A bemerítés mögött rejlő kincsek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bemerítés mögött rejlő kincsek"

Átírás

1 X. évf szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel. Az Ige, mint zsarátnok, hűlő szívemben lángot lobbantott, hála érte! Követségében járok, ahogy a tanítványok, rajtam a Krisztus vére! Dicsőítsd Őt ma bennem, Ki nem vetett el engem, illesse hála, hála, Ki érte mit se várván megváltott vére árán Istennek és Atyának. Füle Lajos Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató.. (Jn 4:34-36) A bemerítés mögött rejlő kincsek Amikor mint gyülekezet örömmel veszünk részt fehérruhás lelkek alámerítési ünnepélyén, nem elégedhetünk meg a puszta ténnyel, hogy emberek csatlakoztak a Jézus Krisztust vallók táborához. E mögött sok érték van, és ezt megelőzőleg sok fontos esemény történt, mire a fehérruhások belemerülhettek a hullámsírba. Ezek java része láthatatlan, már csak a végeredményt látjuk: a megváltozott életeket; s a bizonyságtételt halljuk Isten kegyelmének munkájáról. Most vegyünk sorra néhány eseményt, vizsgáljunk meg néhány kincset, amelyek a bemerítést oly értékessé teszik! Az első idevonatkozó ige egy lelki folyamatról beszél, amely Jeruzsálemben, első Pünkösd alkalmával ment végbe először a maga teljességében. Péter apostol így foglalta össze: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (ApCsel 2,38) Vagyis őszinte Isten felé fordulás nélkül, valódi bűntől való elfordulás nélkül (a megtérés szép régi szavunk, jelentése visszatérés, visszafordulás) a bemerítés puszta formalitás marad. Ám, ha ezek megvannak, senki és semmi nem gátolhatja meg a törekvőt abban, hogy hitét ünnepélyesen megvallva megpecsételje az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Pünkösdöt megelőzőleg János a bűnbánat keresztségét gyakorolta a Jordánnál, ami tulajdonképpen még ószövetségi megtérést jelentett az abban részesülők számára. Most azonban, Pünkösdtől kezdve a megtért, bűnbocsánatot nyert bemerítkezők megkapják a Szentlélek ajándékát: magát a Szentlelket az újjászületés pillanatában, és a Szentlélek ajándékait (karizmáit) mint szerszámokat a gyülekezet építéséhez, gazdagításához. Meg is érkeztünk a leglényegesebb ponthoz, az újjászületéshez, ami nélkül senki nem láthatja meg az Isten országát (Jn 3,3). Pál apostol szélesebb összefüggések közé helyezi ezt a mozzanatot: az ő irgalmából üdvözí-

2 tett minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött reánk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. (Tit 3,5b 7) Az újjászületés fürdője kifejezés azt a téves képzetet keltheti bennünk, mintha ez a bemerítés által valósulna meg. Az igei sorrend fordított: a megtért, a bűnei bocsánatát elnyerő és Jézus Krisztust szívébe fogadó embert válaszul a Szentlélek újjászüli, amelyet a bemerítés nyilvános mozzanata mint hitvallás pecsétel meg. Az idézett igében szó van még megigazulásról, üdvösségről és örök életről, amelyeket Isten gyermekei megkapnak. A bemerítés szépen kiábrázolja az újjászületés két mozzanatát: a vízbemerülés a bűnnek való meghalást, a vízből való felemelkedés az új életre való feltámadást Jézus Krisztussal együtt. Pál így írja a rómaiaknak: A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. (Rm 6,4) Jó, ha ezt újra és újra tudatosítjuk magunkban: Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. (Rm 6,11) A megtért, újjászületett ember nem marad magára, nem magányosan éli meg hitét, nem egyedül harcolja meg küzdelmeit. Közösség veszi körül, Isten népe, Krisztus gyülekezete. Pál ezt ekként fogalmazza meg: Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. (1Kor 12,13) A bemerítés csak látványos jele annak a titokzatos munkának, amelynek során a Szentlélek az újjászületett embert betagolja a nagy Gyülekezetbe és a helyi gyülekezetbe. Kedves fehérruhás testvéreink: Anita, Piri, Kriszti és Kuszti, szeretettel üdvözlünk benneteket mint a Budai Baptista Gyülekezet új tagjait. Érezzétek magatokat itthon! Kolozs Nagy János (IMA)HÁZUNK TÁJÁN Isten veled! Fábián Sándor, a Budai Baptista Gyülekezet lelkipásztora közel kétévi szolgálat után április 27-én elbúcsúzott a gyülekezettől. A közösség szomorú szívvel fogadta a bejelentést, ugyanakkor reménységgel néz a jövőbe. Hálásak vagyunk az elmúlt időszak áldásaiért, melyeket Sándoron és családján keresztül átélhettünk. Hiszszük, hogy így sem maradtunk gazdátlanok: gyülekezetünket Jézus Krisztus pásztorolja. Kísérje áldás Sándorék további életét és szolgálatát, és kísérje áldás a Budai Baptista Gyülekezetet! a Gyülekezet elöljárósága Isten hozott! Május 10-én úrvacsorai közösségben voltunk első alkalommal együtt Kulcsár Tibor lelkipásztor testvérrel és családjával. Tibor mint ügyintéző lelkipásztor érkezett hozzánk. Nem véletlen a köszöntés, hiszen Anikó itt nőtt fel gyülekezetünkben, Tibivel itt lettek egy pár a teológusévek alatt. A berettyóújfalui évek után huszonöt évet szolgáltak lányaikkal együtt a budafoki gyülekezetben. Isten áldását kívánjuk itteni szolgálatotokra! mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek (ApCsel 27,22) 2

3 ISMERJÜK EGYMÁST? A menyegző előtti feszes tempójú napokban még arra is adtak lehetőséget, hogy közös életük kezdetén még jobban megismerjük őket. Tündi és Zsombi eddigi életébe pillanthatunk be az alábbi interjúban. Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és milyen családba születtetek, kik a szüleitek, testvéreitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek? Tündi: Szüleim (Ladányi Árpád, Ladányiné Kocsis Ibolya) örömére második gyerekként jöttem a világra én. Hála Istennek, hívő családban nevelkedhettem, ami számomra nagyon sokat jelent. Nővérem (Sára) 21, öcsém (Ruben) 12 éves. Bár öcsém és köztem már nagynak mondható a korkülönbség, ő mindig közelebb állt hozzám, mint nővérem. Nagyon boldog gyermekéveim voltak. Kilenc éves koromig Erdélyben cseperedtem, majd Bonyhádra költöztünk, ami nagy változás volt számomra. Mindezzel soha sem volt gondom, csupán a barátok, leginkább az erdélyi rokonok hiánya. Zsombi: Baptista családba születtem én, hála Istennek, szüleim nemcsak vasárnapi keresztények, hanem a mindennapokban is megélik a hitüket, így rengeteg Isten-élményt láthattam és tapasztalhattam meg csodálatos szüleimmel: Gulyás Jenő és né Estillával. Utolsó gyerek vagyok a családban, relatíve nagy korkülönbségek vannak közöttünk, nagyobbik nővérem (Bogi) és közöttem 12 év, bátyám (Csabi) 10 évvel, nővérem (Kinga) 5 évvel idősebb nálam. A gyermekévek így testvér-háború mentesek voltak kivéve néha, amikor Kinga tanulni akart, én meg még a LEGOt túrtam hangosan a földön Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek? Hogy éreztétek gyerekként, majd ifjúként magatokat a gyülekezetben? Tündi: Gyerekként a Krasznai Baptista Gyülekezetbe jártam és mindig izgatottan vártam a vasárnapi iskolát, de legfőképp a karácsonyi előadásokat. Nagyon szeretem a verseket, és mindig örültem annak, ha nekem is adtak egy rövidebb vagy akár hosszabb verset, hogy megtanuljam, és elszavaljam. Az ifis éveimet a Bonyhádi Baptista Gyülekezetben kezdtem, és elkezdődött a táborokba és konferenciákra járás is. Hála Istennek, mindig lelkileg feltöltődve mehettem haza az ilyen alkalmakról. Zsombi: Itt, a Budai Baptista Gyülekezetben nőttem fel, ezt tekintem lelki otthonomnak. Gyerekként meghatározó pozitív élmény volt az Eti néni féle napsugaras gyerekkórus, és sajnos negatívként éltem meg mindig, ha verset kellett mondanom vagy egyáltalán kiállni a gyülekezet elé. Mindig gyomorgörccsel vártam az ilyen pillanatokat. Fiatalként konstatáltam, hogy a korosztályomban szinte egyedül vagyok fiú, ez némileg nehezítette az első időkben az ifjúságba való integrálódást, de végül barátokra leltem Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által történt a bemerítésetek? Tündi: A megtérésem hosszú folyamat volt. 9 évesen döntöttem el először, hogy én követni akarom az Úr Jézust, de nem mondhatom el sajnos, hogy nagy változás lett volna az életemben. Végül 2008-ban gyökeresen megváltozott minden. Olvastam egy történetet, amelyben egy fiatal a börtönből való szabadulása előtt bocsánatkérő levelet küldött családjának, és kérte őket, hogy ha megbocsátanak neki, akkor egy fehér ruhát lógassanak ki az ablakon. Mikor a fiú hazament, nemcsak egy ruha volt az ablakban az egész házat fehérbe öltöztették. Ezt olvasva döbbentem rá, hogy bármit is tettem, vagy mondtam, Isten nagyon szeret engem is és Jézus értem is meghalt június 21-én Király László merített be a Bonyhádi Baptista Gyülekezetben. Zsombi: A megtérésem hosszú folyamat volt. Már 8 évesen kimondtam, hogy én az Úr Jézushoz tartozom, de az életem nem változott meg. Nem tudok konkrét Sauli élményt írni, Isten rengeteg ifit, személyes beszélgetést, és sok ifjúsági konferenciát használt fel arra, hogy magához vonjon hogy megértsem, Nála nélkül nem érdemes élni. Dr. Almási Tibor testvér merített be itt, október 26-án. Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a gyülekezet tagjai lettetek? Tündi: Megtérésem és bemerítésem után teljesült régóta dédelgetett álmom. A nyári napközis gyermekhéten kisiskolásokkal foglalkozhattam. Most az énekkarban és az énekcsoportban énekelek, és nagyon szeretnék vasárnapi iskolai tanító lenni. Zsombi: Elsőként az énekkarba léptem be, majd az első időkben ifj. Zákány Gáborhoz csatlakozva utána egyedül vittük/vittem az informatikai dolgokat a gyülekezetben. Zenei téren az egyetemi évek alatt beletanul- 3

4 tam a basszusgitározásba, ezzel szolgálok az ifjúságban és az énekcsoportban. Az Úr elhívott tanítani a fiatalabbak felé, így 2008-ban az induló Palacsintázóba bekapcsolódtam, és azóta is tartok alkalmakat tól felkértek imaóra-vezetésre is, örömmel vállaltam. Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát tanultatok-tanultok? Hol dolgoztatok-dolgoztok világi munkahelyeteken? Tündi: 2009-től 2013-ig a BONI Arany János Egységes Iskola gimnáziumába jártam. Mindig nagyon szerettem a természetet, így egyértelmű volt, hogy földrajzból érettségizek szeptemberétől a Klebelsberg Kuno Szakközépiskolába járok, asztalosnak tanulok. Zsombi: 13 éven keresztül a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumba jártam. A gimnáziumot német tagozaton végeztem, így a tantárgyak felét németül tanultam. Nem mondhatnám igazán, hogy hosszantartó barátságok alakultak ki az ott töltött évek során voltak fix barátaim, de sajnos a kapcsolat megszakadásával ezek is felbomlottak. Az érettségivel egy időben német felsőfokú nyelvvizsgát tettem, majd ezzel indulva nyertem felvételt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karára, német nyelvű mérnökinformatikus-képzésre. Gyerekkorom óta foglalkoztat az informatika, hála Istennek, lediplomázhattam, és abban dolgozhatok, ami a hobbim is! Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan vezetett Titeket Isten a párválasztásban? Tündi: Először a Reménység Fesztiválon találkoztunk, majd az interneten kezdtünk el komolyabban ismerkedni, és a tavalyi pécsi ifikonfin kaptuk a megerősítést Istentől. Egymásnak teremtettünk. Zsombi: Mindkettőnknek voltak előző kapcsolatai, amikre Isten rávilágított, hogy nem Tőle van. Sokat kerestem az első szakítás után a társam, sürgettem Istent, de Ő a legjobb időzítéssel adja a legjobbat! Először a Reménység Fesztiválon láttuk egymást, majd internetes közösségi portálon vettük fel a kapcsolatot. Tavaly januárban kezdtünk el komolyan ismerkedni egymással, volt több mint 10 órás baptifonos beszélgetésünk is Összességében ez az igevers fejezi ki legjobban ez irányú élményeimet, várakozásomat, figyelmeztetésemet, reményemet: Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. (Zsolt 37:5) Tündi, hogy érzed magad Budán? Milyen volt beilleszkedni az ifibe és a gyülekezetbe? Megtaláltad-e a szolgálati helyedet? Nagyon jól érzem magam Budán. Ez a gyülekezet lett a második otthonom. Nagyon sokat épültem mióta ide járok. Nem volt nehéz beilleszkedni sem az ifibe, sem pedig a gyülekezetbe. Mindenki nagyon kedves, és szeretetreméltó. Eddig a Palacsintázóra jártam, de a szívem visszahúz a kisebb korosztályhoz, így a vasárnapi iskolásoknál vagyok, egyelőre, mint hallgató. Ha ifis program van, nagyon szívesen segítek a szervezésekben. Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbáiról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten Titeket eddigi hívő életetekben? Tündi: Hmmm a gimis évek alatt nagyon sok próbával szembesültem. Az osztálytársaim tudták, hogy hívő vagyok, és nagyon sokszor provokáltak és megjegyzést tettek. Talán mondanom sem kell, hogy az elején menynyi türelemre és önmegtartóztatásra volt szükségem. Jelenleg a suliban és a tanműhelyben is megtapasztaltam már nem is egyszer, hogy milyen az, amikor Isten velem van. A türelmet még mindig tanulom, és igyekszem az emberi kapcsolataimban is helytállni, ami Isten nélkül nem menne. Zsombi: A gimnáziumi évek során nem voltak olyan kiemelkedő próbák, inkább az egyetemen jöttek, főleg a vizsgaidőszakok. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem elég imádkozni egy vizsgáért, szorgalom sem árt hozzá, Isten elvárja azt, hogy megfeszítsem magam és megtegyek minden tőlem telhetőt. Az első munkahelyváltásom is nagy próba volt, ebben is megtanultam várni, és megtapasztalni Isten legjobb időzítését. Emberi kapcsolatokban állandóan tanít Isten, de ezt személyes okokból nem részletezném tovább Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? Tündi: A kedvenc igém az Ézs 43:1 És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!, és a 23. zsoltár. Kedvenc énekem pedig az Uram, itt vagyok. Zsombi: A fentebb említett ige, és a következő (bemerítési): Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt (Fil 2:5). Énekek közül az Uram, itt vagyok kezdetű, melynek refrénje a következő: Jöjj közel, tarts jelenlétedben Áraszd rám szent kenetedet Ahogy várlak, felkelek, mint sasmadár És szárnyalok Veled, a Te Szellemed vezet A mennyhez közelebb Milyen élményekkel gazdagodtatok a menyegzőre készülve? Sikerült mindent jól megszervezni? Hová mentek nászútra? Együtt: Rengeteg élménnyel. Hála Istennek, sikerült mindent megszervezni, Sándor távozása sem okozott akadályt, vállalta a szolgálatot így is. A Magas-Tátrába megyünk nászútra. Köszönöm kedves válaszaitokat, és ezzel az egyszerű, de mégis mindent magában foglaló igével szeretném Isten áldását kérni közös életetekre: Egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek. (1Pt 1,22) Ádány Judit 4

5 Április 5-én, szombaton délelőtt 9,30-kor találkoztunk a Széll Kálmán téren, hogy részt vegyünk a tavaszi gyülekezeti kiránduláson. Közel húszan jöttek el: gyerekek, fiatalok és idősek voltunk együtt. Hűvösvölgyig villamossal tettük meg az utat, utána gyalog indultunk a Guggerhegy felé egy tágas erdei úton. Kellemes időnk volt, és a túra az ígéreteknek megfelelően nem volt túl fárasztó. Az út felénél, egy tisztáson készült a közös kép. Volt szerencsénk meglátni azt is, hogyan segíthet egy Trabant felszállni egy vitorlázórepülőnek. Jó VELÜNK TÖRTÉNT Tavaszi kirándulás (IMA)HÁZUNK TÁJÁN Rendhagyó riport az április 13-án megtartott tavaszi Gyerekklubról beszélgetésekkel, barkóbázással és egy kis pihenéssel ütöttük el az időt. A hegyen megálltunk ebédelni, és a vállalkozó kedvűeknek falmászásra is volt lehetőségük. Végül a 11-es busz végállomásától indultunk haza, aminek nagyon örültem, mert, mint megtudtam, ez egy különösen szép kilátást nyújtó BKV-járat. Örülök, és hálás vagyok, hogy a gyülekezetünk tagjaival együtt tölthettem el ezt a néhány nyugodt órát. Én nem vagyok gyalogoskatona Horváth Ádám A gyülekezeti ház épülete leginkább egy négyszögletes bárkához hasonlít, két oldalán sok ablakkal, kertjében gyöngyvirágszőnyeggel. A bejárat felett nagy rézkereszt fogadja a látogatót. A belső terek egyszerűek: fehér falak, sehol egy szentkép, csupán még egy kereszt a szószék mögötti bemerítőmedence falán. Tavaszi hangulat egy evangéliumi gyülekezet csöppet sem hétköznapi összejövetelén. Szeretet felülről János és Dorina fogadja barátságos kézfogással és egyegy ajándékra jogosító sorszámmal a tavaszi Gyerekklubra érkező családokat. Évente legalább négy alkalommal jönnek el hozzánk ezek a családok. Általában ötven-hatvan gyermek és a szüleik, de volt olyan is, hogy százötven ajándék lelt gazdára. A Családsegítő Szolgálat által megadott címekre mi küldjük ki közvetlenül a meghívókat. Fontosnak tartjuk, hogy az Istentől kapott szeretetet ilyen módon is továbbítsuk ezekhez a családokhoz meséli Zsuzsa, a Gyerekklub egyik szervezője, aki a kezdetektől irányítja a munkát. Evangélium a rajztáblán Lassan mindenki elfoglalja a helyét. Akik rendszeresen visszajárnak, mindig előre ülnek. Évi, aki az énekeket tanítja, máris bátor önkénteseket hív ki a szószék előtti részre. A gyerekek vidáman mozognak az énekszöveghez igazodva, jutalmuk egy-egy szem cukorka. Attila, aki nemrég lett tagja a gyülekezetnek, három gyermek édesapja, személyes történettel mutatkozik be a jelenlevőknek. Utána újra éneklés, amelybe besegítenek a helyi gyerekek is. Nemcsak a lurkók tapsolnak, hanem a szülők is, és lelkesen fújja mindenki: Én nem vagyok gyalogos katona én Istennek szolgálok. 5

6 Mint minden alkalommal, most is egy bibliai történet következik. Kiss Laci bácsi, aki sok-sok éve hozza rajzos feladványait, az igazi Királyról beszél. Mire a képen helyükre kerülnek a betűk, már mindenki tudja, hogy húsvétkor mit is ünnepelnek a keresztények. Ha lankadna a figyelem, Laci bácsi máris kérdésekkel bombázza a gyerekeket, és ők buzgón, örömmel válaszolnak. A tanítás végén a rutinos látogatók már tudják, hogy az ajándékosztás következik. Fiúk, lányok külön állnak sorba a csomagokért, amiket a korosztályokhoz igazodóan készített Zsuzsa erre a napra. Zacskózörgéssel telik meg az imaház. Édesség, könyv, írószer, játék és piperecikk lapul a csomagokban. Az ajándékokat gyülekezeti adományokból finanszírozzuk, de évek óta pályázunk és kapunk támogatást a kerületi önkormányzattól is mondja Éva, a Gyerekklub ötletgazdája. Karácsonykor száznál is több cipősdobozt töltenek meg a gyülekezet tagjai ajándékokkal. A célunk a karitatív elkötelezettség mellett az is, hogy a családok ismerjék meg a Bibliát, és szívesen jöjjenek el hozzánk vasárnap is. Humor ajándékba Kint az udvaron a megterített asztaloknál forró tea és friss kalács várja a résztvevőket. Jól is jön egy ilyen hűvös tavaszi napon. Kissé odébb pedig használt ruhák között válogatnak szülők és gyerekek egyaránt. Közben jóízű beszélgetések alakulnak ki a segítők és meghívottak között, szemmel láthatóan nem hiábavaló a több éves kapcsolat. Nemcsak az ajándékért jövünk mondja Gabriella, miközben gyerekei, Júlia és Lázár kétfelől csimpaszkodnak belé szeretjük az itteni jó hangulatot. Annyira szívhez szóló az egész, hogy mindig jókedvem lesz tőle. Sajnos máskor nem tudunk jönni, mert a férjem rokkantnyugdíjas, sok időmet lefoglalja a család, négy gyerekem van összesen. Mi sem a csomagokért jövünk kapcsolódik be a beszélgetésbe Csilla, aki két gyermekével, Larával és Leventével együtt kortyolgatja a teát hanem, mert fontos az is, amit mondanak, és szeretjük az énekeket is. Laci bácsit nagyon szeretem, jó humora van, és értjük is mindazt, amit mond szólal meg Levente. Lassan hazaszállingóznak a családok. Aki marad, az teszi a dolgát: elpakol, takarít. A szervezők csak remélni tudják, hogy ezen a vasárnapon is sikerült egy kis szeretetet csempészni ezeknek az embereknek az életébe. Ahogy a Bibliából tanulták. Ádány Judit Húsvét az imaházban 6

7 IFI-csendesnap Már-már hagyomány, hogy minden tavasszal az ifi elmegy csendesnapra, valami csendes helyre, távol a nagyvárostól, hogy csendességet tartsunk az Úr előtt. Idén május elején sikerült eljutnunk Szokolyára, ahol két napot töltöttünk el a Lídia Alapítvány bérelhető házikójában. Sajnos az ifiből csak tizenketten tudtunk részt venni ezen az eseményen, mégpedig az idősebb korosztály, akik már házasok vagy épp dolgoznak. A kis létszám miatt fiúk és lányok együtt tartottuk az alkalmaink nagy részét, amelyeken sokat imádkoztunk, dicsértük Istent, és kerestük a Vele való kapcsolatot; beszélgettünk aktuális és minket érintő problémákról. A lelki feltöltődés mellett fizikailag is jól esett a kikapcsolódás: kis séta a környéken, elnyújtott közös étkezések és az elmaradhatatlan vidámság, melyet a közösség áldásaként élhettünk és élhetünk át minden alkalommal. Erről tesz tanúbizonyságot a fenti kép is, melyen mindannyian együtt nekifeszülve futunk egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14) Jenei Péter Anyák napja 7

8 BIZONYSÁGTÉTEL Isten dicsősége rám ragyogott Az én megtérésemet egy különös álom indította el. Akkoriban az egri tanárképző főiskolára jártam, rajz szakra. A képzőművészet kötötte le a gondolataim nagy részét, rajzolással és festéssel töltöttem az időmet. Egyik éjjel álmomban nagyon valóságosnak tűnő módon láttam a saját ágyamat, amelyben én magam is benne feküdtem az összes addig készült rajzommal és festményemmel együtt. Megdöbbentett, hogy az egész addigi életem egy lepedőre ráfér és nagyon kevésnek tűnt. Miközben kívülről láttam magam, arra gondoltam, hogy itt most meg fogok halni. Megpróbáltam felébredni, de nem tudtam. Álmomban segítséget szerettem volna kérni a szomszéd szobában alvó szüleimtől, de őket sem tudtam felébreszteni. Akkor kétségbeesetten elkezdtem könyörögni Istenhez, hogy mentsen meg a haláltól és kész vagyok az Ő akaratát cselekedni. Ezt követően felébredtem és valóban átmentem a szomszéd szobába, ahol szüleim pont úgy aludtak, ahogy álmomban láttam. Másnap felkerestem egy osztálytársamat, akiről tudtam, hogy keresztyén. Rajta keresztül jutottam el egy gyülekezetbe, ahol a lelkipásztorral beszélgetve megértettem, kicsoda Jézus. Vizuális alkat lévén nagyon megfogott az a hasonlat, amelyet akkor hallhattam. A lelkipásztor ugyanis azt mondta, hogy Isten szentsége olyan, mint a Nap izzó felszíne. Nem lehet csak úgy megközelíteni, mert, aki nem tökéletesen bűntelen, azt megégeti Isten szentsége. Jézus pedig Isten és az ember közé áll és ezzel megóvja az embert attól, hogy megégjen. Így tudtam első alkalommal megragadni a megváltást, a kereszt és az áldozat gondolatát. Talán ezért lett a Jelenések 21:22-25 a kedvenc igém: nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma. Napra nincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány. A népek az Ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Soltészné Takár Anita ne a múltakon tűnődjetek Sokat gondolkoztam, mit is emeljek ki bizonyságtételemben. Az időben közelebbi mindig élénkebben él az emlékezetben, de fontos látni az egész képet is, így nagyon az elejéről kezdem. Református családban nőttem fel. Gyerekkoromban rendszeresen jártam iskolai hittanórákra és vasárnapi iskolába, így nem is volt kérdés, hogy fogok-e konfirmálni. Akkoriban egy barátnőmmel együtt sokat foglalkoztatott az a kérdés: hogyan konfirmálhat valaki úgy, hogy nem is hiszi azt, amit hitvallásként elmond. Így mindketten fontosnak tartottuk azt, hogy hitből álljunk ki majd a gyülekezet elé, hitből erősítsük meg, amit a református hitvallás szerint a keresztség által nyertünk. Barátnőm révén értettem meg azt, hogy milyen óriási dolgot tett értünk Krisztus a kereszten. Akkoriban még fel sem fogtam, hogy az a közösség, melyben felnőttem, milyen áldásokkal gazdagította az életemet. A Baár-Madas falait elhagyva azonban olyan tíz év következett az életemben, melyre szégyenérzettel tekintek vissza. Ekkor egyre kevésbé lett fontos a hitemmel közösségben levők társasága, teljesen eltávolodtam Krisztustól, a magam erejéből próbáltam megtalálni a boldogságot. Ezt a párkapcsolatokban, szerelemben véltem felfedezni, de sokszor még világi szemmel nézve, szájjal kimondhatóan is bűnt követtem el. Mindig az érzéseimre, vágyaimra hallgattam, ami odáig vezetett, hogy meg kellett tapasztalnom azt az akkor számomra óriási fájdalmat, hogy elhagytak. Hónapokig tartó, múlhatatlannak tűnő rossz érzés telepedett rám, ekkor kezdtem testvérem bátorítására ismét az Urat keresni. Azt reméltem, majd egy csapásra elveszi a fájdalmamat, de sokáig nem így történt. Minden egyes igazság felismeréséért meg kellett küzdenem, míg egy napon, mikor ismételten tetéződött a fájdalmam, olyan igét hozott elém, ami a mai napig meghatározó a számomra. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs 43:18-19) Ezek olvasása után olyan rendkívüli állapotba kerültem napokra, mintha a föld felett lebegtem volna. Folyamatosan pillekönnyűnek éreztem magam, lehullott 8

9 rólam az összes fájdalom terhe. De még e megdönthetetlen bizonyság hatására sem tudtam teljes egészében átadni az életemet az Úrnak. Sőt, visszarángatott a bűnbe az a kapcsolat, mely fájdalmának terhétől korábban szabadulni akartam. Majdnem egy év telt el ebben a rabságban, amikor megismétlődött a korábbi eset: nem kellettem. Ekkor már komoly önértékelési problémákkal is küszködtem, ahogy utólag felfedezni vélem, próbáltam olyan párkapcsolatokat keresni, ahol minden téren elfogadásra találok. Ez végül egy mély érzelmektől mentes kapcsolathoz vezetett, amiről ésszel magam is felfogtam, hogy sehova sem tart, mégis gyenge voltam lépni. Ettől függetlenül ott motoszkált a fejemben a kérdés, vajon jó lesz-e ez így, és ekkor hozta elém az Úr azt az embert, aki a sorsdöntő változást idézte elő az életemben. Férjemmel, Péterrel a 2012-es Magyar Bajnokságon ismerkedtem meg, ahol megszerezte a bajnoki címet. Az első pillanattól fogva szimpatikus, mosolygós fiatalembernek tűnt, akire a kerékpáros szakmai tudása miatt eleve csodálattal tekintettem. Emellett annyira vonzó volt számomra a személyisége, hogy nehezen tudtam vele nem tartani a kapcsolatot, és ő sem tiltakozott, bár következetes volt a tekintetben, hogy nem keres udvarlói szándékkal, amíg kapcsolatban vagyok. Megtudtam róla, hogy keresztény életet él, és ezzel megbolygatta és felerősítette bennem azokat a kérdéseket, amik akkoriban foglalkoztattak. Főként azt, hogy miként lehet testiség nélkül megtudni a másikról, hogy valóban hozzánk illő pár-e. Kaptam tőle sok igeverset, könyvet átgondolásra, amik megerősítették bennem a korábbi elhatározást, és szakítottam az akkori párommal. Sok félreértést, megbántást követően rájöttem, hogy nem vagyok közömbös a számára, és pár hétnek el kellett telnie, míg tudatosult, hogy ami kiformálódott bennem iránta, az szerelem. Az az igazi szerelem, amit talán soha nem is éreztem addig. Mert a kapcsolatunk hajnalán ráébredtem, kereszthalálán túl milyen óriási kegyelemben részesített az Úr. Olyan embert adott mellém, akiről előre megmondta, hogy e földi életben tökéletes lesz számomra, aki akkor is és azóta is támogat a hitbeli növekedésemben, és, akire ha ránézek, soha nem felejtem el: kegyelemből élek. Kusztor-Jurenka Krisztina futok egyenesen a cél felé Azt hiszem, hogy az én igazi megtérésem 2011 nyarán kezdődött. Talán ekkor kapott az életem egy nagy megvilágosodást. A Bibliát ezek előtt is forgattam, de amit olvastam benne, azt szinte soha nem értettem meg, nem ragadt meg bennem semmi. Igazából csak azért nyitottam ki minden nap, mert azt hittem, hogy akkor jó lesz nekem, le van tudva az aznapi olvasás, és én ettől már jobb ember vagyok. Hát nem voltam jobb tőle, se nem lett jobb nekem. Tehát visszatérve arra a bizonyos nyárra, ekkor Németországban tartózkodtam, és egy görbe éjszaka utáni reggelen a lány, aki mellett ébredtem, egy olyan kérdést szegezett nekem, ami örökre megváltoztatta az életemet. Ez pedig így hangzott: Ha te hívő vagy, akkor hogyan történhetett meg ez az egész? Hoppá, hogyan is, most akkor hívő vagyok vagy sem, de pontosan mi az, hogy hinni, Isten törvénye szerint élni, egyáltalán lehetséges-e ez a 21. században? Ezek a kőkemény kérdések jártak a fejemben, meg persze az, hogy hol kaphatnék ezekre választ. Nyár végén hazaérkeztem és találkoztam egy kedves ismerős házaspárral ők már régóta baptisták és nekik tettem fel a kérdéseimet. Rengeteget beszélgettünk és választ kaptam mindenre, arra is, hogy valóban lehet Istennek tetsző módon élni. Akkor ők felajánlották, hogy menjek el az ő gyülekezetükbe, ott velem egykorú lányokkal és fiúkkal is beszélgethetek arról, ami bennem van. Én így is tettem és meglátogattam a budafoki gyülekezetet. Nagyon kedves emberekkel találkoztam, és én ahogyan a hitetlen emberek szokták azonnal letámadtam őket a kérdéseimmel. Mondhatom, hogy szinte mindenre választ kaptam és kezdtem elhinni, hogy másképpen is lehet élni. Jó pár hónapig jártam a budafoki csapatba, majd 2012 év elején ismét kikerültem Németországba. Mondták, hogy jó lenne, ha ott is találnék egy közösséget, ahol tovább erősödhetek a hitemben. Fogalmam sem volt, hogy merre keressek ilyet, de hála Istennek nem is kellett sokáig agyalnom. Azok a fiatalok, akikkel együtt laktam, keresztyének voltak, és heti rendszerességgel tartottak ifjúsági órát és fiú házi csoportot, így én is csatlakoztam hozzájuk. Először nem tudtam, hogy mire számíthatok, hiszen a nyelvet nem beszéltem olyan jól, hogy megértsem a bibliai eszmefuttatásokat, de azért jártam rendszeresen. Igen hamar azt kezdtem el érezni, hogy befogadtak, és szinte egyik pillanatról a másikra megváltozott az életem. Rettentően jó alkalmak voltak ezek, minden összejövetelkor sokat kaptam. Azt hiszem, hogy itt történt meg az igazi áttörés. Elkezdtem élvezni az életet, örültem annak, ami van, és szinte mindig tudtam mosolyogni. Az ifis alkalmat az egyik ház pincéjében tartottuk, itt általában nem volt meleg. A földre szőnyegeket terítettek, és mi azokon ültünk, de némelyek állva hallgatták a zenét ami mindig szuper volt. Kaptunk pokrócokat is, melyekkel be lehe- 9

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 Internet: www.familyradio.com E-mail: international@familyradio.com

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

ÚGY TÉGY, AHOGY BESZÉLSZ

ÚGY TÉGY, AHOGY BESZÉLSZ 104 II. RÉSZ KORTÁRSNYOMÁS ÚGY TÉGY, AHOGY BESZÉLSZ Minden jó sportoló tisztában van vele, hogy ahhoz, hogy kiemelkedő eredményeket tudjon elérni, a testét a legjobb formában kell tartani, amihez pedig

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben