BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A DEDEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. DEDEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A DEDEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

2 1. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY (továbbiakban "alapítvány") Jogi formája: Közhasznúsági foka: civil szervezet, alapítvány közhasznú Székhelye: 1121 Budapest, Cinege út 8/C Telephelye: 1121 Budapest, Cinege út 8/C Alapítás időpontja: február 28. Üzleti év: naptári évvel azonos Cégjegyzékszám: 9.Pk Adószám: KSH száma: Induló tőke: HUF Az Alapítvány alapítói 1.) Magyarország, képviseli az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1055 Budapest, Szalay u ) 2.) Budapest Főváros, képviseli Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u 9-11.) 3.) Németországi Szövetségi Köztársaság, képviseli a Külügyminisztérium (Werderscher Markt 1, Berlin) 4.) Baden-Württemberg Tartomány, képviseli a Kultusz- és Sportminisztérium (Baden- Württemberg, Schloßplatz 4, Stuttgart) Az Alapítványnál alapítványi tanács, felügyelő bizottság és kuratórium működik. Az alapítvány képviseletét az Alapítványi Tanács elnöke látja el Cím Képviselet módja Dr. Stefan Okruch 1121 Budapest, Kázmér út 74/A. önálló 2

3 Az Alapítvány tevékenysége Az Alapítvány célja a magyar-német találkozás iskolájaként a Thomas Mann Gymnasium Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium (a továbbiakban Iskola) létrehozása és fenntartása. A részletkérdéseket a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködési egyezményhez kapcsolódóan a Budapesti Német Iskola tárgyában létrejött Második Kiegészítő Egyezmény rendezi. Az Alapítvány a következő közhasznú tevékenységeket végzi: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismertterjesztés; kulturális tevékenység gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Az Alapítvány által létrehozott intézmény Thomas-Mann-Gymnasium Deutsche Schule Budapest Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium, 1121 Budapest, Cinege utca 8/C. (továbbiakban Iskola ) Könyvviteli szolgáltatás Az alapítvány által a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével az éves beszámoló elkészítésével megbízott gazdasági társaság; személy megnevezése: WTS Klient Kft. (1143 Budapest, Stefánia út ) alkalmazásában Potássy Andrea (2023 Dunabogdány, Szőlő u. 23; PM nyilvántartási szám: ) Könyvvizsgálat Az Alapítványnál a könyvvizsgálat nem kötelező. A könyvvizsgálati tevékenység ellátását évben a Bergmann Könyvelő Iroda Kft. (H-1138 Budapest, Váci út 186) végzi. Személyesen közreműködő könyvvizsgáló évben: Bergmann Péter (H-1138 Budapest, Váci út 186.), tagszám: A évi éves beszámoló könyvvizsgálati díja 500 e Ft + ÁFA, egyéb jogcímen kifizetés nem történt. 3

4 2. SZÁMVITELI POLITIKA A szervezet könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló, módosításokkal hatályos évi C. törvényben (a továbbiakban törvény ), a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban rendelet ) foglaltaknak és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A szervezet számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai az alábbiak: 2.1. A számvitel alapja Mind a csatolt mérleg, mely a december 31-i állapotot tükrözi, mind az eredménykimutatás a fenti dátummal végződő évre vonatkozóan a törvény előírásainak megfelelően készült. A tárgyévi adatok előző évi beszámolóval való összehasonlíthatóságát a beszámoló felépítése és az értékelési eljárások állandósága biztosítja Az éves beszámoló formája Az éves beszámoló a törvény és a rendelet előírásai szerint készült egyszerűsített éves beszámoló A mérlegkészítés időpontja A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó napja december 31. A mérlegkészítés dátuma március 27. A számviteli politika értékelésére vonatkozó főbb előírásai értékcsoportonként a következők: 2.4. Immateriális javak A szervezet az immateriális javak bruttó értékét bekerülési értéken tartja nyilván. Az értékcsökkenés elszámolásakor a szervezet a lineáris módszert alkalmazza, az értékcsökkenés elszámolására havi rendszerességgel kerül sor. A leírás időtartama az üzembe helyezéskor, a használatba vétel időpontjában várható élettartam alapján kerül meghatározásra. Az 100 e Ft egyedi beszerzési és előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok és szellemi termékek bekerülési értékét aktiváláskor egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként számolja el Tárgyi eszközök A szervezet könyveiben a tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az egyedileg 100 e Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a szervezet a rendeltetésszerű használatba vételkor (aktiváláskor) egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az egyedileg 100 e Ft beszerzési érték fölötti tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával, havi rendszerességgel történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. 4

5 2.6. Készletek A szervezet készletekkel nem rendelkezik Követelések A követelések értékelésére a törvényben meghatározottak szerint kerül sor. A mérlegben csak az adós által elismert követelések szerepelnek. A kétes követelésekre a szervezet a szükséges mértékben értékvesztést képez Kötelezettségek A kötelezettségek azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyeket a szállító, vállalkozó, hitelező, kölcsönző már teljesített. A kötelezettségek értékelésére a törvényben meghatározottak szerint kerül sor Céltartalékok A szervezet a törvény előírásainak megfelelően céltartalékot képez a várható kötelezettségekre, a jövőbeni költségekre és egyéb címen Külföldi pénznemben felmerülő ügyletek elszámolása A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredmény-kimutatásban kerül kimutatásra. A külföldi pénzeszközben nyilvántartott eszközök és források értékelése a mérlegben az alábbiak szerint alakul: Valuta- és devizakészletek mérlegértéke az üzleti év mérleg-fordulónapjára vonatkozó MNB árfolyamon átszámított forintérték. 5

6 3. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 3.1. A főbb gazdasági mutatók tárgyévi alakulása a következő: Vagyoni helyzet mutatói: előző év tárgyév Tőkeellátottság = Saját tőke / Eszközök összesen 20,00% 17,69% Nettó eladósodottság = Kötelezettségek Követelések / Saját tőke -19,27% -17,52% Tőkefeszültségi mutató = Kötelezettségek / Saját tőke 0,54% 5,78% Pénzügyi helyzet mutatói: előző év tárgyév Likviditási ráta = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 120,30 10,71 Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek Adósság visszafizető képesség = (Adózott eredmény + Amortizáció) / Kötelezettségek 120,30 10,71-3,20-1,66 Jövedelmi helyzet mutatói: Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) = Adózott eredmény / Saját tőke Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) = Adózott eredmény / Értékesítés nettó árbevétele előző év tárgyév -8,09% -16,65% -12,56% -20,23% Eszközarányos adózott eredmény = Adózott eredmény / Összes eszköz -1,62% -2,94% 6

7 3.2. Vagyoni és pénzügyi helyzet Eszközök és források szerkezete A következőkben a szervezet eszközeinek és forrásainak bemutatására kerül sor azok értékesíthetősége, ill. esedékessége alapján csoportosítva: Eszközök előző időszak tárgy időszak e Ft % e Ft % Befektetett eszközök , ,0 Készletek 0 0,0 0 0,0 Rövidlejáratú követelések , ,1 Pénzeszközök , ,9 Aktív időbeli elhatárolások , , , ,0 Források Saját tőke , ,7 Céltartalék , ,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,0 0 0,0 Rövid lejáratú kötelezettségek , ,0 Passzív időbeli elhatárolások , , , ,0 7

8 4. AZ EGYES MÉRLEGSOROKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 4.1 Befektetett eszközök alakulása Az egyes eszközcsoportok növekedését és az értékcsökkenés alakulását a 1. sz. melléklet tartalmazza. 4.2 Követelések A követelések a fordulónapon az alábbiak szerint tevődnek össze (e Ft): Vevők ebből értékvesztés Egyéb 537 Szállítói túlfizetés 194 Követelések NAV-val szemben 8 Összesen Növekedés Csökkenés Követelések értékvesztése Összesen Aktív időbeli elhatárolások A szervezet aktív időbeli elhatárolásai a fordulónapon az alábbiak szerint alakultak (e Ft): évre járó kamatok 417 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 379 Összesen 796 8

9 4.4 Saját tőke A saját tőke elemeiben bekövetkezett változások az alábbiak (e Ft-ban) Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Alaptevékenység eredmény Vállalkozási tevékenység eredménye Összesen Céltartalékok A évben a várható kötelezettségekre (előző évek bérjáruléka és késedelmi pótlék) képzett céltartalék ( e Ft) teljes összege felhasználásra került én a szervezet e Ft céltartalékot képzett a várható kötelezettségekre. 4.6 Kötelezettségek A szervezet kötelezettségei a fordulónapon az alábbiak szerint alakultak (e Ft-ban) Iskolának fizetendő támogatás Egyéb kötelezettség Szállítók 782 NAV-val szembeni kötelezettség 724 Összesen Passzív időbeli elhatárolások A szervezet a fordulónapon az alábbi elhatárolásokat tartja nyilván (e Ft): Bevételek passzív időbeli elhatárolása évet terhelő könyvelési, könyvvizsgálati, adótanácsadási díj Térítés nélkül átvett eszközök, fejlesztési célú támogatások Összesen

10 5. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 5.1 Árbevétel Az alaptevékenység árbevétele e Ft, a vállalkozási tevékenység (bérbeadás) árbevétele e Ft volt. 5.2 Továbbutalási céllal kapott költségvetési támogatás Az alapítvány 2012-ben e Ft. összegben számolt el a Magyar Államkincstártól továbbutalási céllal kapott normatív állami hozzájárulást egyéb bevételként. A feltüntetett támogatást az alapítvány teljes mértékben átadta a Budapesti Német Általános Iskola Thomas Mann Gimnázium részére, ahol az év folyamán az szintén teljes mértékben felhasználásra került. Az alapítvány a normatív állami támogatást a tárgyévet követő január 31-ig, a támogatást folyósító Magyar Államkincstár felé elszámolta és az elszámolást könyvvizsgáló felülvizsgálta és ellenjegyezte 5.3 Személyi jellegű ráfordítások A szervezet személyi jellegű ráfordításainak részletezése évben Tárgyévi bérköltség Bérjárulék ebből előző évek bérjárulékának önellenőrzése Személyi jellegű egyéb kifizetés ebből tanulmányi hozzájárulás, ösztöndíj Összesen e Ft 10

11 6. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 6.1 Társasági adó levezetése A közhasznú alapítvány vállalkozási tevékenységből származó eredménye nem haladta meg a kedvezményezett mértéket, így adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 6.2 Vezető tisztségviselők járandósága Az alapítvány kuratóriumának elnöke és tagjai, továbbá az alapítvány felügyelő bizottsági tagjai tevékenységükért nem részesültek juttatásban a évben. 6.3 Munkavállalók Az átlagos állományi létszám 1 fő. 6.4 Környezetvédelmi kötelezettségek A szervezet 2012 üzleti évben a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére céltartalékot nem képzett, környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt el. A jövőben környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatók. 6.5 Kutatás, kísérleti fejlesztés A szervezet 2012 üzleti évben a szervezet kutatás, kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költséget nem számolt el. 6.6 Támogatási programok Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Támogatás forrása: Támogatás időtartama: Támogatási összeg: ZfA Zentralstelle für Auslandsschulwesen nemzetközi forrás év e Ft - ebből a tárgyévre jutó összeg: 722 e Ft (befektetett eszköz értékcsökkenési leírásával arányos összeg) - tárgyévben felhasznált összeg: e Ft - tárgyévben folyósított összeg: e Ft 11

12 Támogatás típusa: vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi: 0 Dologi e Ft Felhalmozási 0 Összesen: e Ft Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: új számítógépek, interaktív táblák beszerzése Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Támogatás forrása: Támogatás időtartama: Támogatási összeg: BWA Baden-Württemberg Tartomány nemzetközi forrás év e Ft - ebből a tárgyévre jutó összeg: e Ft (befektetett eszköz értékcsökkenési leírásával arányos összeg, működési kiadások) - tárgyévben felhasznált összeg: e Ft - tárgyévben folyósított összeg: e Ft Támogatás típusa: vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi: 0 Dologi e Ft Felhalmozási 0 Összesen: e Ft Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: iskola adminisztrációs program beszerzése, működési kiadások 12

13 Támogatási program elnevezése: 1% Támogató megnevezése: Támogatás forrása: Támogatás időtartama: Támogatási összeg: magánszemélyek központi költségvetés évi rendelkező nyilatkozatok e Ft - ebből a tárgyévre jutó összeg: e Ft - tárgyévben felhasznált összeg: e Ft - tárgyévben folyósított összeg: e Ft Támogatás típusa: vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi: 0 Dologi e Ft Felhalmozási 0 Összesen: e Ft Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: dologi kiadásokra 6.7 A szervezet által évben végzett főbb tevékenységek és programok Az alapítvány célja a német-magyar kultúrát integráló Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium létrehozása és fenntartása, annak támogatása. Az alapítvány a célját a következő közhasznú tevékenységgel kívánja megvalósítani: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek - és ifjúsági érdekképviselet, kiváló eredményt elérő iskolai tanulók jutalmazása ösztöndíj formájában jó magatartású, és szociális szempontból rászoruló tanulók támogatása, (tandíjengedmény) az oktatás színvonalának emeléséhez szükséges eszközök előteremtése és karbantartása. Az alapítvány két fő forrásból finanszírozza a Budapesti Német Iskolát, az állami normatívákból, a szülői költségtérítésből. Az elmúlt időszakban az állami források aránya fokozatosan csökkent, a szülői támogatások aránya pedig elérte a (céltartalék feloldás nélkül számított) összbevétel 84%-át. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel és az adományok aránya jelenleg nem számottevő, az összbevétel 2%-a körül mozog. 13

14 Technikai, infrastrukturális fejlesztésekre saját forrásból, ZfA (Zentralstelle für Auslandschulwesen) támogatásából, Baden-Württemberg Tartomány támogatásából, és az SZJA1 % -os felajánlásból nyílt lehetőség, melyek a következők: interaktív táblák beszerzése, új számítógépek beszerzése és egy új iskolaadminisztrációs program beszerzése. 6.8 Az egyszerűsített éves beszámolót aláíró tisztségviselő A Szervezet beszámolóját Dr. Stefan Okruch, az Alapítványi Tanács elnöke írja alá. Budapest, március

15 A Budapesti Német Iskola Alapítvány befektetett eszközeinek alakulása és között 1. sz. melléklet Bekerülési érték Értékcsökkenés Könyvszerinti érték Növekedés Csökkenés Átsorolás Növekedés Csökkenés Átsorolás EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt I. Immateriális javak Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok II. Tárgyi eszközök Ingatlan Egyéb berendezések Beruházás Összesen

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV 18815696-1-15 Adószám Pk.60090/2006/4/1. Bírósági bejegyzés száma NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2012. ÉV Keltezés: Nyírmeggyes, 2013. május 30. Képviseletre jogosult aláírása

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben