J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén."

Átírás

1 35/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fő képviselő a jelenléti ív szerint (Ohr Alajos, Pataki Judit és Tömösi Attila, igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fő képviselő) Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a október 12-i rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Odri Ágnes, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes. Bakács Edit Bernadett: Holnap 9 órakor indul a családi túra. Több távot lehet teljesíteni, gyalog, kerékpárral, de akár babakocsival is. A túra fővédnöke a polgármester asszony. Minden családot szeretettel várunk. Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A túra főszervezője Szabó Bence. Köszönjük neki az ötletet és a sok szervezési munkát. A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: levételre javaslom az 572. napirendi pontot (Csatorna viziközmű vagyonelésével kapcsolatos pályázat), az 575. napirendi pontot (Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítandó hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő udvarok helyszínei), az 587. napirendi pontot (BME Építészmérnöki kar oktatási támogatás). Felvételre javaslom az 583. napirendi pontot (Megfilmesítés), az 584. napirendi pontot (Köztemetőben felhalmozott sírkőmaradványok elszállítása), az 585. napirendi pontot (Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére), az 586. napirendi pontot (Dózsa György tér és környezetének rendezése ötletpályázat) és az 588. napirendi pontot (Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása). Javaslom továbbá, hogy az 585. napirendi pontot (Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére) zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. Az 567. (Javaslattétel Pest Megyei Díjakra) és az 568. (Képviselő-testületi ülések TV keresztül történő közvetítése) zárt ülési napirendi pontokat a testületi ülés végén javaslom megtárgyalni. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom az elmondott módosításokkal a napirendi pontok elfogadását.

2 A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el: levételre kerül az 572. napirendi pont (Csatorna viziközmű vagyonelésével kapcsolatos pályázat), az 575. napirendi pont (Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítandó hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő udvarok helyszínei), az 587. napirendi pont (BME Építészmérnöki kar oktatási támogatás); felvételre kerül az 583. napirendi pont (Megfilmesítés), az 584. napirendi pont (Köztemetőben felhalmozott sírkőmaradványok elszállítása), az 585. napirendi pont (Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére), az 586. napirendi pont (Dózsa György tér és környezetének rendezése ötletpályázat) és az 588. napirendi pont (Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása); zárt ülés után kerül megtárgyalásra az 585. napirendi pont (Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére); az 567. (Javaslattétel Pest Megyei Díjakra) és az 568. (Képviselő-testületi ülések TV keresztül történő közvetítése) zárt ülési napirendi pontok a testületi ülés végén kerülnek megtárgyalásra. A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el: NAPIRENDI PONTOK Tárgy: Előadó: Nyílt ülés: 569. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 47/2011. (X. 28.) önk. rendelet módosítása Polgármester 570. Budakeszi Járási Hivatal kialakítása Polgármester 571. Költségkeret biztosítsa a 072/7 hrsz. telek földmunkái elvégzésére Polgármester 573. KEOP-1.2.0/ azonosító számú Budakeszi szennyvízelvezési és szennyvíztisztítási projekthez kapcsolódó tenderdokumentáció műszaki fejezetének elkészítése Polgármester 574. Részvétel az EKOP jelű pályázaton Polgármester 576. Csapadékvíz-elvezetési koncepció FVB elnöke 577. Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Budakeszi, 2306/65 hrsz.-ú, m2 ű, beépítetlen megnevezésű ingatlan esítése pályázati felhívás és pályázat kiírás FVB elnöke 578. Erkel utcai önerős gyalogjárda támogatás kiegészítése FVB elnöke 579. Tulajdonosi hozzájárulás útcsatlakozás kiépítéséhez a Szőlőskert gazdasági en VK Tanácsnok 2

3 580. Az LHFH repülőtér tulajdonjog átruházása ügyében a április 21-én, a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal megkötött szerződés módosításának kezdeményezése Polgármester 581. LHFH Farkashegyi Repülőtér üzemeltetői szerződés meghosszabbítása Polgármester 582. Fő u alatti önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás lakáshasználati szerződésének módosításáról szóló 532/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat módosítása Polgármester 583. Megfilmesítés OKJB elnöke 584. Köztemetőben felhalmozott sírkőmaradványok elszállítása KKKB elnöke 586. Dózsa György tér és környezetének rendezése ötletpályázat Polgármester 588. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása Polgármester Zárt ülés: 567. Javaslattétel Pest Megyei Díjakra Polgármester 568. Képviselő-testületi ülések TV keresztül történő közvetítése Polgármester 585. Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületének, valamint gyűjteményi anyagának átadása a Budakeszi Német Önkormányzat részére OKJB elnöke 569. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 47/2011. (X. 28.) önk. Rendelet módosítása (írásos anyag mellékelve) Előadó: Polgármester Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28. önkormányzati rendelet módosításáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28. önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 3

4 1. Az R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság gyakorolja a rendeletben, valamint Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározottak alapján. 2. (1) Az R. 10. (1) bekezdésében szereplő (2) bekezdésben szövegrész helyébe (2)- (3) bekezdésben szöveg lép. (2) Az R a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság gyakorolja az alábbi ügytípusok tekintetében: a) tulajdonosi hozzájárulás kapubejáró létesítéséhez, b) tulajdonosi hozzájárulás járda létesítéséhez. 3. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti. 6. Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 16. mellékletének IV/2. pontja az alábbi d) ponttal egészül ki: [IV. Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2. Egyéb feladatai:] d) Az önkormányzati vagyon tekintetében gyakorolja a tulajdonosi jogokat kapubejáró és járda létesítése ügytípusokban. 4

5 1. melléklet a 47/2012. (X. 16.) önkormányzati rendlelethez 1. melléklet a 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelethez Budakeszi Város Önkormányzata tulajdonát képező forgalomképtelen vagyonelemek jegyzéke A) Forgalomképtelen, törvény alapján Hrsz Megnevezés Hely Terület 5 03/4 út Kert utca /2 út /197 út /4 út /2 patak Hosszúréti patak mellékág 060/1 árok /9 út /168 árok /431 út /455 út /486 út /492 út /497 út / út / árok / vízfolyás Hosszúréti patak mellékág 071/2 út / út /175 út /3 út /4 út /43 út /46 út /48 út /51 út /53 út / út / árok Hosszúréti patak mellékág 17/ út Iskola köz / út Szél utca / út Vásárhelyi Pál utca

6 Hrsz Megnevezés Hely Terület 6 316/ út Csák József utca / út Füredi László utca / út Lakos Gusztáv utca / út Füredi László utca / út Orgona utca / út Füredi László utca / út Meggyes utca / út Füredi Pataki út / út Pataki Ferenc utca / út Meggyes utca / út Munkácsy Mihály utca / út Szél utca / út Kinizsi köz / út Táncsics Mihály utca / árok Hosszúréti patak mellékág 538/ út Ady Endre utca / út Kuruclesi utca /13 út Fenyő utca /2 út Urbéres utca / út Fenyő utca / út Széchenyi utca / út Tavasz köz / út Vadász utca / út Tölgyfa utca / út Tavasz utca /1 út Tavasz utca /4 út Dózsa György tér /6 árok Dózsa György tér / út Ösvény utca / út Rigli utca / út Rigli utca / út Dózsa György tér / út Pátyi út / út Tiefenweg / út Pátyi út belütő út /2 út Tiefenweg /2 út Tiefenweg /4 út / út Muskátli utca / út Zsálya utca /14 út Kagyló utca /19 út Szerviz út /22 út Tiefenweg utca

7 Hrsz Megnevezés Hely Terület 7 774/8 út Tiefenweg utca /1 út Budaörsi út / út Budaörsi út / út Akácfa utca / út / út Kert utca / út Fő utca / út Rózsa köz / út Kossuth Lajos utca / út Erdő utca / út Kossuth köz /5 út Kossuth köz /129 út /130 árok /131 út /132 árok /134 út /138 árok /140 út /143 út /144 út /147 út /151 út /153 út /157 út /160 árok /162 út /164 árok /165 út /168 út /171 út /172 út /176 út /178 út /180 út /182 út /184 út /186 út /188 út /194 út /196 út /198 út /201 út /204 út

8 Hrsz Megnevezés Hely Terület /22 út /507 út /858 út / út /10 út /11 út /125 út /13 út /15 út /17 út /2 út /36 út /4 út /6 út /8 út /94 út / út /1 út /7 út /10 út /12 árok /17 út /18 árok /193 út /20 árok /22 árok /23 út /24 árok /26 árok /268 árok /270 út /272 út /273 út /274 árok /28 árok /29 út /296 árok /298 út /3 árok /30 árok /300 út /301 út /302 árok /305 árok

9 Hrsz Megnevezés Hely Terület /309 út /311 árok /33 út /34 árok /36 út /37 árok /39 út /4 út /40 út /41 árok /43 út /44 árok / út / út /1 árok /11 út /13 út /15 út /3 út /5 út /7 út /9 út / út / út / út / út / árok Hosszúréti patak mellékág 0191/17 út /19 út /21 út /23 út /6 út / árok Hosszúréti patakmellékág 0196/16 út /2 út /8 út / út /12 út /14 út /16 út /18 út /186 út

10 Hrsz Megnevezés Hely Terület /190 út /20 út /22 út /24 út /25 út /27 út /29 út /31 út /33 út /35 út /37 út /39 út /41 út /43 út /45 út /47 út /49 út /5 út /1 út /2 út /13 út /15 út /16 út /18 út /20 út /22 út /24 út /26 út /28 út / árok /3 út Erdő utca / út Napsugár utca járda / út Napsugár utca /4 út Makkosi út / út Napsugár köz / út Székely utca /3 kivett köz Gábor Áron utca / út Székely utca / út Gábor Áron utca / út Jókai utca / út Nagy Sándor utca / út Virágvölgy utca / út Virágvölgy utca / út Róla köz

11 Hrsz Megnevezés Hely Terület / gyalogút Szarvas köz / út Medve köz / gyalogos átjáró Rákóczi utca / út Madár köz / út Rákóczi utca / út Erdő utca / út Szél utca / út Erkel Ferenc utca / út Petőfi Sándor utca / út Mezei Mária utca /1 tér Szarvas tér / út Gyöngyvirág utca / út Fő utca / út Szanatórium utca / út Káló esperes utca / út Szanatórium utca / út Esze Tamás utca / út Rózsa utca / út Reviczky utca / út Bibó István utca / út Batthyány utca / út Széchenyi utca / út Erkel Ferenc utca /1 parkoló Fő utca /2 közpark Fő utca /1 út Fő tér / út Fő utca / gyalogos átjáró Fő utca /2 gyalogos átjáró Fő utca / út Széchenyi u / út Batthyány utca /5 út József Attila utca / út Erkel Ferenc utca /1 út Erkel Ferenc utca /6 út Erkel Ferenc utca / út Hajós utca /1 út Reviczky utca / út Hajós köz /1 út József Attila utca /6 út József Attila utca / út Barackvirág utca / út József Attila utca / gyalogos átjáró Széchenyi utca /1 gyalogos átjáró Széchenyi utca

12 Hrsz Megnevezés Hely Terület / út Batthyány utca / út Batthyány utca / út Klapka utca / út Béke utca / út Mansfeld Péter utca / út Knáb János utca / út Knáb János utca / út Knáb János utca /1 köz Arany János utca /110 út Miller József utca /111 közpark Etheles park /112 út Arany János utca /114 út Arany János utca /123 köz Arany János utca /27 út Vadverem utca /28 út Kenderföld utca /31 út Villám utca /39/ köz Kerekmező utca /40 út Szendeff Kristóf utca /50 út Gyümölcsföld utca /61 út Kerekmező utca /66 út Márity László utca /75 út Elekpada köz /86 út Konth Miklós utca /87 út Paplanhát utca /88 közpark Nagydemetererdeje /89 út Honfoglalás sétány /99 út Kútra dülő / út Villám utca / út / út / út / út / út / út Hunor utca / köz József Attila utca / út Felkeszi utca / út Költő lejtő /49 / út /1 út Barackvirág utca /1 út Honvéd utca / út Mansfeld Péter köz / út Knáb János utca / út Huszár utca

13 Hrsz Megnevezés Hely Terület / út Jegenye utca / út /3 út /1 út / út Zichy Péter utca /1 út Zichy Péter utca /2 beépítetlen Márity László utca / út Temető utca /1 köz Keszi liget / út Krúdy Gyula utca /1 köz József Attila utca /12 út Barackvirág utca /35 út Mandula utca /36 út Berekalja utca / út Márity László utca / út Márity László utca / út / út Hársfa utca út / út Kert utca / út /6 út Gábor Áron utca / út Árnyas utca /1 út Szőlőskert utca / út Tiefenweg utca / út Lugas köz / út Tiefenweg / árok Hosszúréti patak mellékág 2728/ út Szüret utca / út Kagyló utca / árok Hosszúréti patak mellékág 2738/ út / út / út Kert utca / út / patak Hosszúréti patak mellékág 2749/3 árok / út / út /12 / út Királyleányka utca

14 Hrsz Megnevezés Hely Terület /14 / út Szürkebarát utca /15 / út /16 / út /21 / út Bakhát utca /38 / út Présház utca /39 / út /41 / út Királyleányka utca /42 / út /45 / út /46 / út /47 / út /50 / út /52 / út /56 / út Bianka utca /58 / út Bianka utca út / út Cserszegi utca / út Kert utca /4 út / út Bem utca /1 út /1 út / árok /3 út /3 út Hajnalka utca út Megyei út / út Makkosi út / út Székely köz / út /2 út /2 út /2/ út / út Kalmár utca /1 út / út Őr utca /2 út /5 út / út Gábor áron utca / út /1 út /1 út /4 út /1 út /6 út

15 Hrsz Megnevezés Hely Terület /1 út /4 út /3 út /1 út /4 út / út /1 út /1/ út /2 út / út / út / út / út Szász utca /3 út / út Angol utca / út Alkony utca /1 út Törökőr utca /4 út / 4 út Törökőr utca /5 út Alkony utca / út Skót utca /3 út Skót utca /1 út / út Törökőr utca /1 út /4 út /3/ köz /1 út Törökvész utca /4 út Megyei út /1 út Megyei út /2 út Törökvész utca /1 út /4 út /2 út Megyei út / út Törökvész utca /1 út /5 út / út Avar utca /2/ út Avar utca / út Gall utca / út Basa utca / út Domb utca / út Gida utca / út Suta utca

16 Hrsz Megnevezés Hely Terület / út Őz utca / út Szőlő utca út Eszter utca / út / út Csapás köz / út Fürj utca /2 út /4 út / út Fogoly utca / út Megyei út / út Diófa utca /1 út / út Sólyom utca /3 út /4 út / út Domb utca / út / út Lovas utca / út Meredek utca /2 út Domb utca /1 út / út Bognár köz /3 út / út Karika utca / út Róka utca / út Attila utca / út Szalag utca / út Erdőőr utca /1 út Sugár utca /2 út Sugár utca / út Illatos utca / út Tövis utca / út Fácán köz / út Virágos köz /2 út Kukoricás lakópark /3 út Kukoricás lakópark /33 út Kukoricás lakópark /34 út Kukoricás lakópark / út / út Hárs köz / út Fehérakác utca / út / út Lilaakác utca / út Galamb utca

17 Hrsz Megnevezés Hely Terület 5053/ út Gerle utca / út Nefelejcs utca / út Liliom utca / út Mókus utca / út Orchidea utca / út Cseresznye utca / út / út Határ utca / út Határ utca / út Vezér utca / út Őzike utca / út Őzike utca / út Alma utca / út Alkotó utca / út Sugár utca / út Viktória utca / út Holdfény utca / út Napfény utca / út Holdfény utca / út Kilátó utca / út Holdfény utca / út Nagyszénás út / út Napfény utca / út Völgy utca / út Napfény utca / út Feketerigó utca / út / út Erdőszéli út / út Vadrózsa utca / út Csillag utca / út / út / út / út / út / út / út / út / út / út / út / út Összesen

18 B) Forgalomképtelen, képviselő-testületi döntés alapján Hrsz Megnevezés Hely Terület 075/1 repülőtér /1 Buszvégállomás, Táncsics M. u piac 971/3 beépítetlen Kossuth köz / parkoló Fő tér / parkoló Fő tér /2 kápolna Fő tér /113 beépítetlen Arany J. utca / temető Temető utca /1 beépítetlen Márity László utca / beépítetlen Temető utca / beépítetlen Márity László utca / beépítetlen Pátyi út gyep /4 kert /5 kert /3 szőlő /1 beépítetlen /1 gyümölcsös /1 beépítetlen /2 gyümölcsös /2 kert /4 gyümölcsös /2 gyümölcsös /1 kert /1 kert /3 kert /3 gyümölcsös /1 kert /4 kert /4 beépítetlen Törökvész utca /3 beépítetlen

19 4386/1 kert /1 gyümölcsös / szántó Összesen C) Forgalomképtelen, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó társasági részesedések, törvény alapján Társasági Megnevezés részesedés Budakeszi Szennyvízmegvalósító Nonprofit Kft. 100,00% Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 100,00% Budakeszi Víz, Csatorna és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 100,00% 3. melléklet a 47/2012. (X. 16.) önkormányzati rendlelethez 3. melléklet a 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelethez Budakeszi Városi Önkormányzat tulajdonát képező üzleti vagyon tárgyát képező ingatlanok jegyzéke Hrsz Megnevezés Hely Terület /29 szántó /187 erdő /11 gyep /5 szántó /8 szántó /10 szántó /12 szántó /15 szántó /18/ gyep / szántó /7 gyep /11 szántó /15 szántó /20 szántó /22 szántó /23 szántó /35 szántó /38 szántó /4 szántó /5 szántó /7 szántó /9 szántó

20 Hrsz Megnevezés Hely Terület /12 szántó /13 szántó /15 szántó /16 szántó /17 szántó /20 szántó /21 szántó /22 szántó /23 szántó /24 szántó /25 szántó /205 gyep (legelő) /206 szőlő /6 gyep /94 szőlő /2 lakóház és udvar 25/3 lakóház és udvar 93/ lakóház és udvar 167/ lakóház, udvar, gazdasági épület Fő u Fő u Széchenyi u Nagy Sándor u / beépítetlen Meggyes u / lakóház, udvar Meggyes u /7 beépítetlen Kukoricás lakópark /24 beépítetlen Kukoricás lakópark /26 beépítetlen Kukoricás lakópark /27 beépítetlen Kukoricás lakópark /29 beépítetlen Kukoricás lakópark /30 beépítetlen Kukoricás lakópark /32 beépítetlen Kukoricás lakópark /2 beépítetlen Ady Endre u /1 lakóház, udvar Táncsics M. u

21 Hrsz Megnevezés Hely Terület / beépítetlen Ady Endre u /2 beépítetlen Ady Endre u / lakóház, udvar Kuruclesi u / beépítetlen Tölgyfa u / beépítetlen Rigli u /4 lakóház Pátyi út /3 lakóház Pátyi út 706/ /2 lakóház Pátyi út / beépítetlen / lakóház, udvar Pátyi út /3 beépítetlen Tiefenweg /5 beépítetlen Tiefenweg /3 beépítetlen Budaörsi út / beépítetlen Tiefenweg u /2 beépítetlen Tiefenweg /4 beépítetlen Tiefenweg /4 beépítetlen Tiefenweg /20 beépítetlen Tiefenweg /21 beépítetlen Tiefenweg /3/A/11 Pince Budaörsi út , /3/A/15 Pince Budaörsi út , /3/A/20 Pince Budaörsi út , /3/B/13 Pince Budaörsi út 10/c , /4 Épület Budaörsi út /2 beépítetlen Fő u / lakóház Fő u / lakóház Erdő u / lakóház Fő u /1 lakóház Fő u

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (XI.07.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (XI.07.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (XI.07.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

I. FEJEZET A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

I. FEJEZET A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2011. (X. 28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (Egységes szerkezetben a 24/2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. 37/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fő képviselő a jelenléti ív szerint Dr. Csutoráné dr.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról (Egységes szerkezetben a 24/2015. (VIII.05.) 20, 17/2015. (VII.09.) 19, 33/2014.(IX.30.)

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/07. (IV..) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról (Egységes szerkezetben a 35/. (XII.07.) 29, 31/. (XI.07.), /. (X.04.), /. (VII.06.) 26,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 177/2015.(VII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE BUDAKESZI POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársam! Értesítem, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának KépviselőTestülete rendkívüli ülését 2014. december 18án (csütörtökön) 10:00 órai kezdettel tartja, melyre

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 17 2012.05.10. 13:27 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004.(VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. (Ohr Alajos, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor igazoltan távol, jelen van 8 fő képviselő.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. (Ohr Alajos, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor igazoltan távol, jelen van 8 fő képviselő.) 39/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. november 10-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fő képviselő a jelenléti ív szerint (Ohr

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i ülésére 6415-2/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítása régebbi eladás és ajándékozás miatt Az előterjesztést készítette

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/26/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 07. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. május 8-án 13.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről az azt módosító 33/2004. (XI.5.) 21/2005. (IX.5.) és 12/2011. (VI.16.) rendeletekkel

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. október 30. 14. szám H A T Á R O Z A T O K 541/2014. (X.30.) közgyűlési hat. - tól 544/2014. (X.30.) közgyűlési hat. az Agria Humán Közhasznú

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2013. február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: 10/2013. (II. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja Gerecz

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 4. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott munkaterv

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 16/2012. (VI.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 492 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 15 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 4-én (szerdán) 15:15 órai kezdettel megtartott RENDKÍVÜLI üléséről 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képviselő testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Bocskaikert Községi Önkormányzat. Előterjesztés Bölcsőde épület építéséhez ingatlan vásárlása a Képviselő-testület május 13-i ülésére

Bocskaikert Községi Önkormányzat. Előterjesztés Bölcsőde épület építéséhez ingatlan vásárlása a Képviselő-testület május 13-i ülésére P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. : 583-453; fax: 583-451 e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu Ülés: Nyilvános Döntés: Nyílt Szavazás módja: egyszerű szótöbbség Tisztelt

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben