Fuvarozási keretszerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fuvarozási keretszerződés"

Átírás

1 2c~bG)~oo3 Fuvarozási keretszerződés amely létrejött a KISKUNSÁGI NRMZETI PARK IGAZGATÓSÁG (6000 KECSKEMÉT, LISZT F.u.19. adószáma: , bankszánilaszáma: , telefon: 76/ ; fax: 76/ , képviselője: Dr. Vajna Tamásné igazgató) továbbiakban, mint Fuvaroztató, másrészről Androvicz István egyéni vállalkozó (székhelye: 6114 Bugac, Móriez Zs. u. 20., adószáma: , bankszánma száma: ) továbbiakban, mint Fuvarozó között az alábbi feltételekkel: A szerződés tárgya lj A jelen szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg. 1.1.! A KNP Igazgatóság tömegtakarmány, élőállat és erdei választékának az Igazgatóság saját állattartó telepeire történő beszállítása az alábbi szállítási távolságokban, illetve megoszlási arányban: km távolságban 65 % km távolságban 30 % km távolságban 4 % - 60 km távolság felett 1% /M egyedi fuvarozásokra a Fuvaroztató jelen keretszerződés alapján megrendelőt állít ki a tervezett fuvarozás megkezdése előtt 3 nappal. A Fuvarozó köteles a kiállított megrendelőt 24 órán belül visszaigazolni, ami a megrendelés érvényességi feltétele. A Fuvarozó vállalja a határidőben való teljesítést arra a speciális körülményre tekintettel, hogy a késedelmes teljesítés minőségromlást idézhet elő. Teljesítési határidő 2../ A keretszerződés időtartama: október 16-ától december 3 l-éig. Az ehenérték 3.1 A Fuvarozót az elvégzett tevékenységéért fuvardíj illeti meg. 3.1./A fuvardíj: Távolság (%-os Nettó egységár Ma Bruttó egységár Nettó ár (Ft) megosztás) (Ft/hála) (Ft/hála) (Ft/hála) 5-20 km ,5 8 12, távolságban (65%) km ,5 1062, távolságban (30 %) 40-60km ,5 1437, távolságban (4 %) 60kmtávolság ,5 1937, felett (1%)

2 Távolság ( % -os Nettó egységár Áfa Bruttó egységár Nettó ár megosztás) (Ftiélőállatlkm) (Ft/élőállat/km) (Ft/élőállatikm) (Ft/km) 5-20km ,5 212,5 170 távolságban (65%) 20-40km ,5 212,5 170 távolságban (30 %) km ,5 212,5 170 távolságban (4 %) 60 km távolság ,5 212,5 170 felett (1%) Távolság ( % -os Nettó egységár Áfa Bruttó egységár Nettó ár megosztás) (Ft/erdei (Ft/erdei (Ft/erdei (Ft/km) választék választék választék egység/km) egység/km) egység/km) 5-20 km ,5 212,5 170 távolságban (65%) km ,5 212,5 170 távolságban (30 %) km ,5 212,5 170 távolságban (4 %) 60 km távolság ,5 2 12,5 170 felett (1%) A fuvarozás összértéke Jelen keretszerződés időtartama alatt legfeljebb nettó ,-Ft, azaz harminenégymillió forint lehet. A fizetési ütemtervet a jelen szerződés melléklete tartalmazza. 3.2./ A 4. pontban meghatározott fuvardíjakat a felek 286 Ft/l az APEH által október hónapra közleményben közzétett gázolajárral határozták meg, melyre figyelemmel a díj nagysága az eseti jellegből következően előzetesen nem határozható meg. A szerződő felek jelen megállapod~sb~n rögzítik, hogy a feladatdk ellátására vonatkozóan a tényleges teljesítési körülmények alapján kerül megállapításra a díj nagysága, mely legfeljebb 5 %-os mértékkel növekedhet vagy csökkenhet az eredeti, 4. pontban meghatározott fuvardíj akhoz képest. 3.3./ A tényleges fuvardíj nagysága a jelen szerződés alapján kiállított megrendelőben szereplő, a ténylegesen megvalósult fuvarozási tevékenység befejezését, a bálák átvételét követően lehetséges, a fuvarozás befejezését követő elszámolás alapján. Az elszámolás alapja a menetlevél, a szállítólevél, amelynek ellenjegyzését a Fuvaroztató képviseletében a Természetvédelmi Vagyonkezelési Osztály vezetője vagy az állattenyésztési referens végzi el. 3.4./ A Fuvaroztató, mint központi költségvetési szerv kijelenti, hogy a fuvardíj fedezete rendelkezésre áll. 2

3 3.5./ A Fuvaroztató előleget nem biztosít, a fuvardíj at a benyújtott számla kézhezvételét követően 15 siapon belül átutalással egyenlíti M a Fuvarozó által megnevezett baakszámlára A számla benyújtásának feltétele az egyes megrendelőkben vállalt feladat teljesítését követően, a Fuvaroztató ellenőre által, a helyszíni ellenőrzés alapján kiállított teljesítésigazolás (a 3.3. szerint ellenjegyzett menetlevél, szállítólevél) becsatolása. A felek jogai-kötelezettségei A szerződő felek a szerződés teljesítésében együttműködnek. A szerződés teljesítését érintő minden lényeges kérdésről a felek egymást haladéktalanul értesítik. 4.1.! Fuvaroztató jogai kötelezettségei A Fuvaroztató jelentős természeti érték veszélyeztetésének észlelése esetén felfüggesztheti a Fuvarozó munkavégzését. A Fuvarozó a munkák felfüggesztése miatt kártalanítási igénnyel nem léphet fel a Fuvaroztatóval szemben, indokolt esetben azonban külön megegyezéssel a felek a munkavégzésre meghatározott határidőket módosíthatj ák A fuvarozandó bálaszámot, illetve a fuvarozás pontos helyét a Fuvaroztató esetileg közli a Fuvarozóval. A fuvarozandó bálaszám felső korlátját a 4. pontban meghatározott fuvardíj maximális összege képezi. 4.2./Fuvarozó jogai kötelezettségei ! A Fuvarozó köteles a munkavégzés befejezése előtt legalább 24 órával a Fuvaroztató illetékes természetvédelmi őrét értesíteni, ezzel az ellenőrzés lehetőségét biztosítani A Fuvarozó vállalja külön díjazás nélkül - a szállítójárműre való fel- és kazlakba történő lerakodást is Az átadott területen taláiható mezőgazdasági termény fuvarozását kizárólagosan a Fuvarozó végzi A Fuvarozó a fuvarozási tevékenysége folytán a fuvarozott bálákban bekövetkezett kárért.a fuvarozó módjára, más károkért az általános polgárijogi szabályok szerint febl ! A szállított bálák megsemmisülése, illetve megrongálódása esetén a Fuvarozó köteles a bálák értékét, illetve a bálákban beállott értékcsökkenést a Fuvaroztató részére megtéríteni A Fuvarozó köteles maradéktalanul betartani a természet védelméről szóló évi L~. törvény vonatkozó rendelkezéseit A Fuvarozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért, tájékoztatási, figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős. A Fuvarozó a Fuvaroztató utasítása alapján járhat el, és köteles minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatást adni a Fuvaroztatónak, amely veszélyezteti a szerződés teljesítését. A tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén az ebből eredő károkat a Fuvarozó köteles megtéríteni. 3

4 4.2.8.! A Fuvarozó a fuvarozás időtartama alatt köteles a munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani. Tűz esetén a Fuvarozó köteles a tűzoltás megkezdésével egyidejűleg a tűzoltóságot és a Megrendelőt értesíteni. Szerződésszegés - késedelem 5.1.! Amennyiben az időjárási viszonyok miatt az eseti egyeztetés eredménye alapján meghatározott teljesítési határidők lejártáig nem lehetséges a nevezett területeken található bálák elszállítása, Úgy a felek a teljesítési határidőt módosíthatják Kötbér ! Hibás teljesítési kötbér: a megrendelő által havonta elvégzett teljesítményértékelés alapján kerül megállapításra, melynek mennyisége az egyes teljesítési mutatókhoz rendelt, a tárgyhavi nettó fuvardíj %- ában meghatározott (10%-nak megfelelő) forintban meghatározott pénzösszeg ! Nemteljesítési kötbér: a nemteljesített fuvardíjra vetített nettó ellenérték 100%-a ! Meghiúsulási kötbér: a megrendelő 60%-os teljesítési mutató alatt rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést. 60%-os teljesítési mutató alatt a meghiúsulási kötbér al~pj a a meghiúsulást megelőző (a felmondást megelőző hónapban) a vállalkozó részére kifizetett nettó fuvardíj 100%-a. 5.3.! A Fuvaroztató késedelmes fizetése esetén a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot köteles fizetni a Fuvarozó részére. 5.4.! Amennyiben a Fuvarozó a tevékenysége során harmadik személynek kárt okoz például útját megrongálja, tevékenységét korlátozza, tulajdonában kárt tesz, stb. akkor az okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint felel. Egyéb rendelkezések 6.1.! A Fuvaroztató helyszíni ellenőrzéssel megbízott képviselője: Természetvédelmi Vagyonkezelési Osztály vezetője, illetve az állattenyésztési referens. A Fuvaroztató képviselője továbbá a helyileg szolgálatot ellátó természetvédelmi őr is, aki jogosult a működésiterületén helyszíni ellenőrzést végezni. A Fuvarozó részéről a munkák vezetője és képviselője: Androvicz István. 6.2.! A Fuvaroztató a munkaterületeket a 2. pontban meghatározott eseti egyeztetések alapján adja át a Fuvarozónak, a helyszínek közös megszemlélésével, illetve az elszállítandó mezőgazdasági termény mennyiségének és helyszínének pontos azonosításával. 6.3.! Jelen keretszerződés módosítására csak írásbeli formában - a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével - a szerződő felek erre felhatalmazott képviselőinek aláírásával kerülhet sor. A módosítás a fuvardíj maximális összegének emelésére nem terjedhet ki. 6.4.! Jelen szerződésből fakadó jogviták eldöntésére a felek a hatásköri szabályok értelemszerű figyelembe vételével a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ici. 4

5 6.5.! Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a közúti árufuvarozásra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak A felek tudomásul bírnak arról, hogy a Fuvaroztató költségvetési pénzfelhasználását az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizni jogosult, illetve a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. Továbbá mdomással bírnak arról, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVUJ. tv. ISJB * (1), (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát, tárgyát a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, a Fuvaroztató köteles közzétenni a 15/A ~- ban szabályozott módon. A felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőtjóvábagyólag írják alá. Kecskemét, október 16. ~.iw«~zki.. Kiskunsági Nerbjeti Park Igazgatóság képviseletében dr. Vajna Tamásné Androvicz István egyéni vállalkozó Fuvarozó ~D~C ~i7 istván Igazgató Fuvaroztató 6114Bug~..!: ~ fit 20. Ádos OTP~x 3r~~ni:.~07s 17

6

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: Budapest, V. ker. Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT FŐÉPÜLETÉNEK ÉS JEGES UTCAI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA AULA ÉS FŐÉPÜLET TETŐ FELÚJÍTÁSA, FŐÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓK

Részletesebben

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/414/10 SAP kód: 19882 GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az SZV Ellátó Konzorcium 2010. ( képviseletére jogosult konzorcium vezető: MOL Magyar

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS ~t-o fls~-xoo- ~2oÁ3 SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai U. 3. cégjegyzékszáma: 01-10-041633 adószáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS q VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A szerződés létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., tel.: 76/482611, fax: 76/481074, képviseli Dr. Boros Emil, Igazgató),

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KLÍMAKÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSE ÉS FELSZERELÉSE TÁRGYÁBAN ameiy létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3)iiib- G /.2Q10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: - egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u.19.; képviseli: dr. Vajna Tamásné igazgató távollétében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAROFFI TAGINTÉZMÉNYÉNEK UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Adószám: 15410072-2-16

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben