1. Képzési és kimeneti követelmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Képzési és kimeneti követelmények"

Átírás

1 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 1 1. Képzési és kimeneti követelmények 1.1. A szakirányú továbbképzés megnevezése integratív mentálhigiéné 1.2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése 1.3. A szakirányú továbbképzés képzési területe 1.4. A felvétel feltételei integratív mentálhigiénés szakember bölcsész- és társadalomtudomány Legalább alapképzési szakon szerzett (ill. a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolán szerzett) diploma a következő képzési területeken: agrártudomány állatorvosi bölcsészettudomány társadalomtudomány pedagógusképzés informatika jog és igazgatás nemzetvédelmi és katonai gazdaságtudomány műszaki orvos- és egészségtudomány sporttudomány természettudomány művészet művészetközvetítés hittudomány (egyéb esetekben egyeztetés szükséges) 1.5. A képzési idő félévekben 4 félév kontaktóra 1.6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit 1.7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben

2 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) A képzés célja A cél olyan komplex mentálhigiénés szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók személyiségükben, szakmai hivatásukban hatékonyabban és tudatosabban folytatják eredeti segítő hivatásukat, minősített szakemberként. A program kulcsfogalmai: integratív szemlélet, önismeret-fejlesztés, hivatásszemélyiség, interdiszciplináris látásmód és együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, elfogadás, empátia, türelem, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód. A humán segítő foglalkozásúak (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, ápoló, védőnő, orvos, szociális munkás, családsegítő, jogász, katona, rendőr, lelkész stb.) alaptevékenységét kívánja effektívebbé tenni azáltal, hogy az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja. A képzés döntően a gyakorlati munka színvonalának emelését és hatékonyabbá válását szolgálja A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek Mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása: problémamegoldó készség fejlesztése egyénileg, csoportban, mentálhigiénés konzultáció, peremhelyzetbe került egyének észlelése és támogatása egyénileg és csoportban, konfliktuskezelés egyénileg és csoportban, a hivatásában rábízott kliens, csoport, család, mentális egészségének, humán értékének megőrzése és fejlesztése, egyéni és csoportos segítő beszélgetés folytatása, krízishelyzetek, gyász és stresszhelyzetek egyéni és csoportos menedzselése, kiégés-megelőzés, ill. kiégést csökkentő intervenciók megvalósítása, életvezetési tanácsadás Lelki egészségvédő és személyiség-erősítő beavatkozások kezdeményezése és kivitelezése: önismereti és készségfejlesztő csoportok vezetése, kapcsolattartás mentálhigiénés intézményekkel, képviseli a mentálhigiéné értékeit a saját szakmai közösségeiben (munkacsoportok) hivatása gyakorlása közben, képes a projekt módszerével a közösségek működési zavarait, elakadásait, válságait menedzselni, válságos helyzetben, kapcsolati konfliktusban elméletet, módszert és praktikumot tudatosan és célzottan használ, kezdeményezi a lelki egészség szempontjából hangsúlyos témák megvitatását, s kidolgozza az adott területek cselekvési programját (mentálhigiénés projekt), esetmegbeszélés vezetése, tematikus csoportok vezetése, speciális csoportok (pl.: pszichiátriai rehabilitáció) támogatása, csoportépítés, hálózati munka menedzselése, együttműködés a humán intézményekkel a mentálhigiénés professzió mentén Egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra terjesztése (ismeretterjesztés):

3 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 3 kezdeményezi és részt vesz az egészség megőrzését szolgáló programok megvalósításában, képviseli és megvalósítja az adott közösség mentálhigiénés állapotának folyamatos reflektálását (problémafelvetés), és javaslatot tesz fejlesztésének irányaira és lehetséges módjaira Pszichoszociális kompetenciák: képes alaphivatását együttműködő kapcsolatokban hatékonyabban és tudatosabban folytatni, képes felismerni kompetenciahatárait, s ha a probléma ezeken túlmutat, képes megfelelő továbbirányításra, közösségi mentálhigiénés szemlélettel képes saját területén prevencióra és erőforrások megszerzésére, humán értékek érvényesüléséért, képes fejlesztésre és hálózatépítésre, a humán szolgálatokkal együttműködve, képes a változás- és válságmenedzselésre egyének, közösségek, szervezetek vonatkozásában Vezetői és szervezetfejlesztői kompetenciák: képes saját intézményben kifejtett tevékenység során mentálhigiénés intervenciók, a szervezet javítására vonatkozó stratégiák gyakorlati alkalmazására, az egyénekkel és csoportokkal való foglalkozáshoz szükséges empátia fejlesztése, együttműködes egyénekkel, csoportokkal (team-képesség), szervezetek elemzésének és fejlesztésének képessége, emberi erőforrás tervezése, igazgatása, ellenőrzése, kommunikációs képesség a hasonlóan és másképp gondolkodókkal, a változásmenedzselés kompetenciája egyének, csoportok, szervezetek területén, a szervezeti kultúra változtatásának kompetenciája Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A lelki egészséggel kapcsolatos interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretek. Mentálhigiénés szemlélet, mely humán értékközpontú, innovatív együttműködést és társadalmi integrációt elősegítő változásra orientált, összefüggésekre, rendszerek kapcsolódására centrált. Cselekvésorientált, folyamatokban gondolkodó, optimális működési módokat preferáló intervenciós készségek és ismeretek. Eredményorientált kommunikáció, intervenciós készségek és ismeretek. A lelki egészség megtartásáért, fejlesztéséért megszerzett aktív cselekvőképességet, felelősségvállalást facilitáló, komplex, alkalmazott multidiszciplináris elméleti ismeretanyag. Mentálhigiénés szemlélet, mely egy-egy szakterület képviselőjének saját professziójába integrálja a biológiai, pszichológiai, szociális, pedagógiai, etikai, spirituális és más humán tudományokhoz tartozó tényezőket, és ezekkel egységes, komplex, belső egyensúlyteremtő, lelki egészséget javító praxist eredményez. Aktív és proaktivizáló szemlélet és működésmód, melynek működési területe az egészségügyön túl kiterjed az oktatási, nevelési, szociális és sport területekre, sőt beavatkozásai elérik a szórakoztatási, egyházi, közművelődési szférát is. A rendszerszemléletű, hálózatos beavatkozási, támogatói, fejlesztői, tanácsadói készségek és elmélet tudatos használata, amely az ellátottak proaktív összekapcsolódását eredményezi a rendelkezésre álló külső és belső forrásrendszerekkel.

4 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) Személyes adottságok, készségek: 4 Önmaga és mások működésének szakmai reflexiója, holisztikus, rendszerszemléletű viszonyulással. Promóciós és preventív szemléletű problémakezelés. Promotív szemlélet (health promotion), mely a mentálhigiénében a lelki egészséget meghatározó tényezőkre és okokra irányulva éri el egészségfejlesztő hatását. Saját erőforrás orientáció (empowerment), mely az önsegítésnek, a saját erőforrás felkutatásának, es az érett autonómiának biztosít helyet. Különböző látásmódok és szükségletek mérlegelésének készsége. Perspektíva-váltási készség. Kooperációs igény és jártasság, teamképesség. Projektirányítási és projektépítési képesség, feladatorientált gondolkodásmód. Kommunikációs kultúra és konfliktuskezelő képesség, melyhez a társadalom komplexitásának megtapasztalása vezet. Az ember életet kiserő formális és informális szervezetek (kórház, iskola, vállalati szféra stb.) egészséges működésének, és befolyásolásának készsége, a munkahelyi viselkedés és a dolgozok egyéni fejlődése, a munkahelyi közérzet javítása, illetve a szervezet hatékonyságának és életképességének fokozása érdekében. Szociális kompetenciák, mint a szociális kommunikáció képessége, a segítés, az együttműködés, a vezetés és a versengés. Személyes kompetenciák, mint önkifejező képességek, egészségvédő, identitásvédő képességek, a szuverenitás képessége, önreflexív képességek (önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képességek) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: (lásd a 7. sz. mellékletet is) Szociális szféra Szociális segítő Családgondozó Családsegítés Utcai szociális munka Szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása Fogyatékkal élők nappali és közösségi ellátása Pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása Gyermekvédelem Idősellátás Hajléktalanellátás és egyéb kapcsolódó szakterületek Pedagógus szféra Pedagógus szakirányú mentálhigiénés végzettséggel és egyéb kapcsolódó szakterületek Egészségügyi szféra Ápoló szakirányú mentálhigiénés végzettséggel Általános orvos és szakorvos mentálhigiénés végzettséggel

5 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) és egyéb kapcsolódó szakterületek Egyházi szféra Hitoktató Pap, lelkész, szerzetes Lelkigondozó és egyéb kapcsolódó szakterületek Művészeti és művészetközvetítői szféra Művész Művésztanár Múzeumi foglalkozásvezető Esztéta Dramaturg Rendező és egyéb kapcsolódó szakterületek Sport- es szabadidős foglalkozások területe Testnevelő tanár Edző Rekreációs szakember Szociokulturális animátor és egyéb kapcsolódó szakterületek Nemzetvédelmi és katonai szakterület Büntetés-végrehajtási nevelő és egyéb kapcsolódó szakterületek Gazdaságtudományok szakterület Mérnök Közgazdász Humánerőforrás menedzser Pénzügyi- és adótanácsadó Személyzeti tanácsadó és egyéb kapcsolódó szakterületek Jogi és igazgatási képzési terület Igazságügyi mediáció Munkaügyi mediáció Családügyi mediáció Gyámügy Rendészeti igazgatás Bűnügyi igazgatás Munkaügyi igazgatás Prevenciós szakember a bűnmegelőzés területén

6 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) és egyéb kapcsolódó szakterületek Műszaki tudományok szakterület Mérnök Informatikus Környezetgazdálkodás és egyéb kapcsolódó szakterületek A képzés előzményei: között a képzés a Testnevelési Főiskolához, majd a Főiskola Semmelweis Orvostudományi Egyetem integrációjával a SOTE Mentálhigiéné Intézethez tartozott, szegedi kihelyezett tagozatként funkcionált tól az Alapítvány a Metálhigiéné Oktatására elvált a SOTE-tól, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézetéhez kapcsolódva folytatta tovább a képzést. Mivel az Alapítvány a Mentálhigiéné Oktatására minden tekintetben Szegedhez kötődik, Szegeden van a székhelye, munkájának további fejlesztése céljából és jövőjének tervezéseként ingatlant vásárolt a városban, képzése folyamatosan Szegeden zajlott, a képzés hallgatói nagy százalékban szegediek, ill. a SZTE volt hallgatói, az oktatók nagy része SZTE-oktató, így hát fontosnak tartjuk, hogy a képzés a SZTE-n folyjon tovább. Regionális és országos igény prognosztizálása: Az ún. bolognai rendszer bevezetésével igény mutatkozik olyan szakképzésre, amely orientálja a hallgatókat a munkaerőpiac változásainak megfelelő szakmai identitás kialakításában. A jelenben zajló társadalmi változások nagy kihívást jelentenek a krízisek, az agresszió, a konfliktusok, a válságok, biztonságvesztés kezelése terén, ezért egyre nagyobb igény valószínűsíthető a képzés ezen problémák kezelésére irányuló, az alaphivatásba integrálható tartalmai iránt. A továbblépés lehetőségei, tehetséggondozás: A diploma megszerzése után az alábbi területeken nyílik lehetőség a tanulmányok folytatására: pedagógusi szakvizsga megszerzése (41/1997.( X.13) OM rendelet alapján) pszichodráma-asszisztensi cím megszerzése (a Magyar Pszichodráma Egyesület elfogad 150 órát a mentálhigiéné szakon teljesített kurzusokból), PhD megszerzése (korábbi egyetemi vagy MA végzettség esetén) a SE Mentálhigiéné Intézet szervezésében. Képzési kapacitás, tervezett hallgatói létszám: A képzés kapacitása 18 fős csoportokkal számolva 2-3 csoport indítását teszi lehetővé képzési időszakonként. Infrastrukturális feltételek: Az Alapítvány a Mentálhigiéné Oktatására rendelkezik saját ingatlannal, az akkreditált képzésnek ez lesz a bázishelye. A bázishely rendelkezik raktározási lehetőségekkel (segédletek, oktatási segédanyagok, hallgatói munkák elhelyezésére). Az irattározás biztonsági zárral zárható szekrényben megoldott. (A dokumentumok iktatási rendszerének kialakítása megtörtént, folyamatosan működik.) A tanulmányi ügyek intézésére működik egy üzenetrögzítős telefon, illetve az oktatásszervező rendelkezik mobiltelefonnal, -címmel, a képzés honlapja mentalszeged.gportal.hu címen érhető el. A levelek postafiókcímre érkeznek. A tanári kar és a hallgatók számára egy kézikönyvtárat is létrehoztunk, melyben azokat a képzéshez nélkülözhetetlen szakkönyveket tároljuk, amelyek a mindennapi oktató- és tanulómunkához szükségesek. (A SOTE Mentálhigiénés Intézet 6 könyvsorozatot fejlesztett ki, kifejezetten a mentálhigiénés képzés hallgatói számára, ebben munkatársaink is aktívan részt vettek. Ezen kötetek

7 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 7 elérhetők és megvásárolhatók képzési helyünkön is.) A hallgatók rendelkezésére áll továbbá a SZTE TIK állománya, így a hallgatók tankönyv- és jegyzetellátását biztosítani tudjuk. A képzés rendelkezik továbbá, a kurzusleírásokban feltüntetett eszközigényeket biztosítva, a következő eszközökkel: nyomtató (fax, printer) projektor dvd-lejátszó laptop cd-lejátszó flipchart speciális pszichodráma-eszközök (matrac, pléd stb.) rajzeszközök 1.8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (szakmai gyakorlat) és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték FŐBB TÉMA/TÉMACSOPORT KREDITÉRTÉK Elméleti stúdiumok 47 Készségfejlesztő stúdiumok 22 Sajátélmény stúdiumok 22 Integráló stúdiumok A szakdolgozat kreditértéke A képzés nyelve Az első meghirdetés tanéve 10 kredit magyar 2012/ A képzésért felelős oktató és oktatói azonosítója (amennyiben a szakfelelős már rendelkezik központi oktatói azonosítóval) Dr. Ónody Sarolta az Alapítvány a Mentálhigiéné Oktatására elnöke pszichiáter, pszichoterapeuta, mentálhigiénés szakember, kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, szupervízor (FIR-kódja nincs) A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv hálóterv (lásd 1. sz. melléklet) záróvizsga tételsor (lásd 2. sz. melléklet) szakdolgozati követelmények (lásd 3. sz. melléklet)

8 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, (néhány soros) leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése, és a 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása. lásd 4. sz. melléklet megjegyzés: a tantárgyfelelős minden estben azonos a kurzusleírás jegyzőjével Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok, valamint a minőségbiztosítás módjának bemutatása Értékelési és ellenőrzési módszerek: A szakon minden tantárgyi elemhez rendelt kreditérték mögött mérhető teljesítménynek kell állnia. A teljesítményeket írásban és/vagy szóban lehet megvalósítani. Ezek formája lehet: írásbeli referátum, szóbeli referátum, házi dolgozat, handout, jegyzőkönyv, projektmunka, írásbeli beszámoló, szóbeli beszámoló, portfólió, prezentáció, írásbeli kollokvium, szóbeli kollokvium, komplex szigorlat. Az ismeretek ellenőrzése a kurzusok jellegétől függően lehet: Előadások esetén kollokvium és szigorlat (szóbeli vagy írásbeli és szóbeli és írásbeli együtt), gyakorlatok és szemináriumok esetén gyakorlati jegy (zárthelyi dolgozat vagy szemináriumi dolgozat, portfólió, projektbeszámoló, jegyzőkönyv). Eljárások és szabályok: A tantárgyi követelményeket a kurzusleírások rögzítik. Egyebekben a SZTE BTK tanulmányi-, kredités vizsgaszabályzata van érvényben. A minőségbiztosítás módja: Célunk, hogy hallgatóink megfelelő körülmények között, magas hatékonysággal sajátíthassák el a képzés tudásanyagát. Ehhez a korszerű kompetenciákon alapuló tanterveken, a jól felkészült oktatókon túl az oktatási, kutatási és szolgáltatási folyamatok infrastrukturális feltételeit is magas színvonalon kívánjuk biztosítani. A képzés oktatói a képesítési követelményeknek megfelelő, elméletileg jól megalapozott és gyakorlatorientált oktatási programokat dolgoztak ki, amelyek megfelelnek a nemzetközi szakmai standardoknak. Az oktatási programok figyelembe veszik a hazai szakemberek iránti képzési igényeket is. Feladatunknak tekintjük továbbá valamennyi oktatási program folyamatos korszerűsítését, az oktatás tartalmi, tudományos színvonalának emelését, az oktatási módszerek fejlesztését. Hallgatói visszajelzések, elégedettség mérése (lásd 5. sz. melléklet)

9 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje A 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 23. (9) bekezdése értelmében nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A munkatapasztalatok alapján teljesített követelmények elismeréséhez szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati számonkérés formájában bizonyosodunk meg az ismeretek elsajátításáról. A felsőoktatási törvény 58. -ának (7) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem módosítható A képzés költségterve (6. sz. melléklet) A Kar vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé Alulírott.dékán nyilatkozom, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és évfolyamonként létszámú hallgató képzését teszi lehetővé. minta: Alulírott Prof. Dr. Szabó Gábor rektor nyilatkozom, hogy a fenti táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítom a felsőoktatási intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodom a személyi feltételekben bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról. Szeged, Dátum, a képzésért felelős oktató megnevezése és aláírása Szeged, dékán Dr. Ónody Sarolta a képzésért felelős oktató

10 10 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet ( hálóterv) kurzuskód kurzusnév kredit I. FÉLÉV ÓRASZÁM A mentálhigiéné elmélete II. FÉLÉV ÓRASZÁM III. FÉLÉV ÓRASZÁM IV. FÉLÉV ÓRASZÁM Vizsga forma előfeltételek BTK-K-MEN 101 A mentálhigiéné elmélete I. ea 3 6 K BTK-K-MEN 201 A mentálhigiéné elmélete II. ea 2 6 K 101 Személyiségfejlődés 102 Személyiségfejlődés I. ea 4 10 K 202 Személyiségfejlődés II. ea 2 6 K 102 A lelki élet zavarai 203 A lelki élet zavarai I. ea 3 8 K 301 A lelki élet zavarai II. ea 4 8 K 203 Társadalomlélektan 103 Társadalomlélektan I. ea 4 10 K 204 Társadalomlélektan II. ea 1 2 K 103 Szociálpolitika 104 Szociálpolitika ea 2 4 K Szociológia 105 Szociológia ea 2 4 K

11 11 1. sz. melléklet A segítő kapcsolat 106 A segítő kapcsolat elmélete I. ea 2 4 K 302 A segítő kapcsolat elmélete II. ea 2 4 K A segítő kapcsolat gyakorlata I. gy 3 10 GY 206 A segítő kapcsolat gyakorlata II. gy 3 10 GY 106, A segítő kapcsolat gyakorlata III. gy 3 10 GY A segítő kapcsolat gyakorlata IV. gy 3 10 GY 302, 304 Rendszerszemlélet és család 303 Rendszerszemlélet és család I. ea 2 6 K Rendszerszemlélet és család II. ea 1 2 K 303 A mentálhigiénés projekt 205 A mentálhigiénés projekt elmélete ea 2 4 K 207 Mentálhigiénés projekt I. gy 4 16 GY 305 Mentálhigiénés projekt II. gy 4 16 GY 205, Mentálhigiénés projekt III. gy 2 4 GY 305 A művészetek mentálhigiénés funkció A művészetek mentálhigiénés funkciói I. ea A művészetek mentálhigiénés funkciói II. ea 2 4 K 2 4 K

12 404 A vallás mentálhigiénés funkciója A vallás mentálhigiénés funkciója ea Tanatológia 3 8 K 405 Tanatológia ea 2 4 K 301 A segítő kapcsolat etikája 406 A segítő kapcsolat etikája ea 2 4 K 301 Sajátélmény-stúdiumok Pszichodráma önismereti csoport I. gy Pszichodráma önismereti csoport II. gy Pszichodráma önismereti csoport III. gy Pszichodráma önismereti csoport IV. gy Intenzív hét gy Tevékenységkísérés I. gy Tevékenységkísérés II. gy Tevékenységkísérés III. gy Tevékenységkísérés IV. gy 4 30 GY 4 30 GY GY GY GY 3 10 GY 3 10 GY GY GY 307

13 13 1. sz. melléklet Szintézis a mentálhigiénés praxisban I. gy Szintézis a mentálhigiénés praxisban II. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén I. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén II. gy Szakdolgozat 415 Záróvizsga 2 6 GY 201, GY 301, GY 1 2 GY 309 Szakdolgozat konzultáció 0 6 GY Szakdolgozat 10 A Mindösszesen: óra Jelmagyarázat: ea: előadás, 5 fokozatú kollokviummal zárul gy: szeminárium, 5 fokozatú gyakorlati jeggyel zárul K: Kollokvium GY: Gyakorlati jegy A: Aláírás

14 14 1. sz. melléklet (tantárgyi program) kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám BTK-K-MEN 101 BTK-K-MEN Elméleti stúdiumok A mentálhigiéné elmélete I. ea A mentálhigiéné elmélete II. ea Személyiségfejlődés I. ea Személyiségfejlődés II. ea A lelki élet zavarai I. ea A lelki élet zavarai II. ea Társadalomlélektan I. ea Társadalomlélektan II. ea Társadalompolitika ea Szociológia ea Dr. Fügi Sarolta Dr. Fügi Sarolta Dr. Varga Hedvig Dr. Varga Hedvig Dr. Pável Magda Dr. Pável Magda Dr. Pikó Bettina Dr. Pikó Bettina Kékesi Márk Zoltán Kékesi Márk Zoltán II. FÉLÉV óraszám III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám vizsgaforma 3 6 Kollokvium előfeltételek 2 6 Kollokvium Kollokvium 2 6 Kollokvium Kollokvium 4 8 Kollokvium Kollokvium 1 2 Kollokvium Kollokvium 2 4 Kollokvium

15 15 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám A segítő kapcsolat elmélete I. ea A segítő kapcsolat elmélete II. ea Rendszerszemlélet és család I. ea Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Farkas Attila Rendszerszemlélet és család II. ea Farkas Attila A mentálhigiénés projekt elmélete ea A művészetek mentálhigiénés funkciói I. ea A művészetek mentálhigiénés funkciói II. ea A vallás mentálhigiénés funkciója ea Tanatológia ea A segítő kapcsolat etikája ea Kőszeghy Viktória Dr. Propszt Eszter Dr. Propszt Eszter Dr. Szenes Márta Dr. Barabás Katalin Keller György II. FÉLÉV óraszám III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám vizsgaforma 2 4 Kollokvium 2 4 Kollokvium előfeltételek Kollokvium Kollokvium Kollokvium 2 4 Kollokvium 2 4 Kollokvium 3 8 Kollokvium 2 4 Kollokvium 2 4 Kollokvium Összesen: Készségfejlesztő stúdiumok Segítő kapcsolat gyakorlat I. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István 3 10 Gyakorlati jegy

16 16 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám Segítő kapcsolat gyakorlat II. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István Segítő kapcsolat gyakorlat III. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István Segítő kapcsolat gyakorlat IV. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István Mentálhigiénés projekt I. gy Mentálhigiénés projekt II. gy Mentálhigiénés projekt III. gy II. FÉLÉV óraszám 3 10 III. FÉLÉV óraszám 3 10 Dr. Fügi Sarolta Keller György 4 16 IV. FÉLÉV óraszám 3 10 Dr. Fügi Sarolta Keller György 4 16 Dr. Fügi Sarolta Keller György 2 4 Összesen: vizsgaforma Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy előfeltételek 106, , , Sajátélmény-stúdiumok Pszichodráma önismereti csoport I. gy Pszichodráma önismereti csoport II. gy Pszichodráma önismereti csoport III. gy Pszichodráma önismereti csoport IV. gy Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy

17 17 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám Intenzív hét gy Varga Péter II. FÉLÉV óraszám 6 40 III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám Összesen: Integráló stúdiumok Tevékenységkísérés I. gy Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Tevékenységkísérés II. gy Tevékenységkísérés III. gy Tevékenységkísérés IV. gy Szintézis a mentálhigiénés praxisban I. gy Szintézis a mentálhigiénés praxisban II. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén I. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén II. gy Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Dr. Pável Magda Dr. Fügi Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Pável Magda Dr. Fügi Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Máté-Tóth András Dr. Máté-Tóth András Összesen: Szakdolgozat konzultáció Szakdolgozat vizsgaforma Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy 0 6 Aláírás 10 Aláírás előfeltételek , ,

18 18 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám 415 II. FÉLÉV óraszám III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám vizsgaforma előfeltételek Mindösszesen: óra Záróvizsga jelmagyarázat: ea: előadás, 5 fokozatú kollokviummal zárul gy: szeminárium, 5 fokozatú gyakorlati jeggyel zárul 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A kreditrendszerű képzés általános szabályai [az Ftv ának (5) bekezdéséhez] 23. (1) A kreditérték meghatározásakor összes hallgatói tanulmányi munkaóra a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. (2) A tanterv kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakból épül fel. Doktori képzésben az ismeretanyagok elsajátításáért, a tantárgyi követelmények teljesítéséért, kutatómunkáért és oktatási feladatok ellátásáért szerezhető kredit. Kötelező tantárgy az a tantárgy melynek teljesítése a szakon mindenki számára elő van írva. Kötelezően választható tantárgy teljesítésére a szakon a hallgatók egy az intézmény által meghatározott körből választhatnak tantárgyat (különösen szakon belüli szakirányok, illetve a differenciált szakmai ismeretek tantárgyai, a szakdolgozat, illetve a diplomamunka). Szabadon választható tantárgy esetében az intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak körében. (3) A tantervben a tantárgyakhoz tanórákat és kreditértékeket kell rendelni (kreditallokáció). (4) A részidős képzésben egy adott szakhoz rendelt teljesítendő kreditek száma megegyezik a teljes idejű képzéshez rendelt kreditek számával. (5) Az intézmény az általa ajánlott tantervben - a szakirányú továbbképzések kivételével - az egyes félévek kreditértéke - figyelembe véve az intézmény által meghatározott képzési időszakot - legfeljebb három kredittel térhet el felfelé vagy lefelé a harminc kredittől. Szakirányú továbbképzés esetében az intézmény az általa ajánlott tantervben a szakdolgozat tíznél nem nagyobb kreditértékének levonása után az egyes félévekre jutó átlagos kreditértéktől legfeljebb tíz százalékkal térhet el. (6) Kredit csak olyan tantárgyhoz rendelhető, amelynek minősítése ötfokozatú vagy háromfokozatú skálán érdemjeggyel történik. Tantárgyhoz csak egész értékű kredit rendelhető. (7) A teljes tanulmányi időre meghatározott átlagos egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák számának teljes idejű képzésben a háromszorosát, részidős képzésben, esti képzési munkarendben a hétszeresét, levelező képzési munkarendben a tizenkétszeresét, távoktatásban a huszonötszörösét. Doktori képzésben ezeket az arányokat a tantárgyi követelmények részfeladat teljesítésénél kell irányadónak tekinteni. (8) A tantervben rögzíteni kell azt, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes teljesítése szükséges (előtanulmányi rend). Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy tematikailag, illetve a szak képzési célját illetően több tantárgyat magába foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem

19 19 1. sz. melléklet nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. (9) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A munkatapasztalatok alapján teljesített követelmények elismeréséhez az intézménynek szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati számonkérés formájában meg kell bizonyosodnia az ismeretek elsajátításáról. (10) A felsőoktatási törvény 58. -ának (7) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem módosítható. Kreditszám: = :4=27.5 +/-10% (2.75) kredit/félév I. félév 27 II. félév 30 III. félév 26 IV. félév szakdolgozat

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs, 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2010. június 24. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben