Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Tanácsnoka a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 29-i ülésére Tárgy:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Tanácsnoka a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy:"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Tanácsnoka ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi és Etnikai tanácsnoka évben végzett tevékenységéről Előterjesztő: Ujházy Emil tanácsnok Beszámoló 2012 Oldal 1

2 TISZTELT KÖZGYŰLÉS! Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 65 -ának, (3) bekezdésében foglaltak szerint elkészítettem beszámolómat. A megyei önkormányzat nemzetiségekkel kapcsolatos döntései előkészítésében és végrehajtásában fontos szerep hárult a Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Tanácsnokra és az önkormányzat által létrehozott Komárom-Esztergom Megye a nemzetiségekért Alapítványra. A beszámolási időszakban a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat törvényben foglalt kötelezettségei mellett is kiemelt figyelmet fordított a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésére, a nemzetiségi identitás megőrzését szolgáló társadalmi- és művelődési folyamatok segítésére, a kisebbségekkel történő együttműködésre. A Közgyűlés döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére alakuló ülésén 174/2010. (X. 28.) Kgy. határozatával választott meg a Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Tanácsnoknak. A tanácsnok feladatait, működésének általános szabályait az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében határozta meg. E rendelet felhatalmazása alapján megalkotott 5. számú mellékletében foglaltak szerint a tanácsnok legfontosabb feladatai: A megyében működő területi kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatot tart, és közreműködik a megyei önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás előkészítésében és végrehajtásában. Figyelemmel kíséri a megyében működő települési kisebbségi önkormányzatok munkáját, működését, azokkal kapcsolatot tart. Együttműködik a nemzeti és etnikai kisebbségi feladatokat ellátó érdekképviseletekkel, kormányzati szervekkel. Figyelemmel kíséri a nemzeti és etnikai kisebbségi feladatokkal kapcsolatos jogalkotást, a jogszabályok érvényesülését, az érdekvédelmet és az érdekérvényesülést. A feladatkörébe tartozó ügyekben együttműködik a közgyűlés bizottságaival. A következőkben az új Nemzetiségi Törvényről, támogatási formákról és azok igénybevételének lehetőségeiről számolok be a Tisztelt Közgyűlésnek. Összefoglalómban kitérek a jelzett időszak alatt szervezett és lebonyolított rendezvényekről, díjak átadásáról és a munkámhoz tartozó egyéb eseményekről. Beszámoló 2012 Oldal 2

3 NEMZETISÉGI TÖRVÉNY január 1-jén új nemzetiségi törvény lépett hatályba. A sarkalatos törvény a korábbi, 1993-as jogszabályhoz képest több újítást tartalmaz, és azzal a céllal készült, hogy a nemzetiségek ki tudják teljesíteni kulturális autonómiájukat. Az új jogszabály már szóhasználatában is változást jelez; a törvény szövege nem kisebbségekről, hanem nemzetiségekről szól. A törvényjavaslatot beterjesztő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ezt a változtatást azzal indokolta, hogy a jövőben nem a "többség-kisebbség" relációjában akarnak gondolkodni, hanem azokat az értéket akarják kiemelni, amelyekkel a nemzetiségi közösségek kulturális sajátosságaikkal hozzájárulnak Magyarország kultúrájához, az összmagyar kultúrához. Az új szabályozásra azért is volt szükség, mert az elmúlt években sokan visszaéltek a nemzetiségek jogaival, olyanok, akik valójában nem is voltak a közösség tagjai. Az új törvény ezért egyebek mellett rögzíti, hogy 2014-től csak azokon a településeken lehet majd nemzetiségi választást tartani, ahol a legutóbbi, nemrég véget ért népszámláláson legalább harmincan az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat, akár az elsődleges, akár a másodlagos identitás alapján. További feltételként a jogszabály előírja azt is, hogy legalább harmincan szerepelniük is kell a nemzetiségi választási névjegyzékben. E névjegyzék 2014-től nyilvános lesz, és folyamatosan vezetik majd. A tárca szerint ezek a feltételek a valódi nemzetiségi közösségek számára nem jelenthetnek kihívást, ugyanakkor képesek kiszűrni a visszaélőket. A nemzetiségek számára az új törvény biztosítja a kedvezményes mandátumszerzési lehetőséget a települési önkormányzatoknál, továbbá a települési önkormányzat nemzetiségi önkormányzattá alakulhat át. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három lesz, ha kevesebb, mint százan szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, illetve négy, ha száznál többen. A jogszabály úgynevezett médiajogokat is biztosít a közösségeknek. Ez azt jelenti, hogy szabályozzák, a közszolgálati médiában milyen módon és milyen lehetőségekkel jelenhetnek meg a magyarországi nemzetiségek. Beszámoló 2012 Oldal 3

4 A törvény meghatározza a nemzetiségi közösség és a nemzetiséghez tartozó egyén fogalmát. Egyéni nemzetiségi jog a nemzetiséghez tartozás kinyilvánítása, amely az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. Új definícióként meghatározza a nemzetiségi kulturális autonómia, valamint a nemzetiségi általános választások viszonylatában a nemzetiségi szervezet fogalmát, amely az eddigi kisebbségekről szóló törvényben nem szerepelt. A törvény közösségi nemzetiségi jognak ismeri el a történelmi hagyományokat, a nyelvet, a kultúrát, annak ápolását és gyarapítását, a közösségi névhasználatot, a nemzetiségi földrajzi nevek használatát. Ide tartoznak még a nemzetiségi nevelési, oktatási jogok, az intézmény létrehozásának és működtetésének jogosítványai, valamint a nemzetközi kapcsolattartás joga. A törvény erősíti a nemzetiségek anyanyelvi jogait is. A nemzetiségek által használt nyelvnek számít a bolgár, (romani, illetve beás), a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv, továbbá a roma és az örmény nemzetiség esetében a magyar nyelv is. Az új törvény rendelkezik a nemzetiségi kulturális autonómia kérdéseiről is, és rögzíti az oktatási és kulturális önigazgatás lehetőségét. Kitér arra is, hogy az állam támogatja a nemzetiségi kultúrák tárgyi emlékeinek gyűjtését, közgyűjtemények alapítását és gyarapítását, a nemzetiségek könyvkiadását és időszaki kiadványainak megjelentetését, a törvényeknek és közérdekű közleményeknek a nemzetiségek anyanyelvén való ismertetését, valamint a nemzetiség családi eseményeihez kapcsolódó egyházi szertartások anyanyelven történő lebonyolítását, illetve az egyházaknak a nemzetiség anyanyelvén végzett vallási tevékenységét. A sarkalatos törvény összhangban van az alaptörvénnyel, amely a preambulumában rögzíti, hogy Magyarország becsüli az itt élő nemzetiségeket, a magyar politikai közösség részének és államalkotó tényezőnek ismeri el őket. Magyarország tizenhárom, több évszázada jelen lévő és az eddig hatályos törvényben is elismert nemzetiségnek otthona: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán közösségeké. Beszámoló 2012 Oldal 4

5 A NEMZETISÉGI OK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ TÁMOGATÁSOK 1., A Kormány 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelete a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről. 2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása. 2. (1) E fejezet ának hatálya a községben, a városban és a főváros kerületeiben működő nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: települési nemzetiségi önkormányzat), továbbá a megyében és a fővárosban működő nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: területi nemzetiségi önkormányzat) feladatarányos támogatására terjed ki. (2) E fejezet alkalmazásában a) általános működési támogatás: a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatokat a képviselőtestület alakuló ülését követő hónap 1-jétől e rendelet szerint megillető, a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő - a Nj. tv. 80. és 159. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeken kívüli - feltételek biztosítására, a nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó rezsi típusú és munkabér típusú költségek fedezetéül szolgáló támogatás; b) feladatalapú támogatás: a támogatási évben általános működési támogatásban részesült, és a Támogatónak a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) intézett, a feladatalapú támogatás utalására vonatkozó rendelkező levele keltének időpontjában működő települési és területi nemzetiségi önkormányzatoknak az e rendeletben rögzített feltételrendszer alapján nyújtható, a nemzetiségi önkormányzat által a Nj. tv. szerinti nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kötődő támogatás; c) a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési év (támogatási év) április 1. napját megelőző 12 hónap; d) feladatarányos támogatás: a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatása; e) a visszafizetésből keletkezett előirányzat-maradvány azonos célú felhasználása: a tárgyévben fel nem használt és visszautalt támogatásokból a rendeletben meghatározott módon képződő és megállapított támogatás. (3) A kormányhivatal megküldi a rendelkezésére álló valamennyi települési és területi nemzetiségi önkormányzati testületi jegyzőkönyvet és mellékleteit (elektronikusan vagy papír alapon, zárt ülés esetén kizárólag a határozat-kivonatokat papíralapon) - annak a kormányhivatalhoz történő beérkezését követő öt munkanapon belül - a Támogatónak. (4) A települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára a mindenkori költségvetési törvényben megállapított - a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatására együttesen fordítható - feladatarányos támogatás felosztási aránya: egyharmad rész általános működési támogatás, kétharmad rész feladatalapú támogatás. Beszámoló 2012 Oldal 5

6 (5) Az egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó általános működési támogatás összege az egy települési nemzetiségi önkormányzatra jutó általános működési támogatás kétszerese. (6) Ha a települési és a területi nemzetiségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnését követő hónap 1-jétől nem illeti meg az általános működési támogatás időarányos része, továbbá a feladatalapú támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően kötelezettségvállalással nem terhelt része. (7) A helyi önkormányzat jegyzője az időközi választás eredménytelenségét követően a települési és területi nemzetiségi önkormányzatot meg nem illető támogatásokról való lemondásáról a települési és területi nemzetiségi képviselő-testület, közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) megszűnését követő három napon belül értesíti a Támogatót, a kormányhivatalt és a Kincstárat, valamint egyidejűleg intézkedik a kiutalt támogatásoknak a Kincstár részére történő visszafizetéséről. 3. Az általános működési támogatás 3. (1) Általános működési támogatásra a támogatási évben január 15. napjáig a kormányhivatal által a Támogatónak megküldött értesítések alapján a Támogató által összesített jegyzékben szereplő, működő települési és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult. (2) Az általános működési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a Támogató közleményként minden év január 31-éig közzéteszi a Magyar Közlönyben. (3) A Támogató az éves általános működési támogatásról január 31-éig kibocsátott rendelkező levél alapján intézkedik a Kincstárnál a támogatásban részesülő települési nemzetiségi önkormányzatok jegyzékének egyidejű megküldése mellett. A támogatás egy összegben történő folyósítása iránt a Kincstár tizenöt naptári napon belül intézkedik. (4) A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatásának kifizetése a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlájára való átutalással történik. (5) Az időközi választás során az újonnan megalakult települési és területi nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület részére a képviselő-testület megalakulásáról szóló értesítés alapján, az értesítésnek a Támogatóhoz történő beérkezésétől számított harminc naptári napon belül, egy összegben kerül sor az e rendelet szerinti időarányos általános működési támogatás Kincstár által történő folyósítására, a Támogató által a képviselő-testület megalakulásáról szóló értesítés beérkezésétől számított 15 naptári napon belül megtett intézkedés alapján. Beszámoló 2012 Oldal 6

7 (6) A települési nemzetiségi önkormányzat esetében az általános működési támogatás mértéke a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. E szerint a települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható általános működési támogatás az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének a) 3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy főnél kevesebb, b) 50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve legfeljebb harminc, c) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve legfeljebb ötven, d) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet. (7) A területi nemzetiségi önkormányzat esetében az általános működési támogatás mértéke a megyében (fővárosban) a támogatási év január 1-jén működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok számának figyelembevételével kerül megállapításra. Eszerint a területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható általános működési támogatás az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének a) kétszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, illetve legfeljebb húsz, b) négyszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat. 4. A feladatalapú támogatás 4. (1) Feladatalapú támogatásra jogosult az a települési és területi nemzetiségi önkormányzat, amelynek a 2. (3) bekezdése szerinti rendben megküldött, a 2. (2) bekezdés c) pontja szerinti időszakban megtartott négy képviselő-testületi szóló jegyzőkönyve a Támogatóhoz a támogatási év április 15. napjáig megérkezik. Amennyiben a települési és a területi nemzetiségi önkormányzat a közmeghallgatás megtartására nem ezen négy testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet is meg kell küldeni a Támogató részére. (2) Az (1) bekezdés szerinti határidő jogvesztő, a határidő lejártát követően hiánypótlásnak helye nincs. (3) A feladatalapú támogatási keretet a települési és területi önkormányzatok között fel kell osztani úgy, hogy a területi önkormányzatok száma kétszeres szorzóval számítódik. A támogatási évben megállapított egy pontszám forintértékét a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan a rendelkezésre álló költségvetési keret és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányada adja. A települési és területi nemzetiségi önkormányzat éves feladatalapú támogatása a pontszám forintértékének és az önkormányzatnak megállapított pontszám szorzata. (4) A kormányhivatalok a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlaszámait tartalmazó jegyzéket a támogatási év április 15. napjáig megküldik Támogató részére. Beszámoló 2012 Oldal 7

8 (5) A Támogató július 15-ig megküldi a Kincstár részére utalás céljából a támogatásban részesülő települési és területi nemzetiségi önkormányzatok jegyzékét és az egyes nemzetiségi önkormányzatok részére megállapított támogatási összeget. (6) A támogatás folyósításáról a Kincstár - a Támogató által kibocsátott rendelkező levél alapján - tizenöt naptári napon belül intézkedik a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláira történő utalás útján. II. FEJEZET 7. Az országos nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik, és a nemzetiségi sajtó működési támogatása. 9. (1) Ezen fejezet hatálya az országos nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik és a nemzetiségi sajtó működési támogatására (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) terjed ki. (2) E fejezet alkalmazásában a) nemzetiségi önkormányzati intézmény: az országos nemzetiségi önkormányzat által költségvetési szervként vagy nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettől átvett, vagy más szervezettel közösen működtetett, nyilvántartásba vett szervezet; b) nemzetiségi sajtó: az a nemzetiségi időszaki lap, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében amelynek alapítójával és kiadójával az országos nemzetiségi önkormányzat a lap működésének támogatására megállapodást kötött, illetve az az elektronikus médium, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy - nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében - amelynek alapítójával és működtetőjével az országos nemzetiségi önkormányzat a médium működésének támogatására megállapodást kötött. 10. A támogatás negyedévenkénti egyenlő részletekben történő folyósítása iránt a Támogató a költségvetési törvény hatálybalépését követően, január 15. napjáig, ezt követően minden negyedév első hónap 15. napjáig intézkedik a Kincstárnál. A Kincstár a rendelkezést követő 5 munkanapon belül intézkedik a támogatás folyósítása iránt. 11. (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat az országos nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő 30 naptári napon belül - egyéb esetben bármilyen adatváltozás esetén három naptári napon belül - benyújtja a Támogatónak egy-egy eredeti vagy hiteles másolati példányban a) az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése alakuló ülésének jegyzőkönyvét, b) az országos nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, amennyiben a törzskönyvi nyilvántartásba vételre sor került, c) az országos nemzetiségi önkormányzat elnökének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, Beszámoló 2012 Oldal 8

9 d) a támogatni kívánt, az országos nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévő nemzetiségi önkormányzati intézmények és nemzetiségi sajtó jegyzékét szervezetenkénti támogatási összeg megjelölésével és a 9. (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást, e) ha a támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetője nem az országos nemzetiségi önkormányzat, akkor a támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetőjének alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, valamint a hatósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozatot, f) az országos nemzetiségi önkormányzat valamennyi bankszámlájának vezetéséről szóló, a bankszámlákat vezető hitelintézetek által kiállított eredeti igazolást, g) az országos nemzetiségi önkormányzat felhatalmazását a Kincstár részére arra vonatkozóan, hogy jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, a Támogató erről szóló értesítése alapján, az f) pont szerinti bankszámlákat beszedési megbízás alapján megterhelje, a Kincstár javára, h) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közölt adatokban bekövetkező változást annak bekövetkeztét követő három naptári napon belül hiteles módon igazolja és megküldi a Támogatónak, i) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésből nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek vonatkozó jogszabályban rögzített adatait elektronikus úton megküldi illetékes adóhatóság részére, j) az országos nemzetiségi önkormányzat évre vonatkozó, közgyűlés által elfogadott költségvetését. (2) A támogatásról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az országos nemzetiségi önkormányzat, az érintett intézmény, az időszaki lap kiadója, illetve az elektronikus médium működtetője. (3) Az országos nemzetiségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról az összevont költségvetési beszámolója elfogadását követő 15 napon belül - a központi költségvetésből nyújtott támogatások elszámolására vonatkozó szabályozás szerinti - szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a Támogatónak. Beszámoló 2012 Oldal 9

10 2012. ÉVI FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK A MEGYÉNKBEN NEMZETISÉGI TELEPÜLÉS ÉVI FELADATALPÚ TÁMOGATÁS (Ft) ÁCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ács Ft ÁSZÁR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI Ászár Ft A BAJI NÉMET NEMZETISÉGI Baj Ft BAJÓT KÖZSÉG CIGÁNY KISEBBSÉGI Bajót Ft A BAKONYSÁRKÁNYI NÉMET Bakonysárkány Ft NEMZETISÉGI CSOLNOKI NÉMET NEMZETISÉGI Csolnok Ft DÁG KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI Dág Ft A DOROGI ROMA NEMZETISÉGI Dorog Ft DOROGI ÖRMÉNY Dorog Ft DOROGI SZLOVÁK Dorog Ft DOROGI NÉMET NEMZETISÉGI Dorog Ft NÉMET NEMZETISÉGI Dunaszentmiklós Ft DUNASZENTMIKLÓS ESZTERGOMI SZLOVÁK NEMZETISÉGI Esztergom Ft RUSZIN NEMZETISÉGI Esztergom Ft ESZTERGOM NÉMET NEMZETISÉGI Esztergom Ft ESZTERGOM ESZTERGOMI CIGÁNY NEMZETISÉGI Esztergom Ft ESZTERGOMI LENGYEL NEMZETISÉGI Esztergom Ft ESZTERGOMI BOLGÁR Esztergom Ft KECSKÉDI NÉMET NEMZETISÉGI Kecskéd Ft Beszámoló 2012 Oldal 10

11 KOMÁROMI ROMA NEMZETISÉGI Komárom Ft KOMÁROMI NÉMET NEMZETISÉGI Komárom Ft KOMÁROMI UKRÁN NEMZETISÉGI Komárom Ft LEÁNYVÁRI NÉMET Leányvár Ft MÁRIAHALOM KÖZSÉG NÉMET Máriahalom Ft NEMZETISÉGI A MOGYORÓSBÁNYA SZLOVÁK Mogyorósbánya Ft NEMZETISÉGI NÉMET NEMZETISÉGI Nyergesújfalu Ft NYERGESÚJFALU RUSZIN NEMZETISÉGI Nyergesújfalu Ft NYERGESÚJFALU OROSZLÁNYI SZLOVÁK NEMZETISÉGI Oroszlány Ft OROSZLÁNYI ROMA NEMZETISÉGI Oroszlány Ft PILISCSÉVI SZLOVÁK Piliscsév Ft PILISCSÉVI BOLGÁR Piliscsév Ft SÁRISÁPI SZLOVÁK Sárisáp Ft SZOMÓD NÉMET NEMZETISÉGI Szomód Ft NÉMET NEMZETISÉGI Szomor Ft SZOMOR TARDOSI SZLOVÁK NEMZETISÉGI Tardos Ft TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI Tarján Ft KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tárkány Ft TERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI TÁRKÁNY KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI Tárkány Ft A TATAI LENGYEL NEMZETISÉGI Tata Ft TATABÁNYAI GÖRÖG NEMZETISÉGI Tatabánya Ft TATABÁNYAI ROMA NEMZETISÉGI Tatabánya Ft TATABÁNYAI LENGYEL NEMZETISÉGI Tatabánya Ft TATABÁNYAI NÉMET NEMZETISÉGI Tatabánya Ft Beszámoló 2012 Oldal 11

12 TATABÁNYA-BÁNHIDAI SZLOVÁK NEMZETISÉGI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI NÉMETEK A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZLOVÁK VÉRTESSOMLÓ NÉMET NEMZETISÉGI A VÉRTESTOLNA KÖZSÉGI NÉMET NEMZETISÉGI VÉRTESSZŐLŐSI SZLOVÁK NEMZETISÉGI Tatabánya Tatabánya Tatabánya Vértessomló Vértestolna Vértesszőlős Ft Ft Ft Ft Ft Ft Beszámoló 2012 Oldal 12

13 2012. ÉVI ÉRVÉNYTELEN FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK A MEGYÉNKBEN BANA KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI A NÉMET NEMZETISÉGI GYERMELY KESZTÖLCI SZLOVÁK KISBÉR VÁROS ROMA NEMZETISÉGI A NÉMET NEMZETISÉGI KÖRNYE LÁBATLAN VÁROS ROMA NEMZETISÉGI A MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI PILISMARÓT CIGÁNY KISEBBSÉGI NÉMET KISEBBSÉGI, TÁT TATAI NÉMET NEMZETISÉGI TATAI ROMA NEMZETISÉGI NÉMET NEMZETISÉGI VÁRGESZTES Bana Gyermely Kesztölc Kisbér Környe Lábatlan Mogyorósbánya Pilismarót Tát Tata Tata Várgesztes Beszámoló 2012 Oldal 13

14 2012. ÉVI FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK MEGYEI BONTÁSBAN Megye önkormányzatok Érvénytelen pályázatok Megítélt támogatási összeg Egy önkormányzatra jutó támogatási átlag érvénytelen pályázatok átlag Jász Ft Ft 80,0% Heves Ft Ft 62,1% Szabolcs Ft Ft 74,7% BAZ Ft Ft 77,0% Tolna Ft Ft 94,0% Vas Ft Ft 76,9% Nógrád Ft Ft 74,0% Somogy Ft Ft 87,1% Csongrád Ft Ft 75,6% Veszprém Ft Ft 93,1% Zala Ft Ft 85,1% Pest Ft Ft 74,3% Hajdú-Bihar Ft Ft 81,4% Fejér Ft Ft 93,8% Bács-Kiskun Ft Ft 88,6% Budapest Ft Ft 79,5% Baranya Ft Ft 96,9% Györ-Moson Ft Sopron Ft 92,6% Békés Ft Ft 85,7% KEM Ft Ft 80,3% A táblázatból kiolvasható, hogy megyénk az élen jár az egy-egy nemzetiségi önkormányzatra jutó támogatásban. Ez azt jelenti, hogy kiemelkedő munkát végeznek, mind a helyi, mind a megyei nemzetiségi önkormányzataink. Sajnálatos, - adminisztratív hibák miatt -, 12 önkormányzat nem kapott támogatást! Ezért a jövőben kiemelt figyelmet szentelek az önkormányzatok adminisztratív munkájára is. Kapcsolattartási feladatot vállalok a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a kormányhivatal között. Ez nemcsak a jegyzőkönyvek eljuttatását jelenti, hanem azt is, hogy bármilyen ügyesbajos dolgukkal várom az önkormányzatok megkeresését. Beszámoló 2012 Oldal 14

15 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2011-ben, majd 2012 június 5-én, a nemzetiségi önkormányzatok és a megyei önkormányzat megállapodást írtak alá. A megállapodás alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat anyagi támogatásban részesíti a megyében működő három nemzetiségi önkormányzatot. A megállapodás értelmében a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Ft vissza nem térítendő, kötetlen felhasználású hozzájárulást biztosít a német, a szlovák és a cigány nemzetiségi önkormányzatok részére. A megállapodást a szlovák önkormányzat nevében Nagy Mária, a német önkormányzat nevében Waldmanné Baudentisztl Éva, a cigány önkormányzat nevében pedig Vörös István írták alá. Mindhárom vezető köszönetét fejezte ki, hogy a megye, a nehéz gazdasági helyzet ellenére, továbbra is támogatja a nemzetiségeket. Nemzetiségi Tanácsnokként további, a civil és gazdasági élet szereplőinek bevonását javasoltam a nemzetiségek támogatási rendszerébe. Beszámoló 2012 Oldal 15

16 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE A NEMZETISÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY A civil pénzek bevonását segítené, ha a Komárom-Esztergom Megye a nemzetiségekért alapítvány működését átalakítanánk. Néhány gondolat a tervezett átalakításról. A Komárom- Esztergom megyei nemzetiségek tevékenységének támogatására a Megyei Önkormányzat által létrehozott Alapítvány lenne jogosult. A támogatási alap a különböző megyei és országos cégek, magánszemélyek adományaiból áll össze. Pályázatot benyújtani az adott nemzetiség kisebbségi önkormányzata tud. A különböző szervezetek kétféle támogatási formára pályázhatnának: rendezvényszervezés helyi rendezvények szervezése megyei rendezvények beruházások intézmények tárgyi eszközeinek beszerzése A támogatási intenzitás 50-80% között lenne, a minimális támogatási intenzitás segítségével le lehet korlátozni a beruházások nagyságát. Támogatható tevékenységek: Fellépők díjazása Terem/terület bérlet Hirdetés tárgyi eszközök Pályázati adatlap A pályázati felület elektronikusan lenne elérhető, tartalmazná: a pályázat célját pályázó szervezet elérhetőségét, tisztségviselőjét támogatás összegét, intenzitását Az adatlap mintegy 3-4 oldal terjedelmű lenne, törekedve az egyszerűségre Pályázatok elszámolása Az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat elektronikus és postai úton is be kell nyújtani. Az elektronikus felülettel meggyorsíthatók a pályázati pénzek kifizetései. Beszámoló 2012 Oldal 16

17 NEMZETISÉGI FÓRUM A MEGYEHÁZÁN A január elsején életbe lépett új Nemzetiségi Törvénnyel, a nemzetiségeket érintő támogatásokkal és pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan tartottunk tájékoztató fórumot a Megyeházán. A Szlovák Önkormányzat elnöke, Nagy Mária által kezdeményezett rendezvényt nemzetiségi tanácsnokként segítettem. Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, hogy nagyon örült a kezdeményezésnek és támogatásáról biztosította a szervezőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy az idén január elsejével hatályba lépett nemzetiségi törvény új kereteket, lehetőségeket kínál, és nagyobb védelmet nyújt a Magyarországon élő nemzetiségeknek. Szellemiségét mi sem rajzolja ki jobban, mint hogy a kisebbség szó helyett a nemzetiség szavunkat rögzíti. Az új sarkalatos törvény indoklása szerint a jogszabály összhangban van az új Alaptörvénnyel, amely a preambulumában rögzíti, hogy Magyarország becsüli az itt élő nemzetiségeket, a magyar politikai közösség részének és államalkotó tényezőnek ismeri el őket. Majd hozzátette, hogy ennek a gondolatnak a megfogalmazása európai mértékkel mérve is egyedülálló és követendő példa. A köszöntők után dr. Budai Miklós, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium osztályvezetője a feladatalapú támogatásokról és az új nemzetiségi törvényről szólt. Tájékoztatott arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatok feladat és hatásköre bővült, ugyanis részt kell venniük a települést érintő közfoglalkoztatásban. A feladatalapú támogatásokkal kapcsolatban felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a képviselőknek évente négy ülést és egy közmeghallgatást kötelező tartani, melyekről a jegyzőkönyveket 15 napon belül kell a kormányhivatalnak megküldeni. Balázs Ildikó, a Wekerle Sándor Alapkezelő osztályvezetője a pályázati lehetőségeket ismertette. Elmondta, hogy még a héten megjelennek a pályázati kiírások az alapkezelő honlapján. Arról is tájékoztatott, hogy a pályázatok beadása a jövőben elektronikus úton lesz lehetséges, melynek megismertetésére tanfolyamokat tartanak az országszerte. Beszámoló 2012 Oldal 17

18 Tennünk kell a nemzetiségünkért A nemzetiségi fórumon tanácsnoki beszédemben a kulturális autonómia bővítésére helyeztem a hangsúlyt. A nemzetiség kérdését az dönti el: ki, hová tartozónak érzi magát. NEM AZ ANYANYELV. Nem is az, hogy hol ringatták bölcsődet, vagy hol domborulnak őseid sírjai. Az anyanyelv, a bölcső meg a sír NAGY ERŐ, de önmagában NEM ELÉG... erre világosan megtanított a történelem. Benedek Elek unokája, István vetette papírra mindezt. Az író ebben a korban, bár még azelőtt élt, hogy újra kiéleződött volna a nemzetiségi kérdés határon innen és túl. Tény, hogy a januártól élő szabályozás szerint a hangsúly azon van, ki hová tartozónak érzi magát. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Csak egy példa a sok hétköznapi történelemből: mindannyian magunkénak érezzük a száztagú cigányzenekart, amikor nemzetközi pódiumon magyar sikereket ér el és mindannyian a fejünket csóvájuk, amikor egy bűneset kapcsán általánosítva egy egész nemzetiséget ítélnek el bőrük színe alapján. Ezek a példák jól illusztrálják, mitől nehéz a területet szabályozni. A kulturális autonómia kiteljesítése, mint a jogszabály célja, ÖSSZETETT társadalmi kérdést takar. A korábbi KISEBBSÉGI szóhasználat NEMZETISÉGIRE váltása talán csak hangulati elem, hogy ne TÖBB- és KISEBB népcsoport sajátosságairól beszéljünk, hiszen ÖSSZMAGYAR kultúráról van szó. A valódi nemzetiségi közösségek nem kihívásként, hanem mintegy védőhálóként tekintenek az új törvényre, amely segít kiszűrni a visszaéléseket. A médiajogokat szabályozó passzus például éppen az egyes nemzetiségi sajátosságok megismertetését lendítheti előre. Mert VÉLEMÉNYT csak arról mondhatunk, amit ISMERÜNK. Elébe mehetünk az általánosításnak, lojalitást vívhatunk ki a saját kultúránk, a saját történelmünk számára. A többes szám első személy nem hiábavaló megfogalmazás részemről. MI EGYÜTT alkotjuk Magyarországot, EGYÜTT éljük meg a mindennapokat - azok szürkeségével és színes ünnepeivel EGYÜTT. Ha pedig egy település határához érve magyarul, rovásírással és az adott nemzetiség nyelvén is olvashatjuk a város, község nevét, bizton tudhatjuk: az itt élők ápolják hagyományaikat, és ŐSZINTÉN hisznek a KÖZÖS munka sikerében. Kire mondhatjuk hát, hogy JÓL vagy ROSSZUL gondolkodik a nemzetiség kérdéséről? Aki vallja, hogy az anyanyelv, a bölcső és a sírhalom nem elegendő erő? Az elődök kultúrája egy-kettő elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Ezek már Kodály Zoltán gondolatai. KÉRDEM ÉN: nem ugyanarról a feladatról szól író és zeneszerző? TENNÜNK KELL A NEMZETISÉGÜNKÉRT - legyünk hazánk több évszázada jelen lévő és az eddig hatályos törvényben is elismert tizenhárom nemzetisége bármelyikének tagja. ERRE a szolgálatra való a mai konferencia is. Jó tanácskozást, hasznosítható információkat kívánok mindannyiunknak! Beszámoló 2012 Oldal 18

19 VENDÉGSÉGBEN A MÚZEUMBAN! A Tatai Német Nemzetiségi Múzeum vezetőségével, Dr. Fülöp Éva Mária irányítása alatt egy többéves projekt indult el 2010 decemberében. Az új kezdeményezés lényege, hogy egy-egy német nemzetiségi település egy éven át a múzeum vendége. A sort Tarján kezdte, 2011 áprilisától decemberéig ben fűtéstakarékossági okokból májustól-szeptemberig Dunaszentmiklós programjait ismerhettük meg, 2013-ban Szomód folytatja a bemutatkozást. Az adott település a Múzeum földszinti helyiségben saját kiállítást rendez be és Tata eseménynaptárát figyelembe véve foglalkozásokra is invitálja az érdeklődőket. A programok kivitelezését az érintett nemzetiségi önkormányzatok, települési önkormányzatok, egyesületek, intézmények vállalják. De folyamatos segítséget biztosít a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Megyei Önkormányzat is. A programsorozat célja, a megyei németség jobb megismertetése az itt élőkkel, az ide látogatókkal. A megye kisebbségei, így a német népcsoport is gazdagítja az itt élők kultúráját, fontos szerepet töltenek be a másság elfogadásában, a tolerancia kialakításában. Széles körben kívánjuk megszólítani a kisebbségi élet iránt érdeklődőket. A rendezőknek, kiállítóknak pedig jó érzés, ha figyelnek ránk, érdeklődnek múltunk, történelmünk, néptánc- és népzenei kultúránk iránt, hiszen célunk a hagyományápoláson túl az itt élő közösségek erősítése. A Vendégségben a Múzeumban programsorozat jó lehetőség volt, hogy a nemzetiségek megmutassák kincseiket, bemutassák kultúrájukat, bemutatkozzanak a német nemzetiségi települések Tatán, a Német Nemzetiségi Múzeumban. Beszámoló 2012 Oldal 19

20 Beszámoló 2012 Oldal 20

Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere - a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban

Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere - a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere - a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. január 26-i ülésére

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. január 26-i ülésére KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 - HATÁRIDŐK - VÁLTOZÁSOK: - alapkezelő - pályázati kiírás - EPER Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 15

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI NÉMETEK ÖNKORMÁNYZATA ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI NÉMETEK ÖNKORMÁNYZATA ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI NÉMETEK ÖNKORMÁNYZATA ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatok

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

Új nemzedékek jövőjéért kollégium, NEA-UN-12-M, NEA-UN-12-SZ, NEA -UN-13-M, NEA- UN-13-SZ, NEA-UN-13-N, NEA-UN-14-M, NEA-UN-14-SZ pályázatok

Új nemzedékek jövőjéért kollégium, NEA-UN-12-M, NEA-UN-12-SZ, NEA -UN-13-M, NEA- UN-13-SZ, NEA-UN-13-N, NEA-UN-14-M, NEA-UN-14-SZ pályázatok Az 5/2012 (II.16.) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló KIM rendelet VIII. fejezet 20. A kollégiumi beszámoló tartalmi elemei Új nemzedékek jövőjéért kollégium, NEA-UN-12-M,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I l i tói h ELŐZETES KIVONAT a 2012. május 29-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 8. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére Tárgy: Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi

Részletesebben

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bankszámlaszám: 10032000-00282448-20000002 92 553,0 105 831,0 105 831,0 109 259,0 109 259,0 89 125,0 10032000-00282448-20000002 (Mezőgazdasági import letéti számla)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY a. Miskolc Megyei Jogú Város 7/2003 (III.10.) számú a Választókerületi Alapról szóló önkormányzati rendelet módosítására

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY a. Miskolc Megyei Jogú Város 7/2003 (III.10.) számú a Választókerületi Alapról szóló önkormányzati rendelet módosítására JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY a Miskolc Megyei Jogú Város 7/2003 (III.10.) számú a Választókerületi Alapról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról (egységes szerkezetben a 9/1996.(III.25.), 16/1998.(VI.15.), 24/2010.(X.14.), 26/2011.(V.26.), 18/2013.(III.28.)

Részletesebben