JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon"

Átírás

1

2 JÖVÔKÉP Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon 2009

3 Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon Jövôkép sorozat ök vitairata A tanulmányt szerkesztette: CSÉFALVAY ZOLTÁN MATOLCSY GYÖRGY

4 A tanulmány készítésében részt vettek: Adamecz Péter Árva László Bernáth Ildikó Boér Zoltán Bogár László Bolyky János Borbély Szilvia Boros Anita Botos Balázs Böszörményi Nagy Gergely Csanády Márton Csizmadia Norbert Csordás László Deák Klára Dobó István Domokos László Eôry Edit Faggyas Sándor Gazsó L. Ferenc Géber Zsófia Gerencsér László Gerendás János Giday András Greinstetter Balázs Hajdú Marita Harczi Marianna Hoffmann Rózsa Horváth Zoltán Imre István Járai Zsigmond Juhász Ágnes Kálmán Péter Keszegh Béla Komár Lajos Kopátsy Sándor Kopp Mária Korom Norbert Kovács Antal Ferenc Krómer István Lentner Csaba Mányai Csaba Mellár Tamás Nagy Viktória Náray-Szabó Gábor Németh Bálint Nógrádi Zoltán Novoszáth Péter Oláh János Ötvös Bence Pakucs János Pálinkás Ervin Papanek Gábor Perei Annamária Péter Gyula Pörzse Gábor Práger László Prugberger Tamás Rózsás Adela-Isabela Rózsás Tamás Rôczei Norbert Ruszinkó Ádám Scharle Péter Sebestyén Tibor Simicskó István Skrabski Árpád Subai József Szabó László Szakáli István Loránd Szapáry György Sziklai István Tóth Gergely Töröcskei István Vizvári Béla Zarándy Pál Zentai Oszkár

5 TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ 6 CREDO 9 I. JÖVÔKÉP ÉS NEMZETSTRATÉGIA Globális növekedési trendek Európa, az Egyesült Államok és Ázsia versenyében A globális növekedési trendek hajtóerôi: technológia, politika, piacok Az európai integráció bôvítés és mélyítés Hazai trendek: sokkok és válságok Nyugat-európai élet 2025-re Európai mozaik magyar modell 28 II. GAZDASÁGTÖRTÉNETI TANULSÁGOK Nemzeti függetlenség nélkül nincs siker Ellentétes hatalmi érdekek zónájában nincs siker Gazdasági ellenszélben nem lehet felzárkózni Belsô társadalmi modernizáció nélkül sem megy Erôs gazdasági növekedés a kísérlet elején és kudarc a végén A felzárkózás a gazdasági szerkezet romlásával járt együtt Erôs állam, gyenge piaccal A gazdasági ugrás nagy társadalmi ára A gazdasági kudarcok és az elitek cseréje Idôzítés és kritikus tömeg 44 III. MODELLEK KÖZÖTT GAZDASÁGELMÉLETI ALAPVETÉS Sokszínû kapitalizmus Az angolszász modell Az európai szociális piacgazdasági modell A globális modellek versenye Magyarország: az európai és az amerikai modell határmezsgyéjén 57

6 IV. GAZDASÁGPOLITIKA: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY Növekedés és/vagy egyensúly Fonák fordulatok és felemás reformok Szociális piacgazdaság a szavakban piaci fundamentalizmus a gyakorlatban Nyílt és rejtett csapdák A szocializmus csapdájában Visszajutottunk a kiindulóponthoz Újraelosztás vagy növekedés Kulcskérdés a foglalkoztatás Új társadalmi szerzôdésre épülô adóreform Kicsi, de erôs állam Jogállam és stabil gazdasági környezet Decentralizáció a sokszínûség ereje A hazai humán- és gazdasági erôforrások erôsítése 104 LEVÉL A POLITIKÁNAK 110 FÜGGELÉK 113 Közgazdasági arcképcsarnok: nagy magyar elméleti közgazdászok üzenete számunkra

7 Elôszó

8 ELÔSZÓ 1998 tavaszán jelent meg A Polgári Magyarország Közgazdasága címû kötet, amely a kormányzásra készülô ellenzéki erô, a Fidesz közgazdasági és gazdaságpolitikai alapvetését foglalta össze. Egy évtized múltán ismét arra vállalkozunk, hogy összegezzük a közgazdasági elmélet, a gazdaságtörténet és a rendszerváltástól napjainkig eltelt idôszak fôbb tanulságait, illetve a lehetséges fejlôdési utakat tavaszán azt reméltük, hogy új idôszámítás kezdôdik Magyarországon. Hittünk benne, hogy a magyar gazdaságban elindítható az a fordulat, amely a szociális piacgazdaság európai modelljének hazai felépítéséhez vezet. Azt is reméltük, hogy a piacgazdasági átmenet következtében szinte kényszerûen elôállt gazdasági csapdák és társadalmi örvények jó kormányzással széttörhetôk és feloldhatók. Reményeink valóra váltak: az ellenzéki gyôzelem polgári kormányzást hozott. Elindult a piacgazdasági átalakulás túlzásainak, torzulásainak kiigazítása és a szociálisan kiegyenlített európai piacgazdaság kiépítése. A munkára és a tudásra épülô társadalom, valamint a növekedést és a teljesítményt középpontba helyezô gazdaság együtt váltak a politika iránytûjévé, a növekedés és az egyensúly együtt jelentették a gazdaságpolitika központi célját. Magyarországon a 20. század zûrzavarai és zsákutcái után fokozatosan egy családra, gyermekvállalásra, tanulásra, munkára és tulajdonra épülô korszerû magyar polgári modell körvonalai jelentek meg. A nemzeti érdeket és az európai felzárkózást középpontba állító kormányzás nemzetközi megbecsülést és térségi sikert hozott: egész Közép- Kelet-Európában éllovas lett a magyar gazdaság. Ez a nemzeti öntudatból is táplálkozó siker új közhangulatot hozott, kicsit bizakodóbbak, boldogabbak és erôsebbek lettünk mi magyarok. Mindez 2002 után hirtelen megtört, és a hibát hibára halmozó, egymást váltó baloldali kormányok Magyarországot visszalökték a kudarcos, zsákutcás szocializmusba. Ennek szükségszerû következményeként a gazdaság és a társadalom mély válságba zuhant, Közép-Kelet-Európában pedig rövid idô alatt éllovasból sereghajtók lettünk. 7

9 ELÔSZÓ Tíz esztendô után, egy sikeres kormányzati ciklus tapasztalataival gazdagabban és egy kudarcos másfél ciklus következményeivel megterhelten, most újragondoltuk a polgári gazdasági fejlôdés útját Magyarországon, amely már egy megreformált európai szociális piacgazdaságra épülhet. 8

10 Credo

11 CREDO S ZABADELVÛ ÉS SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG Magyarország gazdasági felzárkózása és társadalmi felemelkedése csakis akkor sikerülhet, ha megtalálja a fejlôdés és felzárkózás 21. századi útját. Ez az út nem lehet azonos az angolszász, erôsen szabadpiaci modellel, de az államközpontú európai szociális piacgazdaság modelljével sem. Magyarországon a sikerhez új modellre, új kulcsokra, új megoldásokra van szükség. Ennek oka nyilvánvaló: a szabad versenyes piaci modell az állami szabályozás gyengeségei miatt rendre válságokhoz vezet, míg a szociális piacgazdasági modell a túlzott állami szabályozás miatt veszít versenyképességébôl. Az egyik túl kevés, a másik túl sok állami szabályozást alkalmaz. A polgári gazdaságpolitika azonban építhet mindkettôre, mert mindkét modell óriási történelmi sikereket ért el. Ugyanakkor egyikre sem építhet kizárólagosan, mert ma mindkettôt megrázza az ázsiai modell globális versenye. Megítélésünk szerint mind a szabad versenyes angolszász megoldásnak, mind a szociális szempontokat érvényesítô európai modellnek lépnie kell egymás felé: egyik sem gyôzheti le a másikat, de mindkettô tanulhat a másiktól. A polgári gazdaságpolitikának új közgazdasági alkut kell kötnie a piac és az állam, a verseny és a szolidaritás, a tôke és a munka, az üzleti profit és a társadalmi haszon között. Újra kapcsolatot kell teremteni a gazdasági versenyképesség és a társadalmi szolidaritás között. A szabadelvû és szociális piacgazdaság hazai megoldásainak keresésekor számolni kell a sajátos magyar adottságokkal és körülményekkel. Nincs olyan tiszta, homogén modell, amely az Európai Unió minden országában sikeres lenne. A versenyképesség szempontjait és elemeit is máshogy erôsítik a német, a francia, a finn vagy az ír modellben, és nekünk is ezt kell tennünk. Mára Magyarországon egy torz, oligarchikus kapitalizmus alakult ki, ezért a mai magyar piacgazdaság sem a piaci verseny, sem a társadalmi szolidaritás terén nem hatékony. Az angolszász és az európai modellbôl egyaránt csak a gyengeségeket emeltük át, az erôsségeket viszont nem. A piaci verseny gyenge, mert a piacokhoz, a tudáshoz, a tôkéhez, a hitelhez, az európai uniós pénzekhez, a közbeszerzési fejlesztésekhez és a szakképzett munkaerôhöz 10

12 CREDO való hozzáférés terén éles különbség alakult ki a nagyok és a kicsik, a globális tulajdon és a hazai tulajdon, a város és a falu, a fôváros és a vidék, a fiatal nemzedékek és az idôsek, a halmozottan elônyös helyzetben lévô kisebbség és a hátrányos helyzetû többség között. De a társadalmi szolidaritás is gyenge, mert az ezt szolgáló források felhasználása nem akadályozza meg a szegénységet, a munkaképtelenséget, a tartós munkanélküliséget, és a társadalmi leszakadást. Gyenge, mert alacsony színvonalúak a társadalmi közszolgáltatások az oktatás, az egészségügy, az állami adminisztráció, az adórendszer, az önkormányzati mûködés és a jogállam területén. Ezért olyan magyar piacgazdaságra van szükség, amely egyszerre szabadelvû, és egyszerre szociális. Egy ilyen új hazai piacgazdaság fôbb alapelveit és alapcéljait a következôkben látjuk. 1. VERSENY A PIACON A gazdaság mindhárom szektorában piaci, állami, nonprofit szektor egyértelmûen a verseny legyen a meghatározó alapelv. Legyen valódi verseny a piaci szektorban, ezért törekedjünk arra, hogy felszámoljuk a monopol helyzeteket, a verseny korlátozását, az erôfölénnyel való visszaélést és a korrupciót. Az állami közszolgáltatásokban is versenyezzünk a leghatékonyabb európai államokkal. A civil szektorban pedig legyen verseny a társadalmi feladatok nem profit szempontú, minôségi ellátásáért. 2. SZOLIDARITÁS ÉS ÖNGONDOSKODÁS A TÁRSADALOMBAN A piaci verseny mindig kiélezi az egyenlôtlenségeket a lehetôségek, a hozzáférések, a jövedelmek és a vagyon területén. Ennek részleges korrigálására és enyhítésére az Európában meghonosodott társadalmi szolidaritási elv azt jelenti, hogy a társadalom segíti az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe jutott rétegeket, családokat és egyéneket. A társadalom többsége azonban képes és akar is saját sorsán javítani, nem másoktól várja helyzetének javulását, ezért a társadalmi szolidaritás nem szoríthatja háttérbe az öngondoskodást. Megengedhetetlen, hogy egy paternalista, újraelosztó szocialista állam tôle függô eltartottak hadát teremtve és újratermelve kiölje az emberekbôl a szabadságot, a felelôsséget és az öngondoskodást. 11

13 CREDO Magyarországon az önállóságnak és öngondoskodásnak, mint a polgári társadalom egyik pillérének, meg kell erôsödnie a tudás, a munka, a testi-lelki egészség, és a hosszú távú biztonság megszerzésében és fenntartásában. 3. JOGÁLLAM ÉS GAZDASÁGI STABILITÁS Ma Magyarországon a paternalista, újraelosztó szocializmusba visszazuhant állam még alapvetô feladatait sem képes ellátni, mindenekelôtt a jogállami viszonyok garantálását, a gazdaságban pedig a kiszámítható, stabil és megbízható állami viselkedést. Ezért Magyarországon olyan politikára van szükség, amely ellentétben az osztogató-fosztogató szocialista állammal garantálja a jogállami normák, szabályok betartását és biztosítja a gazdaság számára a stabil és kiszámítható szabályozási környezetet. 4. TELJESÍTMÉNYKÖZPONTÚ GAZDASÁGPOLITIKÁT A magyar gazdaságpolitika középpontjába a hazai teljesítmény állandó emelését kell állítani, legyen szó vállalatokról vagy állami intézményekrôl, amihez az élet szinte minden területén gyökeres átalakításokra van szükség. Legsürgetôbb az állami mûködés, az adórendszer, az önkormányzati rendszer, a fejlesztéspolitika, a kis- és középvállalati politika, az innováció és a kutatás-fejlesztés átalakítása úgy, hogy az minden résztvevôt nagyobb erôfeszítésre és teljesítményre ösztönözzön. 5. MUNKAKÖZPONTÚ GAZDASÁG, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM Mivel minden teljesítmény csakis versenyben és csakis munkából születik, ezért a gazdaságpolitika középpontjába a verseny mellett a munkát kell állítani. Ma az országban szinte teljes a szakmai konszenzus, hogy a magyar gazdaság egyensúlyi és növekedési problémái mögött nagyrészt az Európában kirívóan alacsony foglalkoztatási szint áll. A szakmai egyetértésnél azonban több kell: a gazdaság, a társadalom és az állam mûködését munkaközpontúvá kell átalakítani. A cél olyan gazdaságpolitika kialakítása és alkalmazása, amely elôsegíti, hogy Magyarországon egy évtizeden belül egymillió új, adózó munkahely jöjjön létre. 12

14 CREDO 6. A GAZDASÁGI DUALITÁS FELSZÁMOLÁSA A magyar gazdaság globálisan integrált része magas termelékenységgel és erôs versenyképességgel mûködik, a hazai tulajdonú mikro-, családi, kis- és középvállalkozások viszont termelékenységben és versenyképességben messze elmaradnak az elôzô szektortól. Noha a duális gazdasági szerkezet minden gyorsan átalakuló európai ország sajátossága, ennek ellenére tény: ez a dualitás társadalmilag igazságtalan, gazdaságilag pedig alacsony hatékonyságú, és így rontja az ország versenyképességét. Ezért a polgári alapokra épülô gazdaságpolitika egyik legfôbb alapelve és célja éppúgy, mint a Széchenyi Terv idején, hogy a két szektor összekapcsolásával csökkentse és idôvel felszámolja ezt a dualitást a magyar gazdaságban. 7. A FÖLDRAJZI DUALITÁS CSÖKKENTÉSE A magyar gazdaság és társadalom térszerkezetében az elmúlt két évtizedben folyamatosan nôttek a területi különbségek: mára itt is erôs dualitás alakult ki. Ma az ország egy nyugat keleti fejlôdésbeli lejtô szerint válik élesen ketté, miközben a fôváros és a vidék közötti fejlôdésbeli olló is egyre szélesebbre nyílik. A polgári alapokra épülô gazdaságpolitika szintén fontos céljának tartja, hogy mérsékelje ezeket a különbségeket, mert a duális földrajzi szerkezet nemcsak igazságtalan, de korlátozza az erôforrások optimális kihasználását is. 8. MINÔSÉGI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KIÉPÍTÉSE Az államot azért tartják fenn az adófizetô polgárok, mert attól közösségi hasznot várnak. Közelebbrôl: a polgárok befizetett adóikért, járulékaikért olyan szolgáltatásokat várnak az államtól, amelyekre a piac nem képes, vagy ha képes, akkor nem azon a költségszinten, amelyen az állam ezeket kínálja. Éppen ezért minden demokratikus és szabad piacgazdaságra épülô országban a jogállami viszonyok és a gazdasági stabilitás biztosítása mellett az állam kiemelt feladata az alapvetô közösségi szolgáltatások garantálása, mindenekelôtt az oktatás és az egészségügy terén. 13

15 CREDO 9. CSALÁD- ÉS GYERMEKKÖZPONTÚSÁG Európa egészét súlyosan érinti a népesség csökkenése, és ma szinte valamennyi tagállam, de az Európai Unió egésze is a prioritások között elsô helyen kezeli a demográfiai kérdést. A polgári alapokra épülô gazdaságpolitika már pusztán értékrendje miatt is az egyik fô célként tûzi ki a családok megerôsítését, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés megkönnyítését, mert ez erôsíti a társadalmi szolidaritást, növeli a társadalmi mûködés hatékonyságát, és javítja a gazdasági versenyképességet. A gyenge család a társadalmi tôkeképzés gyengeségét jelenti, a kevés gyermek a jövô nemzedékekre rak túl nagy terhet, ezzel rontja a jövô gazdaságának versenyképességét, és így akadálya a felzárkózásnak. 10. TUDÁS-, TECHNOLÓGIA- ÉS TÁRSADALMI TÔKEKÖZPONTÚSÁG Az angolszász, az európai és az ázsiai felzárkózási modellek közös vonása, hogy három erôforrás játszik fôszerepet a gazdasági növekedésben: a tudás bôvülése, az új technológiák alkalmazása, és a társadalmi tôke erôsítése. A tudás bôvítése az oktatás és a képzés szerepének átértékelését és átrendezését igényli, ezen belül a teljes életkor alatti tanulás, (át)képzés kiépítése és a minôségi felsôoktatás megteremtése a legfontosabbak. Az új technológiák alkalmazása a növekedés legfontosabb látható forrása a gazdaságban, ezért a családok és a közösségek keretein belül, valamint az állami mûködés terén egyaránt gyorsítani és szélesíteni kell az új technológiák, innovációk elterjedését. A társadalmi tôke az együttmûködés egyének és közösségek között, az önbizalom, a közbizalom, az optimizmus, az erkölcs, és a jó közhangulat a legfontosabb láthatatlan forrása a gazdasági felzárkózásnak és a társadalmi felemelkedésnek. Napjainkban pedig negyven plusz tíz esztendô romboló szocializmusának messze ható következményeként a társadalmi tôke terén lényegesen rosszabbul állunk, mint a pénzzel, hitellel, tulajdonnal, tehát az anyagi jellegû tôkejavakkal való ellátottságot illetôen. 14

16 I. Jövôkép és nemzetstratégia 2025

17 JÖVÔKÉP 1. GLOBÁLIS NÖVEKEDÉSI TRENDEK E URÓPA, AZ E GYESÜLT Á LLAMOK ÉS Á ZSIA VERSENYÉBEN A globális növekedésre a 2025-ig terjedô idôszakban a következô alapvetô összefüggéseket prognosztizálhatjuk:» A globális gazdaság növekedése a következô bô másfél évtizedben éves szinten átlagosan 4 5% körüli értékre becsülhetô.» Ezt a globális konjunktúrát azonban döntôen már nem Európa vagy Észak-Amerika, hanem Ázsia tartja majd fenn.» A másik fô vonás a 20. század második feléhez képest, hogy a globális konjunktúra egyre kevésbé függ a fejlett gazdaságok konjunktúrájától, abban a fejlôdô, illetve felzárkózó gazdaságoknak jut már a fôszerep.» A globális konjunktúra szerkezeti módosulása alapvetôen a népesség globális arányaira vezethetô vissza: az Egyesült Államok és Európa csaknem egymilliárdos, globálisan integrált népességéhez Ázsia 2025-ig további 2 2,5 milliárdos népességet integrál.» Az USA 2025-ig még megôrzi vezetô globális gazdasági szerepét a GDP termelésében és fogyasztásában, de elsô helyezését már elveszíti a globális növekedési dinamikában.» A gazdasági növekedés dinamikáját nézve várhatóan az Európai Unió is egyre inkább teret veszít Ázsiához képest, ám a tudomány, a kultúra, az innováció, sôt a politika terén is vélhetôen tovább ôrzi, vagy éppenséggel növeli globális mintaadó szerepét.» Ezzel szemben a globális gazdaság növekedési dinamikája a jövôben javarészt a nagy ázsiai gazdaságoktól származik: Kína és India gazdasági felemelkedése a 21. század elsô felében a globális gazdaság motorja lesz.» A világ gazdasági integrációja a jövôben már nem a globalizáció során, hanem sokkal inkább a regionális gazdasági integrációk keretében mélyül, vagyis a három nagy gazdasági térség Észak-Amerika, Európa és Ázsia belsô integrációja erôsebb lesz, mint külsô integrációja. 16

18 I. JÖVÔKÉP ÉS NEMZETSTRATÉGIA 2025» A globális gazdaságban a back to the basics fordulat meghatározó lesz: a termôföld, az éghajlat, a víz, az energia és az élelmiszerek az ipari és a posztindusztriális korszakoknál jóval erôsebben meghatározzák majd az egyes családok, települések, régiók, országok, nemzetek és nagy gazdasági integrációk mûködését, sikereit vagy kudarcait. A globális trendek legfontosabb üzenete, hogy Magyarország egy olyan gazdasági övezet az Európai Unió része, amely a gazdasági növekedés dinamikáját nézve fokozatosan teret veszít, ám amely egyúttal a tágan vett életminôség terén továbbra is világelsô. Európa, és ezen belül Magyarország már nem közvetlenül a gazdasági növekedés dinamikájában versenyez Ázsiával vagy Észak-Amerikával, mert a verseny új terepeivé az életminôséget meghatározó területek, adottságok és képességek válnak. 2. A GLOBÁLIS NÖVEKEDÉSI TRENDEK HAJTÓERÔI: TECHNOLÓGIA, POLITIKA, PIACOK 2025-ig tovább gyorsulnak az elmúlt század utolsó harmadában elindult technológiai, politikai és piaci változások, amelyekkel kapcsolatban a következô trendeket prognosztizálhatjuk:» Tovább halad elôre és egyre jobban kiszélesedik a digitális forradalom, ami mindenekelôtt az új információs és kommunikációs technológiák összekapcsolódásával idéz majd elô újabb nagy áttöréseket a piacon.» Az új technológiák térhódításának következményeként a gazdaságban elôtérbe kerülnek a mainál kisebb anyag- és energiaigénnyel elôállított termékek.» A 21. század az innováció minôségi áttörései mellett egyúttal a mennyiségek kora is lesz, hiszen a nagy ázsiai gazdaságok felemelkedése hatalmas ugrást hoz a piacok mennyiségi oldalán. Az áruk és szolgáltatások, a munkaerô, a pénz és az információ piacai mennyiségi forradalmat is mutatnak, nem csak minôségit. A nagy ázsiai gazdaságok a mennyiségben, Japán, az USA és az Európai Unió a minôségen keresztül versenyeznek a globális piacokon.» A globális piacokon a képzett, motivált, szorgalmas és tehetséges munkaerô lesz a szûk keresztmetszet, mint ahogyan ez már a 20. század utolsó évtizedeiben megfigyelhetô volt, ám a trend a jövôben tovább erôsödik. 17

19 JÖVÔKÉP» A pénz és a tôke nem lesz szûk keresztmetszet a globális piacokon, hanem miként a piaci ingadozások ellenére ma is érezhetô óriási fölösleg alakul ki. A likviditási bôség pedig a jövôben is kellô globális kontroll és szabályozás híján globális és régiós pénzügyi válságokhoz vezethet.» Noha a nagy aggregátumok szintjén a globális energiakínálat megfelel a globális energiakeresletnek, ám a termelôk politikai problémái idôszakosan és területileg aránytalanságokat okozhatnak, ami elsôsorban a globális és regionális árak ingadozásában jelentkezhet.» A környezetvédelmi és környezetetikai megközelítések és törekvések egyre erôsödnek, ami az alternatív energiaforrások bôvülô kutatását és kiaknázását váltja ki. E tényezôk együtt Magyarországon is felértékelik a technológiai innováció, a kutatás-fejlesztés szerepét, és egyre erôsebb kihívásként jelenik meg az energiaellátás problémája, valamint az energiatudatos gazdaság kiépítésének kérdése. 3. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ BÔVÍTÉS ÉS MÉLYÍTÉS A 2025-ig terjedô idôszakban az Európai Unió erôsödésével, ezen belül az irányító intézmények az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Központi Bank jogkörének, jogosítványainak, és befolyásoló szerepének erôsödésével számolhatunk. A következô mintegy két évtizedben az Európai Unió politikájában már nem a bôvítés, hanem a mélyítés lesz a meghatározó tendencia, amit kiegészít az Oroszországgal, Törökországgal, valamint a Maghreb-térséggel fenntartott speciális kapcsolatrendszer fejlesztése. Így 2025-ig a következô fôbb trendeket prognosztizálhatjuk az Európai Unió mûködésében:» Az Európai Unió a globális gazdaságban fokozatosan veszít jelenlegi súlyából.» Az Európai Unió térvesztése alapvetôen két okra vezethetô vissza: az alacsony gazdasági növekedésre, valamint a népesség számának csökkenésére, illetve a népesség elöregedésére (az unió népessége ben a mai közel 500 milliós szinthez képest mintegy millió fôvel kisebb lesz). 18

20 I. JÖVÔKÉP ÉS NEMZETSTRATÉGIA 2025» Az Európai Unió bôvítési folyamata leáll (mindössze Horvátország, néhány kisebb balkáni állam, esetleg Szerbia csatlakozása valószínûsíthetô, míg Törökország és Ukrajna integrációja elhúzódó probléma marad).» Az Európai Unióban a bôvítési folyamat leállása miatt a belsô integráció mélyülése kerül elôtérbe, ami egyúttal a központi intézmények feladat- és hatáskörének erôsödését vonja maga után.» Az alacsony gazdasági növekedési dinamika ellenére az Európai Unió a tágan értelmezett életminôség terén oktatás, egészségügy, szabadidô, személyi szolgáltatások, turizmus, kultúra a világ vezetô és mintaadó régiója lesz.» Hasonlóképpen vezetô régió lesz a világban az Európai Unió a környezet- és energiatudatosság, az energiamegtakarítás és az alternatív energiaforrások használata, valamint a környezetvédelmi innovációk terén.» Az Európai Unió a globális gazdaságban továbbra is meghatározó tôkeexportôr, a szakképzett munkaerôt tekintve pedig importôr lesz (a globális GDP termelésében és fogyasztásában mai részarányát így sem képes fenntartani).» Összességében az Európai Unió noha a gazdasági növekedés terén majd jóval elmarad a világ más régióitól a stabilitás, az egyensúly és az egészséges gazdasági arányok térsége lesz. A látszólagos ellentmondás ellenére az összefüggés logikus: a gyors gazdasági növekedést az esetek többségében szerkezeti aránytalanságok kísérik, míg a gazdasági stabilitás és egyensúly ára többnyire az alacsony növekedés. Az Európai Unió lehetséges fejlôdési trendjeibôl a magyar gazdasági fejlôdés számára nyerhetô legfontosabb tanulság, hogy Magyarország partnerre lelhet az Európai Unióban egy olyan gazdaságpolitika megvalósításához, amely a mainál erôsebben támaszkodik az energiamegtakarításra, az alternatív energetikai megoldásokra, a környezeti iparra, és a tágan értelmezett életminôség, a minôségi szolgáltatások fejlesztésére. 4. HAZAI TRENDEK: SOKKOK ÉS VÁLSÁGOK A válságba süllyedt ország Miközben a globális gazdaság az ezredforduló óta újabb növekedési lendületet kapott, Magyarország immár több mint fél évtizede válságban vergôdik. A krízis az állam, az ország és a nemzet szintjén egyaránt jelentkezik. 19

21 JÖVÔKÉP A válság nyílt a pénz, a gazdaság, a politika és az erkölcs világában. A pénz válságát jelzi, hogy a magyar államháztartás az Európai Unióban mért legmagasabb hiányt produkálta, és emiatt az ország hosszú idôre elvesztette esélyét az euró bevezetésére. A gazdaság válságát a térségben legalacsonyabb növekedés és az egyre erôsödô duális gazdasági szerkezet mutatja. A politika válságát a politikai osztály nemzeti megállapodásra való képtelensége, valamint a politikai intézményekbe, szereplôkbe vetett közbizalom zuhanása fejezi ki. Az állam erkölcsi krízise a kormányzó politikai elit hazugságai és alkalmatlansága miatt lépett fel. Ám az erkölcs válsága ennél szélesebb és mélyebb, az élet minden területét és jelenségét átszövi. Egyszerre jellemzi az állam, az ország és a nemzet mai mûködését. Egyszerre jelenik meg a mély szegénység és a tömeges lecsúszás eltûrésében, a család- és gyermekellenes állami politikában, a munkaellenes kormányzati politikában, az egyre egyenlôtlenebb, igazságtalanabb vagyoni és jövedelmi szerkezetben, a politikai és gazdasági életet behálózó korrupcióban, a társadalmi anómia és apátia erôsödésében, valamint a jövô mindennapi önfeladásaiban. A rendszerváltozás eltékozolt esélyei Az es rendszerváltozás arra a nagy illúzióra épült, hogy a politikai szabadság, a nemzeti függetlenség és a piacgazdaság megteremtése a diktatórikus, zsákutcás szocializmussal eltékozolt négy évtized után gyorsan és szinte automatikusan elvezet a jóléthez és a gazdasági felzárkózáshoz. Ma már azonban látható és sokan menet közben is látták, hogy ehhez több kell annál a gazdaságpolitikánál, amely szerint a tervgazdaságból a piacgazdaságba vezetô átmenethez mindössze három nagy lépésre van szükség: privatizációra, vagyis az állami vagyon lebontására és magántôkés befektetôknek való átadására, liberalizációra, vagyis a kereskedelem szabadsága elôtt álló akadályok lebontására, valamint deregulációra, vagyis az állam szabályozó szerepének csökkentésére. Ezek mind valóban fontos lépések a piacgazdaság megteremtésében, ám valójában csak a piacgazdaság keretét adják. Azt, hogy milyen lesz a tervgazdaság lebontása után létrejövô piacgazdaság mûködése, már további tényezôk egész sora határozza meg, mindenekelôtt az intézmények, a szabályozás és a normák. Magyarországon éppen amiatt, hogy a piacgazdasági átalakulás során nem jöttek létre a finomszabályozást és a nemzeti érdekérvényesítést lehetôvé tevô intézmények a piacgazdasági átalakulás alapvetôen helyes iránya sok negatív kísérôjelenséggel, fogyatékossággal is párosult. A rendszerválto- 20

22 I. JÖVÔKÉP ÉS NEMZETSTRATÉGIA 2025 zás során az állam úgy adta el a nemzeti vagyon nagyobbik részét, hogy ezzel sok esetben cseppet sem erôsödött a verseny, és tapodtat sem haladt elôre a gazdasági felzárkózás. A korábbi állami monopóliumokat magántôkés monopóliumok váltották fel, amelyek éppúgy torzítják a piaci viszonyokat, mint a szocialista nagyvállalatok tették. Magyarország úgy vesztette el belföldi és keleti piacait, hogy közben a magyar vállalkozások nem tudtak tartósan megkapaszkodni a nyugati piacokon. Így az 1990 elôtti félig polgárosodott társadalmi csoportok nem tudtak átnôni a tôkén és tudáson alapuló középosztályba. Egyéni kitörési stratégiák elpazarolt energiák A megfelelô intézmények és a nemzeti érdekvédelem hiányában kisiklott rendváltoztatás negatív következményeit a magyar társadalom nagy része egyéni kitörési stratégiák alkalmazásával próbálta meg kivédeni. Ehhez alapot adott az is, hogy a magyar társadalom tagjai hagyományosan részben az erôs individuális értékrend miatt döntôen egyéni és nem közösségi célokat követnek. A negyvenesztendei szocializmus egyik következménye, hogy az emberek a családhoz és az egyéni kitörési stratégiákhoz húzódtak vissza. A család feletti közösségektôl pedig mint a munkahely, a lakóhely, az egyház, vagy a nemzet a magyar állampolgárok többnyire nem várnak megoldást gondjaikra, és segítséget céljaik eléréséhez, igaz, cserében nem is tesznek ezekért a közösségekért túl sokat. Ebbôl eredôen az egyéni törekvések rendre keresztezik a közösségi érdekeket, mert az egyéni érdekek konfliktusok esetén mindig felülírják a nemzet, az állam és más közösségek érdekeit. Vállalkozói életforma, mint egyéni kitörési út Az egyéni kitörési kísérletek egyik legfôbb terepe éppen a gazdaság, közelebbrôl az egyéni és családi mikro- és kisvállalkozások. Magyarországon a családi vállalkozás nem egyszerûen munkahelyet jelent, hanem a siker és a gyarapodás, biztonság és a jólét egyéni szabadságot lehetôvé tevô formáját. Ezt a hihetetlenül nagy potenciális energiát azonban az állam az ezredforduló körüli évektôl eltekintve képtelen volt a tágabb közösség érdekében mozgósítani és hasznosítani. Ellenkezôleg, ahogy az elmúlt hat esztendôben visszatért Magyarországra a szocializmus, úgy vált a kormányzó politika szemében szinte minden vállalkozó gyanússá, potenciális adócsalóvá, kiskapuzó potyautassá. Amibôl logikusan következik: ahhoz, hogy ebben az országban az 21

23 JÖVÔKÉP egyéni és családi vállalkozások ne megtûrt páriák, hanem a gazdaság és a társadalom megbecsült tartópillérei legyenek, Magyarországon végérvényesen szakítani kell a szocializmussal. Munkaközpontú életstratégia Az erôsen individuális értékrendbôl következik, hogy a magyarok nagyon vágynak a sikerre, a teljesítmény elismerésére és ezt döntôen a munkán keresztül érhetik el. A magyar életstratégiákban ezért a munka, a munkahely, a munkahelyi elismertség és a vállalkozói siker messze megelôzi a közösségi, szabadidôs, valamint egyéni önkifejezési értékeket. A pénzügyi kényszer mellett azért is választják a magyarok közül oly sokan szabadidôben is a munkát, mert sikerre vágynak. A munkahely elvesztését, valamint a vállalkozói kudarcot pedig nem egyszerûen kedvezôtlen fordulatként, hanem egyéni tragédiaként élik meg. A tanulást, valamint a szellemi értékeket is azért tartják nagy becsben, mert segítik a munkán keresztüli kitörést. Olyan hihetetlenül nagy energia ez is, ami minden gyorsan felzárkózó ország sajátja. A szocializmusba visszasüllyedt Magyarországon azonban a kormányzati politika éppen ellenkezôleg cselekszik: ahelyett, hogy mobilizálná ezeket az erôforrásokat, inkább magas adókkal bünteti meg azokat, akik dolgoznak. Így nem csoda, hogy a foglalkoztatottak száma évek óta stagnál, miközben a szociális ellátásokban részesülôk száma évrôl évre növekszik. A sokkterápiák ára A rendszerváltozás történelmi esélyt nyitott Magyarországnak a gazdasági felzárkózásra és a társadalmi felemelkedésre, ám az ország ezt az esélyt az alapvetôen hibás, ráadásul háromszor is alkalmazott sokkterápia miatt elszalasztotta. Ez a három sokkterápia sok vonásban eltér egymástól, mégis van egy közös sajátosságuk: mind a három sokkterápiát az országot válságba taszító szocialista idôszak elôzte meg. Az elsô az 1990-es évek elején követett mikro-sokkterápia, amikor az állam a negyvenesztendei szocialista tervgazdaság romjaiból erôltetett menetben próbálta meg átvezetni az országot a piacgazdaságba. Ez az erôltetett menet pedig gyorsította és mélyítette azt az elkerülhetetlen piacgazdasági átalakulási válságot, amit a szocialista tervgazdaság örökül hagyott. Következményként néhány év alatt több mint egymillió ember került ki a munkaerôpiacról, és egy csapásra teljes iparágak tûntek el. Ennél is nagyobb gond, hogy az elsô sokkterápia idején a régi gazdaság helyén nem születtek 22

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. december TARTALOM Fókusz... 3 Elsőkből utolsók... 3 1. A zuhanás oka a kormány gazdaságpolitikai hibasorozata... 4 2. A magyar GDP növekedés csak a régió harmada lesz 2007-ben...

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 (Helyzetkép a TEP makro-forgatókönyveihez) Budapest, 1999. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. 2. A tervgazdaság általános válsága 5. 3. A piacgazdaság

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak GKI Gazdaságkutató Zrt. Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak (A 2014-18-as időszak kormányzati teendőinek szakmai koncepciója) (Első változat) Budapest, 2012. október 18. I ELŐSZÓ Jelen tanulmány

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2012. szeptember Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter M e g h a l l g a t á s i h á t t é r a n y a g A Z O R S Z Á G G Y Ű L É S I K É P V I S E L Ő K R É S Z É R E K é p v i s e l ő i I n f

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM,

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, MODERN KORMÁNYZÁS Szerkezet I. Digitális Magyarország Bevezetés 0. A Digitális Magyarországhoz kapcsolódó definíciók 1. Hálózatosság és modernizáció 2. Modernizáció

Részletesebben

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG Jelentés az ország állapotáról 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 TÁRSADALMI FOLYAMATOK 9 Kedvezőtlen demográfiai trendek 9 Számos akadály kedvezőtlenül hat a gyermekvállalásra

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Közfoglalkoztatás a közútkezelő társaságnál (szakdolgozat) Commonemployment at the Roads Management Company (szakdolgozat angol

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. október 2 TARTALOM Fókusz...1 A magyar óra fordítva jár...1 1. A lemaradás költségvetése...3 2. A 2007. évi költségvetés szerkezeti problémái...5 3. Rekord méretű az államadósság

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben