INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; képviselik együttesen: B Tóth Csaba és Papp István ügyvezető), mint eladó - a továbbiakban: Eladó másrészről... Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál nyilvántartott, cégjegyzék szám:. statisztikai szám:.., adószám:. ; székhely:.., képviseletében:.. ügyvezető, és mint vevő - továbbiakban: Vevő - között az alábbi feltételek szerint: I. Bevezetés 1.1. Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a balatonföldvári 8. helyrajzi számon nyilvántartott, Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u. 5. szám alatti, 1777 m2 alapterületű telekingatlan és ezen a telekingatlanon Eladó VILLA PORT RESORT megnevezéssel továbbiakban: VILLA PORT RESORT apartmanokból, és egyéb kiszolgáló egységekből álló épületet kíván felépíteni a balatonföldvári Önkormányzat által kiadott /2008 sz. jogerős építési engedély alapján Az Eladó tulajdonjogát hiteles tulajdoni lap másolattal igazolta, melyen megállapítható, hogy az Eladó tulajdonjoga az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzésre került. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó az Ingatlanra a balatonföldvári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály /2008. számú jogerős építési engedély tervrajzának megfelelően a társasház alapítási szándékot alapító okiratba foglalta, és ezen alapítási szándék az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet tulajdoni lap III. részén feljegyzésre kerül. (a továbbiakban: Társasház ). A Társasház bejegyzésére azt követően kerülhet sor, hogy az ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedélyt kiadják és az jogerőre emelkedik. A feljegyzett társasház alapítás kihat arra is, aki később az ingatlanra jogot szerez. A Felek a feljegyzés jogi tartalmáról való kioktatást megértették, és tudomásul vették, jelen szerződést ennek figyelembevételével kötik meg. Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Társasház Alapító Okirat szöveges részének másolati példányát, amelynek átvételét Vevő jelen szerződés aláírásával elismeri. (1. számú melléklet) Az Alapító Okirat mellékletét képező alaprajzokba Vevő jogosult betekinteni Vevő a tulajdoni lap másolatának (2. sz. melléklet) átvételét jelen szerződés aláírásával elismeri és kijelenti, hogy az azzal kapcsolatos tájékoztatást a tulajdoni lapon történő bejegyzésekre vonatkozóan megértette, és tudomásul vette. Az ingatlan e szerződés VII. fejezetében részletezetteken túlmenően per-, teher és igénymentes.

2 Vevő tudomásul veszi, hogy a jogerős használatbavételi engedély kiadásáig a társasházi albetéteket a jogszabály szerint nem lehet az ingatlan-nyilvántartásban megnyitni, ezért az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapján több széljegy található, amely széljegyek az apartmanház egyes albetétei vonatkozásában létrejött adásvételi szerződések bejegyzési kérelmei, illetve az Unicredit Bank Zrt. és a vevőket finanszírozó egyéb pénzintézetek jelzálogjogainak és vételi jogainak bejegyzési kérelmei, illetve ezek törlési kérelmei. II. A szerződés tárgya 2.1. Az Eladó eladja, a Vevő 1/1. tulajdoni arányban kulcsrakész állapotban megvásárolja az 1.1.) pontban meghatározott ingatlanon felépítésre kerülő és a földhivatali nyilvántartásban feljegyzésre kerülő Társasház Alapító Okirat (továbbiakban: Alapító okirat ), valamint az annak mellékletét képező alaprajzok szerinti, a.) az Alapító okirat szerint.. m2-es apartmant a közös tulajdonból hozzá tartozó./..-ed tulajdoni hányaddal (az ezen alpontban feltüntetett üdülő - a továbbiakban Üdülő - helyrajzi száma az albetétek megnyitását, illetve a társasház megalapítását követően balatonföldvári,././... postacíme: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u.5....emelet..szám valamint b.) az Alapító okiratban /. sorszámú Előkert osztatlan közös tulajdonban áll és az Előkertben lévő tulajdoni hányad a Vevőt kizárólagos használatára jogosítja fel. A kizárólagos használat- jog jogosultjai használati jogosultságukat az önálló külön tulajdoni egység ingatlannal együtt ruházhatják át, a használat-jogot saját maguk, vagy velük élő családtagjaik szükségleteit meg nem haladó mértékben gyakorolhatják, e jog gyakorlása másnak át nem engedhető ( önállóan nem forgalomképes ). Azon önálló külön tulajdoni egységek - albetét mindenkori tulajdonosai az Előkert használója nem jogosult azt bekeríteni, lefedni, sövénnyel vagy más egyéb módon azt elválasztani. c.) az Alapító okiratban /. sorszámú Oldalkert osztatlan közös tulajdonban áll és az Oldalkertben lévő tulajdoni hányad a Vevőt kizárólagos használatára jogosítja fel. A kizárólagos használat- jog jogosultjai használati jogosultságukat az önálló külön tulajdoni egység ingatlannal együtt ruházhatják át, a használat-jogot saját maguk, vagy velük élő családtagjaik szükségleteit meg nem haladó mértékben gyakorolhatják, e jog gyakorlása másnak át nem engedhető ( önállóan nem forgalomképes ). A földszinti lakás -albetét mindenkori tulajdonosai az oldalkert használója nem jogosult bekeríteni, lefedni, sövénnyel vagy más egyéb módon azt elválasztani, tárolás céljára hasznosítani, azon kerti sütő, grillező, vagy más egyéb tárgyat berendezést elhelyeznie. Nem jogosult a ház tulajdonosainak megtiltani, hogy ott alkalomszerűen eljárjanak, illetve köteles tűrnie, hogy az oldalkertbe növényeket telepítsenek, gondozzák, füvet nyírjanak.

3 3 d.) az Alapító okiratban P/.. sorszámú parkolóhely osztatlan közös tulajdonban áll és a parkolóban lévő tulajdoni hányad a Vevőt P/.. számú parkoló férőhely (a továbbiakban parkoló férőhely ) kizárólagos használatára jogosítja fel. A kizárólagos használat- jog jogosultjai használati jogosultságukat a 2.1.a.) pontban meghatározott önálló külön tulajdoni egység ingatlannal együtt ruházhatják át, a használat-jogot saját maguk, vagy velük élő családtagjaik szükségleteit meg nem haladó mértékben gyakorolhatják, e jog gyakorlása másnak át nem engedhető ( önállóan nem forgalomképes ). Azon önálló külön tulajdoni egységek - albetét mindenkori tulajdonosai a kültéri gépkocsi parkolóhely használója nem jogosult azt bekeríteni, lefedni, sövénnyel vagy más egyéb módon azt elválasztani. A Parkoló férőhely jelen szerződés (3. számú mellékletét) képező rajzon pirossal került bejelölésre, amely e szerződés későbbi részében: Parkoló megjelöléssel szerepel. A 2.1. a.b.c.d.) pontokban foglalt Üdülő, Előkert, Oldalkert, Parkoló férőhely továbbiakban Ingatlan -ként kerül a szerződésben megjelölésre. a 2.2. A társasház közös tulajdonában maradó vagyonrészek a Társasházi Alapító Okiratban kerülnek felsorolásra. A 2.1 pontban meghatározott Üdülő a társasház bejegyzését követően, önálló tulajdoni lapokon kerül az ingatlan-nyilvántartásban megjelölésre Az Üdülő, műszaki jellemzőiket a jelen szerződés (4. sz. melléklete) tartalmazza. A Üdülő alapterület alatt a szerződő felek a társasházi üdülő apartman vakolatlan falai által határolt területet értik. Vevő kijelenti és elismeri, hogy jelen szerződéshez 4. sz. mellékletét kézhez kapta, az Ingatlanra vonatkozó műszaki tartalom előtte ismert és elfogadott. Vevő kijelenti, hogy megtekintette a telekingatlant, a vétel tárgyát képező Ingatlan terveit és a folyamatban lévő építési engedélyezési eljárás dokumentumait és ezekről részletes tájékoztatást kapott. Vevő kijelenti, hogy a szerződés és mellékletei, valamint az Eladó tájékoztatása teljes mértékben az elvárásait tartalmazzák, kifejezetten ezek ismeretében és tudatában vásárolja meg az Ingatlant. 2.4.) A 2.1. pontban megjelölt Ingatlan alapterületére vonatkozó adatok minden esetben nettó alapterületet jelentenek, amely területek a kiviteli terv alapján a vakolatlan falközök távolsági méreteiből kerültek kiszámításra. A Felek tudomásul veszik, hogy a megállapított műszaki tartalom beleértve a megjelölt alapterület nagyságokat és méreteket - a kivitelezés alatt kis mértékben (+/-2%- al) változhat.

4 4 Amennyiben méretpontosítás válik szükségessé és ennek következtében a Vevő tulajdonába kerülő Üdülő alapterülete 2%-nál nem nagyobb mértékben módosul, úgy ez a módosulás a vételárat nem érinti és nem eredményezi annak megváltoztatását. Amennyiben a felépített Üdülő alapterülete több mint 2%-al tér el a szerződésben megjelölt nagyságtól, a Felek a vételárat arányosan növelik, illetve csökkentik, az ezen a mértéken felüli eltérés figyelembevételével. A különbözet elszámolására az utolsó vételárrészlet kifizetésekor kerül sor. Amennyiben a szerződésben a tulajdoni hányadok a használatba vételi engedély megszerzéséig megváltoznak, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen szerződést e tekintetben szükség szerint módosítják Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan eladásának teljesítési dátuma a birtokba adás napja. Az Eladó köteles a használatbavételi engedélyezési eljárást lefolytatni és az azzal járó teljes költséget megfizetni. Eladó vállalja a társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének lebonyolítását. III. A vételár 3. A szerződő felek a vétel 2.1.) pontban meghatározott tárgyának kölcsönösen kialkudott vételárát a következők szerint határozzák meg: Az ingatlan nettó vételára:.,- Ft A jelen hatályos 25%-os Általános Forgalmi Adó összege:,- Ft Mindezek alapján a vétel jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan teljes vételára tehát:..-ft, azaz 00/100 Forint. A számlázott, építési szerelési munkával létrehozott üdülő ingatlan az ÁFA törvény a alapján fordított adózás hatálya alá tartozik, így az áfa bevallása és elszámolása a Vevő által kiadott nyilatkozat alapján a Vevő kötelezettsége. IV. A vételár megfizetése 4.1. A vételár megfizetése a következők szerint esedékes: a.) Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az ingatlan vételárából nettó.ft,- azaz.. 00/100 - forintot foglalóként készpénzben megfizeti eladó részére. Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk szerint, ha a szerződést teljesítik, a foglalót a vételárba be kell számítani, ha pedig a foglaló beszámításra nem alkalmas, vagy a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a

5 5 foglaló visszajár. Felek tudomásul veszik továbbá, hogy a Ptk (1) bekezdése szerint a teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni, illetőleg a foglaló kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, a kártérítésbe azonban a foglaló összege beszámít. Erre figyelemmel kijelentik, hogy foglalóra vonatkozó szabályokat megismerték, és jogkövetkezményét tudomásul veszik. b.) A vételárból további nettó.- HUF, azaz.. Forint az ingatlan 90%-os készültségi fokánál, esedékes átutalásos proformaszámla alapján eladó bankszámlájára történő átutalással, mely készültségi fokot a projektért felelős műszaki vezető írásban igazol. Az írásos igazolást eladó megküldi vevőnek, és a vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni a vételárrészletet eladó részére. A b, pont esetében a teljesítés napjának a készültségi fok igazolásának napja minősül. c.) A vételárból további nettó...-huf, azaz.. Forint az ingatlan műszaki átadás-átvétele napján esedékes, átutalásos proformaszámla alapján eladó bankszámlájára történő átutalással, mely műszaki átadás-átvételt a projektért felelős műszaki vezető írásban igazol. Az írásos igazolást eladó megküldi vevőnek, és a vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni a vételárrészletet eladó részére. Teljesítésnek a műszaki átadás-átvétel napja számít. d.) A vételárból további nettó.- HUF, azaz. Forint az ingatlan Használatbavételi engedély első fokú határozatának kiadása után esedékes. A Használatbavételi engedély első fokú határozatát eladó megküldi vevőnek, és a vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni a vételárrészletet eladó részére. Teljesítésnek a Használatbavételi engedély első fokú határozat kiadásának napja számít. e.) A vételárból további nettó.- HUF, azaz.forint az ingatlan Használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követően a alábbiak szerint esedékes. A jogerős Használatbavételi engedélyt eladó megküldi vevőnek, és a vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni a vételár utolsó részletét eladó részére. Teljesítésnek a jogerős Használatbavételi engedély Vevő részére történő megküldésének illetve átadásának napja számít. Felek az egyértelműség kedvéért a 6.számú mellékletben határozzák meg az egyes készültségi szintek műszaki tartalmát.

6 6 Vevő vállalja, hogy konkrétan a 4.1.(b,c,d,e,) pontokban meghatározott összeget a meghatározottak szerint az Eladó részére átutalja. A felek rögzítik, hogy Vevő fizetési kötelezettsége a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifizetett foglaló összegén felül - fentieknek megfelelően nettó..- HUF azaz harmincmillió-egyszázhúszezer Forint tekintetében áll fenn, amely összeget a Vevő magyar forintban köteles átutalni Felek megállapodnak abban, hogy a fizetés napjának az a nap tekinthető, amikor az összeget az Eladó bankszámláján jóváírják. Felek rögzítik, hogy Vevő határidőben tesz eleget fizetési kötelezettségének abban az esetben, ha a határidő utolsó napján visszavonhatatlan átutalással átutalja az esedékes vételárrészletet Eladó bankszámlájára A Vevő tudomásul veszi, hogy az általa befizetett összegek után kamat nem illeti meg A felek kifejezetten kizárják azt, hogy Vevő a jelen szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségével szemben bármilyen, az Eladóval szembeni esetleges követelését beszámítsa. Vevő ezen kijelentése nem jelenti azt, hogy Vevő a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő kifogásolási jogáról, illetve kötbérigényéről lemond. Felek rögzítik, hogy késedelmes teljesítés esetén Eladó napi Ft késedelmi kötbért köteles megfizetni Vevőnek a teljesítés napjáig. Vevő tudomásul veszi, hogy pénzintézeti kölcsön igénybevétele fizetési kötelezettségét tekintve az eladó részére pénzügyi hátrányt nem okozhat, a kölcsön folyósításának esetleges elutasítása a vevőt nem mentesíti ezen szerződésben, illetve az ezzel egyidejűleg megkötésére kerülő vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése alól. Amennyiben a vevő vételár-fizetési kötelezettségét nem teljesíti határidőre, köteles a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő késedelmi kamatot fizetni az eladónak. V. Fizetési késedelem 5.1. Amennyiben a Vevő a bármelyik vételárrésznek megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamára, a számlán feltüntetett esedékességi határidőtől számítandóan a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles, az Eladó esetleges egyéb igazolt kárainak megtérítési kötelezettségétől függetlenül.

7 Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, úgy az a Vevő súlyos szerződésszegésének minősül és Eladó minden külön felszólítás, valamint az érdekmúlás bizonyítása nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni az elállását írásban közölni Vevővel és alkalmazni a 4.1.) pontban meghatározott foglalóval kapcsolatos szabályokat, egyidejűleg köteles a Vevő által addig a foglaló összegén felül kifizetett vételárelőleget, valamint más jogcímen kifizetett összegeket visszafizetni Vevő részére. Eladó a fent meghatározott eredeti állapot helyreállítása esetén és annak igazolása mellett jogosult az ingatlannyilvántartásból töröltetni a Vevő érdekében feljegyzett tulajdonjog fenntartás tényét. Ebben az esetben,- illetve abban az esetben is ha a vevő eláll a szerződéstől- a Vevő a foglalót elveszti, a foglalón felül a Vevő által kifizetett vételár részt akkor köteles Eladó visszafizetni, amikor az ingatlant harmadik személy részére értékesítette és az új tulajdonos által fizetett vételárból köteles azt visszafizetni kamatmentesen Felek megállapodnak abban, hogy ha a szerződés meghiúsulásáért a Vevő a felelős, akkor a Vevő által megfizetett foglaló nem minősül foglalónak,és ebben az esetben a foglaló összegét az Eladó jogosult bánatpénz jogcímén megtartani. VI. Tulajdon átruházás 6.1. Az Eladó a vételár teljes megfizetéséig fenntartja magának az ingatlan tulajdonjogát. Eladó a vételár Vevő részéről történő hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül külön nyilatkozatban hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba vétel jogcímén 1/1tulajdoni arányban bejegyzésre kerüljön, valamint a tulajdonjog fenntartás ténye törlésre kerüljön Eladó a tulajdonjogát fenntartva e szerződés aláírásával csak ahhoz járul hozzá, hogy a tulajdonjog fenntartással történő eladás jogi ténye az ingatlannyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. (Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény Inyttv 17. (1) bek. r/ pontja alapján.) A feljegyzés hatálya azonos a szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalommal. A tulajdonjog megszerzésekor Vevő tulajdonjoga a fenti feljegyzés rangsorában kerül bejegyzésre Vevő a szerződés szerinti elszámolás megtörténtének feltételével kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd bármely fél elállása esetén Eladó képviseletében egyoldalú kérelemmel kérje az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjog fenntartásról szóló széljegy vagy a tulajdonjog fenntartás bejegyzésének a törlését Az Eladót semmiféle felelősség nem terheli, amennyiben a Vevő hibájából a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyzik be, beleértve azt is, ha a jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd írásban felszólítja Vevőt, hogy valamely okiratot pótoljon, egyéb szükségszerű jogcselekményt megtegyen, de ennek Vevő nem tesz eleget, vagy Vevőt nem lehet elérni a jelen szerződésben rögzített címén.

8 8 VII. Az Ingatlan terhei 7.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a VILLA PORT RESORT részben külső erőforrás igénybevételével épül, melyre tekintettel az Eladó hitelt vesz fel a UniCredit Bank Zrt-től. Ennek biztosítékaként jelen szerződésben megjelölt Ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban a UniCredit Bank Zrt. javára a felvett hitel erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog kerül bejegyzésre. Ezen túlmenően biztosítékként a UniCredit Bank Zrt. vételi joga is kikötésre kerül, mely jog szintén bejegyzésre kerül. Jelen szerződésben meghatározott Ingatlan teljes vételárának megfizetésével egyidejűleg az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálogjog és vételi jog törlésével kapcsolatban a jelen szerződésben meghatározott, az adásvétel tárgyát képező és önálló tulajdoni külön lapon nyilvántartásra kerülő Ingatlan tekintetében legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül eljár a UniCredit Bank Zrt.-nél a törlési engedély kiadása iránt. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a UniCredit Bank Zrt.-vel esetlegesen megkötendő jelzálogjogot és vételi jogot alapító Megállapodásban a UniCredit Bank Zrt. kifejezetten kötelezettséget vállalt arra, hogy a teljes vételár megfizetése esetén a fenti jogok törlésére vonatkozóan törlési engedélyt bocsát ki az Eladó részére. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a törlési nyilatkozat másolatát a Vevő kérésére Vevőnek megküldi, vagy átadja Az Eladó tájékoztatja továbbá Vevőt, hogy a megépülő apartmanok Vevőinek finanszírozására megállapodást köt a UniCredit Bank Zrt-vel. A UniCredit Bank Zrt. az adósoknak nyújtott egyedi hitelek finanszírozásának biztosítására jelzálogjogot fog kikötni. Az elidegenítési és terhelési tilalom ezeknek a hiteleknek a biztosítására szolgál és ennek bejegyzésére az adósok tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg kerül sor A Vevő a tulajdoni illetőségével az évi CXXXIII. tv., valamint a szerződés (1.számú melléklet) Alapító Okirat és általában a társasház tulajdonostársi viszonyból folyó jogok korlátai között szabadon rendelkezhet, azzal a korláttal, hogy az Eladót a (CIEMME Kft.-t), vagy az álltala megnevezett céget/személyt elővásárlási jog illeti meg ingatlanrésze vonatkozásában A fentieken túlmenően az Eladó szavatosságot vállal a jelen szerződésben meghatározott Ingatlan per-, teher- és igénymentességéért. Eladó kijelenti, hogy a teljes vételár hiánytalan megfizetését követően harmadik személynek nem lesz olyan joga az ingatlanon, amely korlátozná, vagy akadályozná, hogy Vevő az ügyleti ingatlan 1/1 arányú per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát szerezze meg Eladó az egyértelműség kedvéért kijelenti, hogy a szerződés 7.1. és 7.2. pontjában megjelölt UniCredit Hungary Zrt. bankkal a beruházás finanszírozására irányuló projektfinanszírozási szerződés nem került aláírásra, ezért a 7.1. és 7.2. pont valamint a projektfinanszírozással kapcsolatos egyéb szerződési rendelkezések (1.4,11.4, pontban

9 9 foglaltak) jelenleg hatálytalanok. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a projektfinanszírozással kapcsolatos 7.1. és 7.2. pontok valamint a projekt finanszírozással kapcsolatos egyéb rendelkezések (1.4,11.4, pontban foglaltak) az Eladó és az UniCredit Hungary Zrt bank között projektfinanszírozási szerződés aláírásával lép hatályba azzal a kikötéssel, hogy az Eladó a szerződés aláírását követő 3 napon belül köteles a szerződés másolatát, vagy annak a vevő jelen szerződéssel szerezett jogait is érintő részeit tartalmazó másolatát a Vevő részére átadni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vételárat a projektfinanszírozási szerződésről a fentiek szerint történt eladói tájékoztatás időpontjától a szerződésben megjelölt fizetési kötelezettségeket a fedezeti számlára kell teljesíteni. Ennek bekövetkezéséig a vevő az eladó UniCredit Hungary Bank Zrt: sz. számlájára köteles teljesíteni a szerződésben megjelölt fizetési kötelezettségeit. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az UniCredit Hungary Zrt Bank és közötte esetlegesen létrejövő projekt finanszírozási szerződésben szerepelni fog az UniCredit Hungary Zrt Bank kötelezettségvállalása arra, hogy projekt finanszírozás esetén mentesíti vevő tulajdoni hányadát ás társasház alapító okirat szerinti albetétjét a projektfinanszírozási szerződés alapján az ingatlanra bejegyzett jelzálog, vételi jog alól, s kiadja a vevő részére a jelzálog, vételi jog részleges törlésére irányuló földhivatali átvezetésre alkalmas formátumú okiratot, nyilatkozatot, amennyiben a vevő a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek a szerződésben megjelölt módon eleget tett. VIII. Birtokbaadás: 8.1. Az ingatlan műszaki átadás átvételére legkésőbb napjáig kerül sor. Eladó a jelen szerződés II.) pontjában meghatározott Üdülőt és Parkolóhely férőhelyet a műszaki átadás-átvétel és Használatbavételi engedély hatósági eljárás megindítását követően bocsátja Vevő birtokába, amennyiben a jelen szerződés 3.) pontjában meghatározott teljes vételárat és minden az építkezéssel felmerülő kapcsolódó költséget, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített, Eladó által jelen szerződéshez mellékelt előzetes kalkuláció (5.számú melléklet) alapján megállapított hat havi előre fizetendő közös költséget kaucióként hiánytalanul és határidőben megfizette az Eladó részére. Az előzetes kalkulációban megjelölt költség nemek és azok mértéke változhat a jogerős használatbavételi engedély kiadását követően megalakuló Társasház döntésének megfelelően. A pontos, havi közös költség összegét az albetétesítést követően a Társasház fogja megállapítani szavazással, ezt követően felek a befizetett kaució összegét ennek megfelelően módosítják. A szerződés mellékletét képező műszaki leíráson a vevő legkésőbb napjáig kérhet változtatást, amely határidőig, ha a vevő írásban nem nyilatkozik, akkor a hallgatást eladó úgy tekinti, hogy az eredeti műszaki leírásnak megfelelően kell az ingatlant megépítenie. Abban az esetben, ha a

10 10 műszaki leíráson a vevő változtatni kíván, akkor köteles a változtatással felmerülő költségeket előre megfizetni eladó részére, azaz a tervezés módosításának díját, anyagköltséget, egyéb munkadíjat, stb. Eladó a műszaki átadás-átvétel, illetve a birtokbaadás vonatkozásában előteljesíthet. A birtokbaadás várható időpontja előtt 15 naptári nappal Eladó értesíti Vevőt, hogy az értesítésben megjelölt időpontban az Ingatlant megtekintheti és esetleges észrevételeit a Felek által közösen felvett Hibajegyzékben rögzíttetheti. Az értesítésben megjelölt időpont elmulasztása esetén Vevő kizárólag a birtokbaadási eljáráson a birtokbaadási jegyzőkönyvben - közölheti észrevételeit. Az Eladó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy amennyiben a 8.1./ pontban meghatározottak alapján nem teljesít szerződésszerűen úgy a késedelem idejére napi 5000 Ft- azaz Ötezer forint késedelmi kötbért fizet meg a Vevőnek Vevő a birtokbaadástól kezdődően szedi az ingatlan hasznait és viseli az ingatlannal kapcsolatban felmerülő terheket, valamint a kárveszélyt. 8.3.A birtokbaadás vonatkozásában vis majornak minősül, különösképpen, de nem kizárólagosan háború, földrengés, államcsőd, árvíz, súlyos természeti csapás, téli kivitelezés időre eső technológiai feltételek betartásából eredő csúszás, az ellátásban és az alapanyagok biztosításában felmerülő országos hiány, sztrájk stb. Felek megállapodnak abban, hogyha a fentiekben részletezett, bármely ok miatt az eladó nem tudja a műszaki átadás-átvételt teljesíteni legkésőbb napjáig, akkor arról legkésőbb 2010.április 15. napjáig értesíteni köteles a Vevőt, és ebben az esetben eladót kötbér fizetési kötelezettség nem terheli. Ez esetben eladó jogosult további 30 nappal meghosszabbítani az átadás-átvétel időpontját, amelyről szintén értesíti a vevőt Vevő a rendeltetésszerű használatra alkalmas Ingatlan birtokbavételét nem tagadhatja meg. Amennyiben a Vevő ezt megtagadja, akkor is beállnak a birtokbavételhez kötött jogkövetkezmények (kárveszély átszállása, fizetési esedékesség stb.). Rendeltetésszerű használatra alkalmas az Ingatlan, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak: - az Ingatlan műszaki átadás-átvétele igazoltan lezárult, (tehát a közművek átadása megtörtént; - ha a közös helyiségek festése, mázolása, burkolása megtörtént, - az Ingatlan falai le vannak festve, nyílászárók be vannak szerelve, hideg- és meleg burkolatok elkészültek, fűtés üzemképes, szanitercsaptelepek felszerelésre kerültek - a pinceszint belső felületképzése megtörtént, nyílászárók be vannak szerelve. - társasházi szolgáltatások működőképesek (liftek,üzemeltetési szolgálat, uszoda).

11 Vevő vállalja, hogy a birtokbaadást követő 15 napon belül a közüzemi fogyasztásmérőket, a jegyzőkönyvben rögzített állásokkal saját nevére átíratja, és ezt az Eladó felé igazolja. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó csak a Birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzített mérőóra állás szerint az Őt terhelő fogyasztást fizeti meg a közüzemi szolgáltató (vagy a díjbeszedéssel megbízott) felé. Abban az estben, hogy ha vevő nem íratja át a fenti határidőben a közüzemi fogyasztásmérőket, akkor eladó jogosult helyette és nevében eljárni ebből a célból,és amelyre vonatkozó meghatalmazást felek jelen okiratban aláírásukkal elismerik és nyugtázzák. Ebben az esetben a késedelmes átírás miatt vevőnek kell megfizetnie eladó részéről felmerülő károkat és költségeket Az Ingatlan birtokbaadásáról a Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel (a továbbiakban: Birtokbaadási jegyzőkönyv), melyben rögzíteni kell a Lakás közüzemi óráinak állását. A birtokbaadáskor a szerződő felek hibajegyzéket vesznek fel, amelyben rögzítenek minden olyan hibát, amelynek kijavítása sürgősen, 30 napon belül meg kell, hogy történjen, illetve az egyéb hibákat, amelynek kijavítására azonban egy év áll rendelkezésére az Eladónak. A Birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásával Vevő bizonyítja, hogy az Eladó a jelen szerződést teljesítette a Birtokbaadási jegyzőkönyvbe foglalt hibák kijavításán és az esetleges rejtett hibák kijavításán felül más kötelezettsége Eladónak a jövőben nincsen. Amennyiben vevő nem jelenik meg a birtokbaadáskor, úgy távollétében is birtokba adható az ingatlan, azzal, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyvet az eladó készíti el és írja alá, amelyet írásban megküld vevő részére. Vevő távollétében megtartott birtokbaadást úgy kell tekinteni, hogy vevő elfogadta a birtokbaadási jegyzőkönyvbe foglaltakat és azzal kapcsolatosan észrevétele nincsen A jegyzőkönyv aláírásától számított 1 éven belül Vevőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy milyen hibák azok, amelyek a birtokbaadáskor aláírt hibajegyzékben szerepeltek, de nem lettek kijavítva, illetve a szavatosság alapján kijavítandó olyan hibák listáját kell ekkor megadnia Vevőnek, amely hibák a birtokbaadáskor felvett hibajegyzékbe azért nem szerepeltek, mert azok a Ptk. szerint rejtett hibák voltak és ezeket a birtokbaadáskor még felismerni szakértőnek sem lehetett. Ha a birtokbaadási jegyzőkönyv dátumát követő egy éven belül vevő írásban nem nyilatkozik arról, hogy a hibák nem lettek kijavítva, akkor felek úgy tekintik, hogy eladó részéről a hibák maradéktalanul kijavításra kerültek Az Eladó nem felel semmilyen olyan kárért, amely abból adódik, hogy Vevő a birtokbaadást követően beépít bármilyen dolgot az ingatlanba, és amely beépítés következményeként kár keletkezik, függetlenül attól, hogy maga a beépítés vagy a beépített dolog okozta a kárt, illetve függetlenül attól, hogy Vevő az ingatlant rendeltetésellenesen használja. A Birtokbaadási jegyzőkönyvvel együtt az Eladó átadja az Ingatlan kezelési, karbantartási útmutatóját. (a továbbiakban: Kezelési, Karbantartási Útmutató). A Kezelési, Karbantartási Útmutatóban foglaltak megszegéséből származó kárért Vevő felelősséggel tartozik. IX. Kézbesítés

12 Valamely Félnek tett és a 9.2. pontban megjelölt címre postai úton, fax útján,vagy ban küldött bármilyen nyilatkozatot érvényesen tett és kézbesített nyilatkozatnak kell tekinteni, (a) ha azt személyesen vagy gyorsposta útján kézbesítik, az adott Félnek vagy kézbesítési megbízottjának történő átadás időpontjában; (b) ha tértivevényes ajánlott levélben kézbesítik, a tértivevény aláírásakor (c) egyéb esetekben a jogszabályokban meghatározottak szerint, figyelemmel a 9.2. pont rendelkezéseire Vevő által megjelölt pontos kézbesítési név és cím,faxszám, cím,telefonszám:., vevő mindenkori székhelye a kézbesítési cím, jelenleg.. Amennyiben ezen Vevő által megadott cím ismeretlen vagy elégtelen és így a kézbesítés eredménytelen, a kézbesítés jogkövetkezményei a küldemény e megjelöléssel való visszaérkeztét követő 8 napon kézbesítettnek minősül. X. Szavatosság Eladó szavatosságot vállal a kivitelezési munkák I. o. minőségéért. Az Eladó szavatossági felelősségére a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak A Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel tárgyát képező Üdülőre (Parkolóhely férőhelyre) nézve a kivitelező társaságot az 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet szerint az épület műszaki átadásától, átvételétől, számított három évig kötelező jótállás terheli. Ennek értelmében Vevő az Ingatlan birtokbavételétől a birtokbavétellel egyidejűleg átvett jótállási jegyen feltüntetett időpontig a lakásban fellelhető hibákat, hiányosságokat közvetlenül a kivitelezővel közölheti a jótállási jegyhez mellékelt, a kivitelező vállalat által elkészített jótállási szabályzat szerinti helyen, módon és időben A Vevő köteles tűrni, hogy az átadás-átvételt követő egy éven belül az Eladó a vállalkozók bevonásával az épületre, illetve a lakásokra nézve megtartsa az ún. egy éves utó-felülvizsgálati helyszíni eljárását. Ezen a Vevő tartozik részt venni, a lakásba való bejutást biztosítani és az Eladó előzetes értesítésében részletezett feltételek mellett a hibafelvételi eljáráson közreműködni. Ezen közreműködési kötelezettség elmulasztása a Vevő részéről jogvesztéssel jár. Vevő köteles teljes körű felelősségbiztosítást kötni az ingatlanra Adók, illetékek: XI. Egyéb rendelkezések:

13 13 A jelen szerződésben szabályozott adásvétellel kapcsolatos mindenkori illetékek és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a Vevőt terhelik. Felek megállapodnak abban, hogy albetétesítést követően is eladót elővásárlási jog illeti meg. A szerződő felek kijelentik, hogy a vonatkozó adó- és illetékjogszabályok rendelkezéseit ismerik, ezen szabályok tekintetében az ellenjegyző ügyvédtől megfelelő kioktatást kaptak Társasház: Eladó tájékoztatja Vevőt arról, hogy az Alapító Okiratot a földhivatalhoz már benyújtotta, és a társasház-alapítás ténye az ingatlan-nyilvántartásban feljegyzésre került Vevő kijelenti, hogy mindaddig, míg a Társasház az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre nem kerül és a teljes ingatlan közös tulajdonban van az Eladó által a továbbiakban értékesítendő tulajdoni hányadok tekintetében az elővásárlási jogával sem most, sem a jövőben élni nem kíván és ezen nyilatkozatát szükség szerint külön okiratban is megerősíti Felek e szerződéshez csatolják 1. sz. mellékletként az Alapító okirat és annak mellékletiet (SZMSZ és a Házirend) egy példányát. Vevő kijelenti, hogy az Alapító Okiratot, az SZMSZ-t és a Házirendet megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Vevő már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben az alakuló közgyűlés összehívásáig az Alapító Okirat bármilyen módosítására lenne szükség, azt az Eladó, mint egyszemélyi alapító - a Vevő irányába történő előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítésének feltételével - végrehajtsa. Vevő - elszámolási igény nélkül - kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az Alapító Okiratot módosítsa, a közös tulajdon arányát megváltoztassa, a közös tulajdon egyes területei vonatkozásában kizárólagos használati jogot állapítson meg és azt értékesítse a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzítetteken felül mindaddig, amíg a Vevő által megvásárolt ingatlan területe a jelen szerződésben megengedett nagyságnál nem nagyobb mértékben változik A Vevő hozzájárul, hogy az Eladó, ill. az általa kijelölt közös képviselő a Társasház alakuló közgyűléséig a társasház képviseletében teljes körűen eljárjon, a Társasház működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges szerződéseket megkösse. Az Eladó jogosult a közös képviselő kijelölésére és díjazásának megállapítására. Eladó kijelenti, hogy az általa megválasztott közös képviselő a Társasház nevében megkötésre kerülő szerződéseknél a tőle elvárható gondossággal fog eljárni és a költségek optimális kialakítására fog törekedni Vevő tudomásul veszi, hogy az Alapító Okirat szerint jelen szerződésben meghatározott Üdülő ingatlan kizárólag üdülés és magán céljára használható, bérbe nem adható a Társasházi közgyűlés ¾-es hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben a vevő a jogsértő állapot megszüntetésének napjáig a havi közös költség tízszeres mértékét köteles megfizetni, amelynek elmaradása

14 14 esetén az közös költség módjára behajtható. Az ingatlan utazási iroda részére való bérbeadás útján nem hasznosítható Amennyiben bármely oknál fogva a Társasház nem kerül ingatlannyilvántartási bejegyzésre, a Vevőt az osztatlan közös tulajdonban maradó ingatlanból megillető (e szerződéssel megszerzett) tulajdoni hányad megegyezik e szerződés 2.1. pontjában meghatározott tulajdoni hányaddal Eladó már most tájékoztatja Vevőt, hogy egyedileg kialakított energia rendszer alapján a fűtési hűtési energiát, valamint a használati melegvizet a talajhőből és talajvízből mint megújuló energia forrásokból hőszivattyúk közbeiktatásával kerül előállításra. Az épület hőközpontjában előállított fűtési meleg és hűtési hideg energia, valamint a 43C -os használati melegvíz, csővezeték hálózaton jut el az egyes tulajdoni hányadok belépési pontjain elhelyezett fogyasztásmérőkig, ahol energia-szolgáltatási szerződés keretében kerül átadásra az alábbi elszámolási módozatok/képletek szerint Eladó vállalja, hogy a Vevővel és a társasházzal ( a közös tulajdonú helyiségekre vonatkozóan) a jelen szerződésben rögzített képletek alapján 15 év időtartamra energiaszolgáltatási( fűtés-hűtés, meleg víz) szerződés köt a műszaki átadás-átvételi eléjárást lezáró jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg, amelyet vevő már most tudomásul vesz. Eladó vagy az általa kijelölt gazdasági társaság az ingatlan közös tulajdonban maradó részének a Társasház-a jogerős használatba vételi engedély kiadásakor történő bejegyzéséig, illetőleg bejegyzésétől üzemeltetés céljából, a jelen szerződésben rögzített képletek alapján, 15 éves határozott időtartamra, energiaszolgáltatási szerződésben és üzemeltetési szerződésben vállalja működtetni a Társasháztulajdont Alapító Okirat II/A pontjában rögzített közös tulajdonban maradó vagyontárgyakat, melyhez Vevő már most hozzájárul. Az Eladó az energiaszolgáltatási szerződés megkötésekor aktuális energiaárakat elszámolási képletbe behelyettesíti, azt a szolgáltatás megkezdésekor közli a Vevővel, illetve a használatbavételi engedély jogerőre emelkedése után megalakuló Társasházzal és azt kifüggeszti. D : A gáz energia díja a 24/2008. (VIII.31) KHEM rendelet szerint a lakossági <20m3 gázmérővel rendelkezőknek megállapítva (3.113 Ft/MJ). Hkd: Az éves közüzemi díja a 24/2008. (VIII.31) KHEM rendelet szerint (5940 Ft), melynek az egy hónapra eső része (495 Ft). Efd: Elosztási forgalmi díj a 24/2008. (VIII.31) KHEM rendelet szerint (7.65 Ft/m3) F: A szolgáltató által közzétett Nm3-re vonatkoztatott gáz energia egyenérték (34 MJ/m3). Qf: Az elfogyasztott fűtési hőmennyiség a tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépházból kilépési ponton mérve, az aktuális tárgyhavi mérőállás értékéből kivonva az előző havi mérőállás leolvasott értékét (kwh).

15 15 Qh: Az elfogyasztott hideg hőmennyiség a tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépházból kilépési ponton mérve, az aktuális tárgyhavi mérőállás értékéből kivonva az előző havi mérőállás leolvasott értékét (kwh). Ti: A vízmű által biztosított víz belépési hőmérséklete a hőcserélő előtt (Celsius) To: A tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépházból kilépési ponton mért vízhőmérséklet ( Celsius). Vkd: A víz közüzemi nettó díja, mely tartalmazza a víz és csatorna díjat. A víz fajhője : 4200 J/kg/K fizikai mennyiség ( 4.2 MJ/m3/K). 1 kwh = 3,6 MJ A számítási képletekben lévő redundáns zárójelek, a képlet értelmezését szolgálják. A hideg energia számításánál használt 2,842 jóságfok a TRANE által gyártott 70 kw hűtőteljesítményű folyadékhűtő gyári teljesítmény adatainak az átlaga Használati melegvíz: A használati melegvíz árát a víz és csatornadíj, valamint a melegítés energia költsége együttesen határozzák meg. A használati melegvíz víz és csatornadíj ára a mindenkori víz-csatorna közüzemi szolgáltató által érvényesített árból és a melegítés költségének együttes összegéből képezett ár. A víz- csatorna közüzemi szolgáltató ára módosítás nélkül kerül számlázásra, míg a melegítéshez szükséges gázmennyiség, a mindenkori lakossági gázár 10%-kal csökkentett áron kerül számlázásra. Képlet: A használati melegvizet a tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépház kilépési pontján felszerelt mérőórák közbeiktatásával mérjük. 1MJ (díja) = D + Efd / F (95 %-os hatásfok figyelembevételével) HMV hődíja/m3= 4.2 x ( 1,05 x ( D + Efd / F) x ( To Ti ) A 10 % kedvezménnyel csökkentett használati melegvíz hődíja: ( 4,2 x ( 1,05 x ( D + Efd / F ) x ( To Ti )) x 0,9 HMV bruttó díja/m3=((4,2 x(1,05x(d+efd / F )x( To Ti ))x0,9 +Vkd)x áfa + ( Hkd ) x áfa (a havi fogyasztási számlához kerül hozzáadásra) Fűtési energia: A fűtési energia a külön tulajdoni hányad belépési pontján mért, és felhasznált hőmennyiség/ kwh egységben kifejezve/. Egységára a lakossági gáz egységára alapján számítandó a hatásfok és 10 % árengedmény figyelembevételével.

16 16 Képlet: A fűtési energia a külön tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépház kilépési pontján felszerelt hőmennyiségmérők közbeiktatásával mérjük és regisztráljuk kwh egységben kifejezve 1 kwh (díja)>= 3,6 x D + 3,6 x Efd / F A fűtési rendszerre számított átlagos 95 %- os hatásfok figyelembe vételével: 1 kwh (díja)>= 3,78 x ( D + Efd / F ) A nettó havi fűtési költség megállapítása az alábbiak szerint történik: Havi nettó díj= Qf x 3,78 x ( D + Efd / F ) + Hkd A 10 % kedvezménnyel csökkentett havi nettó díj : Havi nettó díj/10%/= ( Qf x 3,78 x ( D + Efd / F ) + Hkd ) x 0,9 Fizetendő havi bruttó díj: Havi bruttó díj= (( Qf x 3,78 x ( D + Efd / F ) + Hkd ) x 0,9 ) x áfa Hűtési energia: A hűtési energia a külön tulajdoni hányad belépési pontján mért, és felhasznált hőmennyiség/ Kwh egységben kifejezve/. A hűtési energia egységár meghatározás alapját a folyadékhűtővel előállítható hűtési hőmennyiség képezi. Számítása az ehhez szükséges elektromos áram 10%-kal csökkentett villamos energia egységáron. Képlet: A hűtési hideg energiát a külön tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépház kilépési pontján felszerelt hőmennyiségmérők közbeiktatásával mérjük és regisztráljuk kwh egységben kifejezve: Havi bruttó díj = (( lakossági nettó áramdíj x Qh / 2,842) x 0,9)x áfa Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó energiaszolgáltatással kapcsolatos berendezései nem képezik részét az ingatlan vételárának, és Eladó külön beruházás keretein belül valósítja azt meg 15 éves megtérülés keretein belül. Az ingatlan energia szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki berendezések és ahhoz kapcsolódó ingatlan rész az Eladó külön tulajdonát képezi. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a társasház alapító okirat szerint közös tulajdonba nem kerülő a Ciemme Kft kizárólagos tulajdonában maradó- 8/A/1., 8/A/4., 8/A/9. hrsz. alatt albetétesítésre kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiségek cím alatt 24.,27.,28., sorszám alatt megjelölt helyiségeket a beépített gépészeti berendezésekkel együtt a társasház tulajdonában- a társasház

17 17 tulajdonos vevők tulajdonában- adja legkésőbb a műszaki átadás-átvételétől számított 15 éven belül. A társasház tagjai ezen albetétek- a beépített gépészeti berendezésekkel együtt vételárát az energiaszolgáltatási szerződésben megjelölt szolgáltatási díjak megfizetésével egyidejűleg a szerződésben rögzített képletek alapján, folyamatos részletfizetés útján a mindenkori jegybanki alapkamattal növelve fizetik meg a Ciemme Kft részére a Ciemme Kft energiaszolgáltatási számlájával egyidejűleg kibocsátott vételárrész fizetési számlája alapján, valamint a társasházi közös költség fűtési és melegvíz szolgáltatási részének a Ciemme Kft részére történő megfizetése útján legfeljebb 15 év alatt. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a műszaki átadás-átvételi időpontjáig elkészíti, elkészítteti és aláírja az eladó és a vevő (vevők) között az energiaszolgáltatási (fűtés-hűtés, melegvíz) gépészeti berendezések és azok elhelyezését, üzemeltetését biztosító 8/A/1, 8/A/4, 8/A/9 hrsz. alatt albetétesítésre és ingatlan nyilvántartási bejegyzésre kerülő ingatlanoknak a vevők közös tulajdonába adására irányuló szerződést, valamint azon okiratok aláírását is amelyek biztosítják a vevők részére 8/A/1, 8/A/4, 8/A/9 hrsz. alatti ingatlanokra és az azokban található gépészeti berendezésekre a vevők tulajdonszerzését azon esetben, amennyiben a Ciemme Kft az energiaszolgáltatási szerződés teljesítésére bármely okból képtelenné válna vagy ellene csőd, felszámolási eljárás megindítására kerülne sor, vagy jogutód nélküli megszűnését eredményező végelszámolási eljárását indítana. Amennyiben a Társasház eláll a szerződéstől a vevők 8/A/1, 8/A/4, 8/A/9 hrsz. alatti ingatlanok és az azokban található gépészeti berendezések tulajdonjogának az előirányzott 15 év előtti megszerzése okán kötelesek a részletfizetésből még hátralévő hátralékos vételárat a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegével egy összegben megfizetni az eladó Ciemme kft vagy jogutódja részére, melynek fejében megszerzik a tulajdonjogot 8/A/1, 8/A/4, 8/A/9 hrsz. alatti ingatlanokon és az azokban található gépészeti berendezéseken. Szerződő felek rögzítik, hogy az eladó jelenlegi információi alapján az energiaszolgáltató (fűtési-hűtési, melegvíz ellátó) berendezések, valamint az azok elhelyezését biztosító épületrészek bekerülési költsége- mely a tulajdonjog átadási ügyletben vételárnak minősül- nettó Ft összegre becsülhető. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a pontos bekerülési értéket a vevők által kontrolálható módon a 11. pontban megjelölt szerződés és egyéb okirat tervezetek elkészültéig írásbeli dokumentum formájában a vevők rendelkezésére bocsátja. Eladó jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy ha az Eladó csőd-vég-, felszámolási eljárás alá kerül, akkor az eladó tulajdonát képező energiaszolgáltatással kapcsolatos berendezések és az ahhoz kapcsolódó ingatlan részek a tulajdonosok és a Társasház-a jogerős használatba vételi engedély kiadásakor történő bejegyzéstől,- tulajdonába kerülnek, kártérítés jogcímen. Egyéb kártérítési kötelezettség eladót nem terheli a Vevőkkel és Társasházzal -a jogerős használatba vételi engedély kiadásakor történő bejegyzéstől - szemben. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázaton kíván részt venni. Amennyiben az eladó a pályázat keretében vissza nem térítendő forráshoz jut, úgy ennek eredményeként csökkenhet a felek közötti vételárként megjelölt előzetesen becsült Ft összegre vetített 15 éves

18 18 megtérülési idő, az energia szolgáltatásához szükséges gépészeti berendezések tekintetében. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert összeg pályázat szerinti felhasználása esetén a megtérülési idő, és a vételárként megjelölt előzetesen becsült összeg csökkentésére vonatkozó módosításokat elkészíti és aláírja Nyilatkozatok: 11.3.Eladó és Vevő kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok és ügyletkötési jogosultságukban korlátozva nincsenek, az Ingatlan értékesítésre illetve ingatlan vételre vonatkozó jogosultságukat tulajdoni lappal, cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal igazolják Szerződésmódosítás: Jelen szerződés a felek egyetértésével csak írásban módosítható. A vételár esedékességének és megfizetésének módjára irányuló módosítás a UniCredit Bank Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával hatályos. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2.) pontban megjelölt adatokat (pontosított alapterület, tulajdoni hányad) a megvalósult állapotnak megfelelően közösen módosítják, ide értve az Alapító okirat esetleges módosítását is, vagy az Alapító okirat módosulásának, Eladó általi egyoldalú módosításának tudomásul vételét is. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés a Felek által történt aláírásával az Ingatlannal kapcsolatos minden korábbi esetlegesen létrejött, akár írásbeli megállapodásuk hatályát veszti és jelen szerződésben foglaltak lépnek a helyébe Érvénytelenség: A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem hat ki a szerződés egészére és ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a jelen szerződés megkötésénél irányadó akaratuknak megfelelően fognak haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni Meghatalmazás, jogi képviselet: A jelen szerződés aláírásával Felek meghatalmazzák Dr.Dégi Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró Dr.Dégi Orsolya ügyvédet (4025 Debrecen,Piac u. 3. 6/64) e szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és az ingatlannyilvántartásba való benyújtásával, az illetékes hatóságok előtti teljes jogkörű képviselettel Vegyes rendelkezések: Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés egy eredeti példányát és másolati példányokat a UniCredit Bank Zrt-nek a jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd megküldjön. A felek az eredeti

19 19 szerződések átvételét a jelen szerződés aláírásával elismerik. Felek jelen okiratot egyben tényvázlatnak tekintik Jelen szerződés csak a mellékleteit képezik az 1.)-6.) sorszám alatt felsorolt mellékletek, azok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Felek megállapodnak, hogy a földhivatali iratokhoz a mellékletek közül az SZMSZ-t,és Házirendet és Társasház Alapító Okiratot csatolják Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Társasházi törvény és a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag írják alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd előtt. Budapest, CIEMME Kft.. Kft Eladó Vevő Képv: B Tóth Csaba és Papp István ügyvezetők Képv:.. ügyvezető Készítettem és Budapesten -án ellenjegyzem:... Dr.Dégi Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró Dr.Dégi Orsolya ügyvéd Mellékletek: 1.sz. melléklet: Társasházi Alapító okirat szöveges része, SZMSZ, Házirend 2.sz. melléklet: Tulajdoni lap 3.sz. melléklet: Parkoló alaprajz 4.sz. melléklet: Műszaki jellemzők 5.sz. melléklet: Közös költség előzetes kalkulációja 6.sz. melléklet: Készültségi szintek

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött,

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, egyrészről: I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (900 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

VILLA PORT RESORT. TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 5. számú módosítása

VILLA PORT RESORT. TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 5. számú módosítása 1 VILLA PORT RESORT TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 5. számú módosítása I. Alulírott egyszemélyi alapító tulajdonosa a Balatonföldvár 8. hrsz. alatt felvett Balatonföldvár, Rákóczi u. 5. sz. alatt fekvő

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

VILLA PORT RESORT. TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú módosítása

VILLA PORT RESORT. TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú módosítása 1 VILLA PORT RESORT TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú módosítása I. Alulírott egyszemélyi alapító tulajdonosa a Balatonföldvár 8. hrsz. alatt felvett Balatonföldvár, Rákóczi u. 5. sz. alatt fekvő

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 6/2014.(1.16.) számú határozata a 296/2013.(XII.19.) számú határozattal kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 154/1998. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Repülõtér adásvételi szerzõdése jóváhagyásáról A Közgyûlés A Nyíregyházi Repülõtér tulajdonjoga megszerzésére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 280/2006 Melléklet: 5 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/906-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: F HOUSE Kft. Opciós Szerződésének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-9/2015. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Magyarországi Németek

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről a TerraZóna Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszám: 01-09-737496, adószám: 13481953-2-43, KSH-szám: 13481953-7012-113-01,

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 11-09-013351 székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6. adószáma:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám:9033-7/2014. Javaslat a 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez

Részletesebben

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november havi ülésére

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november havi ülésére Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben