A környezetjog szabályozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetjog szabályozása"

Átírás

1 A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga Források: - EU7 rendezvénysorozat, PTE Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar, Pécs, szeptember 30. Dr. Gálvökgyi Mária elıadása - Bándi Gyula: Környezetjog, 2004 másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsıdleges: általában önálló jogszabály egységes a szemlélet a szabályozásban; tárgya a védelem. Szabályozási filozófia Hagyományos emberközpontú: alapja a pillanatnyi kihívásra adott gyors jogi válasz; célja a jelen nemzedék problémáinak megoldása. Jövı generáció védelmét szolgáló; Természet egyes környezeti elemeinek önmagában való védelmét szolgáló. Szabályozási módszer Szektoriális-integrált: a környezeti érdekek védelmét szektoronként, vagy a gazdasági-társadalmi élet más területeibe integrálva kezeli? (külsı integráció) az egyes környezeti elemeket külön-külön, vagy egységben kezeli? (belsı integráció) a környezetért felelı közigazgatás elkülönül, vagy beépül a közigazgatás egységes rendszerébe?

2 Az integrált szennyezés-megelızés és -ellenırzés alapelvei A jogfejlıdés kezdetén a szektoriális kezelés dominál. Példa az integrált megközelítésre: az integrált szennyezés-megelızés és ellenırzés alapelveire vonatkozó OECD javaslat, és az ez alapján született EU IPPC direktíva. Cél: a környezetben okozott kár kockázatának megelızése, vagy minimalizálása. Magában foglalja: anyagok,termékek életciklusának áttekintését ( bölcsıtıl a sírig ); anyagok vagy tevékenységek minden környezeti elemre gyakorolt hatásának feltérképezését; a hulladék mennyiségének és ártalmasságának minimalizálását; egységes eszközök alkalmazását; stb Szabályozási módszerek Jogi és állami befolyás érvényesülése szerint: hagyományos eszközök (jellemzı a közigazgatás túlsúlya, az állam meghatározó szerepe); gazdasági, piaci eszközök; önszabályozási módszer ( a piaci eszközök továbbfejlesztése - pl. EMAS - környezeti menedzsment és audit rendszerek 761/2001 EU rendelet. Szabályozási módszerek Környezethasználat, -terhelés megengedhetı, elfogadható mértékének meghatározása szerint: terhelés mérhetısége, számszerősítése a mértékrendelkezések valamilyen fajtájával; a terhelés keretének rugalmas meghatározása (a technika adott állásához való igazodás).

3 Mértékrendelkezések Mennyiségi mutatókkal igyekeznek meghatározni a környezethasználat elfogadható mértékét. Általában jogszabályi formában fogadják el. Lehetséges a technikai norma alkotása is szabvány, mőszaki irányelv keretében, de ennek jogi kötelezı ereje vitatható. Egyedi, specifikus esetben: közig. határozat. Határértékek: környezetminıségi értékek; kibocsátási, vagy teljesítményértékek - ezek vonatkozhatnak tevékenységre termékre Közvetlen elıírások (alkalmazási, vagy biztonsági) Listák Határértékek Környezetminıségi értékek (imissziós érték): A lehetséges szennyezıanyag-terhelés, vagy más megengedhetı, elviselhetı magatartás mértékét állapítják meg. Általában szennyezıanyag koncentráció megállapítását jelenti. Nem lényeges a forrás, a hangsúly a környezeti állapot fenntartásán van. (Pl. Ktv: szennyezettségi határérték fogalma). Pl. felszín alatti vízvédelmi irányelv (2005 jún.): A nitrát (50 mg/l) és a növényvédıszer, pontosabban peszticid (10 mikrogram/l) határértékek.

4 Kibocsátási vagy teljesítményérték (emissziós érték): A szennyezés keletkezésének oldaláról közelít. Arra ad választ, hogy mennyi lehet a kibocsátás, a környezetbe jutó terhelés mértéke. Általában kibocsátás bizonyos idıstartamára határozza meg (/óra, /nap). Lehet termékelıírás : pl jármő zajkibocsátása Lehet tevékenység elıírás. Közvetlen elıírások: Nem a szennyezıanyag mennyiségére vonatkoznak, hanem valamilyen magatartási, szakképzettségi, vagy felszereltségi követelményt állapítanak meg, vagy a termék anyagát, összetételét, összeállítását, akár külsejét, alkalmazásának feltételeit határozzák meg. Pl. elıírhatják környezetvédelmi szakember alkalmazását. Listák: Környezetvédelmi követelmények alkalmazási körét határozzák meg (pl. védett növény és állatfajok, engedélyezés alá vont tevékenység) A környezethasználat technikája, technológiája Az ebbe a körbe tartozó módszerek elıírják a környezetkímélı technológia alkalmazását. - best available technology BAT. Ennél tágabb értelmő az elérhetı legjobb technika (IPPC direktíva) - beletartozik pl. a szervezés is. BATNEEC... not entailing excessive costs.

5 Az EU környezetjogának struktúrája 1. Horizontális szabályok: Általánosan vonatkoznak valamennyi környezetvédelmi területre: környezeti hatásvizsgálat, stratégiai hatásvizsgálat; környezeti információ szabadsága, hozzáférhetısége; EMAS; Európai Környezetvédelmi Hivatal; Környezetvédelmi szabályok érvényesítésére vonatkozó jelentéstételi kötelezettség. ökocímke (környezetbarát termékjelzés) 2. Levegıtisztasági szabályok: levegıminıségi normákat határoznak meg a légszennyezı anyagokra - a kibocsátható mennyiséget korlátozzák -Keretirányelv 1996-ban 3. Hulladékgazdálkodás (legkiterjedtebb) keletkezés megelızése, anyagok újrahasznosítása elınyben részesítése szemben a környezetre veszély jelentı anyagok ártalmatlanításával 4. Vízminıségvédelem: felszíni, felszín alatti, fürdıvíz, ivóvíz (megengedhetı határértékek) - település szennyvíz kezelés (szennyezıdés csökkentése)keretirányelv Természetvédelem (legtöbb rendeleti szabályozás): madarakról szóló irányelv (vándorló madarak védelme), élıhely irányelv: flóra- fauna védelme + NATURA 2000 (természetvédelmi területek hálózatának létrehozása) LIFE közösségi pü alap az élıhely irányelv és a NATURA 2000 végrehajtására CITES (vadon élı állatok nemzetközi kereskedelmérıl szóló szabályok) 6. Ipari szennyezés: IPPC- integrált szennyezési és megelızés ellenırzési irányelv - kibocsátások olyan ellenırzésének a rendszere, amely az elérhetı legjobb technikákon (BAT) alapszik. Ipari létesítménynél: fekvése, környezeti feltételeinek (víz,levegı, talaj) integrált kezelése 7. Vegyi anyagok, GMO: minden kémiai anyagnak egységes bejelentési eljáráson kell átmennie, toxikusság, veszélyesség alapján kategorizálják Seveso (1982) - ipari tevékenységek baleseti kockázata Seveso II. (1996) - megelızés, következmények korlátozása, védelem magas foka GMO - használata, természetbe való kibocsátás korlátozása, módosított élelmiszerek címkézése.

6 AZ EU környezeti joganyaga 8. Nukleáris energia 9. Zaj- és rezgés elleni védelem:technikai berendezések, közlekedés zajszintje, egészségvédelem, munkahelyi ártalmak. 300 irányelv, rendelet, határozat, ajánlás irányelv: célokat fogalmazza meg, az eszközöket részletszabályokat tagállamok maguk dolgozzák ki keretirányelvek : elınyben - az EU csak a legszükségesebb kompetenciákat kívánja a tagállamoktól elvonni rendelet: általános, tagországokra közvetlenül hatályos, ezért nem kell átvenni (pl. ökocimke rendelet) - kötelezı határozat: az EU konkrét országokra hozza, végrehajtása kötelezı ajánlás: nem kötelezı jellegő Hatodik környezeti akcióprogram Környezet 2010: a jövınk, a választásunk Biztos alapokra építkezés - 5 korábbi program Környezetvédelmi célokat tőz ki, és tennivalókat (akciókat határoz) meg - nemzeti szinten - regionális és helyi szinten Az akcióprogram céljainak, prioritásainak megvalósítása A stratégai cselekvés ÖT útján: 1. A meglévı jogszabályok végrehajtásának javítása 2. A környezetvédelmi érdekek más szakmapolitikába integrálása 3. A környezetért mőködı piac ösztönzésével (együttmőködés az üzleti szférával, segítség a fogyasztóknak a tájékozott választáshoz, pénzügyi szektor zöldítése) 4. A polgárok felhatalmazása és a viselkedés megváltoztatása 5. A födlhasználati tervezés és irányítási döntések zöldítése

7 A 6. Akcióprogram prioritásai * Az éghajlatváltozás kezelése * Természet és biodiverzitás * Környezet és egészség * A természeti erıforrások és a hulladékok fenntartható kezelésének biztosítása 1. prioritás: Az éghajlatváltozás Az elmúlt 100 évben Európában az átlaghımérséklet 0,8 C-kal nıtt Mostanában mindig az elmúlt évtized volt a legmelegebb, É-Európa egyre esısebb, D-Európa egyre szárazabb Az éghajlatváltozás (2.) Az éghajlatváltozás (3.) Az üvegházgázok légköri koncentrációját stabilizálni kell - ne okozzon rendellenes változásokat a Föld éghajlatában Hosszú távú cél: 2020-ra az 1990-es szinthez képest %-os globális kibocsátás-csökkentés Rövid távon: EU (Kiotói Egyezmény) vállalta, hogy 1990-es szinthez képest 8 %-kal csökkenti üvegházgáz-kibocsátását re célok: 2020-ra: 20%-kal az 1990-es szint alá megy az üvegház hatású gázok kibocsátás; 20%-a az energia felhasználásnak megújítható energiaforrásból; 20%-os energiafelhasználás csökkentés a hatékonyság javítása révén. Intézkedések a probléma enyhítésére: specifikus intézkedések (energiatakarékosság, és energiahatékonyság) az éghajlat változási célok integrálása a szektorális politikákba (közlekedés, energia, mezıgazdaság) a kutatás erısítése (innovatív technológiák) a polgárok és a vállalkozások jobb informálása (helyi szinten jelentkezı következmények, közvetlen hatások)

8 Felkészülés az éghajlatváltozásra Szélsıséges idıjárási körülmények között helytálló közlekedési rendszerek több zöldterületet támogató várostervezés alkalmazkodó földhasználat és mezıgazdaság közegészségügyi intézkedések vészhelyzeti szolgáltatások korszerősítése Alkalmazkodási politikák Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz: tagállamok és a regionális és helyi hatóságok elsı fokára tartoznak az EU támogathatja ezeket az erıfeszítéseket NAGY KIHÍVÁS: A jövı generációja és a fenntartható fejlıdés üzleti szféra - innováció - haszon! 2. prioritás: Természet és biodiverzitás Társadalom - a természetre támaszkodik Emberi faj kötelessége: a maga, és a jövı generációk számára megırizni a természet belsı értékét Feszültségek: ember - természet közlekedés, ipar, mezıgazdaság szennyezése földhasznosítás - természeti erıforrások - újratermelıdés lehetısége biodiverzitás - alkalmazkodással a helyi adottságokhoz Természet és biodiverzitás (2.) Élıhelyek degradációja Európában: a madárfajok 38 %, lepkefajok 45 %-a fenyegetett vizes élıhelyek 60 %-a eltőnt erdık eltőnése bizonyos halállományok összeomlással fenyegetnek egyes nem kereskedelmi halfajok állománya megtizedelıdött

9 Természet és biodiverzitás (3.) Globálisan: Dél-Amerika: a biológiai sokféleség forró pontja (erdıirtás, illegális fakitermelés - trópusi erdık 90 %-a elveszett!) Nemzetközi állat és növénykereskedelem: 30 ezer faj! Értékes tájak fenntartása: megfelelı földgazdálkodás kell Talaj: erózió, szennyezés Turizmus és természet: szabályozatlan turizmus kárt okoz Cselekedni - amíg nem túlkésı! Természet és biodiverzitás: védelem és többpályás megközelítés az EU-ban Natura 2000 hálózat - természeti területek és életközösségek azonosítása - védeni és menedzselni eddig védett terület, összesen 850 ezer km2, 18%-a az EU teljes területének. ra2000/barometer/docs/spa.pdf 3. prioritás: Környezet és egészség LIFE (Pénzügyi eszközök a környezetvédelemért) program - élıhely és hálózat kialakítási projektek, 1992-tıl, (Nagykırösi pusztai tölgyesek ) Biodiverzitás stratégia - szektorális akciótervek Jogszabályok - vízminıség, levegıszenny, elsavasodás Agrárkörnyezetvédelmi vidékfejlesztési programok Halászati politika -integrált tengerparti zóna menedzsment Környezet (levegı,víz, talaj) hatása az egészségre: allergia, légzıszervi betegségek, rák és korai elhalálozás Évente a világon 13 millióan halnak meg megelızhetı környezeti hatások miatt. (WHO) Az Unió intézkedései: légszennyezı anyagok csökkentése, tisztább ivóvíz - végrehajtott jogszabályokkal Környezet-egészségügyi kérdések: sikerek ellenére további cselekvés és kezdeményezés - fürdés, vegyi anyagok, ( koktél hatás =kis mennyiségő szennyezıanyag felhalmozódás a szervezetben)

10 Környezet és egészség (2.) Megelızés és elıvigyázatosság: termelık/felhasználók adatszolgáltatási és vizsgálati kötelezettsége * Azonosítani kell az egészségi kockázatokat * Meg kell határozni a útját az emberi szervezetbe- ennek minimalizálása * Környezet-egészségügyi prioritások beépítése a szakmapolitikákba Környezet és egészség (3.) Vegyianyagok: mesterséges vegyi anyag - egészségügyi kockázatokról kevés ismeret - EU lista csak 140 veszélyes anyagról van Kihívás: új kárfelmérési és kármenedzsment rendszer kell - kockázatok és hasznok Peszticidek: hatással az egészségre - EU megközelítése betiltani a legkockázatosabbak kereskedelmi forgalmát az engedélyezetteknél pedig a legjobb gyakorlat szükséges felelısség: a tagállamok mezıgazdasága Környezet és egészség (4.) Vízkészlet minısége: kihívás -jogszabályok végrehajtása -víz keretirányelv =vízvédelem az összes vízre (jó állapot) - nemzeti, regionális és helyi hatóságok felelıssége! Légszennyezés: erımő, ipari üzem, jármővek, por, földközeli ózon - felelısség: helyi és reg.hatóságok. Hangsúly: elıírások teljesítése ( ) + CAFE ( Tiszta levegıt Európának a 10 mikrométernél kisebb légszennyezı részecskékre (PM10) vonatkozó irányelv, amelynek elıírásait a magyar jog is tartalmazza, 2005-ben legfeljebb 35 olyan napot enged meg, amikor a PM10 koncentrációja határérték felett lehet egy mérıállomáson)) + beltéri légszennyezés Zajszint: nagy probléma - EU lakosság 25 %-a érintett: stressz, alvászavar, szívbetegségek. Közlekedés! EU eddig határértékek + zajszennyezési jogszabály kell (2002-ben irányelv született) + információ a zajártalmakról

11 4. prioritás: Természeti erıforrások fenntartható használata és a hulladékgazdálkodás Megújul juló erıforr források (víz, levegı, fa, talaj) erıs igénybevétel alatt - környezeti eltartó képesség Nem megújul juló erıforr források sok: (fém, ásványok, szénhidrogének) - etikai dilemma, mekkora mennyiséget használjunk fel most, és mennyit hagyjunk a jövı generációnak Erıforr forrás-hat hatékonys konyság, - menedzsment Természeti erıforrások néhány indikátor Eln. Egység Népesség md 2,5 3,8 5,8 Városok 8 M felett Élelem.term. kal/fı/nap Halászat millió t/év Vízhasználat millió t/év Jármővek millió db 70,3 279,5 629 Mőtrágyafelh. millió t 36,5 83,7 140,3 Erdık l950=100 % Elefántok millió 6 2 0,6 Hulladékgazdálkodás Csak az EU-ban évente 1,3 milliárd tonna hulladék keletkezik. Ebbıl mintegy 40 millió tonna a veszélyes. Ez fejenként 3,5 millió tonna szilárd hulladékot jelent évente! Ehhez jön további kb. 700 millió tonna mezıgazdasági hulladék. hulladékgazdálkodás Keletkezés megelızése, hulladékgazdálkodás a hulladéktermelést le kell választani a gazdasági növekedéstıl- átfogó csökkentés veszélyes hulladékok elkerülése - kisebb kockázat az egészségre újrafeldolgozás- vissza a gazdasági ciklusba végleges lerakók számát minimumra csökkenteni ha keletkezik, lehetı legközelebb elhelyezni Cél: hulladék (lerakott) csökkentése 20 %-kal 2010, 50 %-kal 2020

12 még hulladékgazdálkodás Jobb hulladék és erıforrás gazdálkodás + hulladékgazdálkodás EU stratégia központi eleme támogatják: tagállamok többsége, EU Parlament A végrehajtást a helyi hatóságok végzik - közvetlen bevonás a jogszabályok elıkészítésébe, tapasztalatcsere

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Az európai környezetpolitika születése A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és tevékenység kialakulása az 1960-as évek vége,

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Az EU és hazánk környezetpolitikája 2. elıadás 5-8.

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 2. 2. rész. 4. fejezet 1 II.2.1 A környezetvédelmi politika alapelvei A környezeti kár és káresemény A Polgári

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben