Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról"

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztály /2007-SZMM Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Budapest, augusztus

2 A szociális és munkaügyi miniszter /2007. (..) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. -ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) b), valamint g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) E rendelet hatálya a külön jogszabály szerint a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alatt álló, e rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt költségvetési szervekre, valamint e szerveknél közalkalmazotti jogviszonyban állókra terjed ki. (2) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél (a továbbiakban: NSZFI) foglalkoztatott közalkalmazottak tudományos munkakörbe sorolása tekintetében külön jogszabály rendelkezései irányadóak. A R. 2. -a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (A Törvény 20. és 20/B. -ához) 2. (1) Az E J fizetési osztályba tartozó munkakör betöltésére csak büntetlen előéletű személlyel létesíthető közalkalmazotti jogviszony. (2) Nem kötelező pályázat kiírása az 1. sz. mellékletben megjelölt munkakörökben. A pályázatra egyebekben a 6. (5) bekezdését alkalmazni kell. 3. A R. 2/A. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a (4) bekezdés hatályát veszti: (3) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére a munkáltatói jogkör gyakorlója a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egysége útján intézkedik. 4. A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A Kjt. 22. (1) (2) bekezdésével összefüggésben a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül e rendelet 1. sz. mellékletében az 1. és a 2. munkaköri csoport. 2

3 (2) Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául figyelembe vehető jogi szakvizsga, szakorvosi diploma, mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés, doktori fokozat (PhD, DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik. A R. a következő 4/A. -sal egészül ki: 5. 4/A. (1) A gyakornoki idővel kapcsolatos követelmények két általános, illetve szakmai részből állnak. (2) Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje a) a munkáltató feladataira és működésére vonatkozó jogszabályi feltételeket, b) a munkáltató alapító okiratát, belső szabályzatait, kollektív szerződését. (3) A szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a gyakornok kinevezésében meghatározott munkakör. (4) Az általános és a szakmai követelmények tartalmát, számonkérésének módját a munkáltató belső szabályzatában határozza meg. (5) A gyakornoki idő alatt a munkakör megváltozása esetén a korábbi munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek teljesítésének (6) bekezdés szerinti értékelését el kell végezni, az új munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségeket meg kell állapítani. A gyakornoktól ezzel összefüggésben nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését. (6) A munkáltató szakmai vezetőt (segítőt) jelöl ki, aki figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét, segíti a gyakornoki követelmények teljesítését és értékeli a gyakornok teljesítményét. Az értékelést a gyakornok minősítéséhez figyelembe kell venni. 6. A R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott a) az NSZFI főigazgatója, b) az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) igazgatója, c) a Regionális Képző Központok (a továbbiakban: RKK) igazgatója, valamint d) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (a továbbiakban: SZMI) főigazgatója. (2) Vezető beosztású közalkalmazott a) az NSZFI főigazgató-helyettese, gazdasági vezetője, irodavezetője és annak helyettese, programigazgatója, osztályvezetője és annak helyettese, titkárságvezetője, részlegvezetője, csoportvezetője, b) az OMFI igazgatóhelyettese, gazdálkodási egységvezetője, főosztályvezetője és annak helyettese, osztályvezetője és annak helyettese; c) az RKK igazgató-helyettese, gazdasági vezetője, valamint 3

4 d) az SZMI főigazgató-helyettese, gazdasági vezetője, igazgatója és annak helyettese, főosztályvezetője és annak helyettese, osztályvezetője, csoportvezetője. 7. A R. 6. -ának (1) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A magasabb vezető, valamint a vezető beosztással történő megbízásra kiírt pályázatot a szociális és munkaügyi miniszter az intézmény tevékenységével összefüggő hivatalos lapjában is közzé kell tenni. (2) Az (1) bekezdésben szereplő pályázat benyújtásának határideje a hivatalos lapban történő megjelenésétől számított 30 nap. (3) A pályázatot a magasabb vezető, valamint a vezető beosztással történő megbízás jogát gyakorló vezető által felkért bizottság véleményezi. A bizottságnak tagja a közalkalmazotti tanács elnöke. 8. A R. 7. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A szociális és munkaügyi miniszter a magasabb vezető beosztással történő megbízás tekintetében az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól különösen indokolt esetben felmentést adhat. A R. a következő 10. -sal egészül ki: (1) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen töltenie a) a munkahelyén legalább napi három órán át ionizáló sugárexpozíció kockázatának kitett közalkalmazottnak, b) a szakrendelést ellátó orvosnak. (2) A teljes napi munkaidőből a munkáltató rendelkezése szerint legalább hat órát kell a munkahelyen töltenie annak a közalkalmazottnak, aki teljes munkaidejében testnedvek, szövetek vételét és vizsgálatát végzi. 10. A R ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a munkáltató az 1. sz. mellékletben nem szereplő munkakört sorol be, illetve ettől eltérő megnevezést használ, akkor a kinevezésnek a munkakör egyedi megnevezésén túl a melléklet szerinti munkaköri csoport megnevezést is tartalmaznia kell. 11. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 4

5 14. (1) A magasabb vezető beosztású közalkalmazott vezetői pótléka a pótlékalap 300 százaléka. (2) A vezető beosztású közalkalmazottak vezetői pótlékát a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 12. A R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az OMFI közalkalmazottait munkahelyi pótlék illeti meg. A munkahelyi pótlék mértéke: a) a pótlékalap 120 százaléka: - röntgenben dolgozó orvos, asszisztens, - diagnosztikai (klinikai, kémiai) laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző orvos, egyéb egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkatárs, továbbá asszisztens, - légzésfunkciós vizsgálatot végző orvos és egészségügyi dolgozó, b) a pótlékalap legalább 36 százaléka valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező (szak)asszisztensi munkakörben dolgozó esetében. 13. A R sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1 4. sz. melléklete lép, egyúttal a R. kiegészül a jelen rendelet 5. sz. mellékletével megállapított 5. sz. melléklettel. 14. (1) Jelen rendelet szeptember 1-jén lép hatályba, és szeptember 2-án hatályát veszti. (2) A jelen rendelet 5. -ával megállapított R. 4/A. (4) bekezdésében meghatározott belső szabályzatot szeptember 30-ig kell elkészíteni. Eddig az időpontig a munkáltató határozza meg a gyakornoki idővel kapcsolatos általános és szakmai követelmények tartalmát, számonkérésének módját. Budapest, Dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter 5

6 1. sz. melléklet a szociális és munkaügyi miniszter /2007. (..) SZMM rendeletéhez 1. számú melléklet az 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelethez Munkakörök Munkakörök Fizetési osztályok A B C D E F G H I J 1. Szakértői munkaköri csoport számítástechnikai szervező * * szoftverfejlesztő, informatikus * * revizor (belső ellenőr) * * közgazdász szociológus szociálpolitikus mérnök munkavédelmi szakmérnök statisztikus manager * * szervező * felelős szerkesztő * kommunikációs vezető * * programvezető, vezető koordinátor * * szakértő, tanácsadó ellenőr * * szakreferens referens tanácsadó * * jogász, jogtanácsos orvos szakorvos * * pszichológus vegyész biofizikus biokémikus andragógus * * könyvtáros * instruktor I. * * felnőttképzési ügyintéző, referens * tudományos tanácsadó * * tudományos főmunkatárs * * tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs közegészségügyi-járványügyi felügyelő * egyéb magasan képzett ügyintéző * * Nem kötelező a pályáztatás 6

7 Munkakörök Fizetési osztályok A B C D E F G H I J 2. Ügyintézői munkaköri csoport jogi előadó * * belső ellenőr * * oktatástechnikus kommunikációs asszisztens * programasszisztens, koordinátor * könyvtáros * * informatikus, programozó * informatikus szervező * informatikus, számítógép hálózat üzemeltető * * humánpolitikai szervező * * humánerő-gazdálkodási ügyintéző * * bér- és társadalombiztosítási ügyintéző társadalombiztosítási ellenőr * * gazdasági ügyintéző * pénzügyi ügyintéző * számviteli ügyintéző * műszaki, igazgatási ügyintéző * statisztikai ügyintéző (fő)könyvelő * * előadó instruktor II. * könyvtáros asszisztens * * asszisztens * szakasszisztens (orvosi) * fogászati asszisztens * ápoló (szakápoló) * ápolási asszisztens * főnővér (klinikai, osztályos) (vezetői megbízás nélkül) főápoló orvosírnok tűzrendész * polgári védelmi munkakörben foglalkoztatott képzési szakasszisztens * munka- és tűzvédelmi előadó * * általános gazdasági ügyintéző * * Nem kötelező a pályáztatás 3. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport anyagnyilvántartó * pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó * * titkár(nő) * 7

8 Munkakörök Fizetési osztályok Nem kötelező a pá- A B C D E F G H I J lyázta- tás gyors- és gépíró * adminisztrátor * * iratkezelő, iktató * pénztáros * * adatrögzítő * telefon-, telex-, telefaxkezelő * kiadványszerkesztő * 4. Szolgáltató jellegű munkaköri csoport rendezvényszervező szakasszisztens * * (fő)szakács kézilány * * műszerész * kőműves * villanyszerelő * bútorasztalos * épületasztalos * raktárkezelő * személygépkocsi-vezető * tehergépkocsi-vezető * autóbuszvezető * gondnok raktáros * * vagyonőr * kazánfűtő * karbantartó kertész * nyomdász * * anyaggazdálkodó, anyagbeszerző * * 5. Kisegítő munkaköri csoport portás, recepciós * * hivatalsegéd, kézbesítő * * éjjeliőr * * intézménytakarító * segédmunkás betanított munkás * * állatgondozó * * Besorolási előírások: 1. Szakértői munkaköri csoportba kell besorolni azt a munkakört, amelyben egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel az intézmény alaptevékenységét segítő érdemi, műszaki, számítástechnikai, gazdasági, jogi stb. feladatokat kell ellátni. 8

9 2. Ügyintézői munkaköri csoportba kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú végzettséggel és szakképesítéssel vagy egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéssel operatív feladatokat kell ellátni. 3. Irodai és ügyviteli munkaköri csoportba kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú vagy alapfokú iskolai végzettséggel és szakképesítéssel, vagy szakképesítés nélkül, adminisztratív feladatokat kell ellátni. 4. Szolgáltató jellegű munkaköri csoportba kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú végzettséggel és szakképesítéssel vagy egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéssel, szakképesítést igénylő feladatokat kell ellátni. 5. Kisegítő munkaköri csoportba kell besorolni azt a fizikai munkakört, amelyben legfeljebb alapfokú iskolai végzettséget igénylő feladatokat kell ellátni. 2. sz. melléklet a szociális és munkaügyi miniszter /2007. (..) SZMM rendeletéhez 2. számú melléklet az 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelethez A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) Regionális Képző Központok (RKK) Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) 3. sz. melléklet a szociális és munkaügyi miniszter /2007. (..) SZMM rendeletéhez 3. számú melléklet az 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelethez A munkaruhára jogosító munkakörök Munkaruhára jogosult az orvos, az orvosasszisztens, az asszisztens, a szakasszisztens, az orvosírnok, a közegészségügyi-járványügyi felügyelő, a vegyész, a vegyésztechnikus, a technikus, az instruktor, a nyomdász, a gépkocsivezető, a takarító, a kapus, a portás, a kertész, a raktáros, a szakmunkás, a betanított munkás (pl. udvaros, telefonkezelő, fűtő), és a kollektív szerződésben meghatározott ügyintéző. 4. sz. melléklet a szociális és munkaügyi miniszter /2007. (..) SZMM rendeletéhez 4. számú melléklet az 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelethez A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel érintett munkakörei 1. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a) főigazgatója, b) főigazgató-helyettesei, c) gazdasági vezetője. 2. Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet 9

10 a) igazgatója, b) igazgatóhelyettesei, c) gazdálkodási egység-vezetője. 3. Regionális képző központok a) igazgatói, b) igazgató-helyettesei, c) gazdasági vezetői. 4. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a) főigazgatója, b) főigazgató-helyettesei, c) gazdasági vezetője, d) igazgatói. 5. sz. melléklet a szociális és munkaügyi miniszter /2007. (..) SZMM rendeletéhez 5. számú melléklet az 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelethez A vezetők illetménypótléka Beosztás megnevezése Vezetői pótlék mértéke (az illetményalap %- ában) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél: főigazgató-helyettes 250 irodavezető, programigazgató 200 irodavezető-helyettes 175 osztályvezető, titkárságvezető 150 osztályvezető-helyettes 125 részlegvezető 125 részlegvezető-helyettes 100 csoportvezető 100 Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetnél igazgatóhelyettes 200 gazdálkodási egységvezető 200 főosztályvezető 150 főosztályvezető-helyettes 150 osztályvezető 100 osztályvezető-helyettes 100 A Regionális képző központoknál: igazgatóhelyettes 250 gazdasági vezető 250 szektorvezető 150 osztályvezető 150 irodavezető

11 Beosztás megnevezése Vezetői pótlék mértéke (az illetményalap %- ában) A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnél: főigazgató-helyettes 250 igazgató 250 igazgató-helyettes 200 főosztályvezető 200 főosztályvezető-helyettes 150 osztályvezető 150 csoportvezető

[A Törvény 20/A. -ához]

[A Törvény 20/A. -ához] 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról A közalkalmazottak

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz Ezen adatszolgáltatás valamennyi egészségügyi szolgáltatás ideértve a gyógyszerellátást

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda Tartalomjegyzék 274/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 276/2010. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (VII. 22.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 31., szerda Tartalomjegyzék 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7508 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 30/201 (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél

Részletesebben

A kormánytisztviselői jogviszony szabályai

A kormánytisztviselői jogviszony szabályai Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. www.menedzserpraxis.hu A kormánytisztviselői jogviszony szabályai www.menedzserpraxis.hu Részlet A közalkalmazotti, köztisztviselői és kormánytisztviselői

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben