MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 84. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. július 8., hétfõ Tartalomjegyzék 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 5/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 7/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 8/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 9/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 0/0. (VII. 8.) Korm. rendelet /0. (VII. 8.) Korm. rendelet /0. (VII. 8.) Korm. rendelet /0. (VII. 8.) Korm. rendelet 66/0. (VII. 8.) AB határozat 4/0. (VII. 8.) Korm. határozat 44/0. (VII. 8.) Korm. határozat Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 505 A közalkalmazottakról szóló 99. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 8/99. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 507 Egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról 508 A 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetésérõl és meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezésérõl 504 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 00. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 60/00. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról 504 A költségvetési bevételek és kiadások 0 0. évi tervezett összegérõl, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól 504 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól 5046 A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredõ sajátossága figyelembevétell történõ alkalmazásáról 5050 A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 94/000. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 505 Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló /00. (IV..) Korm. rendelet módosításáról 505 Az Alkotmánybíróság határozata 5077 A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a tõkenyereség-adók én a kettõs adóztatás elérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 508 A Magyar Köztársaság 0. évi költségvetésérõl szóló 00. évi CLXIX. törvény Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium X. Fejezet, 5. cím. alcím 4. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport felhasználásának lehetõvé tételérõl 508

2 504 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. Tartalomjegyzék 45/0. (VII. 8.) Korm. határozat 46/0. (VII. 8.) Korm. határozat 47/0. (VII. 8.) Korm. határozat 48/0. (VII. 8.) Korm. határozat 49/0. (VII. 8.) Korm. határozat 50/0. (VII. 8.) Korm. határozat 5/0. (VII. 8.) Korm. határozat A Nemzeti Eszközkezelõ felállításához és mûködésének megkezdéséhez szükséges forrásokról 508 A hátrányos helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) címû TÁMOP... kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról 5084 Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 0 0. évi akciótervének és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program évi akciótervének módosításáról 5084 Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevõk támogatásával összefüggõ feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl 509 A Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 09/00. (XII. 7.) Korm. határozatban foglalt egyes határidõk módosításáról 509 A MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos felmentésérõl 509 A rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról 5094

3 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi III. Kormányrendeletek A Kormány 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelete az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 00. évi XLIII. törvény 75. () és () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 6. tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 997. évi LXXXIII. törvény 8. () bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. tekintetében az Alkotmány 5. () bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:. Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet módosítása. Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 4. () A miniszter és az államtitkár (a továbbiakban együtt: igényjogosult állami vezetõ) részére hivatali lakás használatát lehet biztosítani, ha a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe v Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkezik. () Hivatali lakásként egy személy beköltözése esetén kettõ, egyéb esetben az együttlakó személyek ának megfelelõ, de legkevesebb három lakószobával rendelkezõ, a mûszaki, fenntartási, üzemeltetési és a biztonsági követelmények szempontjából állami vezetõi lakásnak, illetõleg az igényjogosult állami vezetõ feladatkörének ellátására alkalmas budapesti vagy Budapest közvetlen vonzáskörzetében lévõ lakást kell biztosítani. () Az igényjogosult állami vezetõt terhelik a lakáshasználattal összefüggésben felmerülõ karbantartási és kisebb javítási költségek, az energiaszolgáltatási és közüzemi díjak, valamint a távbeszélõ szolgáltatások díjai. A lakbért és a jogosultat a bérlettel kapcsolatban terhelõ külön szolgáltatások díját a munkáltató biztosítja. (4) A hivatali lakás használatát az igényjogosult állami vezetõnek az e célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelme alapján a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter engedélyezi. (5) A hivatali lakás e rendeletben foglaltak szerinti juttatásáról a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter engedélye alapján, védett személyek esetében a rendõrség illetékes szervl együttmûködve a munkáltató gondoskodik. (6) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter részére a hivatali lakás használatát a miniszterelnök engedélyezi.. Az R. 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. () Ha a munkáltató az igényjogosult állami vezetõ részére a 4. () bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ hivatali lakást nem tud biztosítani, az igényjogosult állami vezetõ részére lakásfenntartási térítést kell fizetni. () A kormánymegbízott részére kérelmére lakásfenntartási térítést lehet megállapítani, ha Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében, vagy az általa vezetett fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti városi vagy közvetlen vonzáskörzeti településen a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe v lakástulajdonnal nem rendelkezik. () A lakásfenntartási térítés igénybevételét az e célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem és a bérleti szerzõdés alapján a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter engedélyezi.

4 506 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. (4) A lakásfenntartási térítés havi összege a budapesti (vonzáskörzeti) lakásmegoldással, kormánymegbízott esetében a budapesti (vonzáskörzeti) vagy az általa vezetett fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti városi (vonzáskörzeti) lakásmegoldással összefüggésben felmerült, lával igazolt lakbérnek megfelelõ összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselõi illetményalap hatszorosa. A lakásfenntartási térítés egy összegben, havonta utólag, a tárgyhót követõ hónap 5. napjáig esedékes. (5) A lakásfenntartási térítés e rendeletben foglaltak szerinti biztosításáról a munkáltató gondoskodik.. Az R. a 0 -t követõen a következõ alcímmel és 0/A. -sal egészül ki: Egészségügyi ellátás 0/A. () Az állami vezetõt, valamint a jogszabály alapján állami vezetõi juttatásra jogosult személyt, továbbá a miniszteri kabinetet vezetõ kabinetfõnököt (a továbbiakban együtt: egészségügyi ellátásra jogosult) térítésmentes egészségügyi ellátás illeti meg az e rendeletben foglaltak szerint. () Az egészségügyi ellátásra jogosult egészségügyi ellátását választása szerint a Honvédkórház Állami Egészségügyi Központ és a Semmelweis Egyetem kijelölt intézményei (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) biztosítják. () Az egészségügyi ellátásra jogosult részére térítésmentesen biztosított egészségügyi szolgáltatások tartalmát a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter és az egészségügyi szolgáltató megállapodásban rögzíti, amelyben meg kell határozni különösen a) az igénybe vehetõ ellátások körét, pontos tartalmát és igénybevételük feltételeit, b) a járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás helyét, valamint az ezzel kapcsolatos orvosi és szakorvosi rendelési óraokat, c) az ellátás igénybevételének rendjét és az igényjogosultság igazolásának módját, d) az igényjogosultak személyéhez kötött biztonsági, készültségi és egyéb indokolt többletszolgáltatásokat, e) az ellátáshoz szükséges eszközök biztosításának módját és feltételeit, f) a szolgáltatás díját, valamint a díj átutalásának és az elolásnak a rendjét. (4) Az egészségügyi ellátás fedezetét a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani. 4. Az R. a következõ 5. -sal egészül ki: 5. () E rendeletnek az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 4. -át és 6. -át az R. hatálybalépésekor fennálló lakáshasználatra és lakásfenntartási térítésekre is alkalmazni kell. () Az R. hatálybalépését követõ harminc napon belül a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter a hivatali lakást használó vagy lakásfenntartási térítésben részesülõ igényjogosult állami vezetõt, továbbá a kormánymegbízottat nyilatkozattételre hívja fel arról, hogy Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében, kormánymegbízott esetében az általa vezetett kormányhivatal székhelye szerinti városi vagy közvetlen vonzáskörzeti településen is a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe v lakástulajdonnal rendelkezik-e. () A () bekezdés szerinti nyilatkozattételt követõen az e rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter az igényjogosult állami vezetõ, továbbá a kormánymegbízott hivatali lakás használatára vagy lakásfenntartási térítésre vonatkozó jogosultságát megállapítja, azok hiánya esetén az igényjogosult állami vezetõ, továbbá a kormánymegbízott hivatali lakás használatát vagy lakásfenntartási térítését megszünteti. 5. Az R. a) 0. () bekezdésében a közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs szövegrész helyébe a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs szöveg b). -ában és. () bekezdésében a közigazgatási és igazságügyi szövegrész helyébe a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs szöveg lép.

5 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 75/007. (VI. 0.) Korm. rendelet módosítása 6. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 75/007. (VI. 0.) Korm. rendelet. () bekezdés d) pontjában az, az állami vezetõ, a minisztérium kabinetfõnöke, a kormánybiztos, a törvény alapján állami vezetõi juttatásra jogosult személy szövegrész helyébe az és jogszabály alapján állami vezetõi juttatásként egészségügyi ellátásra jogosult személy szöveg lép.. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 76/006. (XII..) Korm. rendelet módosítása 7. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 76/006. (XII..) Korm. rendelet 6/C. () bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki: (A KEKKH közremûködik) k) a kiemelt biztonsági védelmet igénylõ informatikai eszközök beszerzésében és üzemeltetésében. 4. Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes A Kormány 5/0. (VII. 8.) Korm. rendelete a közalkalmazottakról szóló 99. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 8/99. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény 85. () bekezdés d) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:. () A közalkalmazottakról szóló 99. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 8/99. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. () és () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A közoktatási intézményben az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül a) magasabb vezetõi megbízásnak minõsül: aa) a helyi és a kisebbségi önkormányzat képviselõtestülete, közgyûlése, a társulási tanács, illetve a fenntartó vezetõje vagy megbízottja által adott intézményvezetõi megbízás, ab) a tagintézmény, többcélú intézmény intézményegysége vezetõjének (igazgatójának, óvodavezetõjének, kollégiumvezetõjének) a megbízása, ac) az intézményvezetõ-helyettesi megbízás, ad) a központi mûhely vezetõi megbízás, a központi mûhely vezetõ-helyettesi megbízás, ae) a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti intézményvezetõ-helyettesi megbízás; b) vezetõi megbízásnak minõsül: ba) az intézményegységvezetõ-helyettesi megbízás, bb) a tagintézményvezetõ-helyettesi megbízás, bc) a tagozatvezetõi megbízás, bd) a gyakorlati oktatás-vezetõi megbízás, be) a gyakorlati oktatás-vezetõhelyettesi megbízás,

6 508 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. bf) a gyakorlóhely-vezetõi megbízás, bg) a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti vezetõi megbízás. () Az () bekezdésben rögzített magasabb vezetõi, vezetõi megbízás a (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevétell az év során bármikor, öt évre adható. A határozott idõ lejártát követõen a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetõi, vezetõi feladat ellátásával. Az intézmény vezetésére szóló magasabb vezetõi megbízás ebben az esetben is az e -ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételhetõ meg. () Az R. 5. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Az intézményvezetõi magasabb vezetõi megbízásra irányuló pályázati felhívást a Kjt. 0/A. -ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell, egyéb magasabb vezetõi, vezetõi megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzétételtõl kell ítani.. Az R. 4/C. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () Az intézményvezetõ helyettesének, a tagintézmény vezetõjének, többcélú intézményben az intézményegység vezetõjének (igazgatójának, óvodavezetõjének, kollégiumvezetõjének), a központi mûhely vezetõjének, a központi mûhely vezetõ-helyettesének, a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti intézményvezetõ-helyettesnek a magasabb vezetõi megbízása, továbbá a vezetõi feladatok ellátására szóló megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap a) 00%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást az () bekezdés a) pontjában meghatározott intézményben adják, b) 0%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást az () bekezdés b) pontjában meghatározott intézményben adják, c) 50%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást az () bekezdés c) pontjában meghatározott intézményben adják, illetve d) 00%-a, ha a vezetõi feladatok ellátása az 5. (6) és (7) bekezdésében foglaltak alapján történik.. Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes A Kormány 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelete egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról A Kormány a 5., 6.,. () bekezdése és (4) bekezdés a) pontja tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdés a) pontjában, az. és. () bekezdése tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 95. c) pontjában, a 7. tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. (4) bekezdésében, a 8. és a. () bekezdése, (4) bekezdés b) pontja tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 49/F. (8) bekezdésében és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 00. évi XLIII. törvény 75. () bekezdésében, a 9. tekintetében a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 00. évi LVIII. törvény 64. () bekezdésében, 0. tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdésének e) pontjában, a. (4) bekezdés c) pontja tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdésének j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. -a () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:. () A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/995. (II..) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.). ú melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. () Az R.. ú melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul.

7 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi A közigazgatási szakvizsgáról szóló 5/998. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.). () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A közigazgatási szakvizsga tananyaga, írásbeli részének vizsgakérdései és szóbeli részének vizsgatételei a vizsgakövetelményeken alapulnak. A közigazgatási szakvizsga kötelezõ és választható tárgyának tananyagát az OKV elnöksége hagyja jóvá. A tananyagot a Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI) különösen a jogszabályi változásokra tekintettel rendszeresen, de legalább nte felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja.. Az R. 5. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A szakvizsga mindaddig ismételhetõ, amíg a köztisztviselõ eredményes szakvizsgát nem tesz. Javítóvizsgát csak az eredménytelen szakvizsgarészbõl kell tenni. Ha két n belül a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni. A javítóvizsgákról külön jegyzõkönyvet kell kiállítani. 4. Az R. 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. () A szakvizsga díja a köztisztviselõi illetményalap kétszeresének megfelelõ összeg. A kötelezõ és a választott vizsgára felkészítõ tanfolyam egy alkalommal, térítésmentesen vehetõ igénybe. A szakvizsga díja magában foglalja a köztisztviselõnek a tananyagokkal és egyéb oktatási segédanyagokkal történõ ellátását. () A javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával, amelyet a javítóvizsgára kötelezett köztisztviselõ visel. () A szakvizsga díja a közigazgatási szervet terheli. A szakvizsga díját a központi költségvetés részben vagy egészben átvállalhatja. (4) A szakvizsga díját a közigazgatási szerv a vizsgára jelentkezettek ának alapulvétell fizeti meg. (5) A köztisztviselõ munkáltatója egyetértésl elhalaszthatja a vizsgáját. Erre minden vizsgaidõszakban az elsõ vizsga napját megelõzõ hatodik munkanapig van lehetõség. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával. A halasztási díj a munkáltatót terheli. (6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a köztisztviselõ elsõ alkalommal a vizsga napját megelõzõ munkanapig, díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, felt, hogy a halasztásra a köztisztviselõ önhibáján kívüli okból kerül sor. A köztisztviselõ a vizsgahalasztás bejelentésl egyidejûleg tájékoztatja munkáltatóját is. 5. () Az R. 6/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6/A. () A szakvizsgaszervezõ a szakvizsgára jelentkezõk ára az eredményes felkészülés céljából a kötelezõ és a választott vizsgatárgyból az NKI által kidolgozott és az OKV elnöksége által jóváhagyott program szerint az OKV tagjai által tartott felkészítõ tanfolyamot szervez. () A programban meg kell határozni a tanfolyam összóraát, az alkalmazott módszereket, az egy-egy vizsgatárgyra esõ óraot, az ismeret-ellenõrzés módját, az egy felkészítõ tanfolyamra beiskolázhatók létát. () A munkáltatója hozzájárulásával részvételi szándékát a jelentkezési lapon jelzõ köztisztviselõ köteles részt venni a felkészítõ tanfolyamon, azonban a felkészítõ tanfolyamon történõ részvétel ez esetben sem feltétele a szakvizsga letételének. Ha adott vizsgatárgyból húsz vagy annál több köztisztviselõ jelezte felkészítõ tanfolyamon való részvételét, a vizsgaszervezõ köteles a felkészítõ tanfolyamot megszervezni. (4) Ha az adott vizsgatárgyból a vizsgára jelentkezettek a nem éri el a húsz fõt és a vizsgaszervezõ úgy dönt, hogy nem szervezi meg a felkészítõ tanfolyamot, akkor a vizsgaszervezõ köteles tájékoztatni a köztisztviselõ munkahelyéhez legközelebbi, adott tárgyból induló felkészítõ tanfolyamokról az azon való részvételi szándékukat jelzõ köztisztviselõket. (5) A vizsgaszervezõ a munkáltató kérelmére a felkészítõ tanfolyamot követõen írásban tájékoztatja a munkáltatót a köztisztviselõ tanfolyamon való részvételérõl. (6) A munkáltató a felkészítõ tanfolyamon részvételre kötelezett köztisztviselõt a felkészítõ tanfolyam idõtartamára köteles mentesíteni a munkavégzés alól, aki erre az idõre illetményére jogosult. A munkavégzés alól mentesítés idejére járó illetményét a munkáltató levonja annak a felkészítõ tanfolyamra kötelezett köztisztviselõnek az illetményébõl, aki önhibájából nem vesz részt a felkészítõ tanfolyamon. (7) A munkáltató a felkészítõ tanfolyam idõtartamával megegyezõ idõtartamban mentesíti a köztisztviselõt a munkavégzési kötelezettsége alól, felt, hogy a köztisztviselõ a jelentkezési lapon jelezte a felkészítõ tanfolyamon való részvételi szándékát és a munkáltatója ahhoz nem járult hozzá, vagy a köztisztviselõ felkészítõ tanfolyamon való részvételéhez hozzájárult, de a (4) bekezdésben foglalt okból nem került sor a felkészítõ tanfolyam megszervezésre.

8 500 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. A köztisztviselõt a szakvizsga idõpontját megelõzõ, általa elõzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A köztisztviselõ a mentesítés idejére illetményére jogosult. 6. () Az R.. ú melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. () Az R.. ú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. 7. A köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 04/00. (VII. 8.) Korm. rendelet 0. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A kihelyezés a 8. () bekezdés b) pontja szerinti visszavonásával a külszolgálat bármely szakaszában megszüntethetõ. 8. A köztisztviselõk cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 05/009. (XII..) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. A Ktv. 49/F. () bekezdésében meghatározott harminc napot meghaladó távollét esetében a köztisztviselõt a távollét elsõ napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek idõtartamát a jogosultság szempontjából nem lehet összeítani. 9. () Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási rendszerérõl szóló 5/00. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. () bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki és ezzel egyidejûleg a korábbi c) pont ozása d) pontra módosul: [A személyügyi adminisztráció modul a KSzSzR központi modulja, amely] c) tartalmazza a szakmai vezetõk és a kormánytisztviselõk melléklet szerinti önéletrajzait; () Az R4. az e rendelet 5. melléklete szerinti melléklettel egészül ki. 0. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról szóló 6/00. (XII. 7.) Korm. rendelet 8. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A mentor a befogadó intézménynél kijelölt tapasztalt kormánytisztviselõ, aki a program mûködési szabályzatának megfelelõ módszertan szerint segíti a szakmai gyakorlat eredményes elvégzését és értékeli az ösztöndíjas teljesítményét.. () Az R.. ú melléklet I. pontjának 4. alpontjában az Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai elõkészítése kiemelt munkakörben: szövegrész helyébe az Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: szöveg lép. Az R.. ú melléklet I. pontjának 9. alpontjában a Fõépítészi munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség. szövegrész helyébe a Fõépítészi munkakörben: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség, és a megyei jogú városi, fõvárosi, valamint fõvárosi kerületi fõépítészi munkakör kivétell településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség. szöveg lép. () Az R.. (5) bekezdésében az a KSZK szövegrész helyébe, valamint a 4. () és (4) bekezdésében, és az. ú melléklet 0. pontjában az a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ szövegrész helyébe az NKI szöveg lép. Az R. 4. (6) bekezdésében az a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál szövegrész helyébe az NKI-nál szöveg lép. () Az R. 4. () bekezdésben a 70. (5) bekezdésben szövegrész helyébe a 7. () bekezdésben szöveg, az 5. () bekezdésben a 70. (5) bekezdése szövegrész helyébe a 7. () bekezdése szöveg lép. (4) Hatályát veszti a) az R.. (4) bekezdése, 5. () bekezdése, b) az R. 7. -a, 8. () és (4) bekezdése, c) a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 6/009. (VI. 5.) Korm. rendelet.

9 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi () E rendelet a () bekezdésben foglaltak kivétell a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. 0. szeptember -án e rendelet hatályát veszti. () E rendelet. (4) bekezdés c) pontja 0. szeptember -jén lép hatályba. () E rendelet hatálybalépésekor az R.. ú melléklet I. pontjának. alpontja, 6. alpontja, 9. alpontja, 0. alpontja, valamint az R.. ú melléklet 9. pontja, 9. pontja, 46. pontja, 76. pontja, 80. pontja, 86. pontja, 9. pontja szerinti feladatkörbe sorolt, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõt feladatkörének megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ rendelkezései szerint. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes. melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez. Az R.. ú melléklet I. pont. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:. Építésügyi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: egyetemi vagy fõiskolai û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi Hivatal Építésfelügyeleti hatósági kiemelt munkakörben: egyetemi vagy fõiskolai û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi Hivatal Állami Fõépítészi kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség. Építésügyi Hivatal Állami Fõépítészi Irodai kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építõmérnök (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi û jogász szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: Szakirányú középfokú végzettség. Titkársági munkakörben: Érettségi vizsga.. Az R.. ú melléklet I. pont 6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: egyetemi û általános orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai û szociális munkás, pedagógus, pszichopedagógus, hittudományi szakképzettség; fõiskolai û egészségügyi felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai û gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervezõ vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség. Az I. besorolási osztályban kiemelt munkakörök: Gyámhivatali vezetõi feladatok: az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 5 s gyámügyi, gyermekvédelmi vagy szociális szakmai gyakorlat. Gyámügyi igazgatási feladatok: jogász az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább s gyámügyi, gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.

10 50 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84.. Az R.. ú melléklet I. pont 9. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggõ feladatkör Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök: Jogi segítségnyújtási feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintézõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, fõiskolai û igazgatásszervezõ vagy igazságügyi ügyintézõ szakképzettség. Áldozatsegítési feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. Áldozatsegítõ szakreferens/ügyintézõ: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség. Pártfogó felügyelõi feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Pártfogó felügyelõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy fõiskolai û pedagógus, vagy szociális munkás; fõiskolai û gyógypedagógus, igazgatásszervezõ vagy szociálpedagógus; felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség. Pártfogó felügyelõi asszisztens, pártfogó felügyelõi szakreferens/ügyintézõ: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Egyéb vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. 4. Az R.. ú melléklet I. pontja a következõ 0. alponttal egészül ki: 0. Integrált ügyfélszolgálati feladatok Az I. besorolási osztályban: felsõfokú iskolai végzettség és integrált ügyfélszolgálati vizsga megléte.. melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez. Az R.. ú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Adóügyi csõd-, eljárási, felolási végrehajtási eljárás feladatkör Az I. besorolási osztályban: Csõdeljárási, felolási és végelolási feladatkör: jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û közgazdasági szakképzettség, fõiskolai û államigazgatási szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û végzettség és felsõfokú pénzügyi, viteli, pénzügyi szakügyintézõi, adóigazgatási szakügyintézõi szakképesítés, vagy okleveles adószakértõ, adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizori szakképesítés. Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör: jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û informatikatanár (ítástechnika-tanár); mérnökinformatikus vagy mûszaki menedzser (szervezõ és informatika szakon szerzett) szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û közgazdasági szakképzettség, informatikai közgazdász szakképzettség, fõiskolai û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û képzettség és felsõfokú pénzügyi-viteli szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Csõdeljárási, felolási és végelolási feladatkör: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú pénzügyi-viteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ szakképesítés, vám és jövedéki ügyintézõ szakképesítés, társadalombiztosítási ügyintézõ szakképesítés. Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely emelt û végrehajtói szakképesítés; középfokú pénzügyi-viteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ, vám és jövedéki ügyintézõ, társadalombiztosítási ügyintézõ szakképesítés.

11 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Az R.. ú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Építésügyi igazgatási feladatkör Az I. besorolási osztályban: Építésügyi szabályozási munkaen: egyetemi vagy fõiskolai û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi û jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û közgazdász szakképzettség. Építésügyi hatósági munkaen: egyetemi vagy fõiskolai û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésfelügyeleti hatósági munkaen: egyetemi vagy fõiskolai û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi oktatás és továbbképzés, illetve építésügyi vizsgakövetelmény-rendszer megállapítási munkaen: egyetemi vagy fõiskolai û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi û jogász, egyetemi vagy fõiskolai û mûvelõdésszervezõ szakon szerzett szakképzettség. Országos Fõépítészi munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség, vagy azzal egyenértékû szakképzettség, Országos Fõépítészi Irodai munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség, vagy azzal egyenértékû szakképzettség, valamint egyetemi û jogász szakképzettség, és egyetemi û közgazdász szakképzettség. Településrendezési munkaen: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építõmérnök (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi û jogász szakképzettség, és egyetemi û közgazdász szakképzettség. Építésügyi nyilvántartási, illetve titkársági (titkárságvezetõi) munkaen: egyetemi û jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û mûvelõdésszervezõ szakon, kommunikáció és médiatudomány szakon, magyar szakon, vagy történelem szakon szerzett szakképzettség, vagy azzal egyenértékû szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: szakirányú középfokú végzettség. Titkársági munkakörben: érettségi vizsga.. Az R.. ú melléklet 46. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 46. Földügyi és térképészeti, valamint telekalakítási igazgatási feladatkör Az I. besorolási osztályban: egyetemi vagy fõiskolai û földmérõ mérnök, földmérõ és térinformatikai mérnök, építészmérnök, építõmérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, agrármérnök, erdõmérnök, kertészmérnök, tájépítész mérnök, térképész vagy földrendezõ mérnök szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) tüzér szakon szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; fõiskolai û államigazgatási, ingatlan-nyilvántartási szervezõ, igazságügyi ügyintézõ, tájgazdálkodási mérnök, mezõgazdasági szakigazgatási szervezõ mérnöki és szociális igazgatási szakképzettség. A II. besorolási osztályban: földmérõ technikus, térképész technikus, földmérõ és térképész technikus, földmérõ szaktechnikus, középfokú földmérõ, középfokú térképész végzettség és az OKJ szerint: kataszteri szaktechnikus, érettségire épülõ földmérõ technikus vagy térképész technikus, földügyi térinformatikai szaktechnikus, távérzékelési szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, fotogrammetriai kiértékelõ, ingatlan-nyilvántartási titkár, ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ, földügyi ítógépes adatkezelõ, digitális térképkezelõ (térképtáros) szakképesítés. 4. Az R.. ú mellékletének 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggõ feladatkör Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök: Kárpótlással összefüggõ feladatkör:

12 504 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. Vezetõi munkakört betöltõ: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Kárpótlási szakügyintézõ, árverési szakügyintézõ, nemzeti gondozási szakügyintézõ: jogász vagy bölcsészettudományi felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai û pedagógus, agrár-, közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; rendvédelmi felsõoktatásban szerzett fõiskolai û igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség. Jogi segítségnyújtási feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintézõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, fõiskolai û igazgatásszervezõ vagy igazságügyi ügyintézõ szakképzettség. Áldozatsegítési feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. Áldozatsegítõ szakreferens/ügyintézõ: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség. Pártfogó felügyelõi feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Pártfogó felügyelõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy fõiskolai û pedagógus, vagy szociális munkás; fõiskolai û gyógypedagógus, igazgatásszervezõ vagy szociálpedagógus; felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség. Pártfogó felügyelõi asszisztens, pártfogó felügyelõi szakreferens/ügyintézõ: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Egyéb, más feladatkörbe nem sorolható vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. 5. Az R.. ú melléklet 76. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 76. Központi közigazgatási szerv állampolgársági ügyek feladatköre Az I. besorolási osztályban: Honosítási és állampolgárság megállapítási feladatkör: jogász, fõiskolai û államigazgatási (igazgatásszervezõ) vagy közigazgatási menedzser szakon vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett végzettség; bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, pedagógiai, igazságügyi igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ I. vagy migrációs ügyintézõ II. szakképesítés. Hazai anyakönyvezési feladatkör: jogász végzettség és anyakönyvi szakvizsga; fõiskolai û államigazgatási (igazgatásszervezõ) vagy közigazgatási menedzser szakon szerzett végzettség. A II. besorolási osztályban: Honosítási és állampolgárság megállapítási feladatkör: középiskolai végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintõ munkakörben középiskolai végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ II. szakképesítés vagy középiskolai végzettség és jogi asszisztens szakképesítés. Hazai anyakönyvezési feladatkör: középiskolai végzettség és anyakönyvi szakvizsga. 6. Az R.. ú melléklet 80. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 80. Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre Az I. besorolási osztályban: jogász, fõiskolai û államigazgatási (igazgatásszervezõ) vagy közigazgatási menedzser szakon, katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett végzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, szociális igazgatási, közszolgálati, igazságügyi igazgatási vagy nemzetközi igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ I. vagy migrációs ügyintézõ II. szakképesítés. A II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintõ munkakörben középiskolai végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ II. szakképesítés vagy középiskolai végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.

13 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Az R.. ú melléklet 86. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 86. Menekültügyi és migrációs feladatkör Az I. besorolási osztályban: jogász, fõiskolai û államigazgatási (igazgatásszervezõ) vagy közigazgatási menedzser szakon, katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett végzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, állam és jogtudományi, közszolgálati, igazságügyi igazgatási, pedagógiai, szociális igazgatási, szociális ellátási vagy nemzetközi igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ I. vagy migrációs ügyintézõ II. szakképesítés. A II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintõ munkakörben középiskolai végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ II. szakképesítés vagy középiskolai végzettség és jogi asszisztens szakképesítés. 8. Az R.. ú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Munkavédelmi és munkaügyi igazgatási és hatósági feladatkör I. besorolási osztályban: Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv vezetõjének a munkavédelmi felügyelõség vezetõjére megállapított képesítési elõírásokkal vagy a munkaügyi felügyelõség vezetõjére megállapított képesítési elõírásokkal kell rendelkeznie. Munkavédelmi felügyelõség vezetõje, munkavédelmi felügyelõ, munkavédelem központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetõje és érdemi ügyintézõ munkatársai: munkahigiénés és/vagy foglalkozás-orvostan, közegészségtan-járványtan, népegészségtan szakképesítésû szakorvos szakképzettség; egészségügyi felsõoktatásban szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelõi szakképesítés; egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenõri szakirányán szerzett vagy népegészségügyi mesterszakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai û szakképzettség a következõ eken és felsõfokú munkavédelmi szakképesítés: jogász, szociológus, statisztikus, természettudományi-, agrár-, mûszaki-, biztonságtechnikai mérnök szakon szerzett szakképzettség, államigazgatási szakképzettség. Munkaügyi felügyelõség vezetõje, munkaügyi felügyelõ, munkaügy központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetõje és ügyintézõ munkatársai: jogász, egyetemi û humánszervezõ; statisztikus, egyetemi vagy fõiskolai û közgazdasági, gazdasági mérnöki, államigazgatási szakképzettség; fõiskolai û munkaügyi kapcsolatok végzettség, rendvédelmi felsõoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; fõiskolai û személyügyi szervezõ szakképzettség; egyéb felsõfokú végzettség és munkaügyi felügyelõ, felsõfokú munkaügyi, személyügyi szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervezõ szakképzettség. 9. Az R.. ú melléklete kiegészül a következõ 6 9. pontokkal: 6. Kulturális örökségvédelmi hatósági feladatkör I. besorolási osztályban: Mûemlékvédelmi munkaen: egyetemi vagy fõiskolai û építészmérnök vagy építõmérnök (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Régészeti munkaen: egyetemi û (akkreditált) régész szakképzettség; egyetemi û bölcsészettudományi szakképzettség és régészeti szakirányú tudományos fokozat, vagy fõiskolai történelem szakos tanári szakképzettség és régész technikusi végzettség. Mûtárgyvédelmi munkaen: egyetemi û mûvészettörténész, könyvtáros, levéltáros, néprajzos, muzeológus történész szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai û restaurátor szakképzettség. 7. Szerencsejáték ellenõrzési feladatkör I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û közgazdasági szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û pedagógus szakképzettség, fõiskolai û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, személyügyi szervezõ szakképzettség, mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõiskolai û rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, mûszaki menedzser szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û végzettség és felsõfokú pénzügyi-viteli szakképesítés.

14 506 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Szerencsejáték hatósági feladatkör I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség, fõiskolai û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û közgazdasági szakképzettség. 9. Illetékkiszabással kapcsolatos feladatkör I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai û felsõoktatásban szerzett közgazdasági szakképzettség, fõiskolai û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú pénzügyi, viteli, pénzügyi szakügyintézõi szakképesítés. II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: jogi asszisztens szakképesítés, vagy középfokú pénzügyi-viteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ szakképesítés, igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, ügyvitelszervezõi és rendszerszervezõi szakképesítés, ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ, ingatlanközvetítõ szakképesítés.. melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez. Az R.. ú mellékletének 5 6. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 5. A jelentkezési lapot a munkáltató a választott vizsgaidõszakot megelõzõen két hónappal a tantárgyválasztást, valamint a közigazgatási gyakorlatot igazoló záradék aláírása után megküldi a vizsgaszervezõnek. A szakvizsga díját a munkáltató a vizsgaszervezõ által kiállított la alapján utólag fizeti meg. Ha a szakvizsga díját a központi költségvetés biztosítja, az összegek átutalása a teljesítést követõen történik. 6. A vizsgaszervezõ a jelentkezést nyilvántartásba veszi, s a felkészítõ tanfolyam, illetve az elsõ vizsgatárgyból tett vizsga idõpontja elõtt legalább 0 nappal tájékoztatja a jelöltet a munkáltatóján keresztül a felkészítõ tanfolyam, illetve a vizsga napjáról, kezdési idõpontjáról, helyérõl. A vizsgaszervezõ továbbá tájékoztatja a munkáltatót a vizsgaidõszak elsõ vizsganapjáról.. Az R.. ú mellékletének 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. A halasztás vagy igazolatlan távolmaradás esetén a vizsga új idõpontjának meghatározásáról a vizsgaszervezõ dönt. A vizsgáról igazolatlan távolmaradás következménye a javítóvizsgára utasítás.. Az R.. ú melléklete a következõ. ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi. pont ozása. pontra változik:. A vizsgáztató bizottság elnöke és tagja nem lehet a jelölt hozzátartozója vagy, aki a jelöltet foglalkoztató közigazgatási szervnél dolgozik, továbbá, akitõl egyébként az elfogulatlan vizsgáztatás nem várható el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell az OKV titkárának. 4. Az R.. ú mellékletének e rendelettel megállapított 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. A vizsganyilvántartó könyv és a jegyzõkönyv nem selejtezhetõ. Megõrzésükrõl a vizsgaszervezõ gondoskodik. 5. Az R.. ú mellékletének e rendelettel megállapított. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:. A szakvizsga díját mindkét vizsgatárgynál egyaránt a következõk szerint kell megosztani: a szakvizsga díjának %-a a bizottság elnökét,,5,5%-a a bizottság tagjait, 0,5%-a a vizsgabiztost, a fennmaradó rész pedig a vizsgaszervezõt illeti meg.

15 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Az R.. ú melléklete. ú függeléke helyébe a következõ rendelkezések lépnek: JELENTKEZÉSI LAP közigazgatási szakvizsgára. ú függelék. A jelentkezõ neve (születési neve): anyja neve: szül. helye, idõpontja: besorolása:. A jelentkezõ munkáltatójának neve, címe (a munkáltatón belül annak a szervezeti egységnek a e, ahol a jelentkezõ dolgozik):. A jelentkezõ közszolgálati jogviszonyának kezdete:... év... hó... nap A vezetõi megbízás, kinevezés kelte:... év... hó... nap 4. A közigazgatási alapvizsga letételének idõpontja, ha az alól nem mentesült:... év... hó... nap A közigazgatási alapvizsgára vonatkozó mentesség oka: A választott vizsgatárgy: 6. Vizsgára jelentkezem:... év... hónapra 7. Felkészítõ tanfolyamon való részvételi szándékát a kívánt rész aláhúzásával jelölje: Általános közigazgatási ismeretek: kér nem kér Választott vizsgatantárgy: kér nem kér Kelt:...,... év... hó... nap... jelentkezõ Igazolom, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek, a vizsgatárgy kiválasztása a közigazgatási szerv hivatali szervezete vezetõjl egyetértésben történt, a jelentkezõ... év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik vagy törvényi rendelkezés alapján ez alól mentesült, valamint közigazgatási alapvizsgát tett vagy törvényi rendelkezés alapján az alól mentesült. A jelentkezõ felkészítõ tanfolyamon való részvételéhez: hozzájárulok nem járulok hozzá Kelt:...,... év... hó... nap P. H.... hivatali szervezet vezetõje

16 508 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84.. Az R.. ú melléklete. ú függeléke helyébe a következõ rendelkezések lépnek: JEGYZÕKÖNYV a közigazgatási szakvizsga kötelezõ vizsgatárgy részébõl. ú függelék. A vizsgázó neve (születési neve): anyja neve: szül. helye, idõpontja: munkáltatójának neve, címe:. A kötelezõ tárgyi vizsga(javítóvizsga) idõpontja:... év... hó... nap. Az írásbeli vizsgarész minõsítése: A szóbeli vizsgarész minõsítése: A kötelezõ vizsgatárgy minõsítése: 4. A választott vizsgatárgy minõsítése: 5. Megjegyzés: A vizsgázó... alatt...minõsítéssel bizonyítványt kapott. Kelt:...,... év... hó... nap P. H vizsgáztató bizottság tagja vizsgáztató bizottság tagja... vizsgáztató bizottság elnöke JEGYZÕKÖNYV a közigazgatási szakvizsga választott vizsgatárgy részébõl. A vizsgázó neve (születési neve): anyja neve: szül. helye, idõpontja: munkáltatójának neve, címe:. A választott tárgyi vizsga (javítóvizsga) idõpontja:... év... hó... nap. Az írásbeli vizsgarész minõsítése: A szóbeli vizsgarész minõsítése: A választott vizsgatárgy minõsítése: 4. A kötelezõ vizsgatárgy minõsítése: 5. Megjegyzés: A vizsgázó... alatt...minõsítéssel bizonyítványt kapott. Kelt:...,... év... hó... nap P. H vizsgáztató bizottság tagja vizsgáztató bizottság tagja... vizsgáztató bizottság elnöke

17 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez Az R.. ú melléklet. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:. Választható szakmai vizsgatárgyak: kül- és biztonságpolitikai ágazat (így különösen az állam külügyi tevékenysége, szervezete, a konzuli igazgatás, a honvédelmi és biztonságpolitikai igazgatási ek); gazdasági igazgatás (így különösen az áruk, szolgáltatások szabad mozgását felölelõ ek, munkaerõpiac); pénzügyi és költségvetési igazgatás (így különösen a költségvetés és az állami pénzügyek); közszolgáltatások szervezése és igazgatása (így különösen az állam egészségügyi, szociális, oktatási, közmûvelõdési és környezetvédelmi feladatai, szervezetrendszere, fenntartása és mûködtetése); államigazgatás (így különösen az általános igazgatás, a hatósági igazgatás); önkormányzati közigazgatás (így különösen az önkormányzatok feladatrendszere ideértve államigazgatási feladataikat is a testületek mûködtetése, a helyi közszolgáltatások igazgatása, a helyi jogalkotás, az önkormányzati költségvetés és gazdálkodás). 5. melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez Melléklet a 5/00. (XII. 7.) Korm. rendelethez ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Vezetéknév/Utónév. Születési név. Anyja neve.4 Nem.5 Születési hely, idõ (év, hó, nap).6 Családi állapot.7 Állampolgárság.8 Állandó lakcím.9 Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely).0 Telefon(ok). Fax. . Honlap. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási (annak megjelölése, hogy milyen munkakörben, illetve foglalkozási en dolgozik). Szakmai tapasztalat (minden jelentõsebb betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött állást is beleértve). Idõtartam. Foglalkozás/beosztás. Fõbb tevékenységek és feladatkörök.4 A munkáltató neve és címe.5 Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszûnésének/ megszüntetésének jogcíme

18 5040 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Tanulmányok (minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva) 4. Idõtartam 4. Végzettség 4. Oktatási intézmény neve 4.4 Egyetemi/fõiskolai végzettség esetén a kar e 4.5 Egyetemi/fõiskolai végzettség esetén a tagozat megjelölése (nappali, esti, levelezõ) 4.6 Egyetemi/fõiskolai végzettség esetén a diploma minõsítése 4.7 Egyetemi/fõiskolai végzettség esetén a diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, minõsítése 4.8 Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása) 4.9 Idõtartam 4.0 Képesítés e 4. Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve 4. Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása) 5. Készségek és kompetenciák 5. Nyelvismeret önértékelése (kérjük az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret jét) Nyelv Szint Szövegértés Beszéd Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Írás Nyelv Alapû nyelvhasználó Önálló nyelvhasználó Mesterfokú nyelvhasználó Alapû nyelvhasználó Önálló nyelvhasználó Mesterfokú nyelvhasználó Nyelv 5. Nyelvismeret (alap-, közép-, vagy felsõfok) 5. Szervezési készségek és kompetenciák (pl. munkatársak, projektek koordinációja adminisztrációja) (kérjük jelölje X-szel) projekt egyéb vezetõ koordinátor tag adminisztrátor pénzügyi referens egyéb

19 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák (felhasználói û ismeretek pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, Internet vagy magasabb û készségek pl. programozás) 5.5 Egyéb készségek és kompetenciák (amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek, pl. hobbi, sport stb.) 5.6 Jármûvezetõi engedély (jogosítvány, jármûkategória) 5.7 Katonai szolgálatra vonatkozó adatok (idõ, hely), az ott szerzett szakképesítés megjelölése 6. Kiegészítõ információk* 6. Tagság gazdasági társaságban 6. Tagság egyéb gazdálkodó szervezetben, társadalmi (civil) szervezetben, köztestületben, alapítvány kuratóriumában (tagság kezdete, vége, tisztség e) 6. Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekben pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaközi bizottságok, szakértõi munkacsoportok (delegáló e, tagság kezdete, vége, tisztség e) 6.4 Tudományos publikációk, kutatások 6.5 Tudományos fokozat esetén annak minõsítése, tárgya 6.6 Jelenlegi tanulmányok (intézmény, kar, évfolyam, szak, képzési idõ) 6.7 Tanulmányi szerzõdésre vonatkozó adatok (szerzõdéskötés ideje, szerzõdést kötõ szerv megjelölése) 6.8 Kitüntetésekre vonatkozó adatok (kitüntetés oka, ideje) 6.9 Folyamatban lévõ releváns eljárásokra (pl. fegyelmi) vonatkozó adatok (eljáró neve, eljárás oka) 6.0 Tagság titkos társaságban elõtt volt-e tagja erõszakszervezetnek 7. Mellékletek 7. Diplomák és egyéb végzettségek másolata 7. Tudományos publikációk, kutatások 7. Tudományos fokozat esetén témavázlat * Opcionálisan kitöltendõ.

20 504 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. A Kormány 7/0. (VII. 8.) Korm. rendelete a 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetésérõl és meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezésérõl A Kormány az Alkotmány 5. () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 5. () bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:. Hatályát veszti a) a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl szóló 45/00. (X. 6.) Korm. rendelet. -a, /A. -a és. -a, b) a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl szóló 45/00. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/00. (X..) Korm. rendelet, c) a 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 5/00. (X. 9.) Korm. rendelet, d) a 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról, továbbá a károsultak támogatásával összefüggõ egyéb szabályokról szóló 04/00. (XII..) Korm. rendelet, e) a 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 5/0. (III. 0.) Korm. rendelet.. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 0. július -jétõl kell alkalmazni. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes A Kormány 8/0. (VII. 8.) Korm. rendelete a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 00. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 60/00. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 00. évi L. törvény 5. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el:. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 00. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 60/00. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCAr.) 9. (7) bekezdésében a tárgyév szeptember 0-áig szövegrésze helyébe a tárgyév október -ig szöveg lép.. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes

MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 84. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. július 8., hétfõ Tartalomjegyzék 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 5/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 7/0. (VII. 8.) Korm.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról Budapest, 2011. április 2 A Kormány /2011. ( ) Korm.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2016. (..) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: igazgatogollesz@gmail.com Honlap: Közvetítő. Intézmény vezető Jogszabálynak megfelelő intézményi működtetés, vezetés

Önéletrajz. E-mail: igazgatogollesz@gmail.com Honlap: Közvetítő. Intézmény vezető Jogszabálynak megfelelő intézményi működtetés, vezetés Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Szabó Béla Születési név: Szabó Béla Anyja neve: Wágner Judit Neme: férfi Születési hely, idő: 1978.04.03 Családi állapot: Házas Állampolgárság: Magyar

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

Részletesebben

Közigazgatási szakvizsga

Közigazgatási szakvizsga Közigazgatási szakvizsga 1. Tájékoztatás 2. Tananyag 3. Vizsgaidőszak 4. Jelentkezés 5. Felkészítő tanfolyam 6. Vizsga 7. Vizsgadíjak 8. Ügyintézés 1.TÁJÉKOZTATÁS A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap:

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap: Önéletrajz fénykép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Pusztai Sándor Születési név: Anyja neve: Mészáros Jolán Neme: férfi Születési hely, idő: Győr 1976. 12. 25. Családi állapot: Nős Állampolgárság:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 35/1998. (II.27.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

Közigazgatási alapvizsga

Közigazgatási alapvizsga Közigazgatási és ügykezelői alapvizsga Kihirdetésre került a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Kormányrendelet. A jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 100. számában

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyes adatok. 1.1 Fénykép

ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyes adatok. 1.1 Fénykép ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok 1.1 Fénykép 1.2 Vezetéknév/Utónév dr. Szigethy Balázs 1.3 Születési név Szigethy Balázs 1.4 Anyja neve Násfay Csilla Ilona 1.5 Neme férfi 1.6 Születési hely, idő (év, hó,

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda 27. szám Tartalomjegyzék 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 32/2012.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. e-mail: raczk@takarnet.hu Honlap: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkoztatási terület. 3. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. e-mail: raczk@takarnet.hu Honlap: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkoztatási terület. 3. Szakmai tapasztalat Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Rácz Kálmán Születési név: Anyja születési neve: Kiss Ibolya Neme: férfi Születési idő (év, hó, nap): 1958. június 30. Születési hely: Kisújszállás Családi

Részletesebben

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról 1 2010. évi képzés tervezés Az éves képzési továbbképzési terv elkészítésekor célelőirányzati forrásra nem számíthatunk!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

GYF-233-1/2009. Jegyzők, körjegyzők SZÉKHELYÜKÖN. Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Tisztelt Körjegyző Asszony/Úr!

GYF-233-1/2009. Jegyzők, körjegyzők SZÉKHELYÜKÖN. Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Tisztelt Körjegyző Asszony/Úr! NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁL L AM I G AZ G AT Á S I HIV AT AL HIV AT ALVEZETŐ G Y Ő R GYF-233-1/2009. Jegyzők, körjegyzők SZÉKHELYÜKÖN Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Tisztelt Körjegyző Asszony/Úr! A közalkalmazottakról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról - 1-192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2015. február 24-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok kiírására Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2013. április Tisztelt Vizsgázó! A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet),

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. Tájékoztató

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. Tájékoztató Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Tájékoztató a közigazgatási szakvizsgáról a munkáltatók és a vizsgázók részére 2009. 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 1992. évi XXIII. tv. 25. (7-11) bek., 105.

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 2012.

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Tájékoztató. a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról a vizsgázók részére. Budapest, 2008.

Tájékoztató. a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról a vizsgázók részére. Budapest, 2008. Tájékoztató a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról a vizsgázók részére Budapest, 2008. 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 1992. évi XXIII. tv. 25. (3-6) bek., 68. (1-2) a köztisztviselők jogállásáról bek.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a közigazgatási szakvizsgáról a vizsgázók részére. Budapest, 2008.

TÁJÉKOZTATÓ. a közigazgatási szakvizsgáról a vizsgázók részére. Budapest, 2008. TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról a vizsgázók részére Budapest, 2008. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 1992. évi XXIII. tv. 25. (7-11) bek., 105. a köztisztviselők jogállásáról (1)-(2) bek. 35/1998. (II.27.)

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben