Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb."

Átírás

1 Témavázlat irodalomból 9. évfolyam 1. Az ókor irodalma: - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.) epika (mítosz, monda, mese, rege, legenda, ballada, novella, elbeszélés, regény, karcolat, elbeszélő költemény, eposz stb.) epigramma, elégia stb.) líra (dal, óda, himnusz, zsoltár, rapszódia, szonett, - Népköltészet (népmese, monda, legenda, anekdota, népi tréfa, szólások, közmondások, találós kérdések, népdal, népballada, népi játékok, kiolvasó vers, kiszámoló, mondóka, tündérmese stb.) - Prométheusz és az emberek. - Rege a csodaszarvasról. - Homérosz: Odüsszeia. - Biblia: Ószövetség, Újszövetség. - Teremtéstörténetek. A tékozló fiú. A példabeszéd. 2. A középkor irodalma: - Legendák. - Margit-legenda. - Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz - Halotti Beszéd és Könyörgés. - Ómagyar Mária-siralom. - Az eposz.

2 - Dante Alighieri: Isteni színjáték. - Villon-balladák. 3. A reneszánsz irodalma: - Petrarca, Boccaccio, Sylvester János, Bornemissza Péter helye az irodalomban. - Shakespeare élete, munkássága. (Rómeó és Júlia, Hamlet). - A reneszánsz angol színház. - Janus Pannonius élete, munkássága. - Az epigramma. Az elégia. - Búcsú Váradtól. - Pannónia dicsérete. - Balassi Bálint élete, munkássága, szerepe a magyar irodalomban. - Hogy Júliára talála - Egy katonaének. - Ó én édes hazám, te jó Magyarország 4. Barokk irodalom: - Pázmány Péter helye a magyar irodalomban. - Zrínyi Miklós élete és munkássága. - Szigeti veszedelem. (Témamegjelölés, a magyarság bűnei, a szigeti hősök szerepe és jelleme). - Mikes Kelemen szerepe a magyar irodalomban. - Kuruc költészet. 5. A felvilágosodás irodalma: - Swift, Goethe, Schiller jelentősége a világirodalomban. - A magyar felvilágosodás: Bessenyei György, Kármán József, Kazinczy Ferenc.

3 - Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete. - Az estve. - Konstancinápoly. - Tartózkodó kérelem. - A tihanyi ekhóhoz. - Jövendölés az első oskoláról a Somogyban. - A Reményhez. - Kölcsey Ferenc élete, munkássága. - Himnusz. - Huszt. - Parainesis. - Vörösmarty Mihály élete és költészete. - Szózat. - Csongor és Tünde. (Az aláhúzott részek kötelezőek!)

4 Témavázlat irodalomból 10. évfolyam 1. Ismétlés: az európai felvilágosodás és a magyar felvilágosodás irodalma (Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály). 2. A romantika irodalma (a romantika jellemzői): - Heinrich Heine. - Byron. - Edgar Allan Poe. (A holló.) - Puskin. (Anyegin.) - Stendhal. (Vörös és fekete.) - Balzac. (Goriot apó.) - Folyóiratok, irodalmi élet a magyar romantikában (Aurora, Magyar Hírmondó, Élet és Literatura, Hasznos mulatságok, Zalán futása, Magyarország 1514-ben, A kőszívű ember fiai, Magyar közmondások könyve stb.). - A magyar színjátszás (Kisfaludy Károly, Katona József.) - Katona József élete, munkássága. jellemzése). - Bánk bán (keletkezési körülmények, szerkezet, a főszereplő és a szereplők - Kölcsey Ferenc élete, munkássága. Erkölcsi tanításai, költészete (Elfojtódás, Vanitatum vanitas, Hymnus, Huszt, Zrínyi dala, Parainesis).

5 - Vörösmarty Mihály pályaképe, epikus munkássága, költészete (Zalán futása, Szózat, Csongor és Tünde, A Guttenberg-albumba, A merengőhöz, Gondolatok a könyvtárban, A vén cigány). - Petőfi Sándor élete, munkássága, helye a magyar és a világirodalomban, költészetének sokszínűsége. - Egy estém otthon, Befordúltam a konyhára, István öcsémhez, Az alföld, A természet vadvirága, Fa leszek, ha, Dalaim, Egy gondolat bánt engemet, A nép nevében, Szeptember végén, Szülőföldemen, Kiskunság, A XIX. század költői, Levél Arany Jánoshoz stb.). - Arany János pályaképe. - Arany János nagyepikája. (Szondi két apródja, Toldi, A walesi bárdok, Ágnes asszony, Tetemre hívás stb.). - Arany János költészete. (Válasz Petőfinek, Letészem a lantot, Ősszel, Visszatekintés, Az örök zsidó, Tamburás öreg úr, Epilógus stb.). - Jókai Mór élete, munkássága.

6 Témavázlat irodalomból 11. évfolyam 1. Ismétlés: Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor). 2. A XIX. század második felének magyar irodalma: (Arany János, Jókai Mór, Vajda János). 3. Madách Imre élete (tudományos, filozófiai nézetek, szatirikus társadalomszemlélet stb.). 4. Az ember tragédiájának keletkezési körülményei, szerkezete, biblikusság, eszmék. 5. Magatartásformák a műben, az alakok jellemzése (nemzeti probléma, kiábrándultság, ellentétek, kereszténység, szeretet, gyűlölet, meg nem értés, utópia, vereség, küzdés stb.). 6. A drámai költemény értelmezése (filozófiai emberiségköltemény, az emberiség története, a lét alapvető kérdései, a mű logikája stb.). 7. Vajda János élete, pályája (bizakodó, harcias költőből a megkeseredett, meg nem értett költő stb.). 8. Vajda János újszerű tájlírája. A Gina-szerelem (gondolati-filozófiai költészet, A vaáli erdőben, Őszi tájék, Nádas tavon, Húsz év múlva, Harminc év után stb.). 9. Mikszáth Kálmán élete és munkássága. 10. Mikszáth Kálmán novellisztikája (Az a fekete folt, Bede Anna tartozása, Lapaj, a híres dudás, Az arany kisasszony, A néhai bárány, A bágyi csoda stb.). 11. Mikszáth Kálmán regényei (Különös házasság, A fekete város stb.). 12. Az orosz realizmus világa (a különc, a felesleges ember, Gogol, Csehov, Tolsztoj, Dosztojevszkij stb.). 13. Realista novellák. (Köpönyeg, Az orr, Revizor, Egy őrült naplója, A csinovnyik halála, A kutyás hölgy, Kaméleon stb.)

7 14. Regények és alakok a realizmusban (tolsztojánizmus, vallási és társadalmi rendszer, Anna Karenina, Iván Iljics halála, Háború és béke, Bűn és bűnhődés, lélektani regény, a hősök belső vívódásai, A félkegyelmű, A Karamazov testvérek stb.) 15. A XIX. század második felének lírája. (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke, Arany János, Tompa Mihály, Heltai Jenő stb.). 16. A XX. század első felének magyar irodalma (Juhász Gyula, Kaffka Margit, Babits Mihály, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes stb.). 17. Ady Endre élete és munkássága. (a tematikus-motivikus költő, fölfokozott én-kultusz, az otthontalanság, az elvágyódás, a halál-problematika, a szerelemfelfogás, Léda, Csinszka). 18. Ady Endre költészete (szimbolizmus, dekadencia, szecesszió, lázadó versek, formabontó; Góg és Magóg fia vagyok én, A Hortobágy poétája, A Tisza-parton, A magyar Ugaron, Harc a Nagyúrra, Új vizeken járok, A magyar Messiások, Az ős Kaján, Lédával a bálban, A Sion-hegy alatt, Magyar jakobinus dala, Nekünk Mohács kell, A föl-földobott kő, Hiszek hitetlenül Istenben, A márciusi Naphoz, elbocsátó, szép üzenet, Hunn, új legenda, Őrizem a szemed, Üdvözlet a győzőnek stb.). 19. Móricz Zsigmond pályája (igazi naturalista, lázadó, a Nyugat egyik legjelentősebb munkatársa, amagyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja stb.). 20. Móricz Zsigmond novellisztikája (újszerű parasztábrázolás; Tragédia, Barbárok, Szegény emberek, Hét krajcár stb.). 21. Móricz regényei (pontos lélekrajz, drámai feszültség; Sárarany, Az isten háta mögött, Árvácska, Légy jó mindhalálig, Úri muri, Rokonok, Rózsa Sándor a lovát ugratja stb.). 22. Babits Mihály élete és munkássága (zeneiség, impresszív hatás, filozofikusság, a magyar irodalmi élet meghatározó alakja). 23. Babits erkölcsi-politikai kiállása. (Fekete ország, Fortissimo, Játszottam a kezével, Cigány a siralomházban, Ősz és tavasz között, Jónás könyve, Jónás imája stb.) 24. A Nyugat jelentősége a magyar irodalomban (meghatározó az irodalomban, megjelenésének célja, szellemisége, szerkesztői, munkatársai).

8 25. Tóth Árpád lírája (impresszionizmus; a magány, a szomorúság az alaphang; Meddő órán, Rímes, furcsa játék, Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú, Lélektől lélekig stb.)

9 Témavázlat irodalomból 12. évfolyam 1. Ismétlés: Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály. 2. Kosztolányi Dezső élete, munkássága (Ady Endre hatása, filozofikusság, lírai alkat stb.). 3. Kosztolányi lírája, regényei (impresszionizmus, szecesszió, lázadás, játékosság, lélektan, képiség; A szegény kisgyermek panaszai, Számadás, Édes Anna, Esti Kornél stb.). 4. Juhász Gyula lírája (reménytelen vágyakozás, tájversek, magyar versek stb.). 5. A XX. század világirodalma (expresszionizmus, szürrealizmus, freudizmus, abszurd, magányérzet stb.). 6. Thomas Mann írói világa (ellentétek, fasizmusellenesség, biblikusság, szimbolikusság stb.; A pojáca, A Buddenbrook-ház stb.). 7. Franz Kafka irodalma (álomlátomásos képek, kétsíkú valóság, a világ emberellenes volta; Az átváltozás, A per, egy küzdelem leírása stb.). 8. Hemingway és Marquez jelentősége (bátorság, helytállás, háborúellenesség, közös felelősség; Búcsú a fegyverektől, Az öreg halász és a tenger stb.; gyermekkori élmények hatása, mágikus realizmus, Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája, Száz év magány stb.). 9. A XX. század első felének magyar irodalma (Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Csáth Géza, Kassák Lajos, Szabó Lőrinc, Németh László, Márai Sándor, Tamási Áron; polgári humanizmus, népi írók, gyermekirodalom stb.). 10. Móra Ferenc és Tamási Áron alkotásainak jelentősége (verses elbeszélés, kiszolgáltatott emberek, tárca, történelmi regény, önéletrajzi motívumok, Az aranyszőrű bárány, Kincskereső kisködmön, Rab ember fiai, Aranykoporsó stb.; székely világ, realizmus, humor, mese, csoda, klasszikus népi hős, Ábel-trilógia, Jégtörő Mátyás, Ragyog egy csillag stb.).

10 11. Márai Sándor komolysága (a polgári életforma írója, európai humanista, elemzéses vallomások; Egy polgár vallomásai, Halotti beszéd stb.). 12. Németh László sokrétűsége (az elszigetelődő ember, tudatregény, igazságtevő hős; Horváthné meghal, Iszony stb.). 13. Illyés Gyula munkássága (népi író, elbeszélő költészet, monográfia, szociográfia, nemzeti sorsforduló, öröm-csalódás; Puszták népe, Egy mondat a zsarnokságról stb.). 14. József Attila élete és költészete (sajátos tájlíra, lázadó forma, szellemi-érzelmi hiány, filozofikusság, önmegszólítás, útkeresés stb.; Nem én kiáltok, Tiszta szívvel, Klárisok, Holt vidék, Külvárosi éj, A város peremén, Karóval jöttél, A Dunánál, Kései sirató, Flóra, Tudod, hogy nincs bocsánat, Íme, hát megleltem hazámat stb.). 15. Radnóti Miklós élete és költészete (életöröm, természetélmény, emberi helytállás, kitartás, élni akarás; Járkálj csak, halálraítélt!, Erőltetett menet, Razglednicák, Nem tudhatom, Hetedik ecloga, Bori notesz stb.). 16. Örkény István élete és munkásságának sokszínűsége (groteszk, abszurd, szürrealizmus, naturalizmus, parabolikus novella, Macskajáték, Tóték, egyperces novellák stb.). 17. A XX. század második felének magyar irodalma (Nagy László, Pilinszky János, Déry Tibor, Ottlik Géza, Weöres Sándor, Szabó Magda).

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész M O N I T O R 2004 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2004 Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész B változat Ez a teszt magyar tannyelvű gimnáziumokban érettségiző diákok számára szól.

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben!

A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben! A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben! Sok szeretettel ajándékozzuk Neked, portálunk első születésnapja alkalmából! Használd egészséggel! Ha kimaradt belőle egy általad keresett olvasónapló,

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. KÖTET A 19. ÉS A 20. század

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. KÖTET A 19. ÉS A 20. század MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. KÖTET A 19. ÉS A 20. század MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. KÖTET A 19. ÉS A 20. SZÁZAD Írta RAJKÓ ANDREA S. NAGY KATALIN T Y P O T E X Budapest, 2010 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 4. Magyar nyelv és irodalom középszint 1212 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Görömbei András és Nagy Gáspár Varsóban

Görömbei András és Nagy Gáspár Varsóban Görömbei András és Nagy Gáspár Varsóban 2000. május 16. Varsó, ul. Marszałkowska 80 Az ezredfordulóra a nulladik évre a művészetek mintha elfáradtak volna akarva-akaratlanul elgondolkozik az ember: mit

Részletesebben

Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok

Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok Az expresszionizmus A fauvizmus A futurizmus A kubizmus A dadaizmus A szürrealizmus A konstruktivizmus - Bauhaus Az aktivizmus és a magyar avantgárd A beat kultúra

Részletesebben

Való világ vagy igaz világ?

Való világ vagy igaz világ? ALFÖLDY JENŐ Való világ vagy igaz világ? M egtiszteltetés éri a kritikust, ha egy irodalmi folyóirat hozzá fordul egy körkérdéssel: másokkal együtt mondjon ő is véleményt korunk művelődési helyzetéről,

Részletesebben

Támogatásra javasolt pályázatok

Támogatásra javasolt pályázatok azonosítószáma A pályázó települése A pályázó neve címe tal kapcsolatos észrevételek javasolt pályázatok 1 42 BGA-13-HA-01-0217 Szentendre Ferences Gimnázium 2 41 BGA-13-HA-01-0206 Siklós Siklósi Közoktatási

Részletesebben

capitolului Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (,, p, p prim) capitolului Aplicaţii ale integralei definite

capitolului Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (,, p, p prim) capitolului Aplicaţii ale integralei definite PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XII-A ÎN ANUL ŞCOLAR ROMÂNĂ programa M_mate-info programa M_şt-nat programa M_tehnologic programa M_pedagogic

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

Magyar titok. De még beszélni fog!

Magyar titok. De még beszélni fog! K U L T Ú R A ÚJ EGYENLÍTÔ 79 CSÓKÁS MÁTÉ Magyar titok. De még beszélni fog! JUHÁSZ GYULA DÓZSA-CIKLUSA 1 Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az cím kissé megtévesztő. Dózsa György alakja, szomorú és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

VILCSEK BÉLA Magyar dráma és színház a 20. század elején

VILCSEK BÉLA Magyar dráma és színház a 20. század elején VILCSEK BÉLA Magyar dráma és színház a 20. század elején Mai horizontról nézve a századelő írói és költői mint a modern magyar epika és líra megteremtői élnek a szűkebb és tágabb értelemben vett irodalmi

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály Ének-zene 10. osztály Ünnepek, ünnepélyek A Szentírás, görög eredetű szóval a Biblia írásos gyűjteményekből álló könyvek sorozata. Két részből áll: 1. Ószövetség 2. Újszövetség A Jézus születése előtti

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 1. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Díszvendég: Törökország Muhsine Helimoǧlu Yavuz a török irodalomról Závada Pál a Természetes fényrôl

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 21. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

SZÖVEG 1 SZÖVEG 2. "Ismételd... szeretsz... Ki fél, hogy a rét túlsok virággal veres s az ég túlsok csillaggal ékszeres?

SZÖVEG 1 SZÖVEG 2. Ismételd... szeretsz... Ki fél, hogy a rét túlsok virággal veres s az ég túlsok csillaggal ékszeres? SZÖVEG 1 "Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, mint nekünk őreá." (Paul Gerardy) SZÖVEG

Részletesebben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben Bálint Ágnes Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben (Az Irgalom születése) Öt (plusz egy) kísérlet Télemakhoszt 1 talán nem szükséges bemutatni: Odüsszeusz és Pénelopé fia ő, aki nem szűnő

Részletesebben

KÉT SORSFORDULÓ Márai Sándor portréjához

KÉT SORSFORDULÓ Márai Sándor portréjához KÉT SORSFORDULÓ Márai Sándor portréjához És a haza? Mit válaszol? A drága Hangszer, az anyanyelv, most mit felel? Visszhangzik-e, mint Petőfi szavára, Vallja-e, hogy most élni halni kell? (Márai Sándor:

Részletesebben

Írta: Kozma Dóra, Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, 12. a osztály. A falak ereje nem a kőben van...

Írta: Kozma Dóra, Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, 12. a osztály. A falak ereje nem a kőben van... A falak ereje nem a kőben van... A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében. Gárdonyi Géza írta ezeket a sorokat az Egri csillagok című történelmi regényében. Az állítással sokan szembe tudnának

Részletesebben