~ 3. G:,oss Telefonszám: }~ J4ZS. Agrf Telefaxszám: cím: A számlavezető pénzintézet neve: M Mí~5Á q, ~J~ ká ~-ol1z~u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ 3. G:,oss Telefonszám: }~ J4ZS. Agrf 1. 2. Telefaxszám: E-mail cím: A számlavezető pénzintézet neve: M Mí~5Á q, ~J~ ká ~-ol1z~u"

Átírás

1 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 1586/2014 Természetes személy pályázó neve: 2 i ~~6 Ml l-l Q J.X Gazdálkodó szervezet pályázó születési neve: anyjaneve: neve: cégjegyzékszáma/nyi Ivántartási száma: képviselő(k) neve, beosztása: ~J~ ká ~-ol1z~u Lakóhelye/székhelye település: TQLózr~j...j. ~s utca, házszám: -~jr~j 2 u. irányítószám: GoSS KSH szám: ~gj~5o31 -o-i4s-2m--o2 Adószám: 9SgWoGQr 4~2aS Levelezési címe (amennyiben a település: lakóhelytől eltér): ~qzg L. 1W~ S utca, házszám: YOEk P U. 2Q irányítószám: G:,oss Telefonszám: }~ J4ZS. Agrf Telefaxszám: cím: A számlavezető pénzintézet neve: M Mí~5Á q, A számlavezető pénzintézet címe: T21 ~J.j~_KíSk,UU54~_rc,~t_A Számlaszám: S2Scc~yi 2j~Á~ooí1.Lt4G Kelt:~.~~ ~J. év ~~}t~jm~.tfl hó.(~ napján ~ ~tá Ml ~Yyázó nm [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetén cégszerű aláírás] 10 ~ 3

2 - birtokmaximumot~---továbbá----f hektárnál---nagyobb--területet- -én; ---illetve----a--polgári melléklet Nyilatkozat pályázaton történő részvétel érvényességifeltételeinek történő niegfelelő~égrói Alulírytt ~/~ ~ H (~ (9J~ ~ mint a(z) (székhely: ~..... t wjp ) palyazo cegjegyzesre jogosult/meghatalmazott kepviseloje a Kiskunsag~ Nemzeti Park Igazgatóság 1586/2014 azonosító Számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában arról, hogy: nyi latkozom a) a Pályázati Felhívásban és Kiírásban foglalt valamennyi feltételt elfogadom; b) nem állok csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; (3 q) tevékenységemet nem rnggesztettem fel vagy nem fuggesztették fel; d) nincs az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 178. ~ 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozásom, helyiadó-tartozásom; q) hamis adat szolgáltatása miatt nem zártak ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásból; a birtokba lépés időpontjában nem lépem túl a Földforgalmi tv.-ben meghatárözott Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 4:96. * (1) bekezdése szerinti egyenesági rokonom, valamint egyéb gazdasági érdekeltségem sem a Magyar Allamtól, sem mástól nem bérel és/vagy nem tulajdonol; g) nem minősülök az Nemzeti Park Igazgatóság bármely vezetőjének, alkalmazottjának, illetve azok közeli hozzátartozójának sem természetes személyként, semjogi személy képviseletében; h) nincs a Nemzeti Park Igazgatósággal szemben 120 napnál régebben lejárt tartozásom, továbbá egyenesági rokonomnak, házastársamnak, élettársamnak, illetve olyan gazdasági társaságnak, amelyben én vagy egyenesági rokonom, házastársam, élettársam többségi befolyással rendelkezik, nincs a haszonbérbe adóval szemben 120 napnál régebben lejárt tartozása; Q a haszonbérleti díj Pályázati Kiírás 13. pontjában meghatározott mértékét, valamint a haszonbérleti szerződéstervezetben a haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseket elfogadom; J) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül természetvédelmi bírságot velem szemben nem szabtak ki, 3 éven belül természetvédelmi szabálysértési eljárásban felelősségemet jogerősen nem állapították meg, 7 éven belül természetkárosítás bűntette miatt büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. A nyilatkozathoz az alábbi mellékletek benyújtása kötelező: A b) és c) pontok vonatkozásában (a pályázat benyújtásakor) harminc napnál nem régebbi hiteles (cégbíróság által kibocsátott, illetve közjegyző által hitelesített) cégkivonat. A cl) pont vonatkozásában a (pályázat benyújtásakor) harminc napnál nem régebbi eredeti vagy 16

3 közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott másolati példányban benyújtott együttes igazolás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) és a helyi adók vonatkozásában szintén harminc napnál nem régebbi, az önkormányzat jegyzőjének eredeti vagy közjegyző/ügyvéd által hitelesített igazolás január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az adóhatósági igazolást is csak elektronikusan kérhetik a NAV-tól. Fontos hangsúlyozni, hogy az elektronikus együttes NAV igazolás csak addig közhiteles, amíg elektronikus formában létezik. Igy csak akkor fogadható cl a haszonbérleti pályázat során, amennyiben azt közjegyző vagy ügyvéd előtt nyomtatják ki, és ennek tényét a közjegyző, illetve ügyvéd rögzíti és a dátumot hitelesíti. Ezen együttes NAV igazolásnak tartalmaznia kell a NAV adóztatási szervéhez törvényen alapuló adó, bírság, pótlék (ideértve az illeték, az Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok és egészségügyi hozzájárulás, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, illeték), továbbá a NAV vámszervéhez törvényen alapuló vám, adó, pótlék, bírság megfizetésére vonatkozó adatokat ~4. ÁL pályázó neve B~tá HlL4~Ly [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás] 17

4 7. melléklet A pályázó státuszára vonatkozó kiegészítő nyilatkozatok Nyilatkozat földhasználati jogosultság fennállásáról természetes személy esetében Alulírott ]~i~..tk!k!.dd~y (lakóhely:~ 1Á~ö?S2A.W~ J.~4ályázó (által meghatalmazott képviselője ) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1586/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás 3. pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem teljes tudatában hogy: nyilatkozom, 1. a Földforgalmi tv. 5. ~ 7. pontja szerinti fdldművesnek minősülök, mert Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy vagyok, a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezem 2. a Földforga]mi tv. 5. ~ 7. pontja szerinti fdldművesnek minősülök, mert Magyarországon nyilvántartásba vett belfz5ldi természetes személy vagyok, igazoltan a) mező-rerdőgazdasági tevékenységet~ illewe kiegészítő tevékenységet saját nevemben és saját kockázatomra folyamatosan Magyarországon folytatom, és ebből igazoltan árbevételem származott vagy az árbevételem azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgaédasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy b) a legalább 25%-ban tulajdonomban álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősülök, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes kőzreműködésként végzi. 3. A Földforgalmi tv. 5. ~ 6. pontja szerinti fiatal földművesnek minősülök. 4. A Földforgalmi tv. 5. ~ 22. pontja szerinti pályakezdő gazdálkodónak minősülök. Kelt:7Ct~6qS~~1J~ Zc~Ák.cS~. ~1...:L. pályázó neve (az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy teljes nevét) ~L~ ~IHF~? 18

5 I Őstermelőkre vonatkozó nyilatkozat J~LMis tfjcki 9. U.9J Alulírottll RP t1jk)t~.k pályázó (lakohely ) (meghatalmazott képviselője ) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) 1586/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás 3. pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában arról, hogy: nyilatkozom nyilvántartási számmal rendelkező őstermelőnek minősülök. Csatolom a mezőgazdasági szerv által kiadott, tárgyévre érvényesített őstermelői igazolvány közjegyző által hitelesített másolati vagy ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott példányát vagy az illetékes falugazdász által kiállított igazolást. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. Kelt:tFuc5rpfl4~q ~ Dc/S. Dci. ÁÁ palyazo neve (sz alatras alatt olvashato modon szükséges feltüntetni az aláíró személy teljes nevét) 23

6 NyUatkozat a helybenlakásifeltéxelekfennáuásáról Alulírott 9~ Ro mint a(z) (székhely; ~1ELEkJ.~) pályázó cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) 1586/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás h) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában 1 nyilatkozom arról, ~ a 1. bejelentett lakóhelyem, székhelvem azon a településen vin, amelynek közigazgatási területén a haszonbérlet tárgyát képező termőttild fekszik, vagy amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező termőföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 10 km távolságra van. 2. bejelentett lakóhelyem, székhelyem olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező termőföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. (A pályázó a rá vonatkozó részt aláhúzással jelöli.) Pályázatomhoz csatolom a helyben lakást igazoló okiratok [személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy január 1. után kiadott (kártya formátumú)_jogosítvány] másolatát. Amennyiben a személyazonosító~ig~ölvány a lák~íh~t nem tiftilmazza, továbbcúilé~érés január 1. után kiadott jogosítvány esetén a lakeímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagyjegyzői igazolást is esatolni kell. Ajegyzői igazolás(ok)nak alá kell támasztania a legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó előírásnak való megfelelést. 3. a mező- és erdőgazdasági ü5ldek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény 5. ~ 9. pontja szerinti helyben lakó természetes személynek, vagy 5. ~ 11. pontja szerinti helybeli illetőségű jogi személynek vagyjogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek minősülök. jg~n Nem (megfelelő rész aláhúzandó) Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet esetében a fenti adatok igazolásául az eredeti, cégbíróság által kibocsátott, illetve közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott másolati példányban benyújtott cégkivonat szolgál. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. Kelt;1~Lö95v~LLf~ ~2o4k.o~.űA ~~.~k1iu%1 pályázó neve [az aláírás a tt olvasható módon szükséges feltüntetni ~z aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás] 28

7 é~ély ~ - Nyilatkozat saját tulajdonban lévő állatállomány meglétérbl Alulírott~ mint a(z) (székhely: tukofl2.ru44 ai~.w.k1m~~cpályázó cégjegyzésre jogosultlmeghatalmazott képviselője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) 1586/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Allapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletében felsorolt, legeltethető (lófélék, kérődzők) állatfajok állományainak tartását, tenyésztését végzem. Nem (megfelelő rész aláhúzandó) C Nyilatkozom arról, hogy a fentiek szerinti állatállományom részben vagy egészben a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megaflapitasarol szolo 4/2007 (I 18) FVM-KvVM egyuttes rendelet szerinti oshonos vagy Igen Nem (megfelelő rész aláhúzandó) Pályázatomhoz csatolom a nevem alatt szereplő legeltethető (lófélék, kérődzők) állatállomány meglétét igazoló dokumentumot [az Egységes Nyilvántartási Rendszerből (ENAR) letöltött állategyedleltárt vagy a Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal igazolását vagy tenyésztő szervezettől származó igazolást vagy marhalevél/ lóútlevél másolatát]. Kelt: T S2fz~,.Jj~v 2o(4. cia. ( {. (t~ LL..~td~tQ~y ~. i pályázó neve [az aláírás alhtt ol~r~ ~b~ikl, szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás]

8 100 hektár feletti birtoktcstméret esetén alkalmazandó nyilatkozatok: Nyilatkozat a természetvédelmi kezelés teljesítéséhez kapcsolódó együttműködésről Alulírott a ~kfl pályázó ~ képviselője~ ) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) 1586/2014 azonosító Számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhíváshoz kapcsolódóan ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Pályázati Felhívásban szereplő földrészletek természetvédelmi kezdési feladatait, hasznosítását a haszonbérlet időtartama alatt fennálló együttműködésre alapozottan, további partner/partnerek teljesítési segédletének igénybevételével vállalom. Az általam bevonásra kerülő teljesítési segédek a haszonbérleti szerződésben meghatározott természetvédelmi kezdési, hasznosítási kötelezettségből eredő feladatok ellátásában működnek közre. Igen (megfelelő rész aláhúzandó) Igen válasz esetén az együttműködő partner/partnerek vonatkozásában kitöltendő: Név Lakcím/székhely A teljesítési segédlet tárgya* * Természetvédelmi kezeléshez kapcsolódó egyes részfeladatok ellátása p1. gyepterület legeltetése. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben az együttműködő partnerek személyében változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. Kelt:wűL~95ZJ4IJ-S~S 2o41)~ o~. ÁL ~ palyazo neve (az alatras a att oly shat o on szükséges feltüntetni az aláíró személy teljes nevét) ~;

9 Nyilatkozat a haszonbérletijognak a birtoktest egy részére történő elfogadásáról Alulírott ~ t~.(tt~.e i pályázó (lakóhely: T4~$. ~? ) (meghatalmazott képviselője: ) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 1586/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhíváshoz kapcsolódóan ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy tudomásul veszem ás elfogadom azt, hogy amennyiben a pályázatomat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nyertessé nyilvánítja, úgy a haszonbérleti jogot a pályázati felhívásban közzétett birtoktestnek csak egy részére is elnyerhetem. Nem (megfelelő rész aláhúzandó) Kelt: ~U52sa~Lt4s 2ol~kitO~. tu~ ~.~ ~..~. pályázó neve (az aláírás alatt o va$h~o mó~ín ~4tik~éges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetén cégszerű aláírással)

10 - i/i - ~ NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL BÁCS-KISKUN MEGYEI AIJÓIGAZGATÓSÁGA ÜGYFÉLKAPCSOLATI OSZTÁLY KECSKEMÉT KIJR~JC KÖRÚT 16. Telefon: Telefax: (III III liiiliii! III Ügyszám: Ügyiratszám: Ugyintéző: Bán Györgyi EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások, bevallást pótló bevallások, önellenőrzések, átvezetési kérelmek - alapján igazolom, hogy: BIRŐ MIHÁLY ( ) 6085 FÜLÖPSZÁLLÁS TELEKI PÁL U. 26 adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott adótartozása és vámtartozása nincs. Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki. Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló elj árásokban. Ezen igazolás tartalmazza az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 72. S (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervének hatáskörébe tartozó, a 4. 5 (1) - (3) bekezdésében meghatározott adó, bírság, pótlék, adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat, továbbá az Art. 79. S (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervének hatáskörébe tartozó adó, bírság, pótlék, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetések (adó, illeték, díj, hozzájárulás, költség, bírság, kamat) megfizetésére vonatkozó adatokat. Kecskemét, szeptember 3. Nevében és megbízásából: Ellenőrzési azonosító: Erről értesülnek: 1.! Címzett 2./ Irattár Benda Ferencné igazgató (a hatáskör gyakorlója) J~n~k1. Bán G~(~gyji ügyir~téző (kiadmányozó)

11 m BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA Ügviratszám: 12.4/2669-2/2013. Ügyintéző: Sztánoczki Andrea Tárev: hatósági bizonyítvány Hiv. szám: Melléklet: Hatósági Bizonyítvány Bíró Mihály 6085 Fülöpszállás, Teleki Pál u. 26. szám alatti lakos (adóazonosító: ) kérelmére igazolom, hogy az ügyfél óta folyamatosan rendelkezik őstermelői igazolvánnyal. A hatósági bizonyítványt Bíró Mihály november hó 05. napján benyújtott kárelmére állítottam ki, az ügyfél által benyújtott ás a rendelkezésemre álló nyilvántartások adatai alapján, a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. t 837*(Iféfl3)i5~ké~dése ~ Az eljárási illeték megfizetésre került. Kecskemét, november 05. 1~ El 6000 Kecskemét, Halasi út. 34. PL 215. ~bacs-fm~nebih.gov.hu S 76/ ~ 76/ (1

~ hósí4na ján. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP L

~ hósí4na ján. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP L 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP L Pályázati azonosító szám: 1584/2014 Természetes személy pályázó neve: S,~La. W~ o~ születési neve: 2 ~ ~ anyja neve: c~j~?~arj utjr~ ~ ~ n Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I.

ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 1574/2014 Természetes személy pályázó neve: ~ kfl IQ O j Fjk) os születési neve: o%2~brist StLhQb Gazdálkodó szervezet pályázó anyjaneve:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására I. A pályázat rövid bemutatása A projekt címe A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): A projekt

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig

Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok hatósági eljárások előadó: Pintér Csaba igazgató Megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei

Részletesebben

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Felhívás

Haszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Székhely:7625 Pécs Tettye tér 9. Haszonbérleti Pályázati Felhívás Tamási település 4/2012 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

Részletesebben