ME 12 Fj~ 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ME 12 Fj~ 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I."

Átírás

1 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám~ 1580/2014 Természetes személy pályázó neve: Ft e- ~2-c( r t-t i~i t~ L.b 1 Gazdálkodó Szervezet pályázó születési neve: t~ ~. anyja neve: ~4-\2~A -~-t~l al~tix~ neve: cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: képviselő(k) neve, beosztása: Lakóhelye/székhelye település: cfv ~ utca, házszám: h-k~ L-a «- 5~ irányítószám: KSH szám: J~4~ ~G ~t Adószám: ~43gg5Q~~~ ~---fl Levelezési címe (amennyiben a lakóhelytől eltér): település: utca, házszám: irányítószám: lelefonszám: ~ A9~lL~ Telefaxszám: cím: ~ o A számlavezető pénzintézet neve: QrJ~q~ TO~nVt~L~ 1~1)Skr E~QflE A számlavezető pén~intézet címe:gotq ~c~t~p~ilwn, Ö6 0k ~sfd-í Ii. Számlaszám:~ ~ Keltl- ~ hó ~j1: napján ME 12 Fj~ i... [az alairas alatt olvashato modon szukseges feltuntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetén cégszerű aláírás]

2 ..ii~j3~.) pályázó cégjegyzésre jogosultlmeghatalmazott képviselője a Kiskunsági 6. melléklet Nyflatkozatpályázaton történő részvétel érvényességifeltételeinek történő megfeleló ségről AlulírottHe.~~7-~* mint a(z) lxj(székhely Nemzeti Park Igazgatóság 1580/2014 azonosító Számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában arról, hogy: nyilatkozom a) a Pályázati Felhívásban és Kiírásban foglalt valamennyi feltételt elfogadom; b) nem állok csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; c) tevékenységemet nem mggesztettem fel vagy nem függesztették fel~ cl) nincs az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 178. * 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozásom, helyiadó-tartozásom; e) hamis adat szolgáltatása miatt nem zártak ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásból; J,? a birtokba lépés időpontjában nem lépem túl a Földforgalmi tv.-ben meghatározott birtokmaximumot, továbbá 1200 hektárnál nagyobb területet én, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 4:96. ~ (1) bekezdése szerinti egyenesági rokonom, valamint egyéb gazdasági érdekeltségem sem a Magyar Államtól, sem mástól nem bérel és vagy nem tulajdonol; g) nem minősülök az Nemzeti Park Igazgatóság bármely vezetőjének, alkalmazottjának, illetve azok közeli hozzátartozójának sem természetes személyként, semjogi személy képviseletében; h) nincs a Nemzeti Park Igazgatósággal szemben 120 napnál régebben lejárt tartozásom, továbbá egyenesági rokonomnak, házastársamnak, élettársamnak, illetve olyan gazdasági társaságnak, amelyben én vagy egyenesági rokonom, házastársam, élettársam többségi befolyással rendelkezik, nincs a haszonbérbe adóval szemben 120 napnál régebben lejárt tartozása; Q a haszonbérleti díj Pályázati Kiírás 13. pontjában meghatározott mértékét, valamint a haszonbérleti szerződéstervezetben a haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseket elfogadom; j) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül természetvédelmi bírságot velem szemben nem szabtak ki, 3 éven belül természetvédelmi szabálysértési eljárásban felelősségemet jogerősen nem állapították meg, 7 even belül természetkárosítás bűntette miatt büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. A nyilatkozathoz az alábbi mellékletek benyújtása kötelező: A b) és c) pontok vonatkozásában (a pályázat benyújtásakor) harminc napnál nem régebbi hiteles (cégbíróság által kibocsátott, illetve közjegyző által hitelesített) cégkivonat. Á d) pont vonatkozásában a (pályázat benyújtásakor) harminc napnál nem régebbi eredeti vagy 16

3 közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott másolati példányban benyújtott együttes igazolás a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) és a helyi adók vonatkozásában Szintén harminc napnál nem régebbi, az önkormányzat jegyzőjének eredeti vagy közjegyző/ügyvéd által hitelesített igazolás január I -jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az adóhatósági igazolást is csak elektronikusan kérhetik a NAV-tól. Fontos hangsúlyozni, hogy az elektronikus együttes NAV igazolás csak addig közhiteles, amíg elektronikus formában létezik. Igy csak akkor fogadható el a haszonbérleti pályázat során, amennyiben azt közjegyző vagy ügyvéd előtt nyomtatják ki, és ennek tényét a közjegyző, illetve ügyvéd rögzíti és a dátumot hitelesíti. Ezen együttes NAV igazolásnak tartalmaznia kell a NAV adóztatási szervéhez törvényen alapuló adó, bírság, pótlék (ideértve az illeték, az Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok és egészségügyi hozzájárulás, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, illeték), továbbá a NAV vámszervéhez törvényen alapuló vám, adó, pótlék, bírság megfizetésére vonatkozó adatokat. Kelt.~4~qn~ zo4~l ~-~~ pályázó neve [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás]

4 7. melléklet A pályázó státuszára vonatkozó kiegészítő nyilatkozatok Nyilatkozat Rildhasználati jogosultság fennállásáról természetes személy esetében ~~ AlulírottN~z~d}LlJ1~ 1A~q~~ ~ ) pályázó (által meghatalmazott képviselője r... a i kunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1580/2014 azonosító Számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás 3. pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem teljes tudatában hogy: nyilatkozom, 1. a Földforgalmi tv. 5. * 7. ponca szerinti fóldművesnek minősülök mert Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy vagyok, a mezőgazdasági vagy er eszeti sza iranyu epzetts ge rő szóló 504/2013. XII. 29. Korai. rendele~ji meg atarozott mez gaz asági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezem 2. a Földforgalmi tv. 5. * 7. pontja szerinti fl5ldművesnek minősülök, mert Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy vagyok, igazoltan a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illletve kiegészítő tevékenységet saját nevemben és saját kockázatomra folyamatosan Magyarországon folytatom, és ebből igazoltan árbevételem származott vagy az árbevételem azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy b) a legalább 25%-ban tulajdonomban álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősülök, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi. 3. A Földforgalmi tv. 5. * 6. pontja szerinti fiatal fl5ldművesnek minősülök. 4. A Földforgalmi tv. 5. * 22. pontja szerinti pályakezdő gazdálkodónak minősülök. Kelt:~~ o~, p1, (-i~?~j2fl Mt(~iky... palyazo neve (az alairas alatt olvashato modon szükséges feltüntetni az aláíró személy teljes nevét)

5 Családi gazdálkodóra vonatkozó nyilatkozat AlulírottH~ ~Y ~ pályázó (lakóhely~!~ képviselője ) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) 1580/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás 3. pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában arról, hogy: családi gazdálkodónak minősülök. nyi latkozom A mezőgazdasági szerv által a nyilvántartásba vételről szóló eredeti vagy közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott vagy az illetékes falugazdász által kiállított igazolást csatolom. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a Fenti adatokban bármilyen változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. Kelt:~6f~LkP~ ~OÁLi.. o~ 44. P pályázó neve (az aláírás alatt o sható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy teljes nevét)

6 Nyilatkozat íz helybenlakásifeltételekfennállásáról Alu1írottkl6~ ~~Y 4~3Mb VT k mint a(z) ~O~2~LO 4~... (székhely: 1Mt~~4..33:) pályazó cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) 1580/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzetételre került Pályázati Felhívás h) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában arról, hogy: ~2~5 k4...~2, a I. bejelentett lakóhelyem, székhelyem azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a haszonbérlet tárgyát képező termőfbld fekszik, vagy amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező termőföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 10 km távolságra van. 2. bejelentett lakóhelyem, székhelyem olyan településen van amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező termőtbld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. (A pályázó a rá vonatkozó részt aláhúzással jelöli.) Pályázatomhoz csatolom a helyben lakást igazoló okiratok [személyazonosito igazolvány vagy útlevél vagy január I. után kiadott (kártya formátumú) jogosítvány] másolatát. Amennyiben a személyazonosító igazolvány a lakcímet nem tartalmazza, továbbá útlevél és 2001.január I. után kiadott jogosítvány esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagyjegyzői igazolást is csatolni kell. Ajegyzői igazolás(ok)nak alá kell támasztania a legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó előírásnak való megfelelést. 3. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény 5. * 9. pontja szerinti helyben lakó természetes személ nek vagy 5. * 11. pontja szerinti e y e i i etosegu jogi személynek vagyjogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek minősülök. l~en Nem (megfelelő rész aláhúzandó) Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a fenti adatok igazolásául az eredeti, cégbíróság által kibocsátott, illetve közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott másolati példányban benyújtott cégkivonat szolgál. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás következik be, Úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. Kelt:TJ~r~~2Od~.09.4k L...J...~M~ pályázó neve [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró ~zemély(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás] 28 (VI5

7 Nyilatkozat Saját tulajdonban lévő állatállomány meglétérói Alulírott~Q~4a0t..JL...J mint a(z)ccc ~Lc1~ (székhely:..n.. 2s1\ 3g, ~3J~) palyazo cegegyzesre jogosult/meghatalmazott kepviseloje a Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatóság (székbely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) 1580/2014 azonosító Számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Al lapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletében felsorolt, legeltethető (lófélék, kérődzők) állatfajok állományainak tartását, tenyésztését végzem. Igen Nem (megfelelő rész aláhúzandó) Nyilatkozom arról, hogy a fentiek szerinti állatállományom részben vagy egészben a védett őshonos mezőgazdasági ál latfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állat fajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet szerinti őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági ál latfajtákból áll. Igen Nem (megfelelő rész aláhúzandó) P~lyázatomhoz csatolom a nevem alatt szereplő legeltethető (lófélék, kérődzők) állatállomány meglétét igazoló dokumentumot ~az Egységes Nyi Ivántartási Rendszerből (ENAR) letöltött állategyedleltárt vagy a Nemzeti Elelmiszerláne-biztonsági Hivatal igazolását vagy tenyésztő szervezettől származó igazolást vagy marhalevél/ lóútlevél másolatát]. 0~. 44. ~t~i..ttn* palyazo neve [az alairas alatt olvashato modon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás] c4~-

8 ~. Nyilatkozat a haszonbérletijognak a birtoktest egy részére történő elfogadásáról Alulirott Fka-~ 6Lt.~ k pályázó (lakóheiy~ ~3yQ. Abt. 20~. ~s. ) (meghatalmazott képviselője: ) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 1580/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhíváshoz kapcsolódóan ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy tudomásul veszem és elfogadom azt, hogy amennyiben a pályázatomat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nyertessé nyilvánítja, Úgy a haszonbérleti jogot a pályázati felhívásban közzétett birtoktestnek csak egy részére is elnyerhetem. Igen Nem (megfelelő rész aláhúzandó) Kelt:~O?OO1cLfb~J3I 3~Mt. cj~. 44. pályázó neve (az aláíras alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetén cégszerű aláírással)

9 C) INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSÉHEZ (Kérjük, hogy a választ X -szel jelölje meg a sor utolsó kockájában, illetve adja meg a kért számszaki és szöveges adatokat!) 1. A pályázó gazdálkodási helyzete 1.1. A pályázó gazdálkodási szervezeti és jogi formája: - Családi gazdálkodó - Egyéni mezőgazdasági vállalkozó - Östermelő (ha csak ezzel ajogcímmel rendelkezik!) C - Szövetkezet, gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet E] 1.2. A pályázó bejelentett lakóhelye, székhelye szerinti település közigazgatási határa és a megpályázott fndrészletek által érintett települések közigazgatási határa közötti távolság [a Pályázati Kiírás pont h) alpontja szerint]: -0-l0kmközött km között E:J 1.3. A pályázó a mező-és erdőgazdasági földek forgabnáról szóló év~ CXXII. törvény 5. ~ 9. vagy 11. pontja szerinti helyben lakónak vagy helybeli illetőségűnek minóstl: Igen és helyben saját tulajdonú állattartó teleppel rendelkezik - Igen C -Nem C 1.4. A pályázó szakirányú végzettséggel rendelkezik (igazolás csatolása szükséges): [-Igen L Nem A szakirányú végzettség megnevezése. me~szerzésének helye. ideie: laranykalászos gazda. Kecskemét A pályázó gazdálkodási gyakorlattal rendelkezik (igazolás csatolása szükséges~: - Igen: 3-5 év között C -Igen: 5-lOév között C -Igen: 10 év felett -Nem. C A szakterület megnevezése, gazdálkodási gyakorlat kezdete, helye: lallattartás. tenyésztés, növényternwsztés év, Fülöi,szállás A pályázó a mező-és erdőgazdasági fbldek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény 5. * 6. pontja szerinti fiatal fbldművesnek minősül: -Igen C -Nem [EJ 1.7. A pályázó a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény 5. * 22. pontja szerinti pályakezdő gazdálkodónak minősül: I-Igen I C C 5

10 4 q nébih Termőföldtől az asztalig Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivata Földművelésügyi Igazgatóság 1024 Budapest. Keleti Károly u.24. Tel:06/1/ Fax: Ikt.sz.: Tárgy: Ugyintéző: Elérbetőség: 04.3/3372-2/ Hatósági bizonyítvány Gyuricza Anita 06/ ] 57; gyuriczaa~nebih.gov.bu HATÓSÁG! BIZONYÍTVÁNY A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 81/A. *. valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 19. ~ (5) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva igazolom. hogy Heizer Mihály (sz: ; azt: Héjjas Julianna; adóazonosító jel: ; cím: 6085 Fülöpszállás, Attila u. 38.;) az alábbi időszakokban - rendelkezett érvényes őstem-ielői igazolváimyal január december 31-ig folyamatosan január december 31-ig folyamatosan (őstermelői igazolványszám: ) (őstermelői igazolványszám: ) A hatósági bizonyítványt 1-leizer Mihály kérelmére, a mezőgazdasági őstermelői igazolványnak és a mezőgazdasági őstermelő adatainak országos nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 83. *-a szerint állítottam ki. A hatósági bizonyítvány Ileizer Mihály őstermelői jogviszonyának igazolására, fbldhaszonbérleti pályázat benyújtásához használható fel. A hatósági eljárásért az illetékről szóló évi XCIII. törvény 29. * (1) bekezdése alapján esedékes 3000 Ft illeték került megfizetésre. Budapest, szeptember AZ EREDETI VEL MINDENBEN MI HITELES MÁSOLAT Budapest, 201k SZEP 17 dr. Oravecz Márton elnök nevében és megbízásából Z~i?ion Richárd igazgató A halóság, blzonyílványi kapja - Cimzeit 2 Iratlár

11 Bács-Kiskun Megyei Kormányhiv Földművelésügyi Igazgatósága 6000 Kecskemét Halasi út 34. Pf.: / Szám: 12.4/ /2013. Tárgy: Családi gazdaság Előadá.Csorba Jánosné nyilvántartásba vétele HA TÁROZA T IIEIZER MIHÁLY ( 6085 FÜLÖPSZÁLLÁS, ATTILA UTCA 38., adóazonosító: ) mint családi gazdálkodó és a gazdálkodó család tagjainak ~én benyújtott közös kérelrnének helyt adok, és a 03/ számon a családi gazdaságot ás IIEIZER MIHALY családi gazdálkodót nyilvántartásba veszem. Megallapitom, hogy a gazdalkodo csalad további tagjai az alábbiak: P{EIZER TAMAS Nagykorú gyermek HEIZER ANDRÁS Nagykorú gyermek A családi gazdálkodó a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történő változtatást 15 napon belül köteles a hivatalnál bejelenteni és igazolni. Jelcn határozat ellen a kézbesítéstől számítolt 15 napon belül a Nemzcti Élclmiszcrlánc biztonsági Hivatalhoz címzett, (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi Igazgatóságához (6000 Kecskemét J-Ialasi út 34. Pf: 215) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni Idlebbezés illetéke ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 forint, de legalább forint, legfeljebb forint, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. INDOKLÁS A gazdálkodó család tagjainak közös kérelme alapján mcgállapítottam, hogy a családi gazdaság és HEIZER MIHÁLY családi gazdálkodó megfelel a termőföldről szóló többször módosított évi LV. Törvény és a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló többször módosított 326/2001. (XII. 30.) Kormány rendelet által előírt feltétcleknek, ezért a családi gazdálkodót nyilvántartásában regisztráltam. Ilatáskört a (XII. 27) Kormányrendelet biztosít. Ezcn döntés a köngazgalsi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. lörvény 12.* án 15 ~-án, 1 8.*-án, 19.~(l) bekezdésén, 20.~(l) bekezdésén, 21.~( I )bekezdésén, 71.*( 1) bekezdésén, 72~( 1) bekezdésén, 78*-án,95~-án,96*-án,97.*(l )bekezdésén, 98*( 1) bekezdésén, 99. ~( 1) bekezdésén alapul.

12 Jogorvoslati lehetőséget a Ket 98.*(1) bekezdése biztosít. A fellebbezési eljárás illetékről szóló tájékoztatás az illetékről szóló évi XCIII törvény 29.~(2) bekezdésének megfelelően történik Kelt.: Kecskemét Pog~I~ 1ipibor 1 ~Ja z gató Kapják 1. HEIZER MIHÁLY, FÜLÖPSZÁLLÁS, ATTILA UTCA Jogerőre ernelkedást követően NÉBIH 3. NAV 4. Irattár il HATÁROZAT JOGERŐS Az EREDErIVEL EGYEZŐ MÁSOLAT ~ot~c~ 201i SZEPJ

~ hósí4na ján. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP L

~ hósí4na ján. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP L 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP L Pályázati azonosító szám: 1584/2014 Természetes személy pályázó neve: S,~La. W~ o~ születési neve: 2 ~ ~ anyja neve: c~j~?~arj utjr~ ~ ~ n Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I.

3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. .. ~ év hó Ii. napján 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 1579/2014 Természetes személy pályázó neve: So tc~ ~ születési neve: Sc~,_4o6-?i ft~c ~ anyjaneve: ~~_tal~

Részletesebben

\kr~ ~~Lac. 3. melléklet ÁLta1ÁNos - PÁLYÁZATI ADATLAP i.

\kr~ ~~Lac. 3. melléklet ÁLta1ÁNos - PÁLYÁZATI ADATLAP i. 3. melléklet ÁLta1ÁNos - PÁLYÁZATI ADATLAP i. Pályázati azonosító szám; 3403/2014 Természetes személy pályázó neve: V /31 5?2Ai3 @ L C. ~ születési neve: - ~ anyjaneve;~ ~ Gazdálkodó szervezet pályázó

Részletesebben

3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I.

3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 1621/2014 Természetes személy pályázó neve: qs~d,~ i~sitcl születési neve: ~ anyja neve: CSq~3 M#~4JÁi Gazdálkodó szervezet pályázó

Részletesebben

jrányítószám: G G Li O

jrányítószám: G G Li O ÁTAÁNOS - PÁYÁZATI ADATAP I. 3. melléklet Pályázati azonosító szám: 1621/2014 flf~mészetes személy pályázó neve; D G y 16T J A.) születési neve: Vj V. t ~ H ~p~aneve: F ly~df [cfljí~ Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

~ 3. G:,oss Telefonszám: }~ J4ZS. Agrf 1. 2. Telefaxszám: E-mail cím: A számlavezető pénzintézet neve: M Mí~5Á q, ~J~ ká ~-ol1z~u

~ 3. G:,oss Telefonszám: }~ J4ZS. Agrf 1. 2. Telefaxszám: E-mail cím: A számlavezető pénzintézet neve: M Mí~5Á q, ~J~ ká ~-ol1z~u 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 1586/2014 Természetes személy pályázó neve: 2 i ~~6 Ml l-l Q J.X Gazdálkodó szervezet pályázó születési neve: anyjaneve: neve: cégjegyzékszáma/nyi

Részletesebben

06-3o-34t7-2~fÓ. 3. melléklet. 6ag5~ ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 1577/2014 Természetes személy pályázó

06-3o-34t7-2~fÓ. 3. melléklet. 6ag5~ ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 1577/2014 Természetes személy pályázó 3. melléklet Pályázati azonosító szám: 1577/2014 Természetes személy pályázó ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Gazdálkodó szervezet pályázó neve: cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: képviselő(k) neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ADATLAP I.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ADATLAP I. 3. melléklet ÁLTALÁNS PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 2854/2013 Természetes személy neve neve: LIBR JÁNS Pályázó születési neve Libor János anyja neve Barta Klára Jogi személy, Illetve Jogi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I.

ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 1574/2014 Természetes személy pályázó neve: ~ kfl IQ O j Fjk) os születési neve: o%2~brist StLhQb Gazdálkodó szervezet pályázó anyjaneve:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-175/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Debrecen település HB-75/2015 pályázati azonosító számú eljárásához

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Debrecen település HB-75/2015 pályázati azonosító számú eljárásához FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen település HB-75/2015 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat alkalmazó

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tiszavasvári település HB-154/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Derecske település HB-450/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat alkalmazó

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Győr település 9/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kőröstetétlen HU10-10634 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kőröstetétlen HU10-10634 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kőröstetétlen HU10-10634 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tata a HU21-20292 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tata a HU21-20292 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tata a HU21-20292 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Abony a HU10-10201 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Abony a HU10-10201 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Abony a pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja családi

Részletesebben

12/2012. (VI. 8.) VM utasítás

12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról 1 3. 2 A haszonbérbe adás 3.1. A Nemzeti

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kamond a HU21-31139 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kamond a HU21-31139 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kamond a pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bakonykúti,Isztimér a HU21-10202 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bakonykúti,Isztimér a HU21-10202 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bakonykúti,Isztimér a pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ócsa település a DINPI 7/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ócsa település a DINPI 7/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ócsa település a DINPI 7/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2015.04.27 amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - a gyakorlatban 2014. december 19. A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

vz wrlyóppmipzi ofi l r.nn'n uü1j L'áiIJ yi) I'LY'[q Székhely: 1149 Budapest, iyl - Vii V41!?ó)II'Á'á tazonosítószám: 775706

vz wrlyóppmipzi ofi l r.nn'n uü1j L'áiIJ yi) I'LY'[q Székhely: 1149 Budapest, iyl - Vii V41!?ó)II'Á'á tazonosítószám: 775706 Pályázati azonosító szám: HU32-21383 ofi l r.nn'n yi) I'LY'[q Székhely: 1149 Budapest, iyl - Vii V41!?ó)II'Á'á tazonosítószám: 775706 SE o vz wrlyóppmipzi uü1j L'áiIJ 1/17 Pályázati azonosító szám: HU32-21383

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben