M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium"

Átírás

1 Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli vizsga Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) szak május 22.

2 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelı tanár részére A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmő javítása fogadható el. A dolgozatban elıforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltőnıen jelöljék! A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot! Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végzı tanár! A megoldólaptól eltérı, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. Maximálisan adható pontszám: 100 pont Ponthatárok: jeles jó közepes elégséges elégtelen

3 3 Maximálisan adható pontszám: 1.* Írja le a daganat definícióját! 4 pont A szervezet saját, maradandóan megváltozott sejtjeinek burjánzásából keletkezı szövettömeg, amely a kiváltó tényezı megszőnése után is fennáll, s a szabályozó mechanizmusoktól bizonyos mértékben független, autonóm növekedést mutat. 2. Írja le a sugárkezelés formáit! 3 pont - külsı sugárkezelés (teleterápia) - mulázsok, tőzdelések, applikátorok (közelbesugárzás) - radioaktív izotópok 3. Állítsa erısségi sorrendbe az alábbi gyógyszereket a 4 pont WHO fájdalomcsillapítás alapján! (Leggyengébb 1. - legerısebb 4.) a. M-eslon.4 b. Paracetamol 1 c. Contramal 3 d. Voltaren 2 4.* Sorolja fel a rosszindulatú gyomordaganatok klinikai 3 pont tüneteit! Írjon hatot /6/! - fogyás, étvágytalanság - húsundor - böfögés - rossz szájíz - étkezést követı hasi diszkomfort érzés - okkult vagy makroszkópos vérzés - anémia

4 4 5.* Határozza meg a gerontológia fogalmát! 2 pont A gerontológia az öregedési folyamat és a következményei valamennyi aspektusának tanulmányozásával foglalkozó tudományág. 6.* Soroljon fel az öregedéssel járó testi elváltozások 4 pont közül nyolcat /8/! - bır száraz, fakó, petyhüdt - csökkent hallás - csökkent látás - ízérzés csökkenése - étvágytalanság - magas vérnyomás - székrekedés - nyálelválasztás, emésztıenzimek mennyiségének csökkenése - éjszakai vizelési kényszer - csökkent izomerı és mozgáskoordináció - álmatlanság - rövidebb alvási idı - megváltozott viselkedés 7.* Írjon öt /5/ ápolási teendıt az idıs betegek éjszakai 5 pont pihenésének kielégítésére! - nem túl korai lefekvés - kényelmes ágy és fekvés biztosítása - csend biztosítása - éjszakai tájékozódást segítı világítás biztosítása - halk, biztonságot nyújtó ápoló jelenlét - nappali szunyókálások megakadályozása

5 5 8. Írja le az ápoló teendıit hólyagürítési (inkontinens) 2 pont zavarokkal küszködı betegével! - katéter alkalmazása - Atropimum sulfuricum tabletta (3x0,33 mg) adása naponta 9. Húzza alá a WHO definíciójában szereplı palliatív 2 pont gondozásra vonatkozó megállapításokat! - késlelteti a halált - spirituális problémákat old meg - ingyenes - életminıséget javít (Csak a két helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 10. Írja le a terminális állapot fogalmát! 2 pont A betegségnek az a szakasza, amikor a kuratív terápia már nem lehetséges. Terminális állapotú az a beteg, akinek a betegsége nem gyógyítható, egyensúlyban nem tartható, az életmeghosszabbító terápiás próbálkozások ellenére a betegség folyamatosan progrediál, egy adott idın belül halálhoz vezet. 11.* Sorolja fel az alvászavarok okait! Írjon nyolcat /8/! 4 pont - depresszió - szorongás - organikus pszichoszindrómák - fájdalom - hányinger, hányás - légzési zavarok - gyógyszerek - pszichofiziológiai insomnia - periodikus limbikus mőködés

6 6 12.* Írjon hat /6/ lehetıséget, hogy milyen forrásokból 6 pont szerezhetnek a betegek információkat az állapotukról, az orvossal való beszélgetésen kívül! - hozzátartozóik megváltozott viselkedésébıl - hozzátartozóikkal való beszélgetésekbıl - az egészségügyi dolgozók reakcióiból - betegtársaiktól - saját állapotuk megfigyelésébıl - az elrendelt vizsgálatokból, kezelésekbıl - a rájuk vonatkozó leletekbıl, vizsgálati eredményekbıl - korábbi (pl. családi) tapasztalataik alapján - egészségügyi könyvek alapján 13.* Fogalmazza meg a szupportív terápia lényegét! 2 pont Tágabb, mint a palliatív terápia. Minden olyan tüneti, támogató kezelést magában foglal, mellyel a rákbetegség bármely szakaszában jelentkezı tüneteket megszüntethetjük, vagy csökkenthetjük. 14.* Soroljon fel nyolc /8/ módszert a beteg gyermekek 4 pont szorongásainak, félelmeinek csökkentésére! - tájékoztatás a vizsgálatokról, beavatkozásokról, kezelésekrıl - a gyermek bevonása a vizsgálatokba, kezelésekbe (válasszon tőt, keressen vénát, ismerkedjen meg a mőszerekkel stb.) - aktivitás serkentése (a kezelésektıl függetlenül is) - kreativitás serkentése (rajzolás, zenélés, játékkészítés stb.) - játék - mese - tanulás - kortárs kapcsolatok elısegítése - testi kontaktus (ölelés, ringatás) - a gyermek reális reményeinek megerısítése - megfelelı környezet kialakítása (mesefigurák a falakon, tévézési lehetıség stb.)

7 7 15.* Írjon négy /4/ gyenge opiát tartalmú fájdalom- 4 pont csillapítót! - Tramadol - Antidolor - Dolor - Analgeticum forte - Contramal 16.* Sorolja fel a gyász pszichológiai szakaszait! 3 pont - anticipációs gyász (anticipátoros, megelızı, elızetes) - sokk - kontrollált szakasz - regresszió (tudatosulás, konfrontiáció, szembesülés) - átdolgozás - adaptáció (feldolgozás, elfogadás, belenyugvás) 17.* Soroljon fel az interdiszciplináris hospice csoport 3 pont tagjai közül hatot /6/! - orvos - ápoló - gyógytornász - pszichológus vagy mentálhigiénikus - koordinátor - szociális munkás - lelkész - dietetikus - önkéntes segítı - gyász tanácsadó - szakkonzultáns - foglalkoztató és egyéb terapeuta

8 8 18. Húzza alá, milyen szempontokat érdemes figyelembe 2 pont vennünk, ha egy súlyosan beteg gyermekkel a halállal kapcsolatos félelmeirıl beszélgetünk! - Olyan kérdéseket érdemes megfogalmaznunk, amelyekre a gyermeknek egyszerően csak igennel vagy nemmel kell válaszolnia. - Hasznos, ha válaszunk a közlés formájának megfelelı (pl. szimbolikus közlésre a gyermek által használt szimbólumok nyelvén válaszolunk). - Fontos megismernünk a félelem pontos okait. - Megnyugtató a gyermek számára, ha egy felnıtt kijelenti, hogy ezzel nem is kell foglalkozni, majd ügyesen el tudja terelni a szót errıl a témáról. (Csak a két helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 19. Írja le a haldoklás lélektani szakaszait 2 pont Elisabeth Kübler Ross szerint! Folytassa a felsorolást! 1. elutasítás (tagadás) 2. düh 3. alkudozás 4. depresszió 5. belenyugvás (elfogadás) 20. Húzza alá az alábbiak közül melyek lehetnek 2 pont halálfélelemmel kapcsolatos elhárító mechanizmusok! - szabad asszociáció - projekció - racionalizálás - katarzis (Csak a két helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!)

9 9 21.* Írja le, hogyan valósul meg a haldokló beteg szükségle- 8 pont teinek kielégítése a hospice ápolás során! Egészítse ki az alábbi táblázatot! A beteg szükségletei Fiziológiai szükségletek Biztonság iránti igény Szeretet és valahová tartozás igénye Önbecsülés és mások általi megbecsülés igénye Ápolási feladat, ápolói magatartás (Írjon két-két /2-2/ példát!) - oxigén ellátás - táplálás - kényelem biztosítása - fájdalomcsillapítás (az orvos utasítása szerint) - tünetek kezelése - tájékoztatás - jelenlét - beszélgetés - a beteg bevonása az ápolásba - ıszinte, szeretetteljes kapcsolat kialakítása - meghallgatás - megértés - türelem - testi érintés - pozitív megerısítés - intimitás biztosítása - a beteg igényeinek figyelembe vétele - méltóságának megırzése 22.* Indokolja a hospice/palliatív ellátás szükségességét 6 pont az egészségügyi rendszerben! Írjon hat /6/ indoklást! - évente fı hal meg daganatos betegség következtében Magyarországon - a kórházi halál sokszor inhumánus körülmények között történik - a haldokló betegek komplex ellátása szinte megoldatlan - színvonalas, humánus ellátás szükséges - speciális intézmények szükségesek - új gondozási modell beillesztése az egészségügyi rendszerbe - szomatikus, pszichés, szociális, spirituális ellátás bevezetése - szemléletformálás a halállal, haldoklással kapcsolatban - interdiszciplináris team-munka - életminıség javítása

10 10 23.* Írjon három /3/ kiemelkedı személyiséget a hospice 3 pont alapítói közül! - Cicely Saunders - Elisabeth Kübler-Ross - Kalkuttai Teréz anya - Jeanne Garnier - Polcz Alaine 24. Párosítsa az alábbi fogalmakat a szociálpolitikai 4 pont elosztási rendszerekkel! 1. lakásrendszer 2. nyugdíjrendszer 3. egészségügyi rendszerek 4. segélyek a. háromszintő ellátás b. tıkefedezeti és járulékfedezeti elv c. karbantartási, felújítási problémák d. jövedelempótló támogatások 1.- c 2.- b 3.- a 4.- d 25. Írja le a forrásképzés két lehetıségét! 2 pont - magánforrás - közületi forrás 26. Sorolja fel a szociológiai (és általában bármely 6 pont empirikus) kutatás folyamatának hat /6/ elemét! 1. a kutatás céljának meghatározása 2. kutatási hipotézisek megfogalmazása 3. fogalmak meghatározása, a kutatási módszerek kiválasztása 4. adatgyőjtés folyamata 5. az adatok feldolgozása, értékelése, értelmezése 6. az eredmények értelmezése

11 11 27.* Sorolja fel, mirıl kell tájékoztatni a beteget az Egészség- 4 pont ügyi Törvény szerint! Írjon négy /4/ fontos elemet! - egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is - a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról - a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges elınyeirıl és kockázatairól - a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett idıpontjairól - döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében - a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekrıl - az ellátás folyamatáról és várható kimenetelérıl 28.* Ismertesse a szervezet fogalmát! 2 pont Több ember rendszeresen szabályozott módon együtt dolgozik valamilyen jelentıs feladat közös megoldásán. Valamely intézmény céljainak elérésére szolgáló eszköz. 29.* Írjon négy /4/ menedzseri feladatot! 2 pont - tervezés - szervezés - irányítás - vezetés - ellenırzés

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Hospice ellátás Magyarországon

Hospice ellátás Magyarországon Hospice ellátás Magyarországon 2014 1. A hospice fogalma, története, alapelvei 1.1 Miért van szükség hospice-ra? A közösségek az idők kezdetétől fogva megfelelő támogatást és gondozást igyekeztek nyújtani

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása

4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása 4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása Az otthoni szakápolás, az egészségügyi alapellátás feladatai, kapcsolatrendszere a szociális ellátásokkal. Kiss Györgyi Betegség - egészség

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról 1458 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról Készítette: a Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

EüM szakmai irányelv

EüM szakmai irányelv 1. oldal EüM szakmai irányelv terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról 1 Készítette: a Magyar Hospice- Palliatív Egyesület, egyeztetve az Ápolási Szakmai

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése II./3.16. fejezet: A daganatos betegek lelki gondozása Hegedűs Katalin A fejezet célja, hogy felhívja a figyelmet a daganatos betegségek pszichoszociális jellemzőire, a segítségnyújtás lehetőségeire, valamint

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben