1. Képzési és kimeneti követelmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Képzési és kimeneti követelmények"

Átírás

1 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 1 1. Képzési és kimeneti követelmények 1.1. A szakirányú továbbképzés megnevezése integratív mentálhigiéné 1.2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése 1.3. A szakirányú továbbképzés képzési területe 1.4. A felvétel feltételei integratív mentálhigiénés szakember bölcsész- és társadalomtudomány Legalább alapképzési szakon szerzett (ill. a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolán szerzett) diploma a következő képzési területeken: agrártudomány állatorvosi bölcsészettudomány társadalomtudomány pedagógusképzés informatika jog és igazgatás nemzetvédelmi és katonai gazdaságtudomány műszaki orvos- és egészségtudomány sporttudomány természettudomány művészet művészetközvetítés hittudomány (egyéb esetekben egyeztetés szükséges) 1.5. A képzési idő félévekben 4 félév kontaktóra 1.6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit 1.7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben

2 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) A képzés célja A cél olyan komplex mentálhigiénés szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók személyiségükben, szakmai hivatásukban hatékonyabban és tudatosabban folytatják eredeti segítő hivatásukat, minősített szakemberként. A program kulcsfogalmai: integratív szemlélet, önismeret-fejlesztés, hivatásszemélyiség, interdiszciplináris látásmód és együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, elfogadás, empátia, türelem, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód. A humán segítő foglalkozásúak (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, ápoló, védőnő, orvos, szociális munkás, családsegítő, jogász, katona, rendőr, lelkész stb.) alaptevékenységét kívánja effektívebbé tenni azáltal, hogy az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja. A képzés döntően a gyakorlati munka színvonalának emelését és hatékonyabbá válását szolgálja A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek Mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása: problémamegoldó készség fejlesztése egyénileg, csoportban, mentálhigiénés konzultáció, peremhelyzetbe került egyének észlelése és támogatása egyénileg és csoportban, konfliktuskezelés egyénileg és csoportban, a hivatásában rábízott kliens, csoport, család, mentális egészségének, humán értékének megőrzése és fejlesztése, egyéni és csoportos segítő beszélgetés folytatása, krízishelyzetek, gyász és stresszhelyzetek egyéni és csoportos menedzselése, kiégés-megelőzés, ill. kiégést csökkentő intervenciók megvalósítása, életvezetési tanácsadás Lelki egészségvédő és személyiség-erősítő beavatkozások kezdeményezése és kivitelezése: önismereti és készségfejlesztő csoportok vezetése, kapcsolattartás mentálhigiénés intézményekkel, képviseli a mentálhigiéné értékeit a saját szakmai közösségeiben (munkacsoportok) hivatása gyakorlása közben, képes a projekt módszerével a közösségek működési zavarait, elakadásait, válságait menedzselni, válságos helyzetben, kapcsolati konfliktusban elméletet, módszert és praktikumot tudatosan és célzottan használ, kezdeményezi a lelki egészség szempontjából hangsúlyos témák megvitatását, s kidolgozza az adott területek cselekvési programját (mentálhigiénés projekt), esetmegbeszélés vezetése, tematikus csoportok vezetése, speciális csoportok (pl.: pszichiátriai rehabilitáció) támogatása, csoportépítés, hálózati munka menedzselése, együttműködés a humán intézményekkel a mentálhigiénés professzió mentén Egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra terjesztése (ismeretterjesztés):

3 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 3 kezdeményezi és részt vesz az egészség megőrzését szolgáló programok megvalósításában, képviseli és megvalósítja az adott közösség mentálhigiénés állapotának folyamatos reflektálását (problémafelvetés), és javaslatot tesz fejlesztésének irányaira és lehetséges módjaira Pszichoszociális kompetenciák: képes alaphivatását együttműködő kapcsolatokban hatékonyabban és tudatosabban folytatni, képes felismerni kompetenciahatárait, s ha a probléma ezeken túlmutat, képes megfelelő továbbirányításra, közösségi mentálhigiénés szemlélettel képes saját területén prevencióra és erőforrások megszerzésére, humán értékek érvényesüléséért, képes fejlesztésre és hálózatépítésre, a humán szolgálatokkal együttműködve, képes a változás- és válságmenedzselésre egyének, közösségek, szervezetek vonatkozásában Vezetői és szervezetfejlesztői kompetenciák: képes saját intézményben kifejtett tevékenység során mentálhigiénés intervenciók, a szervezet javítására vonatkozó stratégiák gyakorlati alkalmazására, az egyénekkel és csoportokkal való foglalkozáshoz szükséges empátia fejlesztése, együttműködes egyénekkel, csoportokkal (team-képesség), szervezetek elemzésének és fejlesztésének képessége, emberi erőforrás tervezése, igazgatása, ellenőrzése, kommunikációs képesség a hasonlóan és másképp gondolkodókkal, a változásmenedzselés kompetenciája egyének, csoportok, szervezetek területén, a szervezeti kultúra változtatásának kompetenciája Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A lelki egészséggel kapcsolatos interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretek. Mentálhigiénés szemlélet, mely humán értékközpontú, innovatív együttműködést és társadalmi integrációt elősegítő változásra orientált, összefüggésekre, rendszerek kapcsolódására centrált. Cselekvésorientált, folyamatokban gondolkodó, optimális működési módokat preferáló intervenciós készségek és ismeretek. Eredményorientált kommunikáció, intervenciós készségek és ismeretek. A lelki egészség megtartásáért, fejlesztéséért megszerzett aktív cselekvőképességet, felelősségvállalást facilitáló, komplex, alkalmazott multidiszciplináris elméleti ismeretanyag. Mentálhigiénés szemlélet, mely egy-egy szakterület képviselőjének saját professziójába integrálja a biológiai, pszichológiai, szociális, pedagógiai, etikai, spirituális és más humán tudományokhoz tartozó tényezőket, és ezekkel egységes, komplex, belső egyensúlyteremtő, lelki egészséget javító praxist eredményez. Aktív és proaktivizáló szemlélet és működésmód, melynek működési területe az egészségügyön túl kiterjed az oktatási, nevelési, szociális és sport területekre, sőt beavatkozásai elérik a szórakoztatási, egyházi, közművelődési szférát is. A rendszerszemléletű, hálózatos beavatkozási, támogatói, fejlesztői, tanácsadói készségek és elmélet tudatos használata, amely az ellátottak proaktív összekapcsolódását eredményezi a rendelkezésre álló külső és belső forrásrendszerekkel.

4 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) Személyes adottságok, készségek: 4 Önmaga és mások működésének szakmai reflexiója, holisztikus, rendszerszemléletű viszonyulással. Promóciós és preventív szemléletű problémakezelés. Promotív szemlélet (health promotion), mely a mentálhigiénében a lelki egészséget meghatározó tényezőkre és okokra irányulva éri el egészségfejlesztő hatását. Saját erőforrás orientáció (empowerment), mely az önsegítésnek, a saját erőforrás felkutatásának, es az érett autonómiának biztosít helyet. Különböző látásmódok és szükségletek mérlegelésének készsége. Perspektíva-váltási készség. Kooperációs igény és jártasság, teamképesség. Projektirányítási és projektépítési képesség, feladatorientált gondolkodásmód. Kommunikációs kultúra és konfliktuskezelő képesség, melyhez a társadalom komplexitásának megtapasztalása vezet. Az ember életet kiserő formális és informális szervezetek (kórház, iskola, vállalati szféra stb.) egészséges működésének, és befolyásolásának készsége, a munkahelyi viselkedés és a dolgozok egyéni fejlődése, a munkahelyi közérzet javítása, illetve a szervezet hatékonyságának és életképességének fokozása érdekében. Szociális kompetenciák, mint a szociális kommunikáció képessége, a segítés, az együttműködés, a vezetés és a versengés. Személyes kompetenciák, mint önkifejező képességek, egészségvédő, identitásvédő képességek, a szuverenitás képessége, önreflexív képességek (önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képességek) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: (lásd a 7. sz. mellékletet is) Szociális szféra Szociális segítő Családgondozó Családsegítés Utcai szociális munka Szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása Fogyatékkal élők nappali és közösségi ellátása Pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása Gyermekvédelem Idősellátás Hajléktalanellátás és egyéb kapcsolódó szakterületek Pedagógus szféra Pedagógus szakirányú mentálhigiénés végzettséggel és egyéb kapcsolódó szakterületek Egészségügyi szféra Ápoló szakirányú mentálhigiénés végzettséggel Általános orvos és szakorvos mentálhigiénés végzettséggel

5 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) és egyéb kapcsolódó szakterületek Egyházi szféra Hitoktató Pap, lelkész, szerzetes Lelkigondozó és egyéb kapcsolódó szakterületek Művészeti és művészetközvetítői szféra Művész Művésztanár Múzeumi foglalkozásvezető Esztéta Dramaturg Rendező és egyéb kapcsolódó szakterületek Sport- es szabadidős foglalkozások területe Testnevelő tanár Edző Rekreációs szakember Szociokulturális animátor és egyéb kapcsolódó szakterületek Nemzetvédelmi és katonai szakterület Büntetés-végrehajtási nevelő és egyéb kapcsolódó szakterületek Gazdaságtudományok szakterület Mérnök Közgazdász Humánerőforrás menedzser Pénzügyi- és adótanácsadó Személyzeti tanácsadó és egyéb kapcsolódó szakterületek Jogi és igazgatási képzési terület Igazságügyi mediáció Munkaügyi mediáció Családügyi mediáció Gyámügy Rendészeti igazgatás Bűnügyi igazgatás Munkaügyi igazgatás Prevenciós szakember a bűnmegelőzés területén

6 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) és egyéb kapcsolódó szakterületek Műszaki tudományok szakterület Mérnök Informatikus Környezetgazdálkodás és egyéb kapcsolódó szakterületek A képzés előzményei: között a képzés a Testnevelési Főiskolához, majd a Főiskola Semmelweis Orvostudományi Egyetem integrációjával a SOTE Mentálhigiéné Intézethez tartozott, szegedi kihelyezett tagozatként funkcionált tól az Alapítvány a Metálhigiéné Oktatására elvált a SOTE-tól, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézetéhez kapcsolódva folytatta tovább a képzést. Mivel az Alapítvány a Mentálhigiéné Oktatására minden tekintetben Szegedhez kötődik, Szegeden van a székhelye, munkájának további fejlesztése céljából és jövőjének tervezéseként ingatlant vásárolt a városban, képzése folyamatosan Szegeden zajlott, a képzés hallgatói nagy százalékban szegediek, ill. a SZTE volt hallgatói, az oktatók nagy része SZTE-oktató, így hát fontosnak tartjuk, hogy a képzés a SZTE-n folyjon tovább. Regionális és országos igény prognosztizálása: Az ún. bolognai rendszer bevezetésével igény mutatkozik olyan szakképzésre, amely orientálja a hallgatókat a munkaerőpiac változásainak megfelelő szakmai identitás kialakításában. A jelenben zajló társadalmi változások nagy kihívást jelentenek a krízisek, az agresszió, a konfliktusok, a válságok, biztonságvesztés kezelése terén, ezért egyre nagyobb igény valószínűsíthető a képzés ezen problémák kezelésére irányuló, az alaphivatásba integrálható tartalmai iránt. A továbblépés lehetőségei, tehetséggondozás: A diploma megszerzése után az alábbi területeken nyílik lehetőség a tanulmányok folytatására: pedagógusi szakvizsga megszerzése (41/1997.( X.13) OM rendelet alapján) pszichodráma-asszisztensi cím megszerzése (a Magyar Pszichodráma Egyesület elfogad 150 órát a mentálhigiéné szakon teljesített kurzusokból), PhD megszerzése (korábbi egyetemi vagy MA végzettség esetén) a SE Mentálhigiéné Intézet szervezésében. Képzési kapacitás, tervezett hallgatói létszám: A képzés kapacitása 18 fős csoportokkal számolva 2-3 csoport indítását teszi lehetővé képzési időszakonként. Infrastrukturális feltételek: Az Alapítvány a Mentálhigiéné Oktatására rendelkezik saját ingatlannal, az akkreditált képzésnek ez lesz a bázishelye. A bázishely rendelkezik raktározási lehetőségekkel (segédletek, oktatási segédanyagok, hallgatói munkák elhelyezésére). Az irattározás biztonsági zárral zárható szekrényben megoldott. (A dokumentumok iktatási rendszerének kialakítása megtörtént, folyamatosan működik.) A tanulmányi ügyek intézésére működik egy üzenetrögzítős telefon, illetve az oktatásszervező rendelkezik mobiltelefonnal, -címmel, a képzés honlapja mentalszeged.gportal.hu címen érhető el. A levelek postafiókcímre érkeznek. A tanári kar és a hallgatók számára egy kézikönyvtárat is létrehoztunk, melyben azokat a képzéshez nélkülözhetetlen szakkönyveket tároljuk, amelyek a mindennapi oktató- és tanulómunkához szükségesek. (A SOTE Mentálhigiénés Intézet 6 könyvsorozatot fejlesztett ki, kifejezetten a mentálhigiénés képzés hallgatói számára, ebben munkatársaink is aktívan részt vettek. Ezen kötetek

7 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 7 elérhetők és megvásárolhatók képzési helyünkön is.) A hallgatók rendelkezésére áll továbbá a SZTE TIK állománya, így a hallgatók tankönyv- és jegyzetellátását biztosítani tudjuk. A képzés rendelkezik továbbá, a kurzusleírásokban feltüntetett eszközigényeket biztosítva, a következő eszközökkel: nyomtató (fax, printer) projektor dvd-lejátszó laptop cd-lejátszó flipchart speciális pszichodráma-eszközök (matrac, pléd stb.) rajzeszközök 1.8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (szakmai gyakorlat) és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték FŐBB TÉMA/TÉMACSOPORT KREDITÉRTÉK Elméleti stúdiumok 47 Készségfejlesztő stúdiumok 22 Sajátélmény stúdiumok 22 Integráló stúdiumok A szakdolgozat kreditértéke A képzés nyelve Az első meghirdetés tanéve 10 kredit magyar 2012/ A képzésért felelős oktató és oktatói azonosítója (amennyiben a szakfelelős már rendelkezik központi oktatói azonosítóval) Dr. Ónody Sarolta az Alapítvány a Mentálhigiéné Oktatására elnöke pszichiáter, pszichoterapeuta, mentálhigiénés szakember, kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, szupervízor (FIR-kódja nincs) A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv hálóterv (lásd 1. sz. melléklet) záróvizsga tételsor (lásd 2. sz. melléklet) szakdolgozati követelmények (lásd 3. sz. melléklet)

8 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, (néhány soros) leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése, és a 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása. lásd 4. sz. melléklet megjegyzés: a tantárgyfelelős minden estben azonos a kurzusleírás jegyzőjével Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok, valamint a minőségbiztosítás módjának bemutatása Értékelési és ellenőrzési módszerek: A szakon minden tantárgyi elemhez rendelt kreditérték mögött mérhető teljesítménynek kell állnia. A teljesítményeket írásban és/vagy szóban lehet megvalósítani. Ezek formája lehet: írásbeli referátum, szóbeli referátum, házi dolgozat, handout, jegyzőkönyv, projektmunka, írásbeli beszámoló, szóbeli beszámoló, portfólió, prezentáció, írásbeli kollokvium, szóbeli kollokvium, komplex szigorlat. Az ismeretek ellenőrzése a kurzusok jellegétől függően lehet: Előadások esetén kollokvium és szigorlat (szóbeli vagy írásbeli és szóbeli és írásbeli együtt), gyakorlatok és szemináriumok esetén gyakorlati jegy (zárthelyi dolgozat vagy szemináriumi dolgozat, portfólió, projektbeszámoló, jegyzőkönyv). Eljárások és szabályok: A tantárgyi követelményeket a kurzusleírások rögzítik. Egyebekben a SZTE BTK tanulmányi-, kredités vizsgaszabályzata van érvényben. A minőségbiztosítás módja: Célunk, hogy hallgatóink megfelelő körülmények között, magas hatékonysággal sajátíthassák el a képzés tudásanyagát. Ehhez a korszerű kompetenciákon alapuló tanterveken, a jól felkészült oktatókon túl az oktatási, kutatási és szolgáltatási folyamatok infrastrukturális feltételeit is magas színvonalon kívánjuk biztosítani. A képzés oktatói a képesítési követelményeknek megfelelő, elméletileg jól megalapozott és gyakorlatorientált oktatási programokat dolgoztak ki, amelyek megfelelnek a nemzetközi szakmai standardoknak. Az oktatási programok figyelembe veszik a hazai szakemberek iránti képzési igényeket is. Feladatunknak tekintjük továbbá valamennyi oktatási program folyamatos korszerűsítését, az oktatás tartalmi, tudományos színvonalának emelését, az oktatási módszerek fejlesztését. Hallgatói visszajelzések, elégedettség mérése (lásd 5. sz. melléklet)

9 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje A 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 23. (9) bekezdése értelmében nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A munkatapasztalatok alapján teljesített követelmények elismeréséhez szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati számonkérés formájában bizonyosodunk meg az ismeretek elsajátításáról. A felsőoktatási törvény 58. -ának (7) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem módosítható A képzés költségterve (6. sz. melléklet) A Kar vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé Alulírott.dékán nyilatkozom, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és évfolyamonként létszámú hallgató képzését teszi lehetővé. minta: Alulírott Prof. Dr. Szabó Gábor rektor nyilatkozom, hogy a fenti táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítom a felsőoktatási intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodom a személyi feltételekben bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról. Szeged, Dátum, a képzésért felelős oktató megnevezése és aláírása Szeged, dékán Dr. Ónody Sarolta a képzésért felelős oktató

10 10 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet ( hálóterv) kurzuskód kurzusnév kredit I. FÉLÉV ÓRASZÁM A mentálhigiéné elmélete II. FÉLÉV ÓRASZÁM III. FÉLÉV ÓRASZÁM IV. FÉLÉV ÓRASZÁM Vizsga forma előfeltételek BTK-K-MEN 101 A mentálhigiéné elmélete I. ea 3 6 K BTK-K-MEN 201 A mentálhigiéné elmélete II. ea 2 6 K 101 Személyiségfejlődés 102 Személyiségfejlődés I. ea 4 10 K 202 Személyiségfejlődés II. ea 2 6 K 102 A lelki élet zavarai 203 A lelki élet zavarai I. ea 3 8 K 301 A lelki élet zavarai II. ea 4 8 K 203 Társadalomlélektan 103 Társadalomlélektan I. ea 4 10 K 204 Társadalomlélektan II. ea 1 2 K 103 Szociálpolitika 104 Szociálpolitika ea 2 4 K Szociológia 105 Szociológia ea 2 4 K

11 11 1. sz. melléklet A segítő kapcsolat 106 A segítő kapcsolat elmélete I. ea 2 4 K 302 A segítő kapcsolat elmélete II. ea 2 4 K A segítő kapcsolat gyakorlata I. gy 3 10 GY 206 A segítő kapcsolat gyakorlata II. gy 3 10 GY 106, A segítő kapcsolat gyakorlata III. gy 3 10 GY A segítő kapcsolat gyakorlata IV. gy 3 10 GY 302, 304 Rendszerszemlélet és család 303 Rendszerszemlélet és család I. ea 2 6 K Rendszerszemlélet és család II. ea 1 2 K 303 A mentálhigiénés projekt 205 A mentálhigiénés projekt elmélete ea 2 4 K 207 Mentálhigiénés projekt I. gy 4 16 GY 305 Mentálhigiénés projekt II. gy 4 16 GY 205, Mentálhigiénés projekt III. gy 2 4 GY 305 A művészetek mentálhigiénés funkció A művészetek mentálhigiénés funkciói I. ea A művészetek mentálhigiénés funkciói II. ea 2 4 K 2 4 K

12 404 A vallás mentálhigiénés funkciója A vallás mentálhigiénés funkciója ea Tanatológia 3 8 K 405 Tanatológia ea 2 4 K 301 A segítő kapcsolat etikája 406 A segítő kapcsolat etikája ea 2 4 K 301 Sajátélmény-stúdiumok Pszichodráma önismereti csoport I. gy Pszichodráma önismereti csoport II. gy Pszichodráma önismereti csoport III. gy Pszichodráma önismereti csoport IV. gy Intenzív hét gy Tevékenységkísérés I. gy Tevékenységkísérés II. gy Tevékenységkísérés III. gy Tevékenységkísérés IV. gy 4 30 GY 4 30 GY GY GY GY 3 10 GY 3 10 GY GY GY 307

13 13 1. sz. melléklet Szintézis a mentálhigiénés praxisban I. gy Szintézis a mentálhigiénés praxisban II. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén I. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén II. gy Szakdolgozat 415 Záróvizsga 2 6 GY 201, GY 301, GY 1 2 GY 309 Szakdolgozat konzultáció 0 6 GY Szakdolgozat 10 A Mindösszesen: óra Jelmagyarázat: ea: előadás, 5 fokozatú kollokviummal zárul gy: szeminárium, 5 fokozatú gyakorlati jeggyel zárul K: Kollokvium GY: Gyakorlati jegy A: Aláírás

14 14 1. sz. melléklet (tantárgyi program) kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám BTK-K-MEN 101 BTK-K-MEN Elméleti stúdiumok A mentálhigiéné elmélete I. ea A mentálhigiéné elmélete II. ea Személyiségfejlődés I. ea Személyiségfejlődés II. ea A lelki élet zavarai I. ea A lelki élet zavarai II. ea Társadalomlélektan I. ea Társadalomlélektan II. ea Társadalompolitika ea Szociológia ea Dr. Fügi Sarolta Dr. Fügi Sarolta Dr. Varga Hedvig Dr. Varga Hedvig Dr. Pável Magda Dr. Pável Magda Dr. Pikó Bettina Dr. Pikó Bettina Kékesi Márk Zoltán Kékesi Márk Zoltán II. FÉLÉV óraszám III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám vizsgaforma 3 6 Kollokvium előfeltételek 2 6 Kollokvium Kollokvium 2 6 Kollokvium Kollokvium 4 8 Kollokvium Kollokvium 1 2 Kollokvium Kollokvium 2 4 Kollokvium

15 15 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám A segítő kapcsolat elmélete I. ea A segítő kapcsolat elmélete II. ea Rendszerszemlélet és család I. ea Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Farkas Attila Rendszerszemlélet és család II. ea Farkas Attila A mentálhigiénés projekt elmélete ea A művészetek mentálhigiénés funkciói I. ea A művészetek mentálhigiénés funkciói II. ea A vallás mentálhigiénés funkciója ea Tanatológia ea A segítő kapcsolat etikája ea Kőszeghy Viktória Dr. Propszt Eszter Dr. Propszt Eszter Dr. Szenes Márta Dr. Barabás Katalin Keller György II. FÉLÉV óraszám III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám vizsgaforma 2 4 Kollokvium 2 4 Kollokvium előfeltételek Kollokvium Kollokvium Kollokvium 2 4 Kollokvium 2 4 Kollokvium 3 8 Kollokvium 2 4 Kollokvium 2 4 Kollokvium Összesen: Készségfejlesztő stúdiumok Segítő kapcsolat gyakorlat I. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István 3 10 Gyakorlati jegy

16 16 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám Segítő kapcsolat gyakorlat II. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István Segítő kapcsolat gyakorlat III. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István Segítő kapcsolat gyakorlat IV. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István Mentálhigiénés projekt I. gy Mentálhigiénés projekt II. gy Mentálhigiénés projekt III. gy II. FÉLÉV óraszám 3 10 III. FÉLÉV óraszám 3 10 Dr. Fügi Sarolta Keller György 4 16 IV. FÉLÉV óraszám 3 10 Dr. Fügi Sarolta Keller György 4 16 Dr. Fügi Sarolta Keller György 2 4 Összesen: vizsgaforma Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy előfeltételek 106, , , Sajátélmény-stúdiumok Pszichodráma önismereti csoport I. gy Pszichodráma önismereti csoport II. gy Pszichodráma önismereti csoport III. gy Pszichodráma önismereti csoport IV. gy Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy

17 17 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám Intenzív hét gy Varga Péter II. FÉLÉV óraszám 6 40 III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám Összesen: Integráló stúdiumok Tevékenységkísérés I. gy Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Tevékenységkísérés II. gy Tevékenységkísérés III. gy Tevékenységkísérés IV. gy Szintézis a mentálhigiénés praxisban I. gy Szintézis a mentálhigiénés praxisban II. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén I. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén II. gy Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Dr. Pável Magda Dr. Fügi Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Pável Magda Dr. Fügi Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Máté-Tóth András Dr. Máté-Tóth András Összesen: Szakdolgozat konzultáció Szakdolgozat vizsgaforma Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy 0 6 Aláírás 10 Aláírás előfeltételek , ,

18 18 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám 415 II. FÉLÉV óraszám III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám vizsgaforma előfeltételek Mindösszesen: óra Záróvizsga jelmagyarázat: ea: előadás, 5 fokozatú kollokviummal zárul gy: szeminárium, 5 fokozatú gyakorlati jeggyel zárul 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A kreditrendszerű képzés általános szabályai [az Ftv ának (5) bekezdéséhez] 23. (1) A kreditérték meghatározásakor összes hallgatói tanulmányi munkaóra a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. (2) A tanterv kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakból épül fel. Doktori képzésben az ismeretanyagok elsajátításáért, a tantárgyi követelmények teljesítéséért, kutatómunkáért és oktatási feladatok ellátásáért szerezhető kredit. Kötelező tantárgy az a tantárgy melynek teljesítése a szakon mindenki számára elő van írva. Kötelezően választható tantárgy teljesítésére a szakon a hallgatók egy az intézmény által meghatározott körből választhatnak tantárgyat (különösen szakon belüli szakirányok, illetve a differenciált szakmai ismeretek tantárgyai, a szakdolgozat, illetve a diplomamunka). Szabadon választható tantárgy esetében az intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak körében. (3) A tantervben a tantárgyakhoz tanórákat és kreditértékeket kell rendelni (kreditallokáció). (4) A részidős képzésben egy adott szakhoz rendelt teljesítendő kreditek száma megegyezik a teljes idejű képzéshez rendelt kreditek számával. (5) Az intézmény az általa ajánlott tantervben - a szakirányú továbbképzések kivételével - az egyes félévek kreditértéke - figyelembe véve az intézmény által meghatározott képzési időszakot - legfeljebb három kredittel térhet el felfelé vagy lefelé a harminc kredittől. Szakirányú továbbképzés esetében az intézmény az általa ajánlott tantervben a szakdolgozat tíznél nem nagyobb kreditértékének levonása után az egyes félévekre jutó átlagos kreditértéktől legfeljebb tíz százalékkal térhet el. (6) Kredit csak olyan tantárgyhoz rendelhető, amelynek minősítése ötfokozatú vagy háromfokozatú skálán érdemjeggyel történik. Tantárgyhoz csak egész értékű kredit rendelhető. (7) A teljes tanulmányi időre meghatározott átlagos egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák számának teljes idejű képzésben a háromszorosát, részidős képzésben, esti képzési munkarendben a hétszeresét, levelező képzési munkarendben a tizenkétszeresét, távoktatásban a huszonötszörösét. Doktori képzésben ezeket az arányokat a tantárgyi követelmények részfeladat teljesítésénél kell irányadónak tekinteni. (8) A tantervben rögzíteni kell azt, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes teljesítése szükséges (előtanulmányi rend). Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy tematikailag, illetve a szak képzési célját illetően több tantárgyat magába foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem

19 19 1. sz. melléklet nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. (9) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A munkatapasztalatok alapján teljesített követelmények elismeréséhez az intézménynek szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati számonkérés formájában meg kell bizonyosodnia az ismeretek elsajátításáról. (10) A felsőoktatási törvény 58. -ának (7) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem módosítható. Kreditszám: = :4=27.5 +/-10% (2.75) kredit/félév I. félév 27 II. félév 30 III. félév 26 IV. félév szakdolgozat

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1 KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helye: KRE BTK Pszichológiai Intézet - Pszichológiai Továbbképző Központ. Szakfelelős: prof. dr. Vass Zoltán intézetvezető

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A képzés mintatanterve 2013. szeptember

A képzés mintatanterve 2013. szeptember A képzés mintatanterve 2013. szeptember A szak képesítési követelményét a mintatanterv a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet és a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara (5600 Békéscsaba Bajza u. 33.) KÖZVETÍTÉS (MEDIÁCIÓ) szakirányú továbbképzési szakra felvételt

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben