ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben más írásbeli megállapodás a felek között nem jött létre. A Megrendelő kifejezetten elismeri mind az általános rendelkezéseket, mind pedig a külön megállapodásokat. 2. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE Az árumegrendelés elfogadását a szállítás vagy a megrendelés visszaigazolása jelenti. A szerződés és a szállítás tartalmát illetően kizárólag a a megrendelés visszaigazolásában foglaltak, ennek hiányában pedig a szállítólevél és a számla tartalma a mérvadó. A megrendelés tartalmától eltérő teljesítés esetén a szerződés és a szállítás a Megrendelő által elfogadottnak tekinthető, ha a teljesítéstől számított 4 napon belül azt írásban nem kifogásolja. A szerződő felek között szállítási szerződés jön létre a Megrendelő által megküldött, a termék pontos megjelölését, mennyiségét, árát és teljesítési időpontját tartalmazó megrendelésnek a Reca Kft. általi kézhezvételével, melyet a Reca Kft. visszaigazol. Az ilyen módon, a megrendelés elfogadásával létrejött szerződés, a Megrendelő részéről a jelen általános szállítási és fizetési feltételek elfogadását is jelenti. A Megrendelő az ajánlatához 5 munkanapig kötve van, feltéve, ha a Megrendelő az ajánlatában ettől eltérő más időtartamot nem jelölt meg. A Reca Kft. az ajánlatot az ajánlati kötöttség ideje alatt fogadhatja el. Ha az ajánlati kötöttség ideje alatt a Reca Kft. nem küld visszaigazolást, a Megrendelő szabadul az ajánlati kötöttségtől, és a szerződés nem jön létre. Az ajánlati kötöttség határidejét a kézhezvételt követő naptól kell számítani és a Reca Kft-nek az ajánlati kötöttség utolsó napján a megrendelés visszaigazolását el kell küldenie a Megrendelőnek. Az ajánlattól (megrendeléstől) eltérő tartalmú visszaigazolást új ajánlatnak kell tekinteni, azonban ha azt a Megrendelő a kézhezvételtől számított 3 napon belül írásban nem kifogásolja, úgy azt a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az írásban adott megrendelés, illetve visszaigazolás postán, tértivevényes levélben, telefax, vagy útján történhet, az utóbbi két esetben akkor, ha a telefax, vagy fogadásáról a másik fél visszaigazolást küldött. 3. ÁRAK Az ajánlatadástól számított 4 hétig tartjuk árajánlatainkat, ami azt jelenti, hogy 4 hét eltelte után a szállítás napján érvényes árainkat számítjuk fel. Ha külön ajánlat nem készült, akkor alapvetően a szállítás napján érvényes árlisták szerinti árakat számítjuk fel, melyek alapja az akkori időpontban érvényes szállítási dokumentáció.

2 A megadott árak nettó árak, és nem tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót (ÁFÁ-t). 4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 4.1 Termékeinket elsődlegesen készpénzért értékesítjük, ennek megfelelően a fizetés az áru átvételekor történik, vagy a szerződő felek megállapodásának megfelelően Megrendelő átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét. Amennyiben a T. Megrendelőnkkel halasztott fizetésben állapodunk meg, úgy a kibocsátott számlában a teljesítés napját rögzítjük. A fizetés teljesítésének határideje 8 nap, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. Amennyiben a Megrendelőnek a Reca Kft.-vel szemben lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége áll fenn, kizárólag készpénzért történhet az értékesítés. 4.2 Késedelmes fizetés esetére az esedékesség napjától kezdődően a mindenkori törvényes késedelmi kamat felszámításának jogát fenntartjuk. A részletfizetési megállapodások kizárólag a megállapodott fizetési határidők betartásáig érvényesek. A határidő be nem tartása esetén a fizetési hátralék azonnal egy összegben esedékessé válik. 4.3 Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy ellene felszámolási/végrehajtásivégelszámolási eljárás indul, a teljes tartozása azonnal esedékessé válik. Ha a Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, jogosultak vagyunk az értékesítés tárgyát képező termékek azonnali visszavételére. 4.4 A garanciális, termékcserére vonatkozó, a termékfelelősséget érintő, illetve egyéb jogos Megrendelői igények érvényesítése a tartozás esedékességére nincs halasztó hatállyal. Ilyen igények fennállása nem jogosítja fel a Megrendelőt, hogy bármely számla teljes vagy részbeni kifizetését visszatartsa. A Reca Kft.-vel szembeni, egyéb jogcímen fennálló követelését a Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet megléte vagy a Reca Kft. hozzájárulása esetén számíthatja be bármely fizetési kötelezettségébe. 5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 5.1 Szállítási kötelezettségünk a megrendelt áruk teljes és hibátlan kiszállítására vonatkozik. 5.2 Különleges gyártás esetén a megrendelt áru 10%-áig a többlet-, illetve kisebb mennyiségű szállítás megengedett. 5.3 A termékek szállítását a vonatkozó szokásos méretbeli eltérések, tűrések fenntartásával vállaljuk, kivéve, ha a megadott méret pontos betartását a Megrendelő előzetes kérésére visszaigazoltuk.

3 5.4 A Reca Kft. fenntartja a jogot a megrendelések részszállításokkal történő teljesítésére (a szállítási határidőn belül). 5.5 Amennyiben az áruk kiszállítása valamely, a Megrendelőnek felróható ok következtében szenved késedelmet, a kiszállítással járó kockázat a meghiúsult kiszállításról szóló értesítéssel egy időben száll át a Megrendelőre. 5.6 A megrendelések kiszállítása a mindenkor aktuális szállítási és csomagolási költség tarifáink szerint történik. A megrendelt termékek külső csomagolását önköltségi áron számoljuk el és azokat - az EURO-palettán kívül - nem vesszük vissza. 5.7 Expressz a szokásos szállítási határidőnél gyorsabb kiszállítás kizárólag a Megrendelő költségére lehetséges. 6. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A szállítási kötelezettség mindaddig szünetel, amíg a Megrendelő a Reca Kft.- vel szemben lejárt számlatartozással, illetve egyéb lejárt kötelezettséggel rendelkezik. Amennyiben az ilyen késedelem a 30 napot is meghaladja vagy a cég vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása ezt indokolttá teszi, jogosultak vagyunk a még nem teljesített szerződési kötelezettségeinktől elállni vagy e teljesítés feltételéül az előre fizetést kikötni. A késedelmes kiszállítás következtében felmerülő bárminemű kártérítésre vonatkozó Megrendelői igényeket kizárjuk, azaz a késői szállításból eredő károkra kötelezettséget nem vállalunk. A Reca Kft. által megadott szállítási határidő minden esetben tájékoztató jellegű és nem kötelező érvényű.a Reca Kft. által a Megrendelőnek -en elküldött automatikus visszaigazolás minden esetben tájékoztató jellegű és nem kötelező érvényű. 7. TULAJDONJOG-FENNTARTÁS A kiszállított árura a vételár teljes kifizetéséig, illetve Megrendelő a Reca Kft.- vel szembeni bármely kötelezettségének a fennállásáig a tulajdonjogot fenntartjuk. A Megrendelő kötelezettsége, hogy a tulajdonjog-fenntartással szállított árut tűz és lopás ellen biztosítsa. A Megrendelő nem jogosult az árut annak teljes kifizetéséig elzálogosítani, vagy biztosítékként harmadik félnek átengedni, ezért a zálogba adást vagy a tulajdonjogok korlátozását cégünk felé azonnal jeleznie kell. Ha a Megrendelő még az áru teljes kifizetése előtt elidegeníti azokat, ezzel azonnali hatállyal átruházza ránk az árukat tőle átvevővel szembeni valamennyi követelését, melyek az elidegenített, feldolgozatlan árukból származnak.

4 A kifizetés időpontjáig jogosultak vagyunk az árukat a Megrendelőtől visszakövetelni még akkor is, ha az áruk teljesen vagy részben feldolgozásra kerültek. 8. GARANCIA, KÁRTÉRÍTÉS, TERMÉKFELELŐSSÉG 8.1 A kiszállított áru alapos megvizsgálása és a szállításkor megállapítható hiányosságok, észrevételek a szállítólevélen, vagy egyéb fuvarokmányon, vagy jegyzőkönyvben való rögzítése a Megrendelő kötelessége. A termék cégünk részéről történő átadásával a mennyiségi és minőségi átvétel is megtörténik. A Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a szállítóval haladéktalanul közölni köteles azzal, hogy a kiszállított árukra vonatkozó reklamációra kat csak az áru átvételétől számított 1 héten belül tudjuk elismerni.a Reca Kft. 8 munkanapon belül köteles érdemben válaszolni. Ha a Megrendelő távközlő eszköz alkalmazása útján rendelte meg az árut, mely vásárlásra a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet vonatkozik, úgy a Megrendelőnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Reca Kft. részére hiánytalanul visszaküldeni és ez esetben a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. 8.2 Minőségi reklamációra kizárólag akkor kerülhet sor, ha olyan minőségi hiba jelentkezik, amely az átadás-átvételkor nem volt felismerhető. Megalapozott minőséghiba esetén fenntartjuk magunknak a választás jogát, hogy vagy a hibát hárítjuk el, vagy a kiszállított árut cseréljük ingyenesen. Egyéb vagy további igényeket az ily módon történt reklamáció elintézés után nem fogadunk el. A természetes kopás, a nem rendeltetésszerű használat, a termék túlzott igénybevétele, a hanyagság és a Reca Kft. jóváhagyása nélküli módosítások, változtatások a terméken mindennemű garanciális igény érvényesítését kizáró tényezők. 8.3 A Reca Kft. a termék hiányosságából, hibájából eredeztethető következményekért semmilyen felelősséget nem vállal. 8.4 Amennyiben a Megrendelőnek a Reca Kft.-vel szemben jogos termékfelelősségi igénye merül fel, a Megrendelő elismeri, hogy ezen igényeket kizárólag a körülmények teljes tisztázásával, illetve oly mértékig érvényesítheti, amely mértékben a Reca Kft. a termék gyártójával szemben kártérítésre jogosult. 8.5 Olyan termék szállítása esetén, amely a standard kínálatunkban meglévő termék Megrendelő előírásai szerinti módosítása alapján történt, a Reca Kft. minden felelősségét kizárja. Amennyiben a Megrendelő a megrendeléshez szükséges dokumentációt, pl. rajz, minta stb. maga szolgáltatja, úgy annak műszaki hiányosságaiért a Megrendelő vállalja a felelősséget.

5 Minden ilyen esetben a Reca Kft.-t nem terheli a termékhez vagy annak felhasználási területéhez kapcsolódó figyelmeztetési, ellenőrzési vagy tájékoztatási kötelezettség sem. 8.6 A 10.9 vagy nagyobb szakítószilárdsággal rendelkező kötőelemek galvanizálásakor fennáll a hidrogénridegedés veszélye. Termikus utókezelés esetén sem zárható ki egy esetleges kockázati tényező. Ezért az ilyen felületkezeléseket csak a Megrendelő kívánságára és felelősségére végezzük el. A Reca Kft. az ilyen termékszállításokkal kapcsolatban mindennemű kártérítési és garanciális igényét kizárja. 8.7 Azon Megrendelőink számára, amelyeknél a megrendelések egyszerűbb lebonyolítása céljából informatikai rendszert vagy programot telepítünk, tilos ezt a programot módosítani, másolni, harmadik fél részére továbbadni, illetve egyéb célra felhasználni. A program telepítése (ill. törlése) és a rendelkezésre bocsátása a Megrendelő számára költségmentesen történik. Az információtechnológiai rendszer zavartalanságáért azonban kizárólag a Megrendelő felel. Az üzleti kapcsolat befejeztével kizárólag a Reca Kft. jogosult hasonlóan a telepítéshez a program Megrendelő rendszeréből való törlésére. Ezen rendelkezések megsértése esetére további igényeink érvényesítésének biztosítékaként euró mértékű kötbért határozunk meg. 9. VISSZÁRUK A Reca Kft.-től vásárolt áruk visszaküldése kizárólag írásos jóváhagyásunk ellenében, a korábban jelölt feltételek mellett történhet. A visszaszállítás költségmentesen, utánvét nélkül, kizárólag a Megrendelő költségére és felelősségére történhet. A Megrendelő kívánságára készült különleges gyártmányokat vissza nem veszünk. 10. TELJESÍTÉS HELYE, ILLETÉKES BÍRÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG 10.1 A teljesítés helye: az áru átvételének helye A fent kikötött feltételeinkben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény, a 2/1984./III.10./BkM-IpM együttes rendelet és a termékfelelősségről rendelkező évi X. törvény rendelkezései az irányadók. Jogvita esetére a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának illetékességét kötjük ki A RECA Kft. a Megrendelő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. előírásainak betartásával kezeli. Az Ön által megadott adatokat a RECA Kft. kizárólag a megrendelt termékek kiszállításával és kiszámlázásával kapcsolatos ügyintézés során használja fel. Ez azt jelenti, hogy ezen adatokat

6 szerződéses kereteken belül csak a kiszállítást végző alvállalkozónak adja ki, azonban a kiszállítást végző vállalkozóval kötött szerződés tartalmaz az adatok kezelésére vonatkozó kikötést, amelyek a szerződéses partnert is kötelezik az adatok bizalmas és a vonatkozó jogszabálynak megfelelő kezelésére, valamint a jelen nyilatkozatban rögzített előírások betartására. A Reca Kft. általános szerződési feltételei február

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet.

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet. FESTO-AM Általános Beszerzési feltételek Dátum Jelen" FESTO-AM Általános Beszerzési Feltételek "2008. november 1-től hatályos és mindaddig érvényes, míg azt a Festo-AM meg nem változtatja vagy vissza nem

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) 1. Általános rész Jelen Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés és minden további szerződés részét képezik, a Vevő ellenkező feltételei vagy egyéb korlátozásai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések A Leggett & Platt Automotive Europe (LPAE, a továbbiakban: a Szállító) Általános Szállítási Feltételei gépjárműveknél alkalmazott alkatrészek, prototípusok, gyártási alapanyagok és pótalkatrészek, valamint

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak!

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! Árak Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak,

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések Licencia és vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a.. (székhely:.., cégjegyzékszám: Cg.. adószám:, képviselője:. ügyvezető ) mint Engedélyes/Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben