A GÁL FERENC FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÁL FERENC FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)"

Átírás

1 A GÁL FERENC FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 1

2 TARTALOM Preambulum... 3 I. A Főiskola működési formája... 3 II. A Főiskola működési céljai... 3 III. A Főiskola szervezete... 5 III. A) Oktatási szervezeti egységek ) A Kar ) A Tanszék ) Az Intézet ) A Szakcsoport ) A Gerhardus Innovációs Központ... 7 III. B) Oktatást kiszolgáló szervezeti egységek... 8 (1) Rektori Hivatal... 8 (2) Rektori Titkárság... 8 (3) Tanulmányi Osztály... 8 (4) A Gazdasági Titkárság... 8 (5) Gondnokság... 8 (6) Könyvtár... 9 IV. A Főiskola felső irányítása... 9 V. A Főiskola vezetése... 9 V. A) A rektor V. B) A dékánok, a rektorhelyettes, az oktatási igazgató és a gazdasági ügyek felelőse V. C) A szenátus VI. A hallgatói önkormányzat (HÖK) VII. A Főiskola oktatói kara VII. A) Az oktatók és kutatók VII. B) Az oktatók és kutatók kötelességei és jogai VII.C) Az oktatók kinevezése és megbízása VII. D) Megválás az oktatói tisztségtől VIII. A Főiskola hallgatói VIII. A) A hallgatók és felvételük VIII. B) A hallgatók kötelességei és jogai VIII. C) Fegyelmi szankciók VIII. D) A hallgatói jogviszony szünetelése és megszűnése IX. A Főiskola ügyintézői és egyéb alkalmazottai X. Arculati és kommunikációs kérdések

3 Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (NFtv.) 11. (1) b) pontja és a 2. számú melléklet II.1. pontjában foglaltak alapján a Gál Ferenc Főiskola (továbbiakban: Főiskola) az alábbi szervezeti és működési rend szerint határozza meg a Főiskola szervezeti felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, az egyes szervezeti egységek feladatait, működését, az intézményen belüli kapcsolattartás rendjét. A mindezt rögzítő jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) a Főiskola Szenátusa fogadta el és az intézmény nagykancellárja hagyta jóvá annak érdekében, hogy mind teljesebb mértékben segítse az intézmény egyházi felsőoktatási küldetésének teljesítését, a Főiskola küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célok elérését. I. A Főiskola működési formája 1. A Főiskola a Glattfelder Gyula püspök által 1930-ban alapított Egyházmegyeközi Nagyszeminárium jogutóda. 2. A Főiskola fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye. 3. A Főiskola a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény 17.. alapján 00001/ számmal nyilvántartott belső egyházi jogi személyiséggel rendelkezik. 4. A Főiskola az NFtv. 1. számú mellékletében foglaltak szerint az állam által elismert felsőoktatási intézmény, egyházi főiskola. 5. A Főiskola működését az egyházjog előírásai, valamint a hatályos világi törvények és az intézmény egyházi jogi személyiségéhez tartozó belső előírások szabályozzák. 6. A Főiskola a teológus szakos képzésével a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karához affiliálódott. 7. A Főiskola székhelye: 6720 Szeged, Dóm tér A Főiskola telephelyei: (1) 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. (2) 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 1. (3) 5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. II. A Főiskola működési céljai 9. A főiskola keresztény világnézeten alapuló értékrendje Krisztus személyes példájában, a Szentírásban, a szent hagyományban és az Egyház tanításában rögzített örök értékeken nyugszik, amelyeket hitünk megvallása, a keresztény misztérium ünneplése, a Krisztust követő élet és keresztény gyakorlat révén kell és lehet megvalósítani. 3

4 10. A főiskola értékrendje az intézmény kultúrájában valósul meg: a fenntartó, az intézményvezető, a munkatársak, a diákok magatartásában és tevékenységében, elektromos és hagyományos publikációkban, a rendezvényeken és a nyilvános szereplés vállalásában, a tanulmányi előmenetelben és a feladatok lelkiismeretes teljesítésében, valamint a társadalmi életben és a keresztény közösségben történő helytállásban. 11. A Gál Ferenc Főiskola általános célkitűzéseit a Sapientia Christiana apostoli konstitúció (1979., Róma) szellemében az alábbiakban fogalmazza meg: (1) A Főiskola elsődleges célja a katolikus teológia mint szenttudomány elmélyült, magas szintű művelése és átadása. Ennek során a teológus szak és az ehhez kacsolódó többi hitéleti szak hallgatóinak az alapvető teológiai tárgyakat, különösen a szentírástudományt, a dogmatikát és az erkölcsteológiát kell elsajátítaniuk. (2) További cél az is, hogy a teológiát a bölcsészet-, a társadalom-, a természet- és más tudományok, a művészet és a technika, tehát az emberi kultúra valamennyi kifejezési formájának összefüggésébe helyezzük, így járulva hozzá az egyetemes emberi tudás horizontjának tágításához. (3) A Főiskola küldetése magában foglalja az Egyház életében és munkájában való részvételt. (4) A Főiskolának tevékenységét szoros együttműködésben kell végeznie az egyházi és az állami felsőoktatás intézményeivel, kutatóhelyeivel, és minden jóakaratú emberrel. 12. A Főiskola nemcsak hitélettel összefüggő képzést biztosít, hanem világi szakjaival és más képzési formáival általános művelődési, oktatási, nevelési célokat is szolgál alapés mesterképzési szakjain. (1) Ennek során a hitéleti képzésekben folyó oktató-nevelő munka keretei: a) A hitéleti képzések sajátos célja az, hogy a katolikus tanítást a hallgatók a kinyilatkoztatásból származó teljes formában megismerjék. A végzős hallgatóknak képessé kell válniuk arra, hogy tevékeny részesei legyenek a katolikus egyház mindennapi életének, tudásuk és lelki felkészültségük legjavát nyújtva akár a plébániai, egyházmegyei, akár a világegyház hívő közösségének, miközben az egyház céljáért, a lelkek üdvösségének az előmozdításáért fáradoznak. b) A Főiskola hitéleti képzésein a katekéta-lelkipásztori munkatársak, a kántorok alapképzési szintű (BA) oktatása folyik, valamint a mesterszintű képzés (MA) keretében a teológusok, a hittanár-nevelők, a pasztorális tanácsadó-, szervezetfejlesztő és karitász szakemberek, a keresztény egyház- és művelődéstörténészek oktatása-nevelése valósul meg. c) A Főiskola regionális egyházi felsőoktatási szerepének megfelelve részt vesz az Egyházmegye munkájában közreműködő diakónusok, papok, szerzetesek, hittanárok, hitoktatók, pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztési szakemberek, egyház- és művelődéstörténészek, etikatanárok szakmai továbbképzésében. (2) A nem hitéleti ( világi ) képzésekben folyó oktató-nevelő munka keretei: a) etikatanárok mester szintű (MA) képzése, 4

5 b) a magyar vidék szellemi, lelki megújulásának a keresztény értékek mentén való segítése, aminek eszközeként mezőgazdasági és vidékfejlesztési program megvalósítása az egyének, a családok és a helyi közösségek javára, mezőgazdasági és műszaki képzésekkel; c) az ifjúság keresztény nevelésének biztosítására óvodapedagógusok és tanítók és más pedagógus hivatásokra készülők képzése és továbbképzése, d) a fenti képzési területtekel összefüggő felsőoktatási szakképzések, szak- és felnőttképzések végzése, e) a Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodásban felsorolt tevékenységek és szolgáltatások közös biztosítása. III. A Főiskola szervezete 13. A Főiskola oktatási és egyéb (oktatást kiszolgáló) szervezeti egységekből áll. III. A) Oktatási szervezeti egységek 14. A Főiskola oktatási szervezeti egységei az alábbiak. 1) A Kar a) A Főiskola mint egyházi felsőoktatási intézmény Karai működését az NFtv. 9. (4), 92. (6) f), pont aa) és ba) alpontja, valamint a fenntartó és az intézmény belső rendeletei szabályozzák. b) A Főiskola két karra tagolódik: Teológiai Kar (ld. 14. (1) j) pont) és Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar (ld. 14. (1) k) pont). Minden oktatási szervezeti egység a mezőtúri intézetek kivételével a kari szervezetekhez tartozik. c) A Kar vezetője a dékán, munkáját titkárság segíti. d) A Kar tanszékekre vagy intézetekre és szakcsoportokra tagolódik, a karoknak eltérő struktúrájuk lehet. e) A Kar nem folytat saját gazdálkodási tevékenységet, ezért nincs saját gazdasági részlege. A Kar működését érintő gazdálkodási, bér- és munkaügyi tennivalókat a Rektori Hivatal részét képező gazdasági ügyintézés látja el. f) A Kar nem folytat saját tanulmányi nyilvántartási tevékenységet, ezért nincs saját tanulmányi részlege. A Kar működését érintő tanulmányi nyilvántartási és átfogóbb oktatásszervezési tennivalókat a Rektori Hivatal részét képező Tanulmányi Osztály látja el. g) A Karon történnek egyes oktatásszervezési, fejlesztési feladatok (szak- és szakirány-felelősi, tantárgyfelelősi tennivalók, szak-, tantárgy- és tananyagfejlesztések, a szakok képzési feladatai, stb.) h) A Kar látja el a tudományszervezési, kutatási feladatokat. 5

6 i) A Kar szakmai testülete a vezetői értekezlet (a Teológiai Karon a tanszékvezetői értekezlet, a Társadalomtudományi és Szociális Képzési Karon az intézetvezetői értekezlet): 1. a vezetői értekezletet a dékán hívja össze, 2. szavazati joggal a tanszékvezetők, illetve az intézetvezetők rendelkeznek, távollétükben delegált képviselőjük csak tanácskozási joggal rendelkezik, de szavazati joggal nem, 3. a vezetői értekezlet a kari tevékenység minden kérdésével foglalkozhat, javaslatokat fogalmazva meg a dékán számára. j) A Teológiai Kar (TK) feladata a teológia szakos nappali és levelező képzések oktatási és kutatási tennivalóinak ellátása. k) A Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar (TSZKK) feladata az alábbi nappali és levelező képzések oktatási és kutatási tennivalóinak ellátása: 2) A Tanszék 1. katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, 2. kántor alapképzési szak, 3. hittanár-nevelő tanár mesterképzési szak, 4. etikatanár mesterképzési szak, 5. pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, karitásztudomány mesterképzési szak, 6. keresztény egyház- és művelődéstörténet mesterképzési szak, 7. felnőttképzések az k) 1-6. pontok szerinti szakok képzési területeihez tatozóan. a) A Teológiai Kar tanszékekre tagolódik. b) A tanszék szakmai munkáját tanszékvezető irányítja. c) A tanszékvezetőt a dékán javaslata alapján a rektor nevezi ki. d) A tanszék szakmai testülete a tanszéki értekezlet. e) A tanszéki értekezletet a tanszékvezető hívja össze. f) A tanszékvezetői értekezlet a kari tevékenység minden kérdésével foglalkozhat, javaslatokat fogalmazva meg a dékán számára. 3) Az Intézet g) A Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar intézetekre tagolódik. h) Az intézet szakmai munkáját intézetvezető irányítja. i) Az intézetvezetőt a dékán javaslata alapján a rektor nevezi ki. j) Az intézeten belül szakcsoportok működnek. k) Az intézet szakmai testülete az intézeti értekezlet. l) Az intézeti értekezletet az intézetvezető hívja össze. 4) A Szakcsoport 6

7 m) A Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar intézetei szakcsoportokra tagolódnak. n) A szakcsoport szakmai munkáját szakcsoport-vezető irányítja. o) A szakcsoport-vezetőt az intézetvezető előterjesztését figyelembe véve a dékán javaslata alapján a rektor nevezi ki. 5) A Gerhardus Innovációs Központ (1) A Gerhardus Innovációs Központ (GIK) a Főiskolán folyó fejlesztéseket és a telephelyeken végzett tevékenységeket koordináló szervezet. (2) A GIK munkáját igazgató irányítja. (3) A GIK igazgatót a rektor nevezi ki. (4) A GIK szervezetileg közvetlenül rektori irányítás alá tartozik. (5) A GIK-en belüli szervezeti egységek: a) A Kaposvári kihelyezett képzés 1. A képzés a Kaposvári Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján a Kaposvári Egyetem infrastrukturális és szervezeti hátterén működik. 2. A telephelyi képzés vezetőjét a szegedi székhely oktatói közül a Főiskola rektora nevezi ki. 3. A telephelyen folyó hitéleti képzés vezetőjét a telephely főiskolai alkalmazású teológus oktatói közül a Főiskola rektora nevezi ki. 4. A telephelyen folyó nem hitéleti (tehát világi ) képzés vezetőjét a Kaposvári Egyetem rektorának javaslatát figyelembe véve a Főiskola rektora nevezi ki. b) A Mezőtúri kihelyezett képzés 1. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet 1.1. Az Intézet feladata: a. a mezőtúri mezőgazdasági és vidékfejlesztési képzések fejlesztése, b. felnőttképzések szervezése, c. felsőoktatási szakképzések és alapképzések előkészítése Az Intézetet igazgató irányítja, akit a GIK igazgatójának javaslata alapján a rektor nevez ki. 2. Térségfejlesztő Innovációs Központ 2.1. A Központ feladata: a. a mezőtúri pályázati tevékenység koordinálása, b. vidékfejlesztési szaktanácsadói regionális feladatok ellátása, c. a szociális tangazdaság működésének előkészítése A Központ vezetőjét a GIK igazgatójának javaslata alapján a rektor nevezi ki. 7

8 15. A Főiskola kutatócsoportot és kutatóintézetet létesíthet egy adott időszakra (pályázati programhoz tartozóan is) vagy határozatlan időre. III. B) Oktatást kiszolgáló szervezeti egységek 16. A Főiskola egyéb (oktatást kiszolgáló) szervezeti egységei az alábbiak. (1) Rektori Hivatal a) A Rektori Hivatal a főiskolai személyi és testületi vezetés munkájának irodai (szervezési, koordinációs) hátterét biztosítja. b) A Főiskola egyházi felsőoktatási intézmény jellegére és szervezeti méreteire tekintettel a Rektori Hivatal fogja össze és felügyeli valamennyi oktatást kiszolgáló szervezeti egység önálló felelősségi körbe eső munkáját. (2) Rektori Titkárság a) A Rektori Titkárság a Rektori Hivatal része, amely oly módon biztosítja a rektori és a dékáni vezetői feladatok adminisztratív hátterét, hogy a rektori és a dékáni titkárságok szervezetileg egységesen, de helyileg elkülönülten működnek. b) A Rektori Titkárság irányítja (utasítja és ellenőrzi) a saját felelősségi körében eljáró dékáni adminisztrációt. (3) Tanulmányi Osztály a) A Tanulmányi Osztály a Rektori Hivatal része. b) A Tanulmányi Osztály valósítja meg teljes körűen a Főiskola tanulmányi ügyintézését. c) A Tanulmányi Osztály munkáját az oktatási igazgató irányítja. d) A Rektori Titkárság irányítja (utasítja és ellenőrzi) a saját felelősségi körében eljáró Tanulmányi Osztályt. (4) A Gazdasági Titkárság a) A Gazdasági Tikárság a Rektori Hivatal része. b) A Gazdasági Titkárság feladatait a Rektori Titkárság látja el. (5) Gondnokság a) A Gondnokság a Rektori Hivatal része, amely a Főiskola székhelyén látja el: 1) a takarítást, 2) a portai szolgálatot, 3) a kisebb anyagbeszerzéseket, 4) a kimenő küldemények postázását, a bejövő küldemények postai átvételét, 5) a rendezvények helyiségbiztosítását, 6) a rektor által meghatározott eseti feladatokat. b) A Rektori Titkárság irányítja (utasítja és ellenőrzi) a saját felelősségi körében eljáró Gondnokságot. 8

9 (6) Könyvtár a) A Könyvtár látja el teljes körűen a Főiskola könyvtári szolgáltatását, beleértve a székhelyen való működés mellett a telephelyeken kialakított szolgáltatások összehangolását. b) A Könyvtár munkáját a könyvtárvezető irányítja. c) A Rektori Titkárság irányítja (utasítja és ellenőrzi) a saját felelősségi körében eljáró Könyvtárat. d) A Könyvtár nyilvános szakkönyvtár. e) A könyvtári szolgáltatások fejlesztését és az állománygyarapítást tanácsadónak kinevezett vezető oktató segíti. 17. Az intézményi szervezeti ábrát (organogram) a melléklet tartalmazza. IV. A Főiskola felső irányítása 18. A Főiskola legfőbb felügyeleti hatósága a Congregatio de Seminariis atque Studiorum Institutis (Róma). 19. A Főiskola nagykancellárja a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, aki biztosítja a Főiskola fenntartását és fejlődését, valamint az egyházzal való közösségét. A szegedcsanádi püspök képviseli a Szentszéket a Főiskola felé és a Főiskolát a Szentszék felé. 20. Az egyházi hatóság feladatai közé tartozik: (1) előmozdítani a Főiskola tudományos tevékenységét, valamint gondoskodni arról, hogy ott a katolikus hitet megőrizzék, megtartsák a szabályzatokat és a Szentszék előírásait; (2) a kánonjog és a jelen szabályzat előírásai szerint kinevezni a Főiskola rektorát, és személyesen vagy megbízott útján kivenni a Főiskola hivatalba lépő dékánjainak hitvallását; (3) a rektor javaslatára előzetes egyeztetés alapján kinevezni a Főiskola vezetőit, valamint a 812. kánon értelmében kanonikus megbízást adni a teológiai tárgyak oktatására; (4) jóváhagyni a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az ebben eszközölt változtatásokat; (5) a Congregatio de Seminariis atque Studiorum Institutis-t értesíteni a fontosabb ügyekről, és a kánonjogban előírt időközönként jelentést küldeni a Főiskola szakmai, erkölcsi és gazdasági állapotáról. V. A Főiskola vezetése 21. A Főiskola irányítása a jelen szabályzatban meghatározott módon, személyi és testületi vezetéssel történik. A személyi vezetést a rektor gyakorolja, a testületi vezetést pedig a szenátus. 9

10 V. A) A rektor 22. A Főiskola vezetője a rektor, aki egyszemélyes felelős vezetőként gyakorolja a munkáltatói jogokat. A hatályos világi jogszabályok, az Egyházi Törvénykönyv, a Püspöki Konferencia, valamint a fenntartó által meghatározott alkalmazási feltételek alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata mellett az egyéb szabályzatok figyelembe vételével dönt a munkaszerződésekről és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséről. A rektort a fenntartó nevezi ki, állami megbízását a miniszterelnöktől nyeri el. Megbízása a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint megújítható. 23. Rektorrá kinevezhető olyan egyházi személy, aki kinevezett oktatói minőségben legalább három évet eltöltött valamely felsőoktatási intézményben. 24. A rektor feladatkörébe tartozik (vö kán., Nemzeti Felsőoktatási Törvény 13. ; Sapientia Christiana, art.): a) a Főiskola tevékenységének irányítása; b) a Főiskola képviselete a felsőbb vezetés, a világi hatóságok és a szakmai és szolgáltató partnerek, szervezetek felé; c) a szenátus összehívása, valamint azon való elnöklés; d) a Főiskola vagyonkezelésének irányítása; e) előzetes egyeztetés után javaslattétel az egyházi hatóság felé olyan személyi ügyekben, amelyek a jog és a jelen szabályzat értelmében oda tartoznak; f) döntéshozatal az oktatók és a nem oktató személyzet szerződéseivel kapcsolatos ügyekben; g) beszámolás az előírások szerint az egyházi és a világi hatóságoknak; h) a főiskolai jegyzetek kiadásának és terjesztésének felügyelete. V. B) A dékánok, a rektorhelyettes, az oktatási igazgató és a gazdasági ügyek felelőse 25. A rektor munkáját a dékánok, az oktatási igazgató és a gazdasági ügyek felelőse segíti. 26. A rektor bizonyos időszakokban az átfogó feladatok összehangolására rektorhelyettest nevezhet ki. 27. A dékánok feladata a karok oktatási és tudományos tevékenységének irányítása, az intézetek, tanszékek munkájának összehangolása. 28. A Teológiai Kar dékánjának feladata a rektor akadályoztatása esetén a rektor helyettesítése. 29. Az oktatási igazgató feladata a rektor munkatársaként az oktatási ügyek szervezése, irányítása. 30. A gazdasági ügyek felelősének feladata a rektor munkatársaként a Főiskola gazdasági ügyeinek szervezése. 31. A dékánokat a rektor javaslata alapján a fenntartót képviselő nagykancellár bízza meg. A dékáni megbízatások (az egyházi és a világi törvényekben felsorolt okok miatt) a rektor kezdeményezésére és a szenátus egyszerű szótöbbséggel hozott javaslata alapján a megbízási határidők lejárta előtt is visszavonhatók. 10

11 32. Az oktatási igazgatót a rektor nevezi ki, szervezetileg a Rektori Hivatalhoz tartozik. Az igazgató feladata az oktatás- és tudományszervezési, valamint a tanulmányi területet érintő tevékenységek ellátásának biztosítása, a területek irányítása, az ehhez szükséges rektori és testületi döntések előkészítése és végrehajtása. Az igazgató irányítja a Tanulmányi Osztályt, beleértve a kaposvári és a mezőtúri telephelyeken folyó képzések tanulmányi koordinátorait is. 33. A gazdasági ügyek felelősét a rektor nevezi ki, szervezetileg a Rektori Hivatalhoz tartozik. A gazdasági ügyek felelősének feladata a Főiskola gazdálkodási, munkaügyi tevékenységét képező területek irányítása, az ehhez szükséges rektori és testületi döntések előkészítése és végrehajtása. V. C) A szenátus 34. A Szenátus tagjait az NFtv (1) és a 91. (6) bc) pontja értelmében a rektor nevezi ki az oktatók, a nem oktató alkalmazottak és a HÖK javaslatának figyelembe vételével. A szenátus tagja a HÖK elnöke vagy a HÖK egy képviselője. 35. A szenátus feladatai: (1) tanácsadó testületként segíti a rektor és a dékánok munkáját; (2) előkészíti az intézmény működéséhez, illetve az intézményfejlesztéséhez szükséges szabályzatokat és ellenőrzi ezek végrehajtását; (3) a fenntartóval történt előzetes egyeztetés után határoz a szervezeti változásokról, alapító okirat és más alapdokumentumok módosításáról; (4) határoz új szakok, szakirányok létesítéséről, indításáról vagy megszüntetéséről; (5) az oktatói követelményrendszerrel összhangban javaslatot tesz a rektornak az oktatók munkaköri besorolását és előléptetését illetően; (6) javaslatot tesz az intézményi minőségügyi vezető személyére és a Minőségfejlesztési Bizottság összetételére; valamint éves rendszerességgel felügyeli a minőségirányítási folyamatot. VI. A hallgatói önkormányzat (HÖK) 36. A hallgatói önkormányzat a Főiskola hallgatóinak választott, érdekképviseleti szerve. Választását és működését külön szabályzat határozza meg. Élén az elnök áll, aki a hallgatókat a szenátusban is képviseli. 37. A HÖK elnöke (az oktatók tudományos minősítésének és oktatói besorolásának kérdéseit leszámítva) a szenátusban szavazati joggal rendelkezik. 38. A HÖK szervezetileg nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel. Szabályzatait és határozatait a rektor hagyja jóvá. 39. A HÖK határoz a Juttatási Szabályzatban, a Szociális Juttatások Szabályzatában és az Intézményi ösztöndíjak Szabályzatában meghatározott juttatások személyre szóló megállapításáról, amit a 38. értelmében a rektor hagy jóvá. 11

12 VII. A Főiskola oktatói kara VII. A) Az oktatók és kutatók 40. A Főiskola az intézmény képzési és tudományos tevékenységének végzésére oktatókat, tanárokat és kutatókat alkalmaz munkaviszonyban vagy megbízásos jogviszonyban az NFtv.-ben meghatározott és a jelen szabályzatban rögzített feltételek szerint. 41. Az oktatók főiskolai és egyetemi tanárok, főiskolai és egyetemi docensek, adjunktusok, tanársegédek és megbízott előadók, valamint tanárok lehetnek. 42. A kutatók kutató professzorok, tudományos tanácsadók, tudományos főmunkatársak, tudományos munkatársak, tudományos segédmunkatársak és megbízott kutatók lehetnek. 43. Az intézmény sajátos, világnézetileg elkötelezett katolikus jellegének védelmében az oktatói (és kutatói) munkakörben elsősorban az a katolikus vallású személy alkalmazható, aki (1) rendelkezik a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben előírt képesítéssel, (2) megfelel a jelen Szabályzatban támasztott követelményeknek, (3) tudományos és pedagógiai szempontból egyaránt alkalmas, (4) az alkalmazásra kerülő oktatónak (és kutatónak) vállalnia kell 1. az intézmény céljával, jellegével való azonosulást, 2. a művelt diszciplínáknak megfelelően a katolikus tanításhoz és erkölcshöz való hűséget, valamint ezek tiszteletben tartását, 3. hogy a Katolikus Egyház tanítása szerint példás keresztény életet él, sem a munkahelyen, sem azon kívül nem tanúsít egyházi alkalmazotthoz méltatlan, az egyház tanításával ellentétes, az egyházat sértő magatartást. 44. A fentieknek megfelelő katolikus oktató, kutató hiányában a katolikus teológiai stúdiumokhoz nem tartozó tantárgyak oktatására és tudományos kutatásra alkalmazható más egyházhoz, felekezethez tartozó vagy vallásos hittel nem rendelkező személy is, amennyiben elismeri és tiszteletben tartja az intézmény katolikus jellegét, a Katolikus Egyház tanítását és az adott területre meghatározott etikai szabályokat. A nem katolikus oktatók aránya az intézményben az ötven százalékot nem haladhatja meg. 45. A hitéleti képzésekben oktatóknak kiváltképpen tudatában kell lenniük az Egyháztól kapott küldetésüknek, hűségesnek kell lenniük az Egyházi Tanítóhivatalhoz, és rendelkezniük kell az illetékes egyházi hatóság megbízásával is. A megbízás visszavonása esetén az oktatói (és kutatói) jogviszonyt meg kell szüntetni, akár munkaviszonyban, akár egyházi személyi jogviszonyban történik a feladat ellátása. 46. A ban meghatározott alkalmazási feltételek megsértése esetén valamennyi oktatónál (kutatónál) kezdeményezni lehet a munkaviszony vagy megbízási jogviszony megszüntetését. 47. A Főiskola főállású oktatóinak száma legalább tizenkettő. Főállású oktató a belső szabályzat értelmében csak az lehet, akinek heti tanóra terhelése eléri az előírt minimumot, valamint heti negyven órában az intézmény rendelkezésére áll. 12

13 VII. B) Az oktatók és kutatók kötelességei és jogai 48. A Főiskola oktatóinak és kutatóinak a Congregatio de Seminariis atque Studiorum Institutis és az NFtv. előírásai szerint kötelességük: (1) a kinevezésükben vagy a szerződésükben előírt heti óraszámban az előadásokat és a szemináriumokat megtartani; (2) a Főiskola hallgatóit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt módon vizsgáztatni, szigorlatoztatni, tudományos munkájukat támogatni és azt értékelni; (3) tudományos, pedagógiai felkészültségüket állandóan gyarapítani, továbbá szakterületüket tudományos publikációkkal gazdagítani; (4) szorgalmi időben az óracserét, az órák lemondását az oktatási igazgatóval egyeztetni; egy hetet meghaladó távollét esetén az érintett dékántól engedélyt kérni és helyettesről gondoskodni; (5) egy hetet meghaladó igazolt távollétüket és a helyettesítés javasolt megoldását az oktatási igazgatónak bejelenteni; (6) a munkaértekezleteken, szakmai és tudományos rendezvényeken, ünnepségeken, valamint a Főiskola érdekeit szolgáló rendezvényeken megjelenni. 49. A Főiskola oktatóinak joguk van: (1) a kinevezésükben vagy a munkaszerződésükben biztosított jogaikat gyakorolni; (2) folyamatos szakmai továbbképzésük biztosításához támogatást kérni az intézet költségvetési keretei között; (3) oktatási szabadságukat az egyházi és az állami törvények figyelembevételével gyakorolni; (4) a szakjukhoz szükséges könyvtári anyag bővítésére előterjesztést tenni, és az ahhoz szükséges anyagi támogatást az évi költségvetés keretei között igényelni; (5) az oktatási szervezeti egységek szakmai értekezletein véleménynyilvánítási jogukkal élni. VII.C) Az oktatók kinevezése és megbízása 50. A 41. -ban meghatározott oktatókat és a 42. -ban meghatározott kutatókat (a 253. kánon 2. paragrafusának, valamint a 833. kánon 7. pontjának figyelembevételével) az egyházi hatóságtól kapott megbízás alapján a fönntartóval előzetesen egyeztetve a rektor nevezi ki, illetve bízza meg. 51. A teológiai tárgyak oktatásához szükséges kánoni megbízást a fenntartó egyházmegye püspöke a nagykancellár adja ki a rektor kérésére. Ez a kutatókra is vonatkozik, ha teológiai tárgyak oktatását látják el. 52. Az oktatói és kutatói munkakörökre pályázat vagy felkérés alapján jelöltek személyét a dékán véleményezi az érintett szervezeti egység vezetője véleményének figyelembe vételével. Az ban meghatározott alkalmassággal rendelkező személlyel a munkaviszonyban vagy megbízással történő foglalkoztatásra a rektor köt megállapodást. 13

14 VII. D) Megválás az oktatói tisztségtől 53. Az oktatói és a kutatói tisztséget nyugalomba vonulással (a szerződésben vagy kinevezésben vállalt követelmények betartása mellett), lemondással bármikor, vagy fegyelmi eljárás útján történő elbocsátással, illetve közös megegyezéssel lehet megszüntetni. 54. A Főiskola oktatói, kutatói annak a tanévnek végén vonulnak nyugalomba, amelynek folyamán 70. életévüket betöltötték, illetve nyugdíjazásukat kérelmezték, illetve amikor egyházi személyek esetében a nyugállományba helyezésükről egyházmegyéjük püspöke döntött. A nyugalomba vonulót a rektor felkérheti feladatának további ellátására. 55. Az 51. -ban foglaltakat érintően, ha a tudományos vagy a pedagógiai alkalmasság, a becsületes életmód vagy az igazhitűség hiánya miatt valamelyik oktatót, kutatót vád éri, az alábbi eljárást kell megtartani: (1) A rektor ismerteti a vádat az érintett oktatóval, akitől írásbeli nyilatkozatot kér. (2) A rektor tájékozódik a vád tartalmáról. (3) A rektor egyeztet az érintett dékánnal, majd a fenntartóval. (4) Szükség esetén a rektor bizottságot nevez ki a vád megalapozottságának kivizsgálására. (5) Ha a vád megalapozottnak bizonyul, a rektor javaslatot tesz az egyházi fenntartónak az ügy elbírálására. (6) A fenntartóval történt egyeztetés alapján történik meg az ügy lezárása. VIII. A Főiskola hallgatói VIII. A) A hallgatók és felvételük 56. Az intézmény hallgatóinak jogállására az Egyházi Törvénykönyv, a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve egyéb szabályzatainak rendelkezései az irányadóak. Az intézmény sajátos, világnézetileg elkötelezett katolikus jellegének védelmében a főiskola hallgatója az lehet, aki: (1) A felvételi követelményeknek megfelelt és erről felvételi határozatot kapott. (2) Azonosul az egyházi felsőoktatási intézmény céljával és küldetésével. (3) Amennyiben hitéleti szakon folytatja tanulmányait, vállalja, hogy a Katolikus Egyház tanítása szerint példás keresztény életet él, sem az intézményben, sem azon kívül nem tanúsít az intézmény hallgatójához méltatlan, az Egyház tanításával ellentétes, az Egyházat sértő magatartást. (4) Kérheti átvételét a Főiskolára másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakján tanuló hallgató, aki megfelel az előző (1)-(3) bekezdésekben foglaltaknak. 57. Nem vehető fel a Főiskola hallgatói közé az: (1) aki az előbbi feltételeknek nem felel meg, (2) aki büntetőeljárással kiszabott büntetését tölti. 14

15 58. A Főiskolán a tanulmányok megkezdéséhez, illetve folytatásához beiratkozás szükséges, amelynek időpontját a tanulmányi osztály kihirdeti, módját pedig a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg. 59. Az NFtv. 11. (1) e) pontja értelmében a Főiskola lehetőséget biztosít arra, hogy az előadások rendjét egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával megismerhessék és látogathassák azok is, akik nem állnak a Főiskolával hallgatói jogviszonyban. Ennek feltétele előzetes tantárgyfelvételi kérelem benyújtása, és annak alapján elnyert engedély. Az engedély kiadható annak, aki az NFtv. 42. (1) bekezdése alapján: (1) Az valamely más másik felsőoktatási intézmény hallgatója, aki a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet a Főiskolával. (2) A Főiskola a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket részismereti képzés céljából hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára külön felvételi eljárás nélkül önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható. (3) Az (1) (2) bekezdésekben meghatározott kérelmek teljesítésének feltételeként az egyes szakos, illetve tantárgyi követelmények teljesítésén túlmenően a Főiskola megkívánja a jelen szabályzat 56. (1)-(3) bekezdésekben foglaltak teljesítését. VIII. B) A hallgatók kötelességei és jogai 60. Az első beiratkozás tényével a hallgatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtartják a Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának követelményeit. 61. A hallgató kötelessége, hogy az NFtv. 43. (2) értelmében: (1) megtartsa a Főiskola szabályzataiban foglaltakat, (2) tiszteletben tartsa a Főiskola hagyományait, különös tekintettel a jelen szabályzat 56. (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra. 62. A hallgató joga az NFtv. 43. értelmében, hogy: (1) A jogszabályokban és az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint teljes körű, pontos és hozzáférhető formában információt kapjon a tanulmányai megkezdéséhez és folytatásához, kialakítsa tanulmányi rendjét, igénybe vegye a felsőoktatási intézményben elérhető képzési lehetőségeket, kapacitásokat; állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön. (2) A hallgatók a Főiskola életében és irányításában is részt vesznek. A részvétel elsősorban választott képviselőik (HÖK) útján történik, akiknek véleményét a Főiskola vezetése a HÖK Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben és módon kéri ki. (3) A hallgató a Főiskolának teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez jogosult részletfizetési kedvezményre, halasztásra, mentességre. A hallgató ilyen tárgyú kérelmét a rektorhoz nyújthatja be, aki döntéséhez kikérheti a dékán és a HÖK véleményét. 15

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

1. A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat hatálya A Magyar Képzőművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A GÁL FERENC FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (A szabályzat a katolikus hittudományi főiskolák minőségbiztosítási együttműködésének keretében készült.) Szeged, 2013. február 28. 1 1. BEVEZETŐ 1.1.

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Felvételi 2011. augusztus

Felvételi 2011. augusztus Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Felvételi 2011. augusztus A Főiskola Teológiai Kara és Humán Tudományi Kara a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a i Dóm téren, valamint gyulai és kaposvári telephelyein

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR DÉKÁNI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2014. december

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA SOPRON 2008 A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Fekete Zoltán Kollégium és Machatsek Gyula

Részletesebben

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Gödöllő, 2014. április 1. A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet Ügyrendje

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben