MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi Mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege"

Átírás

1 MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi Mérlege

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MVM Magyar Villamos Művek MÉRLEG Eszközök (aktívák) Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. Előző év Lezárt évekre vonatkozó megállapítások Tárgy év 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. Immateriális javak ( ) Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállakozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( ) I. Készletek ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Áruk Készletekre adott előlegek II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések 40. Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. Pénzeszközök (50+51) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Halasztott ráfordítások A tétel megnevezése adatok M Ft-ban 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, április 15. vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MVM Magyar Villamos Művek MÉRLEG Források (passzívák) Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Lezárt évekre vonatkozó megállapítások adatok M Ft-ban Tárgy év 57. D. Saját tőke ( ) I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék (65+66) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( ) I. Hátrasorolt kötelezettségek ( ) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, április 15. vállalkozás vezetője (képviselője)

4 MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi Eredménykimutatása

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MVM Magyar Villamos Művek "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Összköltség eljárással) Sorsz. Előző év Lezárt évekre vonatkozó megállapítások Tárgy év 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36±38+39) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség A tétel megnevezése adatok M Ft-ban 49. F. Adózott eredmény (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (±F+50-51) Keltezés: Budapest, április 15. vállalkozás vezetője (képviselője)

6 2014. évi Kiegészítő Melléklete Budapest, április 15. Baji Csaba Sándor elnök-vezérigazgató Kóbor György gazdasági igazgató

7 Tartalom A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA... 3 A.1. A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE... 3 A.2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI... 6 A.2.1. A Számviteli politika általános vonásai... 6 A.2.2. Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszerei... 7 A.2.3. Főbb értékelési szabályok... 8 A.2.4. Valós értéken történő értékelés elvei, módszerei... 9 A.2.5. Üzleti vagy cégérték meghatározása B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK B. 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B Immateriális javak B Tárgyi eszközök B Befektetett pénzügyi eszközök B. 2. FORGÓESZKÖZÖK B Készletek B Követelések B Értékpapírok B Pénzeszközök B. 3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK B. 4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA B. 5. CÉLTARTALÉK B. 6. KÖTELEZETTSÉGEK B. 7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK C. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK C. 1. A TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE C Üzemi eredmény alakulása C Pénzügyi műveletek eredményének értékelése C A rendkívüli eredmény értékelése C. 2. A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁNAK LEVEZETÉSE D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK D. 1. A VAGYONI ÉS TŐKESTRUKTÚRA MUTATÓSZÁMAI D. 2. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK D. 3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA D. 4. CASH FLOW KIMUTATÁS D. 5. HITELSZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK E. 1. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYOK E. 2. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK JÁRANDÓSÁGA E. 3. KUTATÁS-KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG E. 4. A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY, NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI E. 5. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK E. 6. KÖNYVVIZSGÁLAT E. 7. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK F. MELLÉKLETEK

8 A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A.1. A társaság főbb cégjogi jellemzői, tevékenysége Cég: MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út Alapítás időpontja: december 31. A Társaság első üzleti éve: A Társaság alapításkori tőkéje: Alaptőke (2014. december 31.): év Ft Ft A társaság jegyzett tőkéjének tulajdonosi szerkezetét részletesen az A.1. melléklet tartalmazza. Minősített többségi irányítást gyakorló tulajdonos: Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Szavazatok aránya: 99,90720 % A Társaságban jegyzett tőke: Ft A Társaság internetes honlapjának címe: A Társaság vezetésének bemutatása az A.2. mellékletben található, a Társaságot jellemző legfőbb mutatókat az A.3. melléklet részletezi. A Társaság története Az MVM Zrt. alapításkori nevén MVM Rt. a Magyar Villamos Művek Tröszt Központ állami vállalatból átalakulással jött létre december 31-én, működésének kezdete január 1. A Társaság az eredetileg 23 tröszti vállalat, majd azok átalakulása során végbement összevonások következtében 18 vállalatból átalakult iparági társaság fő tulajdonosa volt az akkori nevén Állami Vagyonügynökséggel együtt. Az 1990-es évek első felében lezajlott bányaintegrációk során az irányított társaságok, s ezzel együtt a Társaság befektetett vagyona tovább növekedett

9 Az ben lezajlott első nagy iparági privatizáció során az irányított társaságok száma jelentősen csökkent, de a Társaság a közüzemi nagykereskedelmi és a rendszerirányítói tevékenység megtartásával továbbra is a villamosenergia rendszer központi szereplője maradt. A 2003-as részleges villamosenergia piacnyitás az addig egyneműnek számító villamosenergia szolgáltatást megbontotta, különvált a rendszerirányítás (megalakult a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító ZRt., röviden: MAVIR ZRt.), majd időlegesen ki is került a Társaság tulajdonosi irányítása alól, valamint létrejöttek a villamosenergia kereskedő társaságok. A Társaság 2006-ban az EU elvárásokhoz igazodva, továbbá a teljes piacnyitásra való felkészülés, valamint a célul tűzött stratégiai holding szerveződés keretében a társaságcsoporton belül további átalakulásokat hajtott végre. Ennek során további új, közös tevékenységek végzésére szerveződött társaságok alakultak, az alaphálózat átkerült a rendszerirányító MAVIR ZRt-hez, a közüzemi nagykereskedelem, valamint a távközlési tevékenység is kiszervezésre került, melynek következtében az MVM Zrt. engedélyes tevékenység nélküli holding irányító társaság maradt. Figyelemmel az MNV Zrt. 2/2013. (I.30.) sz. határozatára, valamint a Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumentumban megfogalmazott energiapolitikai stratégiájára, az MVM Zrt évben 100%-os tulajdoni részesedést szerzett az E.ON Földgáz Trade Zrt., és E.ON Földgáz Storage Zrt. társaságokban. A tranzakciót követően a társaságok Magyar Földgáztároló Zrt. és Magyar Földgázkereskedő Zrt. néven az MVM Csoport gázüzletágának kiemelkedő jelentőségű leányvállalataivá váltak. Ennek következtében a Társaság befektetései, illetve üzletrészei révén a régió ellátásbiztonságát szavatoló földgázszállítás területén is jelentős szerepet tölt be, valamint jelen van a földgáztárolásban és a földgáz nagykereskedelmi piacon is. Elismert vállalatcsoport: Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportja, az MVM csoport június 1-től ún. elismert vállalatcsoportként működik. A Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvényben bevezetett jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. immár egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport leányvállalatainak MVM Paksi Atomerőmű Zrt. MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. (MVM OVIT Zrt.) MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Partner Zrt.) MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. (MVM GTER Zrt.) MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (MVM MIFŰ Kft.) MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Kft (MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.) MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. (MVM ERBE Zrt.) MVM VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (MVM VILLKESZ Kft.) - 4 -

10 MVMI Informatika Zrt. (MVMI Zrt.) MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ ZRt. (MVM KONTÓ ZRt.) Vértesi Erőmű Zrt. ATOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ATOMIX Kft.) ENERGO-MERKUR Villamosenergiaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ENERGO- MERKUR Kft.) MVM HOTEL PANORÁMA Kft. MVM Hotel Vértes Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. (MVM NET Zrt.) MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. üzleti tevékenységét. Az új irányítási rendszer nem cél, hanem egy korszerű eszköz a cégcsoport versenyképességének javítása, értékének növelése érdekében. Ugyanakkor semmiféle módon nem érinti az egyes leányvállalatok engedélyes tevékenységét, elsődleges célja a csoportszinten hatékony üzleti működés biztosítása. A Társaság tevékenysége A Társaság fő tevékenysége: Vagyonkezelés A Társaság egyéb tevékenységei: Egyéb hitelnyújtás Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Főbb értékesítési területek Tartalék erőművek bérbeadása Főbb beszerzési források A fent felsorolt értékesítési területhez kapcsolódóan Társaságcsoporton belül: MVM OVIT Zrt. MAVIR ZRt. MVM VILLKESZ Kft

11 A Társaság lényeges befektetési elképzelései Az MVM Csoport olyan növekedési stratégiát kíván folytatni, melynek eredményeként 2020-ra a csoport üzleti értéke jelentősen nő, és a társaságcsoport a hazai pozíciók megőrzése, illetve megerősítése mellett a regionális energiapiacokon is meghatározó szereplővé válik. A fenti célok megvalósítása érdekében az MVM Zrt. jelenleg is vizsgálatokat folytat: a gázpiaci szerepvállalás növelése érdekében, mind a regionális infrastrukturális projektekkel kapcsolatban, mind a gázkereskedelem tekintetében, egyéb, hagyományos üzemanyagra, illetve megújuló energiára épülő, kisebb tőkeigényű erőművi fejlesztésekkel kapcsolatosan, regionális villamosenergetikai létesítésekkel, vásárlásokkal, valamint hosszú távú, ellátásbiztonságot növelő nemzetközi gázpiaci beruházások előkészítésével és megvalósításával kapcsolatosan. A Társaság célja, hogy hazai és regionális szinten is meghatározó integrált energiaipari vállalatcsoporttá váljon, illetve a növekedést értékteremtéssel valósítsa meg. Piaci pozíció értékelése Az MVM Zrt. elsősorban a villamosenergia és földgáz iparági leányvállalatain keresztül meghatározó szereplője a hazai energiapiacnak. A villamosenergia iparág területén a rendszerirányítási tevékenység, az alaphálózat tulajdonlásával a hálózati tevékenység, valamint a kereskedelmi tevékenység folytatásával pozíciója stabilnak nevezhető. Ugyanez vonatkoztatható az MVM Net Zrt. távközlési tevékenységére is, amelynek az iparágban biztos piaca van. A földgáz iparág területén, szintén leányvállalatain keresztül jelen van a földgáztárolásban és a földgáz nagykereskedelmi piacon is. A.2. A társaság számviteli politikájának fő vonásai A.2.1. A Számviteli politika általános vonásai A Társaságnál előírt és alkalmazott általános számviteli elvek a évi a számvitelről szóló C. törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásait tükrözik. A Társaság az Sztv. előírásainak megfelelően kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A Társaság a működése során előforduló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről, a tulajdonában levő eszközökről és azok forrásairól, valamint a saját tőkéjében bekövetkezett változásokról folyamatos nyilvántartást vezet, melyet a naptári év végén lezár

12 A Társaság könyvvezetése során az 5-ös számlaosztályt, mint elsődleges elszámolást alkalmazza, de emellett költséghelyre/rendelésre is könyvel. A könyvvezetésnél a Társaság érvényesíti az Sztv. által nevesített számviteli alapelveket. A Társaság éves beszámolóját az Sztv. előírásai alapján összeállított Számviteli politikában előírtak szerint készíti el. Az éves beszámoló készítésének fordulónapja: az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő év január 15., amennyiben január 15. nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanap. A Társaság a mérleget az Sztv. 1. sz. mellékletének A változata, az eredménykimutatást összköltség eljárással az Sztv. 2. sz. mellékletének A változata szerinti tagolásban készíti el. A.2.2. Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszerei A 100 ezer forint alatti bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök használatbavételkor minden esetben egy összegben leírásra kerülnek. A használatbavételkor egy összegben le nem írt eszközök körében (specialitások figyelembevételével) az alábbi szabályok alkalmazandók: Meg kell állapítani az adott eszköz hasznos élettartamát. A Társaság csak az időarányos, lineáris leírást alkalmazza, a várható használati idő meghatározásának kérdéseit, módszereit és eljárási szabályait az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Meg kell becsülni a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéket, mint maradványértéket. Nulla a maradványérték, ha az alacsonyabb a bekerülési érték 10%-ánál. Maradványérték csak a nem termelési célú járművek esetében értelmezendő. A többi eszköz vonatkozásában azok jellegéből adódóan maradványértékkel nem számol a Társaság. A leírás alapja a maradványértékkel csökkentett bruttó érték, mint terv szerint amortizálható bekerülési érték. Az értékcsökkenés a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés napjától kezdve számít, naptári napokra arányosan, amíg a rendeltetésszerű használatból kivonásra nem kerül, vagy a maradványértéket el nem éri. Az értékcsökkenés elszámolását havonta, a hónap utolsó napjára vonatkozóan végzik. A pozitív üzleti vagy cégértékre nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés, amennyiben nem csökken az értéke

13 Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, illetve visszaírása a terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték újbóli megállapítását eredményezheti. A Társaságnál: a piaci árak változása miatti terven felüli értékcsökkenésnél a hasznos élettartam nem változhat, de a maradványérték igen, ha az eltérés több mint 20%, illetve a műszaki, fizikai okok miatti terven felüli értékcsökkenés esetén a hasznos élettartamot, illetve a maradványértéket akkor kell módosítani, ha a hasznos élettartam legalább 10%-al, illetve a maradványérték legalább 20 %-kal eltér. Az Sztv. 53. (1) e) pontja szerint terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget). A.2.3. Főbb értékelési szabályok A befektetett eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen kerülnek értékelésre. A bekerülési érték tartalmának meghatározása az Sztv szerint történik, figyelembe véve a kalkulált értékkel történő elszámolási szabályokat is. Részesedések, értékpapírok értékvesztése, illetve értékvesztésének visszaírása: A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál az értékvesztést és a visszaírást a Sztv ában foglalt szabályok szerint kell meghatározni és elszámolni azzal a kiegészítéssel, hogy egy adott típusú részvény, vagy értékpapír egyedeinek összesített piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbség akkor jelentős, ha a különbözet a könyv szerinti értéktől legalább 5%-kal eltér, feltéve, hogy a könyv szerinti érték adott 5%-a eléri a 1 M Ft-ot, illetve %-tól függetlenül, ha a különbség eléri a 100 M Ft-ot. A különbözet értékvesztéskor, illetve visszaíráskor, akkor minősül tartósnak, ha legalább egy éve folyamatosan kimutatható. Az egyéb részesedések értékelésénél az Sztv.-ben leírtakon túlmenően figyelembe veszi a mérleg fordulónapján érvényes piaci árat, valamint az árfolyamok alakulásának várható jövőbeni tendenciáját. A készletek értékelése a Társaságnál az alábbiak szerint történik: a vásárolt készleteket átlagos (súlyozott) beszerzési áron, a saját termelésű készleteket a közvetlenül elszámolt anyagköltségen (primer költség), valamint a belső teljesítményekre elszámolt normaköltségen, a közvetített szolgáltatásokat, teljesítményeket számlázott beszerzési áron, a kereskedelmi árukat utolsó bekerülési (beszerzési) értéken, a betétdíjas göngyölegeket betétdíjas árakon értékeli

14 A valuta, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek, valamint befektetett pénzügyi eszközök értékelése az alábbi: A forintért vásárolt valutát, devizát bekerülési (ténylegesen fizetett) összegben veszi nyilvántartásba, és ez alapján határozza meg a nyilvántartásba-vételi árfolyamot. A Társaság a valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés, illetve szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba. A Társaság a devizában megszerzett részesedéseit a mérleg fordulónapjára vonatkozó az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken tartja nyilván. A Társaság az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon értékeli az exportértékesítés, illetve az importbeszerzés teljesítéskori értékét is. Év közben a valuta-, devizakészlet növekedésének nyilvántartásba vétele után a bekerülési érték meghatározása átlagos (súlyozott) bekerülési árfolyamon történik, amely a valuta-, devizakészlet könyv szerinti árfolyama. E könyv szerinti árfolyamon számolódik el a valuta-, devizakészlet csökkenése. A Társaság az üzleti év mérlegforduló-napjára vonatkozóan minden valuta-, devizakészletet, követelést és kötelezettséget átértékel az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamra, függetlenül attól, hogy annak hatása az eredményre jelentős-e. Az Sztv ában foglaltak szerint, a várható kötelezettségek és a jövőbeli költségek fedezetére céltartalék képzésére kerül sor. A jövőbeli költségekre a szükséges feltételek fennállása esetén minden esetben céltartalékot kell képezni, amennyiben a várhatóan felmerülő költség eléri a számviteli politikában meghatározott jelentőségi összeghatárt. Az MVM Zrt. a kollektív szerződés alapján egyéb hosszú távú juttatásban részesíti valamennyi alkalmazottját (jubileumi, illetve törzsgárda juttatások, valamint egyéb nyugdíjazáskor járó, de nem nyugdíjcélú juttatások). A juttatás beszámolóban szereplő értéke a halmozott jogosultságok módszerével kerül meghatározásra: a kalkuláció során az infláció és a béremelkedés mellett a Társaság számba veszi az egyéb, demográfiai hatásokat is. Az így becsült pénzáramlás diszkontálva számszerűsödik a juttatások jelenértékében. A.2.4. Valós értéken történő értékelés elvei, módszerei A pénzügyi instrumentumok értékelése során a Társaság alkalmazza az Sztv. 59/A 59/F. által biztosított valós értéken történő értékelés szabályait a kereskedési célú pénzügyi instrumentumok (eszközök, kötelezettségek), valamint a fedezeti és nem fedezeti (kereskedési) célú származékos ügyletek körére. A valós értékelés szempontjából a fedezeti célú ügylet részét nem képező pénzügyi eszközöket az Sztv. 59/A. -ának (4) bekezdése értelmében az alábbiak szerint sorolja be a Társaság: - 9 -

15 1. kereskedési célú pénzügyi eszközök 2. értékesíthető pénzügyi eszközök 3. lejáratig tartott pénzügyi eszközök 4. a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelések Az értékesíthető pénzügyi eszközök esetében a törvény lehetőséget ad a valós értékelés alkalmazására, ezzel a lehetőséggel a Társaság nem él. A lejáratig tartott pénzügyi eszközökre és a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsönkövetelésre az Sztv. 59/A. -ának (7) bekezdése alapján nem alkalmazható a valós értékelés elve. A valós értékelés szempontjából a fedezeti célú ügylet részét nem képező pénzügyi kötelezettségeket az Sztv. 59/A. -ának (5) bekezdése értelmében az alábbiak szerint sorolják be a Társaságnál: 1. kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek 2. egyéb pénzügyi kötelezettségek. Az Sztv. 59/A. -ának (7) bekezdése alapján nem alkalmazható a valós értékelés elve az egyéb pénzügyi kötelezettségek esetében. A.2.5. Üzleti vagy cégérték meghatározása A Társaságnál a részesedés megszerzésével együtt járó cégvásárlás esetén, az üzleti vagy cégérték (goodwill) meghatározásakor az Sztv. 3. (5) 1/b és 1/c pontjai szerint a piaci érték és a vételár (ellenérték) közötti különbözetet akkor tekinti lényegesnek, ha a különbözet több mint 20 M Ft. Ezt a szabályt annak a tranzakciónak a keretében megszerzett részesedések tekintetében kell alkalmazni, amellyel a közvetlen irányítást jelentő, 75%-os tulajdoni hányadra vonatkozó küszöbértéket átlépi

16 B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az eszköz- és forrástételek mérleg főcsoportonkénti alakulása évhez viszonyítva az alábbi: év év Eltérés MEGNEVEZÉS M Ft M Ft M Ft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK Az MVM Zrt. mérlegfőösszege M Ft, eszköz- és forrásállománya M Ft-tal növekedett a bázis időszakhoz képest. Mérlegsorok szerint haladva a december 31-i állománya a következőképpen alakult. B. 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök tárgyidőszaki értéke M Ft, mely az előző időszakhoz viszonyítva M Ft-tal növekedett. A befektetett eszközök aránya a tárgyidőszakban 64,1 %, amit elsősorban a befektetett pénzügyi eszközök nagyságrendje határoz meg (további vagyoni és tőkeszerkezeti mutatókat és azok alakulását a D. fejezet tartalmaz). A befektetett pénzügyi eszközök állománya, illetve változása tükrözi a Társaság meghatározó szerepét az energetikai szektorban a villamosenergia vertikumán túl már a föld

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves Jelentés. A 2012. december 31-én végződött évre.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves Jelentés. A 2012. december 31-én végződött évre. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves Jelentés A 2012. december 31-én végződött évre. 1 Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves Beszámoló és Vezetőségi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. 1 MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves BeszáMOLó És vezetőségi JeLeNtÉs 2013.

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben