J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén."

Átírás

1 35/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fő képviselő a jelenléti ív szerint (Ohr Alajos, Pataki Judit és Tömösi Attila, igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fő képviselő) Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a október 12-i rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Odri Ágnes, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes. Bakács Edit Bernadett: Holnap 9 órakor indul a családi túra. Több távot lehet teljesíteni, gyalog, kerékpárral, de akár babakocsival is. A túra fővédnöke a polgármester asszony. Minden családot szeretettel várunk. Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A túra főszervezője Szabó Bence. Köszönjük neki az ötletet és a sok szervezési munkát. A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: levételre javaslom az 572. napirendi pontot (Csatorna viziközmű vagyonelésével kapcsolatos pályázat), az 575. napirendi pontot (Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítandó hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő udvarok helyszínei), az 587. napirendi pontot (BME Építészmérnöki kar oktatási támogatás). Felvételre javaslom az 583. napirendi pontot (Megfilmesítés), az 584. napirendi pontot (Köztemetőben felhalmozott sírkőmaradványok elszállítása), az 585. napirendi pontot (Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére), az 586. napirendi pontot (Dózsa György tér és környezetének rendezése ötletpályázat) és az 588. napirendi pontot (Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása). Javaslom továbbá, hogy az 585. napirendi pontot (Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére) zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. Az 567. (Javaslattétel Pest Megyei Díjakra) és az 568. (Képviselő-testületi ülések TV keresztül történő közvetítése) zárt ülési napirendi pontokat a testületi ülés végén javaslom megtárgyalni. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom az elmondott módosításokkal a napirendi pontok elfogadását.

2 A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el: levételre kerül az 572. napirendi pont (Csatorna viziközmű vagyonelésével kapcsolatos pályázat), az 575. napirendi pont (Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítandó hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő udvarok helyszínei), az 587. napirendi pont (BME Építészmérnöki kar oktatási támogatás); felvételre kerül az 583. napirendi pont (Megfilmesítés), az 584. napirendi pont (Köztemetőben felhalmozott sírkőmaradványok elszállítása), az 585. napirendi pont (Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére), az 586. napirendi pont (Dózsa György tér és környezetének rendezése ötletpályázat) és az 588. napirendi pont (Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása); zárt ülés után kerül megtárgyalásra az 585. napirendi pont (Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére); az 567. (Javaslattétel Pest Megyei Díjakra) és az 568. (Képviselő-testületi ülések TV keresztül történő közvetítése) zárt ülési napirendi pontok a testületi ülés végén kerülnek megtárgyalásra. A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el: NAPIRENDI PONTOK Tárgy: Előadó: Nyílt ülés: 569. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 47/2011. (X. 28.) önk. rendelet módosítása Polgármester 570. Budakeszi Járási Hivatal kialakítása Polgármester 571. Költségkeret biztosítsa a 072/7 hrsz. telek földmunkái elvégzésére Polgármester 573. KEOP-1.2.0/ azonosító számú Budakeszi szennyvízelvezési és szennyvíztisztítási projekthez kapcsolódó tenderdokumentáció műszaki fejezetének elkészítése Polgármester 574. Részvétel az EKOP jelű pályázaton Polgármester 576. Csapadékvíz-elvezetési koncepció FVB elnöke 577. Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Budakeszi, 2306/65 hrsz.-ú, m2 ű, beépítetlen megnevezésű ingatlan esítése pályázati felhívás és pályázat kiírás FVB elnöke 578. Erkel utcai önerős gyalogjárda támogatás kiegészítése FVB elnöke 579. Tulajdonosi hozzájárulás útcsatlakozás kiépítéséhez a Szőlőskert gazdasági en VK Tanácsnok 2

3 580. Az LHFH repülőtér tulajdonjog átruházása ügyében a április 21-én, a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal megkötött szerződés módosításának kezdeményezése Polgármester 581. LHFH Farkashegyi Repülőtér üzemeltetői szerződés meghosszabbítása Polgármester 582. Fő u alatti önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás lakáshasználati szerződésének módosításáról szóló 532/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat módosítása Polgármester 583. Megfilmesítés OKJB elnöke 584. Köztemetőben felhalmozott sírkőmaradványok elszállítása KKKB elnöke 586. Dózsa György tér és környezetének rendezése ötletpályázat Polgármester 588. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása Polgármester Zárt ülés: 567. Javaslattétel Pest Megyei Díjakra Polgármester 568. Képviselő-testületi ülések TV keresztül történő közvetítése Polgármester 585. Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére OKJB elnöke 569. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 47/2011. (X. 28.) önk. Rendelet módosítása (írásos anyag mellékelve) Előadó: Polgármester Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28. önkormányzati rendelet módosításáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28. önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 3

4 1. Az R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság gyakorolja a rendeletben, valamint Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározottak alapján. 2. (1) Az R. 10. (1) bekezdésében szereplő (2) bekezdésben szövegrész helyébe (2)- (3) bekezdésben szöveg lép. (2) Az R a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság gyakorolja az alábbi ügytípusok tekintetében: a) tulajdonosi hozzájárulás kapubejáró létesítéséhez, b) tulajdonosi hozzájárulás járda létesítéséhez. 3. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti. 6. Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 16. mellékletének IV/2. pontja az alábbi d) ponttal egészül ki: [IV. Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2. Egyéb feladatai:] d) Az önkormányzati vagyon tekintetében gyakorolja a tulajdonosi jogokat kapubejáró és járda létesítése ügytípusokban. 4

5 1. melléklet a 47/2012. (X. 16.) önkormányzati rendlelethez 1. melléklet a 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelethez Budakeszi Város Önkormányzata tulajdonát képező forgalomképtelen vagyonelemek jegyzéke A) Forgalomképtelen, törvény alapján Hrsz Megnevezés Hely Terület 5 03/4 út Kert utca /2 út /197 út /4 út /2 patak Hosszúréti patak mellékág 060/1 árok /9 út /168 árok /431 út /455 út /486 út /492 út /497 út / út / árok / vízfolyás Hosszúréti patak mellékág 071/2 út / út /175 út /3 út /4 út /43 út /46 út /48 út /51 út /53 út / út / árok Hosszúréti patak mellékág 17/ út Iskola köz / út Szél utca / út Vásárhelyi Pál utca

6 Hrsz Megnevezés Hely Terület 6 316/ út Csák József utca / út Füredi László utca / út Lakos Gusztáv utca / út Füredi László utca / út Orgona utca / út Füredi László utca / út Meggyes utca / út Füredi Pataki út / út Pataki Ferenc utca / út Meggyes utca / út Munkácsy Mihály utca / út Szél utca / út Kinizsi köz / út Táncsics Mihály utca / árok Hosszúréti patak mellékág 538/ út Ady Endre utca / út Kuruclesi utca /13 út Fenyő utca /2 út Urbéres utca / út Fenyő utca / út Széchenyi utca / út Tavasz köz / út Vadász utca / út Tölgyfa utca / út Tavasz utca /1 út Tavasz utca /4 út Dózsa György tér /6 árok Dózsa György tér / út Ösvény utca / út Rigli utca / út Rigli utca / út Dózsa György tér / út Pátyi út / út Tiefenweg / út Pátyi út belütő út /2 út Tiefenweg /2 út Tiefenweg /4 út / út Muskátli utca / út Zsálya utca /14 út Kagyló utca /19 út Szerviz út /22 út Tiefenweg utca

7 Hrsz Megnevezés Hely Terület 7 774/8 út Tiefenweg utca /1 út Budaörsi út / út Budaörsi út / út Akácfa utca / út / út Kert utca / út Fő utca / út Rózsa köz / út Kossuth Lajos utca / út Erdő utca / út Kossuth köz /5 út Kossuth köz /129 út /130 árok /131 út /132 árok /134 út /138 árok /140 út /143 út /144 út /147 út /151 út /153 út /157 út /160 árok /162 út /164 árok /165 út /168 út /171 út /172 út /176 út /178 út /180 út /182 út /184 út /186 út /188 út /194 út /196 út /198 út /201 út /204 út

8 Hrsz Megnevezés Hely Terület /22 út /507 út /858 út / út /10 út /11 út /125 út /13 út /15 út /17 út /2 út /36 út /4 út /6 út /8 út /94 út / út /1 út /7 út /10 út /12 árok /17 út /18 árok /193 út /20 árok /22 árok /23 út /24 árok /26 árok /268 árok /270 út /272 út /273 út /274 árok /28 árok /29 út /296 árok /298 út /3 árok /30 árok /300 út /301 út /302 árok /305 árok

9 Hrsz Megnevezés Hely Terület /309 út /311 árok /33 út /34 árok /36 út /37 árok /39 út /4 út /40 út /41 árok /43 út /44 árok / út / út /1 árok /11 út /13 út /15 út /3 út /5 út /7 út /9 út / út / út / út / út / árok Hosszúréti patak mellékág 0191/17 út /19 út /21 út /23 út /6 út / árok Hosszúréti patakmellékág 0196/16 út /2 út /8 út / út /12 út /14 út /16 út /18 út /186 út

10 Hrsz Megnevezés Hely Terület /190 út /20 út /22 út /24 út /25 út /27 út /29 út /31 út /33 út /35 út /37 út /39 út /41 út /43 út /45 út /47 út /49 út /5 út /1 út /2 út /13 út /15 út /16 út /18 út /20 út /22 út /24 út /26 út /28 út / árok /3 út Erdő utca / út Napsugár utca járda / út Napsugár utca /4 út Makkosi út / út Napsugár köz / út Székely utca /3 kivett köz Gábor Áron utca / út Székely utca / út Gábor Áron utca / út Jókai utca / út Nagy Sándor utca / út Virágvölgy utca / út Virágvölgy utca / út Róla köz

11 Hrsz Megnevezés Hely Terület / gyalogút Szarvas köz / út Medve köz / gyalogos átjáró Rákóczi utca / út Madár köz / út Rákóczi utca / út Erdő utca / út Szél utca / út Erkel Ferenc utca / út Petőfi Sándor utca / út Mezei Mária utca /1 tér Szarvas tér / út Gyöngyvirág utca / út Fő utca / út Szanatórium utca / út Káló esperes utca / út Szanatórium utca / út Esze Tamás utca / út Rózsa utca / út Reviczky utca / út Bibó István utca / út Batthyány utca / út Széchenyi utca / út Erkel Ferenc utca /1 parkoló Fő utca /2 közpark Fő utca /1 út Fő tér / út Fő utca / gyalogos átjáró Fő utca /2 gyalogos átjáró Fő utca / út Széchenyi u / út Batthyány utca /5 út József Attila utca / út Erkel Ferenc utca /1 út Erkel Ferenc utca /6 út Erkel Ferenc utca / út Hajós utca /1 út Reviczky utca / út Hajós köz /1 út József Attila utca /6 út József Attila utca / út Barackvirág utca / út József Attila utca / gyalogos átjáró Széchenyi utca /1 gyalogos átjáró Széchenyi utca

12 Hrsz Megnevezés Hely Terület / út Batthyány utca / út Batthyány utca / út Klapka utca / út Béke utca / út Mansfeld Péter utca / út Knáb János utca / út Knáb János utca / út Knáb János utca /1 köz Arany János utca /110 út Miller József utca /111 közpark Etheles park /112 út Arany János utca /114 út Arany János utca /123 köz Arany János utca /27 út Vadverem utca /28 út Kenderföld utca /31 út Villám utca /39/ köz Kerekmező utca /40 út Szendeff Kristóf utca /50 út Gyümölcsföld utca /61 út Kerekmező utca /66 út Márity László utca /75 út Elekpada köz /86 út Konth Miklós utca /87 út Paplanhát utca /88 közpark Nagydemetererdeje /89 út Honfoglalás sétány /99 út Kútra dülő / út Villám utca / út / út / út / út / út / út Hunor utca / köz József Attila utca / út Felkeszi utca / út Költő lejtő /49 / út /1 út Barackvirág utca /1 út Honvéd utca / út Mansfeld Péter köz / út Knáb János utca / út Huszár utca

13 Hrsz Megnevezés Hely Terület / út Jegenye utca / út /3 út /1 út / út Zichy Péter utca /1 út Zichy Péter utca /2 beépítetlen Márity László utca / út Temető utca /1 köz Keszi liget / út Krúdy Gyula utca /1 köz József Attila utca /12 út Barackvirág utca /35 út Mandula utca /36 út Berekalja utca / út Márity László utca / út Márity László utca / út / út Hársfa utca út / út Kert utca / út /6 út Gábor Áron utca / út Árnyas utca /1 út Szőlőskert utca / út Tiefenweg utca / út Lugas köz / út Tiefenweg / árok Hosszúréti patak mellékág 2728/ út Szüret utca / út Kagyló utca / árok Hosszúréti patak mellékág 2738/ út / út / út Kert utca / út / patak Hosszúréti patak mellékág 2749/3 árok / út / út /12 / út Királyleányka utca

14 Hrsz Megnevezés Hely Terület /14 / út Szürkebarát utca /15 / út /16 / út /21 / út Bakhát utca /38 / út Présház utca /39 / út /41 / út Királyleányka utca /42 / út /45 / út /46 / út /47 / út /50 / út /52 / út /56 / út Bianka utca /58 / út Bianka utca út / út Cserszegi utca / út Kert utca /4 út / út Bem utca /1 út /1 út / árok /3 út /3 út Hajnalka utca út Megyei út / út Makkosi út / út Székely köz / út /2 út /2 út /2/ út / út Kalmár utca /1 út / út Őr utca /2 út /5 út / út Gábor áron utca / út /1 út /1 út /4 út /1 út /6 út

15 Hrsz Megnevezés Hely Terület /1 út /4 út /3 út /1 út /4 út / út /1 út /1/ út /2 út / út / út / út / út Szász utca /3 út / út Angol utca / út Alkony utca /1 út Törökőr utca /4 út / 4 út Törökőr utca /5 út Alkony utca / út Skót utca /3 út Skót utca /1 út / út Törökőr utca /1 út /4 út /3/ köz /1 út Törökvész utca /4 út Megyei út /1 út Megyei út /2 út Törökvész utca /1 út /4 út /2 út Megyei út / út Törökvész utca /1 út /5 út / út Avar utca /2/ út Avar utca / út Gall utca / út Basa utca / út Domb utca / út Gida utca / út Suta utca

16 Hrsz Megnevezés Hely Terület / út Őz utca / út Szőlő utca út Eszter utca / út / út Csapás köz / út Fürj utca /2 út /4 út / út Fogoly utca / út Megyei út / út Diófa utca /1 út / út Sólyom utca /3 út /4 út / út Domb utca / út / út Lovas utca / út Meredek utca /2 út Domb utca /1 út / út Bognár köz /3 út / út Karika utca / út Róka utca / út Attila utca / út Szalag utca / út Erdőőr utca /1 út Sugár utca /2 út Sugár utca / út Illatos utca / út Tövis utca / út Fácán köz / út Virágos köz /2 út Kukoricás lakópark /3 út Kukoricás lakópark /33 út Kukoricás lakópark /34 út Kukoricás lakópark / út / út Hárs köz / út Fehérakác utca / út / út Lilaakác utca / út Galamb utca

17 Hrsz Megnevezés Hely Terület 5053/ út Gerle utca / út Nefelejcs utca / út Liliom utca / út Mókus utca / út Orchidea utca / út Cseresznye utca / út / út Határ utca / út Határ utca / út Vezér utca / út Őzike utca / út Őzike utca / út Alma utca / út Alkotó utca / út Sugár utca / út Viktória utca / út Holdfény utca / út Napfény utca / út Holdfény utca / út Kilátó utca / út Holdfény utca / út Nagyszénás út / út Napfény utca / út Völgy utca / út Napfény utca / út Feketerigó utca / út / út Erdőszéli út / út Vadrózsa utca / út Csillag utca / út / út / út / út / út / út / út / út / út / út / út / út Összesen

18 B) Forgalomképtelen, képviselő-testületi döntés alapján Hrsz Megnevezés Hely Terület 075/1 repülőtér /1 Buszvégállomás, Táncsics M. u piac 971/3 beépítetlen Kossuth köz / parkoló Fő tér / parkoló Fő tér /2 kápolna Fő tér /113 beépítetlen Arany J. utca / temető Temető utca /1 beépítetlen Márity László utca / beépítetlen Temető utca / beépítetlen Márity László utca / beépítetlen Pátyi út gyep /4 kert /5 kert /3 szőlő /1 beépítetlen /1 gyümölcsös /1 beépítetlen /2 gyümölcsös /2 kert /4 gyümölcsös /2 gyümölcsös /1 kert /1 kert /3 kert /3 gyümölcsös /1 kert /4 kert /4 beépítetlen Törökvész utca /3 beépítetlen

19 4386/1 kert /1 gyümölcsös / szántó Összesen C) Forgalomképtelen, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó társasági részesedések, törvény alapján Társasági Megnevezés részesedés Budakeszi Szennyvízmegvalósító Nonprofit Kft. 100,00% Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 100,00% Budakeszi Víz, Csatorna és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 100,00% 3. melléklet a 47/2012. (X. 16.) önkormányzati rendlelethez 3. melléklet a 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelethez Budakeszi Városi Önkormányzat tulajdonát képező üzleti vagyon tárgyát képező ingatlanok jegyzéke Hrsz Megnevezés Hely Terület /29 szántó /187 erdő /11 gyep /5 szántó /8 szántó /10 szántó /12 szántó /15 szántó /18/ gyep / szántó /7 gyep /11 szántó /15 szántó /20 szántó /22 szántó /23 szántó /35 szántó /38 szántó /4 szántó /5 szántó /7 szántó /9 szántó

20 Hrsz Megnevezés Hely Terület /12 szántó /13 szántó /15 szántó /16 szántó /17 szántó /20 szántó /21 szántó /22 szántó /23 szántó /24 szántó /25 szántó /205 gyep (legelő) /206 szőlő /6 gyep /94 szőlő /2 lakóház és udvar 25/3 lakóház és udvar 93/ lakóház és udvar 167/ lakóház, udvar, gazdasági épület Fő u Fő u Széchenyi u Nagy Sándor u / beépítetlen Meggyes u / lakóház, udvar Meggyes u /7 beépítetlen Kukoricás lakópark /24 beépítetlen Kukoricás lakópark /26 beépítetlen Kukoricás lakópark /27 beépítetlen Kukoricás lakópark /29 beépítetlen Kukoricás lakópark /30 beépítetlen Kukoricás lakópark /32 beépítetlen Kukoricás lakópark /2 beépítetlen Ady Endre u /1 lakóház, udvar Táncsics M. u

21 Hrsz Megnevezés Hely Terület / beépítetlen Ady Endre u /2 beépítetlen Ady Endre u / lakóház, udvar Kuruclesi u / beépítetlen Tölgyfa u / beépítetlen Rigli u /4 lakóház Pátyi út /3 lakóház Pátyi út 706/ /2 lakóház Pátyi út / beépítetlen / lakóház, udvar Pátyi út /3 beépítetlen Tiefenweg /5 beépítetlen Tiefenweg /3 beépítetlen Budaörsi út / beépítetlen Tiefenweg u /2 beépítetlen Tiefenweg /4 beépítetlen Tiefenweg /4 beépítetlen Tiefenweg /20 beépítetlen Tiefenweg /21 beépítetlen Tiefenweg /3/A/11 Pince Budaörsi út , /3/A/15 Pince Budaörsi út , /3/A/20 Pince Budaörsi út , /3/B/13 Pince Budaörsi út 10/c , /4 Épület Budaörsi út /2 beépítetlen Fő u / lakóház Fő u / lakóház Erdő u / lakóház Fő u /1 lakóház Fő u

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes és Tömösi Attila igazoltan távol, Szabó Ákos Péter még nem érkezett meg, jelen van 8 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes és Tömösi Attila igazoltan távol, Szabó Ákos Péter még nem érkezett meg, jelen van 8 fı képviselı) 26/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 18-án megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint

Részletesebben

Nyár végi ünnep Budakeszin

Nyár végi ünnep Budakeszin XIX. évfolyam B u d a k e s z i Ön k o r m á n y z a t á n a k Kö z é l e t i Ha v i l a p j a 2010. szeptember és elvben elnyert pályázatokkal, indulás közeli állapotban lévő projektekkel búcsúzik. BUDAKESSER

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Mártonnapi felvonulás

Mártonnapi felvonulás XXI. évf. 2012. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Mártonnapi felvonulás Bővebben a 12. oldalon Tiszta ünnepi gondolatokkal Wass Albert: Az én titok-karácsonyom

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal 36/2010. (XII. 20). önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 57/2008. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1425/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben