INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; képviselik együttesen: B Tóth Csaba és Papp István ügyvezető), mint eladó - a továbbiakban: Eladó másrészről... Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál nyilvántartott, cégjegyzék szám:. statisztikai szám:.., adószám:. ; székhely:.., képviseletében:.. ügyvezető, és mint vevő - továbbiakban: Vevő - között az alábbi feltételek szerint: I. Bevezetés 1.1. Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a balatonföldvári 8. helyrajzi számon nyilvántartott, Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u. 5. szám alatti, 1777 m2 alapterületű telekingatlan és ezen a telekingatlanon Eladó VILLA PORT RESORT megnevezéssel továbbiakban: VILLA PORT RESORT apartmanokból, és egyéb kiszolgáló egységekből álló épületet kíván felépíteni a balatonföldvári Önkormányzat által kiadott /2008 sz. jogerős építési engedély alapján Az Eladó tulajdonjogát hiteles tulajdoni lap másolattal igazolta, melyen megállapítható, hogy az Eladó tulajdonjoga az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzésre került. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó az Ingatlanra a balatonföldvári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály /2008. számú jogerős építési engedély tervrajzának megfelelően a társasház alapítási szándékot alapító okiratba foglalta, és ezen alapítási szándék az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet tulajdoni lap III. részén feljegyzésre kerül. (a továbbiakban: Társasház ). A Társasház bejegyzésére azt követően kerülhet sor, hogy az ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedélyt kiadják és az jogerőre emelkedik. A feljegyzett társasház alapítás kihat arra is, aki később az ingatlanra jogot szerez. A Felek a feljegyzés jogi tartalmáról való kioktatást megértették, és tudomásul vették, jelen szerződést ennek figyelembevételével kötik meg. Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Társasház Alapító Okirat szöveges részének másolati példányát, amelynek átvételét Vevő jelen szerződés aláírásával elismeri. (1. számú melléklet) Az Alapító Okirat mellékletét képező alaprajzokba Vevő jogosult betekinteni Vevő a tulajdoni lap másolatának (2. sz. melléklet) átvételét jelen szerződés aláírásával elismeri és kijelenti, hogy az azzal kapcsolatos tájékoztatást a tulajdoni lapon történő bejegyzésekre vonatkozóan megértette, és tudomásul vette. Az ingatlan e szerződés VII. fejezetében részletezetteken túlmenően per-, teher és igénymentes.

2 Vevő tudomásul veszi, hogy a jogerős használatbavételi engedély kiadásáig a társasházi albetéteket a jogszabály szerint nem lehet az ingatlan-nyilvántartásban megnyitni, ezért az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapján több széljegy található, amely széljegyek az apartmanház egyes albetétei vonatkozásában létrejött adásvételi szerződések bejegyzési kérelmei, illetve az Unicredit Bank Zrt. és a vevőket finanszírozó egyéb pénzintézetek jelzálogjogainak és vételi jogainak bejegyzési kérelmei, illetve ezek törlési kérelmei. II. A szerződés tárgya 2.1. Az Eladó eladja, a Vevő 1/1. tulajdoni arányban kulcsrakész állapotban megvásárolja az 1.1.) pontban meghatározott ingatlanon felépítésre kerülő és a földhivatali nyilvántartásban feljegyzésre kerülő Társasház Alapító Okirat (továbbiakban: Alapító okirat ), valamint az annak mellékletét képező alaprajzok szerinti, a.) az Alapító okirat szerint.. m2-es apartmant a közös tulajdonból hozzá tartozó./..-ed tulajdoni hányaddal (az ezen alpontban feltüntetett üdülő - a továbbiakban Üdülő - helyrajzi száma az albetétek megnyitását, illetve a társasház megalapítását követően balatonföldvári,././... postacíme: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u.5....emelet..szám valamint b.) az Alapító okiratban /. sorszámú Előkert osztatlan közös tulajdonban áll és az Előkertben lévő tulajdoni hányad a Vevőt kizárólagos használatára jogosítja fel. A kizárólagos használat- jog jogosultjai használati jogosultságukat az önálló külön tulajdoni egység ingatlannal együtt ruházhatják át, a használat-jogot saját maguk, vagy velük élő családtagjaik szükségleteit meg nem haladó mértékben gyakorolhatják, e jog gyakorlása másnak át nem engedhető ( önállóan nem forgalomképes ). Azon önálló külön tulajdoni egységek - albetét mindenkori tulajdonosai az Előkert használója nem jogosult azt bekeríteni, lefedni, sövénnyel vagy más egyéb módon azt elválasztani. c.) az Alapító okiratban /. sorszámú Oldalkert osztatlan közös tulajdonban áll és az Oldalkertben lévő tulajdoni hányad a Vevőt kizárólagos használatára jogosítja fel. A kizárólagos használat- jog jogosultjai használati jogosultságukat az önálló külön tulajdoni egység ingatlannal együtt ruházhatják át, a használat-jogot saját maguk, vagy velük élő családtagjaik szükségleteit meg nem haladó mértékben gyakorolhatják, e jog gyakorlása másnak át nem engedhető ( önállóan nem forgalomképes ). A földszinti lakás -albetét mindenkori tulajdonosai az oldalkert használója nem jogosult bekeríteni, lefedni, sövénnyel vagy más egyéb módon azt elválasztani, tárolás céljára hasznosítani, azon kerti sütő, grillező, vagy más egyéb tárgyat berendezést elhelyeznie. Nem jogosult a ház tulajdonosainak megtiltani, hogy ott alkalomszerűen eljárjanak, illetve köteles tűrnie, hogy az oldalkertbe növényeket telepítsenek, gondozzák, füvet nyírjanak.

3 3 d.) az Alapító okiratban P/.. sorszámú parkolóhely osztatlan közös tulajdonban áll és a parkolóban lévő tulajdoni hányad a Vevőt P/.. számú parkoló férőhely (a továbbiakban parkoló férőhely ) kizárólagos használatára jogosítja fel. A kizárólagos használat- jog jogosultjai használati jogosultságukat a 2.1.a.) pontban meghatározott önálló külön tulajdoni egység ingatlannal együtt ruházhatják át, a használat-jogot saját maguk, vagy velük élő családtagjaik szükségleteit meg nem haladó mértékben gyakorolhatják, e jog gyakorlása másnak át nem engedhető ( önállóan nem forgalomképes ). Azon önálló külön tulajdoni egységek - albetét mindenkori tulajdonosai a kültéri gépkocsi parkolóhely használója nem jogosult azt bekeríteni, lefedni, sövénnyel vagy más egyéb módon azt elválasztani. A Parkoló férőhely jelen szerződés (3. számú mellékletét) képező rajzon pirossal került bejelölésre, amely e szerződés későbbi részében: Parkoló megjelöléssel szerepel. A 2.1. a.b.c.d.) pontokban foglalt Üdülő, Előkert, Oldalkert, Parkoló férőhely továbbiakban Ingatlan -ként kerül a szerződésben megjelölésre. a 2.2. A társasház közös tulajdonában maradó vagyonrészek a Társasházi Alapító Okiratban kerülnek felsorolásra. A 2.1 pontban meghatározott Üdülő a társasház bejegyzését követően, önálló tulajdoni lapokon kerül az ingatlan-nyilvántartásban megjelölésre Az Üdülő, műszaki jellemzőiket a jelen szerződés (4. sz. melléklete) tartalmazza. A Üdülő alapterület alatt a szerződő felek a társasházi üdülő apartman vakolatlan falai által határolt területet értik. Vevő kijelenti és elismeri, hogy jelen szerződéshez 4. sz. mellékletét kézhez kapta, az Ingatlanra vonatkozó műszaki tartalom előtte ismert és elfogadott. Vevő kijelenti, hogy megtekintette a telekingatlant, a vétel tárgyát képező Ingatlan terveit és a folyamatban lévő építési engedélyezési eljárás dokumentumait és ezekről részletes tájékoztatást kapott. Vevő kijelenti, hogy a szerződés és mellékletei, valamint az Eladó tájékoztatása teljes mértékben az elvárásait tartalmazzák, kifejezetten ezek ismeretében és tudatában vásárolja meg az Ingatlant. 2.4.) A 2.1. pontban megjelölt Ingatlan alapterületére vonatkozó adatok minden esetben nettó alapterületet jelentenek, amely területek a kiviteli terv alapján a vakolatlan falközök távolsági méreteiből kerültek kiszámításra. A Felek tudomásul veszik, hogy a megállapított műszaki tartalom beleértve a megjelölt alapterület nagyságokat és méreteket - a kivitelezés alatt kis mértékben (+/-2%- al) változhat.

4 4 Amennyiben méretpontosítás válik szükségessé és ennek következtében a Vevő tulajdonába kerülő Üdülő alapterülete 2%-nál nem nagyobb mértékben módosul, úgy ez a módosulás a vételárat nem érinti és nem eredményezi annak megváltoztatását. Amennyiben a felépített Üdülő alapterülete több mint 2%-al tér el a szerződésben megjelölt nagyságtól, a Felek a vételárat arányosan növelik, illetve csökkentik, az ezen a mértéken felüli eltérés figyelembevételével. A különbözet elszámolására az utolsó vételárrészlet kifizetésekor kerül sor. Amennyiben a szerződésben a tulajdoni hányadok a használatba vételi engedély megszerzéséig megváltoznak, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen szerződést e tekintetben szükség szerint módosítják Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan eladásának teljesítési dátuma a birtokba adás napja. Az Eladó köteles a használatbavételi engedélyezési eljárást lefolytatni és az azzal járó teljes költséget megfizetni. Eladó vállalja a társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének lebonyolítását. III. A vételár 3. A szerződő felek a vétel 2.1.) pontban meghatározott tárgyának kölcsönösen kialkudott vételárát a következők szerint határozzák meg: Az ingatlan nettó vételára:.,- Ft A jelen hatályos 25%-os Általános Forgalmi Adó összege:,- Ft Mindezek alapján a vétel jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan teljes vételára tehát:..-ft, azaz 00/100 Forint. A számlázott, építési szerelési munkával létrehozott üdülő ingatlan az ÁFA törvény a alapján fordított adózás hatálya alá tartozik, így az áfa bevallása és elszámolása a Vevő által kiadott nyilatkozat alapján a Vevő kötelezettsége. IV. A vételár megfizetése 4.1. A vételár megfizetése a következők szerint esedékes: a.) Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az ingatlan vételárából nettó.ft,- azaz.. 00/100 - forintot foglalóként készpénzben megfizeti eladó részére. Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk szerint, ha a szerződést teljesítik, a foglalót a vételárba be kell számítani, ha pedig a foglaló beszámításra nem alkalmas, vagy a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a

5 5 foglaló visszajár. Felek tudomásul veszik továbbá, hogy a Ptk (1) bekezdése szerint a teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni, illetőleg a foglaló kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, a kártérítésbe azonban a foglaló összege beszámít. Erre figyelemmel kijelentik, hogy foglalóra vonatkozó szabályokat megismerték, és jogkövetkezményét tudomásul veszik. b.) A vételárból további nettó.- HUF, azaz.. Forint az ingatlan 90%-os készültségi fokánál, esedékes átutalásos proformaszámla alapján eladó bankszámlájára történő átutalással, mely készültségi fokot a projektért felelős műszaki vezető írásban igazol. Az írásos igazolást eladó megküldi vevőnek, és a vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni a vételárrészletet eladó részére. A b, pont esetében a teljesítés napjának a készültségi fok igazolásának napja minősül. c.) A vételárból további nettó...-huf, azaz.. Forint az ingatlan műszaki átadás-átvétele napján esedékes, átutalásos proformaszámla alapján eladó bankszámlájára történő átutalással, mely műszaki átadás-átvételt a projektért felelős műszaki vezető írásban igazol. Az írásos igazolást eladó megküldi vevőnek, és a vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni a vételárrészletet eladó részére. Teljesítésnek a műszaki átadás-átvétel napja számít. d.) A vételárból további nettó.- HUF, azaz. Forint az ingatlan Használatbavételi engedély első fokú határozatának kiadása után esedékes. A Használatbavételi engedély első fokú határozatát eladó megküldi vevőnek, és a vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni a vételárrészletet eladó részére. Teljesítésnek a Használatbavételi engedély első fokú határozat kiadásának napja számít. e.) A vételárból további nettó.- HUF, azaz.forint az ingatlan Használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követően a alábbiak szerint esedékes. A jogerős Használatbavételi engedélyt eladó megküldi vevőnek, és a vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni a vételár utolsó részletét eladó részére. Teljesítésnek a jogerős Használatbavételi engedély Vevő részére történő megküldésének illetve átadásának napja számít. Felek az egyértelműség kedvéért a 6.számú mellékletben határozzák meg az egyes készültségi szintek műszaki tartalmát.

6 6 Vevő vállalja, hogy konkrétan a 4.1.(b,c,d,e,) pontokban meghatározott összeget a meghatározottak szerint az Eladó részére átutalja. A felek rögzítik, hogy Vevő fizetési kötelezettsége a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifizetett foglaló összegén felül - fentieknek megfelelően nettó..- HUF azaz harmincmillió-egyszázhúszezer Forint tekintetében áll fenn, amely összeget a Vevő magyar forintban köteles átutalni Felek megállapodnak abban, hogy a fizetés napjának az a nap tekinthető, amikor az összeget az Eladó bankszámláján jóváírják. Felek rögzítik, hogy Vevő határidőben tesz eleget fizetési kötelezettségének abban az esetben, ha a határidő utolsó napján visszavonhatatlan átutalással átutalja az esedékes vételárrészletet Eladó bankszámlájára A Vevő tudomásul veszi, hogy az általa befizetett összegek után kamat nem illeti meg A felek kifejezetten kizárják azt, hogy Vevő a jelen szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségével szemben bármilyen, az Eladóval szembeni esetleges követelését beszámítsa. Vevő ezen kijelentése nem jelenti azt, hogy Vevő a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő kifogásolási jogáról, illetve kötbérigényéről lemond. Felek rögzítik, hogy késedelmes teljesítés esetén Eladó napi Ft késedelmi kötbért köteles megfizetni Vevőnek a teljesítés napjáig. Vevő tudomásul veszi, hogy pénzintézeti kölcsön igénybevétele fizetési kötelezettségét tekintve az eladó részére pénzügyi hátrányt nem okozhat, a kölcsön folyósításának esetleges elutasítása a vevőt nem mentesíti ezen szerződésben, illetve az ezzel egyidejűleg megkötésére kerülő vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése alól. Amennyiben a vevő vételár-fizetési kötelezettségét nem teljesíti határidőre, köteles a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő késedelmi kamatot fizetni az eladónak. V. Fizetési késedelem 5.1. Amennyiben a Vevő a bármelyik vételárrésznek megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamára, a számlán feltüntetett esedékességi határidőtől számítandóan a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles, az Eladó esetleges egyéb igazolt kárainak megtérítési kötelezettségétől függetlenül.

7 Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, úgy az a Vevő súlyos szerződésszegésének minősül és Eladó minden külön felszólítás, valamint az érdekmúlás bizonyítása nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni az elállását írásban közölni Vevővel és alkalmazni a 4.1.) pontban meghatározott foglalóval kapcsolatos szabályokat, egyidejűleg köteles a Vevő által addig a foglaló összegén felül kifizetett vételárelőleget, valamint más jogcímen kifizetett összegeket visszafizetni Vevő részére. Eladó a fent meghatározott eredeti állapot helyreállítása esetén és annak igazolása mellett jogosult az ingatlannyilvántartásból töröltetni a Vevő érdekében feljegyzett tulajdonjog fenntartás tényét. Ebben az esetben,- illetve abban az esetben is ha a vevő eláll a szerződéstől- a Vevő a foglalót elveszti, a foglalón felül a Vevő által kifizetett vételár részt akkor köteles Eladó visszafizetni, amikor az ingatlant harmadik személy részére értékesítette és az új tulajdonos által fizetett vételárból köteles azt visszafizetni kamatmentesen Felek megállapodnak abban, hogy ha a szerződés meghiúsulásáért a Vevő a felelős, akkor a Vevő által megfizetett foglaló nem minősül foglalónak,és ebben az esetben a foglaló összegét az Eladó jogosult bánatpénz jogcímén megtartani. VI. Tulajdon átruházás 6.1. Az Eladó a vételár teljes megfizetéséig fenntartja magának az ingatlan tulajdonjogát. Eladó a vételár Vevő részéről történő hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül külön nyilatkozatban hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba vétel jogcímén 1/1tulajdoni arányban bejegyzésre kerüljön, valamint a tulajdonjog fenntartás ténye törlésre kerüljön Eladó a tulajdonjogát fenntartva e szerződés aláírásával csak ahhoz járul hozzá, hogy a tulajdonjog fenntartással történő eladás jogi ténye az ingatlannyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. (Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény Inyttv 17. (1) bek. r/ pontja alapján.) A feljegyzés hatálya azonos a szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalommal. A tulajdonjog megszerzésekor Vevő tulajdonjoga a fenti feljegyzés rangsorában kerül bejegyzésre Vevő a szerződés szerinti elszámolás megtörténtének feltételével kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd bármely fél elállása esetén Eladó képviseletében egyoldalú kérelemmel kérje az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjog fenntartásról szóló széljegy vagy a tulajdonjog fenntartás bejegyzésének a törlését Az Eladót semmiféle felelősség nem terheli, amennyiben a Vevő hibájából a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyzik be, beleértve azt is, ha a jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd írásban felszólítja Vevőt, hogy valamely okiratot pótoljon, egyéb szükségszerű jogcselekményt megtegyen, de ennek Vevő nem tesz eleget, vagy Vevőt nem lehet elérni a jelen szerződésben rögzített címén.

8 8 VII. Az Ingatlan terhei 7.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a VILLA PORT RESORT részben külső erőforrás igénybevételével épül, melyre tekintettel az Eladó hitelt vesz fel a UniCredit Bank Zrt-től. Ennek biztosítékaként jelen szerződésben megjelölt Ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban a UniCredit Bank Zrt. javára a felvett hitel erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog kerül bejegyzésre. Ezen túlmenően biztosítékként a UniCredit Bank Zrt. vételi joga is kikötésre kerül, mely jog szintén bejegyzésre kerül. Jelen szerződésben meghatározott Ingatlan teljes vételárának megfizetésével egyidejűleg az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálogjog és vételi jog törlésével kapcsolatban a jelen szerződésben meghatározott, az adásvétel tárgyát képező és önálló tulajdoni külön lapon nyilvántartásra kerülő Ingatlan tekintetében legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül eljár a UniCredit Bank Zrt.-nél a törlési engedély kiadása iránt. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a UniCredit Bank Zrt.-vel esetlegesen megkötendő jelzálogjogot és vételi jogot alapító Megállapodásban a UniCredit Bank Zrt. kifejezetten kötelezettséget vállalt arra, hogy a teljes vételár megfizetése esetén a fenti jogok törlésére vonatkozóan törlési engedélyt bocsát ki az Eladó részére. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a törlési nyilatkozat másolatát a Vevő kérésére Vevőnek megküldi, vagy átadja Az Eladó tájékoztatja továbbá Vevőt, hogy a megépülő apartmanok Vevőinek finanszírozására megállapodást köt a UniCredit Bank Zrt-vel. A UniCredit Bank Zrt. az adósoknak nyújtott egyedi hitelek finanszírozásának biztosítására jelzálogjogot fog kikötni. Az elidegenítési és terhelési tilalom ezeknek a hiteleknek a biztosítására szolgál és ennek bejegyzésére az adósok tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg kerül sor A Vevő a tulajdoni illetőségével az évi CXXXIII. tv., valamint a szerződés (1.számú melléklet) Alapító Okirat és általában a társasház tulajdonostársi viszonyból folyó jogok korlátai között szabadon rendelkezhet, azzal a korláttal, hogy az Eladót a (CIEMME Kft.-t), vagy az álltala megnevezett céget/személyt elővásárlási jog illeti meg ingatlanrésze vonatkozásában A fentieken túlmenően az Eladó szavatosságot vállal a jelen szerződésben meghatározott Ingatlan per-, teher- és igénymentességéért. Eladó kijelenti, hogy a teljes vételár hiánytalan megfizetését követően harmadik személynek nem lesz olyan joga az ingatlanon, amely korlátozná, vagy akadályozná, hogy Vevő az ügyleti ingatlan 1/1 arányú per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát szerezze meg Eladó az egyértelműség kedvéért kijelenti, hogy a szerződés 7.1. és 7.2. pontjában megjelölt UniCredit Hungary Zrt. bankkal a beruházás finanszírozására irányuló projektfinanszírozási szerződés nem került aláírásra, ezért a 7.1. és 7.2. pont valamint a projektfinanszírozással kapcsolatos egyéb szerződési rendelkezések (1.4,11.4, pontban

9 9 foglaltak) jelenleg hatálytalanok. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a projektfinanszírozással kapcsolatos 7.1. és 7.2. pontok valamint a projekt finanszírozással kapcsolatos egyéb rendelkezések (1.4,11.4, pontban foglaltak) az Eladó és az UniCredit Hungary Zrt bank között projektfinanszírozási szerződés aláírásával lép hatályba azzal a kikötéssel, hogy az Eladó a szerződés aláírását követő 3 napon belül köteles a szerződés másolatát, vagy annak a vevő jelen szerződéssel szerezett jogait is érintő részeit tartalmazó másolatát a Vevő részére átadni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vételárat a projektfinanszírozási szerződésről a fentiek szerint történt eladói tájékoztatás időpontjától a szerződésben megjelölt fizetési kötelezettségeket a fedezeti számlára kell teljesíteni. Ennek bekövetkezéséig a vevő az eladó UniCredit Hungary Bank Zrt: sz. számlájára köteles teljesíteni a szerződésben megjelölt fizetési kötelezettségeit. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az UniCredit Hungary Zrt Bank és közötte esetlegesen létrejövő projekt finanszírozási szerződésben szerepelni fog az UniCredit Hungary Zrt Bank kötelezettségvállalása arra, hogy projekt finanszírozás esetén mentesíti vevő tulajdoni hányadát ás társasház alapító okirat szerinti albetétjét a projektfinanszírozási szerződés alapján az ingatlanra bejegyzett jelzálog, vételi jog alól, s kiadja a vevő részére a jelzálog, vételi jog részleges törlésére irányuló földhivatali átvezetésre alkalmas formátumú okiratot, nyilatkozatot, amennyiben a vevő a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek a szerződésben megjelölt módon eleget tett. VIII. Birtokbaadás: 8.1. Az ingatlan műszaki átadás átvételére legkésőbb napjáig kerül sor. Eladó a jelen szerződés II.) pontjában meghatározott Üdülőt és Parkolóhely férőhelyet a műszaki átadás-átvétel és Használatbavételi engedély hatósági eljárás megindítását követően bocsátja Vevő birtokába, amennyiben a jelen szerződés 3.) pontjában meghatározott teljes vételárat és minden az építkezéssel felmerülő kapcsolódó költséget, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített, Eladó által jelen szerződéshez mellékelt előzetes kalkuláció (5.számú melléklet) alapján megállapított hat havi előre fizetendő közös költséget kaucióként hiánytalanul és határidőben megfizette az Eladó részére. Az előzetes kalkulációban megjelölt költség nemek és azok mértéke változhat a jogerős használatbavételi engedély kiadását követően megalakuló Társasház döntésének megfelelően. A pontos, havi közös költség összegét az albetétesítést követően a Társasház fogja megállapítani szavazással, ezt követően felek a befizetett kaució összegét ennek megfelelően módosítják. A szerződés mellékletét képező műszaki leíráson a vevő legkésőbb napjáig kérhet változtatást, amely határidőig, ha a vevő írásban nem nyilatkozik, akkor a hallgatást eladó úgy tekinti, hogy az eredeti műszaki leírásnak megfelelően kell az ingatlant megépítenie. Abban az esetben, ha a

10 10 műszaki leíráson a vevő változtatni kíván, akkor köteles a változtatással felmerülő költségeket előre megfizetni eladó részére, azaz a tervezés módosításának díját, anyagköltséget, egyéb munkadíjat, stb. Eladó a műszaki átadás-átvétel, illetve a birtokbaadás vonatkozásában előteljesíthet. A birtokbaadás várható időpontja előtt 15 naptári nappal Eladó értesíti Vevőt, hogy az értesítésben megjelölt időpontban az Ingatlant megtekintheti és esetleges észrevételeit a Felek által közösen felvett Hibajegyzékben rögzíttetheti. Az értesítésben megjelölt időpont elmulasztása esetén Vevő kizárólag a birtokbaadási eljáráson a birtokbaadási jegyzőkönyvben - közölheti észrevételeit. Az Eladó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy amennyiben a 8.1./ pontban meghatározottak alapján nem teljesít szerződésszerűen úgy a késedelem idejére napi 5000 Ft- azaz Ötezer forint késedelmi kötbért fizet meg a Vevőnek Vevő a birtokbaadástól kezdődően szedi az ingatlan hasznait és viseli az ingatlannal kapcsolatban felmerülő terheket, valamint a kárveszélyt. 8.3.A birtokbaadás vonatkozásában vis majornak minősül, különösképpen, de nem kizárólagosan háború, földrengés, államcsőd, árvíz, súlyos természeti csapás, téli kivitelezés időre eső technológiai feltételek betartásából eredő csúszás, az ellátásban és az alapanyagok biztosításában felmerülő országos hiány, sztrájk stb. Felek megállapodnak abban, hogyha a fentiekben részletezett, bármely ok miatt az eladó nem tudja a műszaki átadás-átvételt teljesíteni legkésőbb napjáig, akkor arról legkésőbb 2010.április 15. napjáig értesíteni köteles a Vevőt, és ebben az esetben eladót kötbér fizetési kötelezettség nem terheli. Ez esetben eladó jogosult további 30 nappal meghosszabbítani az átadás-átvétel időpontját, amelyről szintén értesíti a vevőt Vevő a rendeltetésszerű használatra alkalmas Ingatlan birtokbavételét nem tagadhatja meg. Amennyiben a Vevő ezt megtagadja, akkor is beállnak a birtokbavételhez kötött jogkövetkezmények (kárveszély átszállása, fizetési esedékesség stb.). Rendeltetésszerű használatra alkalmas az Ingatlan, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak: - az Ingatlan műszaki átadás-átvétele igazoltan lezárult, (tehát a közművek átadása megtörtént; - ha a közös helyiségek festése, mázolása, burkolása megtörtént, - az Ingatlan falai le vannak festve, nyílászárók be vannak szerelve, hideg- és meleg burkolatok elkészültek, fűtés üzemképes, szanitercsaptelepek felszerelésre kerültek - a pinceszint belső felületképzése megtörtént, nyílászárók be vannak szerelve. - társasházi szolgáltatások működőképesek (liftek,üzemeltetési szolgálat, uszoda).

11 Vevő vállalja, hogy a birtokbaadást követő 15 napon belül a közüzemi fogyasztásmérőket, a jegyzőkönyvben rögzített állásokkal saját nevére átíratja, és ezt az Eladó felé igazolja. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó csak a Birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzített mérőóra állás szerint az Őt terhelő fogyasztást fizeti meg a közüzemi szolgáltató (vagy a díjbeszedéssel megbízott) felé. Abban az estben, hogy ha vevő nem íratja át a fenti határidőben a közüzemi fogyasztásmérőket, akkor eladó jogosult helyette és nevében eljárni ebből a célból,és amelyre vonatkozó meghatalmazást felek jelen okiratban aláírásukkal elismerik és nyugtázzák. Ebben az esetben a késedelmes átírás miatt vevőnek kell megfizetnie eladó részéről felmerülő károkat és költségeket Az Ingatlan birtokbaadásáról a Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel (a továbbiakban: Birtokbaadási jegyzőkönyv), melyben rögzíteni kell a Lakás közüzemi óráinak állását. A birtokbaadáskor a szerződő felek hibajegyzéket vesznek fel, amelyben rögzítenek minden olyan hibát, amelynek kijavítása sürgősen, 30 napon belül meg kell, hogy történjen, illetve az egyéb hibákat, amelynek kijavítására azonban egy év áll rendelkezésére az Eladónak. A Birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásával Vevő bizonyítja, hogy az Eladó a jelen szerződést teljesítette a Birtokbaadási jegyzőkönyvbe foglalt hibák kijavításán és az esetleges rejtett hibák kijavításán felül más kötelezettsége Eladónak a jövőben nincsen. Amennyiben vevő nem jelenik meg a birtokbaadáskor, úgy távollétében is birtokba adható az ingatlan, azzal, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyvet az eladó készíti el és írja alá, amelyet írásban megküld vevő részére. Vevő távollétében megtartott birtokbaadást úgy kell tekinteni, hogy vevő elfogadta a birtokbaadási jegyzőkönyvbe foglaltakat és azzal kapcsolatosan észrevétele nincsen A jegyzőkönyv aláírásától számított 1 éven belül Vevőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy milyen hibák azok, amelyek a birtokbaadáskor aláírt hibajegyzékben szerepeltek, de nem lettek kijavítva, illetve a szavatosság alapján kijavítandó olyan hibák listáját kell ekkor megadnia Vevőnek, amely hibák a birtokbaadáskor felvett hibajegyzékbe azért nem szerepeltek, mert azok a Ptk. szerint rejtett hibák voltak és ezeket a birtokbaadáskor még felismerni szakértőnek sem lehetett. Ha a birtokbaadási jegyzőkönyv dátumát követő egy éven belül vevő írásban nem nyilatkozik arról, hogy a hibák nem lettek kijavítva, akkor felek úgy tekintik, hogy eladó részéről a hibák maradéktalanul kijavításra kerültek Az Eladó nem felel semmilyen olyan kárért, amely abból adódik, hogy Vevő a birtokbaadást követően beépít bármilyen dolgot az ingatlanba, és amely beépítés következményeként kár keletkezik, függetlenül attól, hogy maga a beépítés vagy a beépített dolog okozta a kárt, illetve függetlenül attól, hogy Vevő az ingatlant rendeltetésellenesen használja. A Birtokbaadási jegyzőkönyvvel együtt az Eladó átadja az Ingatlan kezelési, karbantartási útmutatóját. (a továbbiakban: Kezelési, Karbantartási Útmutató). A Kezelési, Karbantartási Útmutatóban foglaltak megszegéséből származó kárért Vevő felelősséggel tartozik. IX. Kézbesítés

12 Valamely Félnek tett és a 9.2. pontban megjelölt címre postai úton, fax útján,vagy ban küldött bármilyen nyilatkozatot érvényesen tett és kézbesített nyilatkozatnak kell tekinteni, (a) ha azt személyesen vagy gyorsposta útján kézbesítik, az adott Félnek vagy kézbesítési megbízottjának történő átadás időpontjában; (b) ha tértivevényes ajánlott levélben kézbesítik, a tértivevény aláírásakor (c) egyéb esetekben a jogszabályokban meghatározottak szerint, figyelemmel a 9.2. pont rendelkezéseire Vevő által megjelölt pontos kézbesítési név és cím,faxszám, cím,telefonszám:., vevő mindenkori székhelye a kézbesítési cím, jelenleg.. Amennyiben ezen Vevő által megadott cím ismeretlen vagy elégtelen és így a kézbesítés eredménytelen, a kézbesítés jogkövetkezményei a küldemény e megjelöléssel való visszaérkeztét követő 8 napon kézbesítettnek minősül. X. Szavatosság Eladó szavatosságot vállal a kivitelezési munkák I. o. minőségéért. Az Eladó szavatossági felelősségére a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak A Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel tárgyát képező Üdülőre (Parkolóhely férőhelyre) nézve a kivitelező társaságot az 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet szerint az épület műszaki átadásától, átvételétől, számított három évig kötelező jótállás terheli. Ennek értelmében Vevő az Ingatlan birtokbavételétől a birtokbavétellel egyidejűleg átvett jótállási jegyen feltüntetett időpontig a lakásban fellelhető hibákat, hiányosságokat közvetlenül a kivitelezővel közölheti a jótállási jegyhez mellékelt, a kivitelező vállalat által elkészített jótállási szabályzat szerinti helyen, módon és időben A Vevő köteles tűrni, hogy az átadás-átvételt követő egy éven belül az Eladó a vállalkozók bevonásával az épületre, illetve a lakásokra nézve megtartsa az ún. egy éves utó-felülvizsgálati helyszíni eljárását. Ezen a Vevő tartozik részt venni, a lakásba való bejutást biztosítani és az Eladó előzetes értesítésében részletezett feltételek mellett a hibafelvételi eljáráson közreműködni. Ezen közreműködési kötelezettség elmulasztása a Vevő részéről jogvesztéssel jár. Vevő köteles teljes körű felelősségbiztosítást kötni az ingatlanra Adók, illetékek: XI. Egyéb rendelkezések:

13 13 A jelen szerződésben szabályozott adásvétellel kapcsolatos mindenkori illetékek és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a Vevőt terhelik. Felek megállapodnak abban, hogy albetétesítést követően is eladót elővásárlási jog illeti meg. A szerződő felek kijelentik, hogy a vonatkozó adó- és illetékjogszabályok rendelkezéseit ismerik, ezen szabályok tekintetében az ellenjegyző ügyvédtől megfelelő kioktatást kaptak Társasház: Eladó tájékoztatja Vevőt arról, hogy az Alapító Okiratot a földhivatalhoz már benyújtotta, és a társasház-alapítás ténye az ingatlan-nyilvántartásban feljegyzésre került Vevő kijelenti, hogy mindaddig, míg a Társasház az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre nem kerül és a teljes ingatlan közös tulajdonban van az Eladó által a továbbiakban értékesítendő tulajdoni hányadok tekintetében az elővásárlási jogával sem most, sem a jövőben élni nem kíván és ezen nyilatkozatát szükség szerint külön okiratban is megerősíti Felek e szerződéshez csatolják 1. sz. mellékletként az Alapító okirat és annak mellékletiet (SZMSZ és a Házirend) egy példányát. Vevő kijelenti, hogy az Alapító Okiratot, az SZMSZ-t és a Házirendet megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Vevő már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben az alakuló közgyűlés összehívásáig az Alapító Okirat bármilyen módosítására lenne szükség, azt az Eladó, mint egyszemélyi alapító - a Vevő irányába történő előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítésének feltételével - végrehajtsa. Vevő - elszámolási igény nélkül - kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az Alapító Okiratot módosítsa, a közös tulajdon arányát megváltoztassa, a közös tulajdon egyes területei vonatkozásában kizárólagos használati jogot állapítson meg és azt értékesítse a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzítetteken felül mindaddig, amíg a Vevő által megvásárolt ingatlan területe a jelen szerződésben megengedett nagyságnál nem nagyobb mértékben változik A Vevő hozzájárul, hogy az Eladó, ill. az általa kijelölt közös képviselő a Társasház alakuló közgyűléséig a társasház képviseletében teljes körűen eljárjon, a Társasház működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges szerződéseket megkösse. Az Eladó jogosult a közös képviselő kijelölésére és díjazásának megállapítására. Eladó kijelenti, hogy az általa megválasztott közös képviselő a Társasház nevében megkötésre kerülő szerződéseknél a tőle elvárható gondossággal fog eljárni és a költségek optimális kialakítására fog törekedni Vevő tudomásul veszi, hogy az Alapító Okirat szerint jelen szerződésben meghatározott Üdülő ingatlan kizárólag üdülés és magán céljára használható, bérbe nem adható a Társasházi közgyűlés ¾-es hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben a vevő a jogsértő állapot megszüntetésének napjáig a havi közös költség tízszeres mértékét köteles megfizetni, amelynek elmaradása

14 14 esetén az közös költség módjára behajtható. Az ingatlan utazási iroda részére való bérbeadás útján nem hasznosítható Amennyiben bármely oknál fogva a Társasház nem kerül ingatlannyilvántartási bejegyzésre, a Vevőt az osztatlan közös tulajdonban maradó ingatlanból megillető (e szerződéssel megszerzett) tulajdoni hányad megegyezik e szerződés 2.1. pontjában meghatározott tulajdoni hányaddal Eladó már most tájékoztatja Vevőt, hogy egyedileg kialakított energia rendszer alapján a fűtési hűtési energiát, valamint a használati melegvizet a talajhőből és talajvízből mint megújuló energia forrásokból hőszivattyúk közbeiktatásával kerül előállításra. Az épület hőközpontjában előállított fűtési meleg és hűtési hideg energia, valamint a 43C -os használati melegvíz, csővezeték hálózaton jut el az egyes tulajdoni hányadok belépési pontjain elhelyezett fogyasztásmérőkig, ahol energia-szolgáltatási szerződés keretében kerül átadásra az alábbi elszámolási módozatok/képletek szerint Eladó vállalja, hogy a Vevővel és a társasházzal ( a közös tulajdonú helyiségekre vonatkozóan) a jelen szerződésben rögzített képletek alapján 15 év időtartamra energiaszolgáltatási( fűtés-hűtés, meleg víz) szerződés köt a műszaki átadás-átvételi eléjárást lezáró jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg, amelyet vevő már most tudomásul vesz. Eladó vagy az általa kijelölt gazdasági társaság az ingatlan közös tulajdonban maradó részének a Társasház-a jogerős használatba vételi engedély kiadásakor történő bejegyzéséig, illetőleg bejegyzésétől üzemeltetés céljából, a jelen szerződésben rögzített képletek alapján, 15 éves határozott időtartamra, energiaszolgáltatási szerződésben és üzemeltetési szerződésben vállalja működtetni a Társasháztulajdont Alapító Okirat II/A pontjában rögzített közös tulajdonban maradó vagyontárgyakat, melyhez Vevő már most hozzájárul. Az Eladó az energiaszolgáltatási szerződés megkötésekor aktuális energiaárakat elszámolási képletbe behelyettesíti, azt a szolgáltatás megkezdésekor közli a Vevővel, illetve a használatbavételi engedély jogerőre emelkedése után megalakuló Társasházzal és azt kifüggeszti. D : A gáz energia díja a 24/2008. (VIII.31) KHEM rendelet szerint a lakossági <20m3 gázmérővel rendelkezőknek megállapítva (3.113 Ft/MJ). Hkd: Az éves közüzemi díja a 24/2008. (VIII.31) KHEM rendelet szerint (5940 Ft), melynek az egy hónapra eső része (495 Ft). Efd: Elosztási forgalmi díj a 24/2008. (VIII.31) KHEM rendelet szerint (7.65 Ft/m3) F: A szolgáltató által közzétett Nm3-re vonatkoztatott gáz energia egyenérték (34 MJ/m3). Qf: Az elfogyasztott fűtési hőmennyiség a tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépházból kilépési ponton mérve, az aktuális tárgyhavi mérőállás értékéből kivonva az előző havi mérőállás leolvasott értékét (kwh).

15 15 Qh: Az elfogyasztott hideg hőmennyiség a tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépházból kilépési ponton mérve, az aktuális tárgyhavi mérőállás értékéből kivonva az előző havi mérőállás leolvasott értékét (kwh). Ti: A vízmű által biztosított víz belépési hőmérséklete a hőcserélő előtt (Celsius) To: A tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépházból kilépési ponton mért vízhőmérséklet ( Celsius). Vkd: A víz közüzemi nettó díja, mely tartalmazza a víz és csatorna díjat. A víz fajhője : 4200 J/kg/K fizikai mennyiség ( 4.2 MJ/m3/K). 1 kwh = 3,6 MJ A számítási képletekben lévő redundáns zárójelek, a képlet értelmezését szolgálják. A hideg energia számításánál használt 2,842 jóságfok a TRANE által gyártott 70 kw hűtőteljesítményű folyadékhűtő gyári teljesítmény adatainak az átlaga Használati melegvíz: A használati melegvíz árát a víz és csatornadíj, valamint a melegítés energia költsége együttesen határozzák meg. A használati melegvíz víz és csatornadíj ára a mindenkori víz-csatorna közüzemi szolgáltató által érvényesített árból és a melegítés költségének együttes összegéből képezett ár. A víz- csatorna közüzemi szolgáltató ára módosítás nélkül kerül számlázásra, míg a melegítéshez szükséges gázmennyiség, a mindenkori lakossági gázár 10%-kal csökkentett áron kerül számlázásra. Képlet: A használati melegvizet a tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépház kilépési pontján felszerelt mérőórák közbeiktatásával mérjük. 1MJ (díja) = D + Efd / F (95 %-os hatásfok figyelembevételével) HMV hődíja/m3= 4.2 x ( 1,05 x ( D + Efd / F) x ( To Ti ) A 10 % kedvezménnyel csökkentett használati melegvíz hődíja: ( 4,2 x ( 1,05 x ( D + Efd / F ) x ( To Ti )) x 0,9 HMV bruttó díja/m3=((4,2 x(1,05x(d+efd / F )x( To Ti ))x0,9 +Vkd)x áfa + ( Hkd ) x áfa (a havi fogyasztási számlához kerül hozzáadásra) Fűtési energia: A fűtési energia a külön tulajdoni hányad belépési pontján mért, és felhasznált hőmennyiség/ kwh egységben kifejezve/. Egységára a lakossági gáz egységára alapján számítandó a hatásfok és 10 % árengedmény figyelembevételével.

16 16 Képlet: A fűtési energia a külön tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépház kilépési pontján felszerelt hőmennyiségmérők közbeiktatásával mérjük és regisztráljuk kwh egységben kifejezve 1 kwh (díja)>= 3,6 x D + 3,6 x Efd / F A fűtési rendszerre számított átlagos 95 %- os hatásfok figyelembe vételével: 1 kwh (díja)>= 3,78 x ( D + Efd / F ) A nettó havi fűtési költség megállapítása az alábbiak szerint történik: Havi nettó díj= Qf x 3,78 x ( D + Efd / F ) + Hkd A 10 % kedvezménnyel csökkentett havi nettó díj : Havi nettó díj/10%/= ( Qf x 3,78 x ( D + Efd / F ) + Hkd ) x 0,9 Fizetendő havi bruttó díj: Havi bruttó díj= (( Qf x 3,78 x ( D + Efd / F ) + Hkd ) x 0,9 ) x áfa Hűtési energia: A hűtési energia a külön tulajdoni hányad belépési pontján mért, és felhasznált hőmennyiség/ Kwh egységben kifejezve/. A hűtési energia egységár meghatározás alapját a folyadékhűtővel előállítható hűtési hőmennyiség képezi. Számítása az ehhez szükséges elektromos áram 10%-kal csökkentett villamos energia egységáron. Képlet: A hűtési hideg energiát a külön tulajdoni hányad belépési pontján, közös tulajdon esetén a gépház kilépési pontján felszerelt hőmennyiségmérők közbeiktatásával mérjük és regisztráljuk kwh egységben kifejezve: Havi bruttó díj = (( lakossági nettó áramdíj x Qh / 2,842) x 0,9)x áfa Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó energiaszolgáltatással kapcsolatos berendezései nem képezik részét az ingatlan vételárának, és Eladó külön beruházás keretein belül valósítja azt meg 15 éves megtérülés keretein belül. Az ingatlan energia szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki berendezések és ahhoz kapcsolódó ingatlan rész az Eladó külön tulajdonát képezi. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a társasház alapító okirat szerint közös tulajdonba nem kerülő a Ciemme Kft kizárólagos tulajdonában maradó- 8/A/1., 8/A/4., 8/A/9. hrsz. alatt albetétesítésre kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiségek cím alatt 24.,27.,28., sorszám alatt megjelölt helyiségeket a beépített gépészeti berendezésekkel együtt a társasház tulajdonában- a társasház

17 17 tulajdonos vevők tulajdonában- adja legkésőbb a műszaki átadás-átvételétől számított 15 éven belül. A társasház tagjai ezen albetétek- a beépített gépészeti berendezésekkel együtt vételárát az energiaszolgáltatási szerződésben megjelölt szolgáltatási díjak megfizetésével egyidejűleg a szerződésben rögzített képletek alapján, folyamatos részletfizetés útján a mindenkori jegybanki alapkamattal növelve fizetik meg a Ciemme Kft részére a Ciemme Kft energiaszolgáltatási számlájával egyidejűleg kibocsátott vételárrész fizetési számlája alapján, valamint a társasházi közös költség fűtési és melegvíz szolgáltatási részének a Ciemme Kft részére történő megfizetése útján legfeljebb 15 év alatt. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a műszaki átadás-átvételi időpontjáig elkészíti, elkészítteti és aláírja az eladó és a vevő (vevők) között az energiaszolgáltatási (fűtés-hűtés, melegvíz) gépészeti berendezések és azok elhelyezését, üzemeltetését biztosító 8/A/1, 8/A/4, 8/A/9 hrsz. alatt albetétesítésre és ingatlan nyilvántartási bejegyzésre kerülő ingatlanoknak a vevők közös tulajdonába adására irányuló szerződést, valamint azon okiratok aláírását is amelyek biztosítják a vevők részére 8/A/1, 8/A/4, 8/A/9 hrsz. alatti ingatlanokra és az azokban található gépészeti berendezésekre a vevők tulajdonszerzését azon esetben, amennyiben a Ciemme Kft az energiaszolgáltatási szerződés teljesítésére bármely okból képtelenné válna vagy ellene csőd, felszámolási eljárás megindítására kerülne sor, vagy jogutód nélküli megszűnését eredményező végelszámolási eljárását indítana. Amennyiben a Társasház eláll a szerződéstől a vevők 8/A/1, 8/A/4, 8/A/9 hrsz. alatti ingatlanok és az azokban található gépészeti berendezések tulajdonjogának az előirányzott 15 év előtti megszerzése okán kötelesek a részletfizetésből még hátralévő hátralékos vételárat a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegével egy összegben megfizetni az eladó Ciemme kft vagy jogutódja részére, melynek fejében megszerzik a tulajdonjogot 8/A/1, 8/A/4, 8/A/9 hrsz. alatti ingatlanokon és az azokban található gépészeti berendezéseken. Szerződő felek rögzítik, hogy az eladó jelenlegi információi alapján az energiaszolgáltató (fűtési-hűtési, melegvíz ellátó) berendezések, valamint az azok elhelyezését biztosító épületrészek bekerülési költsége- mely a tulajdonjog átadási ügyletben vételárnak minősül- nettó Ft összegre becsülhető. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a pontos bekerülési értéket a vevők által kontrolálható módon a 11. pontban megjelölt szerződés és egyéb okirat tervezetek elkészültéig írásbeli dokumentum formájában a vevők rendelkezésére bocsátja. Eladó jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy ha az Eladó csőd-vég-, felszámolási eljárás alá kerül, akkor az eladó tulajdonát képező energiaszolgáltatással kapcsolatos berendezések és az ahhoz kapcsolódó ingatlan részek a tulajdonosok és a Társasház-a jogerős használatba vételi engedély kiadásakor történő bejegyzéstől,- tulajdonába kerülnek, kártérítés jogcímen. Egyéb kártérítési kötelezettség eladót nem terheli a Vevőkkel és Társasházzal -a jogerős használatba vételi engedély kiadásakor történő bejegyzéstől - szemben. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázaton kíván részt venni. Amennyiben az eladó a pályázat keretében vissza nem térítendő forráshoz jut, úgy ennek eredményeként csökkenhet a felek közötti vételárként megjelölt előzetesen becsült Ft összegre vetített 15 éves

18 18 megtérülési idő, az energia szolgáltatásához szükséges gépészeti berendezések tekintetében. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert összeg pályázat szerinti felhasználása esetén a megtérülési idő, és a vételárként megjelölt előzetesen becsült összeg csökkentésére vonatkozó módosításokat elkészíti és aláírja Nyilatkozatok: 11.3.Eladó és Vevő kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok és ügyletkötési jogosultságukban korlátozva nincsenek, az Ingatlan értékesítésre illetve ingatlan vételre vonatkozó jogosultságukat tulajdoni lappal, cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal igazolják Szerződésmódosítás: Jelen szerződés a felek egyetértésével csak írásban módosítható. A vételár esedékességének és megfizetésének módjára irányuló módosítás a UniCredit Bank Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával hatályos. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2.) pontban megjelölt adatokat (pontosított alapterület, tulajdoni hányad) a megvalósult állapotnak megfelelően közösen módosítják, ide értve az Alapító okirat esetleges módosítását is, vagy az Alapító okirat módosulásának, Eladó általi egyoldalú módosításának tudomásul vételét is. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés a Felek által történt aláírásával az Ingatlannal kapcsolatos minden korábbi esetlegesen létrejött, akár írásbeli megállapodásuk hatályát veszti és jelen szerződésben foglaltak lépnek a helyébe Érvénytelenség: A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem hat ki a szerződés egészére és ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a jelen szerződés megkötésénél irányadó akaratuknak megfelelően fognak haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni Meghatalmazás, jogi képviselet: A jelen szerződés aláírásával Felek meghatalmazzák Dr.Dégi Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró Dr.Dégi Orsolya ügyvédet (4025 Debrecen,Piac u. 3. 6/64) e szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és az ingatlannyilvántartásba való benyújtásával, az illetékes hatóságok előtti teljes jogkörű képviselettel Vegyes rendelkezések: Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés egy eredeti példányát és másolati példányokat a UniCredit Bank Zrt-nek a jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd megküldjön. A felek az eredeti

19 19 szerződések átvételét a jelen szerződés aláírásával elismerik. Felek jelen okiratot egyben tényvázlatnak tekintik Jelen szerződés csak a mellékleteit képezik az 1.)-6.) sorszám alatt felsorolt mellékletek, azok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Felek megállapodnak, hogy a földhivatali iratokhoz a mellékletek közül az SZMSZ-t,és Házirendet és Társasház Alapító Okiratot csatolják Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Társasházi törvény és a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag írják alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd előtt. Budapest, CIEMME Kft.. Kft Eladó Vevő Képv: B Tóth Csaba és Papp István ügyvezetők Képv:.. ügyvezető Készítettem és Budapesten -án ellenjegyzem:... Dr.Dégi Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró Dr.Dégi Orsolya ügyvéd Mellékletek: 1.sz. melléklet: Társasházi Alapító okirat szöveges része, SZMSZ, Házirend 2.sz. melléklet: Tulajdoni lap 3.sz. melléklet: Parkoló alaprajz 4.sz. melléklet: Műszaki jellemzők 5.sz. melléklet: Közös költség előzetes kalkulációja 6.sz. melléklet: Készültségi szintek

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEi (ÁSZF) TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAKÁSINGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak.

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak. A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014.március 15.napját megelőzően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Hatályos: 2008. augusztus 1-től TARTALOM JEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Ügyfelek... 4 3. Az Üzletszabályzat

Részletesebben