1. Képzési és kimeneti követelmények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Képzési és kimeneti követelmények"

Átírás

1 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 1 1. Képzési és kimeneti követelmények 1.1. A szakirányú továbbképzés megnevezése integratív mentálhigiéné 1.2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése 1.3. A szakirányú továbbképzés képzési területe 1.4. A felvétel feltételei integratív mentálhigiénés szakember bölcsész- és társadalomtudomány Legalább alapképzési szakon szerzett (ill. a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolán szerzett) diploma a következő képzési területeken: agrártudomány állatorvosi bölcsészettudomány társadalomtudomány pedagógusképzés informatika jog és igazgatás nemzetvédelmi és katonai gazdaságtudomány műszaki orvos- és egészségtudomány sporttudomány természettudomány művészet művészetközvetítés hittudomány (egyéb esetekben egyeztetés szükséges) 1.5. A képzési idő félévekben 4 félév kontaktóra 1.6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit 1.7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben

2 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) A képzés célja A cél olyan komplex mentálhigiénés szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók személyiségükben, szakmai hivatásukban hatékonyabban és tudatosabban folytatják eredeti segítő hivatásukat, minősített szakemberként. A program kulcsfogalmai: integratív szemlélet, önismeret-fejlesztés, hivatásszemélyiség, interdiszciplináris látásmód és együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, elfogadás, empátia, türelem, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód. A humán segítő foglalkozásúak (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, ápoló, védőnő, orvos, szociális munkás, családsegítő, jogász, katona, rendőr, lelkész stb.) alaptevékenységét kívánja effektívebbé tenni azáltal, hogy az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja. A képzés döntően a gyakorlati munka színvonalának emelését és hatékonyabbá válását szolgálja A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek Mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása: problémamegoldó készség fejlesztése egyénileg, csoportban, mentálhigiénés konzultáció, peremhelyzetbe került egyének észlelése és támogatása egyénileg és csoportban, konfliktuskezelés egyénileg és csoportban, a hivatásában rábízott kliens, csoport, család, mentális egészségének, humán értékének megőrzése és fejlesztése, egyéni és csoportos segítő beszélgetés folytatása, krízishelyzetek, gyász és stresszhelyzetek egyéni és csoportos menedzselése, kiégés-megelőzés, ill. kiégést csökkentő intervenciók megvalósítása, életvezetési tanácsadás Lelki egészségvédő és személyiség-erősítő beavatkozások kezdeményezése és kivitelezése: önismereti és készségfejlesztő csoportok vezetése, kapcsolattartás mentálhigiénés intézményekkel, képviseli a mentálhigiéné értékeit a saját szakmai közösségeiben (munkacsoportok) hivatása gyakorlása közben, képes a projekt módszerével a közösségek működési zavarait, elakadásait, válságait menedzselni, válságos helyzetben, kapcsolati konfliktusban elméletet, módszert és praktikumot tudatosan és célzottan használ, kezdeményezi a lelki egészség szempontjából hangsúlyos témák megvitatását, s kidolgozza az adott területek cselekvési programját (mentálhigiénés projekt), esetmegbeszélés vezetése, tematikus csoportok vezetése, speciális csoportok (pl.: pszichiátriai rehabilitáció) támogatása, csoportépítés, hálózati munka menedzselése, együttműködés a humán intézményekkel a mentálhigiénés professzió mentén Egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra terjesztése (ismeretterjesztés):

3 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 3 kezdeményezi és részt vesz az egészség megőrzését szolgáló programok megvalósításában, képviseli és megvalósítja az adott közösség mentálhigiénés állapotának folyamatos reflektálását (problémafelvetés), és javaslatot tesz fejlesztésének irányaira és lehetséges módjaira Pszichoszociális kompetenciák: képes alaphivatását együttműködő kapcsolatokban hatékonyabban és tudatosabban folytatni, képes felismerni kompetenciahatárait, s ha a probléma ezeken túlmutat, képes megfelelő továbbirányításra, közösségi mentálhigiénés szemlélettel képes saját területén prevencióra és erőforrások megszerzésére, humán értékek érvényesüléséért, képes fejlesztésre és hálózatépítésre, a humán szolgálatokkal együttműködve, képes a változás- és válságmenedzselésre egyének, közösségek, szervezetek vonatkozásában Vezetői és szervezetfejlesztői kompetenciák: képes saját intézményben kifejtett tevékenység során mentálhigiénés intervenciók, a szervezet javítására vonatkozó stratégiák gyakorlati alkalmazására, az egyénekkel és csoportokkal való foglalkozáshoz szükséges empátia fejlesztése, együttműködes egyénekkel, csoportokkal (team-képesség), szervezetek elemzésének és fejlesztésének képessége, emberi erőforrás tervezése, igazgatása, ellenőrzése, kommunikációs képesség a hasonlóan és másképp gondolkodókkal, a változásmenedzselés kompetenciája egyének, csoportok, szervezetek területén, a szervezeti kultúra változtatásának kompetenciája Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A lelki egészséggel kapcsolatos interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretek. Mentálhigiénés szemlélet, mely humán értékközpontú, innovatív együttműködést és társadalmi integrációt elősegítő változásra orientált, összefüggésekre, rendszerek kapcsolódására centrált. Cselekvésorientált, folyamatokban gondolkodó, optimális működési módokat preferáló intervenciós készségek és ismeretek. Eredményorientált kommunikáció, intervenciós készségek és ismeretek. A lelki egészség megtartásáért, fejlesztéséért megszerzett aktív cselekvőképességet, felelősségvállalást facilitáló, komplex, alkalmazott multidiszciplináris elméleti ismeretanyag. Mentálhigiénés szemlélet, mely egy-egy szakterület képviselőjének saját professziójába integrálja a biológiai, pszichológiai, szociális, pedagógiai, etikai, spirituális és más humán tudományokhoz tartozó tényezőket, és ezekkel egységes, komplex, belső egyensúlyteremtő, lelki egészséget javító praxist eredményez. Aktív és proaktivizáló szemlélet és működésmód, melynek működési területe az egészségügyön túl kiterjed az oktatási, nevelési, szociális és sport területekre, sőt beavatkozásai elérik a szórakoztatási, egyházi, közművelődési szférát is. A rendszerszemléletű, hálózatos beavatkozási, támogatói, fejlesztői, tanácsadói készségek és elmélet tudatos használata, amely az ellátottak proaktív összekapcsolódását eredményezi a rendelkezésre álló külső és belső forrásrendszerekkel.

4 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) Személyes adottságok, készségek: 4 Önmaga és mások működésének szakmai reflexiója, holisztikus, rendszerszemléletű viszonyulással. Promóciós és preventív szemléletű problémakezelés. Promotív szemlélet (health promotion), mely a mentálhigiénében a lelki egészséget meghatározó tényezőkre és okokra irányulva éri el egészségfejlesztő hatását. Saját erőforrás orientáció (empowerment), mely az önsegítésnek, a saját erőforrás felkutatásának, es az érett autonómiának biztosít helyet. Különböző látásmódok és szükségletek mérlegelésének készsége. Perspektíva-váltási készség. Kooperációs igény és jártasság, teamképesség. Projektirányítási és projektépítési képesség, feladatorientált gondolkodásmód. Kommunikációs kultúra és konfliktuskezelő képesség, melyhez a társadalom komplexitásának megtapasztalása vezet. Az ember életet kiserő formális és informális szervezetek (kórház, iskola, vállalati szféra stb.) egészséges működésének, és befolyásolásának készsége, a munkahelyi viselkedés és a dolgozok egyéni fejlődése, a munkahelyi közérzet javítása, illetve a szervezet hatékonyságának és életképességének fokozása érdekében. Szociális kompetenciák, mint a szociális kommunikáció képessége, a segítés, az együttműködés, a vezetés és a versengés. Személyes kompetenciák, mint önkifejező képességek, egészségvédő, identitásvédő képességek, a szuverenitás képessége, önreflexív képességek (önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képességek) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: (lásd a 7. sz. mellékletet is) Szociális szféra Szociális segítő Családgondozó Családsegítés Utcai szociális munka Szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása Fogyatékkal élők nappali és közösségi ellátása Pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása Gyermekvédelem Idősellátás Hajléktalanellátás és egyéb kapcsolódó szakterületek Pedagógus szféra Pedagógus szakirányú mentálhigiénés végzettséggel és egyéb kapcsolódó szakterületek Egészségügyi szféra Ápoló szakirányú mentálhigiénés végzettséggel Általános orvos és szakorvos mentálhigiénés végzettséggel

5 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) és egyéb kapcsolódó szakterületek Egyházi szféra Hitoktató Pap, lelkész, szerzetes Lelkigondozó és egyéb kapcsolódó szakterületek Művészeti és művészetközvetítői szféra Művész Művésztanár Múzeumi foglalkozásvezető Esztéta Dramaturg Rendező és egyéb kapcsolódó szakterületek Sport- es szabadidős foglalkozások területe Testnevelő tanár Edző Rekreációs szakember Szociokulturális animátor és egyéb kapcsolódó szakterületek Nemzetvédelmi és katonai szakterület Büntetés-végrehajtási nevelő és egyéb kapcsolódó szakterületek Gazdaságtudományok szakterület Mérnök Közgazdász Humánerőforrás menedzser Pénzügyi- és adótanácsadó Személyzeti tanácsadó és egyéb kapcsolódó szakterületek Jogi és igazgatási képzési terület Igazságügyi mediáció Munkaügyi mediáció Családügyi mediáció Gyámügy Rendészeti igazgatás Bűnügyi igazgatás Munkaügyi igazgatás Prevenciós szakember a bűnmegelőzés területén

6 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) és egyéb kapcsolódó szakterületek Műszaki tudományok szakterület Mérnök Informatikus Környezetgazdálkodás és egyéb kapcsolódó szakterületek A képzés előzményei: között a képzés a Testnevelési Főiskolához, majd a Főiskola Semmelweis Orvostudományi Egyetem integrációjával a SOTE Mentálhigiéné Intézethez tartozott, szegedi kihelyezett tagozatként funkcionált tól az Alapítvány a Metálhigiéné Oktatására elvált a SOTE-tól, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézetéhez kapcsolódva folytatta tovább a képzést. Mivel az Alapítvány a Mentálhigiéné Oktatására minden tekintetben Szegedhez kötődik, Szegeden van a székhelye, munkájának további fejlesztése céljából és jövőjének tervezéseként ingatlant vásárolt a városban, képzése folyamatosan Szegeden zajlott, a képzés hallgatói nagy százalékban szegediek, ill. a SZTE volt hallgatói, az oktatók nagy része SZTE-oktató, így hát fontosnak tartjuk, hogy a képzés a SZTE-n folyjon tovább. Regionális és országos igény prognosztizálása: Az ún. bolognai rendszer bevezetésével igény mutatkozik olyan szakképzésre, amely orientálja a hallgatókat a munkaerőpiac változásainak megfelelő szakmai identitás kialakításában. A jelenben zajló társadalmi változások nagy kihívást jelentenek a krízisek, az agresszió, a konfliktusok, a válságok, biztonságvesztés kezelése terén, ezért egyre nagyobb igény valószínűsíthető a képzés ezen problémák kezelésére irányuló, az alaphivatásba integrálható tartalmai iránt. A továbblépés lehetőségei, tehetséggondozás: A diploma megszerzése után az alábbi területeken nyílik lehetőség a tanulmányok folytatására: pedagógusi szakvizsga megszerzése (41/1997.( X.13) OM rendelet alapján) pszichodráma-asszisztensi cím megszerzése (a Magyar Pszichodráma Egyesület elfogad 150 órát a mentálhigiéné szakon teljesített kurzusokból), PhD megszerzése (korábbi egyetemi vagy MA végzettség esetén) a SE Mentálhigiéné Intézet szervezésében. Képzési kapacitás, tervezett hallgatói létszám: A képzés kapacitása 18 fős csoportokkal számolva 2-3 csoport indítását teszi lehetővé képzési időszakonként. Infrastrukturális feltételek: Az Alapítvány a Mentálhigiéné Oktatására rendelkezik saját ingatlannal, az akkreditált képzésnek ez lesz a bázishelye. A bázishely rendelkezik raktározási lehetőségekkel (segédletek, oktatási segédanyagok, hallgatói munkák elhelyezésére). Az irattározás biztonsági zárral zárható szekrényben megoldott. (A dokumentumok iktatási rendszerének kialakítása megtörtént, folyamatosan működik.) A tanulmányi ügyek intézésére működik egy üzenetrögzítős telefon, illetve az oktatásszervező rendelkezik mobiltelefonnal, -címmel, a képzés honlapja mentalszeged.gportal.hu címen érhető el. A levelek postafiókcímre érkeznek. A tanári kar és a hallgatók számára egy kézikönyvtárat is létrehoztunk, melyben azokat a képzéshez nélkülözhetetlen szakkönyveket tároljuk, amelyek a mindennapi oktató- és tanulómunkához szükségesek. (A SOTE Mentálhigiénés Intézet 6 könyvsorozatot fejlesztett ki, kifejezetten a mentálhigiénés képzés hallgatói számára, ebben munkatársaink is aktívan részt vettek. Ezen kötetek

7 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 7 elérhetők és megvásárolhatók képzési helyünkön is.) A hallgatók rendelkezésére áll továbbá a SZTE TIK állománya, így a hallgatók tankönyv- és jegyzetellátását biztosítani tudjuk. A képzés rendelkezik továbbá, a kurzusleírásokban feltüntetett eszközigényeket biztosítva, a következő eszközökkel: nyomtató (fax, printer) projektor dvd-lejátszó laptop cd-lejátszó flipchart speciális pszichodráma-eszközök (matrac, pléd stb.) rajzeszközök 1.8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (szakmai gyakorlat) és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték FŐBB TÉMA/TÉMACSOPORT KREDITÉRTÉK Elméleti stúdiumok 47 Készségfejlesztő stúdiumok 22 Sajátélmény stúdiumok 22 Integráló stúdiumok A szakdolgozat kreditértéke A képzés nyelve Az első meghirdetés tanéve 10 kredit magyar 2012/ A képzésért felelős oktató és oktatói azonosítója (amennyiben a szakfelelős már rendelkezik központi oktatói azonosítóval) Dr. Ónody Sarolta az Alapítvány a Mentálhigiéné Oktatására elnöke pszichiáter, pszichoterapeuta, mentálhigiénés szakember, kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, szupervízor (FIR-kódja nincs) A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv hálóterv (lásd 1. sz. melléklet) záróvizsga tételsor (lásd 2. sz. melléklet) szakdolgozati követelmények (lásd 3. sz. melléklet)

8 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, (néhány soros) leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése, és a 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása. lásd 4. sz. melléklet megjegyzés: a tantárgyfelelős minden estben azonos a kurzusleírás jegyzőjével Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok, valamint a minőségbiztosítás módjának bemutatása Értékelési és ellenőrzési módszerek: A szakon minden tantárgyi elemhez rendelt kreditérték mögött mérhető teljesítménynek kell állnia. A teljesítményeket írásban és/vagy szóban lehet megvalósítani. Ezek formája lehet: írásbeli referátum, szóbeli referátum, házi dolgozat, handout, jegyzőkönyv, projektmunka, írásbeli beszámoló, szóbeli beszámoló, portfólió, prezentáció, írásbeli kollokvium, szóbeli kollokvium, komplex szigorlat. Az ismeretek ellenőrzése a kurzusok jellegétől függően lehet: Előadások esetén kollokvium és szigorlat (szóbeli vagy írásbeli és szóbeli és írásbeli együtt), gyakorlatok és szemináriumok esetén gyakorlati jegy (zárthelyi dolgozat vagy szemináriumi dolgozat, portfólió, projektbeszámoló, jegyzőkönyv). Eljárások és szabályok: A tantárgyi követelményeket a kurzusleírások rögzítik. Egyebekben a SZTE BTK tanulmányi-, kredités vizsgaszabályzata van érvényben. A minőségbiztosítás módja: Célunk, hogy hallgatóink megfelelő körülmények között, magas hatékonysággal sajátíthassák el a képzés tudásanyagát. Ehhez a korszerű kompetenciákon alapuló tanterveken, a jól felkészült oktatókon túl az oktatási, kutatási és szolgáltatási folyamatok infrastrukturális feltételeit is magas színvonalon kívánjuk biztosítani. A képzés oktatói a képesítési követelményeknek megfelelő, elméletileg jól megalapozott és gyakorlatorientált oktatási programokat dolgoztak ki, amelyek megfelelnek a nemzetközi szakmai standardoknak. Az oktatási programok figyelembe veszik a hazai szakemberek iránti képzési igényeket is. Feladatunknak tekintjük továbbá valamennyi oktatási program folyamatos korszerűsítését, az oktatás tartalmi, tudományos színvonalának emelését, az oktatási módszerek fejlesztését. Hallgatói visszajelzések, elégedettség mérése (lásd 5. sz. melléklet)

9 integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje A 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 23. (9) bekezdése értelmében nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A munkatapasztalatok alapján teljesített követelmények elismeréséhez szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati számonkérés formájában bizonyosodunk meg az ismeretek elsajátításáról. A felsőoktatási törvény 58. -ának (7) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem módosítható A képzés költségterve (6. sz. melléklet) A Kar vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé Alulírott.dékán nyilatkozom, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és évfolyamonként létszámú hallgató képzését teszi lehetővé. minta: Alulírott Prof. Dr. Szabó Gábor rektor nyilatkozom, hogy a fenti táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítom a felsőoktatási intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodom a személyi feltételekben bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról. Szeged, Dátum, a képzésért felelős oktató megnevezése és aláírása Szeged, dékán Dr. Ónody Sarolta a képzésért felelős oktató

10 10 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet ( hálóterv) kurzuskód kurzusnév kredit I. FÉLÉV ÓRASZÁM A mentálhigiéné elmélete II. FÉLÉV ÓRASZÁM III. FÉLÉV ÓRASZÁM IV. FÉLÉV ÓRASZÁM Vizsga forma előfeltételek BTK-K-MEN 101 A mentálhigiéné elmélete I. ea 3 6 K BTK-K-MEN 201 A mentálhigiéné elmélete II. ea 2 6 K 101 Személyiségfejlődés 102 Személyiségfejlődés I. ea 4 10 K 202 Személyiségfejlődés II. ea 2 6 K 102 A lelki élet zavarai 203 A lelki élet zavarai I. ea 3 8 K 301 A lelki élet zavarai II. ea 4 8 K 203 Társadalomlélektan 103 Társadalomlélektan I. ea 4 10 K 204 Társadalomlélektan II. ea 1 2 K 103 Szociálpolitika 104 Szociálpolitika ea 2 4 K Szociológia 105 Szociológia ea 2 4 K

11 11 1. sz. melléklet A segítő kapcsolat 106 A segítő kapcsolat elmélete I. ea 2 4 K 302 A segítő kapcsolat elmélete II. ea 2 4 K A segítő kapcsolat gyakorlata I. gy 3 10 GY 206 A segítő kapcsolat gyakorlata II. gy 3 10 GY 106, A segítő kapcsolat gyakorlata III. gy 3 10 GY A segítő kapcsolat gyakorlata IV. gy 3 10 GY 302, 304 Rendszerszemlélet és család 303 Rendszerszemlélet és család I. ea 2 6 K Rendszerszemlélet és család II. ea 1 2 K 303 A mentálhigiénés projekt 205 A mentálhigiénés projekt elmélete ea 2 4 K 207 Mentálhigiénés projekt I. gy 4 16 GY 305 Mentálhigiénés projekt II. gy 4 16 GY 205, Mentálhigiénés projekt III. gy 2 4 GY 305 A művészetek mentálhigiénés funkció A művészetek mentálhigiénés funkciói I. ea A művészetek mentálhigiénés funkciói II. ea 2 4 K 2 4 K

12 404 A vallás mentálhigiénés funkciója A vallás mentálhigiénés funkciója ea Tanatológia 3 8 K 405 Tanatológia ea 2 4 K 301 A segítő kapcsolat etikája 406 A segítő kapcsolat etikája ea 2 4 K 301 Sajátélmény-stúdiumok Pszichodráma önismereti csoport I. gy Pszichodráma önismereti csoport II. gy Pszichodráma önismereti csoport III. gy Pszichodráma önismereti csoport IV. gy Intenzív hét gy Tevékenységkísérés I. gy Tevékenységkísérés II. gy Tevékenységkísérés III. gy Tevékenységkísérés IV. gy 4 30 GY 4 30 GY GY GY GY 3 10 GY 3 10 GY GY GY 307

13 13 1. sz. melléklet Szintézis a mentálhigiénés praxisban I. gy Szintézis a mentálhigiénés praxisban II. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén I. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén II. gy Szakdolgozat 415 Záróvizsga 2 6 GY 201, GY 301, GY 1 2 GY 309 Szakdolgozat konzultáció 0 6 GY Szakdolgozat 10 A Mindösszesen: óra Jelmagyarázat: ea: előadás, 5 fokozatú kollokviummal zárul gy: szeminárium, 5 fokozatú gyakorlati jeggyel zárul K: Kollokvium GY: Gyakorlati jegy A: Aláírás

14 14 1. sz. melléklet (tantárgyi program) kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám BTK-K-MEN 101 BTK-K-MEN Elméleti stúdiumok A mentálhigiéné elmélete I. ea A mentálhigiéné elmélete II. ea Személyiségfejlődés I. ea Személyiségfejlődés II. ea A lelki élet zavarai I. ea A lelki élet zavarai II. ea Társadalomlélektan I. ea Társadalomlélektan II. ea Társadalompolitika ea Szociológia ea Dr. Fügi Sarolta Dr. Fügi Sarolta Dr. Varga Hedvig Dr. Varga Hedvig Dr. Pável Magda Dr. Pável Magda Dr. Pikó Bettina Dr. Pikó Bettina Kékesi Márk Zoltán Kékesi Márk Zoltán II. FÉLÉV óraszám III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám vizsgaforma 3 6 Kollokvium előfeltételek 2 6 Kollokvium Kollokvium 2 6 Kollokvium Kollokvium 4 8 Kollokvium Kollokvium 1 2 Kollokvium Kollokvium 2 4 Kollokvium

15 15 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám A segítő kapcsolat elmélete I. ea A segítő kapcsolat elmélete II. ea Rendszerszemlélet és család I. ea Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Farkas Attila Rendszerszemlélet és család II. ea Farkas Attila A mentálhigiénés projekt elmélete ea A művészetek mentálhigiénés funkciói I. ea A művészetek mentálhigiénés funkciói II. ea A vallás mentálhigiénés funkciója ea Tanatológia ea A segítő kapcsolat etikája ea Kőszeghy Viktória Dr. Propszt Eszter Dr. Propszt Eszter Dr. Szenes Márta Dr. Barabás Katalin Keller György II. FÉLÉV óraszám III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám vizsgaforma 2 4 Kollokvium 2 4 Kollokvium előfeltételek Kollokvium Kollokvium Kollokvium 2 4 Kollokvium 2 4 Kollokvium 3 8 Kollokvium 2 4 Kollokvium 2 4 Kollokvium Összesen: Készségfejlesztő stúdiumok Segítő kapcsolat gyakorlat I. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István 3 10 Gyakorlati jegy

16 16 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám Segítő kapcsolat gyakorlat II. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István Segítő kapcsolat gyakorlat III. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István Segítő kapcsolat gyakorlat IV. gy Dr. Szenes Márta Dr. Vörös Irma Sutka István Mentálhigiénés projekt I. gy Mentálhigiénés projekt II. gy Mentálhigiénés projekt III. gy II. FÉLÉV óraszám 3 10 III. FÉLÉV óraszám 3 10 Dr. Fügi Sarolta Keller György 4 16 IV. FÉLÉV óraszám 3 10 Dr. Fügi Sarolta Keller György 4 16 Dr. Fügi Sarolta Keller György 2 4 Összesen: vizsgaforma Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy előfeltételek 106, , , Sajátélmény-stúdiumok Pszichodráma önismereti csoport I. gy Pszichodráma önismereti csoport II. gy Pszichodráma önismereti csoport III. gy Pszichodráma önismereti csoport IV. gy Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Ónody Sarolta Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy

17 17 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám Intenzív hét gy Varga Péter II. FÉLÉV óraszám 6 40 III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám Összesen: Integráló stúdiumok Tevékenységkísérés I. gy Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Tevékenységkísérés II. gy Tevékenységkísérés III. gy Tevékenységkísérés IV. gy Szintézis a mentálhigiénés praxisban I. gy Szintézis a mentálhigiénés praxisban II. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén I. gy Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén II. gy Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Dr. Pável Magda Dr. Szekeres Szilvia 3 10 Dr. Pável Magda Dr. Fügi Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Pável Magda Dr. Fügi Sarolta Dr. Ónody Sarolta Dr. Máté-Tóth András Dr. Máté-Tóth András Összesen: Szakdolgozat konzultáció Szakdolgozat vizsgaforma Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy 0 6 Aláírás 10 Aláírás előfeltételek , ,

18 18 1. sz. melléklet kurzuskód kurzusnév javasolt oktató kredit I. FÉLÉV óraszám 415 II. FÉLÉV óraszám III. FÉLÉV óraszám IV. FÉLÉV óraszám vizsgaforma előfeltételek Mindösszesen: óra Záróvizsga jelmagyarázat: ea: előadás, 5 fokozatú kollokviummal zárul gy: szeminárium, 5 fokozatú gyakorlati jeggyel zárul 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A kreditrendszerű képzés általános szabályai [az Ftv ának (5) bekezdéséhez] 23. (1) A kreditérték meghatározásakor összes hallgatói tanulmányi munkaóra a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. (2) A tanterv kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakból épül fel. Doktori képzésben az ismeretanyagok elsajátításáért, a tantárgyi követelmények teljesítéséért, kutatómunkáért és oktatási feladatok ellátásáért szerezhető kredit. Kötelező tantárgy az a tantárgy melynek teljesítése a szakon mindenki számára elő van írva. Kötelezően választható tantárgy teljesítésére a szakon a hallgatók egy az intézmény által meghatározott körből választhatnak tantárgyat (különösen szakon belüli szakirányok, illetve a differenciált szakmai ismeretek tantárgyai, a szakdolgozat, illetve a diplomamunka). Szabadon választható tantárgy esetében az intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak körében. (3) A tantervben a tantárgyakhoz tanórákat és kreditértékeket kell rendelni (kreditallokáció). (4) A részidős képzésben egy adott szakhoz rendelt teljesítendő kreditek száma megegyezik a teljes idejű képzéshez rendelt kreditek számával. (5) Az intézmény az általa ajánlott tantervben - a szakirányú továbbképzések kivételével - az egyes félévek kreditértéke - figyelembe véve az intézmény által meghatározott képzési időszakot - legfeljebb három kredittel térhet el felfelé vagy lefelé a harminc kredittől. Szakirányú továbbképzés esetében az intézmény az általa ajánlott tantervben a szakdolgozat tíznél nem nagyobb kreditértékének levonása után az egyes félévekre jutó átlagos kreditértéktől legfeljebb tíz százalékkal térhet el. (6) Kredit csak olyan tantárgyhoz rendelhető, amelynek minősítése ötfokozatú vagy háromfokozatú skálán érdemjeggyel történik. Tantárgyhoz csak egész értékű kredit rendelhető. (7) A teljes tanulmányi időre meghatározott átlagos egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák számának teljes idejű képzésben a háromszorosát, részidős képzésben, esti képzési munkarendben a hétszeresét, levelező képzési munkarendben a tizenkétszeresét, távoktatásban a huszonötszörösét. Doktori képzésben ezeket az arányokat a tantárgyi követelmények részfeladat teljesítésénél kell irányadónak tekinteni. (8) A tantervben rögzíteni kell azt, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes teljesítése szükséges (előtanulmányi rend). Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy tematikailag, illetve a szak képzési célját illetően több tantárgyat magába foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem

19 19 1. sz. melléklet nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak nem feltétlenül korábbi, hanem egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. (9) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A munkatapasztalatok alapján teljesített követelmények elismeréséhez az intézménynek szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati számonkérés formájában meg kell bizonyosodnia az ismeretek elsajátításáról. (10) A felsőoktatási törvény 58. -ának (7) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem módosítható. Kreditszám: = :4=27.5 +/-10% (2.75) kredit/félév I. félév 27 II. félév 30 III. félév 26 IV. félév szakdolgozat

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

79/2006. (IV.5) Kormányrendelet. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

79/2006. (IV.5) Kormányrendelet. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 79/2006. (IV.5) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A kreditrendszerre vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról: A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: DE-BTK 4002 Debrecen, Pf. 400. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1 KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helye: KRE BTK Pszichológiai Intézet - Pszichológiai Továbbképző Központ. Szakfelelős: prof. dr. Vass Zoltán intézetvezető

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A képzés mintatanterve 2013. szeptember

A képzés mintatanterve 2013. szeptember A képzés mintatanterve 2013. szeptember A szak képesítési követelményét a mintatanterv a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet és a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc)

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in Health Care) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1 2 3 4 5 6 MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak) [30] [450]

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara (5600 Békéscsaba Bajza u. 33.) KÖZVETÍTÉS (MEDIÁCIÓ) szakirányú továbbképzési szakra felvételt

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben