Babakötvény Promóció játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Babakötvény Promóció játékszabályzata"

Átírás

1 Babakötvény Promóció játékszabályzata 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE A Babakötvény Promóció, mint promóciós célú nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció) szervezője az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Csalogány utca a továbbiakban: Szervező). 2. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK A Promócióban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személyek vesznek részt, akik a jelen játékszabályzat 5. pontjában szereplő részvételi szabályok alapján, az 1. számú mellékletben felsorolt Magyar Államkincstár fiókjainak és kirendeltségeinek valamelyikében Start-számlát nyitnak, és a számlanyitással egyidejűleg leadják a Mini-Manó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112., a továbbiakban: Mini-Manó), a LIDL Magyarország Bt. (a továbbiakban: Lidl), vagy a PromoBox Kft. (székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 39/A, továbbiakban Promobox) promócióban részt vevő üzleteinek bármelyikében kapott vagy a weboldalról letöltött - kupont, a kuponon szereplő adatok maradéktalan, valós és helyes kitöltését követően (a továbbiakban: Játékos). A Promócióban való részvétel, vagyis a kitöltött kupon Start-számla nyitásával egyidejű leadása e hivatalos játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Bell and Partners Kft. (1215 Budapest, Popieluszko utca 1., a továbbiakban: Ügynökség) végzi. 3. A PROMÓCIÓBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező, valamint az Ügynökség, valamint az 1. mellékletben meghatározott áruházak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. A jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részvételét a Szervezők kizárják. 4. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA A Promóció augusztus 4-én 00:00 órakor kezdődik és november 30-án 24:00 óráig tart, a Promócióban részt vevő egyes üzletekkel egyeztetett ütemezésben, a bevont partnerekkel egyeztetve. 5. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ KUPONOK A Promóció 3. pontban megjelölt időtartama alatt az alábbi kuponok, az alábbi részidőtartamok szerint vesznek részt a nyereményjátékban: Mini-Manó kupon Promóció részidőtartama: augusztus 6-tól november 30-ig

2 A Mini-manó üzletben (1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 112.), Mini-manó webáruházban (http://www.minimano.hu/), Mini-Manó partnernél értékhatártól független vásárlásnál kapja a vásárló. A kupon a Mini-Manó/Promobox sorsoláson vesz részt. A nyereménysorolás részleteit a 6. pont tartalmazza. A kupon a oldalról is letölthető. Promobox kupon Promóció részidőtartama: augusztus 11-től november 30-ig A gyermek születése utáni napokban a kupont tartalmazó Promoboxban kapja kézhez az édesanya a kórházban. A kupon a oldalról is letölthető. A kupon a Mini-manó/Promobox sorsoláson vesz részt. A nyereménysorolás részleteit a 6. pont tartalmazza. Lidl kupon Promóció részidőtartama: augusztus 4-től szeptember 30-ig A Lidl üzletekben vehető át a kupon. A játékos adataival kitöltött kupon a Lidl nyereménysoroláson vesz részt, a Lidl sorsolásán nem nyertes kupon automatikusan részt vesz a Mini-manó/Promobox sorsoláson is. A nyereménysorolás részleteit a 6. pont tartalmazza. 6. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PROMÓCIÓ MENETE A Játékos a 3. pontban meghatározott időtartam alatt, a Promócióban résztvevő áruházakban, stratégiai partnerektől kapott, a 4. pontban meghatározott kitöltött kuponokat ad le. A minden adattal kitöltött kupont a Magyar Államkincstár fiókjaiban és kirendeltségein lehet leadni az ügyintézőnél, Start-számla nyitással egy időben. A kupon kizárólag abban az esetben vesz részt a soroláson, ha a Start-számla nyitása megtörtént. A kuponon a Start-számlát nyitó személy adatait és annak a gyermeknek a nevét kell feltüntetni, akinek a javára a Start-számlát megnyitják. Amennyiben egy családon belül több gyermek javára egyidejűleg nyitnak gyermekenként külön kuponnal Start-számlát, gyermekenként egy kupon vesz részt a sorsoláson. Egy kupont egyszer sorsolnak ki. A játékban való részvétel ingyenes, Start-számla nyitáshoz és a kupon kitöltéséhez kötött. Jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, a Játékos a pályázata elküldésével és ezáltal a Promócióban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz,

3 hogy személyes adatai a Szervező, vagy a Szervező által megbízott Ügynökség, mint Adatkezelő adatbázisába kerüljenek, azokat a Promócióval összefüggésben, a Promóció lebonyolításának időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozzák és kezeljék. Az adatbázis kizárólag a nyeremény kisorsolásának és átadásának lebonyolítására szolgál, az adatok egyéb célokra (így közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenység során) nem kerülnek felhasználásra. A Játékos tudomásul veszi, hogy: a.) Az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Bell and Partners Kft. (1215 Budapest, Popieluszko utca 1.) végzi. b.) Az adatbázis a nyeremény átvételét követően, de legkésőbb 90 nappal a sorsolást követően törlésre kerül. A Játékos a Promócióban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét, fotóját és lakcímét - kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint hogy a róla készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatja promóciós célokra. A nyeremények átadása, valamint a nyertes képmásának és adatainak felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik. c.) Az adatkezelő ügynökség bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Bell and Partners Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út ) vagy az címen. A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Ügynökségre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ügynökség, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c. törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Ügynökség a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Ügynökség az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Játékos az Ügynökség előbbiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4 Az Ügynökség mint adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: Fax: NYERÉSI LEHETŐSÉGEK, SORSOLÁSI IDŐPONTOK A promóció időtartama alatt hat nyereménysorolásra kerül sor, a Promócióban részt vevő két típusú kupon szerint (Minimanó/Promobox kupon és Lidl kupon). 1. Lidl kuponok sorsolása Az egyes Lidl sorsolásokon a Lidl áruházakban kapott és a Magyar Államkincstárnál Start-számla nyitás során leadott Lidl kuponok akként vesznek részt, hogy a augusztus 31. napjáig leadott kuponok a szeptember 9-ei sorsoláson, míg a szeptember 1. és szeptember 30. között leadott kuponok a október 9-ei sorsoláson vesznek részt. A sorsolásokra közjegyző jelenlétében kerül sor. Sorsolásonként 11 db Ft értékű Lidl vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. A Promóció időtartama alatt összesen 22 db Ft értékű Lidl vásárlási utalványt sorsolunk ki. A sorsolás során 10 tartalék nyertes kerül kihúzásra az esetleges érvénytelen kuponok pótlására. A pótlás a kihúzás sorrendjében történik. A nyeremény készpénzre nem váltható. Azok a kuponok, melyek nem nyernek az egyes Lidl sorsolásokon, részt vesznek az adott Lidl sorsolást követő Mini-Manó/Promobox sorsoláson. 2. Mini-Manó/Promobox kuponok sorsolása A Magyar Államkincstárnál Start-számla nyitás során leadott Mini-Manó és Promobox kuponok sorsolására havonta egy alkalommal, összesen 4 időpontban kerül sor. A sorsolás a Promóció időtartama alatti naptári hónapok utolsó napját követő 10. munkanapján zajlik, közjegyző jelenlétében. Az adott sorsoláson azon Mini-Manó és Promobox kuponok és a megelőző Lidl sorsoláson nem nyertes és nem pótnyertes Lidl kuponok vesznek részt, amelyek a sorsolás időpontját megelőző naptári hónap utolsó napjáig kerültek leadásra. A sorsolás során 10 tartalék nyertes kerül kihúzásra az esetleges érvénytelen kuponok pótlására. A pótlás a kihúzás sorrendjében történik. A nyeremény készpénzre nem váltható.

5 A Minimanó/Promobox sorsolás nyereménye havonta 2 fődíj (szállodai nyaralás Ft értékben, kelengyecsomag Ft értékben) és 3 kisebb értékű ajándékcsomag ( Ft értékű Libero/Zewa ajándékcsomag). A promóció időtartalma alatt 4 db szállodai nyaralást, 4 db kelengyecsomagot és 12 db kisebb értékű ajándékcsomagot (Libero/Zewa) sorsolunk ki közjegyző jelenlétében. A promóció során a sorsoláson kizárólag azok a kitöltött kuponok vesznek részt, amelyek a Magyar Államkincstár fiókjaiban lettek leadva és amelyekhez a kuponon feltüntetett gyermek nevével azonos néven START-számla nyitás tartozik. 8. A NYERTES Az Ügynökség a nyertest az eredményhirdetést követően haladéktalanul ben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. Amennyiben a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem tudja átvenni, úgy a nyeremény legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül vehető át a Szervező fióktelepén (1033 Budapest, Szentendrei út ). A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve az Ügynökséggel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen játékszabályzatban meghatározott időtartamon, de legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező, illetve a Szervező megbízottjának felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg. A nyeremény átadása személyesen és nyilvánosan, a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen történik. A pótnyertes Játékosok nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertesként kisorsolt kupont leadója (illetve adott esetben a pótnyertesként soron következő kupon nyertese) olyan személy, aki a Játékszabályzat alapján nem lett volna jogosult a nyereményjátékban való részvételre, vagy amely kupon nem felel meg a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételnek, és így az adott Játékos érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Ebben az esetben az adott nyereményre az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő pótnyertes jogosult, amennyiben a Játékos és kuponja megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. 9. ADÓZÁS A nyereményhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény átadásához kapcsolódó költséget a Szervező viseli. 10. INFORMÁCIÓ AZ AKCIÓRÓL A Promócióról részletes információk a weboldalon érhetőek el.

6 11. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az 5. pontban felsorolt kuponok érvénytelennek minősülnek, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: - Lidl kupon esetén a kupon fénymásolatának kitöltése, - hiányzó adat, - hibás adat (pl. névelírás, címelírás, nem létező cím, hibás kitöltés), - a kupon más nyereményjátékhoz kapcsolódik - a kuponon feltüntetett személy a Játékszabályzat értelmében kizárásra került a nyereményjátékban való részvételből. A Szervező a Promócióval és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. Az Ügynökség telefonos felvilágosítást a es számon ad. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Promóció feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek. A Szervező, illetve annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával /forgalmazójával, akit az Ügynökség a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl. A promóciós anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, az Ügynökség, valamint a Játékban résztvevő üzletek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A hamis vagy hamisított kuponok érvénytelenek, nem vehetnek részt a Promócióban, beleértve a kuponok bármilyen mértékű manipulációját is. A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a Játékosok kizárólag az Ügynökséghez fordulhatnak. A kuponok sorsolásával kapcsolatosan panasszal és igénnyel a Játékosok kizárólag az Ügynökséggel szemben élhetnek, a Promócióval kapcsolatos panasszal és igénnyel nem léphetnek fel a résztvevő áruházláncokkal szemben. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71798/2014 Budapest, augusztus 1. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervező

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

nmarquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya

nmarquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya nmarquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya 1) A játék szervezője Az Éva Tiniséf főzőverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: Neumann János utca

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben