MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 84. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. július 8., hétfõ Tartalomjegyzék 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 5/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 7/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 8/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 9/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 0/0. (VII. 8.) Korm. rendelet /0. (VII. 8.) Korm. rendelet /0. (VII. 8.) Korm. rendelet /0. (VII. 8.) Korm. rendelet 66/0. (VII. 8.) AB határozat 4/0. (VII. 8.) Korm. határozat 44/0. (VII. 8.) Korm. határozat Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 505 A közalkalmazottakról szóló 99. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 8/99. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 507 Egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról 508 A 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetésérõl és meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezésérõl 504 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 00. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 60/00. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról 504 A költségvetési bevételek és kiadások 0 0. évi tervezett összegérõl, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól 504 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól 5046 A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredõ sajátossága figyelembevétell történõ alkalmazásáról 5050 A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 94/000. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 505 Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló /00. (IV..) Korm. rendelet módosításáról 505 Az Alkotmánybíróság határozata 5077 A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a tõkenyereség-adók én a kettõs adóztatás elérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 508 A Magyar Köztársaság 0. évi költségvetésérõl szóló 00. évi CLXIX. törvény Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium X. Fejezet, 5. cím. alcím 4. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport felhasználásának lehetõvé tételérõl 508

2 504 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. Tartalomjegyzék 45/0. (VII. 8.) Korm. határozat 46/0. (VII. 8.) Korm. határozat 47/0. (VII. 8.) Korm. határozat 48/0. (VII. 8.) Korm. határozat 49/0. (VII. 8.) Korm. határozat 50/0. (VII. 8.) Korm. határozat 5/0. (VII. 8.) Korm. határozat A Nemzeti Eszközkezelõ felállításához és mûködésének megkezdéséhez szükséges forrásokról 508 A hátrányos helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) címû TÁMOP... kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról 5084 Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 0 0. évi akciótervének és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program évi akciótervének módosításáról 5084 Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevõk támogatásával összefüggõ feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl 509 A Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 09/00. (XII. 7.) Korm. határozatban foglalt egyes határidõk módosításáról 509 A MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos felmentésérõl 509 A rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról 5094

3 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi III. Kormányrendeletek A Kormány 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelete az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 00. évi XLIII. törvény 75. () és () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 6. tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 997. évi LXXXIII. törvény 8. () bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. tekintetében az Alkotmány 5. () bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:. Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet módosítása. Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 4. () A miniszter és az államtitkár (a továbbiakban együtt: igényjogosult állami vezetõ) részére hivatali lakás használatát lehet biztosítani, ha a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe v Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkezik. () Hivatali lakásként egy személy beköltözése esetén kettõ, egyéb esetben az együttlakó személyek ának megfelelõ, de legkevesebb három lakószobával rendelkezõ, a mûszaki, fenntartási, üzemeltetési és a biztonsági követelmények szempontjából állami vezetõi lakásnak, illetõleg az igényjogosult állami vezetõ feladatkörének ellátására alkalmas budapesti vagy Budapest közvetlen vonzáskörzetében lévõ lakást kell biztosítani. () Az igényjogosult állami vezetõt terhelik a lakáshasználattal összefüggésben felmerülõ karbantartási és kisebb javítási költségek, az energiaszolgáltatási és közüzemi díjak, valamint a távbeszélõ szolgáltatások díjai. A lakbért és a jogosultat a bérlettel kapcsolatban terhelõ külön szolgáltatások díját a munkáltató biztosítja. (4) A hivatali lakás használatát az igényjogosult állami vezetõnek az e célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelme alapján a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter engedélyezi. (5) A hivatali lakás e rendeletben foglaltak szerinti juttatásáról a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter engedélye alapján, védett személyek esetében a rendõrség illetékes szervl együttmûködve a munkáltató gondoskodik. (6) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter részére a hivatali lakás használatát a miniszterelnök engedélyezi.. Az R. 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. () Ha a munkáltató az igényjogosult állami vezetõ részére a 4. () bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ hivatali lakást nem tud biztosítani, az igényjogosult állami vezetõ részére lakásfenntartási térítést kell fizetni. () A kormánymegbízott részére kérelmére lakásfenntartási térítést lehet megállapítani, ha Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében, vagy az általa vezetett fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti városi vagy közvetlen vonzáskörzeti településen a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe v lakástulajdonnal nem rendelkezik. () A lakásfenntartási térítés igénybevételét az e célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem és a bérleti szerzõdés alapján a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter engedélyezi.

4 506 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. (4) A lakásfenntartási térítés havi összege a budapesti (vonzáskörzeti) lakásmegoldással, kormánymegbízott esetében a budapesti (vonzáskörzeti) vagy az általa vezetett fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti városi (vonzáskörzeti) lakásmegoldással összefüggésben felmerült, lával igazolt lakbérnek megfelelõ összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselõi illetményalap hatszorosa. A lakásfenntartási térítés egy összegben, havonta utólag, a tárgyhót követõ hónap 5. napjáig esedékes. (5) A lakásfenntartási térítés e rendeletben foglaltak szerinti biztosításáról a munkáltató gondoskodik.. Az R. a 0 -t követõen a következõ alcímmel és 0/A. -sal egészül ki: Egészségügyi ellátás 0/A. () Az állami vezetõt, valamint a jogszabály alapján állami vezetõi juttatásra jogosult személyt, továbbá a miniszteri kabinetet vezetõ kabinetfõnököt (a továbbiakban együtt: egészségügyi ellátásra jogosult) térítésmentes egészségügyi ellátás illeti meg az e rendeletben foglaltak szerint. () Az egészségügyi ellátásra jogosult egészségügyi ellátását választása szerint a Honvédkórház Állami Egészségügyi Központ és a Semmelweis Egyetem kijelölt intézményei (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) biztosítják. () Az egészségügyi ellátásra jogosult részére térítésmentesen biztosított egészségügyi szolgáltatások tartalmát a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter és az egészségügyi szolgáltató megállapodásban rögzíti, amelyben meg kell határozni különösen a) az igénybe vehetõ ellátások körét, pontos tartalmát és igénybevételük feltételeit, b) a járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás helyét, valamint az ezzel kapcsolatos orvosi és szakorvosi rendelési óraokat, c) az ellátás igénybevételének rendjét és az igényjogosultság igazolásának módját, d) az igényjogosultak személyéhez kötött biztonsági, készültségi és egyéb indokolt többletszolgáltatásokat, e) az ellátáshoz szükséges eszközök biztosításának módját és feltételeit, f) a szolgáltatás díját, valamint a díj átutalásának és az elolásnak a rendjét. (4) Az egészségügyi ellátás fedezetét a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani. 4. Az R. a következõ 5. -sal egészül ki: 5. () E rendeletnek az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 4. -át és 6. -át az R. hatálybalépésekor fennálló lakáshasználatra és lakásfenntartási térítésekre is alkalmazni kell. () Az R. hatálybalépését követõ harminc napon belül a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter a hivatali lakást használó vagy lakásfenntartási térítésben részesülõ igényjogosult állami vezetõt, továbbá a kormánymegbízottat nyilatkozattételre hívja fel arról, hogy Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében, kormánymegbízott esetében az általa vezetett kormányhivatal székhelye szerinti városi vagy közvetlen vonzáskörzeti településen is a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe v lakástulajdonnal rendelkezik-e. () A () bekezdés szerinti nyilatkozattételt követõen az e rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter az igényjogosult állami vezetõ, továbbá a kormánymegbízott hivatali lakás használatára vagy lakásfenntartási térítésre vonatkozó jogosultságát megállapítja, azok hiánya esetén az igényjogosult állami vezetõ, továbbá a kormánymegbízott hivatali lakás használatát vagy lakásfenntartási térítését megszünteti. 5. Az R. a) 0. () bekezdésében a közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs szövegrész helyébe a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs szöveg b). -ában és. () bekezdésében a közigazgatási és igazságügyi szövegrész helyébe a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs szöveg lép.

5 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 75/007. (VI. 0.) Korm. rendelet módosítása 6. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 75/007. (VI. 0.) Korm. rendelet. () bekezdés d) pontjában az, az állami vezetõ, a minisztérium kabinetfõnöke, a kormánybiztos, a törvény alapján állami vezetõi juttatásra jogosult személy szövegrész helyébe az és jogszabály alapján állami vezetõi juttatásként egészségügyi ellátásra jogosult személy szöveg lép.. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 76/006. (XII..) Korm. rendelet módosítása 7. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 76/006. (XII..) Korm. rendelet 6/C. () bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki: (A KEKKH közremûködik) k) a kiemelt biztonsági védelmet igénylõ informatikai eszközök beszerzésében és üzemeltetésében. 4. Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes A Kormány 5/0. (VII. 8.) Korm. rendelete a közalkalmazottakról szóló 99. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 8/99. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény 85. () bekezdés d) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:. () A közalkalmazottakról szóló 99. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 8/99. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. () és () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A közoktatási intézményben az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül a) magasabb vezetõi megbízásnak minõsül: aa) a helyi és a kisebbségi önkormányzat képviselõtestülete, közgyûlése, a társulási tanács, illetve a fenntartó vezetõje vagy megbízottja által adott intézményvezetõi megbízás, ab) a tagintézmény, többcélú intézmény intézményegysége vezetõjének (igazgatójának, óvodavezetõjének, kollégiumvezetõjének) a megbízása, ac) az intézményvezetõ-helyettesi megbízás, ad) a központi mûhely vezetõi megbízás, a központi mûhely vezetõ-helyettesi megbízás, ae) a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti intézményvezetõ-helyettesi megbízás; b) vezetõi megbízásnak minõsül: ba) az intézményegységvezetõ-helyettesi megbízás, bb) a tagintézményvezetõ-helyettesi megbízás, bc) a tagozatvezetõi megbízás, bd) a gyakorlati oktatás-vezetõi megbízás, be) a gyakorlati oktatás-vezetõhelyettesi megbízás,

6 508 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. bf) a gyakorlóhely-vezetõi megbízás, bg) a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti vezetõi megbízás. () Az () bekezdésben rögzített magasabb vezetõi, vezetõi megbízás a (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevétell az év során bármikor, öt évre adható. A határozott idõ lejártát követõen a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetõi, vezetõi feladat ellátásával. Az intézmény vezetésére szóló magasabb vezetõi megbízás ebben az esetben is az e -ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételhetõ meg. () Az R. 5. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Az intézményvezetõi magasabb vezetõi megbízásra irányuló pályázati felhívást a Kjt. 0/A. -ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell, egyéb magasabb vezetõi, vezetõi megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzétételtõl kell ítani.. Az R. 4/C. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () Az intézményvezetõ helyettesének, a tagintézmény vezetõjének, többcélú intézményben az intézményegység vezetõjének (igazgatójának, óvodavezetõjének, kollégiumvezetõjének), a központi mûhely vezetõjének, a központi mûhely vezetõ-helyettesének, a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti intézményvezetõ-helyettesnek a magasabb vezetõi megbízása, továbbá a vezetõi feladatok ellátására szóló megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap a) 00%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást az () bekezdés a) pontjában meghatározott intézményben adják, b) 0%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást az () bekezdés b) pontjában meghatározott intézményben adják, c) 50%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást az () bekezdés c) pontjában meghatározott intézményben adják, illetve d) 00%-a, ha a vezetõi feladatok ellátása az 5. (6) és (7) bekezdésében foglaltak alapján történik.. Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes A Kormány 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelete egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról A Kormány a 5., 6.,. () bekezdése és (4) bekezdés a) pontja tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdés a) pontjában, az. és. () bekezdése tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 95. c) pontjában, a 7. tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. (4) bekezdésében, a 8. és a. () bekezdése, (4) bekezdés b) pontja tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 49/F. (8) bekezdésében és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 00. évi XLIII. törvény 75. () bekezdésében, a 9. tekintetében a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 00. évi LVIII. törvény 64. () bekezdésében, 0. tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdésének e) pontjában, a. (4) bekezdés c) pontja tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdésének j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. -a () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:. () A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/995. (II..) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.). ú melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. () Az R.. ú melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul.

7 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi A közigazgatási szakvizsgáról szóló 5/998. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.). () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A közigazgatási szakvizsga tananyaga, írásbeli részének vizsgakérdései és szóbeli részének vizsgatételei a vizsgakövetelményeken alapulnak. A közigazgatási szakvizsga kötelezõ és választható tárgyának tananyagát az OKV elnöksége hagyja jóvá. A tananyagot a Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI) különösen a jogszabályi változásokra tekintettel rendszeresen, de legalább nte felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja.. Az R. 5. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A szakvizsga mindaddig ismételhetõ, amíg a köztisztviselõ eredményes szakvizsgát nem tesz. Javítóvizsgát csak az eredménytelen szakvizsgarészbõl kell tenni. Ha két n belül a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni. A javítóvizsgákról külön jegyzõkönyvet kell kiállítani. 4. Az R. 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. () A szakvizsga díja a köztisztviselõi illetményalap kétszeresének megfelelõ összeg. A kötelezõ és a választott vizsgára felkészítõ tanfolyam egy alkalommal, térítésmentesen vehetõ igénybe. A szakvizsga díja magában foglalja a köztisztviselõnek a tananyagokkal és egyéb oktatási segédanyagokkal történõ ellátását. () A javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával, amelyet a javítóvizsgára kötelezett köztisztviselõ visel. () A szakvizsga díja a közigazgatási szervet terheli. A szakvizsga díját a központi költségvetés részben vagy egészben átvállalhatja. (4) A szakvizsga díját a közigazgatási szerv a vizsgára jelentkezettek ának alapulvétell fizeti meg. (5) A köztisztviselõ munkáltatója egyetértésl elhalaszthatja a vizsgáját. Erre minden vizsgaidõszakban az elsõ vizsga napját megelõzõ hatodik munkanapig van lehetõség. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával. A halasztási díj a munkáltatót terheli. (6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a köztisztviselõ elsõ alkalommal a vizsga napját megelõzõ munkanapig, díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, felt, hogy a halasztásra a köztisztviselõ önhibáján kívüli okból kerül sor. A köztisztviselõ a vizsgahalasztás bejelentésl egyidejûleg tájékoztatja munkáltatóját is. 5. () Az R. 6/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6/A. () A szakvizsgaszervezõ a szakvizsgára jelentkezõk ára az eredményes felkészülés céljából a kötelezõ és a választott vizsgatárgyból az NKI által kidolgozott és az OKV elnöksége által jóváhagyott program szerint az OKV tagjai által tartott felkészítõ tanfolyamot szervez. () A programban meg kell határozni a tanfolyam összóraát, az alkalmazott módszereket, az egy-egy vizsgatárgyra esõ óraot, az ismeret-ellenõrzés módját, az egy felkészítõ tanfolyamra beiskolázhatók létát. () A munkáltatója hozzájárulásával részvételi szándékát a jelentkezési lapon jelzõ köztisztviselõ köteles részt venni a felkészítõ tanfolyamon, azonban a felkészítõ tanfolyamon történõ részvétel ez esetben sem feltétele a szakvizsga letételének. Ha adott vizsgatárgyból húsz vagy annál több köztisztviselõ jelezte felkészítõ tanfolyamon való részvételét, a vizsgaszervezõ köteles a felkészítõ tanfolyamot megszervezni. (4) Ha az adott vizsgatárgyból a vizsgára jelentkezettek a nem éri el a húsz fõt és a vizsgaszervezõ úgy dönt, hogy nem szervezi meg a felkészítõ tanfolyamot, akkor a vizsgaszervezõ köteles tájékoztatni a köztisztviselõ munkahelyéhez legközelebbi, adott tárgyból induló felkészítõ tanfolyamokról az azon való részvételi szándékukat jelzõ köztisztviselõket. (5) A vizsgaszervezõ a munkáltató kérelmére a felkészítõ tanfolyamot követõen írásban tájékoztatja a munkáltatót a köztisztviselõ tanfolyamon való részvételérõl. (6) A munkáltató a felkészítõ tanfolyamon részvételre kötelezett köztisztviselõt a felkészítõ tanfolyam idõtartamára köteles mentesíteni a munkavégzés alól, aki erre az idõre illetményére jogosult. A munkavégzés alól mentesítés idejére járó illetményét a munkáltató levonja annak a felkészítõ tanfolyamra kötelezett köztisztviselõnek az illetményébõl, aki önhibájából nem vesz részt a felkészítõ tanfolyamon. (7) A munkáltató a felkészítõ tanfolyam idõtartamával megegyezõ idõtartamban mentesíti a köztisztviselõt a munkavégzési kötelezettsége alól, felt, hogy a köztisztviselõ a jelentkezési lapon jelezte a felkészítõ tanfolyamon való részvételi szándékát és a munkáltatója ahhoz nem járult hozzá, vagy a köztisztviselõ felkészítõ tanfolyamon való részvételéhez hozzájárult, de a (4) bekezdésben foglalt okból nem került sor a felkészítõ tanfolyam megszervezésre.

8 500 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. A köztisztviselõt a szakvizsga idõpontját megelõzõ, általa elõzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A köztisztviselõ a mentesítés idejére illetményére jogosult. 6. () Az R.. ú melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. () Az R.. ú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. 7. A köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 04/00. (VII. 8.) Korm. rendelet 0. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A kihelyezés a 8. () bekezdés b) pontja szerinti visszavonásával a külszolgálat bármely szakaszában megszüntethetõ. 8. A köztisztviselõk cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 05/009. (XII..) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. A Ktv. 49/F. () bekezdésében meghatározott harminc napot meghaladó távollét esetében a köztisztviselõt a távollét elsõ napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek idõtartamát a jogosultság szempontjából nem lehet összeítani. 9. () Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási rendszerérõl szóló 5/00. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. () bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki és ezzel egyidejûleg a korábbi c) pont ozása d) pontra módosul: [A személyügyi adminisztráció modul a KSzSzR központi modulja, amely] c) tartalmazza a szakmai vezetõk és a kormánytisztviselõk melléklet szerinti önéletrajzait; () Az R4. az e rendelet 5. melléklete szerinti melléklettel egészül ki. 0. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról szóló 6/00. (XII. 7.) Korm. rendelet 8. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A mentor a befogadó intézménynél kijelölt tapasztalt kormánytisztviselõ, aki a program mûködési szabályzatának megfelelõ módszertan szerint segíti a szakmai gyakorlat eredményes elvégzését és értékeli az ösztöndíjas teljesítményét.. () Az R.. ú melléklet I. pontjának 4. alpontjában az Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai elõkészítése kiemelt munkakörben: szövegrész helyébe az Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: szöveg lép. Az R.. ú melléklet I. pontjának 9. alpontjában a Fõépítészi munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség. szövegrész helyébe a Fõépítészi munkakörben: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség, és a megyei jogú városi, fõvárosi, valamint fõvárosi kerületi fõépítészi munkakör kivétell településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség. szöveg lép. () Az R.. (5) bekezdésében az a KSZK szövegrész helyébe, valamint a 4. () és (4) bekezdésében, és az. ú melléklet 0. pontjában az a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ szövegrész helyébe az NKI szöveg lép. Az R. 4. (6) bekezdésében az a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál szövegrész helyébe az NKI-nál szöveg lép. () Az R. 4. () bekezdésben a 70. (5) bekezdésben szövegrész helyébe a 7. () bekezdésben szöveg, az 5. () bekezdésben a 70. (5) bekezdése szövegrész helyébe a 7. () bekezdése szöveg lép. (4) Hatályát veszti a) az R.. (4) bekezdése, 5. () bekezdése, b) az R. 7. -a, 8. () és (4) bekezdése, c) a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 6/009. (VI. 5.) Korm. rendelet.

9 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi () E rendelet a () bekezdésben foglaltak kivétell a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. 0. szeptember -án e rendelet hatályát veszti. () E rendelet. (4) bekezdés c) pontja 0. szeptember -jén lép hatályba. () E rendelet hatálybalépésekor az R.. ú melléklet I. pontjának. alpontja, 6. alpontja, 9. alpontja, 0. alpontja, valamint az R.. ú melléklet 9. pontja, 9. pontja, 46. pontja, 76. pontja, 80. pontja, 86. pontja, 9. pontja szerinti feladatkörbe sorolt, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõt feladatkörének megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ rendelkezései szerint. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes. melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez. Az R.. ú melléklet I. pont. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:. Építésügyi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: egyetemi vagy fõiskolai û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi Hivatal Építésfelügyeleti hatósági kiemelt munkakörben: egyetemi vagy fõiskolai û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi Hivatal Állami Fõépítészi kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség. Építésügyi Hivatal Állami Fõépítészi Irodai kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építõmérnök (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi û jogász szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: Szakirányú középfokú végzettség. Titkársági munkakörben: Érettségi vizsga.. Az R.. ú melléklet I. pont 6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: egyetemi û általános orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai û szociális munkás, pedagógus, pszichopedagógus, hittudományi szakképzettség; fõiskolai û egészségügyi felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai û gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervezõ vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség. Az I. besorolási osztályban kiemelt munkakörök: Gyámhivatali vezetõi feladatok: az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 5 s gyámügyi, gyermekvédelmi vagy szociális szakmai gyakorlat. Gyámügyi igazgatási feladatok: jogász az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább s gyámügyi, gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda Tartalomjegyzék 274/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 276/2010. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (VII. 22.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 41268 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám A Kormány 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök Tartalomjegyzék 60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda 49. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 78/2012. (X. 31.) HM utasítás egyes HM utasítások módosításáról 8753 79/2012. (X. 31.) HM

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben