A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE"

Átírás

1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről I. A támogatások igénybevételének általános feltételei A Bizottság április 29-i, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelete, valamint a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján támogatás vehető igénybe az alábbi jogcímeken: 1. a méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtése és terjesztése, 2. regionális rendezvény, kongresszus szervezése, és az azon való részvétel, nemzetközi rendezvényen való részvétel, elméleti ismeretterjesztés, 3. szaktanácsadó-hálózat működtetése, 4. bemutató méhészetek látogatása, 5. méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzése, 6. varroa atka elleni gyógyszeres védekezés 1, 7. varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetése, 8. kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakítása és fenntartása, 9. vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése, 10. a méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése, 11. a méhcsaládok számának szinten tartása, 12. fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakítása és működtetése, 13. méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálata. A támogatási kérelem érdemi elbírálásának előfeltétele, hogy a kérelmező a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény szerint, mint pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél szerepeljen a nyilvántartásban. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik regisztrációs számmal, vagy mint pénzügyi kapcsolattal nem rendelkező ügyfél vették nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt, illetőleg fizetési számlaszámának bejelentésével a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérheti az MVH-tól. Amennyiben az ügyfél a kérelem benyújtásakor nem mint pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél szerepel a nyilvántartásban, illetve legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem nyújt be a nyilvántartásba vételre vagy a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására alkalmas kérelmet, az intézkedésben való részvételre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. II. A támogatások igénybevételéhez szükséges nyomtatványok, benyújtandó mellékletek Főlapok: - a B1038 számú Főlap e közlemény 1. számú melléklete, - a B1039 számú Főlap e közlemény 2. számú melléklete, - a B1040 számú Főlap e közlemény 3. számú melléklete, - a B1053 számú Főlap e közlemény 4. számú melléklete. 1 A támogatási kérelem formanyomtatványát, valamint az intézkedésre vonatkozó részletes feltételeket az MVH külön közleményben jelenteti meg.

2 Betétlapok: 1. Számlaösszesítők - a B1041 számú Betétlap e közlemény 5. számú melléklete, - a B1047 számú Betétlap e közlemény 6. számú melléklete, - a B1054 számú Betétlap e közlemény 7. számú melléklete. 2. Elszámolási összesítők - a B1042 számú Betétlap e közlemény 8. számú melléklete, - a B1044 számú Betétlap e közlemény 9. számú melléklete, - a B1046 számú Betétlap e közlemény 10. számú melléklete, - a B1048 számú Betétlap e közlemény 11. számú melléklete, - a B1049 számú Betétlap e közlemény 12. számú melléklete, - a B1051 számú Betétlap e közlemény 13. számú melléklete, - a B1052 számú Betétlap e közlemény 14. számú melléklete, - a B1055 számú Betétlap e közlemény 15. számú melléklete. 3. Előadói összesítő - a B1045 számú Betétlap e közlemény 16. számú melléklete. 4. Program bejelentő lap - a B1043 számú Betétlap e közlemény 17. számú melléklete. III. A támogatások igénybevételének részletes feltételei A támogatási kérelmeket jogcímenként külön kell benyújtani. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a Rendeletben meghatározott elszámolható költségekről szóló számlák és egyéb bizonylatok, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányait. Ezen igazoló dokumentumokat, amennyiben az ügyfél több számlát, illetve bizonylatot nyújt be, az alábbi, adott intézkedéshez tartozó számlaösszesítőben kell felsorolni: - szaktanácsadói hálózat működtetésének támogatása esetén a B1047 számú Betétlap, - méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása, a varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása, és a keretek megjelölésére alkalmas chipek beszerzésének támogatása esetén a B1054 számú Betétlap, - a többi intézkedés esetében a B1041 számú Betétlap szerinti számlaösszesítőkben kell felsorolni. A Magyarországon kibocsátott számlák kizárólag abban az esetben fogadhatók el, amennyiben megfelelnek a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény előírásainak. 1. A méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása A támogatást az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) igényelheti. A támogatási kérelem tárgyát képező időszak a méhegészségügyi ismeretek gyűjtése és terjesztése kapcsán beadott támogatási kérelem kivételével nem haladhatja meg az egy naptári hónapot. A méhészeti képzés országos koordinációjának támogatása az I-III. időszakban végrehajtási évenként havi tételes elszámolással igényelhető. - a Rendelet 9. (6) és (8) bekezdéseiben előírt mellékletek; - a B1042 számú Betétlap (Elszámolási összesítő).

3 2. Regionális rendezvény, kongresszus szervezése és az azon való részvétel, nemzetközi rendezvényen való részvétel, elméleti ismeretterjesztés támogatása E jogcím keretében: - Regionális méhészeti rendezvénynek tekintendő minden olyan Magyarország területén szervezett, naponta legalább 3 méhészeti szakmai előadást magába foglaló rendezvény, amelynek célja szakmai ismeretek és új információk átadásán túl méhészeti eszközök bemutatása is, függetlenül attól, hogy a rendezvényen külföldi előadó vagy kiállító is részt vesz. - Elméleti ismeretterjesztésnek tekinthető minden olyan Magyarország területén, helyi szinten szervezett, legalább 20 fő részvételével megtartott szakmai előadás, amelynek célja a méhészek szakmai ismereteinek bővítése. - Nemzetközi rendezvénynek, illetve kongresszusnak minősül minden olyan nagyobb szabású, az ágazatot érintő fontosabb eseményeket és új eredményeket tárgyaló tanácskozás, valamint minden olyan kiállítás, vásár, amelyen több ország képviselői vesznek részt, és amelyen az egyes országok résztvevői beleértve Magyarországot is egységes arculattal jelennek meg. Regionális rendezvény, kongresszus szervezése és az azon való részvétel, valamint elméleti ismeretterjesztés esetén támogatást igényelhet az adott programot szervező, a költségeket viselő OMME vagy OMME tagszervezet, nemzetközi rendezvényen való részvétel, valamint a szaktanácsadók továbbképzése esetén az OMME. Támogatási kérelem az I-III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is, de adott program esetében csak egyszer nyújtható be. A támogatás igénylője köteles a program dátumát, kezdési időpontját és várható időtartamát, helyszínét, illetve a program típusát (elméleti ismeretterjesztés, regionális rendezvény, nemzetközi rendezvény), továbbá az előadó(k) nevét és az előadás(ok) témáját az MVH-nak előzetesen bejelenteni. A bejelentést a B1043 számú Betétlapon (Program bejelentő lap) kell megtenni személyesen vagy faxon, legkésőbb a program időpontját megelőző ötödik munkanapig beérkezően. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy ha a bejelentés nem tartalmazza legalább a program dátumát, kezdési időpontját, várható időtartamát, helyszínét, az érintett program(ok) költségei nem számolhatók el. Amennyiben az előadó(k) személyében vagy az előadás(ok) témájában változás következik be, úgy a kérelmezőnek legkésőbb a programot követő első munkanapon a B1043 számú Betétlap (Program bejelentő lap) benyújtásával jeleznie kell azt az MVH részére. Előadói díj szaktanácsadó esetében csak akkor számolható el, ha a szaktanácsadó az OMME-val szaktanácsadói tevékenységre kötött vállalkozói szerződésében nevesített megyén és tevékenységi körön kívüli témában tart előadást. A támogatás alapjaként a Rendelet 11. (1), 12. (1), illetve 13. (1) bekezdése szerinti költségek számolhatók el. - a Rendelet 11. (2), 12. (2) és 13. (2) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1043 számú Betétlap (Program bejelentő lap); - a B1044 számú Betétlap (Elszámolási összesítő) csak regionális rendezvény, kongresszus szervezése és az azokon való részvétel támogatása esetén ; - a B1045 számú Betétlap (Előadói összesítő); - a B1051 számú Betétlap (Elszámolási összesítő) csak elméleti ismeretterjesztés támogatása esetén ; - a B1052 számú Betétlap (Elszámolási összesítő) csak nemzetközi rendezvényen való részvétel támogatása esetén.

4 3. Szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása A támogatást megyénként és a fővárosban egy-egy fő méhészeti szaktanácsadóból és egy fő vezető szaktanácsadóból álló országos hálózat működtetéséhez az OMME igényelheti. A szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása az I III. időszakban végrehajtási évenként havi tételes elszámolással igényelhető. A számítástechnikai eszközök és irodagépek javítási költségei csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a javítás indokolt és nem térítésmentes. - a Rendelet 14. (5) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1046 számú Betétlap (Elszámolási összesítő); - a B1047 számú Betétlap (Szaktanácsadói számlaösszesítő). A B1047 számú számlaösszesítőt szaktanácsadónként külön-külön szükséges benyújtani. 4. Bemutató méhészetek látogatásának támogatása A támogatást az OMME, illetve tagszervezetei igényelhetik. A támogatás igénylője köteles a program dátumát, kezdési időpontját és várható időtartamát, helyszínét, illetve a program típusát (bemutató méhészet látogatása), továbbá a bemutató méhész(ek) nevét és a bemutató témáját az MVH-nak előzetesen bejelenteni. A bejelentést a B1043 számú Betétlapon (Program bejelentő lap) kell megtenni személyesen vagy faxon, legkésőbb a program kezdő időpontját megelőző ötödik munkanapig beérkezően. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy ha a bejelentés nem tartalmazza legalább a program dátumát, kezdési időpontját, várható időtartamát, helyszínét, az érintett program(ok) költségei nem számolhatók el. Támogatási kérelem az I-III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható. A kérelem jogvesztő benyújtási határideje a program zárónapjától számított 45 munkanap. Amennyiben a bemutató méhész(ek) személyében vagy a bemutató témájában változás következik be, úgy a kérelmezőnek legkésőbb a programot követő első munkanapon a B1043 számú Betétlap (Program bejelentő lap) benyújtásával jeleznie kell azt az MVH részére. - a Rendelet 15. (7) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1043 számú Betétlap (Program bejelentő lap); - a B1049 számú Betétlap (Elszámolási összesítő). 5. Méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatása A támogatást az az érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező, méhészeti tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az általuk létrehozott szövetkezet, elismert vagy előzetesen elismert termelői csoport igényelheti, akinek (amelynek) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által az I. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között, - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény alapján az MgSzH jogutódjaként - a Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (a továbbiakban: kormányhivatal) által a II. időszakban június 1- je és szeptember 30-a között, valamint a III. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány van a tulajdonában.

5 A Rendelet 16. (5), (6) és (7) bekezdésének figyelembevételével több eszközre is igényelhető támogatás, ebben az esetben eszközönként külön támogatási kérelmet kell benyújtani. - a Rendelet 16. (9) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1038 számú Főlap; - a B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítő). 6. Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása A támogatási kérelem formanyomtatványát, valamint az intézkedésre vonatkozó részletes feltételeket az MVH külön közleményben jelenteti meg. 7. Varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetésének támogatása A higiénikus aljdeszka alkalmazásának támogatása az I III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal, folyamatosan igényelhető, ha a kérelmező a benyújtást megelőző öt végrehajtási évben nem vett igénybe támogatást higiénikus aljdeszka beszerzésére. A támogatást az az érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező, méhészeti tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, és az általuk létrehozott szövetkezet, továbbá elismert vagy előzetesen elismert termelői csoport igényelheti, akinek (amelynek) az MgSzH által az I. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között, a kormányhivatal által a II. időszakban 2011.június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a III. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány van a tulajdonában. A varroa atka fertőzöttség hazai felügyeleti rendszere működtetésének támogatását az I III. időszakban végrehajtási évenként egy alkalommal az OMME igényelheti. Varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása (higiénikus aljdeszka vásárlása) esetén: - a Rendelet 18. (8) bekezdésének a) pontjában előírt mellékletek; - a B1053 számú Főlap; - a B1054 számú Betétlap (számlaösszesítő). Varroa atka fertőzöttség hazai felügyeleti rendszere működtetésének támogatása esetén: - a Rendelet 18. (8) bekezdésének b) pontjában előírt mellékletek; - a B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítő). 8. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatása A támogatást a kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakítására és fenntartására, a kaptárazonosító rendszer működtetésének céljára, és az operátori tevékenység esetén az OMME igényelheti. A keretek megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott RFIDchipek vásárlása esetén pedig az az érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező, méhészeti tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az általuk létrehozott szövetkezet, továbbá elismert vagy előzetesen elismert termelői csoport igényelheti, akinek (amelynek) az MgSzH által az I. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között, a kormányhivatal által a II. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a

6 III. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány van a tulajdonában. A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység támogatása az I-III. időszakban végrehajtási évenként havi tételes elszámolással igényelhető. A keretek megjelölésére alkalmas chipek beszerzésének támogatása végrehajtási évenként egy alkalommal igényelhető. A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység támogatása esetén: - a Rendelet 19. (6) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1048 számú Betétlap (Elszámolási összesítő). A keretek megjelölésére alkalmas chipek beszerzésének támogatása esetén - a Rendelet 19. (9) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1053 számú Főlap; - a B1054 számú Betétlap (Számlaösszesítő). 9. Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása A támogatást az az érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező, méhészeti tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az általuk létrehozott szövetkezet, továbbá elismert vagy előzetesen elismert termelői csoport igényelheti, akinek (amelynek) az MgSzH által az I. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között, a kormányhivatal által a II. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a III. időszakban június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány van a tulajdonában. A támogatás igénybevételére: - pótkocsira vagy legalább differenciálzárral ellátott kisméretű, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautóra, teherautóra szerelhető darukra, emelőhátfalakra és méhek tartására szolgáló új építésű konténerre vonatkozóan a legalább 30 méhcsaláddal rendelkező méhész, - a differenciálzárral ellátott és legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautóra, terepjáró villástargoncára, önjáró rakodógépre vonatkozóan a legalább 80 méhcsaláddal rendelkező méhész jogosult. A Rendelet 20. (6), (7), illetve (8) bekezdésének figyelembevételével több eszközre igényelhető támogatás. Ebben az esetben eszközönként külön támogatási kérelem benyújtása szükséges. - a Rendelet 20. (10) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1038 számú Főlap; - a B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítő). 10. A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatása A támogatást az OMME igényelheti. Támogatási kérelem az I-III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható. Támogatás kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a vizsgálati eredmények összesítése a méhészeti szaklapban, valamint az OMME honlapján megjelenik. - a Rendelet 21. (4) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1055 számú Betétlap (Elszámolási összesítő).

7 11. A méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása A támogatást az az érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező, méhészeti tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az általuk létrehozott szövetkezet, továbbá elismert vagy előzetesen elismert termelői csoport igényelheti, aki (amely) a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban: MMOE) tagjától minősített törzscsaládtól származó párzott, petéző méhanyát és/vagy párzatlan méhanyát és/vagy anyabölcsőt vásárol. A támogatás az I-III. időszakban végrehajtási évenként legfeljebb egy alkalommal igényelhető. A támogatási kérelem jogvesztő benyújtási határideje az I. időszakra augusztus 3-a, a II. időszakra augusztus 3-a, a III. időszakra augusztus 3-a. Az MVH a határidő után elvégzi a kérelmek összesítését, és ha a jogos támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget, úgy az egyes jóváhagyott kérelmekre járó támogatást arányos visszaosztással csökkenti. - a Rendelet 22. (6) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1039 számú Főlap; - a B1054 számú Betétlap (Számlaösszesítő). 12. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása A támogatást az OMME igényelheti. Támogatási kérelem az I-III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható. - a Rendelet 23 (5) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1055 számú Betétlap (Elszámolási összesítő). 13. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása A támogatást az OMME igényelheti. Támogatási kérelem az I-III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható. Támogatás kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a vizsgálati eredmények összefoglalója a méhészeti szaklapban, valamint az OMME honlapján megjelenik. - a Rendelet 24. (5) és (6) bekezdésében előírt mellékletek; - a B1055 számú Betétlap (Elszámolási összesítő). IV. A benyújtandó dokumentumok, program bejelentők benyújtási helye és bírálata A III. pontban meghatározott intézkedések esetén a támogatási kérelmeket a megfelelő intézkedés megjelölésével az e Közlemény számú mellékletei szerinti Főlap(ok)on, illetve Betétlap(ok)on kell benyújtani. Az előírt formanyomtatványok benyújtásának helye: Postai úton történő benyújtás esetén: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1385 Budapest 62. Pf. 867.

8 Személyesen történő benyújtás esetén: MVH Ügyfélszolgálat 1095 Budapest, Soroksári út Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Csütörtök: ; Szerda, Péntek: Faxon történő benyújtás a II. pont 2., valamint 4. alpontjaihoz tartozó program bejelentő lapok esetében: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (06-1) (06-1) A kérelmek bírálata a Rendelet 2. (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti intézkedések kivételével a beérkezési sorrend alapján történik. Ha a kérelem hiányos, az MVH a kérelmezőt végzés formájában hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig, de legkésőbb az I. időszak tekintetében október 1-jéig, a II. időszak esetében október 1-jéig, a III. időszak vonatkozásában október 1-jéig kell teljesíteni. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet. A hiánypótlás nem megfelelő vagy a megadott határidőn túli teljesítése esetén az MVH a kérelemről a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. A hiányos kérelem az elbírálási sorrendben a hiánypótlás beérkezésének időpontja alapján, a hiánypótlás elmaradása esetén a hiánypótlási határidőt követő ötödik munkanap szerint vehető figyelembe. A Rendelet 2. (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti intézkedések kivételével, az adott intézkedésre meghatározott támogatási keret kimerülését követően beérkezett támogatási kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti. A támogatási kérelem elbírálása alapján az MVH a támogatás összegét határozatban állapítja meg és a támogatást a határozat közlésétől számított tizenöt munkanapon belül, de legkésőbb az I. időszak esetében október 15-ig, a II. időszak esetében legkésőbb október 15-ig, a III. időszak vonatkozásában legkésőbb október 15-ig utalja át a jóváhagyott támogatási összeget a kérelmezőnek az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott fizetési számlájára. V. Ellenőrzések A támogatási feltételek teljesítését az MVH az adminisztratív ellenőrzések mellett helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja. A kérelmező telephelyein, létesítményeiben, valamint a rendezvények megvalósításának helyén végrehajtott helyszíni ellenőrzések kiterjednek - a szolgáltatott adatok és az azokat alátámasztó dokumentumok hitelességének, illetve - a Rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettség teljesítésének vizsgálatára.

9 VI. A közlemény hatálya E közlemény a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 121/2009. (IX. 11.) FVM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 130/2009. (IX. 30.) MVH közlemény hatályát veszti. VII. Kapcsolódó jogszabályok - A Tanács október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet ) (VI. szakasz: A méhészeti ágazatra vonatkozó különös rendelkezések); - a Bizottság április 29-i 917/2004/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól; - a számvitelről szóló évi C. törvény; - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény; - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény; - a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet; - a közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet; - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény. Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), a Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / A méz termelésének és forgalmazásának támogatása cím alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető az címen. Az ügyfélnyilvántartásba vétellel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapjának Ügyfélnyilvántartás címe alatt, ahonnan a nyilvántartásba vételhez szükséges nyomtatványok is letölthetők. Budapest, január 18. Palkovics Péter elnök