I. Fejezet Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 1/2014/( ) ELN. sz. Határozata az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Egyesület Alapszabályát és a évi CLXXV tv. és a évi CLXXXI. tv. előírásait figyelembe véve a Griff Íjász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Szervezeti és Működési Szabályzatát az Elnökség az alábbiakban határozta meg. I. Fejezet Általános rendelkezések 1..) A szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) a polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és a Griff Íjász Egyesület (továbbiakban Egyesület) alapszabálya alapján készült. 2..) Az SzMSz tartalmazza az egyesület adatait és egyéb szabályozásokat, melyek az egyesület hatékony működését biztosítják. 3..) Az egyesület legfontosabb adatai: A sportegyesület megnevezése: Griff Íjász Egyesület Rövidített név: GIE Székhely: 4183, Kaba Mártírok utca 4. Levelezési cím: 4183, Kaba Báthory István utca 22 Alaptevékenység: az Alapszabály II. fejezetében meghatározottak Az alapítás éve: 2008 Működési terület: területi Az egyesület hivatalos weboldala: Adószáma: Bankszámlát vezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Bankszámla száma: Az intézmény felügyeleti szerve: Debreceni Törvényszék Iratőrzési cím: 4183, Kaba Báthory István utca ) Az egyesület jogállása Az egyesület önálló jogi személy. Vezetője és képviselője az elnök, akit a küldöttgyűlés választ öt évre. 5..) Az SzMSz hatálya kiterjed: (1) az egyesület tisztségviselőire, (2) az egyesület tagjaira, (3) az elnökségre, (4) az ellenőrző bizottságra, (5) az egyesület szakosztályaira, azok vezetőire, tagjaira (6) az egyesület szolgáltatásait igénybe vevőkre (7) az egyesület alkalmazottjaira 1

2 6..) Az SzMSz területi hatálya kiterjed: (1) az egyesület edzésire, (2) az egyesület által szervezett rendezvényekre, (3) az egyesület által fent tartott létesítmények területére, (4) az egyesület hivatalos internetes oldalaira. 7..) Az egyesület célja, tevékenysége és feladatai Az egyesület céljait, tevékenységeit és feladatit az alapszabály II. fejezete tartalmazza. II. Fejezet Az egyesület működésével kapcsolatos főbb szabályok 8..) Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az egyesület tagjainak, alkalmazottjainak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteni. A televízió, a rádió, az írott és az elektronikus sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetében be kell tartani a következő előírásokat: az egyesületet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az elnökség, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult, Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok helyességéért, a pontosságáért és a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, illetve az egyesület jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelyek idő előtti nyilvánosságra hozatala az egyesület tevékenységében zavart, az egyesületnek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készült riport kész anyagagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 9..) Az egyesülettel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a megbízási (munka) szerződésben kell rögzíteni. 10..) Saját tulajdonú gépjármű használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkori adójogszabályok határozzák meg. Saját gépkocsi használatár jogosul az egyesület tagsága, tisztségviselői minden olyan utazáshoz, amely az egyesület működésével, versenyre való eljutással kapcsolatban van, valamint az egyesület vezetőségének a használt gépjármű adatait tartalmazó okmány és a gépjármű vezetőjének, személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának, jogosítványának másolatát köteles leadni. Amennyiben ezen iratok nem érkeznek, be az adott hónap utolsó napjáig a költségtérítés kifizetése nem történik meg. A kifizetés 2

3 összege a megtett km-ek alapján a NAV honlapján közzétett fogyasztási adatok, és az aktuális hónapra vonatkozó üzemanyag ár alapján történik. A távolság meghatározása a által megadott adatok alapján lesznek elszámolva. 11..) Az egyesület tagjainak kártérítési kötelezettsége A sportoló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan eszközökben bekövetkezett hiány esetén, amelyiket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat átvételi elismervény alapján vett át. Az egyesületből kizárt tagnak kártérítést kell fizetnie, amennyiben a kizárás abból az okból adódik, hogy harmadik félnek kárt okozott ekkor a tagnak nem csak a kár összegét kell kifizetnie az egyesületnek, hanem a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összeget. 12..) A kapcsolattartás rendje és szabályai Az egyesület feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az elnökség, az ellenőrző bizottság és a szakosztályok szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik a másik szervezeti egység működését érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelességük van. A tagoknak a belépéskor regisztrálniuk kell az egyesület honlapján, oldalon, amely az egyesület hivatalos oldala. Ezen oldalon keresztül hatékonyabb az adatközlés a tagok illetve a vezetőség felé. Ez a honlap teljes értékű tagnyilvántartónak minősül, ahol a vezetőség a tagok tagdíj befizetését is nyilvántartja. Az egyesület vezetősége a küldöttgyűlés idejét, helyét és tárgysorozatát csak a hivatalos internetes felületein teszi közzé. 13..) Kiadományozás rendje Az egyesület tulajdonát képező felszereléseket, sporteszközöket az elnök és a szakosztályvezető jogosultak kiadni az egyesület szolgáltatásait igénybe vevők számára. A kiadományozás tényét írásban kell rögzíteni, feltüntetve a kiadott tárgy megnevezését, a használat időtartamát, a használó nevét és elérhetőségét, aláírásával igazolt anyagi felelősségvállalását. Az egyesület rendszeres foglalkozásaira az edző veszi át a felszereléseket és teljes anyagi felelősségvállalással tartozik azok után. Az edzéseken keletkezett károkról nyilvántartást vezet, pontosan megjelölve, hogy ki okozta a kárt, és milyen kárt pl.: törés, elvesztés. 14..) Bélyegző használata Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. Az egyesület bélyegzőit az erre a célra kijelölt, valamelyik elnökségi tag köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Az egyesületben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: - elnök, - titkár, - alelnök Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. 3

4 15..) Az egyesületen belül működő értekezletek rendje (1) A küldöttgyűlést évente kétszer az elnökség hívja össze az Alapszabályban meghatározott rend szerint. (2) Az elnökségi ülések összehívása az elnök feladata negyedévente legalább egyszer, de ha valamely határozat vagy az elnökség hatáskörébe utalt döntés nem tűr halasztást, az elnök az elnökségi ülést ennél gyakrabban, akár sürgősséggel is összehívhatja. Az elnökség ülésein meghívottak is részt vehetnek, de ők szavazati joggal nem rendelkeznek. III. Fejezet Az egyesület számviteli politikája I. rész Általános rendelkezések 16..) A szabályzat célja: A szabályzat célja olyan számviteli elvek, szabályok, módszerek és eljárások meghatározása, amelyek megfelelnek a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Sztv. tv.), és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak. 17..) Általános szabályok (1) Az egyesület a kettős könyvvitelt magyar nyelven vezeti, melyet a magyar forintban a naptári év végén lezár. Az alapító okirat szerint az alaptevékenysége körében áfa mentesség fennáll. (2) Üzleti év: megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja: december 31. (3) Beszámoló tartalma: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, tájékoztató adatok (lásd mellékletek) (4) Mérlegkészítés időpontja: a gazdasági év fordulónapját követő év március 31. napja. (5) Az egyesület gazdasági évéről készült beszámolója nem tartozik könyvvizsgálati kötelezettség alá. Beszámoló letétbe helyezése szükséges az OBH-nál, közzététele: honlapon és a székhelyen előre egyeztetett időpontban megtekinthető (6) Beszámoló elfogadására, jóváhagyására jogosult: a küldöttgyűlés (7) Elfogadási határidő: tárgy évet követő április 30-ig. 4

5 II. rész Értékelési előírások 18..) A számviteli törvény az eszközök értékelési szabályaihoz feltételként rendeli a jelentős és tartós fogalmának meghatározását. Az egyesület ezeket a kritériumokat eszköz csoportonként a következő értékekben határozza meg: (1) Az egyesület belső bizonylatot állít ki a mérlegkészítés időszakában, abban az esetben, ha a tárgyi eszköz, az immateriális javak vásárlásáról a számla nem érkezett meg, de a teljesítés a mérleg fordulónapjáig megtörtént, ez alapján kerül a nyilvántartásba az eszköz. A számla megérkezésekor a számla szerinti és a belső bizonylat értéke közötti különbözettel akkor módosítja az adott eszköz értékét, ha a különbözet jelentős. A különbözet akkor minősül jelentősnek, ha az meghaladja a számla szerinti érték 10 %-át. (2) Az egyesület a vásárolt készlet bekerülési értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, jogszabályi előírás) alapján állapítja meg abban az esetben, ha a megfelelő bizonylat a mérlegkészítésig nem érkezett meg, de a teljesítés a mérleg fordulónapjáig megtörtént. A megállapított érték és a ténylegesen számlázott összeg közötti különbözettel akkor módosítja az adott készlet értékét, ha az jelentős és az adott készlet a végleges bizonylat megérkezésekor megvolt. A különbözet akkor minősül jelentősnek, ha az meghaladja az adott készlet bekerülési értékének a 10 %-át. Abban az esetben, ha a különbözet jelentős, de a készlet már nincs meg, az anyagköltséget kell módosítani. 19..) Az egyesület tevékenységéből adódóan saját termelésű készlettel nem rendelkezik. 20..) Források értékelése: A kötelezettségek között szereplő, vevőktől forintban kapott előlegeket a ténylegesen befolyt összegben kell szerepeltetni a mérlegben. 21..) Terven felüli értékcsökkenés elszámolásával az egyesület nem él. 22..) Kis összegű követelések értékelése: A kis összegű követelésnek (Sztv. 55. (2) az egyesület vevőnként (partnerenként) 20 ezer Ft alatti tételeket nem minősíti. III. rész Az amortizáció elszámolása 23..) A terv szerinti értékcsökkenési leírás (Sztv. 52 ) elszámolása a használatbavétel időpontjától történik, a bekerülési értékből kerül elszámolásra. 24..) Immateriális javaknál: a vásárolt eszközöket a tényleges teljesítés napján, a vásárolt tárgyi eszközöket a számla alapján kell nyilvántartásba venni. 25..) Az értékcsökkenési leírás számítási módja: valamennyi eszközre lineáris. 26..) Értékcsökkenés összegének számítási alapja: minden eszköznél a bruttó érték. 5

6 27..) Értékcsökkenés elszámolása a nullaösszegű nettó értékig, vagy az előre meghatározott maradványértékig, a nyilvántartásból történő kivezetés időpontjáig történik, ha a nettó érték még nem érte el a nulla értéket. 28..) Kisösszegű immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése Az egyesület az 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értéket el nem érő vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben leírja. 29..) Egyéb esetekben az egyesület az alábbi leírási kulcsokat alkalmazz: (1) egyéb berendezések, felszerelések, gépek: 14,5 %, (2) számítástechnikai eszközök: 33 %. (3) szellemi tulajdon: 16,7 % 30..) Az egyesület az egyes eszközöknél egyedi értékelés alapján állapítja meg, hogy az immateriális javak, tárgyi eszköz tartósan szolgálja, vagy már nem szolgálja a tevékenységet, ezért minden évben leltárkészítéskor az Elnök igazolja, hogy az eszközt az egyesület ténylegesen használja. Az Elnök javaslatot tehet a kivonásról, ha az eszköz használhatatlan. IV. rész Értékhelyesbítés 31..) Az egyesület nem él a /Sztv. 57 (3)/ piaci értéken történő értékelés lehetőségével. 32..) Készletek nyilvántartása Az egyesület a vásárolt készletekről mennyiségi nyilvántartást nem vezet. A vásárolt készleteket a felhasználáskor azonnal költségként számolja el. 33..) Az egyesület tartalékot nem képez. IV. Fejezet Az egyesület pénzkezelési szabályzata 34..) A pénzkezelés átfogó szabályozásával alapozza meg az Egyesület az adminisztrátori feladatokat ellátó személy hatásköreit és felelősségeit. 35..) Az Alelnök feladata az Egyesület pénzügyi tervének elkészítése; a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. 36..) Gondoskodni kell az Egyesület fizetőképességének, likviditásának megtartásáról. 37..) Az Elnök gondoskodik mindazon nyilvántartások kialakításáról és folyamatos 6

7 vezetéséről, amelyek az Egyesület pénzügyi helyzetének áttekinthetőségét biztosítják. 38..) Az Elnök feladata különösen: - kapcsolattartás a számlavezető bankkal; - a Társaság pénzforgalmának bonyolítása; - számlák kiállítása, beérkező számlák kezelése; - esetleges fizetési viták rendezése; - biztosításokkal kapcsolatos ügyintézés; - készpénz kezelés felügyelete. 39..) Az Egyesület külön pénztárral nem rendelkezik. A pénzszükségletét a saját bevételeiből és a szervezet bankszámlájáról felvett készpénzzel biztosítja. Pénzkezeléssel a titkár kerül megbízásra. 40..) Utalványozás (1) Az utalványozó a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését jogosult elrendelni. Utalványozó: az Egyesület elnöke. (2) A kiadási bizonylatokat (a hozzátartozó számlával, számlákkal együtt), az Egyesület elnöke jogosult utalványozóként aláírni. Az aláírásokkal elismeri a kifizetések, bevételek jogosságát, mértékéért felelősséggel tartozik. 41..) A pénztárban tartható készpénz mértéke (1) A házipénztárban tartható készpénz összegét maximálisan 25 ezer Ft-ban határozza meg az Egyesület.. (2) Az Egyesület a készpénz tárolására pénzkazettát biztosít külön zárható szekrényben. (3) A pénztárban a forgalomban nem lévő bankjegyek és érmék nem lehetnek, ha pénzt átvevő hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, érmét kap, arról jegyzőkönyvet kell felvenni, hogy hol kitől, mikor kapta a bankjegyeket és érméket, és értesíteni kell a megfelelő szerveket (MNB, BM). (4) A házipénztárba bevenni és kivenni pénzt számla és be illetve kifizetési bizonylattal lehet, melyet az elnök utalványoz. 42..) A házipénztár működése (1) A pénzmozgásokról bevételi és kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyeket időrendi sorrendben kell rögzíteni. A bizonylatokat tintával, félre nem érthető módon kell kiállítani. A kiadási és bevételi pénztárbizonylat tömböket a szigorú számadású nyilvántartásba be kell vezetni a felhasználást megelőzően. (2) Az egyesület a ki és bevételi bizonylatokat számítógépes rendszerben rögzíti. (3) Szigorú számadású nyomtatványok még a számlatömbök. 7

8 (4) Bevételi és kiadási pénztárbizonylat: Jómagam Bt Házi kassza programjával készíti az egyesület. A pénztárbizonylatoknál az első példány a mellékletekkel együtt alapbizonylata a könyvelésnek. (5) Elszámolásra előleget az Egyesület nem ad ki. 43..) A pénztáros feladata: - a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, - a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a pénzügyi fegyelem betartásával; - gondoskodás a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg rendelkezésre állásáról; - a pénztári bizonylatok érvényességének, alaki és tartalmi helyességének ellenőrzése; - a pénztárral kapcsolatos elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem betartása; - a pénztárban elhelyezett értékek és szigorú számadású nyomtatványok őrzése, kezelése, a pénzügyi fegyelem betartása; - az üzleti titkok, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információk megőrzése; - vagyonvédelmi és adatvédelmi előírások betartása. 44..) A pénztárost távolléte esetén az Egyesület Elnöke által kijelölt tag helyettesíti. A pénztáros helyettesítésekor a helyettes feladatai a pénztáros feladataival azonosak, felelőssége a pénztáros felelősségéhez igazodik. 45..) A kerekítési kötelezettség és a kerekítés szabályai (1) Az 1 és a 2 forintos címletű érmék bevonása miatt a forintban, készpénzzel történő fizetés esetén, ha a pénztárból kifizetendő, illetve bevételezendő végösszeg nem 5 forintra, vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy a kerekítési szabály alapján kell a kifizetés, illetve a befizetés fizetendő végösszegét meghatározni és a kötelezettséget teljesíteni. (2) A kerekítés szabályai: a) a 0.01 forinttól 2, 49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; b) a 2.50 forinttól 4.99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; c) az 5,01 forinttól 7.49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; d) a 7.50 forinttól 9.99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni. 46..) A pénztár ellenőrzésére az Egyesület Ellenőrző bizottsága jogosult. 47..) A pénztárellenőr vizsgálja: - az alapbizonylatokat hitelességi szempontból, hogy azokat az arra jogosult személyek utalványozták-e; - a kiadási és bevételi bizonylatokhoz a pénztáros csatolta-e a szükséges alapbizonylatokat; - az egyes gazdasági események dokumentálása szabályszerűen történt-e; - a bizonylatokon nincsenek szabálytalan javítások; - megtörtént-e a szabályzatban előírt módon az alapbizonylatok érvénytelenítése; - a pénzkifizetések a szabályzatban meghatározott módon történtek-e. 48..) Az ellenőrnek meg kell vizsgálnia az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy az tartalmi, formai szempontból megfelel-e, másrészt, hogy a pénztári bizonylat adatai 8

9 megegyeznek-e az alapbizonylat adataival. 49..) A pénztárjelentés, valamint a kimutatott értékkészlet meglétének ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy - a pénztárjelentésben rögzített tételekhez megtalálhatók-e a pénztári és alapbizonylatok; - pénztárzárás alkalmával a pénztárjelentésben szereplő pénzkészlet összege egyezik-e a tényleges pénzkészlettel; - a készpénzen kívüli egyéb értékek nyilvántartása naprakész-e. 50..) A pénztári ellenőrzés tényét a pénztárkönyvben a pénztárellenőrnek kézjegyével el kell látni. 51..) Abban az esetben, ha a házipénztári zárlat ellenőrzésekor a készpénzkészletben eltérést állapít meg a pénztárellenőr, akkor köteles az eltérés rendezéséről intézkedni. 52..) A pénztáros havonta készít pénztárzárást. A pénztárzárást a pénztárellenőr minden alkalommal ellenőrizni köteles. 53..) A pénztár soron kívüli ellenőrzését bejelentés nélkül, váratlanul kell végrehajtani. Soron kívüli ellenőrzés idejére a pénztár működését fel kell függeszteni. 54..) Soron kívüli ellenőrzés esetében pénztárzárást kell készíteni, majd a pénztárellenőr ellenőrzése mellett a pénztáros címletenként megszámolva összesíti a pénztárban található készpénzt. Az összeget egyeztetni kell a pénztárzárás során kimutatott összeggel. Összegezni kell továbbá a pénztárban található egyéb értékeket. 55..) A soron kívül lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a pénztárzárás eredményét, és az esetleges hiányt, vagy többletet. A pénztárost az eltérésre nyilatkoztatni kell. 56..) Amennyiben a pénztárban hiány mutatkozik, azt a pénztárosnak kell megtérítenie, kivéve, ha bizonyítható, hogy a hiányt más személy szándékos károkozása, bűncselekménye, vagy vis maior okozta. 57..) A pénztárbizonylatok ellenőrzése során az ellenőrzésnek ki kell terjednie: - a készpénzes értékesítések tételei bevételezésre kerültek-e; - bankszámláról felvett pénz bevételezése megtörtént-e; - kifizetések bizonylatainak összegszerűsége megegyezik-e az alapbizonylatokon feltüntetett adatokkal; - az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásánál az elszámolás megfelelő időben megtörtént-e. 58..) A pénztárbizonylatokat formai és tartalmi szempontból egyaránt ellenőrizni kell. V. Fejezet Az egyesület leltározási szabályzata 59..) A leltározás az Egyesület tulajdonát képező, használatába, kezelésébe adott eszközök és azok forrásai, illetve a birtokában lévő idegen eszközök valóságban meglevő 9

10 állományának (mennyiségének) megállapítása. A leltározási tevékenységhez tartozik a hiányok és többletek megállapítása és azok rendezése (elszámolása) is. 60..) Az értékelés az Egyesület tulajdonát képező, kezelésébe, használatába adott tartós és 100 ezer Ft. feletti eszközök és azok forrásai forintértékének meghatározását jelenti. Ide tartoznak azok a kis értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, amelyek az elnök döntése alapján több éven át szolgálják az egyesület érdekeit. 61..) A leltározás a helyiségleltár alapján egyeztetéssel történik. VI. Fejezet Az egyesület selejtezési szabályzata 62..) A selejtezési eljárásba vont vagyontárgyakat annak érdekében, hogy a többi vagyontárggyal ne legyenek felcserélhetők, elkülönítetten kell tárolni. 63..) A selejtezéshez szükséges dokumentumok: - tárgyi eszközöknél az egyedi nyilvántartó lap másolata, vagy annak adatai, a tárgyi eszköz dokumentációja, - feleslegessé válásra vagy selejtezésre vonatkozó bizonyító iratok (jegyzőkönyv, szerviz javaslat, minőségi igazolás stb.) 64..) Selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a selejtezésre kerülő eszköz megnevezését, azonosítási számát 65..) A selejtezett vagyontárgyakat általában nem kell megsemmisíteni vagy használhatatlanná tenni. Ezt csak abban az esetben kell elrendelni, ha a megsemmisítést hatósági előírás teszi kötelezővé (pl.: gyógyszerek, romlott élelmiszerek, radioaktív anyagok esetében). 66..) Szoftverek selejtezésére vonatkozó különleges eljárási rend A szoftverek selejtezése az azt működtető tárgyi eszközről történő eltávolítással és amennyiben rendelkezésre áll - a telepítéshez szükséges adathordozó megsemmisítésével történik. Szoftverek selejtezését külön jegyzőkönyvbe a fentiek szerint kell rögzíteni. 10

11 67..) 68..) VII. Fejezet Záró rendelkezés A szervezeti és működési szabályzat az alapszabállyal együtt érvényes. (1) Jelen szervezeti és működési szabályzat január 1-én lép életbe. (2) Az SzMSz-t az Egyesület elnöksége elfogadta. Kelt: Kaba, az Egyesület elnöke... az Egyesület alelnöke... az Egyesület Titkára 11

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Jánossomorjai Sportegyesület Székhely: 9142 Jánossomorja Ibolya u.1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: Jánossomorja, 2012. június 19. Készítette: Kiss Sándor I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

T/4856 számú törvényjavaslat

T/4856 számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4856 számú törvényjavaslat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2008. január 2008.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Pénzkezelési szabályzat Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Jelen pénzkezelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A Társaság jellemző

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapvető költségvetési és költségviselési szabályok: A Klaszter létrehozásához és annak működéséhez, a Klaszter Menedzsment Társaság díjainak

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

E-mail-en küldve, előre fizetve 0. CD lemezen küldve, előre fizetve 700. CD lemezen utánvéttel 1800. Nyomtatott formában előre fizetve 1200

E-mail-en küldve, előre fizetve 0. CD lemezen küldve, előre fizetve 700. CD lemezen utánvéttel 1800. Nyomtatott formában előre fizetve 1200 MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Vállalkozói kettős könyvvitel ) Szolgáltatás ELSŐ ADAPTÁLÁS FOLYAMATOS ADAPTÁLÁS A 2. ÉVTŐL Árengedmény Ajándék: Egy választott

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Egyes egyéb szervezetek, kettős könyvvitel 2013.)

MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Egyes egyéb szervezetek, kettős könyvvitel 2013.) MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Egyes egyéb szervezetek, kettős könyvvitel ) Szolgáltatás ELSŐ ADAPTÁLÁS FOLYAMATOS ADAPTÁLÁS A 2. ÉVTŐL Árengedmény Ajándék: Egy

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2012. évben végzett tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2012. évben végzett tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2012. évben végzett tevékenységéről Áttekintés az egyesületről: - alapításának időpontja: 2006. - székhelye:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről Áttekintés az egyesületről: - alapításának időpontja: 2006. - székhelye:

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 19560942-1-06 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.013/2009./4.,5. Ligetszépe Szociális Alapítvány 6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. Telefon: 63/850-020 Kiegészítő melléklet 2015. január 1. 2015.

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről Áttekintés az egyesületről: - alapításának időpontja: 2006. - székhelye:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Részletesebben

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben hoztuk létre 150.000.- Ft alapítói vagyonnal. Alapító:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben