CENTRÁL GEO KFT. FÖLDHİ HASZNOSÍTÁSI KUTATÁSI KAPACITÁSA MÁRCIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CENTRÁL GEO KFT. FÖLDHİ HASZNOSÍTÁSI KUTATÁSI KAPACITÁSA 2011. MÁRCIUS"

Átírás

1 CENTRÁL GEO KFT. FÖLDHİ HASZNOSÍTÁSI KUTATÁSI KAPACITÁSA MÁRCIUS 1

2 Bevezetés Magyarország hévizes adottságait tekintve nagyhatalom - a hazai felszín alatti vízkészletekben tárolt hımennyiség 4,7 millió petajoule, amibıl a törvényi hátteret és az elérhetı technológiákat figyelembe véve petajoule-t lehetne hasznosítani, ehhez képest jelenleg 3,1 petajoule (2009) kerül hasznosításra. A termálenergia tartalékait tekintve nagyságrendekkel haladja meg biomassza lehetıségeinket, még jelenlegi árszinten is fajlagosan kb. feleannyiba kerül, mint a napenergia, sokkal egyenletesebben termelhetı, mint a szélenergia; összességében pedig Európa legjelentısebb geotermális víz- és hıtartalékaival rendelkezünk. A többi alternatív energiafajtával ellentétben a geotermikus energia import független, lokális, tehát szállításmentes és a helyiek rendelkeznek vele (hıpiac-nagyságrend). Felhasználása emisszió mentes, vagyis a használt víz visszasajtolásával, - mely törvényi kötelezettség is - abszolút környezetbarát és megújuló energiaforrás. Utánpótlása nem mezıgazdaság-függı, mint a bioenergiáé; nem idıjárás-függı (6500h/év kapacitáshossz), mint a szél-, vagy a napenergiáé; és fajlagos ára ( Ft/GJ) lényegesen olcsóbb, mint a jelenleg használt fosszilis energiahordozókból elıállított energiáké (pl. távhı 2800 Ft/GJ), melyek a jelenlegi világpiaci trendeket figyelembe véve csak tovább nınek. A Central Geo Kft. projekt elképzelései A Central Geo Kft és alvállalkozói rendelkeznek a geotermális energiahasznosítás tevékenységeinek elvégzéséhez és projektmenedzseléshez szükséges képességekkel és kapacitásokkal (1. és 2. ábra). A jelenlegi szabályzási környezethez igazodva - szakmai támogatás a minisztérium és háttérintézményei felé - nevezetesen a bányatörvény által a koncesszió tenderekhez szükséges tanulmányok készítése, illetve ezek szakmai auditálása. Piaci környezetben megvalósuló geotermikus energiahasznosítási projectek generálása, menedzselése a project ötlettıl a megvalósítási tanulmányon és mőszaki terveken keresztül a megvalósításig a felvázolt Geotermikus energiahasznosítás megvalósítási folyamatának elemei (alább) szerint, illetve bekapcsolódás tudományos partnerként hasonló hazai projektekbe. A cég geotermikus kutatásban szerzett tapasztalatainak, képességeinek és kapacitásainak hasznosítása a green energy elképzelések és energia diverzifikáció szerint. 2

3 Geotermikus energiahasznosítás megvalósítási folyamatának elemei 1. földtani kutatási szakasz Lokális, a projekt helyszínére vonatkozó földtani adatok győjtése az országos adatbázisból Adatelemzés és értékelés Elızetes föld alatti geológiai szerkezet felvázolása Koncepcionális üzleti modell elkészítése (Elsı döntési pont) 2. elıkészítési szakasz (engedélyeztetési eljárás elindítása) Végleges geológiai modell alkotás (hévíz beszerzési szakvélemény) - Szeizmikus mérések - Szeizmikus szelvények beszerzése és újraértelmezése - Hidrodinamikai és hıtranszport modell - Hidrosztatikus térmodell (nyomás viszonyok) - Vízkémia és gáztartalom elırejelzés Megvalósíthatósági tanulmány készítés - Fúrási terv - EKHV - Üzleti terv (Második döntési pont) 3. fúrási szakasz Földalatti munkák kivitelezési eljárásrendje Terepi pontkitőzés Idıleges mővelés alól való területkivonás Területre lépési engedélyek (magántulajdonosi megállapodások) megszerzése Közigazgatási eljárások lebonyolítása Telekmegosztás Véglegesen kivont terület megvásárlása Rekultivációs terv készítés és engedélyeztetés Fúrási pont elıkészítése Kútépítı-anyagok biztosítása Fúrás kivitelezés Fúrási mőszaki felügyelet 24 órás geológiai kontroll Lyukgeofizikai mérések Kútkiképzés Próbatermelés, kiértékelés Víz és gázminta vétel, összetétel elemzés Zárójelentés (Harmadik döntési pont) 4. mőszaki kivitelezési szakasz A felszíni létesítmények terveztetése, engedélyeztetése, megvalósítása. 3

4 1. ábra Információ áramlás és döntés elıkészítés Törvényi háttér MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI T TANULMÁNY Gazdaságosság Technika és technológia Hévízföldtani modell Menedzsment 2. ábra Megvalósíthatósági tanulmány elemei és kapcsolatrendszere A Central Geo Kft. bemutatása A Central Geo Kft. a KUNPETROL Kft. Geodéziai Egységébıl alakult, 2003 novemberében. A cég alakulásának dátumát tekintve nem nagy múltra tekint vissza, viszont a munkatársaink zöme az olajipar szárnyai alatt (MOL Rt és jogelıd vállalatai) szerezték meg évtizedes tapasztalatokon alapuló jártasságukat és szakértelmüket. A cég fı profilja bányamérı szolgálati, geodéziai, kártalanítói, rekultivációs és birtokjogi munkák. A mőködési terület lefedi az egész országot, Gellénházán, Algyın, Kardoskúton, Hajdúszoboszlón, Nagykanizsán, Szolnokon, Füzesgyarmaton infrastruktúrával ellátott irodák mőködnek. A cég nagy hangsúlyt fektet egyéb földtani tevékenységek bıvítésére, a minıség javítása és a hatékonyság növelése érdekében a szürke állomány fejlesztésére, a pályakezdı fiatalok alkalmazására és betanítására. A szakember gárda minden egyes tagja alkalmas önálló munkavégzésre, annak felelısség tudatával együtt. A humán erıforrás nagyságához mérten (40 fı) a mőszaki-tárgyi feltételek is állandó fejlesztés alatt állnak, új technikai megoldások kipróbálása és alkalmazása zajlik. A Central Geo Kft. rövid távú célkitőzései között szerepelnek az integrált minıség biztosítási rendszer bevezetése, ugrásszerő geodéziai mőszerfejlesztés, export-import tevékenység beindítása, ingatlan-gazdálkodással kapcsolatos tevékenység fejlesztése. 4

5 Kiemelt célkitőzésként szerepel saját ipari projektek beindítása a geotermális energiakutatás, feltárás és kitermelés területén, Magyarországon. A cég saját humán erıforrására, szerzıdéses kapcsolatban lévı kutatókra, kutató intézetekre és partner alvállalkozókra támaszkodva el tudja látni a geotermális kutatás, projektmenedzselés, fúrás, kútkiképzés, energiatermelés teljes spektrumát. Személyi állomány Gyémánt Tibor, ügyvezetı Sebestyén János, ügyvezetı Kovács Gábor, fımérnök Viszkok, János, Dr. es Sci., fıgeológus, M.Sc. tudományos fokozatát 1987-ben az ELTE, Földtudományi szakán szerezte és 2000 között a MOL Zrt jogelıdvállalatainál dolgozott, mint terepi geológus, kutató geológus, rezervoir geológus és geoinformatikai csoportvezetı. Dr. es Sciences tudományos fokozatát a Genfi Egyetemen érte el 2000-ben (Regional subsurface water flow modelling in the East Pannonian Basin). Dolgozott a Petroconcultants-nál majd az IHS Energy-nél. Post-doc kutatást (fracture flow) végzett a Total (Totalfinaelf) kutatási központjában, Franciaországban ben az Aquaplus Kft Hidrogeológiai Irodájának vezetıjévé nevezték ki, majd 2006-ban csatlakozott a Central Geo Kft-hez, mint fıgeológus. 5

6 Referencia munkák: a Centrál Geo Kft geotermikus energia kutatási tevékenysége Tudományos projektek: Több-léptékő folyadék áramlás modellezı rendszer kidolgozása repedéses kızetekben geotermális energia kinyeréséhez Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében meghirdetett pályázat. PIP szám: HU0049. ( ) Central Geo a tudományos kutatási projekt projektgazdája, partnerei: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi kar, Kaposvári Egyetem, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet, NGU (Norvég Földtani Intézet). A projekt közvetlen célkitőzései az alábbiakban foglalható össze. geotermikus energia és termálvíz feltárása, kinyerése és hasznosítása. a geotermikus energia és termálvíz hasznosítás nemzeti vízkészletre és környezetünk védelmére gyakorolt hatásának kutatás-fejlesztési vizsgálata. az elért eredmények hazai és nemzetközi publikációja. az Alföld különbözı hévíz tároló képzıdményeit reprezentáló mintaterületeken a repedéshálózat vizsgálata. a töréses események azonosítása és szerkezetföldtani értelmezése, 3D törésmodell kialakítása. A megszerzett szellemi és technológiai ismeretek egyéb földtani alkalmazásainak (ivóvízkutatás, radioaktív hulladék elhelyezés, gáztárolók kialakítása, szénhidrogén telepek termelési modellezése) kihasználása 3. ábra Mezısas kutatási terület modellezett hımérséklet eloszlása 6

7 CLUSTHERM projekt Regions of Knowledge FP7-REGIONS Work programme topics addressed: Research and rural economies Projekt címe: Creating a Central European Thermal Water Research Cluster Közremőködés ipari-kutatói partnerként a közép-európai geotermális tudáskluszter létrehozásában és mőködtetésében. A projektben résztvevı magyar partnerek: INNOVA Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht, Dél-alföld Fenntartható Környezetéért Alapítvány, Észak-alföld Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kht, VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet, DARFU Dél-alföldi Regionális fejlesztési Ügynökség Kht. Részvétel az EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers) konferenciáin kiállítóként A cég 2007 óta 4. alkalommal (London, Róma, Amsterdam, Barcelona) jelentkezik önálló kiállítói standdal az évenként megrendezésre kerülı legnagyobb európai földtani kutatási konferencián. Legutóbbi alkalommal már a geotermális kutatási projekt eredményei is kiállításra kerültek. 4. ábra Kiállítói stand és a geotermális kutatási projekt posztere 7

8 Részvétel az IGA (International Geothermal Association) idei WGC (World Geothermal Congress) konferencián, Nusa Dua, Bali, Indonézia A Central Geo kft. az ötévente megrendezésre kerülı világkonferencián önálló elıadássál, poszterrel is megjelent. A poszter anyagából készült tudományos publikáció absztraktja megjelent a proceedings-ben: János Viszkok, Tamás Földes, Tivadar M. Tóth, Éva Kun, István Gyenese (2010) Elaboration of Multi-Scale Fluid Flow Modeling System in Fractured Rocks for Exploitation of Geothermal Energy Proceedings World Geothermal Congress 2010 Bali, Indonesia, April ábra WGC helyszíne: Conventional Center Bali, Indonézia Megvalósíthatósági és hévízbeszerzési tanulmányok: Mátra-Bükk D-i pereme és a Tisza jobb partja közötti terület (paleogén medence) geotermikus kutatása (Bıcs-Sávoly) Megvalósíthatósági tanulmány Geotermikus erımő felszíni technológia tervezés: Bıcs község közigazgatási területén meghatározott elvi geotermikus mélyfúrás várható paramétereinek a számításával 800 kv kapacitású geotermikus erımő technológiai engedélyezési terv készítése: Central Geo - GTN Ingenieure & Geológien Neobrandenburg, Germany. Elızetes Környezeti Hatásvizsgálat (EKHV) Andráshida terület geotermikus energia hasznosítási potenciálja Megvalósíthatósági terv Sávoly és környéke geotermikus energia hasznosítási potenciálja Hévíz beszerzési szakvélemény készítése 8

9 Elızetes hévízföldtani potenciál felmérés Bér - Seregélyes Pusztaszemes, Nagyberény, Ádánd Sárospatak, Sátoraljaújhely Szeged Inke Szentlırinc Várfölde, Bucsuta, Szabás és Egyek Oltárc- (Obornak) CENTRAL GEO Bányamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdálkodási Kft Magyarországi termálfürdı fejlesztés hévízföldtani megalapozása felmért területek: A Balaton déli partján: Buzsák, Táska, Kereki, Ádánd, Lajoskomárom, Nagyberény Baranya megyében: Kásád Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Nyírbátor Csongrád megyében: Szentes Zala megyében: Zalaszentgrót Balaton északi partján: Tapolca es környéke Bács-Kiskun megye: Izsák Somogy megye: Csurgó Egyéb belsı tanulmányok Fenntartható geotermális energiahasznosítás földtani lehetıségei a Kárpátmedencében Termálkút kijelölésének földtani szempontjai Partner cégek és intézmények a geotermia kutatás területén Centrál Geo Kft a geotermikus energiakutatás földtani és technikai kockázatának csökkentésére a hazai tudományos élet kiemelkedı intézményeivel és kutatóival kötött együttmőködési megállapodást. A hazai földtani, kutatók közül csak néhányan felsorolás szinten: Dr. Oszkó László, Dr. Gál Nóra, Tóth György, Dr. Szőcs Péter, Dr. Unger Zoltán, Földes Tamás. Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) (1140 Budapest Stefánia krt. 11.) Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány (GEKKO) (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) Hantken Miksa Alapítvány (1117 Budapest Pázmány Péter sétány. 1/c) Hazai felsıoktatási intézmények közül élı kapcsolat van az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar földtani tanszékeivel, a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Karával, a Miskolci Egyetemmel, a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetével, Budapesti Mőszaki Egyetem Építıipari Tanszékével, Pécsi Egyetem Földtani Tanszékével. 9

10 GTM CIKK július 10

11 11

Jogértelmezések ideje

Jogértelmezések ideje A Magy ar Geo termális Egyes üle t tájék oz tató k iadv ány a 24 20 09. októb er VI/ 4. Jogértelmezések ideje Most akkor kell visszasajtolni, vagy kapható felmentés is? Emir Kosturica 1989-ben készítette

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN Dr. Kulcsár Balázs adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4., Tel: +36 30

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL 2008. szeptember Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához,

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁLDI KATALIN, BUDAI TAMÁS, CSERNY TIBOR, GEIGER JÁNOS,

Részletesebben

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese 10 éve a geotermia szolgálatában IX. Geotermikus

Részletesebben

Benchmark Tanulmány Aktualizálása - Geotermikus alapú áram éshőtermelés. Támotagók: 2011. márciusi állapot

Benchmark Tanulmány Aktualizálása - Geotermikus alapú áram éshőtermelés. Támotagók: 2011. márciusi állapot Benchmark Tanulmány Aktualizálása - Geotermikus alapú áram éshőtermelés Magyarországon Támotagók: 2011. márciusi állapot Rödl & Partner GbR Könyvvizsgálat Adótanácsadás Jogi tanácsadás Äußere Sulzbacher

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés)

Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés) Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés) Kiválasztott szervezet: VTK Innosystem Kft. (Budapest) Képviseli: Dr. Major Veronika A VTK Innosystem

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

ELİADÁSOK KIVONATAI A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁIBÓL. 2013. november december

ELİADÁSOK KIVONATAI A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁIBÓL. 2013. november december MISKOLCI EGYETEM ELİADÁSOK KIVONATAI A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁIBÓL 2013. november december 2 ISSN 2062-07-21 MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS Szerkesztık: Prof. Dr. Kékesi

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar HIDROGEOLÓGIA Szakirányú Továbbképzési Szak Információs anyag leendő hallgatóink számára Szakvezető Intézet: ME, Környezetgazdálkodási Intézet Összeállította:

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP:

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP: Copyright Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (Geological and Geophysical Institute of Hungary), 2014 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BUDAI TAMÁS, KOVÁCS ATTILA, NOVÁK

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS Szerkesztő: Szabó Valéria Fazekas István Debrecen, 2011 A 2011. november 25-26-án az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben