EST LAPOK KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EST LAPOK KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 1/10 AZ EST LAPOK KFT. (Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 15/A, II./7., Cg.: ) ÜZLETSZABÁLYZATA AZ EST LAPOK KFT. KIADVÁNYAIBAN TÖRTÉN HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓAN november 30. Módosítva: szeptember 26.

2 2/10 I. Bevezet rendelkezések Jelen üzletszabályzat tartalmazza az Est Lapok Lapkiadó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság beleértve annak régióit is által értékesített hirdetési-, illetve reklámfelületekre vonatkozó szerz déses jogviszonyokban a Szolgáltató és a Hirdet k jogait és kötelezettségeit. II. Értelmez rendelkezések 1. Jelen üzletszabályzat szempontjából a) hirdetés: olyan, nyilvános tájékoztatásként ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett felület vagy egyéb egyedi megjelenési mód, amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (együtt: áru) értékesítését, vagy más módon ellenérték fejében történ igénybevételét vagy a Hirdet által kívánt más hatás elérését segíti el ; b) hirdet : aki a saját nevében és érdekében a hirdetés közzétételét a szolgáltatótól megrendeli; c) megrendelés: a hirdet által a szolgáltató részére eljutatott, hirdetés közzétételére irányuló egyedi szándéknyilatkozat (ajánlat), mely a szolgáltató általi elfogadással válik a szolgáltató és a hirdet között létrejött egyedi szerz déssé (e rendelkezés azonban nem jelenti azt, hogy a szolgáltató kizárólag ily módon köt egyedi szerz déseket); d) médium: a szolgáltató által kiadott nyomtatott kiadványok, EST Lapok és ezek különszámai; e) szolgáltató: az Est Lapok Kft., mint az EST országosan kiterjedt ingyenes programmagazin franchise-rendszer franchise-átvev je, függetlenül attól, hogy az adott egyedi szerz dést melyik régió, illetve kiadvány vonatkozásában kötik; f) ügynök: az Est Lapok Kft. megbízásából hirdetési felületek értékesítését végz személy, vagy szervezet, aki/amely az egyedi szerz dések, megrendelések közvetítésére és megkötésére jogosult; g) üzleti titok: minden olyan adat, tény, információ, amely a szolgáltató m ködésével, gazdálkodásával, tevékenységével, ügyfeleivel, az alkalmazott kedvezményekkel kapcsolatos; ilyenek különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltató szerz dései, szabályzatai, kézikönyvei, a szolgáltató tevékenységével összefügg know-how, továbbá minden olyan egyéb tény, adat, amely még nem került nyilvánosságra és amelynek titokban tartásához a szolgáltatónak jogos érdeke f z dik.

3 3/10 III. Az üzletszabályzat hatálya 1. Tárgyi hatály Jelen üzletszabályzat a hirdet k által a szolgáltatóval megkötött, hirdetés közzétételére irányuló szerz désekre vonatkozik; tartalmazza ugyanakkor a szerz dések teljesítésének szabályain túlmen en a szerz dés megkötését megel z, egyedi megrendelések folyamatával kapcsolatos szabályokat is. 2. Személyi hatály Jelen üzletszabályzat a hirdet kre, illet leg a megrendel kre terjed ki, azaz mindazon természetes, illetve jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetekre, akiknek hirdetését a szolgáltató ingyenesen, vagy ellenérték fejében közzéteszi, avagy akik erre irányuló szándékukat megrendelés útján jelzik szolgáltató felé. 3. Id beli hatály Jelen üzletszabályzat a szolgáltató általi visszavonásig, illet leg addig van hatályban, amíg azt új üzletszabályzat hatályon kívül nem helyezi. IV. A szolgáltatás megrendelése 1. Hirdet a szolgáltatótól hirdetés közzétételét a szolgáltató által elkészített, jelen üzletszabályzat mellékletét képez formanyomtatvány kitöltésével, (cégszer ) aláírásával és szolgáltatóhoz történ eljuttatásával rendelheti meg. A nyomtatványt az alábbi módok valamelyikén kell eljuttatni a szolgáltatónak a lapszám szerinti azon fióktelep (régióközpont) szerkeszt ségébe, amelyiknek a kiadványában a hirdet a hirdetést szerepeltetni kívánja: - a szolgáltató megbízott kereskedelmi ügynökének, vagy hirdetésszervez jének történ átadással, - postán, - , vagy - telefax útján. en az aláírt és beszkennelt megrendel lap továbbításával lehet megrendelni, az es megrendeléshez nem szükséges fokozott vagy min sített biztonságú elektronikus aláírás. Amennyiben a hirdet és a szolgáltató között folyamatos, vagy meghatározott számú hirdetések közzétételére irányuló egyedi szerz dés van hatályban, a megrendelés szabályait az itt foglaltaktól eltér en is megállapíthatják. Szolgáltató régiók szerinti fióktelepei Miskolcon, Szombathelyen, Pécsett, Békéscsabán és Veszprémben találhatók. Hirdet a megrendelésében köteles megadni

4 4/10 - a nevét, - székhelyét, - adószámát, - a hirdetés megrendelésével kapcsolatban nyilatkozni jogosult ügyintéz jének nevét és telefonját, - a hirdetés méretét, - tárgyát, - kért megjelenési id pontját, - az anyagleadás módját, - és a megrendelés dátumát. Hirdet a szolgáltató kérésére köteles bemutatni hiteles cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozói igazolványát, vagy egyéb, azonosításra alkalmas okmányait. Hirdet hozzájárulása esetén szolgáltató ezen okmányokról másolatot készíthet. Hirdet tudomásul veszi, hogy szolgáltató a fenti adatairól a gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és korlátairól szóló évi XLVIII. törvény szerint nyilvántartást vezet, és az abban foglalt adatokat a hirdet és a szolgáltató közötti szerz dés megsz nését l számított 5 évig meg rzi. A hirdetés megrendelésének határideje a megjelenéssel érintett lapszám megjelenése el tt csütörtök déli 12 óra, amennyiben hirdet és szolgáltató az egyedi megrendelésben ett l eltér en nem állapodnak meg. 2. Szolgáltató a megrendeléseket els sorban a megrendel lapon megjelölt id pontban köteles megjelentetni. Amennyiben a megrendelés beérkezésekor a megrendelt hirdetésnek az adott id szaki kiadványban történ közzététele helyhiány miatt már nem lehetséges, szolgáltató a hirdet t értesíti, hogy a hirdetés közzétételére csak a következ számban van mód. A hirdet köteles a szolgáltató felé jelezni, hogy a megrendelést ebben az esetben is fenntartja-e; amennyiben igen, úgy az egyedi szerz dés ennek megfelel en jön létre a felek között. 3. Aláírt hirdetési megrendelés lemondását a szolgáltató csak a megjelenés el tti 10. napig fogadja el. Határid utáni lemondás esetén a szolgáltató jogosult bevételkiesés címén a szolgáltatás díjának 50%-át leszámlázni. Ha a késedelmes lemondás id pontjában a hirdetés megjelenésének megakadályozására rendelkezésre álló technikai megoldás (ideértve az újratördelést is) szolgáltatónak többletköltséget okoz, szolgáltató jogosult a díj további 25%-át a hirdet felé érvényesíteni. Amennyiben a határid n túli lemondásra olyan id ben kerül sor, amikor a nyomdai el készít munkálatok olyan szakaszba jutottak, amikor a hirdetés megjelenésének megakadályozására már nincs mód, szolgáltató jogosult a teljes díjat kiszámlázni. V. A hirdetés tartalmának meghatározása 1. A hirdetés tartalmát a hirdet szabadon határozza meg, köteles azonban megfelelni az alábbiaknak:

5 5/10 - a hirdetés nem ütközhet jogszabály rendelkezésébe, illet leg nem sértheti más jogát, vagy jogos érdekét, - eltér tartalmú megállapodás hiányában a hirdet nem használhatja hirdetésében a Pesti Est Kft. védjegyjogosult EST EST.HU, EST MÉDIA és az egyes EST lapok elnevezésének védjegyoltalommal védett szavakat, szókapcsolatokat, ábrákat, bet típusokat és a hirdetés egyébként sem keltheti azt a látszatot, hogy azt a Pesti Est Kft. illetve az Est Lapok Kft. érdekében tették közzé, - amennyiben a hirdetés tárgya a hirdet által el állított és/vagy forgalomba hozott olyan áru, amely jogszabály el írása szerint el zetes min ségvizsgálati vagy megfelel ségtanúsítási kötelezettség alá esik, úgy hirdet a megrendel lap aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak eredménye alapján az áru forgalomba hozható. 2. A hirdetést a szolgáltató által megkívánt, illet leg olyan formátumban kell közzététel végett leadni, amilyet az adott hirdetés jellege és a megjelentet médium megkíván. Az egyes hirdetési méreteket a szolgáltató által kiadott hirdetési ajánlat tartalmazza. A leadott formátum követelményei: Elektronikus fájl esetén: - a hirdetési méretnek megfelel méret - legalább 300 dpi felbontású, - TIF, EPS, JPG fájlformátumú, - CMYK színbontású kép, - illetve szöveges megrendelés esetén a hirdetés szövege, - a szövegkép elrendezése, - a használandó bet típus Kézirat esetén: - a hirdetési méretének megfelel méret fotó, - illetve szöveges megrendelés esetén a hirdetés szövege, - a szövegkép elrendezése, - a használandó bet típus Egyedi megállapodás esetén a szükséges formátumról a szolgáltató köteles a hirdet t el zetesen tájékoztatni. Amennyiben a hirdet a hirdetését elektronikus formában adja le, köteles mellékelni hozzá annak nyomtatott változatát is, ellenkez esetben ugyanis szolgáltató a mulasztásból ered szín-, illetve min ségbeli eltérésekért felel sséget nem vállal, a hirdet díjcsökkentést, illet leg kártérítést nem követelhet emiatt. A nyomdai megjelenítés során megfelel eredetik esetén is el fordulhatnak azonban kismérték szín- és tónusbeli eltérések, amelyek nem min sülnek hibás teljesítésnek. Megrendel írásbeli kérése esetén a szolgáltató a megjelentetés el tt a hirdetésr l mintát küld a hirdet nek, akinek lehet sége van ekkor a korrigálásra, ez azonban nem jelenthet aránytalanul nagy eltérést a korábbi hirdetés tartalmáról, utóbbi eset ugyanis új hirdetés megrendelésének min sül, amely után Megrendel felárat köteles

6 6/10 fizetni. A korrektúra során a hirdet a kisebb hibákat, hiányosságokat javíthatja. A szolgáltató által küldött hirdetésmintát hirdet nem jogosult a jelen bekezdésben megfogalmazottaktól eltér célra felhasználni. Amennyiben hirdet a szolgáltatótól rendeli meg a hirdetés szerkesztését, szolgáltató rendelkezik a hirdetés szerz i jogaival. A hirdetés elkészítésének fejében fizetend díjat szolgáltató mindenkori árlistája tartalmazza. Szolgáltató jogosult ett l a díjtól eltekinteni, ez azonban nem jelenti azt, hogy a hirdetés szerz i jogi felhasználását is átengedné. Azaz, ha az ilyen hirdetést a hirdet más médiumban is megjelenteti, a megjelentetéssel elfogadja az alábbi feltételeket: - a megjelenéskor köteles feltüntetni a szolgáltató cégnevét, mint a szerz i jog jogosultját, - err l szóló írásos felhatalmazás hiányában a hirdetés formátumán, megjelenésén változtatást nem eszközölhet, - a megjelentetéssel hirdet elismeri, hogy szolgáltató jogosult követelni t le az t jogszabály alapján megillet, a szerz i jogi felhasználás ellenértékeként járó díjat. Amennyiben hirdet bármilyen formájú és megjelenés hirdetést, egyéb anyagot (kép, ábra, szöveg stb.) elküld a szolgáltató valamely szerkeszt ségének, ezzel szavatolja, hogy az átküldött anyagon harmadik személynek nincs olyan szerz i, szomszédos vagy egyéb joga, amely a megjelentetést akadályozná vagy korlátozná; az elküldéssel egyidej leg hozzájárul továbbá, hogy a hirdetést, egyéb anyagot szolgáltató bármely médiumában korlátlanul, ellenérték nélkül megjelentesse, a hozzá kapcsolódó szerz i és egyéb jogok tiszteletben tartásával. 3. A szolgáltató jogosult a hirdetés szövegében esetlegesen el forduló helyesírási hibákat kijavítani, err l a hirdet t utólag értesíteni köteles. 4. Hirdet köteles szavatolni, hogy a jelen üzletszabályzat szerint közzétételre átadott anyag nem sérti harmadik személyek személyhez f z d jogait (az adatvédelmi, kegyeleti és iparjogvédelmi jogokat is beleértve), illetve hogy harmadik személynek nem áll fönn az anyagon olyan joga, amely a nyilvános közlést megakadályozná; különösen ilyennek tekinthet a harmadik személyek szerz i és szomszédos jogi oltalomban részesül joga, kivéve, ha az oltalom jogosultjai a nyilvános közzétételhez hozzájárulásukat, engedélyüket megadták. Hirdet köteles szavatolni továbbá, hogy az átadott anyagok eleget tesznek a gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámok magyar nyelv közzétételér l szóló évi XCVI. törvény el írásainak, és nem sértik az ezen jogszabályokban foglalt tilalmakat és korlátozásokat. Hirdet teljes kör helytállással tartozik a szolgáltató irányába, ha az itt említett jogszavatossági vállalás megszegése miatt harmadik személy, hatóság a szolgáltatóval szemben követelést támaszt.

7 7/10 VI. A hirdetés közzététele 1. A szolgáltató a hirdetést az egyedi szerz désben rögzítetteknek megfelel en, az V. pont rendelkezéseinek megfelel tartalommal teszi közzé. 2. A szolgáltató a közzétételt megtagadhatja az alábbi esetekben: - a hirdetés jogszabályba ütközik, - a hirdetés más jogát, vagy jogos érdekét sérti, - a hirdetés formátuma nem alkalmas a kívánt médiumban történ megjelentetésre és azt a hirdet a szolgáltató felhívására sem módosítja, illet leg a felhívást követ en ismételten alkalmatlan formában adja be. 3. Amennyiben a hirdetés tartalma jogszabályba ütközik, vagy nyilvánvalóan mások jogát sérti, a szolgáltató akkor is jogosult megtagadni a közzétételt, ha a megrendelést (egyedi szerz dést) korábban már aláírásával elfogadta. 4. Amennyiben a felek között olyan egyedi szerz dés van hatályban, amely alapján a szolgáltató meghatározott hirdetések folyamatos közzétételét vállalja és a szerz désben megállapított határid ig (lapzártáig) az újabb hirdetés nem, vagy nem megfelel formában, illetve tartalommal érkezik be hozzá, úgy a hirdet korábban megjelent hirdetését teszi ismét közzé; hirdet ezért semmilyen kártérítésre nem jogosult. 5. Szolgáltató a hirdetést amennyiben a felek az egyedi szerz désben másként nem állapodnak meg a kiadvány általa meghatározott részén (rovat, oldalszám, stb.) jelenteti meg. Ebben az esetben a szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal arra nézve, hogy a kiadvány adott részén a hirdet vel azonos, vagy hasonló tevékenységet végz hirdet hirdetését nem helyezi el, ezt a hirdet tudomásul veszi. A hirdetés ett l eltér, speciális elhelyezési feltételeir l a felek az egyedi szerz désekben felár ellenében megállapodhatnak. 6. Szolgáltató a hirdetés közzétételét követ en a lapszám megjelenését követ 8 napon belül a hirdet nek a hirdetését tartalmazó id szaki kiadványból támpéldányt küld (a számla kíséretében lsd. következ pont). VII. Díjak 1. A hirdetések közzétételéért fizetend díjak mértékét, a díjakat terhel áfát, a szolgáltató által adott id szakra kiadott árlista rögzíti. Az aktuális árlista megtekinthet a szolgáltató telephelyén, az ügynökeinél vagy a szolgáltató honlapján. Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy egyoldalúan módosítsa az árlistában szerepl díjakat, kedvezményeket. A árlistától eltér díjakat, kedvezményeket felek az egyedi szerz désekben határozzák meg.

8 8/10 2. A díjról a szolgáltató a teljesítést követ en a megjelenést l számított 8 napon belül átutalásos számlát bocsát ki, melyet támpéldány kíséretében megküld a hirdet nek; a számla fizetési határideje a kiállítástól számított 8 nap. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy el legfizetést vagy biztosítékot kérjen a hirdetési díj megfizetésére. Hirdet köteles a késedelembe esés napjától kezd d en minden késedelemmel érintett nap után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel késedelmi kamatot is megfizetni a szolgáltató részére. Szolgáltató 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult a szolgáltatás árából esetlegesen nyújtott kedvezményt is kiszámlázni; a 60 napon túli fizetési késedelmek pedig automatikusan kerülnek át jogi útra (behajtási szakaszba, fizetési meghagyásos, felszámolási, illetve egyéb bírósági/hatósági eljárás megindításának szakaszába). Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a 30 napon túli, illetve legalább két 15 napon túli fizetési késedelem esetén a hirdet minden fizetési kötelezettsége automatikusan esedékessé válik. 3. Amennyiben a felek között folyamatos szolgáltatásra irányuló szerz dés van hatályban és a hirdet a fizetéssel késedelemben van, szolgáltató mindaddig megtagadhatja újabb hirdetés közzétételét, amíg a hirdet a tartozását nem rendezi. Ez a szabály akkor is megfelel en alkalmazandó, ha a hirdet a hirdetéseket egyenként, folyamatos szerz dés nélkül rendeli meg. Hirdet egy vagy több megrendelése illetve részletfizetése esetén, bármely fizetési határid túllépése esetén szolgáltató mindegyik megrendelés tekintetében jogosult egyoldalúan módosítani a fennálló fizetési módot, illetve biztosított kedvezményeket, és/vagy az összes hátralév tartozást esedékessé tenni. VIII. Felel sség 1. A hirdet és a szolgáltató együttesen törekednek arra, hogy olyan hirdetés ne jelenjen meg, amely jogszabályba ütközik, vagy más jogát, illetve jogos érdekét sérti, gy löletre uszít, közerkölcsöt sért vagy b ncselekményt valósít meg, stb. Szolgáltatót mindazonáltal a hirdetés tartalma tekintetében nem terheli semmilyen felel sség harmadik személyek felé. 2. Jelen pont értelmében tehát a hirdet felel azért, hogy: - a hirdetés tartalma ne ütközzön jogszabályba, - a hirdetés ne sértse mások jogát, vagy jogos érdekét, - a hirdetés megfeleljen a gazdasági reklámról, illetve a fogyasztóvédelemr l szóló jogszabályok rendelkezéseinek, - olyan terméket, szolgáltatást hirdessen, amelynek gyártására/forgalmazására, illet leg nyújtására engedéllyel rendelkezik, vagy engedéllyel rendelkez megbízásából hirdet.

9 9/10 3. Szolgáltató a hirdetés tartalmát nem köteles a fenti szempontok alapján megvizsgálni, azonban a fentieknek nyilvánvalóan meg nem felel hirdetés közzétételét megtagadhatja. 4. Hirdet felel azért, hogy a hirdetését az egyedi szerz désben meghatározott formátumban, az ott megjelölt határid re adja le; amennyiben ennek elmulasztása miatt hirdetése nem jelenik meg, vagy kár éri, a már esetlegesen el re befizetett díj visszatérítésén felül figyelemmel a IV.3. pont szerinti lemondás szabályaira is semmiféle kártérítésre nem tarthat igényt. 5. A hirdet, amennyiben kártérítés iránti igénye merülne fel a szolgáltató felé, arról a lapszám hirdetést tartalmazó támpéldányának kézhezvételét követ 15 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni a szolgáltatót, mely határid t a felek jogveszt határid ként fogadnak el. 6. A hirdet felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz min ségéb l, vagy hiányosságából fakad. 7. A szolgáltató mindennem felel sséget elhárít a kiadványaiban megjelen olyan behúzott vagy bef zött termékekért, amelyeket nem maga szerkesztett és készített. IX. Adatvédelem Szolgáltató a hirdetési szerz dés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebb l származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a hirdet és hirdet kapcsolattartójának azonosításához szükséges és elégséges adatokat. Hirdet a megrendel szolgáltató részére történ megküldésével hozzájárul a megrendel ben megadott adatainak szolgáltató vagy megbízottja általi kezeléséhez és feldolgozásához. Szolgáltató a hirdetési szerz dések megkötése során a hirdet által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseir l szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja. X. Kézbesítési szabályok Minden egyes, az egyedi megrendelésekkel vagy jelen üzletszabályzattal kapcsolatos értesítést, kérést, jelentést vagy egyéb kommunikációt személyesen (vagy futárral) kell kézbesíteni vagy postai úton (tértivevénnyel, el re bérmentesítve), táviratban, faxon vagy elektronikus úton kell elküldeni. A szóban tett értesítést, nyilatkozatot utóbb faxon vagy dokumentálhatóan, elektronikus úton is meg kell küldeni; ennek hiányában az értesítés nem min sül megfelel en teljesítettnek. Az értesítést, nyilatkozatot a kézbesítés napjával kell megfelel en teljesítettnek tekinteni, amikor azt a közhiteles nyilvántartás (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása,

10 10/10 társadalmi szervezetek nyilvántartása stb.) szerinti címekre vagy más olyan címre vagy számra megküldték, amelyet a felek a másik fél számára értesítés útján utoljára megadtak. A kézbesítés megtörténtét a tértivevény, illetve a futár szállítólevele igazolja. Ha a postai kézbesítés sikertelen, a feladást követ 5. napon a levélpostai küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevénnyel feladott küldemény nem kereste, nem vette át, címzett ismeretlen, nem fogadta el, cím elégtelen jelzéssel vagy más, a kézbesítés meghiúsulására utaló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a feladó a küldeményt a címzett közhiteles nyilvántartás szerinti vagy jelen szerz dés alapján egyébként vele közölt címére küldte meg. Bármelyik félnek jogában áll a másik fél részére címzett és kézbesített írásos értesítésen keresztül megváltoztatni azt a címet, amelyre az értesítéseket számára küldeni kell, ebben az esetben azonban az így megadott címet kell a fentiek szerinti kézbesítési vélelem szempontjából irányadónak tekinteni. XI. Vegyes és záró rendelkezések 1. A felek kijelentik, hogy a szerz déses jogviszonyukból esetlegesen fakadó jogvitákat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy bármely vita eldöntésére, amely a felek közötti szerz désekb l, vagy azokkal összefüggésben, azok megszegésével, megsz nésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírák száma: 3. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Jelen üzletszabályzat a választottbíróságról szóló évi LXXI. törvény szempontjából egyben választottbírósági szerz désnek is min sül. 2. A hirdet kijelenti, hogy a hirdetési megrendelésre vonatkozó szerz dését és annak mellékletét ezen üzletszabályzat ismeretében kötötte meg és írta alá cégszer en, vagy cégszer meghatalmazás alapján. A jelen üzletszabályzat a hirdetési szerz dés elválaszthatatlan részét és egyben mellékletét képezi. Amennyiben az egyedi szerz dés és jelen üzletszabályzat rendelkezései egymástól eltérnek, az egyedi szerz dés szabályai alkalmazandóak. 3. A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységr l szóló évi LVIII. törvény rendelkezései alkalmazandóak. Budapest, november 30. Módosítva: Budapest, szeptember 26. Radányi László ügyvezet Est Lapok Kft.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások a) ÁSZF: CEMP-X Kft. Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum. b) Szolgáltató:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Gyógyhírek Anyatej magazin és Lelettároló dosszié érvényes 2014. február 25-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Heim Pál Gyermekkórház

Részletesebben

MACROWEB BT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MACROWEB BT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI 1 A MACROWEB BT. (Székhely: 1048 Budapest, Hajló utca 27. 4. em. 09., Cg.: 01-06-779109) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A MACROWEB BT. TÁRHELY SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓAN 2010. május 28. 2 I. Bevezetı

Részletesebben

HVG Kiadó Zrt. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2015. július 04.

HVG Kiadó Zrt. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2015. július 04. HVG Kiadó Zrt. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2015. július 04. 1. Az ÁSZF hatálya 1.1 A HVG Kiadó Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő megrendelőnek (a továbbiakban Megrendelő) a HVG Kiadó Zrt-vel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA A Helykereső Produkciós Ügynökség Kft. (rövidített neve: Helykereső Produkciós Kft., székhelye: 3763 Bódvaszilas, Zrínyi u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklámértékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat

Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat Érvényes: 2014. március 15-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató

Részletesebben

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Hatályos: 2011. december 1-t l 1. Általános rendelkezések 1.1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NÉPSZAVA Lapkiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó) gondozásában megjelenő kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét ha a Megrendelővel kötött megállapodása

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Adatvédelem, adatkezelés:

Adatvédelem, adatkezelés: Adatvédelem, adatkezelés: 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Ügyfélszám: Dátum: BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Amely létrejött egyrészr l A Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

Hatályba lépés: 2014. október 15.

Hatályba lépés: 2014. október 15. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK AZ IPOLTALOM VPN SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ EL FIZET I SZERZ DÉSEK MEGKÖTÉSÉRE

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS 2014. március 15. napjától A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80.

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben