Gyermekes családok helyzete 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekes családok helyzete 2009"

Átírás

1 A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I Gyermekes családok helyzete 009 A kutatás teljes dokumentációja 009

2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Zoványi Petra Páthy-Dencsı Blanka Fáklya Éva Németh Valéria Szabó Endre Szalai Judit Várnai Magdolna adatfelvételi osztályvezetı munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs Szerkesztette: Páthy-Dencsı Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. Budapest Budaörsi út. tel: , fax:

3 Gyermekes családok helyzete 009 Tartalom Tartalom I. BEVEZETÉS... II. AZ ADATFELVÉTEL FİBB ADATAI... 6 Válaszadási statisztika (háztartások körében)... 6 III. A KÉRDEZÉST KÖVETİ ADATFELVÉTELI MUNKAFOLYAMATOK, ELLENİRZÉS ÉS JAVÍTÁS... 7 IV. A KUTATÁSHOZ ALKALMAZOTT KÉRDİÍVEK...0 V. VÁLASZLAP...0 VI. KÉRDEZİI UTASÍTÁS... MELLÉKLET... Alapmegoszlások (súlyozott adatok, háztartások esetében) Szerkesztette: Páthy-Dencsı Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. Budapest Budaörsi út. tel: , fax:

4 Gyermekes családok helyzete 009 I. Bevezetés A kutatást a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére végeztük. A kutatás célja a Magyarországon élı, gyerekkel rendelkezı családok helyzetének empirikus vizsgálata volt. A minta elkészítéséhez többlépcsıs, arányosan rétegzett, valószínőségi mintavételi eljárást alkalmaztunk, amely a 8 évesnél fiatalabb gyermekkel(kekkel) együtt élı családokat reprezentálja. Az alapsokaságba minden olyan magyarországi, nem intézményi háztartás beletartozott, akinek a háztartásában 8 év alatti gyerek(ek) található(k). A felkeresendı családok elérhetıségét, tehát a név- és címlistát a MEH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala szolgáltatta számunkra. A hivatal az általunk meghatározott településekrıl, az általunk meghatározott esetszám alapján szolgáltatta számunkra az elérési adatokat a háztartásokhoz. Az elsı lépcsıben a települések kerültek kiválasztásra. A településenkénti legalább gyerekkel rendelkezı háztartások számát szintén a MEH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától vásároltuk, majd ennek alapján elıállítunk egy olyan, az egész országra kiterjedı településszintő adatbázist, amelyben minden település annyi sorral szerepeltette magát, ahány a legalább egy gyermekkel rendelkezı háztartások aránya ezt mutatta. Majd régiónként és rétegenként (kiemelt város, város, község) az elıbb említett településszintő adatbázisból véletlenszerő kiválasztást alkalmaztunk. Az így létrejött településminta 7 települést tartalmaz, valamint Budapest összes kerületét. A második lépcsıben került sor a kiválasztott településekrıl a mintába bekerülı háztartások kiválasztására. Jelen kutatás esetében a MEH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal készített egy alapsokaságot azokból a magyarországi háztartásokból, amelyekben vagy több 8 éven aluli kiskorú él. A mintavétel második lépcsıjében ezen háztartások alapsokaságából a TÁRKI által megadott elemszámú háztartást a megadott településekrıl egyszerő véletlen mintavételi eljárással választotta ki a MEH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal fınél nagyobb települések

5 Gyermekes családok helyzete 009 A kutatás során külön nem fókuszálunk (tehát nem reprezentáltuk felül) a cigány- és szegénytelepeken élı, illetve a sok gyerekkel rendelkezı családokat, ezek mintába kerülési elvi esélye populációbeli súlyuknak megfelelı mértékő a véletlen mintavétel esetében. Alkalmazott mintavételi eljárásunk tehát valószínőségi minta, a célcsoport minden tagjának azonos az esélye a mintába való bekerülésre, így a minta segítségével begyőjtött adatokból levont következtetések a statisztikai hibahatár mértékén belül általánosíthatóak a teljes célcsoportra. Az adatfelvétel során az un. címlistás, csökkenı mintás eljárást alkalmaztunk. Ennek lényege, hogy nem alkalmazunk pótcímeket, hanem a mintavételi eljárás során eleve kalkulálunk a válaszmegtagadások, és egyéb okok miatt várhatóan kiesı címek számával. Ez az eljárás a tudományosan leginkább megalapozott, a nemzetközi gyakorlatban legáltalánosabban alkalmazott szisztéma (szemben a pótcímes eljárással, amelyet a nemzetközi gyakorlatban egyáltalán nem alkalmaznak). Az elvártnál nagyobb elemszámú induló mintát határozunk meg tehát, azt vártuk el a kérdezıktıl, hogy az induló mintába bekerült összes személyt keressék fel, és kérdezzék le. Az induló minta elemszámának meghatározásakor számításba vettük azt a tényt, hogy a nagyobb településeken nagyobb a kiesı címek aránya is. A mintába került személyeket kérdezıbiztosaink személyesen keresték meg. A mintába bekerült címeket legalább kétszer fel kell keresniük, két különbözı napszakban. A hét közbeni megkeresés egyikének este 6 óra utáni idıpontra kellett esnie. (Az elvárás a legalább kétszeri megkeresés volt, de az esetek többségében ennél többször is megpróbálkoztak a kérdezık az adatfelvétellel azokon a címeken, amelyeket az elsı két alkalom egyikében sem értek el.) A gyermekes családok helyzete 009 c. kutatás során adatgyőjtése során két fajta kérdıívet használtunk (fıkérdıív, gyermek kérdıív). Az adatfelvétel során a 0 elemszámú induló mintából háztartásban készült sikeres fıkérdıíves interjú és 86 gyermekrıl lett kitöltve gyermek-kérdıív. Ez a kötet az adatfelvétel dokumentumait tartalmazza.

6 Gyermekes családok helyzete II. Az adatfelvétel fıbb adatai Az adatfelvétel ütemezése Kérdıívkészítés Próbakérdezés Adatfelvétel Adatrögzítés Számítógépes munkák Válaszadási statisztika (háztartások körében) A- Összes kiadott cím 0 B- megfelelı cím (a személy elköltözött (6) vagy személy/cím nem létezik (8)) C- (=A-B)Megfelelı cím 96 D-Elkészült kérdıívek száma E- (= C-D;=F+G+H) Összes kiesett 6 F-Válaszmegtagadó 86 G-Háromszori megkeresés H-A személy válaszképtelen (), ideiglenesen távol van (), vagy nem használták fel a címet (9) 9 I nem megfelelıen kitöltött kérdıív

7 Gyermekes családok helyzete A kérdezés ideje ( ) Teljes adatfelvétel budapesti adatfelvétel % III. A kérdezést követı adatfelvételi munkafolyamatok, ellenırzés és javítás Az adatokat minden munkafázisban többszintő ellenırzésnek vetjük alá. A lekérdezett kérdıíveket a területi instruktorok egyesével, személyesen ellenırzik. javítható hibák, illetve kihagyott kérdések esetén azokat kiegészítés, vagy javítás céljából a terepre visszaküldik. A kérdıívek 0 százalékát ellenırzı kérdıív segítségével a terepen ellenırzik a területi instruktorok. Az ellenırzés ellenırzı kérdıívek segítségével történik. Központi fı ellenırzés: A regionális ellenırzésen kívül amelyet a területi instruktorok végeznek a TÁRKI-ban olyan központi ellenırzési rendszert is fenntartunk, amelyhez tartozó munkatársak nincsenek napi kapcsolatban a kérdezıkkel, így a központi ellenırzést nem befolyásolja az esetleges személyes szimpátia, stb. A központi ellenırzés leginkább azokra az esetekre, területekre illetve kérdezıkre összpontosít, amelyek fennakadnak az adatok ellenırzésének a kérdezést

8 Gyermekes családok helyzete követı két lépcsıjén: az utómunkák során, illetve az elkészült nyers adatbázis számítógépes logikai ellenırzése során. A központi ellenır a többi ellenırzési munkálatok során tapasztalt hibák együttes elıfordulási gyakoriságát, és súlyát mérlegelve kutatásonként -0 csomópontot köteles ellenırizni. (Csomóponti ellenırzés alatt vagy egy-egy kérdezı, vagy egy-egy régió összes kérdıívének ellenırzését értjük. A központi ellenırzés tehát szigorú, problémára fókuszált ellenırzést végez. Az ellenırzés negatív eredménye az ellenırzött személlyel (kérdezı, instruktor) való munkakapcsolat azonnali megszakítását eredményezi.) Ennek a célra orientált ellenırzésnek számos formája van: személyes ellenırzés, telefonos ellenırzés, ellenırzı levelek írása, stb. A Gyermekes családok helyzete 009 c. kutatás esetében a központi ellenırzés az interjúk 0 százalékát ellenırzi. Összességében tehát az interjúk 0 százaléka kerül az ellenırzés hatálya alá. Utómunkások: A kitöltött kérdıívek a regionális instruktoroktól való átvételt követıen az ún. utómunkásokhoz kerülnek. Az utómunkások feladata a kérdıív általános kitöltés-kontrollja, a nyitott kérdések kódolása, a kérdıív adatainak számítógépbe való rögzítése. A rögzítés SPSS Data Entry-be történik. Ez a programcsomag lehetıséget nyújt arra, hogy logikai kontrollokat építsünk be, valamint megakadályozzuk az extrém értékek rögzítését, csökkentve ezáltal a rögzítés közbeni elcsúszás veszélyét. A rögzített adatok leadása az átvételi program segítségével történik. Az itt elıkerülı hibákat (pl. sorszámelütés, elcsúszás) még az utómunkás maga javítja. Az utómunkások tehát egyszerre végeznek el utómunkálatokat, és ık képzik a TÁRKI ellenırzési rendszerének második szintjét is. Az utómunkások kontrollja során mód nyílik arra, hogy ne csak a kérdezık, hanem az instruktorok munkáját is ellenırizni tudjuk és mind a kérdezık, mind az instruktorok visszajelzést kaphassanak munkájuk minıségérıl. Az utómunkások az ellenırzési munkájuk eredményérıl beszámolnak a központi fı-ellenırnek. Számítógépes adatellenırzés és javítás: A leadott file-ok összefőzése után kezdıdik az alapsorok tisztítása és az adatok logikai ellenırzése. A nyers adatbázis összeállítását követıen az adatokat számítógépes ellenırzési folyamatnak vetjük alá, amely során az esetleges logikai ellentmondások kimutatásával

9 Gyermekes családok helyzete keressük az esetlegesen bennmaradó hibákat. Ezt a munkálatot a hibakeresésben, javításban gyakorlattal rendelkezı, a programozáshoz is értı munkatársak végzik. Az ellentmondásosnak tőnı adatokat tartalmazó kérdıíveket újra elıvesszük, a hibákat a kérdıívek visszakeresésével javítjuk.

10 Gyermekes családok helyzete IV. A kutatáshoz alkalmazott kérdıívek

11 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB GYERMEKKÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? Családok Háztartás kérdőív 009. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. Kérdező aláírása:... Kérdezés kezdete: igazolványszáma hónap... nap... óra... perctől

12 TÁRKI Háztartás kérdőív. Összesen Önnel együtt hányan élnek Önök a családban (egy háztartásban)?. fő X. Kérem sorolja fel a háztartás tagjait! Kezdjük Önnel a sort! CSALÁDI ÁLLAPOT KÓDJAI: NŐTLEN/HAJADON 0 nőtlen, hajadon, nincs élettársa 0 nőtlen, hajadon, élettárssal él HÁZAS 0 házas, házastárssal él 0 házas, élettárssal él 0 házas, de külön élnek, nincs élettársa ELVÁLT 06 elvált, nincs élettársa 07 elvált, élettárssal él ÖZVEGY 08 özvegy, nincs élettársa 09 özvegy, élettárssal él 99 NT LEGMAGASABB BEFEJEZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉG KÓDJAI: 00 - általános iskolás korú, vagy még nem iskolás korú 0 - kevesebb, mint 8 általános 0-8 általános 0 - szakmunkásképző; szakképzés érettségi nélkül 0 - szakközépiskolai érettségi; szakképzést követő érettségi 0 - gimnáziumi érettségi 06 - érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; technikum 07 - akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum 08 - főiskola 09 - egyetem 0 - tudományos fokozat (PhD, DLA, doktori cím) 99 - NT DOLGOZIK-E / DOLGOZOTT-E KÓDJAI: HA NYUGDÍJ MELLETT DOLGOZIK, DOLGOZÓNAK JELÖLD! A FŐMUNKÁJÁRA VONATKOZÓAN VÁLASZOLJON! FŐMUNKA: AMIT A KÉRDEZETT ANNAK TEKINT. HA BIZONYTALAN: AHOL A LEGTÖBB IDŐT TÖLTI 00 még nem iskolás korú 0 teljes munkaidős alkalmazott 0 részmunkaidős alkalmazott 0 teljes munkaidős vállalkozó, önálló, saját vállalakozásában alkalmazott 0 részmunkaidős vállalkozó 0 alkalmi munkát végez, több mint heti 0 órát 06 alkalmi munkát végez, kevesebb mint heti 0 órát 07 munkanélküli (közmunkás, közhasznú ill. közcélú munkás is) 08 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi, korhatár előtti) 09 fogyatékkal élő, tartósan beteg, nem dolgozik 0 gyermekgondozási szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten van (főállású anya is) háztartásbeli, családját látja el tanuló, továbbképzésen, átképzésen vesz részt ápolási díjon van egyéb okból nem dolgozik 99 NT Sorszáma Keresztneve férfi e nő Születési éve NÉGY SZÁM- JEGGYEL! Családi állapota KÓD Iskolai végzettsége KÓD Jelenleg dolgozik-e? KÓD Mit csinált / dolgozott-e az elmúlt évben? KÓD

13 Háztartás kérdőív TÁRKI HÁZTARTÁS TÁBLA FOLYTATÁSA JÁR-E KÓDJAI: 00 nem jár 0 bölcsőde 0 óvoda 0 általános iskola 0 szakmunkásképző 0 szakközépiskola 06 gimnázium 07 érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; technikum 08 akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum 09 főiskola 0 egyetem egyéb 99 NEM TUDJA A HÁZTARTÁSFŐ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfő a legidősebb 8-6 év közötti (99-97 között született) férfi. Ha ilyen tagja nincs a háztartásnak: a legidősebb 8-6 év közötti (99-97 között született) nő Ha ilyen tagja sincs a háztartásnak: a legidősebb 6 év feletti (97 előtt született) férfi Ha ilyen tagja sincs a háztartásnak: a legidősebb 6 év feletti (97 előtt született) nő CSALÁDI ÁLLÁS KÓDJAI: 0 háztartásfő 0 házastársa 0 élettársa 0 gyermeke 0 szülője 06 anyósa-apósa 07 unokája 08 nagyszülője 09 testvére 0 menye veje egyéb rokona nem rokona Sorszáma HA DOLGOZIK: Mi a jelenlegi foglalkozása? HA NEM DOLGOZIK: Mi volt a legutolsó foglalkozása? ÍRD LE! SOSEM DOLGOZOTT = 88 FEOR Jár-e valamilyen iskolai rendszerű, végzettséget adó képzésre (nem tanfolyam)?jár-e bölcsődébe, vagy óvodába? KÓD Háztartásfőhöz viszonyított családi állása KÓD X X X X X X X X X -

14 TÁRKI Háztartás kérdőív. Kérem becsülje meg: mennyi a háztartás jelenlegi havi nettó jövedelme?... Ft/hó 8 M 9 NT.a. És azt megmondaná-e, hogy a +. VÁLASZLAP+ -on lévő kategóriák közül, melyikbe tartozik? X 0 0 ezer Ft, vagy kevesebb 0-0 ezer Ft 0-00 ezer Ft ezer Ft 0-00 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft 900 ezer Ft felett 88 M 99 NT X. És mekkora volt az elmúlt évben egy átlagos hónapban a havi nettó jövedelmük?... Ft/hó 8 M 9 NT.a. És azt megmondaná-e, hogy a +. VÁLASZLAP+ -on lévő kategóriák közül, melyikbe tartozik? X 0 0 ezer Ft, vagy kevesebb 0-0 ezer Ft 0-00 ezer Ft ezer Ft 0-00 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft 900 ezer Ft felett 88 M 99 NT X

15 Háztartás kérdőív TÁRKI. Most különböző jövedelemforrásokat sorolunk fel. Kérem, válassza ki közülük azokat, amelyekből az elmúlt hónapban a család tagjainak jövedelme származott. Hány forint jövedelmük származott ebből? Hány forint jövedelmük származott ebből? NT a. főállásból származó rendszeres munkabér, fizetés Ft 9 X b. mellékfoglalkozásból, másodállásból származó jövedelem c. vállalkozásból, üzleti tevékenységből származó jövedelem Ft 9 X Ft 9 X d. alkalmi munkából származó jövedelem Ft 9 X e. közfoglalkoztatásból származó jövedelem Ft 9 X f. mezőgazdasági termelésből származó jövedelem Ft 9 X g. egyéb munkából származó jövedelem, éspedig... Ft 9 X h. nyugdíj (bármilyen, árvaellátás is) Ft 9 X i. GYES, GYED, GYET Ft 9 X j. ápolási díj Ft 9 X k. családi pótlék Ft 9 X l. álláskeresési (munkanélküli) járadék Ft 9 X m. táppénz Ft 9 X n. bármilyen önkormányzati segély Ft 9 X o. családtól kapott anyagi támogatás Ft 9 X p. tartásdíj Ft 9 X q. bármilyen más segítő szervezettől, egyéntől kapott anyagi támogatás r. egyéb, nem munkából származó jövedelem, éspedig... Ft 9 X Ft 9 X 6. Hogy érzi, Önök anyagilag... nagy nehézségek árán tudnak megélni, nehézségek árán tudnak megélni, kisebb nehézségek árán tudnak megélni, viszonylag könnyen, könnyen, vagy 6 nagyon könnyen megélnek? 9 NT X

16 TÁRKI 6 Háztartás kérdőív 7. Előfordult-e az elmúlt hónapban, hogy nem jutott elég pénzük... költenek ilyesmire NT a. ennivalóra 0 9 X b. rezsire 0 9 X c. hitel törlesztésére 0 9 X d. felnőttek ruházkodására 0 9 X e. gyermekek ruházkodására 0 9 X f. gyermekeknek felírt gyógyszerek kiváltására g. felnőtteknek felírt gyógyszerek kiváltására 0 9 X 0 9 X h. orvosi ellátásra 0 9 X i. gyermekek iskolai, óvodai költségeire 0 9 X j. szükséges közlekedésre 0 9 X k. társasággal, családdal való együttlétre, szórakozásra 0 9 X 8. Megengedhetik-e maguknak, hogy évente legalább egy hétre elmenjenek nyaralni, amiért fizetniük kell? megengedhetik maguknak megengedhetik maguknak, de nem teszik nem engedhetik meg maguknak? 9 NT X 9. Előfordult-e az elmúlt hónapban, hogy nem tudták befizetni közüzemi számláikat? igen nem nem voltak közüzemi számláik 9 NT X 0. Előfordult-e az elmúlt hónapban, hogy hónap végére elfogyott a pénzük? igen nem X. Van Önöknek megtakarított pénzük? Mit gondol, ha nem lenne semmilyen bevételük, hány hónapra lenne ez elég a megélhetésükhöz?... hónapra 00 nincs megtakarított pénzük 99 NT X

17 Háztartás kérdőív 7 TÁRKI. Most egy kicsit részletesebben szeretném kérdezni a szociális támogatásokról. Felolvasok néhányat és arra kérem, hogy mondja meg mindegyikről, hogy hallott-e már róla. HA IGEN: Az elmúlt hónapban kérték-e, igényelték-e / igénybe vették-e ezt a támogatási formát? HA IGEN: És megkapták-e ezt a támogatást? HA IGEN: Igényelték-e az elmúlt hónapban? HA IGEN: Megkapták-e ezt a támogatást? igen nem igen nem igen nem a. ápolási díj X X X b. munkanélküli (álláskeresési) járadék X X X c. rendszeres szociális segély X X X d. rendelkezésre állási támogatás (RÁT) X X X e. időskorúak járadéka X X X f. rendszeres gyermekvédelmi támogatás g. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény h. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás i. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás X X X X X X X X X X X X j. fogyatékossági támogatás X X X k. rendkívüli segély X X X l. lakásfenntartási támogatás X X X m. távhőszolgáltatási támogatás X X X n. gáz ártámogatás X X X o. adósságkezelési támogatás X X X p. közműtámogatás bármilyen más segítő szervezettől X X X q. lakbértámogatás X X X r. más rendszeres segély X X X

18 TÁRKI 8 Háztartás kérdőív. Részesült-e az elmúlt hónapban valaki a családtagok közöl a következő természetbeni ellátásokból vagy személyes szolgáltatásokból? NT a. közgyógyellátás 9 X b. házi segítségnyújtás, házi gondozás 9 X c. szociális étkeztetés 9 X d. családsegítés, gondozás családsegítőtől vagy gyermekjóléti szolgálattól 9 X e. élelmiszer, tüzelő juttatás 9 X f. fogyatékosokat támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye 9 X g. idősek klubja, napközi otthona, gondozóháza 9 X h. adósságkezelési szolgáltatás (banki hitel, közműtartozás) 9 X i. tankönyv, gyermekintézmény térítési díja 9 X. Mostanában sokat beszélnek nálunk a szegénységről. Ön mit mondana: jelenleg Önök... teljes mértékben szegények, bizonyos értelemben szegények, vagy nem szegények? 9 NT X. És évvel ezelőtt Önök... teljes mértékben szegények, bizonyos értelemben szegények voltak, vagy nem voltak szegények? 9 NT X 6. Mit gondol, hogyan fog alakulni a helyzetük a következő évben? javulni fog, nem változik, vagy romlani fog? 9 NT X 7. Miért gondolja így? RÉSZLETESEN ÍRD LE, UTÁNA KÓDOLD! gazdasági helyzet, válság TÖBB VÁLASZ LEHET! politika, választások egyéni élettörténet (felnő a gyerek, gyerek születik, lejár a GYES, stb.) általános remény/reménytelenség egyéb, éspedig... 9 NT X

19 Háztartás kérdőív 9 TÁRKI 8. Sokan vannak ma Magyarországon, akiknek valamilyen tartozásuk, kifizetési hátralékuk van. A következők közül van-e Önöknek valamilyen kifizetési hátralékuk vagy adósságuk? van hátralékuk Nincs hátralékuk Nincs ilyen költségük NT a. lakbér, albérleti díj, közös költség elmaradásuk 0 9 X b. lakáshitel esetében törlesztőrészlet elmaradásuk 0 9 X c. áruhitel esetében törlesztőrészlet elmaradásuk 0 9 X d. egyéb hitel esetében törlesztőrészlet elmaradásuk 0 9 X e. gázszámla elmaradásuk 0 9 X f. áram(villany)számla elmaradásuk 0 9 X g. távfűtésszámla elmaradásuk 0 9 X h. víz-, csatornaszámla elmaradásuk 0 9 X i. egyéb rezsiköltség (pl. telefon, tv, lakásbiztosítás) elmaradásuk 0 9 X j. bolti tartozásuk 0 9 X k. tartozás családnak / barátnak / ismerősnek 0 9 X l. egyéb, éspedig X 9. Kérem, próbálja összeszámolni, hogy mindent egybevetve, hány forint kifizetési elmaradásuk, tartozásuk van?... Ft 0 nincs elmaradásuk, tartozásuk 9 NT X 0. Előfordult-e az utolsó évben, hogy kikapcsolták Önöknél... HA IGEN:És most mi a helyzet: ki van kapcsolva... HA IGEN: És most mi a helyzet: jelenleg ki van kapcsolva? igen nem nincs bevezetve igen nem a. A villanyáramot? 0 X X b. A vizet? 0 X X c. a gázt 0 X X. Fenyeget-e annak veszélye, hogy elvesztik a jelenlegi lakásukat? igen nem 9 NT X - RA

20 TÁRKI 0 Háztartás kérdőív. Miért fenyegeti Önöket az, hogy elveszítik lakásukat? RÉSZLETESEN ÍRD LE, UTÁNA KÓDOLD! lakáshitel törlesztés közüzemi díjhátralék TÖBB VÁLASZ LEHET! uzsora, lakásmaffia stb. egyéb éspedig... 9 NT X. Milyen jogcímen laknak ebben a lakásban? tulajdonos - RE bérlik a lakást piaci áron kedvezményes áron bérlik a lakást szívességi lakó, lakbért nem fizető szolgálati lakásban lakó haszonélvező, tulajdonos rokona, és nem fizetnek bérleti díjat 9 NT X. Kitől bérlik a lakást? magánszemélytől önkormányzattól munkahelytől egyéb tulajdonostól 9 NT X. Mekkora az Önök lakásának alapterülete?... m X 6. A lakásban hány. a. Szoba van? Db X b. Konyha van? Db X c. Fürdőszoba van? Db X d. WC van? Db X 7. Milyen a lakás, ház vízellátása? 0 nincs vezetékes víz 7.a. Milyen messziről hordják a vizet? Hány métterről? hálózati vízvezetékes házi vízvezetékből 9 NT X... méterről 99 NT X

21 Háztartás kérdőív TÁRKI 8. Hogyan történik a szennyvíz elvezetés? közcsatorna házi csatorna, zárt tárolóba kötve házi csatorna, szikkasztóba kötve egyéb helyre elvezetve nincs csatorna 9 NT X 9. Jellemző-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyben laknak? NT a. Beázik a tető 9 X b. Nedvesek a falak 9 X c. Nedves a padlózat 9 X d. Korhad az ablakkeret 9 X e. Korhad a padlózat 9 X f. Nincs elég fény, a lakás túl sötét 9 X 0. Jellemző-e az Önök lakókörnyezetére az alábbi problémák bármelyike: a. Zajosak a szomszédok vagy nagy zaj szűrődik be az utcáról b. Zavaróan nagy a közlekedésből, ipari termelésből eredő szennyeződés, szemetes a környék NT 9 X 9 X c. Bűnözés, erőszak, vandalizmus a környéken 9 X 9. Az Önök otthonához, a lakáshoz/házhoz vezető út... jó, aszfaltozott, illetve könnyen járható út, elhanyagolt aszfaltút, nehezen járható út, nincs aszfaltozott út, de azért könnyen megközelíthető a ház rossz időben is, vagy nincs aszfaltozott út, nehezen megközelíthető a ház, ha rossz az idő 9 NT X. -. HA TULAJDONOSOK. Mennyit ér ez a lakás / ház?... Ft-ot 9 NT X. Mennyiért tudnák eladni ezt a lakást?... Ft-ért 9 NT X

22 TÁRKI Háztartás kérdőív. Hallott Ön a jelenlegi gazdasági válságról? igen nem 6 - RA 9 NT X. Érzékelte-e a válság hatását saját életében? igen nem 9 NT X. Mivel kapcsolatban érzékelte a válság hatását? RÉSZLETESEN ÍRD LE, UTÁNA KÓDOLD! TÖBB VÁLASZ LEHET! munkahely elvesztése eladósodás (hiteltörlesztés, közüzemi díjak, stb.) konkrét veszteség (kisebb lakás, gyerek iskoláztatása, vagyontárgyak eladása, tartalékok felélése) drágaság, pénzromlás egyéb, éspedig... 9 NT X 6. Van-e a családban olyan személy aki romának/cigánynak vallja magát? van nincs 8 - RA 9 NT X 7. Származott-e ebből valamilyen hátrányuk? igen 7.a. Milyen hátrányuk származott ebből? nem 9 NT X NT X 8. Köszönjük válaszait! Van-e kifogása az ellen, hogy kérdőívünkkel ismételten felkeressük Önöket? van, nem akar máskor válaszolni nincs kifogása, jövőre is akar válaszolni X MÉG EGYSZER KÖSZÖNÖM A VÁLASZAIT! 9. HA MÁSKOR IS VÁLASZOLNA Kérem, írja alá ezt a lapot! CÍMKÁRTYA Ezzel igazoljuk, hogy Ön hozzájárult nevének és címének megőrzéséhez azért, hogy máskor is meg tudjuk keresni Önöket. Természetesen a címét és nevét nem adjuk ki más cégeknek. aláírta a címkártyát nem írta alá a címkártyát X. Kérem, adja meg, ha van, a mobiltelefonja számát is és a vezetékes telefonja számát is (körzetszám és a telefonszám)! megadott telefonszámot nem adott meg telefonszámot X KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! A KÉRDEZÉS VÉGE:... óra... perc

23 HÁZTARTÁS sorszáma Gyermek sorszáma a háztartástáblából Válaszoló személy sorszáma a háztartástáblából: Családok Gyermek kérdőív MINDEN GYERMEKRE VONATKOZÓAN KI KELL TÖLTENI A MEGFELELŐ RÉSZT! 009. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. Kérdező aláírása:... Kérdezés kezdete: igazolványszáma hónap... nap... óra... perctől

24 TÁRKI Gyermek kérdőív -. KÉRDÉSEK A -7 ÉVES GYEREKEKRE VONATKOZNAK. Hány éves korától jár(t) ez a gyermek óvodába?... éves korától 0 nem járt óvodába X 6 - RA. Hány éves koráig jár(t) ez a gyermek óvodába?... éves koráig 9 jelenleg is óvodás X. Felvették-e akkor az óvodába, amikor kérte? igen nem 0 nem kérte 9 NT X. Ön elégedett(volt) az óvodával? NT a. Jók (voltak)-e a pedagógusok? b. Megfelelő (volt)-e a gyerekközösség? c. Megfelelően fejlődik/fejlődötte ott a gyerek? 9 X 9 X 9 X. Részesül(t)-e a gyermek valamilyen külön fejlesztésben? igen, éspedig... nem 9 NT X

25 Gyermek kérdőív TÁRKI 6-8. KÉRDÉSEK AZ -7 ÉVES GYEREKEKRE VONATKOZNAK 6. Hány éves korában kezdte el az általános iskolát?... éves korában 0 még nem iskolás X 9 - RE 7. HA 7 ÉVESEN VAGY KÉSŐBB! Mi volt ennek az oka? év-vesztes szülő kérése TÖBB VÁLASZ LEHET! iskolaéretlen volt beteg volt egyéb ok, éspedig... 9 NT X 8. Milyen típusú iskolába jár? általábos iskolába más típusú iskolába 9 NT X HA ÁLTALÁNOS ISKOLÁS 9. Hányadik osztályba jár?.... osztályba 9 NT X 0. Milyen tantervű osztályba jár? normál osztály/csoport gyógypedagógiai osztály/csoport tagozatos osztály/csoport, éspedig:.. 9 NT X. Jár-e jelenleg napközibe? igen nem 9 NT X. Étkezik-e az iskolában iskolai étkeztetés keretében... NT a. iskolaévben 9 X b. nyáron 9 X

26 TÁRKI Gyermek kérdőív. HA ÉTKEZIK AZ ISKOLÁBAN Az iskolai étkezésért a teljes összeget, az összeg egy részét, vagy semmit nem fizetnek? 9 NT X. Elégedett (volt)-e Ön az általános iskolával? NT a. Jók-e a pedagógusok? 9 X b. Megfelelő-e a gyerekközösség? c. Megfelelően fejlődik-e ott a gyerek? 9 X 9 X. Valamilyen probléma miatt most vagy régebben járt-e kisegítő, felzárkóztató osztályba? igen nem 9 NT X 6. Volt-e magántanuló, eltanácsolták-e valamelyik iskolából? igen nem 9 NT X 7. Ismételt-e évet az általános iskolában? igen 7.a. Hányszor? nem 9 NT X... alkalommal 9 NT X 8. Mennyi volt a gyermek utolsó tanulmányi átlageredménye (az általános iskolában)?...,... 0 nem osztályozzák / még nem osztályozták 9 NT X

27 Gyermek kérdőív TÁRKI 9 -. KÉRDÉSEK A -7 ÉVES GYEREKEKRE VONATKOZNAK 9. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? A gyermeke jelenlegi óvodájában, iskolájában ért egyet Egyet is ért meg nem is Egyetért NT a. a pedagógusok sokat segítenek a lemaradó gyerekeknek b. a pedagógusok sokat segítenek a tehetséges gyerekeknek 9 X 9 X c. a szülők számíthatnak a pedagógusok tanácsaira 9 X d. sok az erőszakos, verekedő gyerek 9 X e. előfordul drogprobléma, alkoholizmus a gyerekek között 9 X f. problémát jelent, hogy az iskolában vannak cigány és nem-cigány gyerekek g. problémát jelent, hogy a cigánygyerekek száma jobban nő, mint a többieké 9 X 9 X 0 jelenleg nem jár se óvodába, se iskolába 0. Ön fontosnak tartja-e, hogy a gyerek használjon számítógépet? igen nem 9 NT X. Szokott-e a gyermeke számítógépet használni? igen nem - RE 9 NT X. Hol szokott számítógépet használni? az iskolában teleházban, közösségi helyeken barátoknál, rokonoknál otthon egyéb helyen 9 NT X TÖBB VÁLASZ LEHET!. Szokott-e a gyermeke internetet használni? igen nem - RE 9 NT X. Hol szokott internetet használni? az iskolában teleházban, közösségi helyeken barátoknál, rokonoknál otthon egyéb helyen 9 NT X TÖBB VÁLASZ LEHET!

28 TÁRKI 6 Gyermek kérdőív - 9. KÉRDÉSEK 0-7 ÉVES KORIG MINDEN GYEREKREVONATKOZNAK. Gyermeke számára biztosítottak-e az alábbiak? NT a. Hétköznap napi három étkezés (óvodai, iskolai étkezéssel együtt)? 9 X b. Hétvégén napi három étkezés? 9 X c. Naponta egyszer hús, húskészítmény, hal fogyasztása 9 X d. Naponta friss zöldség és gyümölcs fogyasztása 9 X e. Két pár megfelelő cipő (beleértve pár minden időben használható cipőt) 9 X f. Újonnan vásárolt (nem használt) ruha 9 X g. Ünneplő ruha 9 X h. Meleg téli felsőruha 9 X i. Külön fekhely 9 X j. Életkorának megfelelő könyv 9 X k. Kültéri játékok (kerékpár, görkorcsolya, roller stb.) 9 X l. Beltéri játékok (készségfejlesztő játékok, építő kockák, társasjátékok, számítógépes játékok ) 9 X m. Rendszeres szabadidős tevékenységben való részvétel 9 X n. Különleges események megünneplése (születésnap, névnap, vallási ünnepek) 9 X o. Baráti körük rendszeres meghívása közös játszásra és étkezésre 9 X p. Fizetős (iskolai) kirándulásokon és programokon való részvétel 9 X q. Évente legalább egy hét üdülés, nyaralás 9 X r. Megfelelő hely tanulásra, házi feladat elkészítésére 9 X s. Lakóhelyük szomszédságában olyan terület, ahol a gyermek biztonságban játszhat 9 X t. Minden, az iskola / óvoda / bölcsőde által elvárt felszerelés 9 X u. Rendszeres sportolási lehetőség (tanórán kívül) 9 X v. Fizetett különóra (nyelv, zene, fejlesztő foglalkozás, sport, stb.) 9 X w. Zsebpénz 9 X

29 Gyermek kérdőív 7 TÁRKI 6. Előfordult-e olyan probléma a gyerekekkel, amikor szükség lett volna valamilyen szakember segítségére? igen nem 9 - RE 9 NT X 7. Felkeresett-e valamilyen szakembert? igen nem 9 - RE 9 NT X 8. Milyen szakembert keresett fel? 0 védőnő 0 gyerekorvos 0 gyermekjóléti szolgálat családgondozója 0 családsegítő szolgálat munkatársa 0 pszichológus 06 gyógypedagógus (pl. nevelési tanácsadóból, fejlesztő központtól) 07 logopédus TÖBB VÁLASZ LEHET! 08 iskola igazgatója 09 gyerek óvónője, pedagógusa 0 gyámhivatal, szociális iroda munkatársa lelkész, pap valamilyen civil szervezet, alapítvány, egyesület egyéb, éspedig:.. MINDENKITŐL! 9. Talán korai még erről beszélni, mégis mit gondol, gyermeke milyen iskolai végzettséghez juthat majd? legfeljebb 8 osztály szakiskola szakközépiskola gimnázium felsőfok 9 NT X KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! A KÉRDEZÉS VÉGE:... óra... perc

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLASZADÁS ÖNKÉES! Az adatgyőjtés statisztikai célra történik! OSAP szám: 1968/06 Régió Megye Településkód (kerület) A háztartás sorszáma HREGIO HMEGYE HTERUL06 HAZTART HFIXAZON

Részletesebben

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 TÁMOP-5.2.1 Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Összeállította: Bass László, GYERE, Gyerekesély Egyesület

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Abaúj-Hegyközi A ben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Összeállította: Polonyi Gábor MTA TK Budapest 2014 Tartalom Összefoglaló... 3 1. A helyzetfelmérés

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2006. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/06 BUDAPEST,

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 (XXXXXX) Település:... MEGYE 9 10 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZŐ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16 DÁTUM KÉRDEZÉS

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez Nyilvántartási szám: 2154 1968 Központi Statisztikai Hivatal ÚTMUTATÓ a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez KSH Életmód,- foglalkoztatás- és

Részletesebben

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002 The original language version of the CEU-Medián post-election study questionnaire in Hungary in 2002 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 K É R D Ő Í V 2002 ÁPRILIS Település:... MEGYE 9 10 Mintakód:

Részletesebben

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc 2 KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002.... hó... nap... óra... perc A1 1. VÁLASZLAP Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja ezt az 1. válaszlapot a válaszadáshoz! Semennyit Kevesebbet,

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei Szöveg: Bass László Fotók: Fodor Kata BUDAPEST 2014 A játékot készítette: Bass László, Fodor Kata Játékötlet: Bass László, Fodor Kata, Friss E. Kata,

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Apaj Község Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Apaj Község Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Apaj Község Önkormányzat 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

Vágóképek rögzítve. Tartalomjegyzék. Bevezetés 3 1. Helyzetkép a gyerekes családokról 5 1.1. Szegénység 5 1.2. Jövedelem 6

Vágóképek rögzítve. Tartalomjegyzék. Bevezetés 3 1. Helyzetkép a gyerekes családokról 5 1.1. Szegénység 5 1.2. Jövedelem 6 Vágóképek rögzítve A Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégia és egyéb, a szegénységben vagy annak közelében élők életminőségét és életesélyeit befolyásoló szabályozási változások, intézkedések hatásainak

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Székesfehérvár szociális térképe

Székesfehérvár szociális térképe Székesfehérvár szociális térképe Székesfehérvár szociális térképe. kötet Szociális adatok statisztikai elemzése Készítette: Domokos Tamás, Kulcsár László, Ruff Tamás, Szűcs Ildikó A szociális térkép készítésére

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség sorozata. Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA

A Szociális Szakmai Szövetség sorozata. Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA G Y O R S J E L E N T É S A S Z E G É N Y E D É S R Ő L A Szociális Szakmai Szövetség sorozata Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA Az esettanulmányokat írta: BASS LÁSZLÓ FARKAS ÉVA KOZMA

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben