Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 14.-i rendes üléséről órai kezdettel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 14.-i rendes üléséről órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Herczeg Gabriella Héninger László Kruppa József Punk József Turcsányi Istvánné polgármester alpolgármester Tanácskozási joggal meghívottak: Faragó Istvánné Peresztegi Lászlóné Horváthné Zakor Tünde Hidvégi Lászlóné Hargitai Tünde Lengyelné H. Andrea Farkasné D. Andrea Mozgay Dóra Csibra Ferencné Madár Lászlóné jegyző aljegyző pénzügyi irodavezető hatósági irodavezető Családsegítő Központ vezetője közműv.igazgató óvodavezető óvodavezető iskolaigazgató iskolaigazgató Egyéb meghívottak, jelenlévők: Madár Gábor Peremartonért Egyesület Ifj. Szerv. Horváth Jenő Mozgássérültek Helyi Egyesülete Horváth Istvánné Nyugdíjas Klub vezetője Beke Zsolt plébános Madár Béláné Peremartonért Egyesület Pazárné Somogyi Mária Kertbarátkör vezetője Héninger Pálma PSCB képviseletében Koltai Tibor mérnök Csapóné Kovács Andrea pénzügyi szakember Pintér Ferencné pedagógus Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes Napirend tárgyalása előtt:

2 2 Pergő Margit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő ből 9 fő az ülés kezdetén jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalásával, a meghívó szerint egyetértett. 1.) A Helyi Választási Bizottság írásbeli tájékoztatója a október 3.-i választás lebonyolításáról. Dr. Frisch Gyuláné: Szeretettel köszöntöm valamennyi t, polgármester asszonyt, a kedves vendégeket, hogy megtisztelték mai ülésünket azzal, hogy részt vesznek ezen az alakuló ülésen. Az eredményeket nem ismertetem külön, mindenki megkapta az írásos tájékoztatót. A feladatunk a választások során és a mai nappal véget ért, valamennyi nek kívánom, hogy Berhida Városért, annak fejlődéséért tegyenek meg mindent egységben és odafigyelve a mások munkájára és a település lakóinak igényeinek felmérésére, tájékoztatására fordítsák az önökbe vetett bizalom szerint. Még egyszer kívánok nagyon sok sikert és boldogságot, a település érdekében tett munkájukat előre is köszönöm. A tájékoztatót határozat hozatal nélküli javaslom tudomásul venni. Ki ért ezzel egyet? A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 2.) A polgármester illetményének és juttatásainak megállapítása Nyírő István: Tekintettel arra, hogy a polgármester illetményének és juttatásainak megállapításáról lesz szó, az ülés vezetését átveszem. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló évi LXIV. törvény 3. -a alapján a polgármester illetményét a Képviselőtestület határozza meg, amely lakosú településen a Ft-os illetményalap 11,0 12,5 szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítható meg. Így a törvény szerint illetményét ,-Ft/hó között lehet megállapítani. A település nagyságát, a feladat súlyát mérlegelve javaslom, hogy a polgármester illetményét ,- Ft-ban állapítsa meg a testület. Javaslom továbbá, hogy költségtérítését nyilatkozata szerint Ft/ hó összegben (20 %- ban állapítsa meg. Cafetéria juttatása időarányosa összesen Ft. ( Bruttó Ft/ 11 hó a hivatalban, de éves összegként és azonos lehet.) Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak.

3 3 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 130/2010.(X.14.) Kt. számú határozat a polgármester illetményéről Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1994.évi LXIV. törvény 3..(2.) bekezdése alapján Pergő Margit polgármester havi bruttó illetményét Ftban állapítja meg. A polgármester részére 20 %, illetve Ft/hó bruttó összegű költség általányt biztosít. A évi cafetéria juttatása időarányosan bruttó Ft összegben határozza meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei MÁK mint illetményszámfejtő részére a döntést küldje meg. Határidő: október 18. Felelős: Faragó Istvánné jegyző A napirend után Pergő Margit polgármester az ülés vezetését visszaveszi. 3. ) A polgármester programjának ismertetése Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Berhida város lakossága, a 2008 évi időközi önkormányzati választásokat követően, alig több mint két év elteltével, az elmúlt vasárnap ismételten választott. Ez a választás már hosszabb időre ad mandátumot és nemcsak a polgármesternek, hanem az újonnan megválasztott immár csak nyolc fős testület tagjainak is. Megválasztott polgármesterként az alábbiakban kívánom az elkövetkezendő időszak programját összefoglalni. Rövid távú teendőnk az önkormányzati intézmények napi működésével, illetve a környezetünkkel kapcsolatos alapvető dolgok, mint például a nyitottabb, szolgáltatóbb jellegű intézményrendszer kialakítása, vagy a tisztább, rendezettebb, összességében barátságosabb városkép kialakításának folytatása. További fontos és részletezett feladatok: A városért érzett felelős gondolkodás megköveteli, hogy ne csak négyéves, választástól választásig tartó ciklusoknak alárendelten gondolkodjunk, hanem - a választást követő egy éven belül közösen kialakított hosszabb távú, 8-10 éves elképzeléseink is legyenek. Ennek során bizonyos területeket önállóan és kiemelten kell kezelni, ilyen például a közoktatással, közbiztonsággal, munkahelyteremtéssel, városfejlesztéssel vagy az itt élők egészségi állapotának javításával kapcsolatos feladatsor.

4 4 Fontos a területenként elkészült hosszú távú tervek rövid távú részletezése az érdeklődők minél szélesebb körének bevonásával. Ezt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tennünk, hogy mindenki tisztában legyen a hosszú távú tervekkel és mindenki ellenőrizni tudja a megvalósítást. Az Önkormányzat eddig működési hitel felvétele nélkül látta el feladatait. A gazdasági válság és a várhatóan nem növekvő központi költségvetési támogatások ellenére meg kell őrizni az önkormányzat gazdasági működőképességét és a megfelelő pénzügyi, műszaki feltételek biztosításával igyekezni kell, hogy a hiányzó fejlesztési források minél nagyobb részéhez pályázatok útján továbbra is hozzájussunk. Az elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégia és a település meglévő Zöldfelület fejlesztési terv -e alapján az igényesebb városkép kialakítása érdekében folytatni kell a fejlesztéseket, hogy Berhidát a várost más, fejlettebb kisvárosokkal hozzuk egy szintre. A munkanélküliek foglalkoztatásához a közfoglalkoztatás jelenlegi formája nem jelent végleges megoldást, ez csak egy átmeneti lehetőség. A végleges foglalkoztatás elősegítéséhez illeszkedő szakmai továbbképzések megvalósítását a már bevált módon kell az önkormányzatnak szervezni. A RÁT-osok nagy száma miatt az önkormányzat nem tud mindenkinek munkát biztosítani, ezért arra törekszünk, hogy a várhatóan országosan meginduló kiemelt közmunkaprogramban legyenek foglalkoztatva. Az újabb munkahelyek teremtését továbbra is segíteni kell, az itt élők jobb munkához jutása és a munkanélküliek számának csökkentése érdekében. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv kiemelt programja volt a Peremartoni Vegyipari Vállalat területének kármentesítése. Az Önkormányzatnak továbbra is koordináló szerepet kell vállalni ennek megvalósítása során ugyanúgy, mint a tehergépjármű forgalom lebonyolítását lehetővé tevő lakótelepet kikerülő út megépítése esetében. Az utak, járdák felújítását és kerékpár út létesítését továbbra is ütemezni kell a pályázati feltételek szerint. A lakótelkek kialakítását és közművesítését be kell fejezni, a településen élő fiatalok itt tartása érdekében. A belterületi vízelvezetéssel kapcsolatos tervek felülvizsgálata után az egész városban kell, majd folytatni a kivitelezési munkát, hogy ennek alapján ezen a téren is biztonságosabbá tehessük az itt élő emberek életét. Iskoláink gyermekmegtartó képességét fokoznunk kell. El kell érnünk, hogy minden általános iskolás szülőnek fontos legyen gyermeke helyben taníttatása és ezáltal a településhez való kötődése. Megoldásra vár még nyertes pályázat hiányában a gyermekorvosi és védőnői épület helyzetének véglegesítése. Az egészség megőrzése érdekében a szűrővizsgálatok szervezését kell szorgalmazni. El kell érni, hogy a MEP körbe

5 5 tartozó és Berhidán is biztosítható egészségügyi szolgáltatások az itt élők részére elérhetőkké váljanak. Élnünk kell a jövőben is kiírásra kerülő az energia korszerűsítés és alternatív energia előállítást támogató központi lehetőségekkel. A Séd patak két ágának rekonstrukcióját követően idegenforgalmi és komoly szabadidő eltöltési lehetőség (lovaglás, kerékpározás, gyaloglás) nyílik az itt élők számára. Közmunka program keretében gondoskodnunk kell a területek fenntartásáról. Az önkormányzat lehetőségeihez képest továbbra is támogatni kell a civil szervezeteket, közösségeket a sportot, fokozva az együttműködést, véleménycserét. Az itt élők közbiztonságának megfelelő szinten tartása érdekében a rendőrséggel együtt kell működni, a hatékony rendőri jelenlétet szorgalmazni és a polgárőrség feladatának ellátását segíteni kell. Ehhez kapcsolódóan bővíteni kell a térfigyelő kamerák nyújtotta lehetőségeket. Törekedni kell a meglévő értékeink megőrzésére, hagyományaink ápolására. Műemléki épületeink bemutatható formában történő tartására, illetve felekezeti hovatartozástól függetlenül a városunkban lévő temetők méltó állapotban tartására. A Várpalotai Kistérség Többcélú Társulásában, Berhidának megbízható jó partnerként a saját és térségbeli települések érdekeit figyelembe véve- továbbra is mikro térségi szerepet kell vállalnia, amivel a társulás eredményes működését segíti elő. Sok feladat vár ránk, amelyeket egy eddiginél még pergőbb ritmussal, nagyobb sikerrel fogunk elvégezni. Független polgármesterként hiszem, hogy minden jó szándékú berhidai összefogásával az itt élők ereje, tehetsége és munkája révén sikerre vihető közös ügyünk, városunk további fejlődése. Amikor a választók a nevek mellé oda tették a keresztet vagy x-et talán nem is tudatosult mindenkiben, hogy a város vezetőit választották meg. Azokat az embereket, akiknek a jó, vagy rossz döntései hosszú távon fogják befolyásolni a város életét. Akik ma itt esküt tettek azok különleges felelőséggel kell hogy bírjanak a közösség felé. Nem igényelhetnek ezért különleges elbánást, de tisztességes hozzáállást és vélemény nyilvánítást mindenki részéről elvárhatnak és ez ki is jár nekik, hiszen ők egy közösség, egy város vezetői. Egyébként minden jelöltnek, akik becsülettel végig csinálta a választást köszönetemet fejezem ki mert ily módon tették lehetővé, hogy a Berhidán élők valóban választhassanak. Végezetül, de nem utolsó sorban itt köszönöm meg azoknak a munkáját, akik segítségemre voltak az elmúlt időszakban közülük is megemlíteném a családom tagjait, akik továbbra is csendes beletörődéssel veszik tudomásul, hogy még mindig nem nyugszom a bőrömben. Egy német gondolkodó azt kívánta magának:

6 6 Adassék nekem annyi lelkierő, hogy mindazt elfogadjam, amin változtatni nem tudok, s bátorság ahhoz, hogy mindazt megváltoztassam, amire képes vagyok és bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük! Polgármesterként továbbra is ezt kívánom magamnak és Berhida város valamennyi lakójának. Köszönöm a figyelmüket. 4.) Javaslat az alpolgármester juttatásának megállapítására A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló évi LXIV. törvény 3. -a alapján az társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselőtestület határozza meg, amely a Ft-os Ktv. illetményalap 4,5 6,5 szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítható meg. Így a törvény szerint tiszteletdíját bruttó Ft/hó között lehet megállapítani. A település nagyságát, a feladat súlyát mérlegelve javaslom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját Ft-ban állapítsa meg a testület. Javaslom továbbá, hogy költségtérítését nyilatkozata szerint Ft/ hó összegben (10 % -ban állapítsa meg. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 131/2010.(X.14.) Kt. számú határozat az alpolgármester tiszteletdíjáról Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1994.évi LXIV. törvény 43.. (1)-(2.) bekezdése alapján a megválasztott alpolgármester tiszteletdíját havi ,-Ft-ban állapítja meg. Az alpolgármester költségtérítését 10 %-ban, bruttó ,-Ft/hó összegben határozza meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém Megyei MÁK részére. Határidő: október 18. Felelős: Faragó Istvánné jegyző 5.)Javaslat a Képviselőtestület bizottságainak személyi összetételére, megválasztására, az SZMSZ módosítására Az önkormányzati törvény 22..-a alapján a Képviselőtestület határozza meg bizottságai szervezetét és választja meg bizottságait. Javaslom, hogy Berhida Város Önkormányzata jelenleg hatályos 7/2007. (III.30.) Szervezeti és Működési Szabályzatának 87..-át a következők szerint módosítsuk: 87. A testület az alábbi bizottságokat hozza létre:

7 7 a.) Gazdasági Bizottság (5 fő) b.) Humán Ügyek Bizottsága (7 fő) Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal 2000.évi XCVI.tv. A helyi önkormányzati k jogállásának egyes kérdéseiről 10/A..(3)bek. "A vagyonnyilatkozatot a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. A hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. Javaslom, hogy ezt a feladatot a Gazdasági Bizottságra bízzuk, az SZMSZ 82. (2) bekezdését ennek megfelelően módosítsuk. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal A bizottsági munkaszervezés korábbi gyakorlatához való visszatérésre teszek javaslatot, ezért az SZMSZ 86. (1) bekezdését a következők szerint javaslom módosítani: 86. (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke az ülés előtt 5 nappal- hívja össze és vezeti. A bizottságok -testületi tagjai részére valamennyi írásos anyagot meg kell küldeni Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal A költségvetésről szóló 2/2010(II.26.) önkormányzati rendelete a következők szerint rendelkezik: (6) A i tiszteletdíj mértékét évben is ,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a részönkormányzat tagját ,- Ft, a bizottság elnökét és a részönkormányzat vezetőjét ,- Ft tiszteletdíj illeti meg. (A Ptv (1) bekezdése alapján a k tiszteletdíja maximum bruttó Ft lehet (ez az alapdíj), ezen alapdíjon felül a bizottság elnökének az alapdíj 90 %-a, a bizottság tagjának és nem tagjának az alapdíj 45%-a adható.)

8 8 A kérdésem: kíván-e rajta változtatni a Képviselő-testület? Akkor javaslatom a következő : évben a tiszteletdíjak 40, 18, és 36 ezer Ft összegben legyenek továbbra is meghatározva. Ki fogadja el a i és bizottsági tiszteletdíjak mértékét? A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal határozathozatal nélkül egyetértett. A magam részéről nem látom akadályát a bizottságok megválasztásának, hiszen munkájukat október 18.-a előtt nem kezdik meg. Javaslom, hogy válasszuk meg a két bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait. Az előzetes egyeztetések alapján személyi javaslataim a következők: A Gazdasági Bizottság összetételére javaslom: elnökének: Fülöp Attila t elnökhelyettesének: Punk József t tagjának: Gerőfi Roland t nem tagjainak: Csapóné Kovács Andrea pénzügyi szakembert A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal Koltai Tibor mérnököt A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Héninger László) a javaslattal A Humán Ügyek Bizottsága összetételére javaslom elnökének: Kruppa József t

9 9 elnökhelyettesének: Turcsányi Istvánné t tagjainak: Herczeg Gabriella t Héninger László t nem tagjainak: Franyó Attila vállalkozót A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal Horváth Istvánné nyugdíjas klubvezetőt A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal Pintér Ferencné pedagógust A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal A Településrészi Önkormányzó Testületre vonatkozóan az SZMSZ módosításaira a következők szerint teszek javaslatot: 92. (1) A Településrészi Önkormányzó Testületnek legalább 3 fő települési és a településrészen lakó választópolgárok közül legfeljebb 3 fő, együttesen 6 fő tagja van. 93. (2) A lakossági gyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább 60 fő településrészi lakóhellyel rendelkező választópolgár vesz részt. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal Településrészi Önkormányzó Testület tagjaira a következő javaslatot teszem: Tagok: Turcsányi Istvánné t

10 10 Gerőfi Roland t Héninger László t Megállapítom, hogy a Képviselőtestület bizottságait 9 igen, egyhangú szavazattal a következők szerint választotta meg: 1.) Bizottsági szervezete a következő: 132/2010.(X. 14.) Kt. számú határozat a Képviselőtestület bizottságairól A Gazdasági Bizottság 5 fő elnök: Fülöp Attila elnökhelyettes: Punk József tagja: Gerőfi Roland Nem tagja: Csapóné Kovács Andrea Koltai Tibor Humán Ügyek Bizottsága 7 fő elnök: Kruppa József elnökhelyettes: Turcsányi Istvánné tagja: Herczeg Gabriella Héninger László nem tagjainak: Franyó Attila Horváth Istvánné Pintér Ferencné Településrészi Önkormányzó Testület Tagok: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Héninger László 2.) A bizottságok munkájukat október 18.-a után kezdik meg, míg a részönkormányzat a településrész lakossági fórumán megválasztásra kerülő 3 fővel kiegészülve látja el feladatát. A határozatalt követően, de attól függetlenül további SZMSZ módosításra teszek javaslatot. A megválasztott k személyében változás következett be, amely miatt módosul a Szervezeti és Működési Szabályzatunk az 1.számú melléklete, amely a

11 11 k nevét és lakcímét tartalmazza. A 3.sz. melléklet a bizottságok által az SZMSZ módosításának hatályba lépését követően ellátandó feladatáról rendelkezik. Megkérdezem, hogy a napirend kapcsán javasolt SZMSZ módosításokat ki fogadja el? A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(X.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) Felkérem a megválasztott nem bizottsági tagokat, hogy tegyék le esküjüket. ( a polgármester felolvassa az eskü szövegét. Csapóné Kovács Andrea, Koltai Tibor, Franyó Attila, Horváth Istvánné és Pintér Ferencné esküt tesz) 6.) Aktuális ügy a.) Javaslat a 141/2009. (XI.26.) Kt. számú határozat módosítására. Egyetlen aktuális ügyünk van, a évi közfoglalkoztatási tervről szóló határozat 1.) pontja kiegészülne a következőkkel: Igény szerint hozzájárul napi 6 órás foglalkoztatáshoz is. 2.) A határozat egyéb részei változatlanok. Ki ért egyet ezzel a módosítással? A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 133/2010.(X. 14.) Kt. számú határozat a 141/2009 (XI.26.) határozat kiegészítéséről - a évi közfoglalkoztatási tervről-

12 12 Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi közfoglalkoztatási tervre tett javaslatot, és az következő döntést hozta: 1.) A közfoglalkoztatási tervet változtatás nélkül elfogadja. Igény szerint hozzájárul napi 6 órás foglalkoztatáshoz is. 2.) A határozat egyéb részei változatlanok. Határidő: értesítésre: október 15. Felelős: Pergő Margit polgármester Stefanovics Andrea szociális ügyintéző Karácsony József TESZ vezető További hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért a polgármester a nyilvános ülést órakor berekesztette. K.m.f. Pergő Margit Faragó Istvánné polgármester jegyző