MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 84. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. július 8., hétfõ Tartalomjegyzék 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 5/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 7/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 8/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 9/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 0/0. (VII. 8.) Korm. rendelet /0. (VII. 8.) Korm. rendelet /0. (VII. 8.) Korm. rendelet /0. (VII. 8.) Korm. rendelet 66/0. (VII. 8.) AB határozat 4/0. (VII. 8.) Korm. határozat 44/0. (VII. 8.) Korm. határozat Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 505 A közalkalmazottakról szóló 99. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 8/99. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 507 Egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról 508 A 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetésérõl és meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezésérõl 504 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 00. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 60/00. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról 504 A költségvetési bevételek és kiadások 0 0. évi tervezett összegérõl, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól 504 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól 5046 A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredõ sajátossága figyelembevétell történõ alkalmazásáról 5050 A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 94/000. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 505 Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló /00. (IV..) Korm. rendelet módosításáról 505 Az Alkotmánybíróság határozata 5077 A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a tõkenyereség-adók én a kettõs adóztatás elérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 508 A Magyar Köztársaság 0. évi költségvetésérõl szóló 00. évi CLXIX. törvény Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium X. Fejezet, 5. cím. alcím 4. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport felhasználásának lehetõvé tételérõl 508

2 504 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. Tartalomjegyzék 45/0. (VII. 8.) Korm. határozat 46/0. (VII. 8.) Korm. határozat 47/0. (VII. 8.) Korm. határozat 48/0. (VII. 8.) Korm. határozat 49/0. (VII. 8.) Korm. határozat 50/0. (VII. 8.) Korm. határozat 5/0. (VII. 8.) Korm. határozat A Nemzeti Eszközkezelõ felállításához és mûködésének megkezdéséhez szükséges forrásokról 508 A hátrányos helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) címû TÁMOP... kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról 5084 Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 0 0. évi akciótervének és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program évi akciótervének módosításáról 5084 Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési részt vevõk támogatásával összefüggõ feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl 509 A Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 09/00. (XII. 7.) Korm. határozatban foglalt egyes határidõk módosításáról 509 A MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos felmentésérõl 509 A rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról 5094

3 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi III. Kormányrendeletek A Kormány 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelete az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 00. évi XLIII. törvény 75. () és () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 6. tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 997. évi LXXXIII. törvény 8. () bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. tekintetében az Alkotmány 5. () bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:. Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet módosítása. Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 4. () A miniszter és az államtitkár (a továbbiakban együtt: igényjogosult állami vezetõ) részére hivatali lakás használatát lehet biztosítani, ha a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe v Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkezik. () Hivatali lakásként egy személy beköltözése esetén kettõ, egyéb esetben az együttlakó személyek ának megfelelõ, de legkevesebb három lakószobával rendelkezõ, a mûszaki, fenntartási, üzemeltetési és a biztonsági követelmények szempontjából állami vezetõi lakásnak, illetõleg az igényjogosult állami vezetõ feladatkörének ellátására alkalmas budapesti vagy Budapest közvetlen vonzáskörzetében lévõ lakást kell biztosítani. () Az igényjogosult állami vezetõt terhelik a lakáshasználattal összefüggésben felmerülõ karbantartási és kisebb javítási költségek, az energiaszolgáltatási és közüzemi díjak, valamint a távbeszélõ szolgáltatások díjai. A lakbért és a jogosultat a bérlettel kapcsolatban terhelõ külön szolgáltatások díját a munkáltató biztosítja. (4) A hivatali lakás használatát az igényjogosult állami vezetõnek az e célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelme alapján a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter engedélyezi. (5) A hivatali lakás e rendeletben foglaltak szerinti juttatásáról a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter engedélye alapján, védett személyek esetében a rendõrség illetékes szervl együttmûködve a munkáltató gondoskodik. (6) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter részére a hivatali lakás használatát a miniszterelnök engedélyezi.. Az R. 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. () Ha a munkáltató az igényjogosult állami vezetõ részére a 4. () bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ hivatali lakást nem tud biztosítani, az igényjogosult állami vezetõ részére lakásfenntartási térítést kell fizetni. () A kormánymegbízott részére kérelmére lakásfenntartási térítést lehet megállapítani, ha Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében, vagy az általa vezetett fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti városi vagy közvetlen vonzáskörzeti településen a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe v lakástulajdonnal nem rendelkezik. () A lakásfenntartási térítés igénybevételét az e célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem és a bérleti szerzõdés alapján a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter engedélyezi.

4 506 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. (4) A lakásfenntartási térítés havi összege a budapesti (vonzáskörzeti) lakásmegoldással, kormánymegbízott esetében a budapesti (vonzáskörzeti) vagy az általa vezetett fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti városi (vonzáskörzeti) lakásmegoldással összefüggésben felmerült, lával igazolt lakbérnek megfelelõ összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselõi illetményalap hatszorosa. A lakásfenntartási térítés egy összegben, havonta utólag, a tárgyhót követõ hónap 5. napjáig esedékes. (5) A lakásfenntartási térítés e rendeletben foglaltak szerinti biztosításáról a munkáltató gondoskodik.. Az R. a 0 -t követõen a következõ alcímmel és 0/A. -sal egészül ki: Egészségügyi ellátás 0/A. () Az állami vezetõt, valamint a jogszabály alapján állami vezetõi juttatásra jogosult személyt, továbbá a miniszteri kabinetet vezetõ kabinetfõnököt (a továbbiakban együtt: egészségügyi ellátásra jogosult) térítésmentes egészségügyi ellátás illeti meg az e rendeletben foglaltak szerint. () Az egészségügyi ellátásra jogosult egészségügyi ellátását választása szerint a Honvédkórház Állami Egészségügyi Központ és a Semmelweis Egyetem kijelölt intézményei (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) biztosítják. () Az egészségügyi ellátásra jogosult részére térítésmentesen biztosított egészségügyi szolgáltatások tartalmát a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter és az egészségügyi szolgáltató megállapodásban rögzíti, amelyben meg kell határozni különösen a) az igénybe vehetõ ellátások körét, pontos tartalmát és igénybevételük feltételeit, b) a járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás helyét, valamint az ezzel kapcsolatos orvosi és szakorvosi rendelési óraokat, c) az ellátás igénybevételének rendjét és az igényjogosultság igazolásának módját, d) az igényjogosultak személyéhez kötött biztonsági, készültségi és egyéb indokolt többletszolgáltatásokat, e) az ellátáshoz szükséges eszközök biztosításának módját és feltételeit, f) a szolgáltatás díját, valamint a díj átutalásának és az elolásnak a rendjét. (4) Az egészségügyi ellátás fedezetét a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani. 4. Az R. a következõ 5. -sal egészül ki: 5. () E rendeletnek az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi ára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 9/00. (VI. 0.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 4. -át és 6. -át az R. hatálybalépésekor fennálló lakáshasználatra és lakásfenntartási térítésekre is alkalmazni kell. () Az R. hatálybalépését követõ harminc napon belül a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter a hivatali lakást használó vagy lakásfenntartási térítésben részesülõ igényjogosult állami vezetõt, továbbá a kormánymegbízottat nyilatkozattételre hívja fel arról, hogy Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében, kormánymegbízott esetében az általa vezetett kormányhivatal székhelye szerinti városi vagy közvetlen vonzáskörzeti településen is a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe v lakástulajdonnal rendelkezik-e. () A () bekezdés szerinti nyilatkozattételt követõen az e rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter az igényjogosult állami vezetõ, továbbá a kormánymegbízott hivatali lakás használatára vagy lakásfenntartási térítésre vonatkozó jogosultságát megállapítja, azok hiánya esetén az igényjogosult állami vezetõ, továbbá a kormánymegbízott hivatali lakás használatát vagy lakásfenntartási térítését megszünteti. 5. Az R. a) 0. () bekezdésében a közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs szövegrész helyébe a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs szöveg b). -ában és. () bekezdésében a közigazgatási és igazságügyi szövegrész helyébe a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs szöveg lép.

5 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 75/007. (VI. 0.) Korm. rendelet módosítása 6. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 75/007. (VI. 0.) Korm. rendelet. () bekezdés d) pontjában az, az állami vezetõ, a minisztérium kabinetfõnöke, a kormánybiztos, a törvény alapján állami vezetõi juttatásra jogosult személy szövegrész helyébe az és jogszabály alapján állami vezetõi juttatásként egészségügyi ellátásra jogosult személy szöveg lép.. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 76/006. (XII..) Korm. rendelet módosítása 7. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 76/006. (XII..) Korm. rendelet 6/C. () bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki: (A KEKKH közremûködik) k) a kiemelt biztonsági védelmet igénylõ informatikai eszközök beszerzésében és üzemeltetésében. 4. Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes A Kormány 5/0. (VII. 8.) Korm. rendelete a közalkalmazottakról szóló 99. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 8/99. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény 85. () bekezdés d) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:. () A közalkalmazottakról szóló 99. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 8/99. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. () és () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A közoktatási intézményben az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül a) magasabb vezetõi megbízásnak minõsül: aa) a helyi és a kisebbségi önkormányzat képviselõtestülete, közgyûlése, a társulási tanács, illetve a fenntartó vezetõje vagy megbízottja által adott intézményvezetõi megbízás, ab) a tagintézmény, többcélú intézmény intézményegysége vezetõjének (igazgatójának, óvodavezetõjének, kollégiumvezetõjének) a megbízása, ac) az intézményvezetõ-helyettesi megbízás, ad) a központi mûhely vezetõi megbízás, a központi mûhely vezetõ-helyettesi megbízás, ae) a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti intézményvezetõ-helyettesi megbízás; b) vezetõi megbízásnak minõsül: ba) az intézményegységvezetõ-helyettesi megbízás, bb) a tagintézményvezetõ-helyettesi megbízás, bc) a tagozatvezetõi megbízás, bd) a gyakorlati oktatás-vezetõi megbízás, be) a gyakorlati oktatás-vezetõhelyettesi megbízás,

6 508 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. bf) a gyakorlóhely-vezetõi megbízás, bg) a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti vezetõi megbízás. () Az () bekezdésben rögzített magasabb vezetõi, vezetõi megbízás a (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevétell az év során bármikor, öt évre adható. A határozott idõ lejártát követõen a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetõi, vezetõi feladat ellátásával. Az intézmény vezetésére szóló magasabb vezetõi megbízás ebben az esetben is az e -ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételhetõ meg. () Az R. 5. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Az intézményvezetõi magasabb vezetõi megbízásra irányuló pályázati felhívást a Kjt. 0/A. -ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell, egyéb magasabb vezetõi, vezetõi megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzétételtõl kell ítani.. Az R. 4/C. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () Az intézményvezetõ helyettesének, a tagintézmény vezetõjének, többcélú intézményben az intézményegység vezetõjének (igazgatójának, óvodavezetõjének, kollégiumvezetõjének), a központi mûhely vezetõjének, a központi mûhely vezetõ-helyettesének, a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti intézményvezetõ-helyettesnek a magasabb vezetõi megbízása, továbbá a vezetõi feladatok ellátására szóló megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap a) 00%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást az () bekezdés a) pontjában meghatározott intézményben adják, b) 0%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást az () bekezdés b) pontjában meghatározott intézményben adják, c) 50%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást az () bekezdés c) pontjában meghatározott intézményben adják, illetve d) 00%-a, ha a vezetõi feladatok ellátása az 5. (6) és (7) bekezdésében foglaltak alapján történik.. Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes A Kormány 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelete egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról A Kormány a 5., 6.,. () bekezdése és (4) bekezdés a) pontja tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdés a) pontjában, az. és. () bekezdése tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 95. c) pontjában, a 7. tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. (4) bekezdésében, a 8. és a. () bekezdése, (4) bekezdés b) pontja tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 49/F. (8) bekezdésében és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 00. évi XLIII. törvény 75. () bekezdésében, a 9. tekintetében a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 00. évi LVIII. törvény 64. () bekezdésében, 0. tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdésének e) pontjában, a. (4) bekezdés c) pontja tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 99. évi XXIII. törvény 80. () bekezdésének j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. -a () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:. () A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/995. (II..) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.). ú melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. () Az R.. ú melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul.

7 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi A közigazgatási szakvizsgáról szóló 5/998. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.). () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A közigazgatási szakvizsga tananyaga, írásbeli részének vizsgakérdései és szóbeli részének vizsgatételei a vizsgakövetelményeken alapulnak. A közigazgatási szakvizsga kötelezõ és választható tárgyának tananyagát az OKV elnöksége hagyja jóvá. A tananyagot a Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI) különösen a jogszabályi változásokra tekintettel rendszeresen, de legalább nte felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja.. Az R. 5. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A szakvizsga mindaddig ismételhetõ, amíg a köztisztviselõ eredményes szakvizsgát nem tesz. Javítóvizsgát csak az eredménytelen szakvizsgarészbõl kell tenni. Ha két n belül a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni. A javítóvizsgákról külön jegyzõkönyvet kell kiállítani. 4. Az R. 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. () A szakvizsga díja a köztisztviselõi illetményalap kétszeresének megfelelõ összeg. A kötelezõ és a választott vizsgára felkészítõ tanfolyam egy alkalommal, térítésmentesen vehetõ igénybe. A szakvizsga díja magában foglalja a köztisztviselõnek a tananyagokkal és egyéb oktatási segédanyagokkal történõ ellátását. () A javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával, amelyet a javítóvizsgára kötelezett köztisztviselõ visel. () A szakvizsga díja a közigazgatási szervet terheli. A szakvizsga díját a központi költségvetés részben vagy egészben átvállalhatja. (4) A szakvizsga díját a közigazgatási szerv a vizsgára jelentkezettek ának alapulvétell fizeti meg. (5) A köztisztviselõ munkáltatója egyetértésl elhalaszthatja a vizsgáját. Erre minden vizsgaidõszakban az elsõ vizsga napját megelõzõ hatodik munkanapig van lehetõség. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával. A halasztási díj a munkáltatót terheli. (6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a köztisztviselõ elsõ alkalommal a vizsga napját megelõzõ munkanapig, díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, felt, hogy a halasztásra a köztisztviselõ önhibáján kívüli okból kerül sor. A köztisztviselõ a vizsgahalasztás bejelentésl egyidejûleg tájékoztatja munkáltatóját is. 5. () Az R. 6/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6/A. () A szakvizsgaszervezõ a szakvizsgára jelentkezõk ára az eredményes felkészülés céljából a kötelezõ és a választott vizsgatárgyból az NKI által kidolgozott és az OKV elnöksége által jóváhagyott program szerint az OKV tagjai által tartott felkészítõ tanfolyamot szervez. () A programban meg kell határozni a tanfolyam összóraát, az alkalmazott módszereket, az egy-egy vizsgatárgyra esõ óraot, az ismeret-ellenõrzés módját, az egy felkészítõ tanfolyamra beiskolázhatók létát. () A munkáltatója hozzájárulásával részvételi szándékát a jelentkezési lapon jelzõ köztisztviselõ köteles részt venni a felkészítõ tanfolyamon, azonban a felkészítõ tanfolyamon történõ részvétel ez esetben sem feltétele a szakvizsga letételének. Ha adott vizsgatárgyból húsz vagy annál több köztisztviselõ jelezte felkészítõ tanfolyamon való részvételét, a vizsgaszervezõ köteles a felkészítõ tanfolyamot megszervezni. (4) Ha az adott vizsgatárgyból a vizsgára jelentkezettek a nem éri el a húsz fõt és a vizsgaszervezõ úgy dönt, hogy nem szervezi meg a felkészítõ tanfolyamot, akkor a vizsgaszervezõ köteles tájékoztatni a köztisztviselõ munkahelyéhez legközelebbi, adott tárgyból induló felkészítõ tanfolyamokról az azon való részvételi szándékukat jelzõ köztisztviselõket. (5) A vizsgaszervezõ a munkáltató kérelmére a felkészítõ tanfolyamot követõen írásban tájékoztatja a munkáltatót a köztisztviselõ tanfolyamon való részvételérõl. (6) A munkáltató a felkészítõ tanfolyamon részvételre kötelezett köztisztviselõt a felkészítõ tanfolyam idõtartamára köteles mentesíteni a munkavégzés alól, aki erre az idõre illetményére jogosult. A munkavégzés alól mentesítés idejére járó illetményét a munkáltató levonja annak a felkészítõ tanfolyamra kötelezett köztisztviselõnek az illetményébõl, aki önhibájából nem vesz részt a felkészítõ tanfolyamon. (7) A munkáltató a felkészítõ tanfolyam idõtartamával megegyezõ idõtartamban mentesíti a köztisztviselõt a munkavégzési kötelezettsége alól, felt, hogy a köztisztviselõ a jelentkezési lapon jelezte a felkészítõ tanfolyamon való részvételi szándékát és a munkáltatója ahhoz nem járult hozzá, vagy a köztisztviselõ felkészítõ tanfolyamon való részvételéhez hozzájárult, de a (4) bekezdésben foglalt okból nem került sor a felkészítõ tanfolyam megszervezésre.

8 500 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. A köztisztviselõt a szakvizsga idõpontját megelõzõ, általa elõzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A köztisztviselõ a mentesítés idejére illetményére jogosult. 6. () Az R.. ú melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. () Az R.. ú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. 7. A köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 04/00. (VII. 8.) Korm. rendelet 0. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A kihelyezés a 8. () bekezdés b) pontja szerinti visszavonásával a külszolgálat bármely szakaszában megszüntethetõ. 8. A köztisztviselõk cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 05/009. (XII..) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. A Ktv. 49/F. () bekezdésében meghatározott harminc napot meghaladó távollét esetében a köztisztviselõt a távollét elsõ napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek idõtartamát a jogosultság szempontjából nem lehet összeítani. 9. () Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási rendszerérõl szóló 5/00. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. () bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki és ezzel egyidejûleg a korábbi c) pont ozása d) pontra módosul: [A személyügyi adminisztráció modul a KSzSzR központi modulja, amely] c) tartalmazza a szakmai vezetõk és a kormánytisztviselõk melléklet szerinti önéletrajzait; () Az R4. az e rendelet 5. melléklete szerinti melléklettel egészül ki. 0. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról szóló 6/00. (XII. 7.) Korm. rendelet 8. () bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: () A mentor a befogadó intézménynél kijelölt tapasztalt kormánytisztviselõ, aki a program mûködési szabályzatának megfelelõ módszertan szerint segíti a szakmai gyakorlat eredményes elvégzését és értékeli az ösztöndíjas teljesítményét.. () Az R.. ú melléklet I. pontjának 4. alpontjában az Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai elõkészítése kiemelt munkakörben: szövegrész helyébe az Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: szöveg lép. Az R.. ú melléklet I. pontjának 9. alpontjában a Fõépítészi munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség. szövegrész helyébe a Fõépítészi munkakörben: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség, és a megyei jogú városi, fõvárosi, valamint fõvárosi kerületi fõépítészi munkakör kivétell településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség. szöveg lép. () Az R.. (5) bekezdésében az a KSZK szövegrész helyébe, valamint a 4. () és (4) bekezdésében, és az. ú melléklet 0. pontjában az a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ szövegrész helyébe az NKI szöveg lép. Az R. 4. (6) bekezdésében az a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál szövegrész helyébe az NKI-nál szöveg lép. () Az R. 4. () bekezdésben a 70. (5) bekezdésben szövegrész helyébe a 7. () bekezdésben szöveg, az 5. () bekezdésben a 70. (5) bekezdése szövegrész helyébe a 7. () bekezdése szöveg lép. (4) Hatályát veszti a) az R.. (4) bekezdése, 5. () bekezdése, b) az R. 7. -a, 8. () és (4) bekezdése, c) a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 6/009. (VI. 5.) Korm. rendelet.

9 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi () E rendelet a () bekezdésben foglaltak kivétell a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. 0. szeptember -án e rendelet hatályát veszti. () E rendelet. (4) bekezdés c) pontja 0. szeptember -jén lép hatályba. () E rendelet hatálybalépésekor az R.. ú melléklet I. pontjának. alpontja, 6. alpontja, 9. alpontja, 0. alpontja, valamint az R.. ú melléklet 9. pontja, 9. pontja, 46. pontja, 76. pontja, 80. pontja, 86. pontja, 9. pontja szerinti feladatkörbe sorolt, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõt feladatkörének megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ rendelkezései szerint. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes. melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez. Az R.. ú melléklet I. pont. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:. Építésügyi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: egyetemi vagy fõ û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi Hivatal Építésfelügyeleti hatósági kiemelt munkakörben: egyetemi vagy fõ û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi Hivatal Állami Fõépítészi kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség. Építésügyi Hivatal Állami Fõépítészi Irodai kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építõmérnök (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi û jogász szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: Szakirányú középfokú végzettség. Titkársági munkakörben: Érettségi vizsga.. Az R.. ú melléklet I. pont 6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: egyetemi û általános orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõ û szociális munkás, pedagógus, pszichopedagógus, hittudományi szakképzettség; fõ û egészségügyi felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõ û gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervezõ vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség. Az I. besorolási osztályban kiemelt munkakörök: Gyámhivatali vezetõi feladatok: az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 5 s gyámügyi, gyermekvédelmi vagy szociális szakmai gyakorlat. Gyámügyi igazgatási feladatok: jogász az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább s gyámügyi, gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.

10 50 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84.. Az R.. ú melléklet I. pont 9. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggõ feladatkör Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök: Jogi segítségnyújtási feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintézõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, fõ û igazgatásszervezõ vagy igazságügyi ügyintézõ szakképzettség. Áldozatsegítési feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. Áldozatsegítõ szakreferens/ügyintézõ: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség. Pártfogó felügyelõi feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: szakirányú felsõfokú végzettség vagy felsõfokú végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Pártfogó felügyelõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy fõ û pedagógus, vagy szociális munkás; fõ û gyógypedagógus, igazgatásszervezõ vagy szociálpedagógus; felsõfokú végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség. Pártfogó felügyelõi asszisztens, pártfogó felügyelõi szakreferens/ügyintézõ: szakirányú felsõfokú végzettség vagy felsõfokú végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Egyéb vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. 4. Az R.. ú melléklet I. pontja a következõ 0. alponttal egészül ki: 0. Integrált ügyfélszolgálati feladatok Az I. besorolási osztályban: felsõfokú végzettség és integrált ügyfélszolgálati vizsga megléte.. melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez. Az R.. ú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Adóügyi csõd-, eljárási, felolási végrehajtási eljárás feladatkör Az I. besorolási osztályban: Csõdeljárási, felolási és végelolási feladatkör: jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõ û közgazdasági szakképzettség, fõ û államigazgatási szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, egyetemi vagy fõ û végzettség és felsõfokú pénzügyi, viteli, pénzügyi szakügyintézõi, adóigazgatási szakügyintézõi szakképesítés, vagy okleveles adószakértõ, adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizori szakképesítés. Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör: jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõ û informatikatanár (ítástechnika-tanár); mérnökinformatikus vagy mûszaki menedzser (szervezõ és informatika szakon szerzett) szakképzettség, egyetemi vagy fõ û közgazdasági szakképzettség, informatikai közgazdász szakképzettség, fõ û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, egyetemi vagy fõ û képzettség és felsõfokú pénzügyi-viteli szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Csõdeljárási, felolási és végelolási feladatkör: közép végzettség és közgazdasági szakképzettség, közép végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú pénzügyi-viteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ szakképesítés, vám és jövedéki ügyintézõ szakképesítés, társadalombiztosítási ügyintézõ szakképesítés. Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör: közép végzettség és közgazdasági szakképzettség, közép végzettség és az OKJ szerint: valamely emelt û végrehajtói szakképesítés; középfokú pénzügyi-viteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ, vám és jövedéki ügyintézõ, társadalombiztosítási ügyintézõ szakképesítés.

11 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Az R.. ú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Építésügyi igazgatási feladatkör Az I. besorolási osztályban: Építésügyi szabályozási munkaen: egyetemi vagy fõ û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi û jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõ û közgazdász szakképzettség. Építésügyi hatósági munkaen: egyetemi vagy fõ û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésfelügyeleti hatósági munkaen: egyetemi vagy fõ û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi oktatás és továbbképzés, illetve építésügyi vizsgakövetelmény-rendszer megállapítási munkaen: egyetemi vagy fõ û építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ û településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi û jogász, egyetemi vagy fõ û mûvelõdésszervezõ szakon szerzett szakképzettség. Országos Fõépítészi munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség, vagy azzal egyenértékû szakképzettség, Országos Fõépítészi Irodai munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség, vagy azzal egyenértékû szakképzettség, valamint egyetemi û jogász szakképzettség, és egyetemi û közgazdász szakképzettség. Településrendezési munkaen: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építõmérnök (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi û jogász szakképzettség, és egyetemi û közgazdász szakképzettség. Építésügyi nyilvántartási, illetve titkársági (titkárságvezetõi) munkaen: egyetemi û jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõ û mûvelõdésszervezõ szakon, kommunikáció és médiatudomány szakon, magyar szakon, vagy történelem szakon szerzett szakképzettség, vagy azzal egyenértékû szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: szakirányú középfokú végzettség. Titkársági munkakörben: érettségi vizsga.. Az R.. ú melléklet 46. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 46. Földügyi és térképészeti, valamint telekalakítási igazgatási feladatkör Az I. besorolási osztályban: egyetemi vagy fõ û földmérõ mérnök, földmérõ és térinformatikai mérnök, építészmérnök, építõmérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, agrármérnök, erdõmérnök, kertészmérnök, tájépítész mérnök, térképész vagy földrendezõ mérnök szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) tüzér szakon szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; fõ û államigazgatási, ingatlan-nyilvántartási szervezõ, igazságügyi ügyintézõ, tájgazdálkodási mérnök, mezõgazdasági szakigazgatási szervezõ mérnöki és szociális igazgatási szakképzettség. A II. besorolási osztályban: földmérõ technikus, térképész technikus, földmérõ és térképész technikus, földmérõ szaktechnikus, középfokú földmérõ, középfokú térképész végzettség és az OKJ szerint: kataszteri szaktechnikus, érettségire épülõ földmérõ technikus vagy térképész technikus, földügyi térinformatikai szaktechnikus, távérzékelési szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, fotogrammetriai kiértékelõ, ingatlan-nyilvántartási titkár, ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ, földügyi ítógépes adatkezelõ, digitális térképkezelõ (térképtáros) szakképesítés. 4. Az R.. ú mellékletének 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggõ feladatkör Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök: Kárpótlással összefüggõ feladatkör:

12 504 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. Vezetõi munkakört betöltõ: szakirányú felsõfokú végzettség vagy felsõfokú végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Kárpótlási szakügyintézõ, árverési szakügyintézõ, nemzeti gondozási szakügyintézõ: jogász vagy bölcsészettudományi felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõ û pedagógus, agrár-, közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõ û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; rendvédelmi felsõoktatásban szerzett fõ û igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség. Jogi segítségnyújtási feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintézõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, fõ û igazgatásszervezõ vagy igazságügyi ügyintézõ szakképzettség. Áldozatsegítési feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. Áldozatsegítõ szakreferens/ügyintézõ: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség. Pártfogó felügyelõi feladatkör: Vezetõi munkakört betöltõ: szakirányú felsõfokú végzettség vagy felsõfokú végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Pártfogó felügyelõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy fõ û pedagógus, vagy szociális munkás; fõ û gyógypedagógus, igazgatásszervezõ vagy szociálpedagógus; felsõfokú végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség. Pártfogó felügyelõi asszisztens, pártfogó felügyelõi szakreferens/ügyintézõ: szakirányú felsõfokú végzettség vagy felsõfokú végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség. Egyéb, más feladatkörbe nem sorolható vezetõi munkakört betöltõ: jogász szakképzettség. 5. Az R.. ú melléklet 76. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 76. Központi közigazgatási szerv állampolgársági ügyek feladatköre Az I. besorolási osztályban: Honosítási és állampolgárság megállapítási feladatkör: jogász, fõ û államigazgatási (igazgatásszervezõ) vagy közigazgatási menedzser szakon vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett végzettség; bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, pedagógiai, igazságügyi igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ I. vagy migrációs ügyintézõ II. szakképesítés. Hazai anyakönyvezési feladatkör: jogász végzettség és anyakönyvi szakvizsga; fõ û államigazgatási (igazgatásszervezõ) vagy közigazgatási menedzser szakon szerzett végzettség. A II. besorolási osztályban: Honosítási és állampolgárság megállapítási feladatkör: közép végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintõ munkakörben közép végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ II. szakképesítés vagy közép végzettség és jogi asszisztens szakképesítés. Hazai anyakönyvezési feladatkör: közép végzettség és anyakönyvi szakvizsga. 6. Az R.. ú melléklet 80. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 80. Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre Az I. besorolási osztályban: jogász, fõ û államigazgatási (igazgatásszervezõ) vagy közigazgatási menedzser szakon, katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett végzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, szociális igazgatási, közszolgálati, igazságügyi igazgatási vagy nemzetközi igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ I. vagy migrációs ügyintézõ II. szakképesítés. A II. besorolási osztályban: közép végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintõ munkakörben közép végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ II. szakképesítés vagy közép végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.

13 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Az R.. ú melléklet 86. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 86. Menekültügyi és migrációs feladatkör Az I. besorolási osztályban: jogász, fõ û államigazgatási (igazgatásszervezõ) vagy közigazgatási menedzser szakon, katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett végzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, állam és jogtudományi, közszolgálati, igazságügyi igazgatási, pedagógiai, szociális igazgatási, szociális ellátási vagy nemzetközi igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ I. vagy migrációs ügyintézõ II. szakképesítés. A II. besorolási osztályban: közép végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintõ munkakörben közép végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintézõ II. szakképesítés vagy közép végzettség és jogi asszisztens szakképesítés. 8. Az R.. ú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Munkavédelmi és munkaügyi igazgatási és hatósági feladatkör I. besorolási osztályban: Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv vezetõjének a munkavédelmi felügyelõség vezetõjére megállapított képesítési elõírásokkal vagy a munkaügyi felügyelõség vezetõjére megállapított képesítési elõírásokkal kell rendelkeznie. Munkavédelmi felügyelõség vezetõje, munkavédelmi felügyelõ, munkavédelem központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetõje és érdemi ügyintézõ munkatársai: munkahigiénés és/vagy foglalkozás-orvostan, közegészségtan-járványtan, népegészségtan szakképesítésû szakorvos szakképzettség; egészségügyi felsõoktatásban szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelõi szakképesítés; egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenõri szakirányán szerzett vagy népegészségügyi mesterszakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõ û szakképzettség a következõ eken és felsõfokú munkavédelmi szakképesítés: jogász, szociológus, statisztikus, természettudományi-, agrár-, mûszaki-, biztonságtechnikai mérnök szakon szerzett szakképzettség, államigazgatási szakképzettség. Munkaügyi felügyelõség vezetõje, munkaügyi felügyelõ, munkaügy központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetõje és ügyintézõ munkatársai: jogász, egyetemi û humánszervezõ; statisztikus, egyetemi vagy fõ û közgazdasági, gazdasági mérnöki, államigazgatási szakképzettség; fõ û munkaügyi kapcsolatok végzettség, rendvédelmi felsõoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; fõ û személyügyi szervezõ szakképzettség; egyéb felsõfokú végzettség és munkaügyi felügyelõ, felsõfokú munkaügyi, személyügyi szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervezõ szakképzettség. 9. Az R.. ú melléklete kiegészül a következõ 6 9. pontokkal: 6. Kulturális örökségvédelmi hatósági feladatkör I. besorolási osztályban: Mûemlékvédelmi munkaen: egyetemi vagy fõ û építészmérnök vagy építõmérnök (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik. Régészeti munkaen: egyetemi û (akkreditált) régész szakképzettség; egyetemi û bölcsészettudományi szakképzettség és régészeti szakirányú tudományos fokozat, vagy fõ történelem szakos tanári szakképzettség és régész technikusi végzettség. Mûtárgyvédelmi munkaen: egyetemi û mûvészettörténész, könyvtáros, levéltáros, néprajzos, muzeológus történész szakképzettség; egyetemi vagy fõ û restaurátor szakképzettség. 7. Szerencsejáték ellenõrzési feladatkör I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõ û közgazdasági szakképzettség, egyetemi vagy fõ û pedagógus szakképzettség, fõ û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, személyügyi szervezõ szakképzettség, mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõ û rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, mûszaki menedzser szakképzettség, egyetemi vagy fõ û végzettség és felsõfokú pénzügyi-viteli szakképesítés.

14 506 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Szerencsejáték hatósági feladatkör I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség, fõ û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, egyetemi vagy fõ û közgazdasági szakképzettség. 9. Illetékkiszabással kapcsolatos feladatkör I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõ û felsõoktatásban szerzett közgazdasági szakképzettség, fõ û államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervezõ szakképzettség, mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõ végzettség és felsõfokú pénzügyi, viteli, pénzügyi szakügyintézõi szakképesítés. II. besorolási osztályban: közép végzettség és közgazdasági szakképzettség, közép végzettség és az OKJ szerint: jogi asszisztens szakképesítés, vagy középfokú pénzügyi-viteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ szakképesítés, igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, ügyvitelszervezõi és rendszerszervezõi szakképesítés, ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ, ingatlanközvetítõ szakképesítés.. melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez. Az R.. ú mellékletének 5 6. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 5. A jelentkezési lapot a munkáltató a választott vizsgaidõszakot megelõzõen két hónappal a tantárgyválasztást, valamint a közigazgatási gyakorlatot igazoló záradék aláírása után megküldi a vizsgaszervezõnek. A szakvizsga díját a munkáltató a vizsgaszervezõ által kiállított la alapján utólag fizeti meg. Ha a szakvizsga díját a központi költségvetés biztosítja, az összegek átutalása a teljesítést követõen történik. 6. A vizsgaszervezõ a jelentkezést nyilvántartásba veszi, s a felkészítõ tanfolyam, illetve az elsõ vizsgatárgyból tett vizsga idõpontja elõtt legalább 0 nappal tájékoztatja a jelöltet a munkáltatóján keresztül a felkészítõ tanfolyam, illetve a vizsga napjáról, kezdési idõpontjáról, helyérõl. A vizsgaszervezõ továbbá tájékoztatja a munkáltatót a vizsgaidõszak elsõ vizsganapjáról.. Az R.. ú mellékletének 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. A halasztás vagy igazolatlan távolmaradás esetén a vizsga új idõpontjának meghatározásáról a vizsgaszervezõ dönt. A vizsgáról igazolatlan távolmaradás következménye a javítóvizsgára utasítás.. Az R.. ú melléklete a következõ. ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi. pont ozása. pontra változik:. A vizsgáztató bizottság elnöke és tagja nem lehet a jelölt hozzátartozója vagy, aki a jelöltet foglalkoztató közigazgatási szervnél dolgozik, továbbá, akitõl egyébként az elfogulatlan vizsgáztatás nem várható el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell az OKV titkárának. 4. Az R.. ú mellékletének e rendelettel megállapított 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. A vizsganyilvántartó könyv és a jegyzõkönyv nem selejtezhetõ. Megõrzésükrõl a vizsgaszervezõ gondoskodik. 5. Az R.. ú mellékletének e rendelettel megállapított. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:. A szakvizsga díját mindkét vizsgatárgynál egyaránt a következõk szerint kell megosztani: a szakvizsga díjának %-a a bizottság elnökét,,5,5%-a a bizottság tagjait, 0,5%-a a vizsgabiztost, a fennmaradó rész pedig a vizsgaszervezõt illeti meg.

15 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Az R.. ú melléklete. ú függeléke helyébe a következõ rendelkezések lépnek: JELENTKEZÉSI LAP közigazgatási szakvizsgára. ú függelék. A jelentkezõ neve (születési neve): anyja neve: szül. helye, idõpontja: besorolása:. A jelentkezõ munkáltatójának neve, címe (a munkáltatón belül annak a szervezeti egységnek a e, ahol a jelentkezõ dolgozik):. A jelentkezõ közszolgálati jogviszonyának kezdete:... év... hó... nap A vezetõi megbízás, kinevezés kelte:... év... hó... nap 4. A közigazgatási alapvizsga letételének idõpontja, ha az alól nem mentesült:... év... hó... nap A közigazgatási alapvizsgára vonatkozó mentesség oka: A választott vizsgatárgy: 6. Vizsgára jelentkezem:... év... hónapra 7. Felkészítõ tanfolyamon való részvételi szándékát a kívánt rész aláhúzásával jelölje: Általános közigazgatási ismeretek: kér nem kér Választott vizsgatantárgy: kér nem kér Kelt:...,... év... hó... nap... jelentkezõ Igazolom, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek, a vizsgatárgy kiválasztása a közigazgatási szerv hivatali szervezete vezetõjl egyetértésben történt, a jelentkezõ... év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik vagy törvényi rendelkezés alapján ez alól mentesült, valamint közigazgatási alapvizsgát tett vagy törvényi rendelkezés alapján az alól mentesült. A jelentkezõ felkészítõ tanfolyamon való részvételéhez: hozzájárulok nem járulok hozzá Kelt:...,... év... hó... nap P. H.... hivatali szervezet vezetõje

16 508 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84.. Az R.. ú melléklete. ú függeléke helyébe a következõ rendelkezések lépnek: JEGYZÕKÖNYV a közigazgatási szakvizsga kötelezõ vizsgatárgy részébõl. ú függelék. A vizsgázó neve (születési neve): anyja neve: szül. helye, idõpontja: munkáltatójának neve, címe:. A kötelezõ tárgyi vizsga(javítóvizsga) idõpontja:... év... hó... nap. Az írásbeli vizsgarész minõsítése: A szóbeli vizsgarész minõsítése: A kötelezõ vizsgatárgy minõsítése: 4. A választott vizsgatárgy minõsítése: 5. Megjegyzés: A vizsgázó... alatt...minõsítéssel bizonyítványt kapott. Kelt:...,... év... hó... nap P. H vizsgáztató bizottság tagja vizsgáztató bizottság tagja... vizsgáztató bizottság elnöke JEGYZÕKÖNYV a közigazgatási szakvizsga választott vizsgatárgy részébõl. A vizsgázó neve (születési neve): anyja neve: szül. helye, idõpontja: munkáltatójának neve, címe:. A választott tárgyi vizsga (javítóvizsga) idõpontja:... év... hó... nap. Az írásbeli vizsgarész minõsítése: A szóbeli vizsgarész minõsítése: A választott vizsgatárgy minõsítése: 4. A kötelezõ vizsgatárgy minõsítése: 5. Megjegyzés: A vizsgázó... alatt...minõsítéssel bizonyítványt kapott. Kelt:...,... év... hó... nap P. H vizsgáztató bizottság tagja vizsgáztató bizottság tagja... vizsgáztató bizottság elnöke

17 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez Az R.. ú melléklet. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:. Választható szakmai vizsgatárgyak: kül- és biztonságpolitikai ágazat (így különösen az állam külügyi tevékenysége, szervezete, a konzuli igazgatás, a honvédelmi és biztonságpolitikai igazgatási ek); gazdasági igazgatás (így különösen az áruk, szolgáltatások szabad mozgását felölelõ ek, munkaerõpiac); pénzügyi és költségvetési igazgatás (így különösen a költségvetés és az állami pénzügyek); közszolgáltatások szervezése és igazgatása (így különösen az állam egészségügyi, szociális, oktatási, közmûvelõdési és környezetvédelmi feladatai, szervezetrendszere, fenntartása és mûködtetése); államigazgatás (így különösen az általános igazgatás, a hatósági igazgatás); önkormányzati közigazgatás (így különösen az önkormányzatok feladatrendszere ideértve államigazgatási feladataikat is a testületek mûködtetése, a helyi közszolgáltatások igazgatása, a helyi jogalkotás, az önkormányzati költségvetés és gazdálkodás). 5. melléklet a 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelethez Melléklet a 5/00. (XII. 7.) Korm. rendelethez ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Vezetéknév/Utónév. Születési név. Anyja neve.4 Nem.5 Születési hely, idõ (év, hó, nap).6 Családi állapot.7 Állampolgárság.8 Állandó lakcím.9 Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely).0 Telefon(ok). Fax. . Honlap. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási (annak megjelölése, hogy milyen munkakörben, illetve foglalkozási en dolgozik). Szakmai tapasztalat (minden jelentõsebb betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött állást is beleértve). Idõtartam. Foglalkozás/beosztás. Fõbb tevékenységek és feladatkörök.4 A munkáltató neve és címe.5 Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszûnésének/ megszüntetésének jogcíme

18 5040 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Tanulmányok (minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva) 4. Idõtartam 4. Végzettség 4. Oktatási intézmény neve 4.4 Egyetemi/fõ végzettség esetén a kar e 4.5 Egyetemi/fõ végzettség esetén a tagozat megjelölése (nappali, esti, levelezõ) 4.6 Egyetemi/fõ végzettség esetén a diploma minõsítése 4.7 Egyetemi/fõ végzettség esetén a diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, minõsítése 4.8 Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása) 4.9 Idõtartam 4.0 Képesítés e 4. Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve 4. Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása) 5. Készségek és kompetenciák 5. Nyelvismeret önértékelése (kérjük az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret jét) Nyelv Szint Szövegértés Beszéd Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Írás Nyelv Alapû nyelvhasználó Önálló nyelvhasználó Mesterfokú nyelvhasználó Alapû nyelvhasználó Önálló nyelvhasználó Mesterfokú nyelvhasználó Nyelv 5. Nyelvismeret (alap-, közép-, vagy felsõfok) 5. Szervezési készségek és kompetenciák (pl. munkatársak, projektek koordinációja adminisztrációja) (kérjük jelölje X-szel) projekt egyéb vezetõ koordinátor tag adminisztrátor pénzügyi referens egyéb

19 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák (felhasználói û ismeretek pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, Internet vagy magasabb û készségek pl. programozás) 5.5 Egyéb készségek és kompetenciák (amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek, pl. hobbi, sport stb.) 5.6 Jármûvezetõi engedély (jogosítvány, jármûkategória) 5.7 Katonai szolgálatra vonatkozó adatok (idõ, hely), az ott szerzett szakképesítés megjelölése 6. Kiegészítõ információk* 6. Tagság gazdasági társaságban 6. Tagság egyéb gazdálkodó szervezetben, társadalmi (civil) szervezetben, köztestületben, alapítvány kuratóriumában (tagság kezdete, vége, tisztség e) 6. Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekben pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és tárcaközi bizottságok, szakértõi munkacsoportok (delegáló e, tagság kezdete, vége, tisztség e) 6.4 Tudományos publikációk, kutatások 6.5 Tudományos fokozat esetén annak minõsítése, tárgya 6.6 Jelenlegi tanulmányok (intézmény, kar, évfolyam, szak, képzési idõ) 6.7 Tanulmányi szerzõdésre vonatkozó adatok (szerzõdéskötés ideje, szerzõdést kötõ szerv megjelölése) 6.8 Kitüntetésekre vonatkozó adatok (kitüntetés oka, ideje) 6.9 Folyamatban lévõ releváns eljárásokra (pl. fegyelmi) vonatkozó adatok (eljáró neve, eljárás oka) 6.0 Tagság titkos társaságban elõtt volt-e tagja erõszakszervezetnek 7. Mellékletek 7. Diplomák és egyéb végzettségek másolata 7. Tudományos publikációk, kutatások 7. Tudományos fokozat esetén témavázlat * Opcionálisan kitöltendõ.

20 504 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 84. A Kormány 7/0. (VII. 8.) Korm. rendelete a 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetésérõl és meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezésérõl A Kormány az Alkotmány 5. () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 5. () bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:. Hatályát veszti a) a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl szóló 45/00. (X. 6.) Korm. rendelet. -a, /A. -a és. -a, b) a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl szóló 45/00. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/00. (X..) Korm. rendelet, c) a 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 5/00. (X. 9.) Korm. rendelet, d) a 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról, továbbá a károsultak támogatásával összefüggõ egyéb szabályokról szóló 04/00. (XII..) Korm. rendelet, e) a 00. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 5/0. (III. 0.) Korm. rendelet.. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 0. július -jétõl kell alkalmazni. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes A Kormány 8/0. (VII. 8.) Korm. rendelete a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 00. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 60/00. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 00. évi L. törvény 5. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 5. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el:. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 00. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 60/00. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCAr.) 9. (7) bekezdésében a tárgyév szeptember 0-áig szövegrésze helyébe a tárgyév október -ig szöveg lép.. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Semjén Zsolt s. k., miniszterelnök-helyettes

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. OKTÓBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM MINISZTERI UTASÍTÁS Az önkormányzati miniszter 6/2008. (HÉ 40.) ÖM utasítása az ÖM fejezethez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 18., szerda Tartalomjegyzék 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 5406 13/2016. (V.

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 7. szám 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 1 A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

Részletesebben

Közigazgatási szakvizsgát tehet az a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő,

Közigazgatási szakvizsgát tehet az a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, Közigazgatási szakvizsga Vonatkozó jogszabályok: 1992. évi XXIII. törvény A köztisztviselők jogállásáról 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet A közigazgatási szakvizsgáról Vizsgára kötelezettek köre Közigazgatási

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást végző személyek továb... Page 1 of 15 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE. A közigazgatási szakvizsgára vonatkozó jogszabályok:

TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE. A közigazgatási szakvizsgára vonatkozó jogszabályok: TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE A közigazgatási szakvizsgára vonatkozó jogszabályok: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázat kiírása Előadó:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 25., péntek Tartalomjegyzék 56/2016. (III. 25.) Korm. rendelet A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a Országgydlés HivetaM Irományszárn: j j tl (SO Érkezett 2015 JúN 01. 2015. évi... törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szó LXXVII. törvény és az azokkal összefügg

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Melléklet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez) 2013. évi törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása.

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása. Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat

Részletesebben

hatályos: 2015.07.02-2015.12.31

hatályos: 2015.07.02-2015.12.31 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám MAGYARORSZÁG HATALOS LAPJA 2015. szeptember 30., szerda Tartalomjegyzék 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a családok támogatásáról

Részletesebben

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás III. Fejezet A térítési díj és a tandíj 1. A térítési díj és a tandíj alapja 3. (1) Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2212/2012. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - A Mővelıdés Háza

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2009. évi CXXIV. törvény az egyes képviselõi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2169 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. április 14 18. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/16. szám T A R T A L O M Ál lás pá lyá za

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ intézményvezetői pályázatának kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2015. február Tisztelt Vizsgázó! A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet - a közalkalmazottak jogállásáról s... 1. oldal, összesen: 19 oldal CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A TELEPÜLÉS KÖZM VES IVÓVÍZ ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A VÍZM ÜZEMELTETÉSE RENDJÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 17. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER

A MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER A MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER Készült: 2010. január 6-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási felsővezetői képzésről Budapest, 2010. január 2 A Kormány... rendelete a közigazgatási

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3090. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József

Részletesebben

1. oldal, összesen: 13 oldal. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 13 oldal. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 13 oldal Hatály: 2011.IV.15. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. FEBRUÁR 12. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet

9/2006. (II. 27.) IM rendelet 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6)

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 9237/2008-SZMM A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Budapest, 2008.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám 10617 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 54165-3/2013-JSZOC E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 10100 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 14., péntek 53. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 114/2011. (X. 14.) HM utasítás a Honvéd Palotaõrség létrehozásával és

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr!

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr! ,,,;,,, üwas Hivatala rornányszám : 1 %0,21,2 6 Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 DEC 0 4. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8.

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚNIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JÚNIUS 16. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 39/2008. (V. 29.) ME h. szakállamtitkárok kinevezésérõl...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007. évi LXXV. törvény 2012.01.01-én hatályos állapot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről A piacgazdaság működéséhez szükséges,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Budapest, 2015. április

Budapest, 2015. április MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4451. számú törvényjavaslat az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet. a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet. a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a

Részletesebben

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról A közalkalmazottak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 735 Ft 2008. július 18. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM II. rész 2008. XXV. tv. Az elektronikus információszabadságról szóló

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17965. számú törvényjavaslat az oktatást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. október 2005. évi. törvény az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/1507. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/1507. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/1507. számú a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Samospráva Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Samospráva Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Samospráva Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: mlynky@t-online.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu Szám: 12-29/2012.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 33594 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 140. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 12-ÉN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:.. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben

Részletesebben

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom:

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: A támogatást igénylő adatai: név: székhely: képviselő neve: nyilvántartási szám: nyilvántartást vezető szerv neve: adószám: Az egyedi támogatás igénylőjének (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr!

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r Érkezett : 2015 NOV OSI Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

T/9369. számú. törvényjavaslat. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

T/9369. számú. törvényjavaslat. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9369. számú törvényjavaslat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben