszírozására a 15/2009.(I.20.) számú határozattal elfogadott díjak (management díj: 100 ezer Ft +Áfa, sikerdíj támogatási összeg függvényében: 5 m Ft-ig 3%, de maximum 100 ezer Ft +Áfa, 5-10 m Ft 2%, de maximum 150 ezer Ft +Áfa, m Ft 1,5%, de maximum 200 ezer Ft +Áfa, 20 m Ft felett 1%, de maximum 400 ezer Ft +Áfa) vannak érvényben. A megbízási szerzıdés aláírása megtörtént. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Sipos úr utoljára azt írta, hogy küldi a listát, hogy mely iratokat szükséges összeállítani. Ezt nem kaptuk meg. Kolléganım felvette a kapcsolatot Sipos úrral, aki azt ígérte, hogy ismét elküldi. Ezt sem kaptuk meg. Utána jártunk, hogy milyen határidejő, milyen finanszírozású a pályázat. Ha a testület egyet értene vele, akkor úgy gondolom, hogy az ütemezésnek megfelelıen megrendelnénk a földszintre a kedvezıbb ajánlat alapján a nyílászárókat. Természetesen a pályázati anyagot összeállítanánk. Fekete Barnabás: A 206/2009.(VI.15.) számú határozatával a képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı 295/1 hrsz-ú ingatlant két részre meg kívánta osztatni úgy, hogy az egyik rész a Balaton meder határával párhuzamosan 30 méter széles rész, a másik a 8

9 fennmaradó terület. A geodéziai munkákra az ajánlatkérés, megbízás megtörtént. A geodéziai munka elkészült. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Kérdésem volna, hogy hogyan tovább ennek a határozatnak a végrehajtásával? Fekete Barnabás: Ezzel sehogy. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A testület nyilvánítsa ki. A geodéta munka elkészült. Az érvényes x ideig. Legyen döntés arra, hogy miért nem csinál a hivatal semmit, hogy nem indítja el a telekalakítási eljárást. Fekete Barnabás: A 212/2009.(VI.15.) számú határozatával a képviselı-testület hozzájárult, engedélyezte a balatonvilágosi fizetı strandon lévı egy darab főzfa kivágását azzal a feltétellel, hogy helyette 3 db fát kell ültetni a területre. A fa kivágása megtörtént. Intézményvezetı urat kérdezem, hogy a 3 db fa ültetésére mikor kerül sor? Kovács Tamás: İsszel. Fekete Barnabás: A 222/2009.(VI.15.) számú határozatával a képviselı-testület Hegedős Lóránt Balatonvilágos, Révai utca /2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérelmével kapcsolatban -az ingatlanra a 36206/ ) számú bejegyzı határozat alapján bejegyzett Kártalanítási igény kizárása a hétvégi ház lebontása esetén teher törlése- felkérte az önkormányzat jogi képviselıjét, Dr. Megyery Tamás ügyvéd urat nézzen utána, és adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat számára járhat-e hátránnyal a teher feloldása, törlése. A jogi állásfoglalás, amennyiben érintett nyilatkozik, hogy kártalanítási igénnyel nem lép fel, akkor törölhetı a teherbejegyzés. A nyilatkozat július 17-én Hegedős úrnak megküldésre került. A levelet július 31-én átvette, de azt az elıterjesztés készítéséig nem küldte vissza. Megsürgetjük a dolgot. A 226/2009.(VI.29.) számú határozatával a képviselı-testület felkérte Müller János Fıépítész urat, hogy a Balatonvilágos, Club Aliga területére vonatkozó, elfogadott beépítési koncepciót használja fel munkája során, és hasson oda, hogy a megfogalmazott elvek a készülı rendezési tervben érvényre jussanak. A fıépítész tájékoztatása megtörtént. Fıépítész úr véleménye a mai ülés elıterjesztésében megtalálható. A 230/2009.(VI.29.) számú határozatával a képviselı-testület a Balatoni Fejlesztési Tanács Települések fejlesztésének támogatására kiírt pályázatán A felszíni csapadékvíz-elvezetı hálózat fejlesztésének támogatása témakörben pályázatot kívánt benyújtani Balatonvilágos, Bacsó Béla utca csapadékvíz-elvezetés kiépítésének támogatására. A testületi döntésrıl a General Marketing Consulting pályázatíró tájékoztatása megtörtént. Pályázatíró július 8-án jelezte vissza, hogy mik szükségesek a július 15-ig beadandó pályázathoz. Az idı rövidsége miatt nem került sor a pályázat összeállítására, és benyújtására. Várjuk a következı pályázati kiírást. A 231/2009.(VI.29.) számú határozatával a képviselı-testület a Balatoni Fejlesztési Tanács Települések fejlesztésének támogatására kiírt pályázatán A természeti és épített környezet minıségi javítása témakörben pályázatot kívánt benyújtani Balatonvilágos, strand lido kiépítésének támogatására. A testületi döntésrıl a General Marketing Consulting pályázatíró tájékoztatása megtörtént. Pályázatíró július 8-án jelezte, hogy mik szükségesek a július 15-ig beadandó pályázathoz. Ezek összeállítására az idı rövidsége miatt nem volt lehetıség. Itt szintén várjuk a következı pályázati lehetıséget. 9

10 A 237/2009.(VI.29.) számú határozatával a képviselı-testület a Robomaster Kft. részére Balatonvilágos, 1417 hrsz-ú területen, Zrínyi utca Rákóczi utca keresztezıdésénél elhelyezett tájékoztató térkép mellé, 1 db -1m2 nagyság alatti- telephelyre utaló tábla kihelyezéséhez 1 m2 nagyságú területet használatba adott, július 1-tıl szeptember 30-ig terjedı idıszakra, 3000 Ft területhasználati díjért. A Kft. nem élt a biztosított terület használatával, ezért javasolom a határozat visszavonását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 293/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete visszavonja a 237/2009.(VI.29.) számú határozatát, melyben a Robomaster Kft Budapest, Izabella u. 93/b. részére Balatonvilágos, 1417 hrsz-ú területen, Zrínyi utca Rákóczi utca keresztezıdésénél elhelyezett tájékoztató térkép mellé, 1 db -1m2 nagyság alatti- telephelyre utaló tábla kihelyezéséhez 1 m2 nagyságú területet használatba adott, július 1-tıl szeptember 30-ig terjedı idıszakra, 3000 Ft területhasználati díjért. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: október 5. Fekete Barnabás: A 250/2009.(VII.14.) számú határozatával a képviselı-testület felkérte a jegyzıt és a pénzügyi csoportvezetıt, munkálja ki a közoktatási intézményekre vonatkozóan, hogy mibe került az intézmények mőködtetése Siófok által mőködtetve a 2008/2009. tanévben, és milyen költség várható Balatonkenese által mőködtetett 2009/2010. tanévben, és terjesszék elı a szeptemberi testületi ülésre. Egyben felkérte a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot az ülést megelızıen az anyag megtárgyalására, és a bizottság állásfoglalásának elıterjesztésére. A határozat végrehajtási határideje szeptember 20. Átadom a szót a pénzügyi csoportvezetı asszonynak. Pártl Zoltánné: Az elszámolás még nem jött meg. Azt kaptuk meg, hogy mit költött a két intézmény Siófokon, de az állami támogatás része még nem érkezett meg. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi pénzt kell hozzátenni, kellene tudni az állami támogatás összegét. Édesné Busch Aranka: Ma beszéltem Pécseli Máriával, aki az elszámolásért felelıs, és kértem, hogy szeptember 30-áig feltétlenül csinálja meg. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a 250/2009.(VII.14.) számú határozat végrehajtási határidejének módosítását október 15-ére. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 10

11 294/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a 250/2009.(VII.14.) számú határozatának -melyben felkérte a jegyzıt és a pénzügyi csoportvezetıt, munkálja ki a közoktatási intézményekre vonatkozóan, hogy mibe került az intézmények mőködtetése Siófok által mőködtetve a 2008/2009. tanévben, és milyen költség várható Balatonkenese által mőködtetett 2009/2010. tanévben, és terjesszék elı a szeptemberi testületi ülésre- végrehajtási határidejét október 15-ére. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: október 5. Fekete Barnabás: A 255/2009.(VII.14.) számú határozatával a képviselı-testület felkérte a rendezvényszervezıt, hogy tanulmányozza át a Testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények Európa a polgárokért program tárgykörben kiírt pályázati lehetıséget, és írásos javaslatát augusztus 1-ig terjessze a képviselı-testület elé. Az írásos javaslat a képviselı-testület augusztus 10-ei ülésére, és az azt megelızı PGB ülésre elıterjesztésre, és megtárgyalásra került. A képviselı-testület döntött a pályázat benyújtásáról 2010/2011. évre vonatkozóan. A pályázatkészítı visszajelzett, hogy mivel az idei évben már pályáztunk, és egy évben csak egyszer lehet, legközelebb jövı év februárjában lehet ismételten a pályázatot benyújtani. Pernecker Antal: Annyit szeretnék ehhez hozzáfőzni, hogy aki ennek utána járt, információt szerzett arról, nem ártott volna, ha ezzel nem kell foglalkozni, és határozatot hozni. Ha ennek alaposan utána néztek volna, akkor bizonyára kiderült volna, hogy egy évben, csak egyszer lehet benyújtani. Fekete Barnabás: A 256/2009.(VII.14.) számú határozatával a képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy szólítsa fel az E-on áramszolgáltatót az elégtelen közvilágítási szolgáltatás miatt. Kérje fel, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a település egész területén a közvilágítást szolgáló berendezések mőszaki állapotát, és tegye meg a szükséges intézkedést a közvilágítási szolgáltatás maradéktalan ellátására, és tájékoztassa az önkormányzatot a tett intézkedésekrıl. A felszólítás megtörtént. Az E-on szóbeli tájékoztatása értelmében a 20KV-os vezetékeknél a fák csonkítása megtörtént, ezzel kiküszöbölve a hibaokozást. A közvilágítással vannak problémák, azt folyamatosan jelezzük az E-on felé. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Azt kérném a testülettıl, hogy bízza meg Kovács Tamás urat, hogy járja be több este a települést, és írja fel, hogy hol nincs megfelelı közvilágítás, és azt haladéktalanul jelezni kell az E-on felé, mert ez több, mint nem elégséges szolgáltatás. A fıúton és egyéb forgalmas helyeken is gyakori, hogy nincs közvilágítás. Pernecker Antal: Tudomásom szerint már második hete nincs az óvodában egy fázis. Kovács Tamás: Van. Megcsinálták ideiglenesen a múlt héten. Pernecker Antal: Rosszul vagy értesülve. Ma is ott voltak, és még mindig nincs egy fázis. 11

12 Kovács Tamás: Nekem azt a tájékoztatást adták az intézményvezetı asszony is-, hogy van. Ideiglenesen megcsinálták. A hibát ki fogják javítani. Király Ferenc: Támogatom a jegyzı asszony javaslatát. Fıleg az Aligai részen tapasztaltam hiányosságokat. Ami a lényeg, hogy több esetben találkoztam visszatérı problémával. Az anyagban szerepel az ajánlatuk valamilyen ketyerére. Azt gondolom, hogy nem ilyeneket kellene felajánlani, hanem elıször létre kellene hozni egy normális közvilágítást. Kovács Tamás: Ezt a bejárást kéthetente meg lehetne csinálni. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek, kérje fel a Településüzemeltetési Intézmény vezetıjét, hogy szeptember 30-áig járja végig a település utcáit, és a közvilágításra vonatkozó problémákat írja össze, és haladéktalanul jelezze azt az E-on szolgáltató felé. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 295/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Településüzemeltetési Intézmény vezetıjét, hogy szeptember 30-ig járja végig a település utcáit, a közvilágításra vonatkozó problémákat írja össze, és haladéktalanul jelezze azt az E-on szolgáltató felé. Felelıs: Kovács Tamás intézményvezetı Határidı: szeptember 30./területbejárás október 5./jelzés a szolgáltató felé Szombathyné dr. Kézi Aranka: Felvetésem lenne. Felmerült az óvoda ezzel az áramüggyel kapcsolatosan. Az óvoda elıtt kibírhatatlan szennyvíz szag van, folyamatosan. Vagy nincs bőzelzáró, vagy valami, ami kellene, de elviselhetetlen ez az állapot. A korábbi döntésnek megfelelıen felszólítjuk a DRV-t a hiba elhárítására. Fekete Barnabás: A 257/2009.(VII.14.) számú határozatával a képviselı-testület felkérte Mihalovics Miklós képviselı urat, hogy dolgozza ki a balatonvilágosi honlap, és a Világosi Hírmondó helyi újság moderálási feltételeit, és tegyen javaslatot a felelıs személyre. Egyben felkérte, hogy az elkészített anyagot terjessze a képviselı-testület elé. Mivel nincs itt az érintett, nem foglalkozunk vele. A 267/2009.(VIII.10.) számú határozatával a képviselı-testület hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Körte utca 4. szám alatt lévı, 303/23 hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett Ft vételárhátralék és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését megelızıen kerüljön az Erste Bank Nyrt. javára Ft összeg és járulékai erejéig jelzálog, valamint a Magyar Állam javára Ft lakásépítési támogatás ( Ft állami támogatás Ft megelılegezett kölcsön) erejéig jelzálog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre. A nyilatkozat kiadása megtörtént. A bank kéri a hozzájárulás módosítását azzal, hogy önkormányzat jelzálogjoga az Erste Bankot és a Magyar Államot követı ötödik ranghelyre kerüljön. Javasolom a határozat kérelemben foglaltaknak megfelelı módosítását. 12

13 Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nagyon furcsa nekem a bank hozzáállása, mert azt a jelentıs momentumot nem rögzíti, hogy milyen feltétellel járult hozzá a testület. Újra úgy kérem a testületi határozat meghozatalát, hogy hozzájárulást az ingatlan adásvételi szerzıdésében foglaltak alapján, azzal a feltétellel adja meg, hogy amennyiben végrehajtás alá kell vonni, akkor elsıként az önkormányzatnak a vételárkedvezmény kamattal növelt összege kerüljön visszafizetésre, és azt követıen elégítheti ki a saját igényét a bank. Kıszegi Mihály: A döntéshozatal elıtt bejelentem személyes érintettségemet. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek az évi LXV. helyi önkormányzatokról szóló törvény 14. (2) bekezdése alapján Kıszegi Mihály képviselı úr döntéshozatalból való kizárását, a hozzátartozóját érintı ügy miatt. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kıszegi Mihály képviselı urat a döntéshozatalból egyhangúlag kizárja. Fekete Barnabás: Javasolom a bank kérelmének, illetve a jegyzı asszony kiegészítésének megfelelıen a 267/2009.(VIII.10.) számú határozat módosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fı nem szavazott, meghozza alábbi határozatát: 296/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a 267/2009.(VIII.10.) számú határozatát az alábbiak szerint: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Balatonvilágos, Körte utca 4. szám alatt lévı, 303/23 hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett Ft vételárhátralék és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését megelızıen kerüljön az Erste Bank Nyrt. javára Ft, azaz nyolcmillió-ötszázezer Ft jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, a Magyar Állam javára Ft, azaz kilencszázezer forint lakásépítési kedvezmény és járuléka erejéig jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, az Erste Bank Nyrt. javára Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint megelılegezı kölcsön és járuléka erejéig jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, továbbá a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom a megelılegezı kölcsönszerzıdésben megjelölt kölcsönösszeg alapján a megelılegezés idıtartama alatt Adósok helyett megfizetett Ft, azaz kilencszázezer forint kamat, kezelési költség és esetleges végrehajtási költség biztosítása bejegyzésre, annak visszafizetéséig az alábbi kikötés mellett: A képviselı-testület a hozzájárulást az ingatlan adásvételi szerzıdésében foglaltak alapján, azzal a feltétellel adja meg, hogy az ingatlan zálogtárgyként történı esetleges értékesítésébıl befolyó vételárból az önkormányzat, mint ötödik ranghelyő jelzálogjog jogosult részére Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kötelezettekkel szemben fennálló vételár hátralék követelése az értékesítés idıpontjában fennálló járulékaival növelt összegben az 13

14 önkormányzat részére megfizetésre kerül. Míg a hitelintézet az értékesítésbıl befolyó vételárból fennmaradó részt saját követelése kielégítésére fordíthatja, és az e fölött fennmaradó részt közvetlenül Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina tulajdonosokkal elszámolja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására. Határidı: 2009szeptember 30. Fekete Barnabás: A 270/2009.(VIII.10.) számú határozatával a képviselı-testület döntött arról, hogy nem kíván a Club Aliga területén tervezett nagyprojekt elızetes felmérı hatásait bemutató és értékelı tanulmányt készíttetni. Az elkészítésre nem kíván a Pest Megyei Terület- Település-, Környezet Tervezı és Tanácsadó Kft-vel szerzıdést kötni. Tudomásom szerint a Pro-mot Hungária Kft. megrendelte ezt a hatástanulmányt. A 271/2009.(VIII.10.) számú határozatával a képviselı-testület tudomásul vette a Kıhárs Bt. Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony felmondását, szeptember 30. napjával azt elfogadta. Egyben felkérte a pénzügyi csoportvezetıt a szükséges pénzügyi intézkedésre, továbbá a Településüzemeltetési Intézmény vezetıjével együttmőködve a bérlemény átvételére a szükséges intézkedés megtételére. A bérlemény átadása megtörtént? Kovács Tamás: Engem nem keresett meg senki. Pernecker Antal: Az érintettet tájékoztassuk már, és kérjük meg, hogy vegye át. Kovácsné Rack Mária: A bérlı, és az intézményvezetı is tud róla, tájékoztatva lett. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Azt kérem az intézményvezetı úrtól, hogy egyeztessen a bérlıvel. Fekete Barnabás: Szeptember 30-áig van a határidı. Molnár János: Október 10-ig van a határidı, mivel két hónap a felmondási idı. Fekete Barnabás: Szeptember 30-áig át fogja adni a bérlı a helyiséget. A 272/2009.(VIII.10.) számú határozatával a képviselı-testület a Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatti (299 hrsz), 23 m 2 alapterülető, önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásának meghirdetésérıl döntött. A pályázati felhívás a Világosi Hírmondó helyi újságban, valamint a Szuperinfó Siófoki Tuti Tipp heti újságban megjelentetésre, Balatonvilágos honlapjára feltételre került. Pernecker Antal: Érkezett már valami? Kovácsné Rack Mária: Egy pályázat érkezett eddig. Október 12-én, hétfı, 12 óráig lehet a pályázatokat benyújtani zárt borítékban a PGB-nek címezve. 14

15 Fekete Barnabás: A 274/2009.(VIII.10.) számú határozatával a képviselı-testület a DRV Zrtvel augusztus 16-án kötött, -önkormányzati forrásból megvalósult utcák- ivóvíz- és szennyvízhálózatának üzemeltetésére vonatkozó szerzıdésének pontját módosította azzal, hogy a szerzıdés december 31-ig tartó határozott idıtartamra szól. Az üzemeltetési szerzıdés aláírása megtörtént. A 277/2009.(VIII.10.) számú határozatával a képviselı-testület elfogadta Koós Miklós, mint a 691/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa saját és tulajdonostársai nevében térítésmentesen felajánlott, Balatonvilágos 691/3 hrsz-ú ingatlan megosztásával létrejövı 41 m 2 nagyságú területrészt -a létesülı Attila közhöz, biztosítva ezzel az ingatlanra a bejárást-, azzal a kikötéssel, hogy a telekalakítással, területátadással járó mindennemő költség a fenti ingatlan tulajdonosait terheli. A döntésrıl az érintett tájékoztatása megtörtént. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Tájékoztatni szeretném a képviselı-testületet, hogy nem mostanában lesz ebbıl a megállapodásból valami. Polgármester úr ezt a határozatot nem tudja végrehajtani mostanában, ugyanis nem tájékoztatták az érintett személyek az önkormányzatot arra vonatkozóan, hogy ez több évtizede rendezetlen ügylet. Az egyik tulajdonostárs vett egy kapcsolódó helyrajzi számú ingatlannál területet, amit nem vezettek át az ingatlannyilvántartásban. Az eladó elhalt, póthagyaték, vagy valami más eljárást kell lefolytatni, és mindaddig, amíg az nem zárul le, nem hajlandóak aláírni. Itt kérném, hogy had maradjon meg ez a határozat, és ha van újabb fejlemény, tájékoztatjuk a képviselı-testületet. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 297/2009.IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: október napirend: A évi költségvetési rendelet módosítása, a évi pénzügyi terv I. féléves teljesítésének tárgyalása Fekete Barnabás: A beszámolót tárgyalta a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság. Átadom a szót az elnök úrnak. Pernecker Antal: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek ezer Ft bevételi fıösszeggel, ezer Ft kiadási fıösszeggel, és ezer Ft tartalékkal elfogadásra a költségvetési rendelet módosítását. 15

16 Pártl Zoltánné: Kiegészítésem lenne. A rendeletben az egyéb céltartalék elnevezés Balatonvilágos közterei esztétikai képének javítása céltartalékra módosul. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a PGB elnökének javaslata alapján a évi költségvetési rendelet módosítását ezer Ft bevételi fıösszegre, ezer Ft kiadási fıösszegre, és ezer Ft tartalék összegre. Egyben a képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a rendeletben az egyéb céltartalék elnevezés Balatonvilágos közterei esztétikai képének javítása céltartalékra módosul. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 15/2009.(X.07.) rendeletét Balatonvilágos Község Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009.(III.11.) rendelet módosításáról. Jóváhagyott rendelet a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A könyvvizsgáló asszony kifejtette véleményét a bizottsági ülésen, de ha van kiegészítése, kérem, tegye meg. Édesné Busch Aranka: Nincs, köszönöm szépen. Fekete Barnabás: A évi pénzügyi terv I. féléves teljesítésével kapcsolatban felkérem a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. Pernecker Antal: A bizottság a évi pénzügyi terv I. féléves teljesítését Ft bevételi, Ft kiadási fıösszeggel javasolja a képviselı-testületnek elfogadni. Fekete Barnabás: Kérem, aki a bizottság javaslatával egyetért, és elfogadja a évi pénzügyi terv I. féléves teljesítését Ft bevételi, Ft kiadási fıösszeggel, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 298/2009.IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete Balatonvilágos Község Önkormányzata költségvetése I. félévi teljesítését Ft bevételi, Ft kiadási fıösszeggel elfogadja. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: október

17 2. napirend: Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója 2/1. Polgármesteri Hivatal tevékenységérıl szóló beszámoló Fekete Barnabás: A jegyzı asszonyt kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos elıterjesztést? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Szeretnék elnézést kérni, amiért csak a csütörtöki napon tudtuk kiküldeni a beszámolót. Ha sikerült áttanulmányozni, azt megköszönöm, de azt is megértem, ha elhalasztja a testület, mivel nem tudtuk biztosítani az ülés elıtti 8 nappal való kiküldést. Fekete Barnabás: A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Pernecker Antal: A mőködéssel kapcsolatban kérdezném meg, hogy a bejövetelem alkalmával találkoztam egy új kolléganıvel, akit nem ismertem, és ı sem ismert engem. Eléggé radikálisan lépett fel. Nyilvánvaló, hogy kapott valami utasítást, de azt gondolom, hogy legalább is én szeretném, ha ezután, ha valami változás lesz itt az önkormányzatnál, akkor ismerjük már meg egymást kölcsönösen. Furán jött ki, hogy én mit keresek itt, mit akarok itt. Elhiszem, hogy az a feladata, hogy lestoppolja az embereket, de voltak, vannak más ügyfélszolgálatot ellátó kolléganık is, akik azt barátságosan látják el. Kicsit vissza kellene venni abból a stílusból, amit ı alkalmaz. Másoktól is hallottam, és engem is meglepett a fellépés. Azt gondolom, ha már mőködik az ügyfélszolgálat, akkor a feladatot úgy végezzük, hogy legyünk ügyfélbarátok, és az a minimum, hogy legalább a képviselıket ismerjük. Arról nem beszélve, hogy ittlétérıl sem tudtunk, hogy itt tevékenykedik. Bóta Györgyi képviselı asszony megérkezett a testületi ülésre. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Köszönöm az észrevételt. Általam nem lett eligazítva sem radikálisan, sem másképp. Jogos a felvetés. Én el fogok ezek után beszélgetni a hölggyel. Nekem nagyon kényes területem -munka szempontjából- az ügyfélszolgálat. Ezért nem is szívesen bíztam, csak köztisztviselıre, viszont a helyzet rávitt. İ közfoglalkoztatottként van itt, határozott idıre. Korábban, amikor egy kolléganı jelezte, hogy nyugdíjba megy, jeleztem, és ígéretet is kaptam rá a testülettıl, hogy vehetünk fel közhasznú munkást. Viszont elkerülte a figyelmünket, hogy nem emelkedhet a létszám. İ közfoglalkoztatottként van itt, és Jáger úrral a Munkaügyi Központ kirendeltség vezetıje engedélyével van itt. Kénytelenek voltunk ehhez a megoldáshoz folyamodni. Nem tudom a jelenlegi állományommal biztosítani a korábbi színvonalat, sem a szabadságolás, sem a keresıképtelenség esetén a helyettesítést. Képviselı úrnak köszönöm a felvetését, intézkedni fogok. Az a benyomásom, hogy nagyon sokat számít az elsı benyomás. Nekünk az a célunk, ha egy ügyet el tudunk intézni egy nap alatt, tegyük meg, ne várjuk ki a 30 napot. Ha nincs hatáskörünk, akkor is adjuk meg a kellı segítséget. Fekete Barnabás: Köszönöm. Javasolom a képviselı-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 17

18 299/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal tevékenységérıl szóló beszámolót. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére az intézkedés megtételére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: október 10. Közétkeztetési Intézmény mőködésérıl szóló beszámoló Fekete Barnabás: Az intézményvezetı asszonyt kérdezem, hogy van-e kiegészítése az írásos elıterjesztéshez? Farkas Lászlóné: Köszönöm, nincs. Fekete Barnabás: Kérem a képviselıket észrevételeik megtételére a beszámolóval kapcsolatban. Király Ferenc: Az intézményvezetı asszonytól kérdeztem, amikor itt voltunk, hogy számol-e a lehetıséggel, ami most várható a közétkeztetésnél a támogatással kapcsolatban? Erre mindenki azt mondta, hogy meglátjuk, és ha változtatásokat kell eszközölni, akkor a módosító rendeletet megalkotjuk. Fekete Barnabás: Amennyiben egyéb észrevétel nincs, javasolom a képviselı-testületnek a Közétkeztetési Intézmény beszámolójának elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 300/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Közétkeztetési Intézmény tevékenységérıl szóló beszámolót. A képviselı-testület felkéri a polgármestert az intézményvezetı tájékoztatására a testületi döntésrıl. Határidı: október 5. 18

19 Településüzemeltetési Intézmény beszámolója a évben végzett munkákról, a várható feladatokról Fekete Barnabás: Intézményvezetı urat kérdezem, van-e szóbeli kiegészítése? Kovács Tamás: Nincs. Fekete Barnabás: Átadom a szót a képviselıknek észrevételeik, javaslataik megtételére. Pernecker Antal: Elmondhatom, hogy örülök neki, mert nagyon szépen néz most ki a falu. De úgy gondolom, hogy kicsit luxus, amikor az 1-2 cm-es főnek nekiengedjük a főnyírót. Ilyenkor inkább arra kellene figyelmet fordítani, ahol nagy a gaz. Kérem, hogy egy kicsit körültekintıbben járjanak el a főnyírás tekintetében. Legyenek figyelemmel a költségtakarékosságra. Király Ferenc: Hála a közmunkásoknak gondolom én- az alsó part is nagyon szépen változik. Kezd olyan formája lenni, mint amilyet szeretnénk. Ugyan ezt kérném a temetınél is. Kovács Tamás: Megvan. Két hete rendbe tettük. Király Ferenc: Két hete biztos nem. Összeérnek a bokrok. Igaza van Pernecker úrnak, hogy a frekventált helyek rendbe vannak. Most el lehet oda jutni, ahol a bozótirtás, egyéb munkák elmaradtak. Kovács Tamás: El is megyünk. Molnár János: A játszóterekre szeretném felhívni a figyelmet. Lassan már 5-6 éve, hogy megvannak. Abba, azóta homok nem került, alig van már benne homok. A játékokat is át lehetne vizsgálni. A fővágásról annyit, hogy mindaddig nincs probléma, amíg valahol a traktor elmegy, de ahova nem ér oda, ott gaz van. A homokot benövi a fő. Kovács Tamás: Kigazolták azt is. Molnár János: Folyamatosan kellene csinálni. Nem ártana a homokot fertıtleníteni tavasszal. A feltöltésre, a fertıtlenítés költségére a költségvetésbe tervezni kell elıirányzatot. Kovács Tamás: Tavasszal keveset vittünk, mert annyi volt, de tavaly tettünk jócskán homokot a játszóterekre. Fertıtleníteni nem kell, mert nem agyag tartalmú, hanem mosott ez a homok. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a Településüzemeltetési Intézmény beszámolójának az elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 301/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Településüzemeltetési Intézmény mőködésérıl szóló beszámolót. 19

20 A képviselı-testület felkéri a polgármestert az intézményvezetı tájékoztatására a döntésrıl. Határidı: október 5. Településüzemeltetési Intézmény részére elıirányzat biztosításának tárgyalása Fekete Barnabás: Van itt egy elıirányzat kérése az intézményvezetı úrnak. A dolgozók kirándulásának költségére kérne 150 ezer Ft elıirányzatot. Kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Pernecker Antal: Annyi hozzáfőzni valóm lenne ehhez, hogy ha támogatunk, akkor minden köztisztviselıi, illetve közalkalmazotti egységet támogassunk. Ne csináljunk itt diszkriminatív jelleggel támogatást. Ha adunk, akkor mindenkinek adjunk, ha meg nem, akkor senkinek se. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Mi beterveztük a költségvetésünkbe. Király Ferenc: Más is beletette a saját költségvetésébe. Fekete Barnabás: Kérem, aki egyet ért azzal, hogy a Településüzemeltetési Intézmény dolgozói kirándulására 150 ezer Ft elıirányzatot biztosítsunk, kézfenntartással jelezze. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Kérem, az összegnél meghatározni, hogy mennyi a buszköltségre biztosított, és mennyi az élelemre biztosított elıirányzat. Ezt akarom tudni. Kovács Tamás: A tavalyi kirándulásunknál ez közel 50-50% volt. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az arány mindegy, csak különüljön el a busz költsége. Fekete Barnabás: Ennyi szabadságot hagyjunk az intézményvezetınek. Pernecker Antal: Munkaidıben mentek kirándulni, vagy mindenki szabadságot vesz ki? Kovács Tamás: A Falunapon, és egyéb rendezvényeken ledolgozott túlóra kerül felhasználásra. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek, hogy a Településüzemeltetési Intézmény dolgozóinak kirándulása költségére Ft elıirányzatot biztosítsunk a mőködési tartalék terhére. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen, 2 nem szavazattal, 302/2009.(IX.22.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Településüzemeltetési Intézmény dolgozóinak kirándulása költségére Ft elıirányzatot biztosít a Kisegítı 20

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tanyagondnoki Szolgálati feladatokat ellátó gépjármű beszerzésének

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

2. számú JEGYZOKÖNYV

2. számú JEGYZOKÖNYV 2. számú JEGYZOKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselo-testületének 2010. február 23-án a községháza tanácstermében 16 órakor megtartott zárt testületi ülésérol Jelen vannak: Fekete

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-29 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. november 7-én tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl Sárospatak Város Képviselı-testülete 13/1994. (IV.21.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl (Egységes szerkezetben) 8 Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

MEGHÍVÓ július 17. (csütörtök) napjára du.17 órakor összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ július 17. (csütörtök) napjára du.17 órakor összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által VIII. 28-án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által VIII. 28-án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 10/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. VIII. 28-án tartott ülésén hozott határozatairól. 120/2012.(VIII.28.)sz.Ök.határozat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben