Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére"

Átírás

1 Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, október

2 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról 2. VIZSGÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A kormányzati ügykezelőnek és a közszolgálati ügykezelőnek (továbbiakban: ügykezelő) a kormányzati szolgálati jogviszony illetve a közszolgálati jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tennie. Ha a kormányzati ügykezelő az alapvizsgát az előírt határidőt követő hat hónapon belül nem teszi le, kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik. 3. MENTESSÉGEK 3.1. Nem kell ügykezelői alapvizsgát tennie annak az ügykezelőnek: aki közgazdasági szakközépiskola igazgatás ügyviteli szakán szerzett képesítéssel, illetőleg közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezik A titkos ügykezelési és titokvédelmi témakörből történő számonkérés alóli mentesség Amennyiben a vizsgázó április 1-jét követően titkos ügykezelői vizsgát tett és az arról szóló bizonyítvány másolatát a jelentkezési laphoz csatolta, a gyakorlati és a szóbeli részvizsgán mentesül a titkos ügykezelési és a titokvédelmi témakörből történő számonkérés alól. 4. JELENTKEZÉS 4.1. Jelentkezés elfogadása Kérjük, hogy a jelentkezéshez a Korm. rendelet mellékleteként megjelent egységes formanyomtatványt használják! (A jelentkezési lap letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról. A jelentkezési lapot az 1. számú melléklet tartalmazza.) A jelentkezés elfogadásának feltétele a pontosan kitöltött, hivatali szervezet vezetője által aláírt, eredeti jelentkezési lap határidőre történő, munkáltató általi megküldése! Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltésekor különösen az alábbiakra legyenek figyelemmel: nyomtatott betűvel, olvashatóan kitöltött adatok; munkáltató neve és címe (kérjük pontosan megjelölni); hölgyek esetében a születési családi és utónév feltüntetése; születés helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; közszolgálati jogviszony kezdete (ha ez a dátum nem szerepel, nem fogadható a jelentkezési lap); határidők pontos megjelölése (év/ hónap/ nap); vizsgaidőszak egyértelmű megjelölése; felkészítő tanfolyamon való részvétel igényének pontos megjelölése; dátum; pecsét (a le nem pecsételt jelentkezési lap érvénytelen); aláírás (aláírás hiányában a jelentkezési lap érvénytelen). 2

3 4.2. Határidők A vizsgákat és a vizsgákhoz kapcsolódó felkészítő tanfolyamokat az év folyamán bármikor lehet szervezni, a felmerült igényeknek megfelelően. A vizsgaidőszakon belül a felkészítő tanfolyam és a vizsga időpontjait a vizsgázók számának figyelembevételével a vizsgaszervező állapítja meg. Ügykezelői alapvizsgát és felkészítő tanfolyamot általános munkarend szerinti munkanapra lehet csak szervezni. A vizsgára jelentkezés határideje az adott vizsgaidőszakot megelőzően legkésőbb 60 naptári nap. Kérjük, a határidők pontos betartására ügyeljenek, hiszen a határidő után érkezett jelentkezéseket nem áll módunkban az adott vizsgaidőszakra figyelembe venni, azok automatikusan a következő vizsgaidőszakra kerülnek nyilvántartásba vételre. 5. KIÉRTESÍTÉS ÉS TANANYAGELLÁTÁS 5.1. Kiértesítés a felkészítő és a vizsga időpontjáról A vizsgázók kiértesítése a munkáltatón keresztül történik. A jelentkezés nyilvántartásba vétele után az adott vizsgaidőszak első vizsga időpontja előtt legalább 30 nappal a vizsgaszervező tájékoztatja a munkáltatót az ügykezelőt érintő összes időpontról: felkészítő helye, ideje (amennyiben igényelte), vizsga helye, ideje. Figyelem! A munkáltató feladata tájékoztatni a hallgatókat a felkészítők és a vizsgák pontos helyéről és idejéről, valamint a felkészítők és a vizsgák kezdési időpontjairól Tankönyv, tételsor A tankönyvek, diasorok és tételsorok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról tölthetők le, az Intézetek menüpontban található Vezető és Továbbképzési Intézet almenüből. A tananyagok letöltése díjmentes. 6. HALASZTÁS 6.1. Felkészítő tanfolyam vagy vizsga halasztása Az ügykezelő munkáltatója egyetértésével elhalaszthatja a vizsgáját. A vizsgahalasztás bejelentését a munkáltató küldi meg a vizsgaszervező részére. A vizsga elhalasztása esetén a halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik az illetményalap 10 %-ával. A halasztási díj a munkáltatót terheli, aki döntésétől függően átháríthatja azt a vizsgázóra. Az ügykezelő első alkalommal a vizsga napját megelőző munkanapig, díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, feltéve, hogy a halasztásra az ügykezelő önhibáján kívüli okból kerül sor. Az ügykezelő a vizsgahalasztás bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja munkáltatóját is. Önhibáján kívüli oknak minősül különösen a vizsgázó betegsége miatti keresőképtelensége. Halasztott időpont helyett új vizsgaidőpontot kizárólag a vizsgaszervező állapíthat meg. 3

4 7. A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM 6.1. Felkészítő tanfolyam Az ügykezelői alapvizsgára felkészítő tanfolyam időtartama 2 nap (napi 8 óra). A felkészítő tanfolyam kezdési időpontját a kiértesítés tartalmazza. A felkészítő tanfolyamok teljes időtartama alatt abban az esetben kötelező a jelenlét, ha a vizsgázó ezt a jelentkezési lapon megjelölte, azonban a felkészítő tanfolyamon történő részvétel ez esetben sem feltétele az ügykezelői alapvizsga letételének Felkészítő tanfolyamon történő jelenlét A felkészítő tanfolyamon történő jelenlétet a vizsgaszervező jelenléti íveken ellenőri (legalább naponta egyszeri alkalommal) Segédanyagok A tanfolyamokon való felkészülést a tananyagokhoz készült diasorok segítik. A diasorok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról letölthetők Hallgatói kérdőívek A tanfolyam ideje alatt a vizsgaszervező munkatársai elégedettségi kérdőíveket osztanak ki, amelyekben a hallgatók kinyilváníthatják véleményüket a tanfolyam szervezettségével, a helyszínnel és az oktatók munkájával kapcsolatban. Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy ezeket a kérdőíveket a tanfolyam végén munkatársainkhoz eljuttatják. 8. A VIZSGA 8.1. A vizsga menete Az ügykezelői vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll. A vizsga pontos kezdési időpontját és a pontos helyszínt a kiértesítés tartalmazza. A vizsgán való részvétel feltétele az érvényes személyi igazolvány vagy más személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása. A gyakorlati és szóbeli vizsga egy napon történik. A vizsgázó a vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt teszi le, melynek elnökét és tagjait az OKV titkára hagyja jóvá. A vizsgabizottság munkáját a vizsgabiztos segíti Gyakorlati vizsgarész A gyakorlati vizsga általában reggel 9 órakor kezdődik, időtartama 60 perc. A gyakorlati vizsga eredménytelensége esetén az ügykezelő nem bocsájtható szóbeli vizsgára. A gyakorlati vizsga befejezését követően a vizsgabizottság a vizsgasort haladéktalanul kijavítja, és közli az eredményt Szóbeli vizsgarész A gyakorlati vizsgát követően kerül sor a szóbeli vizsgára. A szóbeli vizsga feltétele az eredményes gyakorlati vizsga. A vizsga szóbeli részén a jelölt két tételt húz: egy tételt az általános ügyirat kezelési ismeretek témakörből és egy tételt a titkos ügykezelési ismeretek témakörből. A jelöltnek mindkét témakörből húzott tételt ki kell fejtenie. A felkészüléshez legalább 20 percet kell számára biztosítani. A szóbeli tételek az ügykezelői alapvizsga esetében is nyilvánosak és a vizsgaszervező hivatalos honlapján megtalálhatóak. 4

5 8.2. A vizsga értékelése A bizottság a vizsgát mindkét vizsgarész esetében egy-egy érdemjeggyel értékeli és a vizsga minősítését a két osztályzat számtani átlaga adja meg. Ha bármelyik vizsgarész minősítése eredménytelen, a teljes vizsgát meg kell ismételni Bizonyítvány Bizonyítványt csak az a jelölt kaphat, aki a vizsga mindkét vizsgarészét egyaránt eredményesen teljesítette. A vizsgabizonyítvány kiállításáról a vizsgaszervező gondoskodik. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványokról másodlatot az a vizsgaszervező állít ki, ahol az ügykezelő a vizsgabizonyítványát szerezte. A másodlat kiállítása díjmentesen kérhető Ismétlővizsga Ha a vizsgázó a vizsgán egy vagy mindkét vizsgarészből elégtelen osztályzatot kap, ismétlővizsgát tehet. Az ismétlővizsga helyéről, időpontjáról, kezdési időpontjáról a vizsgázó a munkáltatón keresztül kap tájékoztatást. Ismétlővizsga esetében mindkét vizsgarészt meg kell ismételni. Az ismétlővizsga díja az illetményalap 10 %-a, amely a munkáltatót terheli, akidöntésétől függően- átháríthatja azt a vizsgázóra. Az eredménytelen vizsga korlátlan számban ismételhető a Kttv (1) bekezdésében meghatározott időpontig Javítóvizsga Amennyiben az ügykezelő vizsgája eredményes, de a minősítésen javítani kívánmunkáltatója hozzájárulásával javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga díja az illetményalap 10 %-a, amely a munkáltatót terheli, aki-döntésétől függően- átháríthatja azt a vizsgázóra. 9. KÖLTSÉGEK Az ügykezelői alapvizsga díja a mindenkori illetményalap 70%-a, amelyet a munkáltatónak a vizsgára jelentkezők számának alapulvételével a vizsgaszervező Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie, a vizsgaszervező által kiállított számla alapján. Az ügykezelői alapvizsga díja magában foglalja a vizsgázónak a tananyagokhoz és egyéb oktatási segédanyagokhoz biztosított hozzáférést, valamint a felkészítő tanfolyamon és a vizsgán való egyszeri részvételt. 10. ADATVÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE Kérjük, hogy amennyiben a munkáltató, valamint a vizsgázó adataiban változás következik be, a változásról mihamarabb legyen kedves tájékoztatni a vizsgaszervezőt. 5

6 1. számú melléklet JELENTKEZÉSI LAP ügykezelői alapvizsgára 1. Az ügykezelő családi és utóneve:. születési családi és utóneve:... anyja születési családi és utóneve:. szül. helye, időpontja:. besorolása:.. 2. Az ügykezelő munkáltatójának neve, címe (a munkáltatón belül annak a szervezeti egységnek a megnevezése, ahol a jelentkező dolgozik): 3. Az ügykezelő közszolgálati jogviszonyának kezdete:... év... hó... nap 4. Az ügykezelői alapvizsga letételének határideje, ha az alól nem mentesült:... év... hó... nap 5. Vizsgára jelentkezem:... év... hónapra 6. Titkos ügykezelői vizsgát tett nem tett 7. Egyszerűsített vizsgát kíván tenni nem kíván tenni (Választását aláhúzással jelölje!) Indoka: Felkészítő tanfolyamon részt kíván venni nem kíván részt venni (Választását aláhúzással jelölje!) Kelt:...,... év... hó... nap... ügykezelő Igazolom, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek, a vizsgaidőpont kiválasztása a munkáltató hivatali szervezete vezetőjével egyetértésben történt, valamint, hogy a vizsgázó az ügykezelői alapvizsga letételéhez szükséges törvényi feltételekkel rendelkezik. A jelentkező felkészítő tanfolyamon való részvételéhez: hozzájárulok nem járulok hozzá Kelt:...,... év... hó... nap P. H.... hivatali szervezet vezetője 6

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések 17170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 97. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelete az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének,

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3 II. A hatósági

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára Budapest, 2014. október Tisztelt Oktató Kolléga! A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat, 2015. június 22. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85067 A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben