Életképekben, zsánerképekben, magányos sétálgatások emlékeiben, szemérmesen szerelmes ábrándozásokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életképekben, zsánerképekben, magányos sétálgatások emlékeiben, szemérmesen szerelmes ábrándozásokban"

Átírás

1 Volt egyszer egy szegény dunántúli parasztfiú, aki mindenáron tanulni akart, sikerült is gimnáziumba jutnia, tanulhatott és olvashatott amennyit akart, de közbejött a világháború, és a jól tanuló diákot számos társával együtt kiráncigálták az iskolapadból, egyenruhába bújtatták, és fegyverrel a kezében csatatérre küldték, hogy azokat védje, akik őt és minden ősét szolgasorban tartották. Még szerencséje is volt, hogy nem esett el, mint százezrek a hasonló sorsúak közül, hanem hadifogságba került, ahonnét 1947-ben, huszonegy éves korában került haza. Akkor folytatta és befejezte a középiskolát, és merthogy megváltoztak az idők, egyetemre is kerülhetett, sőt mehetett a kitűnő Eötvös Kollégiumba, és a budapesti egyetem bölcsészkarán magyar-német tanári diplomát szerezhetett. Ekkor már költő volt, sőt olyan költő, akinek létét tudomásul kellett vennie minden olyan olvasónak, akinek füle van a versek zenéjéhez. A még egyetemista Simon István folyóiratokban egyre sűrűbben megjelenő költeményeit nem lehetett nem észrevenni. Méghozzá nem azért, mert jobban dübörögtek, mint a kortársak versei, hanem azért, mert az általános dübörgés közepette egyáltalán nem dübörögtek. Ez az ötvenes évek elején volt. A politikai történelem ezt az időszakot nevezi a "személyi kultusz" vagy a "dogmatizmus", az irodalomtörténet pedig a "sematizmus" korának. A költészet kötelezően harsány és vezércikk jellegűvé vált, a magánérzelem, a szerelem, a természet szeretete, a családi öröm vagy gyász szinte illetlenségnek számított, és közhelyek megverselése poétikai erénynek tetszett. E kötelezően harsány líra közepette megszólalt egy szerény, halk, a régi poéták magánörömeit és magánbánatait a népdalok dallamosságával kifejező lírai hang: a szegény emberek emlékeit őrző poéta gyöngéd érzelmekről valló hangja. 1

2 Illés Béla, az ünnepelt szocialista-realista példakép író, aki fegyelmezetten pártos kommunista és nagy hatalmú főszerkesztő, de lelke mélyéig konzervatív érzésű olvasó volt (Csokonait jobban szerette, mint József Attilát, Puskint sokkal jobban, mint Majakovszkijt és Victor Hugót meg Musset-t lelkesebben, mint Éluard-t vagy Aragont) - Simon István első verseskötetét úgy adta át a kritikára kiválasztott írónak, hogy: "Végre egy kommunista költő, aki nemcsak kommunista, hanem költő is!" Simon Istvánnak legelső verseskönyvétől kezdve rangja volt a kortársi irodalomban. Költeményeinek szívhez szóló, szelíden érzelmes hangja azt is elfeledtette bírálóival, hogy többet ír magánélete érzelmeiről, gyermekkori emlékeiről, ifjúkorának tájszépségeiről, mint a napi politikai kérdésekről. Igaz, kétségtelen volt, hogy a nép legmélyéről érkezett, bár igazi filosz-értelmiségivé változott. De az is kétségtelen volt, hogy az a stilizált pártosság, az a szakadatlan vezércikkhang, amely úgyszólván kötelező volt azokban az években, merőben idegen ettől az idilli képekben gyönyörködő, a néppel, a tájjal, a hazával szinte magánkapcsolatban élő lélektől. A személyi kultusz korának hivatalos kritikája általában riadtan és gyanakodva állt szemben mindennel, amire a merőben elavultnak vélt "báj" jelzője illett. Márpedig Simon István mindig népdalközeli költészetén úgy uralkodik a báj szelíd derűje, mint a napfény a június végi búzatáblákon. Talán egész évszázadunkban nincs még egy ennyire pátoszmentes magyar költő. Az ő kommunista meggyőződése sohase szólal meg elvont kinyilvánításokban, semmi sem idegenebb tőle, mint akár az ódai szenvedély, akár a publicisztikus okoskodás. Életképekben, zsánerképekben, magányos sétálgatások emlékeiben, szemérmesen szerelmes ábrándozásokban 2

3 szólalnak meg azok az emberhez méltó, árnyalt érzelmek, amelyeket egy népe egészével azonosuló, az élet szépségeit, az élet apróságaiban felismerő és felismertető, bölcsészműveltségét szinte szégyellő tanárember elmond önmagáról. Simon Pista - mert Istvánnak csak írták a nevét, de valójában Pista volt valamennyiünk számára - nem véletlenül szerzett tanári diplomát. Volt ő közben irodalmi rovatvezető, szerkesztő, főszerkesztő, sőt országgyűlési képviselő is, de igazából olyan költő volt, aki közben szakadatlanul tanár, népének oktatója és nevelője akkor is, ha történetesen egyéb, igen bokros teendői közt nem ülhet katedrán. De jobban szerette a katedrát, mint a szerkesztői asztalt, holott nagyon jó és nagyon méltányos szerkesztő volt. Ha egy verset vagy novellát nem közölt elég gyorsan, mert a kéziratok torlódtak, olyan szégyenkező arccal nézett az íróra vagy költőre, hogy az megsajnálta, és még ő vigasztalta Pistát, hogy "nem baj, majd hozod később". Mint tanár sokkal biztonságosabban érezte magát, itt az ő kezében volt az anyag, se Petőfi, se Goethe költeményei nem késtek, akkor került rájuk a sor, amikorra betervezte. A Színművészeti Főiskolán, ahol irodalmat tanított, egyértelműen szerették: a tanárok közt eszményi kartárs volt, az osztályokban lebilincselő magyarázó. Persze ekkor is lírikus volt: Magyar Irodalomtörténete hangvételben és szellemben közelebb áll a lírai vallomásokhoz, mint a tudományos értekezéshez. (Szeretett volna valamikor később egy hasonlóképpen lírai hangú német irodalomtörténetet is írni, hogy végre megfogalmazza személyes viszonyát Hölderlinhez és Heinéhez, de erre már nem adatott idő rövid életében.) 3

4 Csak a tanári tevékenységet nem sajnálta, mint elvesztett időt. Mert kötelező hivatali és közéleti elfoglaltságai ránehezedtek, elvették a drága órákat a magányos ábrándozásoktól és gyönyörűséget adó versírástól. Nem is tagadta, hogy a versírás számára nem valami öngyötrő szenvedés, hanem boldogító gyönyörűség. Nem tartotta magát modern költőnek. Nem is tagadta, hogy Petőfi és Heine a legfőbb kedvencei, és Catullust jobban szereti, mint Vergiliust vagy Horatiust (mert nemcsak németül tudott igen jól, de biztonságosan olvasott latinul is.) Voltak, akik költészetét egyenest Petőfiétől származtatták, mint afféle elkésett petőfieskedőt. Pedig nem is rokon lélek Petőfivel; hangja sokkalta lágyabb. Ez a mélységes demokratizmus, amely még a harcias indulatokat is szelíd bensőséggel fejezi ki, inkább Tompa Mihályt és Juhász Gyulát érezteti elődjeinek és fő hagyományainak. Csak az érzelmek és a költői megvalósítás áttétel nélküli közvetlensége - és persze a népdalközeliség - vall a két, számára legtiszteltebb klasszikusra: Petőfire és Heinére. És a feltétlen őszinteség. Simon Pista sohase hazudott, sem versben, sem élőszóban. Ez a marxista materializmust valló dunántúli parasztfiú mindig szeretettel emlékezett vissza gyermekkorának vallásos élményeire. Egy ízben, mint a Kortárs főszerkesztője elismerő kritikát íratott az Amerikában élő magyar papköltőről, Tűz Tamásról. A kritikusnak, aki hozzá hasonlóan nagyra becsülte a messzire szakadt kitűnő költőt, elbeszélte, hogy személy szerint is nagyon szereti, hiszen gyermekkorában "Tűz atya" mellett ministrált a templomban, és alighanem az ő finom, bensőséges költészete volt rá legelőször olyan hatással, hogy maga is versben fejezze ki érzelmeit. Nem volt modern költő, az ún. modernizmus minden megnyilvánulása idegen maradt tőle. Közösségi volt, de magányos az irodalomban. Hiányzott belőle a 4

5 hasonlóképpen nem modern Váci Mihály közéleti pátosza, idegen volt tőle a legjelentékenyebb kortársak látomásossága, de formabiztonsága ellenére sem állt közel a Nyugat formaművészetét folytató klasszicizálókhoz sem. A tudatos népszolgálatnak és a meghitt magánéletbeli érzelmességnek olyan ötvözetét hozta létre, amely nagyon kedves egyéniségét sajátosan egyedivé teszi korunk költészetében. Hegedűs Géza: Magyar irodalom arcképcsarnoka. 5

volt az egyik legfőbb felszíni megnyilvánulása. Radnóti tehát élt, amiből élhetett: házitanítóskodásból, műfordításokból, alkalmi kiadói munkákból.

volt az egyik legfőbb felszíni megnyilvánulása. Radnóti tehát élt, amiből élhetett: házitanítóskodásból, műfordításokból, alkalmi kiadói munkákból. A fasizmus nem válogatott, áldozatainak száma tízmilliókban mérhető, ezekből Magyarországra is sok százezer jutott. Áldozat volt a parasztból lett katona, aki elesett Voronyezsnél vagy magfagyott a hómezőn;

Részletesebben

Kántor Lajos. Vörösmarty Bazilika Károlyi

Kántor Lajos. Vörösmarty Bazilika Károlyi Kántor Lajos Vörösmarty Bazilika Károlyi Budapest más, mint Erdély. Hát persze, hogy más. Mi összesen vagyunk annyian, ha vagyunk, mint ők ott, fővárosiak. De végül is, mi ez a marhaság, vitatkozik magával

Részletesebben

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva 87 Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR élete képekben és dokumentumokban Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva Gyermekkori és utolsó fényképe 88 Utunk irányát magunkban

Részletesebben

JÓKAI ZSIGMOND FERENC BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1924. ÍRTA

JÓKAI ZSIGMOND FERENC BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1924. ÍRTA JÓKAI * ÍRTA ZSIGMOND FERENC BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1924. RÊVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET R.-T. NYOMDÁJA. Élete. Jókai életírójának a feladata látszólag igen könnyű és igen hálás.

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség ILI 197 l július A NYU~ EMLÉKE Cs. Szabó László Falu Tamás Mándy Iván Ortutay Gyula Rónay László Ottlik Géza Hegyi Béla irasai ". Nemes Nagy Ágnes Ottlik Géza Zelk Zoltán A nemzeti egység útján Beszélgetés

Részletesebben

Keresem ősöm udvarát 2012 Kosztolányi Dezső és kora

Keresem ősöm udvarát 2012 Kosztolányi Dezső és kora 1. Párosítsd az évszámokat és Kosztolányi Dezső életeseményeit! Írd az esemény számát a megfelelő évszámhoz! Keresem ősöm udvarát 2012 Kosztolányi Dezső és kora Jelige: a) 1904 b) 1906 c) 1908.. d) 1913..

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

Ady Endre Kalotaszegen

Ady Endre Kalotaszegen Péter Mónika Mária A költő kalotaszegi gyökerei, rokonsága Adyt rokonsága kötötte Kalotaszeghez, de felesége is kalotaszegi volt. Vállalta, és a világégés közeledtével ápolta is kapcsolatát e rokonsággal.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

Harsányi István Pósa Lajos ébresztése* Harsányi István (1908-2002) (Czenthe Zoltán felvétele) Pósa Lajos nagyon is megérdemli az ébresztést! Nem feladatom most Pósa Lajos életének, irodalmi pályafutásának

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Ez a lap a szellemi öszszefogás

Ez a lap a szellemi öszszefogás STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap I. évf. 1. szám 2012. július Ratkó József: Tánc (Fábry Zoltánnak) Magyarország temetőföld posztumusz humusz. Történelme soha el nem évülő priusz. Magyar,

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat konzervatív pedagógiai folyóirat Elõfizetési ár: 700 Ft Bolti ár: 820 Ft 2006. november Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 11 12. szám MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK Az intézményes

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ NYOMATOTT BUDAPESTEN A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 350 ÉVES JUBILÁRIS ESZTENDEJÉBEN 1577-1927 ELŐSZÓ. Művem

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2002. ÁPRILIS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Réz Pál Kertész Ákos Tûzön nincs átkelés Nyerges András Hivatalos hazugságokat, vagy semmit Interjú

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám (ItK), 111(2007). SZALAI ANNA ELSÜLLYEDT KÖZÖSSÉGEK KRÓNIKÁSA, UJVÁRI PÉTER Pályavázlat * Ujvári Péter neve a (Magyar) Zsidó lexikon szerkesztőjeként máig megtalálható a zsidó témájú tanulmányok, kötetek

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

is! A tanulási eredmények mellett jó az iskola közössége is. Öröm nézni, amikor egy nagyobb tanuló segít a kisebb gyerekeknek! Úgy érzem, jó irányba

is! A tanulási eredmények mellett jó az iskola közössége is. Öröm nézni, amikor egy nagyobb tanuló segít a kisebb gyerekeknek! Úgy érzem, jó irányba Itt van az újesztendő és itt van a bizonyítványosztás is. Ilyenkor mindenki nagy elhatározásokkal kezdi az évet is és a második félévet is. De meddig tart az elhatározás? Elég kitartóak vagyunk-e céljaink

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE A VIGILIA BESZÉLGETÉSE BODNÁR DÁNIEL Jelenits Istvánnal Jelenits István (1932) Széchenyi-díjas piarista szerzetes, pap, teológus, magyar és hittan szakos tanár. A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett,

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN

A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. KÜLÖNSZÁM BUDAVÁRI KÖNYVÜNNEP INGYENES Találkozás Bakó Annamáriával Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díj Lorand

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

Bartók és az Életrajzoló

Bartók és az Életrajzoló Bartók és az Életrajzoló Bartókról és Temesi Ferenc regényéről R egényt írni Bartók Béláról vajon lehet-e? Elsősorban nem személy szerint ő maga jelenti a gondot, hanem egy elméleti-módszertani kérdés:

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Balázs Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2008 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a... tudományágban

Részletesebben