SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév"

Átírás

1 SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév

2 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős Kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 50 példányban

3 2014/2015. tanév TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei 5 Hallgatói jogállás hallgatói jogviszony 8 Néhány szó a tanulásról és a vizsgákról 9 Tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró szervek és személyek 10 Neptun Tanulmányi és Információs Rendszer 13 Az alapképzési szakok tantervei 19 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak (BSc) 20 Kereskedelem és marketing alapképzési szak (BA) 40 Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak (BSc) 60 Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) 80 Pénzügy és számvitel alapképzési szak (BA) 100 Turizmus-vendéglátás alapképzési szak (BA) 120 Felsőoktatási szakképzési szakok tantervei 143 Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak 144 Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzési szak 157 Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak 172 Turizmus- vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak 186 Szabályzatok 201 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 202 Házirend 225 A kollégium működési szabályzata 228 Kollégiumi házirend 236 A Hallgatói Önkormányzat alapszabálya 238 A Szolnoki Főiskola Tudományos Diákköri Szabályzata 249 A Szolnoki Főiskola hallgatóinak támogatására, valamint az általuk fizetendő díjakra és térítésekre vonatkozó szabályzat (TJSZ) 252 Hasznos linkek 276 3

4 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Bevezetés Ön a Szolnoki Főiskola Tanulmányi Tájékoztatójának a második részét, a tanulmányokhoz szorosan kapcsolódó kötetét tartja a kezében, az intézmény bemutatását egy önálló kötet tartalmazza. Célunk olyan komplex információkat tartalmazó tájékoztató létrehozása volt, amely Önnek segítséget nyújt tanulmányainak tervezésében és szervezésében, a képzési követelmények megismerésében és az eredményes tanulásban. Jelen tájékoztató alapját a felsőoktatással kapcsolatos érvényes jogszabályok és a Szolnoki Főiskola belső szabályai alkotják. A Tanulmányi Tájékoztató információi útmutatásként szolgálnak az Ön számára, ezért tanulmányozza át figyelmesen a kreditrendszer jellegzetességeit, a diploma megszerzéséhez szükséges követelményeket, a sikeres tanulmányi előrehaladást támogató mintatanterveket, a tanulmányok folytatásának szabályait és a tanulmányi ügyeit támogató szervezeti egységeket. Amennyiben a tájékozató információival kapcsolatban kérdései merülnek fel, forduljon bizalommal a Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ munkatársaihoz, az oktatókhoz, tanszéki ügyintézőkhöz és kérjen segítséget. A főiskola valamennyi szervezeti egysége és dolgozója segíti Önt abban, hogy sikeresen végezze tanulmányait és élmény legyen az intézmény hallgatójának lenni, azonban ne feledje azt, hogy a felsőoktatási hallgatói lét kötelességekkel is jár, amelynek részleteit e tájékozatóból tudhatja meg. 4

5 2014/2015. tanév Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről a Kormány 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet intézkedett. A szeptemberétől tanulmányaikat megkezdő hallgatókra a évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, továbbá ezen törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szabályai vonatkoznak. A kreditrendszerben a hallgató összes tanulmányi munkaóráját (a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórát és a felkészülésre fordított időt) a kreditnek nevezett mérőszámmal mérik. Nemzetközi konvencióknak megfelelően 30 munkaórához rendelnek 1 kreditet. A szak tanterve minden tantárgyhoz megadja a tárgy kreditértékét. Ezt a kreditet a hallgató akkor kapja meg, ha a tantárgyat sikeresen teljesíti, azaz a tárgyból legalább elégséges érdemjegyet szerzett. Kormányrendelet rögzíti azt, hogy a bizonyítvány, oklevél megszerzéséhez hány kredit teljesítése szükséges: 3 és fél éves alapképzésben 210 kredit 4 féléves felsőoktatási szakképzésben 120 kredit 3 féléves szakirányú továbbképzésben 90 kredit 2 féléves szakirányú továbbképzésben 60 kredit A szak tantervét az intézmény a szak képzési és kimeneti követelményeit leíró jogszabályok alapján határozza meg. Ugyanazon szak tanterve egyes intézményekben különbözhet, de egy intézményben teljesített kreditet egy másik intézmény is jóváírhat bizonyos feltételek teljesülése esetén, ha például a hallgató intézményt változtat. A kreditrendszer ilyen módon segíti az egyes szakok, karok, intézmények közötti átjárhatóságot. A kreditrendszerű oktatás egyik jellegzetessége, hogy az egyes tárgyakat a hallgató egyéni ütemben, úgynevezett egyéni tanulmányi terv alapján végezheti el. A szak mintatanterve ajánlást ad a tantárgyfelvételi rendre. Az ajánlott tantervet követve a hallgató a tanulmányi kötelezettségeit a képesítési követelményekben előírt képzési idő alatt be tudja fejezni, miközben minden félévben 30 ( + 3) kreditet teljesít. A tantárgyak felvételénél fontos az, hogy az ajánlott tanterv egyes tantárgyaknál kötelezően betartandó előtanulmányi rendet írhat elő. A kreditrendszerű mintatanterv főbb tantárgycsoportjai: a kötelező ("A" típusú) tantárgyak, a kötelezően választandó ("B" típusú) tantárgyak, a szabadon választható ("C" típusú) tantárgyak. - A kötelező A tantárgyak teljesítése a hallgató záróvizsgára bocsátásának előfeltétele, tehát a tanulmányi időszak alatt az ilyen tárgyat mindenképpen teljesíteni kell. - A kötelezően választandó B típusú tantárgyak közül az ajánlott mintatantervben megadott kreditpontnyi tantárgy felvétele és tantárgy-csoportonkénti teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele. Ha a hallgató szakirányt választ, akkor a szakirány tantárgyai kötelezően választható tárgyak lesznek. Tehát a szakirány megválasztásában a hallgatónak szabadsága van, de ennek választása után a szakirány tárgyait már kötelező teljesíteni. - A szabadon választható C típusú tárgyakat intézményi szinten hirdetik meg, azokból a hallgató szakjától függetlenül választhat. E tárgyakból a tantervben rögzített módon és mértékben kell teljesíteni. Összesen 10%-kal lépheti túl térítés mentesen a hallgató a mintatantervben szereplő kreditszámot. Az egyes tantárgyak pontos leírását a tantárgyi programok határozzák meg, melyek gondozásáért az illetékes tanszékek a felelősek. A tantárgyi program megadja a tantárgy megnevezését, a tantárgyért felelős tanszékek megnevezését, a tantárgyfelelőst, a tantárgy oktatóját/oktatóit, a tárgy felvételének előfeltételeit, státuszát, a kontaktórák számát, krediértékét, az előadás és/vagy szeminárium helyét, idejét, a tantárgy elsajátításának célját, kimeneti kompetenciákat, a tantárgy részletes programját, a tananyag részletes, tematikus leírását, az oktatás módszertanát, az évközi tanulmányi követelményeket, a megszerzett ismeretek, elsajátított (rész)készségek és kompetenciák értékelését (félévközi jegy, vagy vizsgajegy), az értékelés módszerét, az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagokat, kötelező és ajánlott irodalmat. A tantárgyi programok leírását a Szolnoki Főiskola honlapján (http://hallgato.szolfportal.hu/zart-rendszer), valamint az oktató az első tanítási órán ismerteti részletesen az elvárásokat. 5

6 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Az egyes tantárgyak elsajátításához a tanszékek különböző jellegű tanulmányi foglalkozásokat írnak elő. Ezek típusai: előadás, szeminárium, gyakorlat. A követelmények teljesítését általában a szokásos ötfokozatú skálán, kivételes esetben háromfokozatú skálán (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) értékelik. Vizsgát egy vizsgaidőszakban összesen háromszor lehet megkísérelni egy adott tantárgyból. Az elégtelen gyakorlati jegy pótlására a szorgalmi időszakon belül egy alkalommal javítási lehetőséget kell biztosítani. Az osztályzat kialakításának módját a tantárgyi követelményrendszer tartalmazza. Gyakori forma az, hogy az osztályzatot a féléves és a vizsgán nyújtott teljesítmény együttes beszámításával állapítják meg. A tantárgyakból tett sikertelen vizsgák nem teszik szükségessé az egyes félévek megismétlését, kihagyását, a tanulmányok felfüggesztését. Az előtanulmányi rend betartásával a következő félévben tovább lehet folytatni a tanulmányokat. Azonban az intézményben a tanulmányok alatt egy tárgyat csak háromszor lehet felvenni, illetve 6 vizsgalehetőség kapcsolódhat egy tantárgyhoz. Ha a követelményeknek harmadjára sem sikerült megfelelni, akkor a hallgatót az intézményből el kell bocsátani. A szak ajánlott tanterve tartalmazza a szak kötelező (vagy "A" típusú) tantárgyait. Ezeket a tantárgyakat célszerű az ajánlott tanterv szerint felvenni, amennyiben az előírt előfeltételek ezt lehetővé teszik. A szak kötelezően választható (vagy "B" típusú) tantárgyait szintén a szakok ajánlott tanterve tartalmazza. A szakokon a hallgató kötelezően "B" típusú tantárgyat választ; de a tárgyak választásával ezek a tantárgyak már kötelezővé válnak. A szabadon választható (vagy C típusú) tantárgyakat minden félévben intézményi szinten hirdetik meg, s azokat általában bármely területről lehet választani, így a kötelezően előírt kreditszámon felül is lehet e körből tantárgyakat felvenni. Egyes tantárgyak teljesítése kötelező kritérium feltétel, kreditpontot ugyan nem ér, azonban a tanulmányok eredményes lezárásához, illetve a záróvizsgára bocsátáshoz elengedhetetlenül szükségesek. A kreditrendszer alapfogalmai Ajánlott tanterv:: A tantervben szereplő tantárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet átlagos ütemben haladni akaró hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy félévi követelményének, minden félévben 30 ( + 3) kreditet teljesít, és tanulmányi követelményeit a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt fejezi be. Aktív félév: Az a félév, amelyre a hallgató regisztrált és legalább egy tantárgyat felvett. ECTS (European Credit Transfer System): Európai kreditátviteli rendszer, mely megkönnyíti az ECTS alapelveit vállaló intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot. Egyéni tanrend: A kreditrendszer lényegéből következik, hogy az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzat, valamint a tantervi előírások lehetőséget adnak a hallgatónak arra, hogy egyénileg tervezze meg tanulmányait és így minden tanulmányi időszakra a szabályzatokban és tantervekben meghatározott feltételek mellett válasszon a felajánlott tanulmányi lehetőségek közül; e tekintetben minden hallgató egyéni tanrend szerint végzi tanulmányait, bár több hallgató egyéni tanrendje nem fog eltérni az intézményi mintatantervtől. Előtanulmányi rend: A szak tantervében lévő tantárgyak előzetes követelményeinek összessége. A hallgató csak akkor vehet fel egy tantárgyat, ha rendelkezik a szükséges előtanulmányi ismeretekkel. A tantárgy előtanulmányi követelményeit a tantárgyi program határozza meg és a tanterv írja elő. Kredit: Tanulmányi kötelezettségek teljesítésére irányuló hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, a hallgatói tanulmányi munkamennyiséggel arányos relatív mérőszám; nemzetközi konvenciónak megfelelően 1 kredithez 30 munkaórát rendelnek. Kritérium-követelmény: Olyan kötelezően teljesítendő követelményt jelent a hallgató számára, amelyhez nem tartozik kreditérték. A kritérium-követelményeket a képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák, illetve a szak tantervében jelennek meg. 6

7 2014/2015. tanév Passzív félév: Az a félév, amelyre a hallgató nem vesz fel tantárgyat, kötelezettségeinek nem kíván eleget tenni, a hallgató szünetelteti tanulmányait. A passzív félévet a hallgató a regisztrációs hét végéig köteles írásban a Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ felé bejelenteni. A hallgató bejelentését a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül visszavonhatja. Amennyiben a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak a szünetelését az adott félév aktívnak minősül. A passzív félévek a képzés összidejébe beleszámítanak és összefüggően maximum 2 félév lehet, ezután elbocsájtják. Regisztrációs időszak: A szorgalmi időszak oktatási napjait megelőző napokat foglalja magában. Maximális időtartama 10 munkanap. Kialakulhat az egyes tárgyakat felvevő hallgatók végleges névsora, tantermek rendelhetők a foglalkozásokhoz és értesíthetők a tanszékek a tényleges oktatási kötelezettségeikről. A regisztrációt a Neptun rendszeren kell végezni. Útmutató és javaslat a tantárgyak felvételéhez - Az ajánlott tanterv alapján válassza ki a kötelező tantárgyakat. Célszerű, hogy ezeket az adott félévben vegye fel. Ezek teljesítésének hiányában a kötelező tárgyra épülő más tárgyat nem vehet fel, abszolutóriumot addig nem lehet szerezni, amíg a tantervben meghatározott kreditszámot nem teljesítette. - Törekedjen arra, hogy a féléves kreditszám 30 legyen. A kötelező tantárgyakból megszerezhető kreditértéket pótolja ki szabadon választható tantárgyakkal Ha egy félévben nem teljesíti az ajánlott tanterv által javasolt kreditszám felét, akkor ennek következményei lehetnek. A tanulmányok első időszakára a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírja egy minimális kreditszám összegyűjtését. A kreditek megszerzésének szabályai - A kreditek megszerzésének feltételeit és szabályait a tantárgyi programok és az intézményi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazzák. - A kreditszerzés és elismerés szabályait tantárgyfelvételkor a hallgatóval meg kell ismertetni. - A kreditszerzés szabályain a szorgalmi időszakban változtatni nem lehet. - Csak a tantárgyfelvételkor meghatározott kreditérték ismerhető el. - A kreditérték elismerésére csak a tantárgyat meghirdető tanszék oktatója jogosult, melyet az elektronikus leckekönyvben aláírásával igazol. 7

8 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Hallgatói jogállás hallgatói jogviszony A főiskola hallgatója az a személy lehet, aki felvételt vagy átvételt nyert felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, szakirányú továbbképzésre, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. A hallgató a főiskolával hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, és a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre emelkedése napjáig, illetve az adott tanévben a végbizonyítvány megszerzését követő első záróvizsga-időszaknak az utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a hallgatót a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) meghatározottak szerint megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint a képzési időszak megkezdése előtt be kell jelentkeznie az adott képzési időszakra. Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget. Szünetel a hallgatói jogviszony (passzív): - ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, - ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató a TVSZ-ben meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Megszűnik a hallgatói jogviszony - ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján, - ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján, - ha a hallgató nem folytatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni, - az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján, - felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és a felsőoktatási intézményben nem folyik másik, megfelelő felsőoktatási szakképzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, - ha a hallgató hallgatói jogviszonyát fizetési hátralék miatt a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, - a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján, - ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt Ftv-ben meghatározott feltétel a továbbiakban már nem áll fenn, az ennek tárgyában hozott megszüntető döntés jogerőre emelkedésének napján. A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki - a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, - egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, - a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait, feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. Tájékoztató az átsorolási eljárásról A hallgatók állami ösztöndíjas/államilag támogatott vagy önköltséges/költségtérítéses képzésre való besorolása egy tanév időtartamára szól. 8

9 2014/2015. tanév Az átsorolási eljárás a tanév végén történik. Állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésről önköltséges/költségtérítéses képzésre történő átsorolás automatikus, míg önköltséges/költségtérítéses képzésről állami ösztöndíjas/ államilag támogatott képzésre történő átsorolást a hallgatónak kérvényeznie kell. Az átsorolási kérelem megtalálható a Főiskola Neptun rendszerében. Átsorolás lehetőségei: 1. Támogatási időkeret miatt - Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést, illetve a felsőoktatási szakképzést is - Az adott szak elvégzéséhez rendelkezésre álló államilag támogatott félévek száma legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint a képesítési követelmények jogszabályban meghatározott képzési ideje. (Pl.: BA/BSc szak 7 féléves képzési idő +2 félév, tehát legfeljebb 9 félévet vehet igénybe a támogatási időből ennek a képzésnek a teljesítésére, felsőoktatási szakképzésnél ez 6 félév) A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. 2. Tanulmányi eredménytől függő átsorolás A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, továbbá azt, aki az állami (rész)ösztöndíj igénybevételéről szóló nyilatkozatát visszavonja. Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére ilyen irányú kérelem esetén a felsőoktatási intézményben önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a főiskola a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt. Az átsorolásról a döntés meghozatala után 15 napon belül az érintett hallgatókat a TOK levélben értesíti. Néhány szó a tanulásról és a vizsgákról A sikeres felvételi után minden "gólya" nagy várakozással tekint a főiskolai tanulmányok elé. Nyilvánvalóan mindenki olyan elhatározással lépi át a Főiskola küszöbét, hogy legjobb tudása szerint teljesíti a követelményeket. A képzési idő a Főiskolán szemeszterekből áll, mely megfelel a középiskolai "félév" fogalmának. A szemeszter a regisztrációval kezdődik. Az első regisztráció a beiratkozás, melyet közösen fognak elvégezni a felvételről szóló levélben megjelölt időben. Ez alkalommal töltik ki a hallgatók a szükséges adatlapokat, veszik fel a tantárgyakat, kurzusokat. A hallgatókat a tanulmányi előadók ez alkalommal tájékoztatják a legfontosabb tudnivalókról is. A beiratkozáskor a hallgatók a honlapon tekinthetik meg a félévi órarendet. A Főiskolán az oktatás előadásokból és szemináriumokból, gyakorlatokból tevődik össze. Az előadás alapvetően különbözik a középiskolai óráktól: az előadó a tananyag fő összefüggéseit magyarázza meg, a tudomány legújabb eredményeit közli. Az előadásokon tehát a konkrét tények közlése mellett szükségszerűen szerepelnek a változások lehetséges irányai, módozatai is. 9

10 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Az előadásokat a szemináriumok, gyakorlatok egészítik ki. A szeminárium foglalkozások lényege, hogy a hallgatók a tantárgy elméletéhez tartozó gyakorlati problémákat közösen, az oktató útmutatása alapján megoldják és valós, gyakorlati szituációkban fejlesszék tudásukat. A szemináriumok legfontosabb jelentősége a nyílt vita, amikor is a vélemények kicserélésére, egymás meggyőzésére a legjobb alkalom nyílik. Külön felhívjuk a figyelmet az "idegen nyelv" (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia) folyamatos tanulásának fontosságára. Köztudott, hogy a nyelvtudás csak akkor marad élő, ha folyamatosan gyakoroljuk. Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy a diploma megszerzésének feltétele a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott idegen nyelvi bizonyítvány megszerzése. Ezért célszerű a képzési idő végére az előírt nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. Az oktatók a félév első foglalkozásain tájékoztatják a hallgatókat a tantárgyi programokról, a félévi követelményekről. Ez alkalommal adják meg a kötelező és az ajánlott szakirodalom jegyzékét is. A félév során több zárthelyi dolgozat kerül megírásra. Ezek időpontját ugyancsak a félév elején közlik. A vizsgaidőszak általában 4-5 hét, időtartamát az éves oktatási rend határozza meg. A vizsga előtt nagyon fontos az, hogy tisztában legyen mindenki a képességeivel, akaraterejével, szorgalmával és ennek figyelembevételével készítse el tanulási tervét a szorgalmi és a vizsgaidőszakban. A záróvizsga a tanulmányok lezárását jelentő vizsga, amelynek részletes szabályait a TVSZ tartalmazza. A záróvizsgához a hallgatók részére a szaktanszékek hasznos információkat nyújtanak, amelyek a főiskola honlapján megtalálhatók. Végezetül szíves figyelmébe ajánljuk a szabályzatainkat, amelyek közül a legfontosabbakat összegyűjtöttük ebben a kötetben, de a honlapunkon lévő dokumentumtárban mindig megtalálja az hatályos szövegezésű példányokat.( Tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró szervek és személyek Tanulmányi Bizottság A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon az oktatók és hallgatókból álló, főiskolai szintű Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: TB) dönt. A TB hatáskörébe tartozik az átvétel, a párhuzamos képzés, a szakváltás engedélyezése, szakirányváltás, a tagozatváltás, a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése, az áthallgatás, a vendéghallgatói jogviszony létesítésének engedélyezése. Kérvények beadási határideje és a TB ülésének időpontja Kérvény típusa Beadási határidő TB ülés Átvétel a főiskolán belül (szak-, tagozat-, képzési központ váltása) a vizsgaidőszak utolsó napja a vizsgaidőszakot követő első hét Átvétel másik felsőoktatási intézményből június 30. augusztus első hete Kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése a regisztrációs hét a szorgalmi időszak második hetében Áthallgatás a félév kezdete előtt a szorgalmi időszak két héttel második hetében Vendéghallgatói jogviszony létesítésére kérelem legkésőbb a szorgalmi időszak a regisztrációs héten második hete 10

11 2014/2015. tanév Kreditátviteli Bizottság A Kreditátviteli Bizottság (továbbiakban: KÁB) végzi a Főiskolán korábban, az intézmény más szakán vagy képzési formájában, illetve más felsőoktatási intézményben korábban teljesített tantárgyak befogadását, ekvivalenciájának megállapítását. A Kreditbefogadási kérelem beadási határideje Regisztrációs időszak első napjától számított 2 hét A Tanulmányi, valamint a Kreditátviteli Bizottság által hozott első fokú döntés ellen a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés és a méltányossági jogkörben hozott döntés kivételével fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az első fokú döntés kézbesítését követő 15 munkanapon belül lehet a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottságához benyújtani. A 15 munkanapon túl benyújtott fellebbezési kérelmet a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága eljárás lefolytatása nélkül köteles elutasítani. A fellebbezésnek a hozott döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A tanulmányi és vizsgaügyekben a másodfokon hozott határozat ellen a közzétételtől számított 30 napon belül a hallgató jogorvoslati kérelmet nyújthat be a bírósághoz. Méltányossági jogkör Amennyiben a hallgató valamely tanulmányi kötelezettségét nem teljesítette, és a TVSZ által biztosított lehetőségeit kimerítette, a képzési időn belül egy alkalommal méltányosságból engedélyt kaphat a tanulmányok folytatására abban az esetben, ha azt jogszabály nem korlátozza. A méltányossági jogok gyakorlásában a rektor jár el. HALLGATÓI, TANULMÁNYI ÉS VIZSGAÜGY KÉRELEM I. fok Beadandó: Neptunon keresztül kérvények modulban Tanulmányi Bizottság Kreditátviteli Bizottság titkár = TOK vezető titkár = TOK vezető Fenntartott hatáskör Átruházott hatáskör TB elnök Fenntartott hatáskör Átruházott hatáskör KÁB elnök FELLEBBEZÉS II.fok Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottság Jogorvoslati kérelem BÍRÓSÁG 11

12 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Tanulmányi ügyintézés, tanulmányi tanácsadás A TOK munkatársai a hallgatók főiskolán történő első beiratkozásától az oklevél megszerzéséig a tanulmányokkal és a hallgatókat érintő pénzügyekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat végzik. A hallgatók tanulmányi programjának támogatásához, az egyéni tanulmányi rend kialakításához, döntéseik későbbi következményeinek felméréséhez, az ideális útvonal megtalálásához is segítséget kapnak az iroda munkatársaitól. A TOK tevékenysége a hallgatók tanulmányi munkájának szinte minden fázisában nélkülözhetetlen. A hallgatónak közvetlen kapcsolata (a beiratkozás, igazolások kiadása, adatok közlése, leckekönyv és diákigazolvány kezelése során) a TOK illetékes ügyintézőjével lesz. A TOK valamennyi közleménye, valamint a tanulmányokkal kapcsolatos szabályok kinyomtatott formában a TOK hirdetőtábláján, és a honlapon az alábbi címen tekinthetők meg: A Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ szolgáltatási, ügyfélforgalmi rendje (Főépület fsz iroda) Hétfő 09:00-12:00 Kedd 09:00-12:00 Szerda Ügyfélfogadás szünetel Csütörtök 09:00-12:00 Péntek 09:00-12:30 Csak levelező tagozatos és távoktatásos hallgatóknak! Szombat 08,00 11,00 tanulmányi ügyintézés 011-es iroda igény szerint - tandíjjal kapcsolatos ügyintézés a 224-es iroda A Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ munkatársai TOK központvezető TOK titkársági ügyintéző Számítástechnikus Bakos Róbertné Kovács Julianna Pető István A TOK ügyintéző munkatársai szakonként gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Juhász Margit kereskedelem és marketing Szabóné Kiss Zsuzsanna mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Juhász Margit mezőgazdasági mérnök Juhász Margit műszaki menedzser Juhász Margit nemzetközi gazdálkodás Munkácsy Szilvia Bernadett pénzügy számvitel Munkácsy Szilvia Bernadett turizmus vendéglátás Sántha Andrea felsőoktatási szakképzés - minden szak Szép Kiss Anita szakirányú továbbképzés -minden szak Szép Kiss Anita Bővebb információ munkatársaink elérhetőségéről a oldalon található! A Budapesti Konzultációs Központban (Budapest, VII., Hernád utca ) a konzultációk szombaton kerülnek meghirdetésre. A távoktatásban résztvevő hallgatók részére a Távoktatási központ képzésszervező tutorai folyamatosan nyújtanak segítséget. A tanulmányi és távoktatási ügyekben segítséget nyújtó tanulmányi ügyintézők és képzésszervező tutorok elérhetősége a főiskola honlapján található. 12

13 2014/2015. tanév Neptun Tanulmányi és Információs Rendszer A Szolnoki Főiskolán a NEPTUN rendszert használjuk, mint egységes tanulmányi, információs és nyilvántartási rendszert. A Neptun számítógépes rendszer támogatásával történik a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák döntő része. A Neptun rendszer használata kötelező, vagyis minden adminisztrációt itt is el kell végezni a hallgatóknak, oktatóknak, oktatást segítő munkatársaknak. A Neptun rendszer hallgatói modulja segítségével tudnak a hallgatók: - személyes adataikban történt változást jelenteni; - beiratkozást, regisztrációt elvégezni; - tárgyakat felvenni; - vizsgára jelentkezni; - ellenőrizni osztályzataikat, átlageredményeiket, elért kreditpontjaikat; - megtekinteni a mintatantervüket; - tájékozódni ösztöndíjaikról, befizetéseikről; - intézhetik befizetési kötelezettségeiket; - üzeneteket olvasni; - kérelmeket beadni; - záróvizsgára jelentkezni; - elektronikus leckekönyveik vezetését folyamatosan követni. A Neptun rendszerben meglévő adatok alapján, annak segítségével jelentjük hallgatóinkat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé, a Diákhitel Központ felé, bizonyos adatokat továbbítanunk kell más hatóságok felé is, mint pl. NAV. A Neptunban nyilvántartott adatok egy része továbbításra kerül az Oktatási Hivatalba is a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) használatával. Ilyen adat pl. a beiratkozás nyomon követése, az aktív és passzív félévek száma, a hallgató pénzügyi státuszára vonatkozó adatok, teljesített félévek nyilvántartása stb. Konzultáció, általános információ A rendszer változásairól a honlapon, illetve a Neptunba bejelentkezve, az Üzenetek panelon keresztül értesülhet. Problémák, javaslatok felvetése, segítségkérés a címen, illetve a 06-56/ /5515-ös melléken lehetséges, Sápi Tamás Neptun rendszergazdánál. Neptun kezelési útmutató A oldalon keresztül lehet a Neptunba belépni ill. innen tölthetik le az alapvető dokumentációkat is. A fenti oldal elérhető a főiskolai honlapról is, legalul a Neptun -ra kattintva. Belépés a rendszerbe Hallgatók a tok.szolfportal.hu/neptun címről tudnak belépni a rendszerbe legalább Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 15 vagy Chrome böngészőt használva. A belépés előtt a böngészők biztonsági kérdéseket tehetnek fel, ezekről részletes leírás található a / Hallgatói útmutató a Neptun használatához címen. Belépni csak a beiratkozáskor kapott azonosító és jelszó (8 karakter, születési idő ÉÉÉÉHHNN formátumban) beírása után van lehetőség. Az első belépéskor a jelszót meg kell változtatni (ld. a következő szakaszban), aki ezt elmulasztja, az csak rendszergazdai segítséggel tud újra a rendszerbe lépni (a rendszergazdák elérhetők a címen ill. az 56/ központi számon az 5515 és es melléken ill. nagyon sürgős esetben a Campus 004 szobában). A jelszót legkésőbb félévente ajánlott cserélni. A hallgatói web modulba az alábbi ábrán látható főoldalon keresztül léphetünk be. (A belépő oldalról letölthetők a Neptun használatát részletesen bemutató hallgatói útmutatók is.) Az azonosítót (Neptun kód) kisés nagybetűvel is beírhatjuk, de a jelszó beírásánál ügyelni kell arra, hogy pontosan úgy írjuk be, ahogyan azt korábban megadtuk. 13

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

Belépés a Neptun.Net rendszerbe és a Neptun információs oldalra

Belépés a Neptun.Net rendszerbe és a Neptun információs oldalra 1 Belépés a Neptun.Net rendszerbe és a Neptun információs oldalra A Neptun.Net csak Internet Explorer 9+ ill. Mozilla Firefox 15+ ill. Chrome/Opera/Safari böngészővel használható. A Neptun más böngészőket

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Útmutató az elektronikus kérvényekhez

Útmutató az elektronikus kérvényekhez Útmutató az elektronikus kérvényekhez Az elektronikus ügyintézés kényelmesebb, korszerűbb, gyorsabb, környezetkímélőbb ügyintézési megoldás. A Neptun Kérvénykezelő modul a főiskola szolgáltatása, mellyel

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2013. május 06. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs, 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2010. június 24. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 5. kiadás 1. módosítás 2 (74). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 76-2012/2013 (2013.06.18.) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2013.08.01. napjától

Részletesebben