Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat"

Átírás

1 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1

2 Tartalom 1.Általános rendelkezések A Szervezeti és M ködési Szabályzat célja és feladata A Szervezeti és M ködési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok A Szervezeti és M ködési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az intézmény alapító okirata Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása Az intézmény vezetési szerkezete Az intézmény vezet je Az igazgatóhelyettes A vezet k intézményben való tartózkodásának rendje Az intézmény nevel testülete A pedagógiai (nevel és oktató) munka bels ellen rzésének szempontjai, elvei, rendje Kiemelt ellen rzési szempontok a nevel -oktató munka bels ellen rzése során: A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai Az intézmény szervezeti felépítése és vezetési szerkezete Az iskolaközösség A munkavállalói közösség Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A nevel k közösségei Pedagógiai, tantárgyi munkaközösségek Pedagógiai, tantárgyi munkaközösségek együttm ködésének rendje: Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A szül k közösségei és az iskolai SZMK A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevel testület A nevel k és a tanulók A nevel k és a szül k A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai

3 5.5 A fegyelmi eljárást megel egyeztetet eljárás részletes szabályai A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói jogviszony kezdete, a tanulók felvétele A tanulói jogviszony megsz nése A gyermekek, tanulók fogadásának rendje (nyitva tartás) A tanítás, a napi m ködés rendje Ügyelet Az intézmény elhagyása Belépés és bent tartózkodás rendje A mindennapi testedzés formái Az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni jogának átruházása A napközi otthon, az iskolaotthon m ködésére vonatkozó általános szabályok Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok Kirándulások Versenyek Étkeztetés A törvényes m ködés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az alapító okirat A pedagógiai program Az éves munkaterv Az elektronikus és az elektronikus úton el állított nyomtatványok kezelési rendje A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A számonkérés, beszámoltatás, értékelés, osztályozás formái, rendje A tanuló értékelése Az osztályozóvizsga rendje Az osztályozóvizsga lebonyolításának szabályai A tanuló mentesítése Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok ápolása A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, rendje

4 11.Az intézményi véd -óvó el írások, eljárások rendje A gyermek - és tanulóbaleset megel zésének feladatai A baleset esetén teend intézkedések rendje A gyermek- és ifjúságvédelem szabályai A gyermek- és ifjúságvédelem célja Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teend k szabályai A nemdohányzók védelme Az intézkedés célja A dohányzás iskolai szabályai Az intézményi tanács Az iskolai könyvtár m ködési szabályzata A szabályzat tartalmazza: A könyvtár m ködésének célja, a m ködés feltételei Iskolai könyvtárunk feladatai Az iskolai tartós tankönyvekkel kapcsolatos feladatok A könyvtár m ködésével kapcsolatos szabályok A könyvtár SZMSZ-ének mellékletei Záró rendelkezések Mellékletek 1. sz. Adatkezelési szabályzat 2. sz.iratkezelési szabályzat 3. sz. Munkaköri leírásminták 4.sz. Házirend 4

5 1.Általános rendelkezések 1.1 A Szervezeti és M ködési Szabályzat célja és feladata A Szervezeti és M ködési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, ködésének bels rendjét, a küls és bels kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és m ködtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt kapcsolatai és m ködési rendszerét tartalmazza. Megalkotása a Nemzeti Köznevelésr l szóló 2011.évi CXC.tv ban foglalt felhatalmazás alapján történik. 1.2 A Szervezeti és M ködési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok A szervezeti és m ködési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésr l évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmér l évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjér l 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjér l 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.3.A Szervezeti és M ködési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és m ködési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdekl k megtekinthetik az igazgatói irodában, a tanári szobában munkaid ben, továbbá az intézmény honlapján és a könyvtárban a nyitva tartási id alatt: Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevel testülete november 6-i határozatával,az SZMK és a diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadta el. A szervezeti és m ködési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelez érvény. A szervezeti és m ködési szabályzat az intézményvezet jóváhagyásának id pontjával lép hatályba, és határozatlan id re szól. 5

6 2. Az intézmény alapító okirata 6

7 7

8 8

9 3.Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása 3.1 Az intézmény vezetési szerkezete Az intézmény vezet ségének tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettes a szakmai munkaközösségek vezet i a diákönkormányzatot vezet tanár a közalkalmazotti tanács tagjai szakszervezetek képvisel i(amennyiben van) 3.2 Az intézmény vezet je A közoktatási intézmény vezet je a Köznevelési törvény el írásai szerint felel s az intézmény szakszer és törvényes m ködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény m ködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban el írt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezet je felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény bels ellen rzési rendszerének ködtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevel és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megel zéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A Közoktatási intézmény vezet je jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére átruházhatja. Az intézményi bélyegz k használatára a következ beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettes minden ügyben, a gazdasági ügyintéz és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szerepl ügyekben, az osztályf nök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesít be való beírásakor. Az iskola igazgatója köteles 2 évente vagyon nyilatkozat tételére, amelyet a felettese részére átad. Az intézmény vezet jének vagyonnyilatkozati kötelezettsége a megbízása lejártáig tart. 9

10 Az intézményvezet akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az igazgatóhelyettes hatásköre az intézményvezet helyettesítésekor saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igényl döntések meghozatalára, az ilyen jelleg feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait döntések részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesre,az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását. Az intézmény vezet jének feladatkörébe tartozik különösen: a) a nevel testület vezetése, b) a nevel és oktató munka irányítása és ellen rzése, c) a nevel testület jogkörébe tartozó döntések el készítése, végrehajtásuk szakszer megszervezése és ellen rzése, d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény m ködéséhez szüksége személyi és tárgyi feltételek biztosítása, e) az iskola szül i szervezetével, a közalkalmazotti tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervvel és a diákmozgalommal való együttm ködés, f) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, g) a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, h) a tanuló- és gyermekbaleset megel zésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban el írt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A közoktatási intézmény vezet je képviseli az intézményt, az intézmény egyszemélyi felel s vezet je. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az iskola vezet sége a szükségleteknek megfelel rendszerességgel tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az intézmény vezet ségének megbeszéléseit az igazgató vezeti. 3.3 Az igazgatóhelyettes A vezet beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezet i tevékenységét az igazgató irányítása mellett látja el. Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan id re 10

11 alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felel ssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Az iskola igazgatóhelyettese köteles 2 évente vagyon nyilatkozat tételére, amelyet a felettese részére átad. Ez a vagyonnyilatkozati kötelezettsége a megbízása lejártáig tart. Az intézmény köteles ezt a nyilatkozatot 2 évig meg rizni. 3.4 A vezet k intézményben való tartózkodásának rendje Szorgalmi id ben hétf l péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7 óra 30 perc és délután 16 óra között az intézmény igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezet k benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben el re kell írásban meghatározni. A reggeli nyitva tartás kezdetét l a vezet beérkezéséig az ügyeletes nevel, a délután távozó vezet után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felel s az intézmény m ködésének rendjéért, valamint jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettese közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az intézményben tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedés megtételére a nevel testület egyik tagját kell megbízni. A nevel testület tagjának felel ssége, intézkedési jogköre - a szervezeti és m ködési szabályzat eltér rendelkezésének vagy a munkáltató eltér írásbeli intézkedésének hiányában - az intézmény m ködésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefügg azonnali döntést igényl ügyekre terjed ki. 3.5 Az intézmény nevel testülete A nevel testület a nevelési oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevel testület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betölt munkavállalója, valamint a nevel és oktató munkát közvetlenül segít egyéb fels fokú végzettség dolgozója. A nevelési és oktatási intézmény nevel testülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési oktatási intézmény m ködésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményez és javaslattev jogkörrel rendelkezik. 11

12 3.6 A pedagógiai (nevel és oktató) munka bels ellen rzésének szempontjai, elvei, rendje A pedagógiai (nevel és oktató) munka bels ellen rzésének feladatai: biztosítani az iskola pedagógiai munkájának jogszer (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint el írt) ködését, el segíteni az intézményben folyó nevel és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, megfelel mennyiség információt szolgáltatni az igazgatóság számára a pedagógusok munkavégzésér l, megfelel számú adatot és tényt szolgáltatni az intézmény nevel és oktató munkájával kapcsolatos bels és küls értékelések elkészítéséhez. A nevel és oktató munka bels ellen rzésre jogosult dolgozók: igazgató, igazgatóhelyettes munkaközösség-vezet k Az igazgató - az általa szükségesnek tartott esetekben - jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellen rzési feladat elvégzésére kijelölni. 3.7 Kiemelt ellen rzési szempontok a nevel -oktató munka bels ellen rzése során: a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevel -oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevel és oktató munka színvonala a tanítási órákon. Ezen belül különösen: el zetes felkészülés, tervezés, a tanítási óra felépítése és szervezése, a tanítási órán alkalmazott módszerek, a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, 12

13 az óra eredményessége, a tanterv követelményeinek teljesítése, (tantárgyi eredménymérések.) a tanórán kívüli nevel munka, az osztályf nöki munka eredményei, közösségformálás. Az intézményen belüli általános ellen rzési feladatokat, valamint az ellen rzést végz, illetve az ellen rzött dolgozók jogait és kötelességeit a "Bels ellen rzési szabályzat" elnevezés igazgatói utasítás határozza meg. Az egyes tanévekre vonatkozó ellen rzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellen rzést végz, illetve az ellen rzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képez bels ellen rzési terv határozza meg. A bels ellen rzési terv elkészítéséért az igazgató a felel s. 3.8 A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés szempontrendszerét egyebekben a munkaközösségek közrem ködésével készítette el az iskola igazgatója. A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempont legyen, hogy az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan a következ kben ismertetett szempontok szerint osztja a szét az iskola igazgatója. A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik leginkább megfelelnek az alábbiaknak: Tanári munkáját kiemelked színvonalon látja el, azaz: sokrét pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekint en folytatja, órai munkáját magas színvonalon végzi, szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben, részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában, rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában, kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehet ségeket, eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez. Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: részt vesz a pedagógiai program, a m ködési szabályok elkészítésében és bevezetésében, részt vesz a helyi tantervek el készítésében, csiszolásában és bevezetésében, folyamatosan részt vesz a széleskör tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztésében 13

14 hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába, Nevel -oktató munkáját kiemelked színvonalon látja el, azaz: következetes nevel -oktató munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, és konzekvensen megköveteli, eredményes konfliktus-kezel stratégiát alakít ki, jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat, adminisztrációs tevékenységét pontosan és id ben elvégzi, Széles kör tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz: rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények el készítésében és szervezésében, azokon rendszeresen megjelenik, érdekl dési területének megfelel en részt vállal a diákok szabadid s programjainak szervezésében, részt vesz az iskola arculatának formálásában, er síti az iskola jó hírnevét Az évi teljes összeget a kiemelked munkát végz pedagógusok kapják differenciált mértékben a fentebb ismertetett szempontrendszer alapján. Egy esztend re kizárhatja az iskola igazgatója a kiemelt munkavégzésért adható keresetkiegészítésben részesül k köréb l azt a pedagógust: akivel szemben joger s fegyelmi határozat van érvényben, akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait munkájának nem megfelel végzése következtében feljegyzésben rögzítette az intézmény igazgatója, ha osztályzatadási kötelezettségét a naplóellen rzések során egynél több alkalommal számottev mértékben írásban kifogásolja az iskola vezet sége. A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti szempontok alapján történhet, így nem lehet szempont, pl.: az illet pedagógus fizetési besorolása, címpótlékban való részesülése, illetménypótlékban való részesülése (osztályf nöki, munkaközösség-vezet i, stb.), állami, önkormányzati, kitüntetésben, elismerésben, jutalomban való részesülése. 14

15 4. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetési szerkezete SZMK Igazgató Közalkalmazotti Tanács (KT) (iskolai és osztály) Szakszervezet (PSZ) Diákönkormányzat Iskola orvos és véd Igazgató helyettes Iskolavezet ség Iskolatitkár DÖK seg.ped. Munkaközösség vezet k Alsós mkv. Testnevelés mkv. Humán mkv. Reál mkv. Oszt.f nöki mkv. Napközis/szabadid s mkv. Osztályf nökök, szaktanárok Az intézmény közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 15

16 4.1 Az iskolaközösség Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 4.2 A munkavállalói közösség Az iskola nevel testületéb l és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló dolgozók köre adja. Az igazgató a megbízott vezet k és a választott képvisel k segítségével az alábbi iskolai közösségekkel tart kapcsolatot: szakmai munkaközösségek, szül i munkaközösség, diákönkormányzat, osztályközösségek. 4.3Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból tev dik össze. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehet ségeit a magasabb jogszabályok, valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata rögzíti. 4.4 A nevel k közösségei A nevel testület: Az iskola pedagógus munkakört betölt, valamint a nevel - oktató munkát közvetlenül segít közalkalmazottak a tagjai. Egy tanév során a nevel testület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet tanévzáró értekezlet félévi és év végi osztályozó értekezlet két alkalommal nevelési értekezlet munkaértekezlet havonta egy alkalommal Rendkívüli nevel testületi értekezletet kell összehívni, ha a nevel testület tagjainak egyharmada kéri, valamint ha a közalkalmazotti tanács és az iskola igazgatója vagy vezet sége ezt indokoltnak tartja. 16

17 A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint a nevel testületi értekezlet akkor határozatképes,ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van. A nevel testület döntéseit - ha err l magasabb jogszabály másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. A nevel testület személyi kérdésekben - a nevel testület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevel testületi értekezletr l emlékeztet t kell készíteni. A tantestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesz részt egy-egy értekezleten. 4.5 Pedagógiai, tantárgyi munkaközösségek Az azonos m veltségi területen tevékenyked pedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellen rzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. Meghatározzák m ködésük rendjét, elfogadják munkatervüket, megválasztják vezet jüket. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezet irányítja. A munkaközösséget a munkaközösség-vezet képviseli a különböz megbeszéléseken. A munkaközösség vezet jét az igazgató bízza meg. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek m ködnek: a./ Osztályf nöki munkaközösség (tagjai: az osztályf nökök) b./ Alsós munkaközösség (tagjai: tanítók) c./ Szabadid s,napközis munkaközösség (tagjai: azok a nevel k, akik a délutáni tanulást ill. szabadid s tevékenységet szervezik, irányítják) d./ Szaktárgyi munkaközösségek (tagjai: az adott tantárgyat oktató pedagógusok) -reál munkaközösség (reál tantárgyakat tanító fels s kollégák) -humán munkaközösség (humán tantárgyakat tanító fels s kollégák) -testnevelés munkaközösség (testnevelést tanító alsós,fels s kollégák) Munkaközösségek száma: 6 Tagok száma:munkaközösségenként több, mint öt f A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek, valamint az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. 17

18 A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, részt vesznek az iskolai oktató- nevel munka bels fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszer sítés), részt vesznek az egységes követelményrendszer kialakításában, a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérésében, értékelésében, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevel k önképzéséhez, összeállítják az osztályozó, - javító, - és bels iskolai vizsgák tételsorait, ezeket értékelik, segítik a pályakezd pedagógusok munkáját, javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezet személyére, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezet jének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységér l készül elemzések, értékelések elkészítéséhez. A szakmai munkaközösségek további feladatai: szakmai munkához szükséges dokumentumok módosítása a törvényi el írásnak megfelel en pályázati lehet ségek figyelemmel kísérése, pályázatok írásának koordinálása 4.6 Pedagógiai, tantárgyi munkaközösségek együttm ködésének rendje: A munkaközösségek vezet jük képviseletével együttm ködnek intézményen belül az iskolai nevel -oktató munka bels fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszer sítés), az egységes követelményrendszer kialakításában, a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérésében, értékelésében, az OKÉV mérések eredményeinek értékelésében, az ebb l adódó feladatok kidolgozásában, beválásának vizsgálatában az intézményi munkatervek, beszámolók intézményértékelés elkészítésében. Intézményen kívül pedagógiai szakmai szervezetekkel az intézmény fenntartójával. Kapcsolattartásának rendje: 18

19 A munkaközösséget a munkaközösség-vezet képviseli az iskolavezet ségi megbeszéléseken, pedagógiai és szakmai szervezetek megbeszélésein tájékoztatja a munkaközösség tagjait a megbeszéléseken elhangzottakról tájékoztatja az intézmény vezet jét a munkaközösségi megbeszélések határozatairól. 4.7 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevel testület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, err l tájékoztatni kell a nevel testületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevel testület választja, vagy az igazgató bízza meg. 4.8 A szül k közösségei és az iskolai SZMK Az iskolában a szül knek a törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szül i munkaközösségek (SZMK) m ködnek. Az osztályok szül i munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szül i munkaközösségei a szül k köréb l a következ tisztségvisel ket választják: - elnök - elnökhelyettes - tagok (igény szerint) Az osztályok szül i munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott SZMK-elnök vagy az osztályf nök segítségével juttatják el az iskola vezet ségéhez. Az iskolai szül i munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg: - megválasztja saját tisztségvisel it - kialakítja saját m ködési rendjét - az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét - képviseli a szül ket a törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében - véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szül kkel, ill. a tanulókkal kapcsolatosak - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szül kkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 19

20 Az iskolai szül i munkaközösség legmagasabb szint döntéshozó szerve az iskolai SZMK választmánya. Az iskolai SZMK választmányának munkájában az osztály szül i munkaközösségek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az iskolai szül i szervezet vezet ségét az iskola igazgatójának tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységér l. Az iskolai SZMK választmánya a szül k javaslatai alapján megválasztja az iskola SZMK tisztségvisel it: elnök elnökhelyettes Az iskolai szül i szervezetet az elnök vezeti, aki közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Az iskolai SZMK választmánya határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50%-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. 4.9 A tanulók közösségei Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek élén mint pedagógus vezet, az osztályf nök áll. Az osztályközösségek vezet je: az osztályf nök Az osztályf nököt az osztályf nöki munkaközösség vezet jével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, els sorban a felmen rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályf nökök osztályf nöki tevékenységüket a munkaköri leírásuk alapján végzik.. Az osztályf nök feladatai és hatásköre - Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejl dés jegyeire. - Együttm ködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. - Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szül i munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi el menetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. - Min síti a tanulók magatartását, szorgalmát, min sítési javaslatát a nevel testület elé terjeszti. Szül i értekezletet tart. 20

21 - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teend ket: napló vezetése, ellen rzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. - Segíti és nyomon követi osztálya kötelez orvosi vizsgálatát. - Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzend ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felel sével. - Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola el tt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közrem ködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. - Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályf nöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. - Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. Iskolai diákönkormányzat. A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesít szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény ködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és m ködési szabályzata szerint m ködik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A m ködéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezet je biztosítja a szervezet számára. A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segít tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal a diákközösség javaslatára az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves id tartamra. A diákönkormányzat minden tanévben az iskolai munkarendben meghatározott id ben diákközgy lést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezet je kezdeményezi. A diákközgy lés napirendi pontjait a közgy lés megrendezése el tt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákönkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatát az intézmény bels m ködésének szabályai között kell rizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja. A diákönkormányzat véleményét a hatályos jogszabályok szerint be kell szerezni az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása el tt,, a házirend elfogadása el tt 21

22 A vélemények írásos vagy jegyz könyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felel s. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés el tt kötelez kikérni a diákönkormányzat véleményét. 5.Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 5.1 Az igazgatóság és a nevel testület A nevel testület különböz közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus vezet k és a választott képvisel k útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: - az iskolavezet ség ülései - a különböz értekezletek - megbeszélések. Ezen fórumok id pontját az iskolai munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdet táblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevel ket. Az iskolavezet ség tagjai kötelesek: - az iskolavezet ség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseir l, határozatairól. - az irányításaik alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezet ség felé. A nevel k kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezet jük, illetve választott képvisel ik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezet ségével. 5.2 A nevel k és a tanulók Az iskola egészének életér l, az iskolai munkatervr l, az aktuális feladatokról az igazgató: az iskolai diákönkormányzat vezet ségi ülésén és a diákközgy lésen, valamint a folyosón elhelyezett hirdet táblán keresztül rendszeresen, valamint az osztályf nökök tájékoztatják a tanulókat. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejl désér l, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 22

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Prohászka Ottokár Jóváhagyás dátuma: 2014. április 30. Hatálybalépés dátuma: 2014. május 1. Érvényes: visszavonásig Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben