Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete"

Átírás

1 Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Lakossági televízió szolgáltatások T-Home egyéni ügyfelek részére 1. Szolgáltatások tartalma A Szolgáltató a műsorterjesztési szolgáltatást különböző átviteli rendszeren keresztül nyújtja. A különböző átviteli rendszerek miatt, a műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások, a technológiai különbözőségek okán eltérő. A technológiai különbségek miatt a szolgáltatás típusát az adott átviteli rendszer típusa határozza meg. A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot a választása szerinti átviteli rendszeren, helyhez kötötten helyezi el, figyelembe véve az Előfizető által igényelt létesítési helyen a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot. Amennyiben az Előfizető által igényelt szolgáltatás sajátosságai okán az igény csak bizonyos átviteli rendszeren teljesíthető, akkor a Szolgáltató ennek, és a műszaki teljesíthetőségeinek figyelembevételével határozza meg, hogy a szolgáltatást mely átviteli rendszeren keresztül biztosítja az Előfizető részére. Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatást nyilvános vetítésre nem használja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés felmondására. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás típusok a következők: Internet protokollon nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás (IPTV) Kábeltelevízió hálózaton nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás analóg kábeltelevízió szolgáltatás (Kábel TV, vagy KTV) digitális kábeltelevízió szolgáltatás (Digitális Kábel TV) Műholdas műsorterjesztési szolgáltatás Interaktív műholdas televízió szolgáltatás (Interaktív Sat TV) Műholdas televízió szolgáltatás (Sat TV) A műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó részletes feltételeket a helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza. 2. A szerződések tartama, az idő előtti felmondás jogkövetkezményei Az előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy határozott. A határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén a felek megállapodnak, hogy amennyiben a határozott időtartamú előfizetői szerződés megszűnését követően az Előfizető tovább használja a Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatást, az új előfizetői szerződés határozatlan időtartamú lesz, amelynek feltételei megegyeznek az Előfizető által használt díjcsomagnak határozatlan időtartamra vonatkozó változatának igénybevételi feltételeivel. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. Határozott tartamú szerződés esetén a felek vállalják, hogy az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott határozott tartamon belül az igényelt szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződést/szerződéseket rendes felmondással nem szüntetik meg. Az átírás, áthelyezés, kategóriaváltás a kötbérfizetés szempontjából az előfizetői rendes felmondás körébe esik, erre tekintettel a határozott tartamú előfizetői szerződés lejárat előtti felmondásához fűzött jogkövetkezmények alkalmazhatóak, amennyiben erre vonatkozóan az ÁSZF vagy az egyedi előfizetői szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz. A határozott idő a szolgáltatás létesítésekor indul, kivéve, ha az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételek a határozott időtartamot megelőzően kipróbálási időszakot biztosítanak. Ez utóbbi esetben a határozott idő a kipróbálási időszak lejártát követő napon indul. Már létesített szolgáltatásra vonatkozó szerződésmódosítás, csomagváltás esetén, amennyiben annak teljesítése nem igényel műszaki létesítést, a határozott idő a megrendelés rögzítésétől kezdődik. Ahol az előfizetői szerződés, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely szerződés-kiegészítés, módosítás, nyilatkozat hűségidőt, elkötelezettségi időt tartalmaz, azt a felek határozott tartamú szerződésnek tekintik, s arra a határozott tartamú szerződésre vonatkozó szabályozás vonatkozik. Határozott időtartamú szerződésekre vonatkozó speciális szabályok a) Előfizető kérésére a szolgáltatás határozott időtartamú szerződés esetén is szüneteltethető. Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetésére kerül sor, vagy a szolgáltatás korlátozása az Előfizető szerződésszegő magatartásával összefüggő ok miatt következik be, a szüneteltetés, korlátozás időtartama nem számít bele a határozott időtartamba. b) Áthelyezés esetén, az áthelyezés miatti szüneteltetés időtartam sem számít bele a határozott időtartamba. c) Átírás: A határozott tartamú szolgáltatást a Szolgáltató csak abban az esetben írja át, amennyiben az átadó Előfizető az átírásig igénybe vett kedvezményt kötbérként megfizeti. Amennyiben az átírni kívánt szolgáltatásra illetve díjcsomagra vonatkozó rendszerbeállítások szerint ez lehetséges, az átvállaló Előfizető a szerződés határozott tartamában az átadó Előfizető helyébe lép, a szerződés határozott tartamát folytatja, rendszerbeli képesség hiányában az átvállaló Előfizető új határozott tartamú szerződéssel folytathatja a jogviszonyt a vonatkozó feltételek szerint. Az átírás lehetséges módjairól a Szolgáltató ügyintézője tájékoztatást ad az átírás során. Amennyiben az átvállaló Előfizető a szerződés átadó Előfizető által vállalt határozott tartamának megtartásával lép az átadó Előfizető helyébe, és a lejáratot megelőzően szünteti meg a szerződést, az előfizetői jogviszony megszüntetése esetén az átírás időpontjától igénybe vett kedvezmények megfizetésére köteles kötbérként. d) Az Előfizető rendkívüli felmondással élhet a Szolgáltató alábbiakban meghatározott szerződésszegő magatartása miatt: da) a Szolgáltató az Előfizető hibabejelentéseit követően, a hibát 30 napig nem tudja elhárítani, db) a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás csatornakiosztását az Eht (2a) bekezdésbe ütközően módosítja. Kötbérfeltételek: Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, vagy az előfizetői szerződés az Előfizető érdekkörében felmerülő okból szűnik meg, illetőleg az Előfizető által használt határozott idejű csomagról határozatlan csomagra vált, vagy a Szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényben meghatározott okból az Előfizető szerződésszegő magatartása miatt az előfizetői szerződés felmondására kényszerül, a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti kötbérként. A Szolgáltató az előfizetői jogviszonynak az Előfizető halála miatti megszűnése miatt kötbért nem érvényesít. Amennyiben a díjcsomagokra vonatkozó leírások, akciós szerződéses feltételek eltérő rendelkezéseket nem tartalmaznak, a határozott tartamú előfizetői szerződés megszegésével kapcsolatban az Előfizető által fizetendő kötbér az alábbiak szerint kerül számításra: A díjcsomag havidíjából a határozott tartamú szerződéskötésre tekintettel biztosított kedvezmény esetén a kötbér mértéke megegyezik az Előfizető által a szerződés megszűnéséig igénybevett havi díjkedvezménnyel. Amennyiben Előfizető a hozzáférésre, illetve más szolgáltatásra/díjcsomagra vonatkozóan is a jogviszony fenntartására határozott idejű szerződéssel rendelkezik, a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség az előfizetőt nem mentesíti a más szolgáltatásra/díjcsomagra kötött szerződésében az idő előtti felmondás esetére kikötött jogkövetkezmények Szolgáltató általi Székhely Cégjegyzékszám 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cg szám alatt 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 1 7/16/12 10:49:20 AM

