PILINGER ERZSÉBET SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PILINGER ERZSÉBET SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETBEN"

Átírás

1 PILINGER ERZSÉBET SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETBEN Bár az előtti időszakban a magyar színtéren számos társadalom-, illetve rendszerkritikus mű jött létre, sőt a művészeti szféra egyenesen a második nyilvánosság terepévé vált. Ám az ezt követő évtizedben St. Auby Tamás tevékenységének kivételével sem a hétköznapok eseményeire, folyamataira közvetlenül reagáló, sem a társadalmi nyilvánosság különböző szintjeit, intézményeit és vonatkozási rendszereit vita tárgyává tévő művek nem jellemzőek, a politikai eseményekre utalók, vagy azokra reagálók pedig még kevésbé. S bár az 1993-ban lezajlott Polifónia projekt épp a társadalmi kontextusra mint médiumra alapuló munkák létrejöttét ösztönözte, és tette lehetővé, a kilencvenes években csak néhány művész és művészcsoport (pl. Nemes Csaba, Kis Varsó, Big Hope) munkájában volt jelen folyamatosan szociális vonatkozás. A kérdésre, hogy mi lehet az oka mindennek, válaszolni csak széleskörű a korszakot meghatározó művész-életműveket kiállításokat és publikációkat érintő alapkutatások eredményeinek elemzése után lenne lehetséges, ennek hiányában viszont nem alakult ki a témáról szakmai konszenzus. Számos elképzelés létezik, amelyek közül néhány artikulálódott is Nemes Csabának a Képzőművészeti Egyetem honlapján közzétett, A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása című DLA értekezése kapcsán. St. Auby Tamás véleménye szerint A társadalmi-politikai kérdésekre reflektáló művészek mindig mindenhol kisebbségben vannak. Forgács Éva viszont a korábbi időszak determinációinak ellenhatásaként értékeli, hisz a nyolcvanas évek előtt lényegében minden mű politikai lázadás volt, s elképzelhető, hogy ettől a helyzettől való önkéntelen menekülésként értelmezhető az apolitikusság. Ez a fordulat érzékelhető azáltal is, hogy a nyolcvanas évek elejétől a kilencvenes évek közepét követő időszakig számos művész fiktív figuraként hozta létre bizonyos munkáit azaz nem saját maga foglalt állást, hanem egyfajta vágyott szerepbe helyezkedett, vagy inkább a mögé bújt, de a rendszerváltást megelőzően személyes és társadalmi állásfoglalást egyaránt tükröző művek jöttek így létre, viszont azt követően az egyéni identitásra vonatkozók ból két példát is említhetünk, mégpedig Drozdik Orsolyáét, aki pszeudoperszoná -ját Edit Simpson 17. századi tudósnőként konstituálta Kaland a Technos Dystopiumban című művében, ill. Pauer Gyula, Érmezei Zoltán, Rauschenberger János közös példáját, akik P.É.R.Y. Puci fiktív tájképfestő alakjában közösen jelentek meg festősegédjükként Pucival, egy kismacskával, akit felfedezőként határoztak meg, együtt létrehozva kilenc nagyméretű, a Dráva-partot, azaz a határon túli területet mint érintetlen és elérhetetlen tájat ábrázoló panoráma -képet, s e nagyszabású és nagyvonalú gesztus indirekt politikusságát és iróniáját talán nem szükséges részleteznünk. A kilencvenes évek első felében a fiktív figurán keresztül való munka stratégiája továbbra is előremutatónak tűnt, hisz ilyen fiktív alak oevre-je Monique L-é is, akinek a köpenyébe Szépfalvi Ágnes, Nemes Csaba és Szoboszlai János bújt, akik a reprezentáció különböző szintjei kialakításának feladatait megosztva dolgoztak (festészeti munka, művészlegenda-képzés és kommunikáció területeit). Ám itt már nem a sűrített és a személyes szintet meghaladó vélemény-megjelenítés funkcióját jeleníti meg a fiktív figura mint forma, hanem a képzőművészeti színtér kontextusának, ill. hatásainak felmérésére szolgál. Konkrét jelentést nyer így a hármas művészettörténész tagjának, Szoboszlainak Nemes Csabának dla-dolgozatában említett kérdésére adott válasza, miszerint A fiatal művészek esetében az önmeghatározás, a művészlétnek mint olyannak a meghatározása, a művészszerep új definícióinak kialakítása volt a programja a `90-es években. Ám ezek után, épp egy évtizeddel az emblematikus Polifónia projekt (A társadalmi kontextus mint médium a kortárs magyar képzőművészetben, 1993) után, mégis változás következett be, s a nemzetközi művészeti szcénában egy addigra már meghatározóvá vált gondokozásmód, a szociális érzékenység több fiatal alkotó munkájában nem csak észrevehetővé vált 2003 táján, hanem egy addig búvópatakként létező áramlatként tört felszínre. Mindez viszont nemcsak egy-egy mű vagy projekt kapcsán mutatkozott meg, hanem a kiállítások szintjén is megjelent ez a szemléletmód. Mégpedig leghatározottabban az egy kísérleti projekt eredményeként bemutatott Demo című kiállítással a Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben, amely azon túl, hogy bemutatkozási lehetőségét kívánt adni a szociális kérdésekkel foglalkozó műveknek, egyúttal a kortárs képzőművészet társadalom-formáló szerepének lehetségességével is foglalkozott. Az azóta eltelt idő alatt a szociális érzékenység mint irányultság a magyar színtéren is határozott tendenciává vált, ám ezen belül a radikalizálódás irányába mutató folyamat bontakozott ki. A Kis Varsónak a társadalmi nyilvánosság különböző szféráit, intézményeit és a hozzájuk kapcsolódó vonatkozási rend-

2 szereket vita tárgyává tévő munkáitól eltekintve eleinte nem provokatív munkákról volt szó, de lassan mégis változás következett be. Létre jött néhány, a közelmúltban lejátszódott és a jelenben zajló folyamatokra, szituációkra reflektáló alkotás, a legutóbbi időszakban, 2006-tól kezdve pedig megjelentek a kifejezetten politikai témájúak és hangvételűek is például Nemes Csaba, Kaszás Tamás, Zádor Tamás munkái, illetve ezen a viszonylaton belül még a képzőművészeti szcéna saját működésére reflektálók is. Érdemes talán arra is utalni, hogy eleinte inkább külföldi, vagy a kortárs magyar képzőművészeti szcénán kívülről jövők sajátja ez a szemlélet. Katarina Šević Budapesten élő, szerb származású művész is az elsők egyike, akik intenzíven fordultak társadalmi kérdések felé. Könnyen és gyorsan magyarul című művének témája például délszláv származásával s az itteni beilleszkedését megalapozó nyelvtanulással kapcsolatos. Bár személyes tapasztalaton alapuló, de egyben kollektív problémát a migrációét is felvető, helyspecifikus módon, a bevándorlási hivatalban bemutatott video-installációja egy eredetileg Jugoszláviában 1962 és 1995 között ötször kiadott nyelvkönyv címét kölcsönözte. A könyvben a három utánnyomást követően az ötödik kiadásban a már megváltozott körülményeknek megfelelően kicserélték a képeket, de a szövegeknek csak kis részét írták át. Šević a nyelvkönyv párbeszédeinek mesterkéltségét video-filmjében a látvány szintjén is hangsúlyozza: a szereplőket ő is közéjük tartozik ismert budapesti helyszíneket felhasználó, de más léptékű háttér előtt jeleníti meg, s így iróniával kezeli a szituációk életidegenségét és személytelenségét. Más munkáikban szociális vagy történelmi témákat feldolgozó művészek, például Eperjesi Ágnes, Csáki László. Pálfi Szabolcs pedig az Iparművészeti Egyetemi tanulmányait követően kapcsolódtak a képzőművészeti színtérhez. Az utóbbi két fiatal Egerszalók címmel készített szubjektív dokumentum-filmje itt váltotta ki ugyanis a legintenzívebb reflexiókat. A részben animációs szubjektív dokumentum film egy véletlenszerűen létrejött, s kultikus hellyé vált gyógyfürdő történetét az ott dolgozók elbeszélését rögzítve idézi fel. Interjúalanyaik arcát nem látjuk, nem személyük lényeges, hanem inkább az, hogy egy legenda fenntartói. Miközben beszélnek, a fürdő egészét bemutató animáció jelenik meg, utalva a jelenség fiktív vonásaira is. A fürdőzőket viszont valóságos személyként, fekete-fehér filmen örökítik meg. A rajzfilm formát általában az alkotók a realitás határait túllépő dolgok esetében választják, a dokumentumfilmet pedig többnyire akkor, ha a valóságot kívánják bemutatni. Egy áldokumentum-filmhez a legjobban illő megoldás tehát a két forma együttes alkalmazása. A hetvenes években próbálkoztak már a dokumentarista hangfelvételekhez társított rajzfilmmel, s a műfajt néprajzi animációnak nevezték. Pálfi Szabolcs is ezt a módszert használta A busz című filmjének elkészítéséhez, amelyet méltatói animációs áldokumentumfilmként határoznak meg. A vidéki közlekedés jellegzetes járműve, a sárga busz köré szerveződik a történet. Észak-Magyarországon elterjed egy, a megállókat figyelmen kívül hagyó, sárga fantombusz híre, amelyet a falusi pletykák a szabadságért harcoló II. Rákóczi Ferenc alakjával hoznak kapcsolatba. Forgatócsoport ered a legenda nyomába, s a falusiakkal interjúkat készít. Pálfi bár mind a rajz, mind a szövegek segítségével hangsúlyozza tipikus vonásakaikat mégsem karikatúraszerűen jeleníti meg őket, hanem a legnagyobb figyelemmel. A fikció és a valóság ilyen ütközése pedig hihetetlenül felvidítóan hat. A Csáki-Pálfi páros következő munkája témájukat itt is a magyar vidéki élet iránti érdeklődésük határozza meg valódi dokumentum-riport. Egy jellegzetes magyar kutyafajta, az agár tartásának történetén keresztül vázolja fel a 20. századi magyar történelem egyes korszakait, s a társadalmi rétegződések komplex rendszerét jeleníti meg. A kutyával közvetlen kapcsolatban állók mellett (tulajdonos, tenyésztő, vadász) azokat is bemutatja, akikre ez a tevékenység közvetetett módon hat, többek között az állatorvost, a kereskedőt. A munka az agár példáján keresztül egy jellegzetesen mai ideológiai konstrukció, a hungarikum, azaz a speciális magyar termék kategóriáját is vizsgálja, közvetve tehát a jelenlegi közgondolkodást is elemzi. S nem meglepő talán az sem, hogy a KÜBA-projektben, amely egy Isztambultól Bécsig haladó hajó útvonala menten szervezett kiállítás-sorozat volt, a budapesti állomás e munka közvetítésével valósult meg. Az említett munkák sajátosságait kiindulópontul véve körülírható a szociális érzékenység -kifejezés: olyan attitűd, s olyan témák iránti érdeklődés, amely történelmi, gazdasági, szociológiai, politikai kérdésekkel kapcsolatos, illetve ezek komplexitásával, s bár gyakran személyes érintettségből származó figyelem indítja el, a személyes réteg is gyakran ugyanolyan intenzív a műben, mint a szociális. Némileg tovább differenciálva mindezt, úgy is fogalmazhatunk, hogy minden, a közszférát, a nyilvánosságot, vallási, etnikai vagy gender-kérdést, érintő s ennek végpontjaként minden közéleti, politikai problémára reagáló munkát így határozhatunk meg. Visszatérve témánk időbeli megragadhatóságáhz elmondhatjuk, hogy a 2003 óta eltelt idő alatt a szociális érzékenység mint irányultság tendenciává vált, s ezen belül a radikalizálódás irányába mutató folyamat bontakozott ki: a Kis Varsó munkáinak kivételével nem túl provokatív művek mellett megjelentek a kifejezetten politikus témájúak és hangvételűek is, ill. a képzőművészeti szcéna saját működésére reflektálók. Ez a folyamat egy eddig itthon kevés figyelmet kapott, illetve részben be sem mutatott műcsoport kap-

3 csán jól érzékelhető: a társasjáték-formát használó, és azt idéző munkák kapcsán viszonylag röviden, de intenzíven áttekinthető. A Hejettes Szomlyazók 1989-ben készült Gazdálkodj okosan című installációját amely a szocialista társadalom és a szocialista művészet ironikus allegóriájaként is értelmezhető (Hornyik Sándor: Avantgárd és popkultúra, in: Gyönyörű ez a mai nap A nyolcvanas és a kilencvenes évek művészete) két felkérés együttesen inspirálta: egyrészt a szentendrei Vajda Lajos Stúdió szabadiskolája hallgatóinak tartandó foglalkozásokra szóló, másrészt Török Tamás felkérése a budapesti Lajos utcai Kiállítóházba tervezett Kék Acél című kiállításon való részvételre, aki címként az ózdi vasművel szemben lévő nagy szocreál étterem nevét választotta. S épp Ózd az egyik sarokpont a szocialista tervgazdálkodás működését modellező a Monopoly szocialista parafrázisaként működő Gazdálkodj okosan című társasjátékban is, amelyet három verzióban is kiadtak ebben az időszakban. A középső, azaz a második játéktábla struktúráját és ábrázolásait követő, workshop keretében megvalósult munkában a játékmező -ket a diákok saját, a témához kapcsolódó élményeiket beépítve ábrázolták, s humoruk a képekhez tartozó szövegekben is meghatározó: gondolhatunk itt a Végre köz-ért egy közért és a Hungaroring-ring-ring feliratokat együttesen megjelenítőre, vagy a Good year -feliratú táblákra. A sarokmezőket a Hejettes Szomlyazók maguk festették nyilvánvaló iróniával, hisz az Aczél György és Sztálin megjelenését egyaránt idéző portré fölé az Ózd a csodák csodája felirat került a Start mezőbe, amelyet a redisztribúcíó szó első három betűjét vörös színnel ábrázoló léc keretez. A szójátékkal jelölt időszak körülményei között elérhető legtöbbet, egy porszívóval és tv-vel felszerelt, minden vágy netovábbjának tűnő, bebútorozott kis lakást, a játék fő célját, ábrázoló mezőt ugyancsak a csoport két tagja Beöthy Balázs és Várnagy Tibor festették meg. A játék eredetijének, a kapitalista berendezkedést és gazdasági működést imitáló Monopoly nagyvonalúbbnak tűnő ingatlanspekulációival szemben az egyéni lét bensőséges, ám kisszerű világa vetül így fel perspektívaként. E kisstílű lét része viszont a Gazdálkodj okosan mini-univerzumában egy utcakő is, ami dobókockaként a szerencse eszköze és közvetítője a játék fiktív szintjén. Valódi dobókocka -ként használva a véleménynyilvánítás, az önvédelem vagy a támadás eszköze is lehet, ám mivel egy háló -ban, a korszak egyik tárgyi szimbólumának is tekinthető műanyag bevásárló szatyorban lapul, nem csak hétköznapi potenciális fegyverként értelmezhetjük, hanem a konzumlétet meghatározó áru szerepét átvett itteni pótlék -ként is. S hogy vásárlás helyett a szocializmus utolsó, s egyben a rendszerváltás első időszakában többnyire a hirtelen megszűnő vagy átalakuló cégek tárgyaiból lehetett bármihez is hozzájutni (minden szinten), azt az installáció létrehozásához használt anyagok beszerzésének módja is mutatja. A szanálások utáni lomtalanításkor az utcára került, s így begyűjtött ládák alját a művészek képalapnak használták. A szögekkel teli felületek a középső mezőn, a lakás ábrázolásánál ezzel indirekt módon az akkor mindennapos, kényszerűségből folytatott barkácsolásra is utalnak, épp mint a bábukat idéző, hullámpapírból készült játékfigurák, amelyek a korszakban megszokott látványnak számító aktatáskás-kalapos férfi és a retikülös néni alakjában jelennek meg. Talált tárgyak egyébként azok a betűk is, amelyeknek feliratként a játék nevét a mű címét kellene a falon félkörívben, az installáció elemeként kiadniuk, ám az akkori feliratokhoz hasonlóan ez is töredékes marad. Az installáció tehát minden aspektusával megvalósulásának körülményeit és idejét, későbbi sorsa pedig az azóta eltelt idő intézményi működésének nehézségeit idézi: a ma a budapesti Ludwig Múzeum tulajdonában lévő műnek valószínűleg az új épületbe költözés során egy része elveszett, egy része sérült. Fel is vetődött a múzeum részéről a kiegészítés-restaurálás szándéka, ám azt követően, hogy a művészek a munka létrehozásáéhoz hasonló workshop kereteit javasolták, s honoráriumot kértek, az elképzelés nem konkretizálódott. Szintén példaértékű, hogy az egyetlen, a még hiánytalan és ép installációt ábrázoló a Művészet 1989/ számában megjelent fotó eredetije, úgy tűnik, szintén elveszett. A Gazdálkodj okosant követően hosszú ideig, több mint egy évtizeden át nem alkalmazza senki a magyar szcénában a társas-játék formát, míg 2002-ben el nem készül Mécs Miklós hasonlóan ironikus Legyen Ön is Messiás című munkája (Jelenleg a Köztes Terek Hordozható Múzeumában, org/). Ám amellett, hogy egy, a rendszerváltást követően megfigyelhető jelenségre, a vallásosság intenzívvé válására utal az elsők között a kortárs magyar képzőművészeti szcénában, címében visszacseng egy világszerte népszerű tv-s vetélkedőé is (Legyen Ön is Milliomos!), s ezáltal ha érintőleg is, de egy másik, komplex jelenséget is idéz. Az elvileg a tárgyi tudást és a vakmerőség és megfontoltság megfelelő kombinációját pénzben jutalmazó játék témáját és visszásságait a populáris film is többször feldolgozta, érintve persze mindebben az esetlegesség faktorának szerepét is. A némileg hasonlóan működő Monopoly-ból is ismert szerencse és meglepetés kártyák különleges változataiként értelmezhetők Mécs Miklósnak az Evangéliumot részletesen feldolgozó játékában a szeretet- és a csodakártyák, ám ezek alapján is nyilvánvaló, hogy ebben a játékokban az utóbb említettekkel épp ellentétben meghatározó a humor. A vízen járás során például a játékos csak egyeseket dobva, óvatosan haladhat, míg a kenyérszaporítás al-

4 kalmával hatot lép. Ám az egyéni sorsra utaló mezőkre lépő játékosnak is van alkalma öniróniára az ottani feliratok kapcsán: Halálfélelem fog el. Menekülni akarsz, de a sorsod elől nem menekülhetsz. Semmi sem lesz. Célunk vagy szerepünk tisztázására is adódik lehetőség, például az Elgondolkozol, van-e értelme egyáltalán megváltani a világot szöveggel ellátott mezőre lépve, mert a játékos háromszor kimarad... Nem véletlen hasonlítja művét Mécs a Monty Python-csoport Brian élete című filmjéhez, hisz ironikus vonásai ugyancsak meghatározók, s hasonlóan ahhoz, ahogy a filmben a groteszk és komikus alaphelyzetet Brian anyja összefoglalja, azaz Ő nem a Messiás, hanem egy nagyon haszontalan fiú, úgy a játékban is vannak hamis próféták és hamis csodák, s olykor egy-egy pozitív esemény a játék szempontjából jóvátehetetlen következménnyel jár ( Megismered Mária Magdolnát. Többé nem akarod megváltani a világot. Kiestél! ), vagy fordítva... S ugyanez igaz a játék kibontakozása és s egyben a sors beteljesülése szempontjából is: a Futóverseny a Golgotán nyertese lesz a Megváltó (a többiek csak latrok), ám a megváltás ára a halál. Egy játék céljaként ugyancsak negatív beteljesülés, ám mind az ironikus, mind a fikció szerinti kontextusban inkább magasabb szinten való újrakezdés is egyúttal. Egy másik játék-objektben viszont kiindulópont, s egyben meghatározó strukturális elem is halál. Egy, a Budapestre a kilencvenes években betelepülő kínaiak végtelen létére reflektáló, s a Die Zeitben megjelent cikk (Christian Schmidt-Häuer: Geheime Stadt an der Donau, 2000) jelentett ugyanis inspirációt a linzi Iparművészeti Egyetemet épp befejező tehát a magyar szcéna szempontjából kívülről jövő két fiatal osztrák művész, Silke Grabinger és Christian Mittermayr számára Budapest Rules! című, ben egy Linzből a Fekete-tengerhez vezető dunai hajóút kapcsán készült munkájához. A szöveg egyik bekezdése lett a játék bevezetője is: Senki sem tudja pontosan, hogy hány kínai él Budapesten. Mindenesetre nagyvonalú becslésekbe lehet bocsátkozni. A rendőrség hivatalosan embert tart nyilván. A Scotland Yard szerint a valószínűbb adat. Az a néhány időközben kiképzett, a kínaiak megfigyelésére szakosodott nyomozó úgy véli: 60 ezren vannak, de azt, hogy hány kínai fejezi be életét Budapesten, még senki sem tudta felbecsülni. Függetlenül attól viszont, hogy természetes halállal halnak meg, netán esetleg gyilkosság áldozatai lesznek a holttesteknek senki sem akadt még nyomára. Már több mint egy évtizede annak, hogy aki meghal, el is tűnik: mindeddig nyomtalanul. Nincsenek kínai temetők Budapesten, és a köztemetőkben sem bukkanhatunk kínai sírkövekre. A klasszikus Monopoly-hoz hasonlóan ebben a játékban is egy-egy terület üzleti potenciáljáért folyik a küzdelem, ám az ott elvárt versenyszellem helyett a játék intuitív szemléletre késztet: célja ugyanis az, hogy egy kínai bevándorló szerepébe lépjünk, s folyamata során egyszerre élhetjük át a hierarchiában való felemelkedés kecsegtető esélyét, ám egyúttal a társadalmi lecsúszás és a halál állandó veszélyét is. A társadalmi ranglétra legalsó fokán álló, illegális cd-sokszorosításából, dobozok készítéséből élő Underdog -ként kezdhetjük játékot, aki kizárólag a X. kerületben, a Négy Tigris piacon és környékén mozoghat. Belőle kereskedő válhat, aki olyan életet él, mint bármelyik budapesti lakos. Mozgástere a város más területeire is kiterjed, ahol áruit eladhatja. Majd az oligarchák vagyonát kezelő titkárrá is léphet elő, s így játékterének határai már Budapest határaival esnek egybe. Megvan a lehetősége, hogy luxuséletet élő oligarchává legyen, aki az egész világot bejárhatja, ám élete kockázatos, s könnyen gyilkosság áldozatává válhat. De a halál itt nem megsemmisülést vagy a játékból való végső kilépést jelent, hanem némi veszteséget jelent a játékos üzleti és társadalmi szerepére vonatkozóan, akinek bár készpénze elvész, létének gazdasági fundamentuma ismét felépíthető. A városlakók számára félig láthatatlan kínai közösség potenciális létmódjait megjelenítő s szociokulturális problémáit, gazdasági felemelkedésének esélyeit ironiával modellező Budapest Rules! mellett városi lét-alternatívák jelennek meg a Big Hope (Erhardt Miklós-Dominic Hislop-Elske Rosenfeld) 2003-ban kezdett, s az évek során Berlinben, Linz-ben, Madridban, Taipei-ben, majd Iaşi-ban megvalósított Monopoly-parafrázis-sorozatában is. Ám már a Commonopoly címben megjelenő, többrétegű szójáték alapján is felsejlik az az ellentmondásosságból és iróniából származó dinamika, ami a munka működését meghatározza. A common angol szó jelentései között az egyik ugyanis a közös, s egy ilyen közös tevékenység s eredmény jön létre, ha a művészek által kezdeményezett helyzetben a kiállítás-látogatók aktívan működnek. Ám a Commonopoly nem igazi társasjáték, hisz egyedül is lehet játszani, s nem abban az értelemben sem, hogy a szabályok helyett instrukciók vannak, amelyek nem egyértelmű helyzeteket s különösen nem kényszerhelyzeteket indukálnak, hanem alternatívák elgondolására és kezdeményezésre, személyes tapasztalatok szerzésére, megosztására sőt együttérzésre és együttműködésre ösztönöznek. Ìgy jöhet létre az a közjó, ami a munka címének a szó jelentéséből adódó további rétege. Ám a common többes számú formájában közgazdasági fogalmat jelöl, s a közvagyon jelentést takarja, ami viszont a monopólium -ot jelentő szóval összevonva a kapitalizmus működésének szempontjából ellentmondásos, vagy inkább azt meghaladó, s egyben egy utópikus elképzelést idéző. A Commonopoly tehát a kapitalizmus verseny-szellemét tükröző játék, a Monopoly-nak a formai-strukturális jellemzőit ki-

5 sajátítva működését teljesen átfordítja: eszközeivel a mainstream kapitalizmussal szembeni gazdasági alternatívák létrehozására, gyakorlására irányítja a figyelmet. Ez az átváltozás hasonló ahhoz bár ellentétes irányú, amikor a Monopoly egyik őse, egy észak-amerikai kvékerek által játszott társasjáték, a Landlord`s Game kisebb átalakulások után saját ellentétévé és utódjává változott. Az eredeti játék ugyanis az ingatlantulajdonlásból és a kapcsolódó adózásból származó meggazdagodást és bérlő státusszal járó kivédhetetlen elszegényedést értette meg játékosokkal, s összefogás kezdeményezését ösztönözte. A kapitalizmus negatív hatását megmutató játék utódja, a Monopoly viszont épp a kapitalizmus legjobb reklámja lett azzal, hogy már a gyerekeknek megtanítja a verseny-szellemet. A Commonopoly ezért paradox módon, hisz az említett társasjátékra reflektál, társasjátékként szándékoltan nem működő, mert ha működne, rögtön azt a versenyszellemet hozná létre, ami ellen szól... Ezzel szemben a lényege bizonyos szintű anarchiához vezető alternatíva, sőt ezek sokfélesége, s ebben az értelemben helyzet-indikátorként határozható meg. Legelőször a projekt egyébként a berlini Hamburger Bahnhof egy kiállításán valósult meg, s alapformája már itt kialakult: egy doboz-szerkezet táblácskákkal, amelyek az adott rész-doboz addigi tartalma alapján létre hozható interakciót magyarázzák el. Ám a szövegek csak kvázi szabály -okat, sokkal inkább helyzeteket vetnek fel a játékos -oknak, amelyeket megvalósítva képzeletbeli életmódváltozást vagy a városi térben létminőség-változást hozhatnak létre. Csoportlétrehozó szerepük is van, hasonlóan azokhoz a berlini ingyenes boltokhoz, vagy még inkább csere-körökhöz, ahol nem pénzért lehet vásárolni, hanem egyfajta belső kredit-rendszerben. A játékban is vannak kreditek és szolgáltatások, amiket meg lehet nyerni, vagy le lehet vásárolni más szolgáltatásokra. Alternatív szívesség-bank alakul így ki, pl. masszázst kaphat a játékos, s cserébe angolórát ad. A munka következő verziója Linzben valósult meg, ám nem épp a várt eredménnyel. A terem közepén elhelyezett Commonopoly-doboz installálásának módja már eleve azt sugallta, hogy a látogatók járják körbe, azaz mintegy kerüljék el... S távolságtartást tapasztalták a művészek a kiállítást megelőzően az utcán is, amikor egy, a munka részének szánt videót próbáltak forgatni, arról kérdezve a járókelőket, hogy milyen alternatív gazdasági modellekről tudnak a környéken. Vagy nem igazán reagáltak, vagy már a kérdést magát is elutasították: még a punk megjelenésű fiatalok reakciója is azt volt, hogy semmi baj sincs a kapitalizmussal. Az ezt követő, máshol létre hozott verziók fogadtatása viszont ezzel épp ellentétes volt. A 2004 decemberében, a Marx Update című kiállításon az Ojo Atomico-ban bemutatott Commonopoly-Madridnál viszont már nem csak a mű tartalma változott, hanem a struktúrája és a doboz-részanyaga is. Ez aztán helyről helyre más lett, időnként a helyszíni körülmények miatt, s a taiwani változat így kartonpapírból készült. Taipeiben a fogadtatás szempontjából alapvetően problémásnak tűnt a helyzet, Erhardt Miklós összefoglalását idézve: Kapitalizmus-kritikát gyakorolni egy olyan országban, ahol gyakorlatilag ez az államvallás, aminek mindenki bigott híve, elég nagy kihívást jelentett a munka működésének szempontjából. Mégis sokakat vonzott a mű (a helyzet), s kínai újságíróknak egy bemutatót is tartott a Big Hope Oliver Resslerrel közösen. Ez kínai fordítással történt, de nagyon jó hangulatban: a játékban megadott feladatoknak megfelően a résztvevők intenzíven masszírozták egymást. A Romániában 2008-ban megvalósult Commonopoly-Iaşi során amivel viszont a legfiatalabb kiállítás-látogató korosztály került minden szinten kapcsolatba az eredeti, hagyományos, múlt századi román Monopoly táblája volta a kiindulópont. Szabályok írására fiatal lányokat kértek, de a saját elképzeléseik szerint, mintha nem is ismernék az eredetieket, azzal a céllal, hogy derüljön ki, hogy hogyan lehet a játékot megreformálni... A következő fázisban mindenki a saját szabályai szerint játszotta le a játékot, s ez nyilvánvalóan harcokhoz vezetett, hisz a szabályok egymásnak ellentmondóak voltak. A munkát aztán az említett eseményekről készült video-felvételt középre elhelyezve installálták, s a lányok írta szabályokat mellékelték hozzá. Hat különféle szabály készült el, bár a művészek több szabálylapot szerettek volna, de elég nehéz volt ilyet írni... Ám a helyzet mégis kiteljesedett azzal, hogy a kiállításra csoportosan érkező diákok aztán rendkívűli intenzitással játszottak. Magyarországon viszont nem valósult meg hasonló szituáció, az érintőlegesen túl nem volt érdeklődés intézményi szinten a kritikus szellemű, s komoly figyelmet igénylő projekt iránt februárjában viszont a Liget Galéria bemutatta Forgács Kristóf, Forgács Bálint és László-Kiss Dezső Feudaly című, az 1989 utáni időszakot konkrét politikai-közéleti események sorával megjelenítő munkáját. Ám a szatirikus véleményt sejtető cím nemcsak középkori állapotbeliként láttatja az előző másfél évtized időszakát, hanem a játékot a Capitaly a Monopoly két világháború között elterjedt magyar változatának parafrázisaként megvalósítva párhuzamot von a közelmúlt és a huszas-harmincas évek időszaka között is. Ez tükrözi is az elterjedt vélekedést, miszerint a mai az akkori neobarokk társadalom újonnan kialakult változata. Az utóbbi kifejezéssel jellemezte Szekfű Gyula az alkalmatlan, múltbeli elképze-

6 léseknek megfelelő álműködéseket generáló politikusok és az ingatlanok birtoklásán alapuló társadalmi hiearchia által meghatározott kort, s nagyon hasonlónak tűnik különösen a Feudaly modelljén keresztül a mostani is... A játék egyébként szándékoltan mint ahogy az egyik szerző el is mondta az emlékezet generátora kíván lenni egy olyan társadalomban, ahol tét nélkül bármi véghez vihető, hisz nincs olyan hatalmas közéleti botrány, amiről mindenki nem feledkezne meg néhány hét alatt. A Manager Magazin (2006/7) újságírójának kérésére a játékot kipróbáló pénzügyi szakemberek, jogászok és egy filozófus úgy beleélték magukat egyébként a közben adódó helyzetekbe, mintha elkeseredve maffia-módszerektől, korrupciótól és jogbizonytalanságtól a valóságban küzdöttek volna, s nem az eseményeket generáló és sűrítő modell-szituációban. A valósághoz hasonlóan viszont a játék nyertese persze nem az, aki a legtöbb készpénzt tudja felmutatni, hanem aki gazdasági potenciál ingatlanok, cégek, s kapcsolatok birtokosa. Szintén a kapcsolatok, s a kapcsolat-rendszereken belül elfoglalt pozíciók meghatározó voltát jeleníti meg a 2008 őszén a Laborban comidas criollas címmel bemutatott kiállítás is, a magyar művészeti szcéna vonatkozásában. A Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének nyári tihanyi művésztelepén létre hozott társasjáték Willi Bongard 1982-es elképzelése alapján készült. A kiállításon is megjelent Capital-Spiel Kunst und Kommerz (Tőke-játék Művészet és kereskedelem) című szövege a játékszabályokkal és a spirális kördiagrammal mint játéktáblával a sikeres művészkarrier terepét és körülményeit jeleníti meg. Mivel a szervezők véleménye szerint a magyar művészeti szcénát ma is ennek a modellnek megfelelő gondolkodásmód határozza meg, a diákok így elkészítették a magyar művészeti színtér mikrovilágára reflektáló változatát. Összeállítottak egy intézménylistát, és újrafogalmazták a társasjáték előny-hátrány kártyáinak szövegét. A diagrammszerű társasjáték-lapot pedig mintegy térképként működtetve az intézmények helyét is bejelölték, s egymáshoz való viszonyukat, pozíciójukat meghatározva komplex rendszert vázoltak fel, átláthatóva téve így a projekthez alapul szolgáló műben is célként meghatározott hírnév biztosításának módját és az azt lehetővé tevő infrastruktúrát. A művészsorsot mint részben előre tervezhető karriert felvillantó elképzelés sok szempontból rendkívül komoly, de némi humort csempész bele maga Bongard már csak azáltal is, hogy a Ne bosszankodj emberke! című, nagyon egyszerű, s pusztán a kockadobás eredeményei szerint működő társasjáték bábuit javasolja a Capital-Spiel figuráiként. A nemzetközi színtéren egyébként is ismert a kortárs művészeti színtér mikrovilágára reflektáló osztrák Eva Grubinger ban készült társasjáték négyeséből, a Hype! Hit! Hack! Hegemony!-ból az első is erre a témára részben a társadalmi beágyazottságára, illetve a szféra legkeményebb verseny-szituációira reagál. Navin Rawanchaikul és Helen Michaelsen német művészettörténész SUPER(M)ART - How to be a Successful Curator? (Super(M)art Hogy legyek sikeres kurátor?) című, először 2004-ben megvalósult munkája pedig jövőbeni a 2054-es évre datált víziót mutat, amely szerint az alkotók a biennálé-ipar jelenségével kapcsolatban ugyanúgy szkeptikusak, mint a művészeti piac instant trendjeivel és a kurátorok tevékenységével, amelyek eredményeként ötven év elteltével a közönség érdeklődése is teljesen megszűnik majd. A társas-játék formájú munkák, vagy társasjáték-szituációban megvalósuló művekre nemzetközi színtéren egyébként korábbi példák is ismertek, s a részletesen elemzett műveket időben megelőző, hasonló szemléletűeket érdemes említeni. Élő bábukká alakultak a közönség közül kikerülő játékosok Öyvind Fahlströmnek, a legtöbb és legkülönfélébb társasjáték objektet létrehozó művésznek a svéd himnusz kezdősorait címül választó Du Gambla, Du Fria (Te ősi, te szabadnak született...) című, a kapitalizmus alaphelyzetetét visszaadó játékinstallációjában, amelyről filmfelvétel is készült. Fahlström egyébként a hetvenes évek elején több a hidegháborús helyzetet modellező, a gazdasági szféra és az egész társadalmi lét összefüggéseinek rendszerére vonatkozó, a Monopoly-t alapul vevő, saját kifejezésével játék-festmény -t készített, amelyekben a C.I.A. működése és harmadik világbelieknek a neo-kolonializmus gyakorlatát folytató hatalmak elleni harca is megjelenik. Ám a játék élményét a politikai miniatür psycho-dráma élményével terhelik meg. Fahlström egyébként fontosnak tartotta kifejteni, hogy társasjáték formában megvalósított munkáinak bár társadalmi s egyúttal gazdasági vonatkozásúak is nincs közük Neumann János és Herman Kahn játék-elméletéhez, hanem inkább John Cage kompozíciós módszerét idézik, s számára ezen festményeinek alapelve a variációk szabadsága és a megjelenés, a lényegi tartalom és a struktúra önkényes állandósága közötti konfrontáció. S bár a játék-elmélet a társadalomtudományok területén a racionális döntéshozatalra vonatkozó, illetve a közgadaságtanban is alkalmazott, matematikai modellek alapján működő teória, az itt tárgyalt művekkel kapcsolatba mégis csak érintőleg hozható. Az említett munkák legfontosabb sajátossága ugyanis talán a közvetlen kommunikációra törekvés, eredménye ennek következtében

7 az átrendeződés, a mozgás, s ennek kapcsán a megértés. Mindez viszont egybevág Gadamernek A szép aktualitásában a játék meghatározásánál felbukkanó elképzeléseivel, aki annak elemeiként a mozgást, a részvételt (participációt), és a megértést a műalkotás megközelítésének folyamatával hozza kapcsolatban. Ebben az értelemben a képzőművészet kontextusában megjelenő, társasjáték formát használó munkák viszont a megértés megközelítés folyamatát kétszeres intenzitással teszik lehetővé. A magyar színtérre még egy munka említésével visszatérve: a személyes sors kihívásait tükröző-modellező játék-objektek témájához kapcsolódik Bortnyik Sándor műveként jelzett ismeretlen provenianciájú Mi lesz veled emberke? című festmény, amely a Budapest Art Fair-en volt kiállítva 2007-ben és 2008-ban is, ám amellyel kapcsolatban adatoknak nem sikerült nyomára akadni. Ha provenianciájára fény derül, lehetséges, hogy igazolódik, hogy magyar művész is készített már 1930 körül társasjáték formájú munkát, méghozzá Hans Fallada regényének címét kölcsönözve. A képzőművészetben nem elsődlegesen használt, a hétköznapi létben viszont megszokott a megértést, s így a kommunikációt ösztönző formát a társasjátékokon túl is gyakran választanak kortárs képzőművészek a legutóbbi időszakban is társadalmi jelenségeket elemző munkáikhoz. Az animációs film formáját használja Nemes Csaba tíz részből álló, Remake című munkájában, amelyben a 2006 őszén a budapesti utcákon történteket idézi fel egy-egy emblematikus kép segítségével. A távolságtartó és ironikus szemléletet már a cím alapján is sejthetjük: egy film remake -je egy múltbeli történetet aktualizál, ám az eredmény többnyire ellentmondásos és csalódást okoz. Nemes így az ötven évvel azelőtti forradalmi események és a 2006 őszén történtek közötti vélt párhuzam ambivalens voltára utal, s mindezt a médium, illetve a technika választásával is hangsúlyozza: a rajzfilm formát választja, amely a realitás határait áthágó dolgok esetében a legalkalmasabb. Munkamódszere pedig tájékozódásunk különböző technikáit és módjait, médiahasználati szokásainkat is modellezi: hírek iránti vágyunkat már nemcsak a tv-híradót nézve vagy internetes hírportálok információival kiegészítve elégítjük ki, hanem már video-megosztó honlapokról is, ahová nem riporterek által felvett anyag kerül, hanem magánszemélyek video-, mobiltelefon-kamerával készített felvételei, amelyeket maguk rögzítettek és a nyilvánossággal is megosztani kívánnak. Nemes a lapokban és a tv-csatornákon látottakon kívül a hasonló anyagokat is archívumként használja, s az így összegyűjtött képeket dolgozza fel saját történetei létrehozására. Ugyancsak az animációs filmek körébe szokás sorolni a báfilmeket is, s ezzel a technikával hozta létre Nemes Állj ide! című, egy erdőkerülő, s az általa falopással gyanúsított roma fiatal párbeszéde által az erősödő nacionalizmus kapcsán kialakuló, klisészerű, ám sajnos a valóságban gyakran kialakuló és beigazodó jelenetét. A bábfilm műfajának használata a fiktivitást hangsúlyozza, s kortárs nemzetközi szcénában más alkotó is élt ezzel politikai vonatkozású, ironikus hangvételű témánál. Ilyen Pedro Reyes Baby Marx című munkája, amelynek során egy vidéki könyvtárban egy politikai filozófiával foglalkozó kötet a mikrohullámú sütőbe bekerül, s a benne szereplő figurák ennek hatására megelevenednek ám az egykor meghatározó teoretikusok és politikusok viszont időben távolról sokszor groteszk figuráknak tűnnek. Ez a bábfilm-forma által meghatározott helyzet Nemes munkájában is érvényesül: a valószerűség-valószerűtlenség relációja is meghatározóvá válik, nyilvánvalóan pedig, hogy mindenki szerepet játszik bizonyos értelemben, hisz az elvárás rendkívül erős pszichés faktor, amelynek többnyire mindenki önkéntelenül megfelelni igyekszik, holott ennek meghaladásával szüntethetné meg a társadalmi patt-helyzetet. Tv-műsor formát választott Gőbölyös Luca Férjhez akarok menni! című, a szerelmi varázs-praktikákba a magyar hajadonokat részletekig beavató munkájához. Az öt epizódból álló főző-show kiegészítve a valós tv-sorozatokhoz is kapcsolódó receptekkel (amelyek nagyméretű, színes fotókként és a szakácskönyvben, az utóbbi években legnépszerűbb könyvtípus formájában is megjelennek) egy kapcsolat egész várható folyamatát modellezi. Az események sorrendisége az epizódok címei szerint: Megtalálni az igazit, Elbűvölni és magunkhoz láncolni, Férjhez menni, Ha elhagy visszaszerezni, és Elveszejteni, ha mégsem kell). Végül pedig emítsünk meg egy röviddel ezelőtt létrejött munkát, Katarina Šević Mesék a bányából című sorozatát. Story-boardjaiban olyan gondolatok és jelképek jelennek meg együtt, amelyek a generációról-generációra, vagy akár nemzetről-nemzetre ismétlődő szerepeket kérdőjelezik meg. Munkájának legemblematikusabb figuráját, a Tűzembert azokról a demonstrálókról mintázta, akik tiltakozásként önmagukat felgyújtva gyakran forradalmi események bevezető időszakát jelzik. Elhangzott Székesfehérváron, az Új Magyar Képtárban, március 24-én

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Virtuális randi-játék lányoknak! Csábításból jeles - 2013-as sajtócsomag

Virtuális randi-játék lányoknak! Csábításból jeles - 2013-as sajtócsomag Virtuális randi-játék lányoknak! A Csábításból jeles egy tizenéves lányoknak szóló virtuális randi-játék. A Japánban kitalált, romantikus online játék (Otome game) mintájára létrehozott randijáték lehetővé

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Foglaltház makettek a képzőművészetben

Foglaltház makettek a képzőművészetben KOTUN VIKTOR Foglaltház makettek a képzőművészetben Ennek a műfajnak definíciója szerint másnak kell mondania magát, mint ami mindenki által tudottan. JIMI HENDRIX Autonómiáról beszélni igencsak ellentmondásos

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Nagy Péter: Fortuna szekerén...

Nagy Péter: Fortuna szekerén... Nagy Péter: Fortuna szekerén... tudni: az ész rövid, az akarat gyenge, hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre. És makacs reménnyel mégis, mégis hinni, hogy amit csinálok, az nem lehet semmi. (Teller Ede)

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont

Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont Az egyre elszaporodó gigászi méretű vásárlásra szolgáló helyek láttán az ember eltöpreng, vajon szükségszerű-e létrejöttük, és, ha igen,

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Marelyin Kiss József Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu egy sors.

Marelyin Kiss József Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu egy sors. 231 Marelyin Kiss József Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu egy sors. Kalocsai Múzeumbarátok Köre Viski Károly Múzeum Jelenkutató Alapítvány, Kalocsa Budapest, 2011. 296 oldal. 1984 és 1987

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Akad vélemény, szabad a párbeszéd! Balatonakarattya önállósodásának reprezentációja a helyi sajtóban

Akad vélemény, szabad a párbeszéd! Balatonakarattya önállósodásának reprezentációja a helyi sajtóban 89 Bajnok Andrea Akad vélemény, szabad a párbeszéd! Balatonakarattya önállósodásának reprezentációja a helyi sajtóban Ez a tanulmány Balatonkenese város településrésze, Balatonakarattya önállósodási folyamatát

Részletesebben

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel.

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel. MODERÁLTA ÉS SZERKESZTETTE: HORVÁTH TAMÁS A felsőoktatás nemzetközivé válása SZAKÉRTŐI BESZÉLGETÉS FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra az OECD zárójelentése a felsőoktatásról.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

A 2011-ES ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS TANULSÁGAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A 2011-ES ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS TANULSÁGAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI NÉPSZÁMLÁLÁSOK 2011 9 KISS TAMÁS A 2011-ES ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS TANULSÁGAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 2011-ben Romániában harmadszorra tartottak népszámlálást. A cenzus politikai tétjei ezúttal többrétűek voltak.

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

S A M U R A I. by Reiner Knizia

S A M U R A I. by Reiner Knizia S A M U R A I 2-4 játékos számára 10 év felett by Reiner Knizia Tartozékok: 3 x 13 db figura - Sisak, Buddha, Rizsmező 80 db jelzőlapka 20 db mind a négy színben 4 db japán karakteres paraván Játéktábla

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009

Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009 Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009 Nem-hely Ile-de-France fotósorozat 2006-7 Nem-hely óriásposzter 2009 négyféle képeslap az Ostia fotósorozatból, 2000-1, képeslaptartóban

Részletesebben

1. Alapadatok. 2. MI van a dobozban?

1. Alapadatok. 2. MI van a dobozban? Ez a kis járgány egyike a legrégebbi készleteimnek, így elég nehéz lesz tesztet írni róla, elvégre már igencsak a szívemhez nőtt. Azért igyekszem majd egy objektívnek nem nevezhető, de átlátható kritikát

Részletesebben

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért TanodaPlatformkonferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért 2014. december 12. 10.00 15.30 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. Mi is az a tanoda Miről szól ez a konferencia

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA HULLADÉK SZOBOR KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI TERMÉSZETFILM FESZTIVÁL IDEJE ALATT GÖDÖLLŐ, 2017. MÁJUS 26-28. A pályázat

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSI KÉPRIPORT (KRITIKAI MINTÁK PÉCS ÉPÍTÉSZETE 98-08)

KIÁLLÍTÁSI KÉPRIPORT (KRITIKAI MINTÁK PÉCS ÉPÍTÉSZETE 98-08) KIÁLLÍTÁSI KÉPRIPORT (KRITIKAI MINTÁK PÉCS ÉPÍTÉSZETE 98-08) A Kritikai minták címet viselő építészeti kiállítás 2008. december 29-én nyílt meg Pécsett, a Cella Septichora Látogató Központban. Az itt látható

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató Pszichológia témájú tájékoztató vélemény Megbízó cég: A tájékoztatót kapják: Megbízó Kft. Megbízó Személy Pályázó neve: Életkor: Végzettség: Megpályázott munkakör: Vizsgált Személy 34 év felsőfok Területi

Részletesebben

Móra-emlékév A Somogyi-könyvtár programjai

Móra-emlékév A Somogyi-könyvtár programjai Móra-emlékév 2014 A Somogyi-könyvtár programjai 2014-ben születésének 135. és halálának 80. évfordulóján kiállítással, rendezvényekkel emlékezünk Móra Ferencre, a Somogyi-könyvtár egykori igazgatójára,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása Rövid leírás: A hagyományos népi építészet meg nem újuló (kulturális) erőforrás, mert a társadalmi-gazdasági változásokkal összefüggően

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA ÁTTEKINTÉS... 2 BEFEKTETÉSI PIACOK... 2 ÉPÍTKEZÉSI AKTIVITÁS... 3 A RAKTÁRÉPÜLETEK ÚJ GENERÁCIÓJA... 4 BÉRLETI PIACOK... 8 PIACI BÉRLETI DÍJAK... 8 KÖVETKEZTETÉS... 9 A SZERKESZTŐ

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. A dzsúdzsucu fogásrendszere és eszmeisége

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. A dzsúdzsucu fogásrendszere és eszmeisége Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Szabó Balázs A dzsúdzsucu fogásrendszere és eszmeisége Forrástanulmány a japán művelődéstörténethez Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN*

A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN* STATISZTIKAI ELEMZÉSEK A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN* Magyarországon nem véletlenül a rejtett gazdaság általános érdeklődésre számot tartó örökzöld téma. Ennek ellenére az e témakörről rendelkezésre

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

A CESCI hozzászólása a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció Vitaanyagához MELLÉKLET BUDAPEST. 2011. május 31.

A CESCI hozzászólása a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció Vitaanyagához MELLÉKLET BUDAPEST. 2011. május 31. A CESCI hozzászólása a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció Vitaanyagához MELLÉKLET BUDAPEST 2011. május 31. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Mindenekelőtt szeretnénk őszinte gratulációnkat kifejezni a stratégia alkotói

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 2 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK BEVEZETŐ 1 2 VIGYÁZZ HOVÁ LÉPSZ! 3MULTIMÉDIA-PADLÓ KITERJESZTETT VALÓSÁG DIGITÁLIS TÜKÖR EMBER A KÉPBEN - KÉP AZ EMBERBEN

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola képzési terv

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola képzési terv Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola képzési terv A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolája professzionális művészek számára nyújt lehetőséget az elmélyült művészi és kutatói munkára. Szabad

Részletesebben

A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés

A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés Kutatási zárójelentés 1. Tudásformák a vidékfejlesztésben Kutatásunk során a tudástársadalom és a magyar vidékfejlesztés kapcsolatát vizsgáltuk. Kutatásunk két

Részletesebben

Stone Age. Style is the goal kiegészítő

Stone Age. Style is the goal kiegészítő Stone Age Style is the goal kiegészítő Előkészületek 1. Tegyük az új játéktáblát az eredetire. 2. A díszeket (10 fog és 5 gyűrű) a vadászmezőre tesszük az étel korongok mellé. 3. A fát az erdőre tesszük.

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Polski Fiat 126p. A kilencvenes évek emlékműve

Polski Fiat 126p. A kilencvenes évek emlékműve Polski Fiat 126p. A kilencvenes évek emlékműve Kuznetsov számára a kispolszki ready-made emlékmű, mely az eladásra szánt ruhával, kozmetikumokkal és élelmiszerrel megrakva nem-is-oly-távoli múltat és a

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p.

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Martin Hetényi (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Hiánypótló műről van szó, amivel a szlovák és magyar historiográfia

Részletesebben

AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben

AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben DLA értekezés tézisei Takács Szilvia 2011 Témavezető: Előd Ágnes DLA Egyetemi adjunktus 1. A kutatási

Részletesebben

4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére

4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére 90 Lukovics Miklós: Térségek versenyképességének mérése 4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére Magyarországon, szemben a nemzetközi szakirodalomban leírtakkal, még napjainkban

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben