TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9"

Átírás

1 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

2 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a TLÜ502 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja: A folyamat szabályozás célja, hogy a PA Zrt. ellenőrzött zónájában keletkező különféle típusú, aktivitású és halmazállapotú hulladékok szelektív gyűjtésével, szállításával, kezelésével, átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat ismertesse. 2. A folyamat eljárásrendjének és vonatkozó végrehajtási utasításainak összefoglaló leírása A radioaktív hulladékok kezelése magában foglalja: az ellenőrzött zónában keletkező hulladékok szelektív gyűjtését; a hulladékok szállítását, a szilárd hulladékok feldolgozását, a kezelt hulladékok átmeneti tárolását, illetve végleges tárolásra történő átadását. Mivel a hulladéktermelőkre az említett tevékenységek közül csak a szelektív gyűjtés vonatkozik, ezért a továbbiakban csak ez a részfolyamat kerül ismertetésre A folyamat eljárásrendje és vonatkozó végrehajtási utasításai az általános szelektív gyűjtési előírások szerinti részletének összefoglalása Az ellenőrzött zónában keletkező hulladékokat szervezetten, a keletkezés alkalmával gyűjteni kell. A radioaktív hulladékokat kék, sugárveszély emblémával ellátott hordóba vagy fehér műanyagzsákba kell gyűjteni. A hordó és a gyűjtőedény fedelén a "RADIOAKTÍV HULLADÉK" felirat látható. A közönséges hulladékokat zöld színű hordóba vagy zöld színű műanyagzsákba kell elhelyezni. A hordó és a gyűjtőedény fedelén az "INAKTÍV HULLADÉK" felirat olvasható. Veszélyes hulladékok gyűjtése kék hordóba történik. A hordó fedelén a "VESZÉLYES HULLADÉK" felirat található. A nedves hulladékok gyűjtése fehér műanyag zsákba történik, amelyet kék hordóba kell helyezni. Azokat a hulladékokat, melyeknél a göngyöleg, vagy a nagyobb méretű hulladék felületétől 10 cm-re a dózisteljesítmény a 10 msv/h értéket meghaladja, nagy aktivitású hulladékként kell kezelni. A szilárd hulladékok szelektív gyűjtése az alábbi gyűjtőhelyeken történhet: 1. Az állandó telepítésű gyűjtőhelyek "HULLADÉKGYŰJTŐ HELY" felirattal ellátott gyűjtőhelyek a rendszeresített gyűjtőedényzetbe elhelyezhető méretű, illetve mennyiségű hulladékok számára. 2. Mobil gyűjtőhelyek A hulladéktermelő igénybejelentése alapján kerülnek telepítésre. 3. Egészségügyi zsilipekhez telepített gyűjtőhelyek A Sugárvédelmi Osztály rendelkezése alapján lehatárolt munkaterületen képződő elhasznált egyéni védőeszközök számára létesített gyűjtőhelyek.

3 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 3 / A folyamat eljárásrendje és vonatkozó végrehajtási utasításai inaktív és kommunális hulladékok szelektív gyűjtése szerinti részletének összefoglalása Kommunális hulladék minden inaktív, nem ipari hulladék. A gyűjtés során törekedni kell arra, hogy kommunális hulladékok közé aktív anyag ne kerüljön. Az ellenőrzött zónában keletkező ipari hulladékok az alábbi csoportokra bonthatók: hőszigetelő-anyag hulladék, gumihulladék, villamos szerelési hulladékok, textilhulladék, papírhulladék, fémhulladékok (acél, alumínium, színesfém stb.), egyéb ipari hulladékok (pl. átalakítás során lebontott szigetelőanyagok (kőzetgyapot)). Az ipari hulladékok szelektív gyűjtése során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: Az ipari hulladékok kommunális, vagy veszélyes hulladékot, illetve építési törmeléket (beton, tégla, vakolat) nem tartalmazhatnak. A szigetelt acélcsövekről az alumíniumot, illetve a salakgyapotot a szerelést végző szervezetnek le kell szedni, és az így kinyert anyagokat fajtánként csoportosítani kell. Az ipari hulladékokat anyagfajtánként, zöld színű fémhordókban kell gyűjteni. A szükséges számú hordót a Radioaktív Hulladékkezelési Osztály Szilárd Hulladékkezelő Üzeme (továbbiakban: SZHKÜ) biztosítja a hulladéktermelő által küldött előzetes értesítés alapján (telefon: 86-90). Az ipari hulladékok tárolása a beszállító folyosókon kialakított területen történik. A hordótárolók feletti falszakaszon felirat jelzi, hogy milyen hulladékanyag elhelyezésére szolgál az ott lévő göngyöleg. A hulladékanyagoknak a megfelelő hordóban történő elhelyezéséért, illetve az ehhez szükséges esetenkénti, a munkaterületen elvégzett darabolási tevékenységek elvégzéséért annak a szervezetnek a koordinálója a felelős, amelynek tevékenysége során az adott hulladék keletkezett. A beszállító folyosókon elhelyezett hordókban csak olyan hulladékanyagok helyezhetők el, amelyek eredeti funkciójuknak megfelelően ismételten már nem használhatók fel A folyamat eljárásrendje és vonatkozó végrehajtási utasításai a hulladéktermelő feladatai szerinti részletének összefoglalása A felelős munkavezetőnek biztosítani kell a hulladékok gyűjtésére vonatkozó előírások maradéktalan betartását. A munkavégzési (karbantartási) folyamat megkezdése előtt a helyszínen megfelelő számú és fajtájú gyűjtőedényzetet kell biztosítani. A gyűjtőedényzet rendelkezésre állásáért - mind a radioaktív, mind az inaktív hulladékok számára - a munka koordinálója a felelős. Mobil gyűjtőhelyek telepítésének igényét legalább 3 nappal előre jelezni kell a telefonszámon. Folyamatosan figyelemmel kíséri az általa kért mobil gyűjtőhelyeken (aktív, inaktív) elhelyezett hulladékokat. Ha ezeken a gyűjtőhelyen a hulladéktároló edények megteltek, vagy egyéb ok miatt az elszállítás szükségessé válik, kérnie kell az aktív hulladékok elszállítását a telefonszámon. Az elszállításnak olyan rövid idő alatt kell megtörténnie, hogy a további hulladékgyűjtés szabályszerűen folytatódhasson. Az ilyen típusú hulladékokat csak a TLÜ502_NY18 (Mobil gyűjtőhelyen elhelyezett szilárd, radioaktív hulladék átadás-átvételi jegyzőkönyv) (ld. jelen kivonat 3. pontját) kitöltése után lehet átadni az SZHKÜ-nek.

4 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 4 / 9 Biztosítania kell a mobil gyűjtőhelyekre telepített edényzet árnyékolását, amennyiben a gyűjtőedényzet felületétől számított 10 cm-re a dózisteljesítmény eléri a 20 µsv/h értéket. Ha a hulladék méretei nem teszik lehetővé a közvetlen elhelyezést a gyűjtőedénybe, a feldarabolásról azon szervezetnek kell gondoskodnia, amelynél a hulladék keletkezett. A tárgyakat olyan méretűre kell darabolni, hogy a 200 literes hordó optimális térkitöltése és fedelének zárhatósága biztosított legyen. A hordóba maximálisan 240 kg tömegű hulladék helyezhető el. A munkafolyamatok során minden tovább nem használható anyagot és eszközt az előkészített tárolóedényekbe kell helyezni. Ezért a hulladék keletkezésével járó tevékenységet irányító munkavezető a felelős. A munkafolyamat csak a hulladékok kijelölt gyűjtőhelyre történő elszállítása, leadása után zárható le. A hulladékok kijelölt gyűjtőhelyre történő szállításáért a kijelölt munkavezető a felelős. Az ellenőrzött zónába göngyölegeket, csomagolóanyagokat tilos beszállítani. Engedélyezett esetekben azok kiszállításáról az anyagot felhasználó szervezeti egység köteles gondoskodni A folyamat eljárásrendje és vonatkozó végrehajtási utasításai a mobil gyűjtőhelyekre vonatkozó előírások szerinti részletének összefoglalása A mobil gyűjtőhelyek a hulladéktermelő szervezetek igénybejelentése alapján kerülnek telepítésre. Mobil gyűjtőhely igénybevételét a munka várható megkezdése előtt legalább 3 nappal jelenteni kell a radioaktív hulladékok kezeléséért felelős szervezetnek. Az igénybejelentés során az alábbi információkat kell közölni: Az igénylő szervezet, a felelős munkavezető (kapcsolattartó) neve, telefonszáma. A munkavégzés kezdési és várható befejezési időpontja. KISUM esetén a munkaprogram száma. A hulladék keletkezési helye. Göngyölegek típusa, várható mennyisége. A várhatóan keletkező hulladékmennyiség. A hulladék várható dózisteljesítménye. Csak mobil gyűjtőhelyeken helyezhetők el az alábbi szilárd hulladékok: Az ellenőrzött zónában keletkezett radioaktív és inaktív iszapok. A fix telepítésű gyűjtőhelyeken nem elhelyezhető méretű és/vagy mennyiségű veszélyes hulladékok. Az ellenőrzött zónában keletkezett radioaktív, nedves (folyadékkiválást eredményező) hulladékok. Azok a hulladékok, amelyek felszínétől 10 cm-re a dózisteljesítmény a 4-10 msv/h tartományba esik; függetlenül a hulladék mennyiségétől és méretétől. Amennyiben a 4-10 msv/h tartományba eső dózisteljesítményű hulladék KISUM munkaprogram keretében keletkezik, akkor a KISUM program egyeztetésébe minden esetben be kell vonni a radioaktív hulladékok kezeléséért felelős szervezetet. A munkaprogramnak tartalmaznia kell a radioaktív hulladékok kezeléséért felelős szervezet feladatait (szállítás, hulladékkezelés, átmeneti tárolás) is. A nagy aktivitású szilárd hulladékcsomag azon része, amelyet a Dozimetriai Szolgálat kis és közepes aktivitásúnak minősített. Az ellenőrzött zónában használt és leselejtezett leltárban szereplő anyagok és tárgyi eszközök.

5 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 5 / A folyamat eljárásrendje és vonatkozó végrehajtási utasításai a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére vonatkozó előírások szerinti részletének összefoglalása A keletkező veszélyes hulladékokat szelektíven kell gyűjteni, azokat az egyéb aktív, illetve inaktív hulladékokkal összekeverni tilos! Nem helyezhető a gyűjtőedénybe tűz- és robbanásveszélyt okozó szilárd hulladék. Az ilyen hulladékok csomagolását és elhelyezését esetenként kell meghatározni a Dozimetriai Szolgálat és az SZHKÜ képviselőjének bevonásával. Olajos rongyokat, vagy egyéb tűzveszélyes, öngyulladásra hajlamos anyagokat műanyagzsákba helyezni tilos! Az ilyen anyagokat mobil gyűjtőhelyen, kék színű fémhordóban kell gyűjteni, melyeket az SZHKÜ helyez el a hulladéktermelő szervezet előzetes kérése alapján. A veszélyes hulladékok gyűjtésének feltételrendszerét állandó telepítésű, valamint mobil gyűjtőhelyek is biztosítják. Az állandó telepítésű gyűjtőhelyek az alábbi helyiségekben találhatók: A122/I-1, illetve /II-1 (0,00 m, vasúti beszállító folyosó), A435/I-1, illetve /II-1 (+14 m, hosszirányú folyosó), A520/ (+18,90 m, reaktorcsarnokok bejárata előtt) A folyamat eljárásrendje és vonatkozó végrehajtási utasításai a radioaktív, nedves hulladékok szelektív gyűjtésére vonatkozó előírások szerinti részletének összefoglalása A radioaktív, nedves hulladékokat a keletkezés helyén, mobil gyűjtőhelyeken, 200 literes kék fémhordóban kell gyűjteni. A hordóba való elhelyezést megelőzően a hulladékot fehér műanyagzsákba kell helyezni úgy, hogy az egy zsákba kerülő nedves hulladék tömege ne haladja meg a 20 kg-ot A folyamat eljárásrendje a mobil gyűjtőhelyen keletkező inaktív hulladékok előminősítésére vonatkozó előírások szerinti részletének összefoglalása Az ellenőrzött zónában képződött felszabadítandó hulladékok előminősítését a hulladékok minősítéséért felelős szervezet végzi. Az előminősítési igényről a hulladékok minősítéséért felelős szervezetet a hulladéktermelő telefonon értesíti: főmunkaidőben a hulladékok minősítéséért felelős szervezetet (I-es kiépítés hordó minősítő: 51-56, II-es kiépítés hordó minősítő: 53-85, Eü 038-as helység (hordó minősítők tartózkodója): 57-93, iroda:57-71), főmunkaidőn kívül a Dozimetriai Szolgálatot (77-95). Az előminősítés a főépületi beszállító folyosókon, vagy az Eü. épület földszintjén történik. Az előminősítésen jelen kell lennie a hulladéktermelő szervezet képviselőjének, akinek szükség esetén el kell végeznie az inaktív hulladékok elkülönítését a radioaktív hulladékoktól. Amennyiben az előminősítés eredménye alapján a hulladék felszabadítási eljárás alá kerül, akkor el kell végezni a hulladék előkészítését minősítésre.

6 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 6 / 9 A hulladékot a hulladék termelőnek 200 literes hordókba kell helyezni. A hordóba egynemű anyagot kell helyezni, amely a 240 kg-ot nem haladhatja meg. A hordókat a sugárvédelmi szervezet plombával látja el, a hordón pedig fel kell tüntetni a hulladék típusát, származási helyét, valamint a hulladéktermelő szervezet telefonszámát. A hordón a hulladéktermelő köteles egyértelmű bizonyító jelzéssel feltüntetni a hulladék megnevezését, származási helyét, a hulladéktermelő szervezetet és annak telefonszámát, amely jelzés a későbbiekben könnyen eltávolítható kell, hogy legyen (pl. papír odacsíptetése a hordóperemhez). Amennyiben a minősítés alapján a hulladék inaktív, a hulladéktermelő szervezetnek további tennivalója nincs, mivel az inaktív hulladékok ellenőrzött zónából való kiszállítása nem a hulladéktermelő feladata. Ha a minősítés alapján a hulladék aktívnak minősül, a hulladéktermelő a TLÜ502_NY18 (Mobil gyűjtőhelyen elhelyezett szilárd, radioaktív hulladék átadás-átvételi jegyzőkönyv) (ld. jelen kivonat 3. pontját) kitöltése után átadja az SZHKÜ-nek.

7 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 7 / 9 3. A folyamat vonatkozó nyomtatványai A tárgyi fejezetben meghivatkozott nyomtatványt a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Nyomtatvány száma TLÜ502_NY18 Nyomtatvány megnevezése Mobil gyűjtőhelyen elhelyezett szilárd, radioaktív hulladék átadásátvételi jegyzőkönyv 3.1. A TLÜ502_NY18 nyomtatvány szerepe Az SZHKÜ a jegyzőkönyv segítségével megfelelő információkat szerez a hulladék legfőbb jellemzőiről, amelyek munka- és sugárvédelmi szempontból megkönnyítik, illetve biztonságosabbá teszik az átvett hulladék feldolgozását. A jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó, a hulladéktermelőt érintő előírások: A hulladéktermelő csak az 1. pont kitöltéséért felelős! Meg kell adni a keletkezés helyét (helyiségszámozásra vonatkozó szabályok alapján). Több helyiség esetén tételesen fel kell sorolni a helyiségeket. Fel kell tüntetni a hulladék keletkezési idejét. Amennyiben a hulladék egy adott időintervallumban keletkezett, meg kell adni a kezdő és a végdátumot is. Le kell írni szabatosan a hulladék keletkezését előidéző munkafolyamatot (pl. helyiség takarítás stb.). Amennyiben a munkafolyamat KISUM szerint lett elvégezve, fel kell tüntetni a KISUM számát is. A hulladék megnevezése sorba kell beírni magát a hulladék fajtáját. Különböző típusú hulladék esetén valamennyi fajtát fel kell sorolni (fólia, cipővédő, törlőrongy stb.). Az utolsó rovatba kell írni a hulladékgyűjtő edény töltöttségi szintjét. Amennyiben lehetséges, fel kell tüntetni a hulladékos hordó tömegét is. A jegyzőkönyv 1. pontjának kitöltése után a hulladéktermelő értesíti a Dozimetriai Szolgálat dozimetrikusát, aki a helyszínen megméri a hordó felületi dózisteljesítményét. A 2. pontban a dozimetrikus rögzíti a mért értéket, melyet dátumozva, aláírásával igazol. Ezek után a hulladéktermelő értesíti az SZHKÜ képviselőjét vagy a telefonszámon, vagy személyesen az Eü. 269 helyiségben. A hulladéktermelő és az SZHKÜ képviselője a helyszínen elvégzi az átadás-átvétel folyamatát, amelyet mindkét fél a 4. pontban aláírásával igazol. Amennyiben az SZHKÜ képviselője bármilyen eltérést tapasztal vagy a jegyzőkönyv kitöltésében, vagy a szelektív gyűjtési szabályok be nem tartása terén, nem veszi át a hordó(ka)t mindaddig, míg a hulladéktermelő a hiányosságokat fel nem számolja.

8 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 8 / 9 4. A folyamat vonatkozó mellékletei Nincs Melléklet száma Melléklet megnevezése

9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 9 / 9 5. Jelen kivonat mellékletei Nincs Száma Megnevezése

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02

Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02 FIB203_KIV_V02 Oldal: 1 / 13 Kivonat a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02 Célja: Az MVM PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: A jelen

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Készítette: Kövér Tamás osztályvezető Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Beleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 123/2007. (XI. 29.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben