Német nyelv évfolyam. Helyi tanterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv"

Átírás

1 4 Német nyelv 1-4. évfolyam Helyi tanterv

2 Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai Parlament december 13-i határozata a nyelvtanulást és nyelvi sokszínűséget támogató intézkedésekre szólított fel február 14-én az Oktatási Miniszterek Tanácsa felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nyelvi sokszínűség és a nyelvtanulás elősegítése érdekében, és kérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat ezeken a területeken. Az akcióterv elkészítése során az Európai Bizottság széleskörű nyilvános konzultációt folytatott, majd ezt a civil társadalom képviselőinek konferenciája zárta, melyre április 10-én került sor Brüsszelben. A konferencián a válaszadók elfogadták a Bizottság jelenlegi helyzetről szóló elemzésének legfontosabb üzenetét és jövőre vonatkozó javaslatait. Egyetértés volt például abban, hogy kívánatos lenne az élethosszig tartó tanulás jegyében, a kisgyermekkortól kezdve minden európai polgár számára lehetővé tenni, hogy élvezhesse a soknyelvűség előnyeit. Széles körű támogatást nyert az, hogy emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi kompetencia azok közé az alapvető készségek közé tartozik, melyekre mindenkinek szüksége van a képzésben, a foglalkoztatásban, a kultúrák találkozása során és az önmegvalósításhoz. Azok, akik gyermekkorban kezdik a nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális értékeiknek, saját kultúrájuk hatásainak, nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak és érdeklődőbbek lesznek mások iránt. A tagállamok egyetértenek abban, hogy a hangsúly a hatékony képességére, azaz az aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződjön. A cél nem az anyanyelvi szint elérése, hanem a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és beszédkészség elsajátítása. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai szintű akcióknak a következő kulcsterületekre kell irányulniuk: a nyelvek befogadó jellegű szemléletének támogatása, nyelvbarát közösségek kialakítása, a nyelvtanulási kínálat és a nyelvtanulási lehetőségek igénybevételének a javítása. Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.

3 Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe évfolyamok számára Legelőször is azt kell leszögezni, hogy a 1-4. évfolyamon nyelvoktatás csakis nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe. A készségek közül a hallott szöveg értésének a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd eleinte az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, játék, dal), de később a követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. A gyerekek órai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. Ne féljünk tehát néha mi is magyarul megszólalni, de természetesen törekedjünk az idegen nyelvű óravezetésre, és biztassuk a gyerekeket, hogy ők is minél többet beszéljenek a tanult idegen nyelven. A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. Az artikulációs bázis, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megfigyelése. Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. A főbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A továbbiakban erre koncentrikusan bővülve épülhet a tananyag.

4 Dalok, versek megismerése, amelyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását. Aktív és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. Az utasítások megértése és végrehajtása. Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben is. Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. Az együttműködési készség. (A tanuló tudjon részt venni pár- és csoportmunkában.) Néhány alapvető nyelvtanulási stratégia megismerése. A tanulói tevékenységi formák közül elsősorban olyanok ajánlottak, amelyek összhangban vannak a 6-10 éves gyermek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az életkorban a gyermek ismeretszerzése a világról és saját magáról három fő úton történik: cselekvés közben, a felnőttekkel és társaival való interakció közben, illetve az érzékszervekkel való megismerés útján. A kisiskolás diákok hatékony tanulásában kiemelkedő jelentőséggel bírnak a mozgásos, játékos tevékenységek. Az ilyen és ehhez hasonló, érzelemileg átélt szituációk megjelenítése mélyebben rögzül és forrása a későbbi biztos nyelvhasználatnak. Ezeknek a figyelembevételével kell megtervezni a tevékenységformákat és a feladatokat, amelyeknek nagy része olyan, amelyek a hagyományos értelemben nem minősülnek nyelvi jellegű feladatnak. Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért versek, szóbeli utasításra végzett cselekvések Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás, hajtogatás stb. Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása Szerepjátékok, játékok, társasjátékok Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása Mesehallgatás, a mese eljátszása A 1-4. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a tanítási gyakorlatba, amelyekben a nyelvtanulás mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. A későbbi évektől eltérően a kezdeti szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban. Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a kooperatív, páros és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi, mind általános nevelési haszonnal járnak. A nyelvi haszon az, hogy a rendelkezésre álló idő alatt több tanuló kap lehetőséget arra, hogy a célnyelven megszólaljon.

5 A nyelvtanulás kezdeti szakaszában is elengedhetetlen a tanulók megfelelő mennyiségű autentikus hanganyaggal való ellátása. Az órai 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. Kötelező heti óraszám óra anyagok bemutatásán kívül helyes, ha sok kapcsolódó dal, vers vagy rigmus is segíti a nyelvi fordulatok beépülését és fejleszti a kiejtést.

6 Szabadon tervezhető órakeret terhére heti óraszám 1 óra 1 óra 1,5 óra 0.5 óra Éves óraszám 36 óra 36 óra 54 óra 90 Éves óraszámok Éves óraszám:36 Heti óraszám:1 Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1.osztály-2.osztály Tematikai egység és óraszámok 1.évf. Szabadon tervezhető óra 36//év 1/hét Kompetenciák Ajánlott témakörök Tanulói tevékenység Kapcsolódási pontok 1. Én és a családom 4 óra 2. Otthon 4 óra 3. Étkezés 4 óra 4. Idő,időjárás 4 óra 5. Öltözködés 4 óra 6. Sport,testrészek 2 óra 7. Iskola,barátok 4 óra 8. Szabadidős tevékenységek 4 óra 9. Természet állatok 3 óra 10. Ünnepek és hagyományok 3 óra

7 Idegen nyelvi Énkép, önismeret Család Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány tulajdonsággal történő bemutatása (alt-jung, dick-dünn)..egyszerű kérdések megértése,válaszolás.szi tuációs játékok játszása. Környezetisme- ret: együttélés a családban. A nyelvtanulás iránti érdeklődés felkeltése A tanulás tanítása Hallás utáni értés és beszédkészség

8 Idegen nyelvi Szociális kompetencia Énkép, önismeret A nyelvtanulás iránti Otthon Otthonom, szűkebb környezetem. Lakás helyiségeinek, berendezési tárgyainak megnevezése, színének, helyének meghatározása (obenunten, rechts-links, vorne-hinten). Kedvenc játékaim. Memóriajáték készítése,játék. Környezetismeret: lakóhelyi környezet. Matematika: tájékozódás a térben, adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. pozitív attitűd megteremtése A tanulás tanítása Hallás utáni értés, beszéd-, olvasás- és íráskészség

9 Idegen nyelvi A tanuláshoz szükséges emlékezet, koncentrációs képességek Étkezés Napi étkezések. Ételek, italok nevei, néhány tulajdonság megnevezése (warm, kalt). Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Kommunikatív tevékenységek Rejtvények, játékok (memória, dominó, kártya, társasjáték) Szerepjáték Környezetisme- ret: az ember megismerése és egészsége: tápanyag, élelmiszer, étrend. Matematika: állítások igazságának eldöntése, tapasztalati adatok Hon- és népismeret Hallás utáni értés, beszéd-, olvasás- és íráskészség Plakátkészítés: egészséges nem egészséges

10 Idegen nyelvi Szociális kompetencia Környezettudatosságra nevelés Testi és lelki egészség Idő, időjárás Évszakok és hónapok. A hét napjai Az óra. Időjárás. Számok 1-20 Kommunikatív tevékenység Képek csoportosítása Képek kiegészítése, rajzolása Környezetisme -ret: az idő mérése, az idő kifejezése a mindennapi ban; a napszakok, az évszakok váltakozása. Matematika: számok írása, olvasása, állítások igazságának eldöntése, tapasztalati Honismeret interkulturális ismeretek Szituációs játékok Hallás és olvasás utáni értés, beszéd- és íráskészség Játékok megfigyelőképesség, emlékezet Bábkészítés Témához kapcsolódó dalok éneklése

11 Idegen nyelvi Érzékelés (látás) útján szerzett tapasztalok Öltözködés Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Kommunikatív tevékenység Képek csoportosítása Környezetisme-ret; technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód - öltözködés. gyűjtése, rendszerezése Gondolkodási képességek Képek kiegészítése, rajzolása. A tanulás tanítása Szituációs játékok Idegen nyelvi Érzékelés (látás) útján szerzett tapasztalok Játékok megfigyelőképesség, emlékezet gyűjtése, rendszerezése Gondolkodási képességek Bábkészítés A tanulás tanítása Témához kapcsolódó dalok éneklése

12 Hallás és olvasás utáni értés, beszéd- és íráskészség

13 Idegen nyelvi Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Kezdeményezőképesség kompetencia Matematikai kompetencia Kreativitás Énkép, önismeret Hallás és olvasás utáni értés, beszéd- és íráskészség Sport Testrészek Kommunikatív tevékenység Rövid párbeszédek, szituációs játékok Körjátékok- német népi játékok, mozgásos tevékenységek Környezetisme-ret: testrészek, egészségvédelem. Testnevelés és sport: mozgásos játékok.

14 Idegen nyelvi Képi információ feldolgozása IKT-alkalmazás Iskola, barátok Iskolám, osztálytermünk. Az osztályterem berendezési tárgyai, iskola felszerelések megnevezése. Kommunikatív tevékenységek KIM- játékok (látás, hallás, tapintás, tudás) Környezetismeret: baráti kapcsolatok, iskolai közösségek. Matematika: tájékozódás a térben, Alkotóképesség Hallás és olvasás utáni értés, beszéd- és íráskészség Játékok (lottó, bingó, memória, dominó, bumm, kártya, társas, activity) a berendezési tárgyakkal, az iskolaszerekkel és a számokkal) szóban Tanítás előtti és utáni imák

15 Idegen nyelvi Szociális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szabadidő Szabadidős tevékenységek. Tevékenységek megnevezése, eljátszása. Kedvenc időtöltésem. Kommunikatív tevékenység Ének-zene: zenehallgatás. Vizuális kultúra: kreatív alkotások. Hallás és olvasás utáni értés, beszéd- és íráskészség Rövid párbeszédek, szituációs játékok Egyetemes kultúra Honismeret interkulturális ismeretek Körjátékok- német népi játékok, mozgásos tevékenységek

16 Érzékelés (látás) útján szerzett tapasztalok gyűjtése, rendszerezése Természet, állatok Kisállatok. Kedvenc állataim. Állatok a ház körül. Kommunikatív feladatok Környezetismeret: élőlények csoportosítása élőhely Matematika: halmazok, adatgyűjtés, adatok lejegyzése. Gondolkodási képességek Vadon élő és állatkerti állatok. Mondatalkotás képről A tanulás tanítása Játékok (lottó, bingó, memória, dominó, kártya, társas, activity) az állatokkal szóban Információkeresés (Internet) Tárgyi alkotások (agyagállatok/játékállato k kukoricaszárból) készítése, s azok kiállítása Mondókák, kiszámolók, versek

17 Honismeret interkulturális ismeretek Hallás és olvasás utáni értés, beszéd- és íráskészség Ünnepek és hagyományok Az én ünnepeim. Mikulás, karácsony, farsang, húsvét. Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. Márton- nap. Közlések, kérdések megértése, megválaszolása Mindennapi életre jellemző egyszerű Környezetismeret: ünnepek, hagyományok. párbeszéd elolvasása, alkalmazása Képekről egyszerű mondatok alkotása Családrajz, családi fotóalbum Játékok (kocka, kártya) tervezése és azokkal való játék

18 Ünnepi díszek készítése

19 A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén KER szintben nem megadható. A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, egyszerűen, röviden válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. Elmond néhány verset, mondókát.

20 Témakör sorszáma Témakör 2.osztály Szabadon tervezhető óra:36/év 1/hét 1. Én és a családom 4 óra 2. Otthon 3óra 3. Étkezés 4 óra 4. Idő,időjárás 4 óra 5. Öltözködés 4 óra 6. Sport,testrészek 2 óra 7. Iskola,barátok 4 óra 8. Szabadidős tevékenységek 4 óra 9. Természet,állatok 3 óra 10. Ünnepek és hagyományok 3 óra 11. Fantázia és valóság 1óra

21 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kompetenciák Idegen nyelvi Énkép, önismeret Idegen nyelvi Énkép, önismeret 2. osztály: Német hang- és betűkészlet, az egész tanév anyaga erre épül, folyamatosan Ajánlott Tanulói tevékenység témakörö k Család Én és a családom. Tulajdonságo k (Wie? kérdőszó, istsind használata). Családtagok hétköznapi tevékenységei. (Was macht? használata) Családtagok bemutatása.( Er, sie, es használata.).egyszerű kérdések megértése,válaszolás.szituációs játékok játszása. Szabadon tervezhető óra:36/év1/hét Kapcsolódási pontok Környezetismeret: együttélés a családban.

22 Idegen nyelvi Szociális kompetencia Énkép, önismeret A nyelvtanulás iránti pozitív attitűd Otthon Otthonom, szűkebb környezetem. ( Wer?, was? kérdőszavak használata.) Kedvenc játékaim. Memóriajáték készítése,játék. Környezetismeret: lakóhelyi környezet. Matematika: tájékozódás a térben megteremtése Idegen nyelvi A tanuláshoz szükséges emlékezet, koncentrációs képességek Hallás utáni értés, beszéd-, Étkezés Napi étkezések. Egyszerű receptek és azok megértése. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Kommunikatív tevékenységek Rejtvények, játékok (memória, dominó, kártya, társasjáték) Szerepjáték Plakátkészítés: egészséges nem egészséges Környezetismeret: az ember megismerése és egészsége Matematika: állítások igazságának eldöntése,

23 Idegen nyelvi Szociális kompetencia Környezettudatosságra nevelés Testi és lelki egészség Honismeret interkulturális ismeretek Hallás és olvasás utáni értés, beszéd Idő, időjárás Évszakok és hónapok. (Wann? kérdőszó, im April használata.) A hét napjai és napszakok. Üdvözlések. Az óra. Időjárás. Számok 100- ig. Kommunikatív tevékenység Képek csoportosítása Képek kiegészítése, rajzolása Szituációs játékok Játékok megfigyelőképesség, emlékezet Bábkészítés Témához kapcsolódó dalok éneklése Környezetismeret: az idő mérése, az idő kifejezése a mindennapi ban; a napszakok, az évszakok váltakozása. Matematika: számok írása, olvasása, állítások igazságának eldöntése, tapasztalati adatok Idegen nyelvi Érzékelés (látás) útján szerzett tapasztalok gyűjtése, rendszerezése Gondolkodási képességek Öltözködés Évszakok és ruhadarabok. (Főnevek egyes és többes száma.) Kedvenc ruháim. Kommunikatív tevékenység Képek csoportosítása Képek kiegészítése, rajzolása. Szituációs játékok Játékok megfigyelőképesség, emlékezet Öltözködés Évszakok és ruhadarabok. (Főnevek egyes és többes száma.) Kedvenc ruháim. Bábkészítés Hallás és olvasás utáni Témához kapcsolódó dalok

24 értés, beszéd éneklése Idegen nyelvi Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Sport Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Kommunikatív tevékenység Rövid párbeszédek, szituációs játékok Környezetismeret: testrészek, egészségvédelem. Testnevelés és sport: mozgásos játékok. Kezdeményezőképesség kompetencia Körjátékok- német népi játékok, mozgásos tevékenységek Alkotóképesség Hallás és olvasás utáni értés, beszéd Iskola, barátok Iskolám, osztálytermü nk. (ein-kein használata) Iskolai tevékenysége k megnevezése. (was macht.? Kommunikatív tevékenységek KIM- játékok (látás, hallás, tapintás, tudás) Játékok (lottó, bingó, memória, dominó, bumm, kártya, társas, activity) a berendezési tárgyakkal, az iskolaszerekkel és a számokkal) szóban Környezetismeret: baráti kapcsolatok, iskolai közösségek. Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.

25 Idegen nyelvi Szociális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Hallás és olvasás utáni értés, beszéd Egyetemes kultúra was machen.? használata) Osztálytársai m, barátaim megnevezése, néhány tulajdonság. Névjegykárty a készítése. Szabadidő Szabadidős tevékenysége k. Napirend. Napi tevékenysége k. (am Montag használata.) Kedvenc időtöltésem. Tanítás előtti és utáni imák Kommunikatív tevékenység Rövid párbeszédek, szituációs játékok Körjátékok- német népi játékok, mozgásos tevékenységek Ének-zene: zenehallgatás. Vizuális kultúra: kreatív alkotások. Honismeret interkulturális ismeretek

26 Idegen nyelvi Képi információ feldolgozása IKT-alkalmazás Természet, állatok Kisállatok. Kedvenc állataim. Állatok a ház körül. Vadon élő és állatkerti állatok. Kommunikatív feladatok Mondatalkotás képről Játékok (lottó, bingó, memória, dominó, kártya, társas, activity) az állatokkal szóban Információkeresés (Internet) Tárgyi alkotások (agyagállatok/játékállatok kukoricaszárból) készítése, s azok kiállítása Környezetismeret: élőlények csoportosítása élőhely, táplálkozási mód, egyéb tulajdonságok szerint; változatos élővilág. Matematika: halmazok, adatgyűjtés, adatok lejegyzése. Honismeret interkulturális ismeretek Hallás és olvasás utáni értés, beszéd Ünnepek és hagyományok Az én ünnepeim. Mártonnap,mikulás, karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, gyereknap születésnap. Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában: Márton-nap Mondókák, kiszámolók, versek Ünnepek és hagyományok Az én ünnepeim. Mikulás, karácsony, farsang, húsvét. Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. Márton- nap. 2 óra Környezetismeret: ünnepek, hagyományok.

27 Honismeret interkulturális ismeretek Fantázia és valóság A cirkusz. Szituációs játék Dráma és tánc: dramatikus játékok. Vizuális kultúra: képzeletem világa. Hallás és olvasás utáni értés, beszéd A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén KER szintben nem megadható. A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. Elmond néhány verset, mondókát. Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol. Témakör sorszáma Témakör 1. Én és a családom 2. Otthon 3. Étkezés 4. Öltözködés 5. Idő,időjárás 3.osztály Szabadon tervezhető óra 54/év 1/hét 4 óra 4 óra 6 óra 5 óra 11 óra

28 6. Iskola,barátok 7. Szabadidős tevékenységek 8. Ünnepek és hagyományok 9. Fantázia és valóság 10. Természet,állatok 6 óra 4óra 5óra 6 óra 4 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kompetenciák Idegen nyelvi Énkép, önismeret 3.osztály Ajánlott témakörök Család Én és a családom. Személyes bemutatkozás. Személlyel kapcsolatos kérdésekre válaszadás. Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés. Üdvözlések. Családtagok Tanulói tevékenység Egyszerű közlések, kérdések megértése, megválaszolása Szituációs játékok játszása (kapcsolatteremtés, üdvözlés, elköszönés Szabadon tervezhető óra:54/év 1/hét Kapcsolódási pontok Környezetismeret: együttélés a családban.

29 bemutatása. kifejezése sokféleképpen Idegen nyelvi Szociális kompetencia Énkép, önismeret Otthon Otthonom, szűkebb környezetem. Kedvenc játékaim. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Ház, lakás bemutatása egyszerű mondatokkal szóban és írásban Memória- és lottójáték Környezetismeret: lakóhelyi környezet. Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. A nyelvtanulás iránti (berendezési és pozitív attitűd használati tárgyakkal, megteremtése játékokkal) készítése, játék Információk kezelése Látogatás a helytörténeti múzeumba

30 Idegen nyelvi A tanuláshoz szükséges emlékezet, koncentrációs képességek Hallás utáni értés, beszéd-íráskészség Étkezés Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Kommunikatív tevékenységek Rejtvények, játékok (memória, dominó, kártya, társasjáték) Szerepjáték (étlapok olvasása KIM-játékok: ételek, italok felismerése (ízlelés, szaglás, tapintás, megfigyelés) Környezetismeret: az ember megismerése és egészsége: tápanyag, élelmiszer, étrend. Matematika: halmazok, állítások igazságának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. Idegen nyelvi Szociális kompetencia Környezettudatosságra nevelés Testi és lelki egészség Honismeret Idő, időjárás Évszakok és hónapok. A hét napjai és napszakok. Az óra. Negyed, fél, háromnegyed órák. Időjárás. Dátum Kommunikatív tevékenység Képek csoportosítása Képek kiegészítése, rajzolása hallott és olvasott szövegek alapján Képleírás egyszerű mondatokkal szóban és írásban Környezetismeret: az idő mérése, az idő kifejezése a mindennapi ban; a napszakok, az évszakok váltakozása. Matematika: számok írása, olvasása, állítások igazságának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. interkulturális ismeretek Szituációs játékok Hallás és olvasás utáni értés, beszéd-íráskészség Játékok megfigyelőképesség,

31 emlékezet Bábkészítés Témához kapcsolódó dalok éneklése Idegen nyelvi Érzékelés (látás) útján Öltözködés Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Bábkészítés,szituációs játék. Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód - öltözködés. Matematika: halmazok. szerzett tapasztalok gyűjtése, rendszerezése Gondolkodási képességek Hallás és olvasás utáni értés, beszéd íráskészség

32 Alkotóképesség Hallás és olvasás utáni értés, beszéd íráskészség Iskola, barátok Iskolám, osztálytermünk. Iskolai berendezések, felszerelése, helyük meghatározása. Tantárgyaim. Órarend. Véleménynyilvánítás. Tanórai tevékenységek. Osztálytársaim, barátaim. Bemutatás személyes információk megnevezése, néhány tulajdonsággal történő bemutatás. Kommunikatív tevékenységek KIM- játékok (látás, hallás, tapintás, tudás) Képleírás Játékok (lottó, bingó, memória, dominó, bumm, kártya, társas, activity) a berendezési tárgyakkal, az iskolaszerekkel és a számokkal) szóban és írásban Környezetismeret: baráti kapcsolatok, iskolai közösségek. Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. Idegen nyelvi Szociális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Hallás és olvasás utáni Szabadidő Szabadidős tevékenységek. Kedvenc időtöltésem. Vásárlás. Bevásárló cédula, mértékek, mennyiségek. Tanítás előtti és utáni imák A témához kapcsolódó szókincskönyvecske készítése (kép, szókép) Kommunikatív tevékenység Képleírások Ének-zene: zenehallgatás. Vizuális kultúra: kreatív alkotások. értés, beszéd Egyetemes kultúra Rövid párbeszédek, szituációs játékok

33 Honismeret interkulturális ismeretek Körjátékok- német népi játékok, mozgásos tevékenységek Idegen nyelvi Képi információ feldolgozása IKT-alkalmazás Természet, állatok Kisállatok. Kedvenc állataim. Állatok a ház körül. Vadon élő és állatkerti állatok. Kommunikatív feladatok Mondatalkotás képről, tevékenységek leírása szóban és írásban Játékok (lottó, bingó, memória, dominó, kártya, társas, activity) az állatokkal szóban és írásban Környezetismeret: élőlények csoportosítása élőhely, táplálkozási mód, egyéb tulajdonságok szerint; változatos élővilág. Matematika: halmazok, adatgyűjtés, adatok lejegyzése. Hallott és olvasott szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása Információkeresés (Internet) Mondókák, kiszámolók, versek

34 Honismeret interkulturális ismeretek Hallás és olvasás utáni értés, beszéd Ünnepek és hagyományok Az én ünnepeim. Advent, karácsony, farsang. Születésnap. Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. Közlések, kérdések megértése, megválaszolása Mindennapi életre Környezetismeret: ünnepek, hagyományok. íráskészség jellemző egyszerű párbeszéd elolvasása, alkalmazása Képekről egyszerű mondatok alkotása Családrajz, családi fotóalbum, családfa készítése Játékok (kocka, kártya) tervezése és azokkal való játék Ünnepi díszek készítése Gyermekirodalmi mű

35 (mondóka, versike, dal) memoriterként való felmondása/eléneklése Honismeret interkulturális ismeretek Hallás és olvasás utáni értés, beszéd Fantázia és valóság Kedvenc meséim, könyveim. Képzeletem világa. Kommunikatív tevékenység Képek csoportosítása Képek kiegészítése, rajzolása hallott és olvasott szövegek alapján Képleírás egyszerű mondatokkal szóban és írásban Dráma és tánc: dramatikus játékok. Vizuális kultúra: képzeletem világa. Szituációs játékok Játékok megfigyelőképesség, emlékezet Bábkészítés Témához kapcsolódó dalok éneklése

36 Nyelvtani tartalmak, fogalmak: -A haben, sein használata -Igeragozás minden személyben és számban, alapvető tőhangzóváltós igék ragozása. -Számok, sorszámnevek, dátum. -Főnevek többes száma. Tárgyeset. Birtokos eset s végződéssel. -Határozott és határozatlan névelők, kein használata. -Mondatok alkotása, Egyenes szórend. A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén KER szintben nem megadható. A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot.

37 4.osztály Tematikai egység Alapóraszám Szabadon tervezhető órakeret Összesen Én és a családom Otthon Étkezés Idő,időjárás Öltözködés Sport,testrészek Iskola,barátok Szabadidős tevékenységek

38 Természet,állat Ünnepek és hagyományok Fantázia és valóság Kompetenciák Ajánlott témakörök Tanulói tevékenységek Kapcsolódási pontok Idegen nyelvi Énkép, önismeret A nyelvtanulás iránti érdeklődés felkeltése A tanulás tanítása Hallás utáni értés és beszédkészség Család Én és a családom. Személyes bemutatkozás. Személlyel kapcsolatos kérdésekre válaszadás. Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés. Üdvözlések. Családtagok bemutatása. Egyszerű közlések, kérdések megértése, megválaszolása Szituációs játékok játszása (kapcsolatteremtés, üdvözlés, elköszönés kifejezése sokféleképpen) Modern német gyermekdalok közös éneklése Környezetismeret: együttélés a családban

39 Idegen nyelvi Szociális kompetencia Énkép, önismeret A nyelvtanulás iránti pozitív attitűd megteremtése A tanulás tanítása Hallás utáni értés, beszéd-, olvasás- és íráskészség Idegen nyelvi A tanuláshoz szükséges emlékezet, koncentrációs Otthon Otthonom, szűkebb környezetem. A ház, lakás helyiségeinek megnevezése, berendezési tárgyak, helyiségekhez kapcsolódó tevékenységek. Ház, lakás bemutatás. Kedvenc játékaim. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Közlekedési eszközök, azok tulajdonságai, használata. Étkezés Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplál Ház, lakás bemutatása egyszerű mondatokkal szóban és írásban Memória- és lottójáték (berendezési és használati tárgyakkal, játékokkal) készítése, játék Információk kezelése Látogatás a helytörténeti múzeumba Kommunikatív tevékenységek Rejtvények, játékok (memória, dominó, kártya, társasjáték) Szerepjáték (étlapok olvasása, rendelés) Környezetismeret: lakóhelyi környezet. Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. Környezetismeret: az ember megismerése és egészsége: tápanyag, élelmiszer, étrend. Matematika: halmazok, állítások igazságának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. képességek Plakátkészítés: egészséges nem egészséges ételek, italok Hon- és népismeret Projektmunka főzőnap: helyi specialitás készítése (receptek

40 Hallás utáni értés, beszéd-, olvasás- és íráskészség olvasása, értelmezése, étel elkészítése, értékelése) KIM-játékok: ételek, italok felismerése (ízlelés, szaglás, tapintás, megfigyelés) Idegen nyelvi Szociális kompetencia Környezettudatosságra nevelés Testi és lelki egészség Idő, időjárás Évszakok és hónapok. Évszakokhoz kapcsolódó tevékenységek. A hét napjai és napszakok. Az óra. Időjárás. Számok 1000-ig. Dátum. Tájékozódás a naptárban Információhiányon alapuló feladatok írásbeli megoldása (pl. Laufdiktat ) Kommunikatív tevékenység Képek csoportosítása Képek kiegészítése, rajzolása hallott és olvasott szövegek alapján Képleírás egyszerű mondatokkal szóban és írásban Szituációs játékok Játékok megfigyelőképesség, emlékezet Környezetismeret: az idő mérése, az idő kifejezése a mindennapi ban; a napszakok, az évszakok váltakozása. Matematika: számok írása, olvasása, állítások igazságának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. Honismeret interkulturális ismeretek Bábkészítés Hallás és olvasás utáni Témához kapcsolódó dalok éneklése értés, beszéd- és íráskészség

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Angol nyelv. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Angol nyelv. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Angol nyelv készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.2., 2. sz. melléklet 5-8./2.2.02.1., 2. sz. melléklet 5-8./2.2.02.2

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára ÓRASZÁMOK AZ ELSŐTŐL A NYOLCADIK OSZTÁLYIG Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám Éves óraszám 5

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Összeállította: Átdolgozta: Forsthofferné Fekete Kinga Sashalmi Tanoda 2001. Hegedűs Ágnes 2004. Forsthofferné Fekete

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra 1 Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 AZ ELŐREHOZOTT NÉMET NYELVOKTATÁS HELYI TANTERVE 1-3.

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben