~ hósí4na ján. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP L

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ hósí4na ján. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP L"

Átírás

1 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP L Pályázati azonosító szám: 1584/2014 Természetes személy pályázó neve: S,~La. W~ o~ születési neve: 2 ~ ~ anyja neve: c~j~?~arj utjr~ ~ ~ n Gazdálkodó szervezet pályázó neve: eégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: képviselő(k) neve, beosztása: Lakóhelye/székhelye település: Se Li 5~tC tt.4 ~ utca, házszám: ~ o~ t. A irányítószám: ~ 9 z ~ KSFI szám:!l~s1-2j-t t~qá Q ~3.-o3~ Adószám: Levelezési címe (amennyiben a települé~: lakóhelytől eltér): Telefonszám: utca, házszám: irányítószám: I. I 2. Telefaxszám: Cím: A számlavezető pénzintézet neve: q. ~k~~lí ~ULc?tt A számlavezető pénzin4ézet címe: ~ 22$J~ ~ ~\ L1 Számlaszám:_S~wo~_4 ~-Oorfl--o Kelt:..~Q*l~t~»KC-)O 4év ~ hósí4na ján pályázó neve [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetén cégszerű aláírás]

2 6. melléklet Nyuatkozatpályázaton történő részvétel érvényességifeltételeinek történő megfeleló ségről ÁluIí;ott mint a(z) ~1p4j31~M4Q~ pályázó cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1584/20 14 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában arról, hogy: nyi latkozom a) a Pályázati Felhívásban és Kiírásban foglalt valamennyi feltételt elfogadom; b) nem állok csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; c) tevékenységemet nem függesztettem fel vagy nem függesztették fel; d) nincs az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 178. * 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozásom, helyiadó-tartozásom; e) hamis adat szolgáltatása miatt nem zártak ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásból; J) a birtokba lépés időpontjában nem lépem túl a Földforgalmi tv.-ben meghatározott birtokmaximumot, továbbá 1200 hektárnál nagyobb területet én, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 4:96. ~ (1) bekezdése szerinti egyenesági rokonom, valamint egyéb gazdasági érdekeltségem sem a Magyar Államtól, sem mástól nem bérel és/vagy nem tulajdonol; g) nem minősülök az Nemzeti Park Igazgatóság bármely vezetőjének, alkalmazottjának, illetve azok közeli hozzátartozójának sem természetes személyként, sem jogi személy képviseletében; h) nincs a Nemzeti Park Igazgatósággal szemben 120 napnál régebben lejárt tartozásom, továbbá egyenesági rokonomnak, házastársamnak, élettársamnak, illetve olyan gazdasági társaságnak, amelyben én vagy egyenesági rokonom, házastársam, élettársam többségi (~J befolyással rendelkezik, nincs a haszonbérbe adóval szemben l20 napnál régebben lejárt tartozása; Q a haszonbérleti díj Pályázati Kiírás 13. pontjában meghatározott mértékét, valamint a haszonbérleti szerződéstervezetben a haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseket elfogadom; j) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül természetvédelmi bírságot velem szemben nem szabtak ki, 3 éven belül természetvédelmi szabálysértési eljárásban felelősségemet jogerősen nem állapították meg, 7 éven belül természetkárosítás bűntette miatt büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. Á nyilatkozathoz az alábbi mellékletek benyújtása kötelező: Á b) és c) pontok vonatkozásában (a pályázat benyújtásakor) harminc napnál nem régebbi hiteles (cégbíróság által kibocsátott, illetve közjegyző által hitelesített) cégkivonat. Á d) pont vonatkozásában a (pályázat benyújtásakor) harminc napnál nem régebbi eredeti vagy 16

3 közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett ás szárazbélyegzővel ellátott másolati példányban benyújtott együttes igazolás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) és a helyi adók vonatkozásában szintén harminc napnál nem régebbi, az önkormányzat jegyzőjének eredeti vagy közjegyző/ügyvéd áital hitelesített igazolás január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az adóhatósági igazolást is csak elektronikusan kérhetik a NAV-tól. Fontos hangsúlyozni, hogy az elektronikus együttes NAV igazolás csak addig közhiteles, amíg elektronikus formában létezik. Igy csak akkor fogadható el a haszonbérleti pályázat során, amennyiben azt közjegyző vagy ügyvéd előtt nyomtatják ki, és ennek tényét a közjegyző, illetve ügyvéd rögzíti és a dátumot hitelesíti. Ezen együttes NAV igazolásnak tartalmaznia kell a NAV adóztatási szervéhez törvényen alapuló adó, bírság, pótlék (ideértve az illeték, az Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok es egészségügyi hozzájárulás, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, illeték), továbbá a NAV vámszervéhez törvényen alapuló vám, adó, pótlék, bírság megfizetésére vonatkozó adatokat. Kelt: s-~c $~X~t~ ~y{4,o j..át1,.3 ~..k pályázó neve [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás] L1\L

4 7. melléklet A pályázó státuszára vonatkozó kiegészítő nyilatkozatok Nyilatkozat fbldhasználati jogosultság fennállásáról természetes személy esetében Alulírott (lakóhely: ~~Lh.e~é %%%Q~4 pályázó (által meghatalmazott képviselőjesm~?~~l~.ki.i9.a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1584/2014 azonosító számú pályázati eljárásh6z közzétételre került Pályázati Felhívás 3. pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem teljes tudatában hogy: nyilatkozom, 1. a Földforgalmi tv. 5. ~ 7. pontja szerinti fóldművesnek minősülök, mert Magyarországon nyilvántartásba vett belfndi természetes személy vagyok, a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezem 2. a Földforgalmi tv. 5. * 7. pontja szerinti R5ldművesnek minősülök, mert Magyarországon nyilvántartásba vett belrildi természetes személy vagyok, igazoltan a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevemben és saját kockázatomra folyamatosan Magyarországon folytatom, és ebből igazoltan árbevételem származott vagy az árbevételem azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy b) a legalább 25%-ban tulajdonomban álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősülök, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi. 3. A Földforgalmi tv. 5. ~ 6. pontja szerinti fiatal fbldművesnek minősülök. 4. A Földforgalmi tv. 5. * 22. pontja szerinti pályakezdő gazdálkodónak minősülök. Kelt: 5~ ~ St9nJ~UL S2LAun~ ~Jy~Q1 c\,t ~ pályázó neve (az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy teljes nevét)

5 ~. e~-~ Családi gazdálkodóra vonatkozó nyilatkozat AluIírou_ k.~ ~ pályázó (lakóhely: ~w.~meghatalmazott képviselőj~zm4,i~e~t.kq a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca I ~.) 1584/2014 azonosító Számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás 3. pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában arról, hogy: családi gazdálkodónak minősülök. nyilatkozom A mezőgazdasági szerv által a nyilvántartásba vételről szóló eredeti vagy közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott vagy az illetékes falugazdász által kiállított igazolást csatolom. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás következik be, ugy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. ~ 2.~o LL.1. pályázó neve (az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy teljes nevét)

6 coqa Nyilatkozat a helybenlakásifeltételekfennállásóról Alulírott mint a(z) 4L~L (székhely: ) pályázó cégjegyzésre jogosultlmeghatalmazott képviselője Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely; 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) 1584/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhívás h) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában arról, hogy nyilatkozom a 1. be~elentett lakóhelyem, székhelyem azon a tele.ülésen van, amel nek közi:az:atási területén a haszonbérlet tár~yát képező termőföld fekszik, va_y amel nek közi:az:atási határa a haszonbérlet tár át ké.ező termőföld fekvése szerinti tele.ülés közha!atási határát va kő o alom elől el nem z rt ma ánúton le fel ebb 10km távolsá.ra van. 2. bejelentett lakóhelyem, székhelyem olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező termőföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. (A pályázó a rá vonatkozó részt aláhúzással jelöli.) Pályázatomhoz csatolom a helyben lakást igazoló okiratok [személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy január 1. után kiadott (kártya formátumú) jogosítvány] másolatát. Amennyiben a személyazonosító igazolvány a lakcímet nem tartalmazza, továbbá útlevél és január I. után kiadott jogosítvány esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát Vagy jegyzői igazolást is csatolni kell. A jegyzői igazolás(ok)nak alá kell támasztania a legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó előírásnak való megfelelést. 3. a mező- és erdő azdasá i földek for almáról szóló évi CXXII. törvén onta szerinti hel ben lakó természetes személ nek, vagy 5. * 11. pontja szerinti helybeli illetőségű jogi személynek vagyjogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek minősülök. I ennem (megfelelő rész aláhúzandó) Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a fenti adatok igazolásául az eredeti, cégbíróság által kibocsátott, illetve közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott másolati példányban benyújtott cégkivonat szolgál. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak. Kelt5oL4yw~j7cuil. ~ pályázó neve [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás] 28

7 4j~k ~i k~~ Nyilatkozat saját tulajdonban lévő állatállomány meglétérbl lulírott mint a(z) QE~.C~i~xi.s~ (székhely: ~.ÁQ) pályázó cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) 1584/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályazati Felhívásban foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Allapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletében felsorolt, legeltethető (lófélék, kérődzők) állatfajok állományainak tartását, tenyésztését végzem. jg~ Nem (megfelelő rész aláhúzandó) Nyilatkozom arról, hogy a fentiek szerinti állatállomanyom részben vagy egészben a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körenek megállapításáról szóló 4/2007. (1. IS.) FVM-KvVM együttes rendelet szerinti őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtákból áll. Igen Nem (megfeleló rész aláhúzandó) Pályázatomhoz csatolom a nevem alatt szereplő legeltethető (lófélék, kérődzők) állatállomány meglétét igazoló dokumentumot [az Egységes Nyilvántartási Rendszerből (ENAR) letöltött állategyedleltárt vagy a Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal igazolását vagy tenyésztő szervezettől származó igazolást vagy marhalevél/ lóútlevél másolatát]. 2o4t1.~ pályázó neve [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás]

8 Nyilatkozat a haszonbérletijognak a birtoktest egy részére történő elfogadásáról A)Mlírott - ~ pályázó (lakóhely:.~-oc.-~ ) (meghatalmazott képviselője:.. Sn.a. ~őls~k.. ~.Á~ ) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u.1 19.) 1584/2014 azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati Felhíváshoz kapcsolódóan ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy tudomásul veszem és elfogadom azt, hogy amennyiben a pályázatomat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nyertessé nyilvánítja, Úgy a haszonbérleti jogot a pályázati felhivásban közzétett birtoktestnek csak egy részére is elnyerhetem. Igen Nem (megfelelő rész aláhúzandó) Kelt:9J~ ~ÁL 0~4k 3zi~~ pályázó neve (az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetén cégszerű aláírással) Óo~

9 C) INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSÉHEZ (Kérjük, hogy a választ X -szel jelölje meg a sor utolsó kockájában, illetve adja meg a kért számszaki ás szöveges adatokat!) I. A pályázó gazdálkodási helyzete 1.1. A pályázó gazdálkodási szervezeti és Jogi formája: - Családi gazdálkodó ~- Egyéni mezőgazdasági vállalkozó Vöstermelő (ha csak ezzel ajogcímmel rendelkezik!) L Szövetkezet, gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet 1.2. A pályázó bejelentett lakóhelye, székhelye szerinti település közigazgatási határa ás a megpályázott fóldrészletek által érintett telepüksek közigazgatási határa közötti távolság [a Pályázati Kiírás Pont h) alpontja szerint]: LP-lo km között I I - lo-20kmközött Dl 1.3. A pályázó a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény vagy I 1. pontja szerinti helyben lakónak vagy helybeli illetőségünek minősül: Igen és helyben saját tulajdonú állattartó teleppel rendelkezik - Igen C Nem C 1.4. A pályázó szakirányú végzettséggel rendelkezik (igazolás csatolása szükséges): -Igen j LNem I C A szakirányú véqzettsé2 megnevezé~~, me~szej-zésének helyes ide~ [Allate2észségőr, Cegléd, J937, A pályázó gazdálkodási gyakorlattal rendelkezik (igazolás csatolása szüksé: - Igen: 3-5 év között - Igen: 5-10 év között - Igen: 10 év felett [~em C C L-c A szakterület megnevezése, gazdálkodási gyakorlat kezdete, helye: [Ajlattartás, tenyésztés. növényterniesz~ás év. Soltszentin1re... I 1.6. A pályázó a mező- ás erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény pontja szerinti fiatal főldművesnek minősül: L Igen I-Nem D 1.7. A pályázó a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény pontja szerinti pályakezdő gazdálkodónak minősül: [- Igen 5 ici

10 H nébih Termő(oldtöl az asztalig Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság I ktsz: Tárgy: Ügyintéző: Elérhetőség: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. Tel:06/1/ Fa,: /2014. Hatósági bizonyítvány Papp Márta papprna~nebih.govhu HA TÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY A személyi jovedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Elelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól szóló 22/2012. (II. 29.) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva igazolom, hogy 81/A. *~ valamint a Nemzeti Korm. rendelet 19. * (5) Szlama Márton (6223 Soltszentimre, Szabadság u. 10.) az alábbi időszakban érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkezett: január december3l január december3l januárol december3l. őstermelői igazolvány száma- I őstermelői igazolvány száma: őstermelői igazolvány száma: A hatósági bizonyítványt Szlama Márton kérelmére, a kérelemhez csatolt dokumentumok, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolványnak és a mezőgazdasági ősteimelő adatainak országos nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 83. *-a szerint állítottam ki. A hatósági bizonyítvány Sziama Márton őstermelői jogviszonyának igazolására, haszonbérleti pályázathoz való csatolás érdekében került kiállításra. A hatósági eljárásért az illetékről szóló esedékes 3400 Ft illeték került megfizetésre. évi XCIII. törvény 29. * (1) bekezdése alapján Budapest, szeptember, AZ EREDETIVEL MINDENBEN HITELES MÁSOLAT Budapest zoit%kri ~ A hatósági bizonyítványt kapja: dr. Oraveez Márton elnök nevében és megbízásából Zsigmond Richárd igazgató 1-4. Szlama Márton Irattár

11 nács-iuskur ~ MEGYEI KORMÁNYWvATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA Ü2yiratszám: 12.4/2629-2/2013. Ügyintéző: Sztánoczki Andrea Tény: hatósági bizonyítvány Hiv. szám: Melléklet: Hatósági Bizonyítvány. Szlama Márton 6223 Soltszentimre, Szabadság u. 10. szám alatti lakos (adóazonosító: ) kérelmére igazolom, hogy az ügyfél óta folyamatosan rendelkezik őstermelői igazolvánnyal. A hatósági bizonyítványt Szlama Márton október hó 30. napján benyújtott kérelmére állítottam ki, az ügyfél által benyújtott és a rendelkezésemre álló nyilvántartások adatai alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 83. * (1) és (3) bekezdése szerint adtam ki fbldhaszonbérleti pályázathoz. Az eljárási illeték megfizetésre került. Kecskemét, október 30. Tibor tó 6000 Kecskemét, Halasi út. 34. Pf Wbacs-fin~nebih.gov.hu 76/ ~ 76/ LvÁ4~5~ Ő? ~ ~

12 Bács-Kiskun Megyei 6000 Kecskemét Bajcsy Zs. krt / Eti Hivatal Szám: /2002 Tárgy: családi gazdaság Előadó: Dr. Kovács Lóránt nyilvántartásba vétele HATÁROZAT SZLAMA MÁRTON (6223 SOLTSZENTIMRE, SZABADSÁG U. 10., adóazonosító jel: ), mint családi gazdálkodó és a gazdálkodó család tagjainak én benyújtott közös kérelinének helyt adok, és 03/ Számon a családi gazdaságot és SZLM4A MÁRTON családi gazdálkodót nyilvántartásba veszem. Megállapítom, hogy a gazdálkodó család további tagjai az alábbiak: SZEKERES ANDRÁS Kiskorú gyermek SZLAMA KATA Kiskorú gyermek SZLANA DÓRA Kiskorú gyermek A családi gazdálkodó a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatok ban történt változást 15 napon belül köteles hivatalomnál bejelenteni és igazolni. Jelen határozat eljen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz címzett, de a Bács Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz benyúj tandó fellebbezéssel lehet élni. INDOKOLÁS A gazdálkodó család tagjainak közös kérelme alapján megállapítottam, hogy a családi gazdaság ás SZLANA MÁRTON családi gazdálkodó megfelel a termőföldről szóló a évi CXVII. törvénnyel módosított évi LV. törvény És a 326/2001. (XII.30.) Korm. rendelet által előírt feltételeknek, ezért a családi gazdálkodók nyilvántartásában regisztráltam. Kelt. : Kecskemét, Ma~a ri JÉ}kéi / hiva ta~ve zett~7 Kapják: 1. SZLAMA MÁRTON, SOLTSZENTIMRE, SZABADSÁG U Körzeti Földhivatal 3. APEH Bács Kiskun Megyei Igazdatósága 4. FVM Földművelésügyi Hivatalok Főosztálya 5. Irattár

ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I.

ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. 3. melléklet ÁLTALÁNOS - PÁLYÁZATI ADATLAP I. Pályázati azonosító szám: 1574/2014 Természetes személy pályázó neve: ~ kfl IQ O j Fjk) os születési neve: o%2~brist StLhQb Gazdálkodó szervezet pályázó anyjaneve:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására I. A pályázat rövid bemutatása A projekt címe A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): A projekt

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Felhívás

Haszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Székhely:7625 Pécs Tettye tér 9. Haszonbérleti Pályázati Felhívás Tamási település 4/2012 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet Pályázati kiírás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról 1. A mezőgazdasági őstermelők adózása Fogalmak Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az

Részletesebben

Földművelésügyi Igazgatósága INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Név: Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága

Földművelésügyi Igazgatósága INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Név: Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Földművelésügyi Igazgatósága Iktatószám: VAH/FMO/29-2/2015 INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága (cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 2, telefonszám: 94/506-760,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

Részletesebben