2 2 érvényesítésétől. A kötbérfizetés szempontjából az Előfizető általi szerződésszegésnek minősül az az eset is, ha az Előfizető a határozott időtartam lejárta előtt más díjcsomagra módosítja az előfizetői szerződését. Egyes díjcsomagok esetében a Szolgáltató eltekinthet a kötbér érvényesítésétől. A telepítési díjból a határozott tartamú szerződéskötésre tekintettel biztosított kedvezmény esetén a kötbér mértéke a szerződés határozott tartamából szerződésszerűen eltöltött tartamhoz igazodik, a telepítési díjból kapott kedvezményt az Előfizető havonta csökkentett összegben köteles kötbérként megfizetni (a kötbérként visszafizetendő kedvezmény a határozott tartam első hónapjában történő felmondás esetén a legmagasabb, míg a tartam utolsó hónapjában a legalacsonyabb). Eljárás a szerződés megszűnése esetén Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Előfizető kötelessége a Szolgáltató tulajdonában álló, a szolgáltatás során igénybevett eszközök (Set top boxok és dekódoló kártyák és a kültéri szett (parabola és fejegység)) visszaszolgáltatása. Amennyiben az eszközök, tartozékok nem vagy nem megfelelő állapotban kerül visszaszolgáltatásra a szerződés megszűnésekor illetve a szerződés teljes időtartama alatt a szolgáltató az ÁSZF 5. sz. Mellékletében meghatározott átalány-kártérítést számláz ki az előfizető felé. IPTV szolgáltatás 1. A T-Home IPTV szolgáltatás leírása, a csomagok tartalma Az Internet protokollon keresztül nyújtott műsorelosztási szolgáltatás alapján a Szolgáltató az előfizető részére vezetékes műsorelosztást biztosít, amelynek keretében meghatározott televízió- és rádióműsorok az előfizetőnél létesített előfizetői hozzáférési ponton, a megfelelő végberendezésen (pl. televízió) nézhetőek, illetve hallgathatóak. A szolgáltatás hozzáférési pont az IPTV vevőegység (Set top box) ügyfél oldali interfésze (a vevőegység digitális és analóg audio illetve video kimenetei). A képjelek az előfizető DSL, GPON/PPETHERNET vagy DOCSIS vonalához csatlakozó home gateway vagy kábelmodem, valamint a hagyományos tévékészülékhez (előfizetői végberendezés) csatlakoztatott IPTV vevőegység (Set top box) segítségével, internet protokollt használva jutnak el a szolgáltató rendszereitől az előfizetői végberendezésig. Az IPTV szolgáltatás során a szolgáltató IP gerinchálózatának zárt szegmensén keresztül érhetők el az előfizetőhöz kihelyezett berendezések (home gateway, kábelmodem, IPTV vevőegység). Az IPTV szolgáltatás DSL, GPON/PPETHERNET vagy DOCSIS technológián alapul, melyet a Szolgáltató meghatározott, hálózati szerződésekkel lefedett helyeken biztosít. A DSL, GPON/PPETHERNET vagy DOCSIS szolgáltatás megléte nem jelenti automatikusan az IPTV létesíthetőséget. A jelen egyedi előfizetői szerződésben meghatározott IPTV szolgáltatások esetén a szolgáltatás használatához szükséges végberendezéseket (egy home gateway vagy kábelmodem és egy IPTV vevőegység/set top box) a Szolgáltató biztosítja. További IPTV vevőegység bérelhető a szolgáltatótól, az ÁSZF 5.sz. Mellékletben meghatározott havidíj fejében. DSL hálózaton egy vagy kettő, VDSL, GPON/PPEthernet vagy DOCSIS hálózaton maximum három IPTV vevőegység helyezhető üzembe. 2. A T-Home IPTV csomagok tartalma, csatornák T-Home IPTV termékcsalád Csatornaszám Funkciók Havidíjba foglalt eszközök Szolgáltatási terület T-Home IPTV Koktél csomaghoz rendelhető Mix csomagok T-Home IPTV Minicsomagok T-Home IPTV Közszolgálati csomag /T-Home IPTV Koktél csomag / T-Home IPTV Alap csomag / T-Home IPTV Családi csomag /T-Home IPTV Extra csomag A jelen melléklet 5. pontja tartalmazza A T-Home IPTV által aktuálisan biztosított funkciók listája a oldalon érhető el. Menedzselt, multifunkcionális szélessávú eszközök (1 home gateway vagy kábelmodem és 1 IPTV vevőegység/set top box) Az ÁSZF 3. sz. Mellékletében kerül felsorolásra. A jelen melléklet 5. pontja tartalmazza A jelen melléklet 5. pontja tartalmazza A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a csatornák darabszámát módosítsa, valamint egyes csomagokat vagy csatornákat megszüntessen az ÁSZF-ben meghatározott módon. Videotéka A T-Home IPTV Videotéka kölcsönzés feltételei a oldalon találhatóak. T-Home IPTV végberendezés Az IPTV szolgáltatáshoz kapcsolódó végberendezéseket a Szolgáltató kiszállítja, és a helyszíni beüzemeléséhez és összeszereléséhez szerelői segítséget biztosít. Amennyiben az Előfizető további IPTV vevőegységet rendel meg, jelen melléklet 4. pontjában meghatározott bérleti díj fizetésére köteles. Amennyiben az Előfizető a további IPTV vevőegységet a szolgáltatás megrendelését és üzembe helyezését követően igényli, úgy ennek az eszköznek a kiszállítási és beszerelési, üzembehelyezési díja, s csak a további IPTV vevőegység lemondása esetén az eszköz Szolgáltató általi beszedési költsége az Előfizetőt terheli. A Magyar Telekom Nyrt. által megbízott alvállalkozó az Előfizetővel előzetesen egyeztetett időpontban a helyszínen elvégzi az IPTV használatához szükséges végberendezések üzembe helyezését. A szolgáltatás hozzáférési pont az IPTV vevőegység (set top box) ügyfél oldali interfésze (a vevőegység digitális és analóg audio illetve video kimenetei). A home gateway és az IPTV vevőegység (set top box) 230V-os tápellátását, valamint a távirányító tápellátását az Előfizetőnek kell biztosítania. A Szolgáltató a létesítés helyszínén, az ingatlanon belül a megrendelt szolgáltatástól függően egy, kettő vagy három előfizetői hozzáférési pont biztosítását tartalmazza olyan módon, hogy a kábeleket az előfizető által biztosított befogadó létesítményben elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül rögzítve, vezetékcsatorna nélkül vezeti. A feladat elvégzéséhez szükséges hosszúságú kábeleket 20 méterig a Szolgáltató biztosítja. A hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos speciális igényt a szolgáltatóval szemben az előfizető nem támaszthat. Második vagy harmadik IPTV vevőegység csak akkor igényelhető, ha az Előfizetőnél megfelelő sávszélesség áll rendelkezésre, melyről a megrendelést követő műszaki felmérés után tud a Szolgáltató nyilatkozni. Egy előfizetői végponton egyidejűleg maximum 3 videókapcsolat (stream) használható; vagy egy vevőegységen, vagy megosztva egy háztartáson belül több vevőegység között. Az előfizető a szolgáltatáshoz csak a Szolgáltató által biztosított home gateway-t és IPTV vevőegysége(ke)t jogosult csatlakoztatni. A szolgáltatás minőségének egyedi megfelelőségére vonatkozó minőségi mutatók definíciója, azok számszerű követelménye és a számítási módja a vonatkozó ÁSZF 4. sz. Mellékletében kerül meghatározásra. 3. Egyéb távközlési szolgáltatások A jelen szerződés nem érinti a felek között más szükséges távközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket a jelen szerződéstől függetlenül teljesíteni kell. A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a T-Home IPTV-hez kapcsolódó DSL szolgáltatás maximális letöltési sebessége a T-Home IPTV szolgáltatás használata közben (azaz bekapcsolt IPTV vevőegység esetén) lecsökkenhet, amely azonban nem érinti a DSL szolgáltatás garantált minimális sávszélességét. 4. Díjazási feltételek A T-Home IPTV alapkínálati és kiegészítő (minicsomagok), valamint Mix csomagok díjszabása Alap csomagok díjai Havi díj Egyszeri telepítési díj Szolgáltatás típus T-Home IPTV Közszolgálati csomag Határozatlan idejű szerződés Ft 1 éves határozott idejű szerződés* T-Home IPTV Koktél csomag** Ft Ft T-Home IPTV Alap csomag Ft Ft T-Home IPTV Családi csomag Ft Ft T-Home IPTV Extra csomag Ft Ft T-Home IPTV Közszolgálati csomag Ft T-Home IPTV Koktél csomag, T-Home IPTV Alap csomag, T-Home IPTV Ft 0 Ft Családi csomag, T-Home IPTV Extra csomag * Az 1 éves határozott időt követően a havidíj, a határozatlan időtartamú szerződés szerinti, mindenkor érvényes havidíjára emelkedik. ** A Koktél csomag legalább egy, Koktél csomaghoz igénybe vehető kiegészítő csomag előfizetése mellett vehető igénybe. PTH1646 Lakossági TV szolg. melléklete 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 2 7/16/12 10:49:20 AM

3 3 Kiegészítő opció* Havi díj Prémium opció megállítható, visszatekerhető adás (time-shift), felvétel funkció 1000 Ft Az opció díja a 27 %-os áfát tartalmazza. * Két vagy három IPTV vevőegység egy háztartásban történő használata esetén a megállítható adás (time-shift) és felvétel funkciók csak az Előfizető által a szolgáltatás létesítésekor kijelölt, elsődleges vevőegységen működnek. Kiegészítő csomagok díjai Szolgáltatás típus Határozatlan idejű szerződés Havi díj HBO PAK Ft HBO MAXPAK Ft Filmbox Ft Night Life (felnőtt csomag) Ft Pulse Ft Globe Champion Ft Kids Movie Ft Speak! Ft Fishing and Hunting prémium csatorna 750 Ft Sport Mix Ft World Mix Movie Mix Ft News Mix 650 Ft Fun Mix Ft Lifestyle Mix Ft HD Ft Mezzo prémium csatorna 750 Ft Interaktív szolgáltatások Havi díj Videotéka havidíjas Ft műsorkölcsönzés (5 film/naptári hó*) Archív TV havidíjas műsorkölcsönzés 490 Ft FitVideo havidíjas műsorkölcsönzés Ft Minimax Mesetár havidíjas 590 Ft műsorkölcsönzés Megamax kalandtár havidíjas 590 Ft műsorkölcsönzés BBC Entertainment havidíjas 590 Ft műsorkölcsönzés Nick KLIKK havidíjas 590 Ft műsorkölcsönzés Storynovella havidíjas műsorkölcsönzés 590 Ft * Az érvényességi időszak (1 hónap) alatt fel nem használt kölcsönzési lehetőség az érvényességi idő lejártával elvész, nem vihető át a következő hónapra. A Videotéka előfizetés hó közi megrendelése esetén a teljes havidíj kiszámlázásra kerül. Az előfizetésben foglalt 5 kölcsönzési alkalom a megrendelés hónapjának végéig használható fel. Hó közi szerződésmegszüntetés esetén a teljes havidíj kiszámlázásra kerül, az adott havi 5 kölcsönzési lehetőség a lemondás hónapjának végéig használható fel. A határozatlan időtartamú kiegészítő csomagok esetében az első havi díj teljes díjon kiszámlázásra kerül 1 hónapnál rövidebb igénybevétel esetén is. Egyéb díjak További IPTV vevőegység utólagos szerelési díja illetve beszedési költsége* Ft havidíja (bérleti díja) 870 Ft * A Prémium opció utólagos megrendelése vagy lemondása esetén, illetve második vagy harmadik IPTV vevőegység utólagos megrendelése esetén fizetendő kiszállítási és beszerelési, üzembe helyezési díja, valamint csak a további IPTV vevőegység lemondása esetén az eszköz Szolgáltató általi beszedési díja. A T-Home IPTV Videotékából kölcsönözhető filmek díjáról a oldalon és az IPTV megfelelő menüpontjában tájékozódhat. 5. Csatornakiosztás Televízió csatornák a Közszolgálati, Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban 1. m1 2. m2 3. Duna TV 4. Duna World 5. RTL Klub 6. tv2 7. Hír TV 8. ATV 9. LifeNetwork 10. OzoneNetwork 11. STORY4 12. film+ 13. VIASAT3 14. VIASAT6 15. Parlament TV 16. FEM3 17. STORY5 18. Reflektor 19. PRO4 20. sorozat+ 21. VIVA 22. Prizma TV 23. Muzsika TV 24. Spektrum Home 25. BBC Entertainment 26. BBC World 27. Sport1 28. Eurosport 29. SportKlub 30. Music Television Hungary 31. Sport2 32. Eurosport2 33. Blue Hustler** 34. Sport M 35. SAT1 36. Minimax/Animax*** 37. Disney Channel 38. Megamax 39. Nickelodeon 40. Filmbox Plus 41. Cool 42. AXN 43. Film Mania 44. Film Café 45. Comedy Central 46. Discovery Channel 47. Animal Planet 48. ID Investigation Discovery 49. National Geographic 50. National Geographic Wild 51. Spektrum 52. Da Vinci learning 53. Travel Channel 54. TV Paprika 55. Echo TV 56. Pax TV 57. Hálózat TV 58. Discovery Science 59. Discovery World 60. Viasat Nature 61. Mezzo 62. Viasat Explorer 63. Viasat History 64. AXN Crime 65. AXN Sci-fi 66. MTV Hits 67. MTV Rocks 68. MTV Dance 69. VH1 Europe 70. Hustler TV** 71. Private Spice** 72. Daring! TV** 73. Marc Dorcel** 74. The Fishing and Hunting Channel * A Koktél csomag legalább egy Koktél csomaghoz igénybe vehető, kiegészítő csomag előfizetése mellett vehető igénybe. ** A felnőtt tartalmak műsorideje: 23:00 05:00. *** A Minimax műsorideje , az Animax műsorideje között van. Közszolgálati Koktél* Alap Családi Extra 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 3 7/16/12 10:49:21 AM

4 4 Televízió csatornák a Koktél csomaghoz rendelhető kiegészítő csomagokban 1. Eurosport 2. Eurosport 2 3. Sport1 4. Sport2 5. SportKlub 6. Sport M 7. Blue Hustler* 1. Spektrum 2. National Geographic Channel 3. National Geographic Wild 4. Discovery Channel 5. Da Vinci Learning 6. Ozone Network 7. ID Investigation Discovery 8. Pax TV 9. Animal Planet 1. Viasat3 2. Film+ 3. BBC Entertainment 4. AXN 5. Film Mania 6. Cool TV 7. sorozat+ 8. VIASAT6 9. Filmbox Plus 1. Hálózat Tv 2. BBC World 3. Hír TV 4. ATV 5. Echo TV 6. Parlament TV 7. STORY4 1. MTV Hungary 2. Comedy Central 3. VIVA 4. Minimax/Animax** 5. Megamax 6. Nickelodeon 7. Disney Channel 8. Prizma 9. Muzsika 10. Pro4 1. TV Paprika 2. Spektrum Home 3. FEM3 4. STORY5 5. Travel Channel 6. LifeNetwork 7. Reflektor TV Sport Mix World Mix Movie Mix News Mix Fun Mix Lifestyle Mix * A felnőtt tartalmak műsorideje: 23:00 05:00 ** A Minimax műsorideje , az Animax műsorideje között van Televízió csatornák további kiegészítő csomagokban* 1. Marc Dorcel** 2. Private Spice** 3. Daring! TV** 4. Hustler TV** 5. The Fishing and Hunting Channel 1. HBO 2. HBO 2 3. HBO Comedy 1. HBO 2. HBO 2 3. HBO Comedy 4. HBO HD 5. Cinemax 6. Cinemax 2 1. Filmbox Extra 2. Filmbox Extra1 3. Filmbox Family 1. Discovery World 2. Discovery Science 3. Viasat History Channel 4. Viasat Explorer*** 5. Mezzo 6. Viasat Nature 1. MTV Dance 2. MTV Rocks 3. MTV Hits 4. VH1 Europe 1. Kids Co 2. Nick JR 3. Jim Jam 4. Baby TV 1. The Fishing and Hunting Channel 2. Eurosportnews 3. Extreme Sports Channel 4. ESPN America 5. Nautical Channel 6. Motors 1. Film+2 2. AXN Crime 3. AXN Sci-fi 4. Viasat History 5. Viasat Explorer*** 1. Euronews 2. Sky News 3. TVE 4. RTL 5. KIKA 6. ZDF 7. Rai Uno 8. RTR Planeta 9. ARD 10. TV5 Monde 1. The Fishing and Hunting Channel 1. Mezzo Night Life HBO Pak HBO MaxPak Filmbox Globe Pulse Kids Champion Movie Speak! Fishing and Hunting prémium csatorna Mezzo prémium csatorna * T-Home IPTV Közszolgálati, Koktél, Alap, Családi vagy Extra csomaggal rendelhető meg. ** A felnőtt tartalmak műsorideje: 23:00 05:00 *** Viasat Explorer műsorideje: 05:00 23:00 PTH1646 Lakossági TV szolg. melléklete 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 4 7/16/12 10:49:21 AM

5 5 Televízió csatornák HD kiegészítő csomagokban 1. Eurosport HD 2. National Geographic HD 3. Viasat Nature/History HD 4. Spektrum HD 5. Filmbox HD 6. m1 HD 7. m2 HD Rádió műsorok 1. mr1 Kossuth Alap 2. mr2 Petőfi Alap 3. mr3 Bartók Alap 4. Nemzetiségi Alap 5. Parlamenti Alap Kábel TV szolgáltatás 1. A szolgáltatás megnevezése A kábeltelevízió szolgáltatás keretében a Szolgáltató az Előfizető részére vezetékes műsorelosztást biztosít, amely által a meghatározott televízió- és rádióműsorok az előfizetőnél létesített előfizetői hozzáférési ponton, a megfelelő végberendezésen (pl. televízió) nézhetőek, illetve hallgathatóak. Kábeltelevízió hálózaton nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás keretében a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: analóg kábeltelevízió szolgáltatás (Analóg Kábel TV) digitális kábeltelevízió szolgáltatás (Digitális Kábel TV) 2. A szolgáltatás tartalma Analóg Kábel TV csomagok Alap csomagok Soros csomag* Start csomag Alap csomag Családi csomag HD Kiegészítő csomagok Analóg HBO** Rádió * kizárólag soros kábeltelevízió hálózatok esetén ** Az Analóg HBO elosztása június 1-én megszűnik. A szolgáltató egyes működési területeinek csatornakiosztását az ÁSZF 5/C. sz. Melléklete tartalmazza. Digitális Kábel TV csomagok Új előfizetők esetén a Digitális Kábel TV szolgáltatás a következő településeken rendelhető meg: Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Bernecebaráti, Budapest, Csököly, Dunabogdány, Dunakiliti, Fertőd, Fertőszentmiklós, Gige, Győr, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposvár, Kemence, Kiskorpád, Kislőd, Kismaros, Kisoroszi, Kóspallag, Letkés, Magyarpolány, Marcali, Márianosztra, Mezőcsokonya, Mosonmagyaróvár, Nagybörzsöny, Naszály, Noszlop, Perőcsény, Petőháza, Pócsmegyer, Pusztamérges, Rinyakovácsi, Sarród, Somogysárd, Surány, Szob, Szokolya, Tahitótfalu, Tata, Tésa, Vámosmikola, Vámosszabadi, Verőce, Visegrád, Zebegény. Digitális Kábel TV termékcsalád Csatornaszám Szolgáltatási terület Funkciók Digitális Kábel TV alapkínálati és minicsomagok tartalma (csatornakiosztás) Digitális Kábel TV alapkínálati és minicsomagok díjszabása Digitális Kábel TV Közszolgálati csomag/ Digitális Kábel TV Alap csomag/ Digitális Kábel TV Családi csomag/ Digitális Kábel TV Extra csomag* Az ÁSZF 6/B sz. Mellékletében. Az ÁSZF 3. sz. Mellékletében. A digitális kábel TV által biztosított funkciókat az ÁSZF 2. sz. Melléklete tartalmazza. Az ÁSZF 6/B sz. Mellékletében. A jelen melléklet 4. sz. pontja, illetve az ÁSZF 5. sz. Melléklete tartalmazza, Digitális Kábel TV Családi Pro Az ÁSZF 6/D sz. Mellékletében. Az ÁSZF 3. sz. Mellékletében. A digitális kábel TV által biztosított funkciókat az ÁSZF 2. sz. Melléklete tartalmazza. Megegyezik a Sat TV Családi csomag és a Sat TV minicsomagok kínálatával. A jelen melléklet 4. sz. pontja, illetve az ÁSZF 5. sz. Melléklete tartalmazza. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a csatornák darabszámát módosítsa, valamint egyes csomagokat vagy csatornákat megszüntessen. * Extra csomag: Budapest, Érd, Diósd, Dunakeszi, Csömör, Üröm, Pusztazámor, Sóskút, Pomáz, Solymár, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Göd, Sződ, Fót, Vecsés, Piliscsaba, Tinnye, Perbál, Mende, Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő, Veresegyház, Bernecebaráti, Dunabogdány, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisoroszi, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Visegrád, Zebegény, Pócsmegyer, Surány, Tahitótfalu, Csököly, Dunakiliti, Gige, Győr, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposvár, Kiskorpád, Mezőcsokonya, Mindszent, Mosonmagyaróvár, Naszály, Rinyakovácsi, Somogysárd, Tata, Vámosszabadi, Ajka, Kislőd, Magyarpolány, Ajkarendek, Bakonygyepes, Noszlop szolgáltatási területen érhető el meglévő előfizetőinknek. Alap csomagok Kiegészítő digitális minicsomagok* Közszolgálati csomag HBO Pak* HBO MaxPak* Alap csomag Globe* Pulse* Night Life* Családi csomag Champion* Filmbox* Movie* Kids* HD* Speak!** Extra csomag* Fishing and Hunting prémium csatorna* Mezzo* * Budapest, Érd, Diósd, Dunakeszi, Csömör, Üröm, Pusztazámor, Sóskút, Pomáz, Solymár, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Göd, Sződ, Fót, Vecsés, Piliscsaba, Tinnye, Perbál, Mende, Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő, Veresegyház, Bernecebaráti, Dunabogdány, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisoroszi, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Visegrád, Zebegény, Pócsmegyer, Surány, Tahitótfalu, Csököly, Dunakiliti, Gige, Győr, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposvár, Kiskorpád, Mezőcsokonya, Mindszent, Mosonmagyaróvár, Naszály, Rinyakovácsi, Somogysárd, Tata, Vámosszabadi, Ajka, Kislőd, Magyarpolány, Ajkarendek, Bakonygyepes, Noszlop szolgáltatási területen érhető el meglévő előfizetőinknek. ** Budapest, Érd, Diósd, Dunakeszi, Csömör, Üröm, Pusztazámor, Sóskút, Pomáz, Solymár, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Göd, Sződ, Fót, Vecsés, Piliscsaba, Tinnye, Perbál, Mende, Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő, Veresegyház, Bernecebaráti, Dunabogdány, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisoroszi, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Visegrád, Zebegény, Pócsmegyer, Surány, Tahitótfalu, Ajka, Kislőd, Magyarpolány, Ajkarendek, Bakonygyepes, Noszlop szolgáltatási területen érhető el meglévő előfizetőinknek. 3. A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai A Digitális Kábel TV csomagok, valamint a kiegészítő digitális szolgáltatási csomagok (minicsomagok) esetén a szolgáltatások igénybe vételéhez dekódoló egység (Set top box és kártya) szükséges. A Set top box készüléket a szolgáltató biztosítja az előfizető döntésének megfelelően az ÁSZF 5. sz. Mellékletében (valamint részben a jelen díjszabás 4. pontjában) meghatározott konstukcióknak megfelelően használatba vagy tulajdonba adja. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dekódoló kártyát a szolgáltató kizárólag használatba adja az előfizetőnek, a szolgáltatás igénybevételének időtartamára, az előfizető azon tulajdonjogot nem szerez, a dekódoló kártya a szolgáltató tulajdonában marad. HD kiegészítő digitális programcsomag (minicsomag) igénybevételéhez speciális HD Set top box szükséges. A HD Set top box készüléket a szolgáltató biztosítja az előfizető döntésének megfelelően az ÁSZF 5. sz.. Mellékletében (valamint részben a jelen díjszabás 4. pontjában) meghatározott konstukcióknak megfelelően használatba vagy tulajdonba adja. Az előfizető igénye alapján a HD Set top box bármelyik digitális programcsomaghoz bérelhető vagy megvásárolható. A Set top box és a távirányító áramellátásáról az előfizető saját költségére gondoskodik. Abban az esetben, ha az előfizető a Set top box-ot az előfizetői hozzáférési pontra kapcsolódó, saját tulajdonú lakáshálózatára csatlakoztatja, úgy annak a jelátvitel minőségére vonatkozó paramétereiért nem a szolgáltató a felelős. A Set top box felhasználói kézikönyvének hatályos példánya az ügyfélszolgálati irodákban és a szolgáltató internetes honlapján megtekinthető. A bérelt Set top box készülék rendeletetésszerű használata melletti meghibásodása esetén a szolgáltató a vonatkozó ÁSZF pontjában meghatározott hibaelhárítási időn belül csere készüléket biztosít. 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 5 7/16/12 10:49:21 AM

6 6 A megvásárolt Set top box készülékre vonatkozó jótállási/szavatossági szabályok az ÁSZF 4.2. pontjában kerülnek meghatározásra. A szolgáltató a televízió készülék alkalmassága tekintetében nem tartozik felelősséggel, azt nem köteles vizsgálni. Az előfizető az ÁSZF 3. sz. Mellékletében felsorolt területeken ún. kiegészítő digitális szolgáltatási csomagokra (ill. minicsomagokra) is előfizethet, az Analóg Kábel TV Alap vagy Családi, valamint a Digitális Kábel TV Alap vagy Családi csomagok előfizetése mellett. A Digitális Közszolgálati csomag előfizetése esetén az analóg Start csomag, Digitális Alap csomag előfizetése esetén az analóg Alap csomag, a Digitalális Családi és Digitális Extra csomag előfizetése esetén az analóg Családi csomag is elérhető az előfizető számára. A szolgáltatás minőségének egyedi megfelelőségére vonatkozó minőségi mutatók definíciója, azok számszerű követelménye és a számítási módja a vonatkozó ÁSZF 4. sz. Mellékletében kerül meghatározásra. Az ún. közületi programcsomagra a szolgáltató azon előfizetőkkel köt szerződést, akik úgy nyilatkoznak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységük során veszik igénybe az előfizetői szolgáltatást. Az ún. Rádió csomag az 6/C. sz. Mellékletben szereplő területeken bármely programcsomaghoz igénybe vehető. Az előfizető nem jogosult arra, hogy az előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető jogokat harmadik személyre átruházza. Az előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán kiépített előfizetői hozzáférési ponton keresztül történik. 4. Díjazási feltételek Analóg Kábel TV csomagok díjazása Egyszeri díj Telepítési díj Határozatlan idejű szerződés Ft 1 éves határozott idejű szerződés* 0 Ft Kiegészítő csomagok díjai Szolgáltatás típus Határozatlan idejű szerződés 1 év határozott idejű szerződés* Havi díj HBO PAK, Ft Ft HBO MaxPak Ft Ft Filmbox 1050 Ft Night Life (felnőtt csomag) Ft Movie Ft Pulse Ft Globe Kids Champion Ft Speak! Ft Fishing and Hunting prémium cs. 750 Ft HD Ft Mezzo prémium csatorna 750 Ft * Az 1 éves határozott időt követően a havidíj, a határozatlan időtartamú szerződés szerinti, mindenkor érvényes havidíjára emelkedik. Digitális Kábel TV vevőegységhez kapcsolódó díjak (Set top box) Set top box (új készülék eladási ár) Set top box bérleti díj HD Set top box (új készülék eladási ár) HD Set top box bérleti díj Bruttó ár Ft 870 Ft/hó Ft 1550 Ft/hó Az Analóg Kábel TV csomagok havi előfizetési és szüneteltetési díja területileg elkülönülten kerül meghatározásra az ÁSZF 5. Mellékletében. Az analóg HBO és Rádió csomag díja az ÁSZF 5.sz. Mellékletében kerül meghatározásra. A Digiltális Kábel TV alapkínálati és minicsomagok díjszabása Alap Szolgáltatás típus csomagok díjai Határozatlan idejű szerződés 1 éves határozott idejű szerződés * Havidíj Digitális Kábel TV Közszolgálati csomag Ft - Digitális Kábel TV Alap csomag Ft Ft Digitális Kábel TV Családi cs Ft Ft Digitális Kábel TV Családi Pro Ft Ft Digitális Kábel TV Extra csomag Ft Ft Digitális Kábel TV Közszolgálati cs Ft - Telepítési díj Digitális Kábel TV Alap csomag, Digitális Kábel TV Családi csomag, Ft 0 Ft Digitális Kábel TV Extra csomag * Az 1 éves határozott időt követően a havidíj, a határozatlan időtartamú szerződés szerinti, mindenkor érvényes havidíjára emelkedik. PTH1646 Lakossági TV szolg. melléklete 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 6 7/16/12 10:49:21 AM

7 7 5. Digitális Kábel TV csatornakiosztás Televízió csatornák a Közszolgálati, Alap, Családi és Extra csomagba 1. m1 2. m2 3. Duna TV 4. Duna World 5. RTL Klub 6. tv2 7. Hír TV 8. ATV 9. LifeNetwork 10. Ozone Network 11. STORY4 12. film+ 13. VIASAT3 14. VIASAT6 15. Parlament TV 16. FEM3 17. STORY5 18. Reflektor 19. Pro4 20. sorozat+ 21. VIVA 22. Prizma TV 23. Muzsika TV 24. Spektrum Home 25. BBC Entertainment 26. BBC World 27. Sport1 28. Eurosport 29. SportKlub 30. MTV Hungary 31. Sport2 32. Eurosport2 33. Blue Hustler* 34. Sport M 35. SAT1 36. Minimax/Animax 37. Disney Channel 38. Megamax 39. Nickelodeon 40. Filmbox Plus 41. COOL 42. AXN 43. Film Mania 44. Film Café 45. Comedy Central 46. Discovery Channel 47. Animal Planet 48. ID Investigation Discovery 49. National Geographic 50. National Geographic Wild 51. Spektrum 52. Da Vinci Learning 53. Travel Channel 54. TV Paprika 55. Echo TV 56. PAX TV 57. Hálózat TV 58. Discovery Science 59. Discovery World 60. Viasat Nature 61. Mezzo 62. Viasat Explorer 63. Viasat History 64. AXN Crime 65. AXN Sci-fi 66. MTV Hits 67. MTV Rocks 68. MTV Dance 69. VH1 Europe 70. Hustler TV* 71. Private Spice* 72. Daring! TV* 73. Marc Dorcel* 74. The Fishing and Hunting Channel *Az adott programcsomag a kiskorúakra ártalmas tartalmat hordoz, és az előfizető az adott programcsomagra történő előfizetéssel hozzájárul a felnőtt tartalomhoz való hozzáféréshez. Közszolgálati Alap csomag Családi csomag Extra csomag Televízió csatornák a mini csomagokban * 1. HBO 2. HBO2 3. HBO Comedy 4. Cinemax 5. Cinemax2 6. HBO HD 1. Filmbox Extra 2. Filmbox Extra1 3. Filmbox Family 1. Discovery Science 2. Discovery World 3. Viasat Nature 4. Mezzo 5. Viasat Explorer (műsoridő 05 és 23 óra között) 6. Viasat History 1. Hustler TV (műsoridő 23 és 05 óra között) 2. Private Spice (műsoridő és 05 óra között) 3. Daring! TV (műsoridő 23 és 05 óra között) 4. Marc Dorcel (műsoridő 23 és 05 óra között) 1. Jim Jam (műsoridő 05 és 23 óra között) 2. Nick JR 3. Baby TV 4. Kidsco (műsoridő 05 és 23 óra között) 1. The Fishing and Hunting Channel 2. Extreme Sports Channel 3. Motors 4. ESPN America 5 Nautical Channel 6. Eurosport News 1. MTV Hits 2. MTV Rocks 3. MTV Dance 4. VH1 Europe 1. Viasat Explorer 2. Viasat History 3. Film AXN Crime 5. AXN Sci-Fi 1. Sky News 2. Euronews 3. TVE 4. RTL 5. KIKA 6. ZDF 7. Rai Uno 8. RTR Planeta 9. ARD 10. TV5 1. The Fishing and Hunting Channel 1. Mezzo HBO Pak* Filmbox** Globe* Night Life*** Kids* Champion* Pulse* Movie* Speak!** HBO MaxPak* Fishing and Hunting* * Budapest, Érd, Diósd, Dunakeszi, Csömör, Üröm, Pusztazámor, Sóskút, Pomáz, Solymár, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Göd, Sződ, Fót, Vecsés, Piliscsaba, Tinnye, Perbál, Mende, Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő, Veresegyház, Bernecebaráti, Dunabogdány, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisoroszi, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Visegrád, Zebegény, Pócsmegyer, Surány, Tahitótfalu, Csököly, Dunakiliti, Gige, Győr, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposvár, Kiskorpád, Mezőcsokonya, Mindszent, Mosonmagyaróvár, Naszály, Rinyakovácsi, Somogysárd, Tata, Vámosszabadi szolgáltatási területen. ** Budapest, Érd, Diósd, Dunakeszi, Csömör, Üröm, Pusztazámor, Sóskút, Pomáz, Solymár, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Göd, Sződ, Fót, Vecsés, Piliscsaba, Tinnye, Perbál, Mende, Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő, Veresegyház, Bernecebaráti, Dunabogdány, Ipolydamásd, Ipoly- Mezzo 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 7 7/16/12 10:49:22 AM

8 8 tölgyes, Kemence, Kismaros, Kisoroszi, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Visegrád, Zebegény, Pócsmegyer, Surány, Tahitótfalu, szolgáltatási területen. *** Az adott programcsomag a kiskorúakra ártalmas tartalmat hordoz, és az előfizető az adott programcsomagra történő előfizetéssel hozzájárul a felnőtt tartalomhoz való hozzáféréshez. Televízió csatornák HD kiegészítő csomagokban* Rádióműsorok Sorszám Program megnevezése 1. mr1-kossuth 2. mr2-petőfi 3. mr3-bartók 1. Eurosport HD 2. National Geographic HD (műsoridő 9 és hajnali 3 óra között) 3. Spektrum HD 4. m1 HD 5. m2 HD 6. Viasat Nature/History HD 7. Filmbox HD * Budapest, Érd, Diósd, Dunakeszi, Csömör, Üröm, Pusztazámor, Sóskút, Pomáz, Solymár, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Göd, Sződ, Fót, Vecsés, Piliscsaba, Tinnye, Perbál, Mende, Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő, Veresegyház, Bernecebaráti, Dunabogdány, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisoroszi, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Visegrád, Zebegény, Pócsmegyer, Surány, Tahitótfalu, Csököly, Dunakiliti, Gige, Győr, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposvár, Kiskorpád, Mezőcsokonya, Mindszent, Mosonmagyaróvár, Naszály, Rinyakovácsi, Somogysárd, Tata, Vámosszabadi szolgáltatási területen. HD csomag PTH1646 Lakossági TV szolg. melléklete 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 8 7/16/12 10:49:22 AM

9 9 Sat TV szolgáltatás 1. A szolgáltatás megnevezése A Sat TV szolgáltatás keretében a Szolgáltató az Előfizető részére műholdas műsorterjesztést biztosít, mely által a meghatározott televízió- és rádióműsorok az előfizetőnél létesített előfizetői hozzáférési ponton, a megfelelő végberendezésen (pl. televízió) nézhetőek, illetve hallgathatóak. A műholdas műsorterjesztési szolgáltatásnál a hang- és képjelek digitalizálva, kódoltan és szabványos tömörítő eljárás alkalmazásával kerülnek elosztásra. A szolgáltatási területeket, a szolgáltatás nyújtásának feltételeit az ÁSZF 2. sz. és 3. sz. Melléklete tartalmazza. 2. A szolgáltatás tartalma A szolgáltatás alapkínálati programcsomagokból, valamint az alapkínálati programcsomag mellé igényelhető kiegészítő digitális minicsomagokból áll. Az alapkínálati csomagok tartalmaznak egy ún. rádió csomagot is (mr1, mr2, mr3). Az alapkínálati programcsomagok a következők: T-Home Sat TV Közszolgálati csomag T-Home Sat TV Alap csomag T-Home Sat TV Családi csomag T-Home Sat TV Extra csomag Kiegészítő minicsomagok T-Home Sat TV Közszolgálati, Alap, Családi és Extra csomag mellé rendelhetők. Az elérhető minicsomagok a következők: HBO MaxPak* HBO Pak* Sat Globe Sat Pulse Sat Night Life Sat Kids Sat HD Sat Fishing and Hunting Sat Delta Sat Mezzo * Kizárólag egyéni előfizetők számára elérhetők a HBO MaxPak és HBO Pak csomagok. A szolgáltatások csatornakiosztását a vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek 6/D. sz. Melléklete tartalmazza. Díjtartozás esetén az előfizető számára korlátos csomag érhető el, amely az m1, m2, DunaTV, Duna World csatornákat tartalmazza. Az előfizetői szerződésben rögzített csomagok újbóli eléréséhez a díjtartozás megfizetése, valamint az ÁSZF 5. sz. Mellékletében található visszakapcsolási díj fizetése szükséges. 3. A szolgáltatás telepítése A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök a következők: beltéri egység: dekódoló berendezés (merevlemez nélküli Set top box és kártya) kültéri egység: parabola antenna és fejegység (Házhálózati kiépítés esetén egy, a teljes hálózatot kiszolgáló kültéri egység kerül felszerelésre.) egyéb szerelési anyagok A kültéri egység szolgáltatási címen történő felszerelhetőségét, a műholdra való rálátást az Előfizetőnek kell biztosítania. A telepítés elvégzéséhez szükséges egyéb (pl. műemléki, szakhatósági és lakóközösségi) engedélyeket az Előfizetőnek kell beszereznie. A szereléshez szükséges egyéb (pl: az Előfizető külön igénye szerinti) eszközök költsége és munkadíja az Előfizetőt terheli. Amennyiben az Előfizető nem vállalja a többletköltségek viselését, a Szolgáltató nem köteles az előfizetői szerződés megkötésére illetve attól elállhat. A szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges első beltéri egységet a Szolgáltató biztosítja, míg a további beltéri egységet az ÁSZF 5. sz. Mellékletében meghatározott bérleti díj megfizetése ellenében. A beltéri egység a Szolgáltató tulajdonában marad. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dekódoló kártyát a szolgáltató kizárólag használatba adja az előfizetőnek, a szolgáltatás igénybevételének időtartamára, az előfizető azon tulajdonjogot nem szerez, a dekódoló kártya a Szolgáltató tulajdonában marad. A Szolgáltató két típusú set-top-box-ot biztosít a szolgáltatás igénybevételéhez, az előfizető kérésének megfelelően merevlemez nélküli vagy merevlemezes set-top-box-ot (prémium vevőegység). (A prémium vevőegység megállítható, visszatekerhető adás (time-shift) és felvétel funkcióval rendelkezik.) Az eszközök és azok tartozékai áramellátását az Előfizető térítésmentesen köteles biztosítani. Az Előfizető egy előfizetői szerződés keretében legfeljebb 3 darab set top boxot vehet igénybe. Az Előfizető egy előfizetői szerződés keretében legfeljebb 3 darab Set top box-ot vehet igénybe. A Set top box(ok) utólagos telepítése esetén a szolgáltató a vonatkozó ÁSZF 5. sz. Mellékletében meghatározott telepítési díjat számol fel. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás igénybevételét a felek ellenkező értelmű megállapodásának hiányában a szolgáltató az előfizetői szerződés létrejöttét követő 30 napon belül teszi lehetővé az ÁSZF 5. sz. Mellékletében meghatározott telepítési díj fizetése ellenében. Nem minősül a szolgáltató késedelmes teljesítésének, ha a felek ettől eltérő időpontban állapodnak meg, illetve ha az előfizető a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja. A szolgáltatás minőségének egyedi megfelelőségére vonatkozó minőségi mutatók definíciója, azok számszerű követelménye és a számítási módja a vonatkozó ÁSZF 4. sz. Mellékletében kerül meghatározásra. 4. Díjazási feltételek Alap csomagok díjai Havi díj Egyszeri telepítési díj Minicsomagok Szolgáltatás típus T-Home Sat TV Közszolgálati csomag T-Home Sat TV Alap csomag T-Home Sat TV Családi csomag T-Home Sat TV Extra csomag T-Home Sat TV Közszolgálati csomag T-Home Sat TV Alap csomag, T-Home Sat TV Családi csomag, T-Home Sat TV Extra csomag Határozatlan 1 éves határozott idejű szerződés idejű szerződés* 977 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Havidíj határozatlan idejű szerződésnél HBO Pak** Ft Ft HBO MaxPak** Ft Ft Sat Globe Sat Pulse Ft Sat Night Life Ft Sat Kids Sat HD Ft Sat Fishing and Hunting 750 Ft Sat Delta 750 Ft Sat Speak! Ft Sat Mezzo 750 Ft Sat TV vevőegységhez kapcsolódó díjak (Set top box) Merevlemez nélküli 1. Set top box bérleti díja Merevlemez nélküli 2. Set top box bérleti díja Merevlemez nélküli 3. Set top box bérleti díja Merevlemezes 1. Set top box (prémium vevőegység) bérleti díja Merevlemezes 2. Set top box (prémium vevőegység) bérleti díja Merevlemezes 3. Set top box (prémium vevőegység) bérleti díja Havidíj 1 éves határozott idejű szerződés esetén Havidíj 0 Ft 590 Ft 870 Ft Ft Ft Ft * Az 1 éves határozott időt követően a havidíj, a határozatlan időtartamú szerződés szerinti, mindenkor érvényes havidíjára emelkedik. A szolgáltatások további díjait az Általános Szerződési Feltételeinek 5. sz. Melléklete tartalmazza. ** Kizárólag egyéni előfizetők által igényelhető. 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 9 7/16/12 10:49:22 AM

10 10 5. Csatornakiosztás Televízió csatornák a Közszolgálati, Alap, Családi és Extra csomagban 1. m1 2. m2 3. Duna TV 4. Duna World 5. RTL Klub 6. tv2 7. Hír TV 8. ATV 9. LifeNetwork 10. OzoneNetwork 11. STORY4 12. film+ 13. VIASAT3 14. VIASAT6 15. FEM3 16. STORY5 17. MTV Hungary 18. Parlament TV 19. Reflektor TV 20. PRO4 21. sorozat+ 22. Viva 23. Prizma TV 24. Muzsika TV 25. Spektrum Home 26. BBC Entertainment 27. BBC World 28. SportKlub 29. Sport1 30. Eurosport 31. Sport2 32. Eurosport2 33. Blue Hustler* 34. SAT1 35. Minimax/Animax** 36. Disney Channel 37. Megamax (műsoridő 07 és 22 óra között) 38. Nickelodeon 39. Cool 40. AXN 41. Film Mania 42. Film Café 43. Comedy Central 44. Discovery Channel 45. Animal Planet 46. ID Investigation Discovery 47. National Geographic Channel 48. National Geographic Wild 49. Spektrum 50. Da Vinci Learning 51. Travel Channel 52. TV Paprika 53. Echo TV 54. Pax TV 55. Hálózat TV 56. DoQ 57. film+2 Közszolgálati Alap csomag Családi csomag Extra csomag 58. Discovery Science 59. Discovery World 60. Viasat Nature 61. Mezzo 62. Viasat Explorer 63. Viasat History 64. AXN Crime 65. AXN SciFi 66. MTV Hits 67. MTV Rocks 68. MTV Dance 69. VH1 Europe 70. Hustler TV* 71. Private Spice* 72. Daring!TV* 73. Marc Dorcel* 74. The Fishing and Hunting Channel *A felnőtt tartalmak műsorideje: 23:00 05:00. ** A Minimax műsorideje , az Animax műsorideje között van. Televízió csatornák a kiegészítő (mini) csomagokban 1. HBO 2. HBO2 3. HBO Comedy 4. Cinemax 5. Cinemax2 6. HBO HD 1. Discovery Science 2. Discovery World 3. Viasat Nature 4. Mezzo 5. Viasat Explorer 6. Viasat History 1. Hustler TV* 2. Private Spice* 3. Daring! TV* 4. Marc Dorcel* 1. Jim Jam 2. Nick JR 3. Baby TV 4. Kidsco 1. MTV Hits 2. MTV Rocks 3. MTV Dance 4. VH1 HBO Pak Sat Globe Sat Night Life Sat Kids Sat Pulse Extra csomag HBO MaxPak 1. The Fishing and Hunting Channel Sat Fishing and Hunting 1. Viasat Explorer 2. Viasat History 3. AXN Crime 4. AXN Sci-Fi 1. Sky News 2. Euronews 3. ZDF 4. RTL 5. ARD 6. Rai Uno 7. TVE 8. RTR Planeta Sat Delta Sat Speak! 1. Mezzo Sat Mezzo *A felnőtt tartalmak műsorideje: 23:00 05:00. PTH1646 Lakossági TV szolg. melléklete 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 10 7/16/12 10:49:22 AM

11 Televízió csatornák HD kiegészítő csomagokban 1. m1 HD 2. m2 HD 3. Eurosport HD Sat HD 4. National Geographic HD 5. Viasat Nature/History HD Rádióműsorok Sorszám Program megnevezése 1. mr1-kossuth 2. mr2-petőfi 3. mr3-bartók 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 11 7/16/12 10:49:22 AM

12 790_PTH1621_Lakossagi TV_Auguszus.indd 12 7/16/12 10:49:22 AM

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012. március 31. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012.december

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. augusztus

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. április

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Közszolgálati csomag* 1. m1 közszolgálati 2. m2 közszolgálati 3. Duna TV közszolgálati 4. Duna II Autonómia közszolgálati Alapcsomag*

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2014. július

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Alapcsomag* 1. RTL Klub kereskedelmi 2. tv2 kereskedelmi 3. m1 közszolgálati 4. m2 közszolgálati 5. Duna TV közszolgálati 6. Viasat3

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. január

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery Channel

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti, Halászi, Mezőörs,

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás Alap programcsomag Bővített programcsomag HWR-Telecom Szolgáltatás típusa: Vezetékes műsorjel-elosztás Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmi leírása: A vezetékes műsorelosztás a műsorszolgáltatók által

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Start Analóg Közszolgálati 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. március

Részletesebben

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az analóg és digitális programkínálat változása, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény változása és a műsorszolgáltatóknak

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet Csatornakiosztás Társszolgáltatók ADSL előfizetőinek nyújtott IPTV szolgáltatások tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus 31.

Részletesebben

Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői

Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/D Melléklet Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék 1. Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás meghatározása,

Részletesebben

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar PRÉMIUM (78) ALAP (49) START (13) Közszolgálati Csomag Kábeltelevíziós csatornakiosztás Budapest Érvényes 2016. január 04.-től Csatorna sorszám Csatorna neve Tematika Nyelv 1 m1 Közszolgálati, szórakoztató

Részletesebben

Díjcsomagok, díjak, díjazások

Díjcsomagok, díjak, díjazások csomagok, díjak, díjazások csomagok, díjak, díjazások... 1 1. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) szolgáltatás díjai... 2 1.1. Alapkínálati csomagok... 2 1.2. Kiegészítő szolgáltatások...

Részletesebben

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2014. január 1.-től I. PROGRAMCSOMAG Hang 1 Információs csatorna Mono 168,25 S10 információs csatorna magyar 2 Nickelodeon Mono

Részletesebben

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN!

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! HÍRLEVÉL 2016. JANUÁR MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! Az elmúlt időszak műszaki fejlesztései lehetővé tették, hogy tovább bővíthessük a digitális TV szolgáltatásunk kínálatát. Még több

Részletesebben

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv Digitális idegen 1. ORF1 Általános Német 2. ORF2 Általános Német 3. ARD Általános Német 4. ZDF Általános Német 5. Sat1 Általános Német 6. PRO7 Általános Német 7. RTL Általános Német 8. RTL2 Általános Német

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet Csatornakiosztás Társszolgáltatók ADSL előfizetőinek nyújtott IPTV szolgáltatások tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. június 30.

Részletesebben

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 2. Kiegészítő, kedvezményes programcsomagok megrendelése

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 2. Kiegészítő, kedvezményes programcsomagok megrendelése SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A digitális KTV szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő műsorterjesztési szolgáltatások igénybevételére 1. Előfizető személyes adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye/Tartózkodási helye/székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet. Csatornakiosztás. Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet. Csatornakiosztás. Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma 1. Budapest, Dunakeszi, Csömör, Üröm, Vecsés, Pomáz, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Solymár, Piliscsaba, Tinnye, Perbál, Mende, Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő,

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag Családi csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. július 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Program- hely. Program Jelleg Nyelv 500. Arte Általános Német 501. ORF1 Általános Német 502. ORF2 Általános Német 503. ARD Általános Német 504. ZDF Általános Német 505. Sat1 Általános Német 506. PRO7 Általános Német 507. RTL Általános Német

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012.december 31. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. szeptember 30. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2014 és 2015 egész év, egész nap, Total TV, Live+Playback 400 350 376 379

Részletesebben

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG Digitális programcsomagok Digitális programcsomagok vételéhez set-top box, vagy alkalmas TV készüléknél CA modul szükséges (3.2. pont). Nagyfelbontású (HD) műsorvételhez HD set-top box szükséges (3.2.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet Csatornakiosztás Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma A csatornakiosztásokban szereplő, egyes műsorokra vonatkozó aktuális frekvencia és programhely adatok a www.telekom.hu oldalon találhatók meg. 1.

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 2 Muzsika TV 93,25 3 ORF 1 133,25 német 4 ORF 2 140,25 német 5 Magyar ATV 147,25 6 Hír TV 154,25 7 TV 2 161,25 8 Sláger

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. október 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

A helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/D Melléklet - értékesíthető A helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. Az előfizetői szolgáltatásokért

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption A frekvencialista segítséget nyújt az előfizetett -csomag csatornáinak újrahangolásában. Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. szeptember 30. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 6 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2016. május 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 2/D függelék

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 2/D függelék Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/D függelék Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/D függelék Csatornakiosztások Tartalomjegyzék 1. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 1 Sat.1 85,25 2 RTL 93,25 3 Muzsika TV 126,25 4 ORF 1 133,25 5 ORF 2 140,25 6 Magyar ATV 147,25 7 Hír TV 154,25 8 TV

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2014. és 2015. IV. negyedév, Live+Playback 450 400 350 390 401 300 250 200 300 302 209 208 251 245

Részletesebben

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január 1. oldal, összesen: 10 Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január PROGRAMCSOMAG HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAI ÖSSZESEN MINIMÁL PROGRAMCSOMAG (A1) 945 Ft + 27% ÁFA 1.200 Ft MINI PROGRAMCSOMAG

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra Szolgáltatások

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a készülék stand-by Amennyiben a mediaboxot nem a UPC Direct biztosította az Ön számára, a

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások A SuperOne HD felnőtt csatorna 2014. március 3-tól, időkorlát nélkül elérhető. Szolgáltató 2014. március 31. napjában határozza

Részletesebben

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSOK T-HOME EGYÉNI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSOK T-HOME EGYÉNI ÜGYFELEK RÉSZÉRE EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSOK T-HOME EGYÉNI ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1. Szolgáltatások tartalma A Szolgáltató a műsorterjesztési szolgáltatást különböző átviteli

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2014. május 31. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató K I V O N A T a HIR-SAT 2000 Kft. hírközlési szolgáltató 2016.10.15. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2014.

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 2/D függelék

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 2/D függelék Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/D függelék Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/D függelék Csatornakiosztások Tartalomjegyzék 1. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás

Részletesebben

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. október 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6600 Ft/hó KTV Szuper 4950 Ft/hó KTV Start 3 2015. SZEPTEMBER 1-TŐL KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE

Részletesebben

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * MR3 Bartók Rádió, MR1 Kossuth Rádió, MR Szegedi stúdió, 100.2 Rádió Plusz

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2014. július 31. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. május 31. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2012. és 2013. II. negyedév 400 350 300 357 346 250 270 268 200 224 226 150 180 184 100 50 0 TOTAL

Részletesebben

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai KTV Mini** m1, Információs csatorna, Duna II Autonómia, Cartoon Network/TCM, VIVA, Duna Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius rádió, Petőfi rádió,

Részletesebben

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (1. sz. melléklet)

Az IPTV szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (1. sz. melléklet) Az IPTV szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (1. sz. melléklet) Az internet protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás segítségével a médiaszolgáltató által

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet. Csatornakiosztás. Kábeltelevízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet. Csatornakiosztás. Kábeltelevízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Kábeltelevízió csomagok tartalma A csatornakiosztásokban szereplő, egyes műsorokra vonatkozó aktuális frekvencia és programhely adatok a www.telekom.hu oldalon találhatók meg. 1.Központi

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv Közszolgálati 800 Ft Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv Csomagok Symbol Moduláció Hálózati azonosító Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. S2 S3 S4 S5 S6-114,5 MHz d1

Részletesebben

"A"-multiplex (Közszolgálati multiplex)

A-multiplex (Közszolgálati multiplex) "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M2 HD Magyar Televízió Magyar Televízió Advanced codec HD digital tv Advanced codec HD digital tv 100 1001 1001 1002 1004 1006 1003 1005 (*) 101 1011 1011

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start *

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start * I. számú melléklet. Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV Klassz FM, Rádió 88,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások KTV Mini** m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, Duna II Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek a DVB T multiplexekben 2015 december 1. jétől

Szolgáltatási paraméterek a DVB T multiplexekben 2015 december 1. jétől Szolgáltatási paraméterek a DVB T multiplexekben 2015 december 1. jétől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD szolgáltató típus azonosító PCR videó 1. audió 2.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

Csatornakiosztás. Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma

Csatornakiosztás. Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma 2. Békéscsaba, Békés, Orosháza, Doboz, Gerla, Gyula, Nagyszénás, Székkutas, Telekgerendás, Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes, Mezőhegyes, Nagybánhegyes,

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6980 Ft/hó KTV Szuper 5330 Ft/hó KTV Start 3830 Ft/hó KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE NYELV TEMATIKA

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos: 2015. május 1. Módosítás időpontja: 2015. március 31.

Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos: 2015. május 1. Módosítás időpontja: 2015. március 31. B MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások TARTALOMJEGYZÉK 1. A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető analóg csatornakiosztások... 2 2. A kábeltelevízió szolgáltatás

Részletesebben

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei ÁSZF MÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE AZ NMHH FELÉ Kivonat AZ M7 Group S.A. Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2014. július 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes szeptember 12 -től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes szeptember 12 -től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. szeptember 12 -től Föld körül 1 Discovery Science Nem Nem Nem Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Nem Nem Nem

Részletesebben

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról:

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Az időközi jogszabályváltozásokra hivatkozva, valamit hatósági eljárási tapasztalatokra figyelemmel az alábbi pontokat érintő módosításokat

Részletesebben

ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. sz. melléklet 1 / 6 Szarvasi Általános Informatikai Kft. 1. Internet 1. / visszirány DOCSIS/12 22,1

ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. sz. melléklet 1 / 6 Szarvasi Általános Informatikai Kft. 1. Internet 1. / visszirány DOCSIS/12 22,1 ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. z. melléklet 1 / 6 Szarvai Általáno Informatikai Kft. Általáno Szerződéi Feltételek 1/c. z. melléklet A Szarvai Kábeltelevízió konvertálái adatlapja é catornakioztáa Sz. TV program

Részletesebben

ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. sz. melléklet 1 / 6 Szarvasi Általános Informatikai Kft. 1. Internet 1. / visszirány DOCSIS/12 22,1

ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. sz. melléklet 1 / 6 Szarvasi Általános Informatikai Kft. 1. Internet 1. / visszirány DOCSIS/12 22,1 ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. z. melléklet 1 / 6 Szarvai Általáno Informatikai Kft. Általáno Szerződéi Feltételek 1/c. z. melléklet A Szarvai Kábeltelevízió konvertálái adatlapja é catornakioztáa Sz. TV program

Részletesebben

Mûsor neve jelleg nyelve

Mûsor neve jelleg nyelve D Id programcsomag A választott analóg vagy digitális programcsomag + 1 Arte Általános Német 2 ORF1 Általános Német 3 ARD Általános Német 4 ZDF Általános Német 5 Kika Gyerekmûsorok Német 6 Sat1 Általános

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD Magyar Televízió Magyar Televízió 100 1001 1001 1002

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

TV piaci körkép 2011 Nielsen Közönségmérés

TV piaci körkép 2011 Nielsen Közönségmérés TV piaci körkép 2011 Nielsen Közönségmérés (C) AGB Nielsen Médiakutató Kft. ATV (perc) Egy főre jutó napi átlagos tévénézési idő (ATV perc) Időszak: 2010-2011. január 1 - december 31. 450 400 350 2010

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek változása a DVB-T multiplexekben 2015 július 1.-jétől

Szolgáltatási paraméterek változása a DVB-T multiplexekben 2015 július 1.-jétől Szolgáltatási paraméterek változása a DVB-T multiplexekben 2015 július 1.-jétől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD Magyar Televízió Magyar Televízió szolgáltató

Részletesebben