EST LAPOK KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EST LAPOK KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 1/10 AZ EST LAPOK KFT. (Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 15/A, II./7., Cg.: ) ÜZLETSZABÁLYZATA AZ EST LAPOK KFT. KIADVÁNYAIBAN TÖRTÉN HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓAN november 30. Módosítva: szeptember 26.

2 2/10 I. Bevezet rendelkezések Jelen üzletszabályzat tartalmazza az Est Lapok Lapkiadó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság beleértve annak régióit is által értékesített hirdetési-, illetve reklámfelületekre vonatkozó szerz déses jogviszonyokban a Szolgáltató és a Hirdet k jogait és kötelezettségeit. II. Értelmez rendelkezések 1. Jelen üzletszabályzat szempontjából a) hirdetés: olyan, nyilvános tájékoztatásként ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett felület vagy egyéb egyedi megjelenési mód, amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (együtt: áru) értékesítését, vagy más módon ellenérték fejében történ igénybevételét vagy a Hirdet által kívánt más hatás elérését segíti el ; b) hirdet : aki a saját nevében és érdekében a hirdetés közzétételét a szolgáltatótól megrendeli; c) megrendelés: a hirdet által a szolgáltató részére eljutatott, hirdetés közzétételére irányuló egyedi szándéknyilatkozat (ajánlat), mely a szolgáltató általi elfogadással válik a szolgáltató és a hirdet között létrejött egyedi szerz déssé (e rendelkezés azonban nem jelenti azt, hogy a szolgáltató kizárólag ily módon köt egyedi szerz déseket); d) médium: a szolgáltató által kiadott nyomtatott kiadványok, EST Lapok és ezek különszámai; e) szolgáltató: az Est Lapok Kft., mint az EST országosan kiterjedt ingyenes programmagazin franchise-rendszer franchise-átvev je, függetlenül attól, hogy az adott egyedi szerz dést melyik régió, illetve kiadvány vonatkozásában kötik; f) ügynök: az Est Lapok Kft. megbízásából hirdetési felületek értékesítését végz személy, vagy szervezet, aki/amely az egyedi szerz dések, megrendelések közvetítésére és megkötésére jogosult; g) üzleti titok: minden olyan adat, tény, információ, amely a szolgáltató m ködésével, gazdálkodásával, tevékenységével, ügyfeleivel, az alkalmazott kedvezményekkel kapcsolatos; ilyenek különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltató szerz dései, szabályzatai, kézikönyvei, a szolgáltató tevékenységével összefügg know-how, továbbá minden olyan egyéb tény, adat, amely még nem került nyilvánosságra és amelynek titokban tartásához a szolgáltatónak jogos érdeke f z dik.

3 3/10 III. Az üzletszabályzat hatálya 1. Tárgyi hatály Jelen üzletszabályzat a hirdet k által a szolgáltatóval megkötött, hirdetés közzétételére irányuló szerz désekre vonatkozik; tartalmazza ugyanakkor a szerz dések teljesítésének szabályain túlmen en a szerz dés megkötését megel z, egyedi megrendelések folyamatával kapcsolatos szabályokat is. 2. Személyi hatály Jelen üzletszabályzat a hirdet kre, illet leg a megrendel kre terjed ki, azaz mindazon természetes, illetve jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetekre, akiknek hirdetését a szolgáltató ingyenesen, vagy ellenérték fejében közzéteszi, avagy akik erre irányuló szándékukat megrendelés útján jelzik szolgáltató felé. 3. Id beli hatály Jelen üzletszabályzat a szolgáltató általi visszavonásig, illet leg addig van hatályban, amíg azt új üzletszabályzat hatályon kívül nem helyezi. IV. A szolgáltatás megrendelése 1. Hirdet a szolgáltatótól hirdetés közzétételét a szolgáltató által elkészített, jelen üzletszabályzat mellékletét képez formanyomtatvány kitöltésével, (cégszer ) aláírásával és szolgáltatóhoz történ eljuttatásával rendelheti meg. A nyomtatványt az alábbi módok valamelyikén kell eljuttatni a szolgáltatónak a lapszám szerinti azon fióktelep (régióközpont) szerkeszt ségébe, amelyiknek a kiadványában a hirdet a hirdetést szerepeltetni kívánja: - a szolgáltató megbízott kereskedelmi ügynökének, vagy hirdetésszervez jének történ átadással, - postán, - , vagy - telefax útján. en az aláírt és beszkennelt megrendel lap továbbításával lehet megrendelni, az es megrendeléshez nem szükséges fokozott vagy min sített biztonságú elektronikus aláírás. Amennyiben a hirdet és a szolgáltató között folyamatos, vagy meghatározott számú hirdetések közzétételére irányuló egyedi szerz dés van hatályban, a megrendelés szabályait az itt foglaltaktól eltér en is megállapíthatják. Szolgáltató régiók szerinti fióktelepei Miskolcon, Szombathelyen, Pécsett, Békéscsabán és Veszprémben találhatók. Hirdet a megrendelésében köteles megadni

4 4/10 - a nevét, - székhelyét, - adószámát, - a hirdetés megrendelésével kapcsolatban nyilatkozni jogosult ügyintéz jének nevét és telefonját, - a hirdetés méretét, - tárgyát, - kért megjelenési id pontját, - az anyagleadás módját, - és a megrendelés dátumát. Hirdet a szolgáltató kérésére köteles bemutatni hiteles cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozói igazolványát, vagy egyéb, azonosításra alkalmas okmányait. Hirdet hozzájárulása esetén szolgáltató ezen okmányokról másolatot készíthet. Hirdet tudomásul veszi, hogy szolgáltató a fenti adatairól a gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és korlátairól szóló évi XLVIII. törvény szerint nyilvántartást vezet, és az abban foglalt adatokat a hirdet és a szolgáltató közötti szerz dés megsz nését l számított 5 évig meg rzi. A hirdetés megrendelésének határideje a megjelenéssel érintett lapszám megjelenése el tt csütörtök déli 12 óra, amennyiben hirdet és szolgáltató az egyedi megrendelésben ett l eltér en nem állapodnak meg. 2. Szolgáltató a megrendeléseket els sorban a megrendel lapon megjelölt id pontban köteles megjelentetni. Amennyiben a megrendelés beérkezésekor a megrendelt hirdetésnek az adott id szaki kiadványban történ közzététele helyhiány miatt már nem lehetséges, szolgáltató a hirdet t értesíti, hogy a hirdetés közzétételére csak a következ számban van mód. A hirdet köteles a szolgáltató felé jelezni, hogy a megrendelést ebben az esetben is fenntartja-e; amennyiben igen, úgy az egyedi szerz dés ennek megfelel en jön létre a felek között. 3. Aláírt hirdetési megrendelés lemondását a szolgáltató csak a megjelenés el tti 10. napig fogadja el. Határid utáni lemondás esetén a szolgáltató jogosult bevételkiesés címén a szolgáltatás díjának 50%-át leszámlázni. Ha a késedelmes lemondás id pontjában a hirdetés megjelenésének megakadályozására rendelkezésre álló technikai megoldás (ideértve az újratördelést is) szolgáltatónak többletköltséget okoz, szolgáltató jogosult a díj további 25%-át a hirdet felé érvényesíteni. Amennyiben a határid n túli lemondásra olyan id ben kerül sor, amikor a nyomdai el készít munkálatok olyan szakaszba jutottak, amikor a hirdetés megjelenésének megakadályozására már nincs mód, szolgáltató jogosult a teljes díjat kiszámlázni. V. A hirdetés tartalmának meghatározása 1. A hirdetés tartalmát a hirdet szabadon határozza meg, köteles azonban megfelelni az alábbiaknak:

5 5/10 - a hirdetés nem ütközhet jogszabály rendelkezésébe, illet leg nem sértheti más jogát, vagy jogos érdekét, - eltér tartalmú megállapodás hiányában a hirdet nem használhatja hirdetésében a Pesti Est Kft. védjegyjogosult EST EST.HU, EST MÉDIA és az egyes EST lapok elnevezésének védjegyoltalommal védett szavakat, szókapcsolatokat, ábrákat, bet típusokat és a hirdetés egyébként sem keltheti azt a látszatot, hogy azt a Pesti Est Kft. illetve az Est Lapok Kft. érdekében tették közzé, - amennyiben a hirdetés tárgya a hirdet által el állított és/vagy forgalomba hozott olyan áru, amely jogszabály el írása szerint el zetes min ségvizsgálati vagy megfelel ségtanúsítási kötelezettség alá esik, úgy hirdet a megrendel lap aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak eredménye alapján az áru forgalomba hozható. 2. A hirdetést a szolgáltató által megkívánt, illet leg olyan formátumban kell közzététel végett leadni, amilyet az adott hirdetés jellege és a megjelentet médium megkíván. Az egyes hirdetési méreteket a szolgáltató által kiadott hirdetési ajánlat tartalmazza. A leadott formátum követelményei: Elektronikus fájl esetén: - a hirdetési méretnek megfelel méret - legalább 300 dpi felbontású, - TIF, EPS, JPG fájlformátumú, - CMYK színbontású kép, - illetve szöveges megrendelés esetén a hirdetés szövege, - a szövegkép elrendezése, - a használandó bet típus Kézirat esetén: - a hirdetési méretének megfelel méret fotó, - illetve szöveges megrendelés esetén a hirdetés szövege, - a szövegkép elrendezése, - a használandó bet típus Egyedi megállapodás esetén a szükséges formátumról a szolgáltató köteles a hirdet t el zetesen tájékoztatni. Amennyiben a hirdet a hirdetését elektronikus formában adja le, köteles mellékelni hozzá annak nyomtatott változatát is, ellenkez esetben ugyanis szolgáltató a mulasztásból ered szín-, illetve min ségbeli eltérésekért felel sséget nem vállal, a hirdet díjcsökkentést, illet leg kártérítést nem követelhet emiatt. A nyomdai megjelenítés során megfelel eredetik esetén is el fordulhatnak azonban kismérték szín- és tónusbeli eltérések, amelyek nem min sülnek hibás teljesítésnek. Megrendel írásbeli kérése esetén a szolgáltató a megjelentetés el tt a hirdetésr l mintát küld a hirdet nek, akinek lehet sége van ekkor a korrigálásra, ez azonban nem jelenthet aránytalanul nagy eltérést a korábbi hirdetés tartalmáról, utóbbi eset ugyanis új hirdetés megrendelésének min sül, amely után Megrendel felárat köteles

6 6/10 fizetni. A korrektúra során a hirdet a kisebb hibákat, hiányosságokat javíthatja. A szolgáltató által küldött hirdetésmintát hirdet nem jogosult a jelen bekezdésben megfogalmazottaktól eltér célra felhasználni. Amennyiben hirdet a szolgáltatótól rendeli meg a hirdetés szerkesztését, szolgáltató rendelkezik a hirdetés szerz i jogaival. A hirdetés elkészítésének fejében fizetend díjat szolgáltató mindenkori árlistája tartalmazza. Szolgáltató jogosult ett l a díjtól eltekinteni, ez azonban nem jelenti azt, hogy a hirdetés szerz i jogi felhasználását is átengedné. Azaz, ha az ilyen hirdetést a hirdet más médiumban is megjelenteti, a megjelentetéssel elfogadja az alábbi feltételeket: - a megjelenéskor köteles feltüntetni a szolgáltató cégnevét, mint a szerz i jog jogosultját, - err l szóló írásos felhatalmazás hiányában a hirdetés formátumán, megjelenésén változtatást nem eszközölhet, - a megjelentetéssel hirdet elismeri, hogy szolgáltató jogosult követelni t le az t jogszabály alapján megillet, a szerz i jogi felhasználás ellenértékeként járó díjat. Amennyiben hirdet bármilyen formájú és megjelenés hirdetést, egyéb anyagot (kép, ábra, szöveg stb.) elküld a szolgáltató valamely szerkeszt ségének, ezzel szavatolja, hogy az átküldött anyagon harmadik személynek nincs olyan szerz i, szomszédos vagy egyéb joga, amely a megjelentetést akadályozná vagy korlátozná; az elküldéssel egyidej leg hozzájárul továbbá, hogy a hirdetést, egyéb anyagot szolgáltató bármely médiumában korlátlanul, ellenérték nélkül megjelentesse, a hozzá kapcsolódó szerz i és egyéb jogok tiszteletben tartásával. 3. A szolgáltató jogosult a hirdetés szövegében esetlegesen el forduló helyesírási hibákat kijavítani, err l a hirdet t utólag értesíteni köteles. 4. Hirdet köteles szavatolni, hogy a jelen üzletszabályzat szerint közzétételre átadott anyag nem sérti harmadik személyek személyhez f z d jogait (az adatvédelmi, kegyeleti és iparjogvédelmi jogokat is beleértve), illetve hogy harmadik személynek nem áll fönn az anyagon olyan joga, amely a nyilvános közlést megakadályozná; különösen ilyennek tekinthet a harmadik személyek szerz i és szomszédos jogi oltalomban részesül joga, kivéve, ha az oltalom jogosultjai a nyilvános közzétételhez hozzájárulásukat, engedélyüket megadták. Hirdet köteles szavatolni továbbá, hogy az átadott anyagok eleget tesznek a gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámok magyar nyelv közzétételér l szóló évi XCVI. törvény el írásainak, és nem sértik az ezen jogszabályokban foglalt tilalmakat és korlátozásokat. Hirdet teljes kör helytállással tartozik a szolgáltató irányába, ha az itt említett jogszavatossági vállalás megszegése miatt harmadik személy, hatóság a szolgáltatóval szemben követelést támaszt.

7 7/10 VI. A hirdetés közzététele 1. A szolgáltató a hirdetést az egyedi szerz désben rögzítetteknek megfelel en, az V. pont rendelkezéseinek megfelel tartalommal teszi közzé. 2. A szolgáltató a közzétételt megtagadhatja az alábbi esetekben: - a hirdetés jogszabályba ütközik, - a hirdetés más jogát, vagy jogos érdekét sérti, - a hirdetés formátuma nem alkalmas a kívánt médiumban történ megjelentetésre és azt a hirdet a szolgáltató felhívására sem módosítja, illet leg a felhívást követ en ismételten alkalmatlan formában adja be. 3. Amennyiben a hirdetés tartalma jogszabályba ütközik, vagy nyilvánvalóan mások jogát sérti, a szolgáltató akkor is jogosult megtagadni a közzétételt, ha a megrendelést (egyedi szerz dést) korábban már aláírásával elfogadta. 4. Amennyiben a felek között olyan egyedi szerz dés van hatályban, amely alapján a szolgáltató meghatározott hirdetések folyamatos közzétételét vállalja és a szerz désben megállapított határid ig (lapzártáig) az újabb hirdetés nem, vagy nem megfelel formában, illetve tartalommal érkezik be hozzá, úgy a hirdet korábban megjelent hirdetését teszi ismét közzé; hirdet ezért semmilyen kártérítésre nem jogosult. 5. Szolgáltató a hirdetést amennyiben a felek az egyedi szerz désben másként nem állapodnak meg a kiadvány általa meghatározott részén (rovat, oldalszám, stb.) jelenteti meg. Ebben az esetben a szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal arra nézve, hogy a kiadvány adott részén a hirdet vel azonos, vagy hasonló tevékenységet végz hirdet hirdetését nem helyezi el, ezt a hirdet tudomásul veszi. A hirdetés ett l eltér, speciális elhelyezési feltételeir l a felek az egyedi szerz désekben felár ellenében megállapodhatnak. 6. Szolgáltató a hirdetés közzétételét követ en a lapszám megjelenését követ 8 napon belül a hirdet nek a hirdetését tartalmazó id szaki kiadványból támpéldányt küld (a számla kíséretében lsd. következ pont). VII. Díjak 1. A hirdetések közzétételéért fizetend díjak mértékét, a díjakat terhel áfát, a szolgáltató által adott id szakra kiadott árlista rögzíti. Az aktuális árlista megtekinthet a szolgáltató telephelyén, az ügynökeinél vagy a szolgáltató honlapján. Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy egyoldalúan módosítsa az árlistában szerepl díjakat, kedvezményeket. A árlistától eltér díjakat, kedvezményeket felek az egyedi szerz désekben határozzák meg.

8 8/10 2. A díjról a szolgáltató a teljesítést követ en a megjelenést l számított 8 napon belül átutalásos számlát bocsát ki, melyet támpéldány kíséretében megküld a hirdet nek; a számla fizetési határideje a kiállítástól számított 8 nap. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy el legfizetést vagy biztosítékot kérjen a hirdetési díj megfizetésére. Hirdet köteles a késedelembe esés napjától kezd d en minden késedelemmel érintett nap után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel késedelmi kamatot is megfizetni a szolgáltató részére. Szolgáltató 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult a szolgáltatás árából esetlegesen nyújtott kedvezményt is kiszámlázni; a 60 napon túli fizetési késedelmek pedig automatikusan kerülnek át jogi útra (behajtási szakaszba, fizetési meghagyásos, felszámolási, illetve egyéb bírósági/hatósági eljárás megindításának szakaszába). Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a 30 napon túli, illetve legalább két 15 napon túli fizetési késedelem esetén a hirdet minden fizetési kötelezettsége automatikusan esedékessé válik. 3. Amennyiben a felek között folyamatos szolgáltatásra irányuló szerz dés van hatályban és a hirdet a fizetéssel késedelemben van, szolgáltató mindaddig megtagadhatja újabb hirdetés közzétételét, amíg a hirdet a tartozását nem rendezi. Ez a szabály akkor is megfelel en alkalmazandó, ha a hirdet a hirdetéseket egyenként, folyamatos szerz dés nélkül rendeli meg. Hirdet egy vagy több megrendelése illetve részletfizetése esetén, bármely fizetési határid túllépése esetén szolgáltató mindegyik megrendelés tekintetében jogosult egyoldalúan módosítani a fennálló fizetési módot, illetve biztosított kedvezményeket, és/vagy az összes hátralév tartozást esedékessé tenni. VIII. Felel sség 1. A hirdet és a szolgáltató együttesen törekednek arra, hogy olyan hirdetés ne jelenjen meg, amely jogszabályba ütközik, vagy más jogát, illetve jogos érdekét sérti, gy löletre uszít, közerkölcsöt sért vagy b ncselekményt valósít meg, stb. Szolgáltatót mindazonáltal a hirdetés tartalma tekintetében nem terheli semmilyen felel sség harmadik személyek felé. 2. Jelen pont értelmében tehát a hirdet felel azért, hogy: - a hirdetés tartalma ne ütközzön jogszabályba, - a hirdetés ne sértse mások jogát, vagy jogos érdekét, - a hirdetés megfeleljen a gazdasági reklámról, illetve a fogyasztóvédelemr l szóló jogszabályok rendelkezéseinek, - olyan terméket, szolgáltatást hirdessen, amelynek gyártására/forgalmazására, illet leg nyújtására engedéllyel rendelkezik, vagy engedéllyel rendelkez megbízásából hirdet.

9 9/10 3. Szolgáltató a hirdetés tartalmát nem köteles a fenti szempontok alapján megvizsgálni, azonban a fentieknek nyilvánvalóan meg nem felel hirdetés közzétételét megtagadhatja. 4. Hirdet felel azért, hogy a hirdetését az egyedi szerz désben meghatározott formátumban, az ott megjelölt határid re adja le; amennyiben ennek elmulasztása miatt hirdetése nem jelenik meg, vagy kár éri, a már esetlegesen el re befizetett díj visszatérítésén felül figyelemmel a IV.3. pont szerinti lemondás szabályaira is semmiféle kártérítésre nem tarthat igényt. 5. A hirdet, amennyiben kártérítés iránti igénye merülne fel a szolgáltató felé, arról a lapszám hirdetést tartalmazó támpéldányának kézhezvételét követ 15 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni a szolgáltatót, mely határid t a felek jogveszt határid ként fogadnak el. 6. A hirdet felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz min ségéb l, vagy hiányosságából fakad. 7. A szolgáltató mindennem felel sséget elhárít a kiadványaiban megjelen olyan behúzott vagy bef zött termékekért, amelyeket nem maga szerkesztett és készített. IX. Adatvédelem Szolgáltató a hirdetési szerz dés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebb l származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a hirdet és hirdet kapcsolattartójának azonosításához szükséges és elégséges adatokat. Hirdet a megrendel szolgáltató részére történ megküldésével hozzájárul a megrendel ben megadott adatainak szolgáltató vagy megbízottja általi kezeléséhez és feldolgozásához. Szolgáltató a hirdetési szerz dések megkötése során a hirdet által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseir l szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja. X. Kézbesítési szabályok Minden egyes, az egyedi megrendelésekkel vagy jelen üzletszabályzattal kapcsolatos értesítést, kérést, jelentést vagy egyéb kommunikációt személyesen (vagy futárral) kell kézbesíteni vagy postai úton (tértivevénnyel, el re bérmentesítve), táviratban, faxon vagy elektronikus úton kell elküldeni. A szóban tett értesítést, nyilatkozatot utóbb faxon vagy dokumentálhatóan, elektronikus úton is meg kell küldeni; ennek hiányában az értesítés nem min sül megfelel en teljesítettnek. Az értesítést, nyilatkozatot a kézbesítés napjával kell megfelel en teljesítettnek tekinteni, amikor azt a közhiteles nyilvántartás (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása,

10 10/10 társadalmi szervezetek nyilvántartása stb.) szerinti címekre vagy más olyan címre vagy számra megküldték, amelyet a felek a másik fél számára értesítés útján utoljára megadtak. A kézbesítés megtörténtét a tértivevény, illetve a futár szállítólevele igazolja. Ha a postai kézbesítés sikertelen, a feladást követ 5. napon a levélpostai küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevénnyel feladott küldemény nem kereste, nem vette át, címzett ismeretlen, nem fogadta el, cím elégtelen jelzéssel vagy más, a kézbesítés meghiúsulására utaló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a feladó a küldeményt a címzett közhiteles nyilvántartás szerinti vagy jelen szerz dés alapján egyébként vele közölt címére küldte meg. Bármelyik félnek jogában áll a másik fél részére címzett és kézbesített írásos értesítésen keresztül megváltoztatni azt a címet, amelyre az értesítéseket számára küldeni kell, ebben az esetben azonban az így megadott címet kell a fentiek szerinti kézbesítési vélelem szempontjából irányadónak tekinteni. XI. Vegyes és záró rendelkezések 1. A felek kijelentik, hogy a szerz déses jogviszonyukból esetlegesen fakadó jogvitákat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy bármely vita eldöntésére, amely a felek közötti szerz désekb l, vagy azokkal összefüggésben, azok megszegésével, megsz nésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírák száma: 3. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Jelen üzletszabályzat a választottbíróságról szóló évi LXXI. törvény szempontjából egyben választottbírósági szerz désnek is min sül. 2. A hirdet kijelenti, hogy a hirdetési megrendelésre vonatkozó szerz dését és annak mellékletét ezen üzletszabályzat ismeretében kötötte meg és írta alá cégszer en, vagy cégszer meghatalmazás alapján. A jelen üzletszabályzat a hirdetési szerz dés elválaszthatatlan részét és egyben mellékletét képezi. Amennyiben az egyedi szerz dés és jelen üzletszabályzat rendelkezései egymástól eltérnek, az egyedi szerz dés szabályai alkalmazandóak. 3. A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységr l szóló évi LVIII. törvény rendelkezései alkalmazandóak. Budapest, november 30. Módosítva: Budapest, szeptember 26. Radányi László ügyvezet Est Lapok Kft.

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a XV. K E R Ü L E T I ÉLETképek megjelenik kéthetente R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a médiaajánlat 2 ÉLETképek Médiaajánlat Az ÉLETképek a XV. kerületi

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Média 11 Tömegkommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113

Részletesebben

Haszon Lapkiadó Kft. Általános szerződési feltételek

Haszon Lapkiadó Kft. Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Haszon Lapkiadó Kft. kiadványainak felületeit marketing célokra értékesíti továbbiakban Hirdetőnek az alábbi általános feltételekkel: I. Hirdető Hirdető minden olyan jogi

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente csütörtökön. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente csütörtökön. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a XV. K E R Ü L E T I ÉLETképek megjelenik kéthetente csütörtökön R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a médiaajánlat 2017 2 ÉLETképek Médiaajánlat Az ÉLETképek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklám értékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat

Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat Érvényes: 2016. január 25-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Telekom New Media Zrt. (Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a New Wave Media Kft.-t (Cg. 01-09- 189828), mint reklámszolgáltatót

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Hatályos a közzétételt követő 30. naptól

Hatályos a közzétételt követő 30. naptól A TV2 MÉDIA CSOPORT Kft. TV2 elnevezésű SD technikai formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása műsorterjesztésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos a közzétételt követő 30. naptól

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltételek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltételek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltételek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az AURUM Oktatási Központ Kft. (székhely: 8400, Ajka, Avar u. 23. Adószám: 13835596-2-19, Cg. 19-09-0509156, számlaszám: 10200634 48170170 00000000, Középdunántúli Regionális

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Your Dance - Magyarország első online tánciskolája. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Bemutatkozás

Your Dance - Magyarország első online tánciskolája. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Bemutatkozás Your Dance Online tánciskola Médiaajánlat 2012-2013 Bemutatkozás Weboldalunk 2009-ben alakult. Célunk hogy az emberek tánctanulási lehetőségeit és módszereit megkönnyítsük egy teljesen egyedülálló módon,

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A P+N 2003 Bt. (székhely: 1155 Budapest, Kazán u. 1. adószám: 21462748-2-42, bankszámlaszám: 10402991-50515755-71691009, cégbíróság: Fővárosi cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Sándor falvi KISBÍRÓ. Hirdessen nálunk! Hirdessen velünk! Hirdetési lehetőségek, tarfiák, megrendelőlap a Sándorfalvi Kisbíróhoz

Sándor falvi KISBÍRÓ. Hirdessen nálunk! Hirdessen velünk! Hirdetési lehetőségek, tarfiák, megrendelőlap a Sándorfalvi Kisbíróhoz skb_hirdetési felületek:skb 2016.03.04. 12:24 Oldal 1 Sándor falvi KISBÍRÓ Hirdetési méretek és megrendelőlap www.sandorfalva.hu kisbiro@sandorfalva.hu Hirdessen nálunk! Hirdessen velünk! Hirdetési lehetőségek,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen felhasználási feltételek az agronline.hu Kft (8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33. adóig.sz.: 24152905-2-14., cégjegyzék száma: 14-09-313032, bankszámlaszám OTP

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Zcomp - ÁSZF - 2016. Zcomp Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról 2015. október 1. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a közöttük létrejött jogviszony a megrendelés elfogadásával (írásban történő visszaigazolásával) jön

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben