Gyermekes családok helyzete 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekes családok helyzete 2009"

Átírás

1 A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I Gyermekes családok helyzete 009 A kutatás teljes dokumentációja 009

2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Zoványi Petra Páthy-Dencsı Blanka Fáklya Éva Németh Valéria Szabó Endre Szalai Judit Várnai Magdolna adatfelvételi osztályvezetı munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs Szerkesztette: Páthy-Dencsı Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. Budapest Budaörsi út. tel: , fax:

3 Gyermekes családok helyzete 009 Tartalom Tartalom I. BEVEZETÉS... II. AZ ADATFELVÉTEL FİBB ADATAI... 6 Válaszadási statisztika (háztartások körében)... 6 III. A KÉRDEZÉST KÖVETİ ADATFELVÉTELI MUNKAFOLYAMATOK, ELLENİRZÉS ÉS JAVÍTÁS... 7 IV. A KUTATÁSHOZ ALKALMAZOTT KÉRDİÍVEK...0 V. VÁLASZLAP...0 VI. KÉRDEZİI UTASÍTÁS... MELLÉKLET... Alapmegoszlások (súlyozott adatok, háztartások esetében) Szerkesztette: Páthy-Dencsı Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. Budapest Budaörsi út. tel: , fax:

4 Gyermekes családok helyzete 009 I. Bevezetés A kutatást a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére végeztük. A kutatás célja a Magyarországon élı, gyerekkel rendelkezı családok helyzetének empirikus vizsgálata volt. A minta elkészítéséhez többlépcsıs, arányosan rétegzett, valószínőségi mintavételi eljárást alkalmaztunk, amely a 8 évesnél fiatalabb gyermekkel(kekkel) együtt élı családokat reprezentálja. Az alapsokaságba minden olyan magyarországi, nem intézményi háztartás beletartozott, akinek a háztartásában 8 év alatti gyerek(ek) található(k). A felkeresendı családok elérhetıségét, tehát a név- és címlistát a MEH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala szolgáltatta számunkra. A hivatal az általunk meghatározott településekrıl, az általunk meghatározott esetszám alapján szolgáltatta számunkra az elérési adatokat a háztartásokhoz. Az elsı lépcsıben a települések kerültek kiválasztásra. A településenkénti legalább gyerekkel rendelkezı háztartások számát szintén a MEH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától vásároltuk, majd ennek alapján elıállítunk egy olyan, az egész országra kiterjedı településszintő adatbázist, amelyben minden település annyi sorral szerepeltette magát, ahány a legalább egy gyermekkel rendelkezı háztartások aránya ezt mutatta. Majd régiónként és rétegenként (kiemelt város, város, község) az elıbb említett településszintő adatbázisból véletlenszerő kiválasztást alkalmaztunk. Az így létrejött településminta 7 települést tartalmaz, valamint Budapest összes kerületét. A második lépcsıben került sor a kiválasztott településekrıl a mintába bekerülı háztartások kiválasztására. Jelen kutatás esetében a MEH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal készített egy alapsokaságot azokból a magyarországi háztartásokból, amelyekben vagy több 8 éven aluli kiskorú él. A mintavétel második lépcsıjében ezen háztartások alapsokaságából a TÁRKI által megadott elemszámú háztartást a megadott településekrıl egyszerő véletlen mintavételi eljárással választotta ki a MEH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal fınél nagyobb települések

5 Gyermekes családok helyzete 009 A kutatás során külön nem fókuszálunk (tehát nem reprezentáltuk felül) a cigány- és szegénytelepeken élı, illetve a sok gyerekkel rendelkezı családokat, ezek mintába kerülési elvi esélye populációbeli súlyuknak megfelelı mértékő a véletlen mintavétel esetében. Alkalmazott mintavételi eljárásunk tehát valószínőségi minta, a célcsoport minden tagjának azonos az esélye a mintába való bekerülésre, így a minta segítségével begyőjtött adatokból levont következtetések a statisztikai hibahatár mértékén belül általánosíthatóak a teljes célcsoportra. Az adatfelvétel során az un. címlistás, csökkenı mintás eljárást alkalmaztunk. Ennek lényege, hogy nem alkalmazunk pótcímeket, hanem a mintavételi eljárás során eleve kalkulálunk a válaszmegtagadások, és egyéb okok miatt várhatóan kiesı címek számával. Ez az eljárás a tudományosan leginkább megalapozott, a nemzetközi gyakorlatban legáltalánosabban alkalmazott szisztéma (szemben a pótcímes eljárással, amelyet a nemzetközi gyakorlatban egyáltalán nem alkalmaznak). Az elvártnál nagyobb elemszámú induló mintát határozunk meg tehát, azt vártuk el a kérdezıktıl, hogy az induló mintába bekerült összes személyt keressék fel, és kérdezzék le. Az induló minta elemszámának meghatározásakor számításba vettük azt a tényt, hogy a nagyobb településeken nagyobb a kiesı címek aránya is. A mintába került személyeket kérdezıbiztosaink személyesen keresték meg. A mintába bekerült címeket legalább kétszer fel kell keresniük, két különbözı napszakban. A hét közbeni megkeresés egyikének este 6 óra utáni idıpontra kellett esnie. (Az elvárás a legalább kétszeri megkeresés volt, de az esetek többségében ennél többször is megpróbálkoztak a kérdezık az adatfelvétellel azokon a címeken, amelyeket az elsı két alkalom egyikében sem értek el.) A gyermekes családok helyzete 009 c. kutatás során adatgyőjtése során két fajta kérdıívet használtunk (fıkérdıív, gyermek kérdıív). Az adatfelvétel során a 0 elemszámú induló mintából háztartásban készült sikeres fıkérdıíves interjú és 86 gyermekrıl lett kitöltve gyermek-kérdıív. Ez a kötet az adatfelvétel dokumentumait tartalmazza.

6 Gyermekes családok helyzete II. Az adatfelvétel fıbb adatai Az adatfelvétel ütemezése Kérdıívkészítés Próbakérdezés Adatfelvétel Adatrögzítés Számítógépes munkák Válaszadási statisztika (háztartások körében) A- Összes kiadott cím 0 B- megfelelı cím (a személy elköltözött (6) vagy személy/cím nem létezik (8)) C- (=A-B)Megfelelı cím 96 D-Elkészült kérdıívek száma E- (= C-D;=F+G+H) Összes kiesett 6 F-Válaszmegtagadó 86 G-Háromszori megkeresés H-A személy válaszképtelen (), ideiglenesen távol van (), vagy nem használták fel a címet (9) 9 I nem megfelelıen kitöltött kérdıív

7 Gyermekes családok helyzete A kérdezés ideje ( ) Teljes adatfelvétel budapesti adatfelvétel % III. A kérdezést követı adatfelvételi munkafolyamatok, ellenırzés és javítás Az adatokat minden munkafázisban többszintő ellenırzésnek vetjük alá. A lekérdezett kérdıíveket a területi instruktorok egyesével, személyesen ellenırzik. javítható hibák, illetve kihagyott kérdések esetén azokat kiegészítés, vagy javítás céljából a terepre visszaküldik. A kérdıívek 0 százalékát ellenırzı kérdıív segítségével a terepen ellenırzik a területi instruktorok. Az ellenırzés ellenırzı kérdıívek segítségével történik. Központi fı ellenırzés: A regionális ellenırzésen kívül amelyet a területi instruktorok végeznek a TÁRKI-ban olyan központi ellenırzési rendszert is fenntartunk, amelyhez tartozó munkatársak nincsenek napi kapcsolatban a kérdezıkkel, így a központi ellenırzést nem befolyásolja az esetleges személyes szimpátia, stb. A központi ellenırzés leginkább azokra az esetekre, területekre illetve kérdezıkre összpontosít, amelyek fennakadnak az adatok ellenırzésének a kérdezést

8 Gyermekes családok helyzete követı két lépcsıjén: az utómunkák során, illetve az elkészült nyers adatbázis számítógépes logikai ellenırzése során. A központi ellenır a többi ellenırzési munkálatok során tapasztalt hibák együttes elıfordulási gyakoriságát, és súlyát mérlegelve kutatásonként -0 csomópontot köteles ellenırizni. (Csomóponti ellenırzés alatt vagy egy-egy kérdezı, vagy egy-egy régió összes kérdıívének ellenırzését értjük. A központi ellenırzés tehát szigorú, problémára fókuszált ellenırzést végez. Az ellenırzés negatív eredménye az ellenırzött személlyel (kérdezı, instruktor) való munkakapcsolat azonnali megszakítását eredményezi.) Ennek a célra orientált ellenırzésnek számos formája van: személyes ellenırzés, telefonos ellenırzés, ellenırzı levelek írása, stb. A Gyermekes családok helyzete 009 c. kutatás esetében a központi ellenırzés az interjúk 0 százalékát ellenırzi. Összességében tehát az interjúk 0 százaléka kerül az ellenırzés hatálya alá. Utómunkások: A kitöltött kérdıívek a regionális instruktoroktól való átvételt követıen az ún. utómunkásokhoz kerülnek. Az utómunkások feladata a kérdıív általános kitöltés-kontrollja, a nyitott kérdések kódolása, a kérdıív adatainak számítógépbe való rögzítése. A rögzítés SPSS Data Entry-be történik. Ez a programcsomag lehetıséget nyújt arra, hogy logikai kontrollokat építsünk be, valamint megakadályozzuk az extrém értékek rögzítését, csökkentve ezáltal a rögzítés közbeni elcsúszás veszélyét. A rögzített adatok leadása az átvételi program segítségével történik. Az itt elıkerülı hibákat (pl. sorszámelütés, elcsúszás) még az utómunkás maga javítja. Az utómunkások tehát egyszerre végeznek el utómunkálatokat, és ık képzik a TÁRKI ellenırzési rendszerének második szintjét is. Az utómunkások kontrollja során mód nyílik arra, hogy ne csak a kérdezık, hanem az instruktorok munkáját is ellenırizni tudjuk és mind a kérdezık, mind az instruktorok visszajelzést kaphassanak munkájuk minıségérıl. Az utómunkások az ellenırzési munkájuk eredményérıl beszámolnak a központi fı-ellenırnek. Számítógépes adatellenırzés és javítás: A leadott file-ok összefőzése után kezdıdik az alapsorok tisztítása és az adatok logikai ellenırzése. A nyers adatbázis összeállítását követıen az adatokat számítógépes ellenırzési folyamatnak vetjük alá, amely során az esetleges logikai ellentmondások kimutatásával

9 Gyermekes családok helyzete keressük az esetlegesen bennmaradó hibákat. Ezt a munkálatot a hibakeresésben, javításban gyakorlattal rendelkezı, a programozáshoz is értı munkatársak végzik. Az ellentmondásosnak tőnı adatokat tartalmazó kérdıíveket újra elıvesszük, a hibákat a kérdıívek visszakeresésével javítjuk.

10 Gyermekes családok helyzete IV. A kutatáshoz alkalmazott kérdıívek

11 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB GYERMEKKÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? Családok Háztartás kérdőív 009. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. Kérdező aláírása:... Kérdezés kezdete: igazolványszáma hónap... nap... óra... perctől

12 TÁRKI Háztartás kérdőív. Összesen Önnel együtt hányan élnek Önök a családban (egy háztartásban)?. fő X. Kérem sorolja fel a háztartás tagjait! Kezdjük Önnel a sort! CSALÁDI ÁLLAPOT KÓDJAI: NŐTLEN/HAJADON 0 nőtlen, hajadon, nincs élettársa 0 nőtlen, hajadon, élettárssal él HÁZAS 0 házas, házastárssal él 0 házas, élettárssal él 0 házas, de külön élnek, nincs élettársa ELVÁLT 06 elvált, nincs élettársa 07 elvált, élettárssal él ÖZVEGY 08 özvegy, nincs élettársa 09 özvegy, élettárssal él 99 NT LEGMAGASABB BEFEJEZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉG KÓDJAI: 00 - általános iskolás korú, vagy még nem iskolás korú 0 - kevesebb, mint 8 általános 0-8 általános 0 - szakmunkásképző; szakképzés érettségi nélkül 0 - szakközépiskolai érettségi; szakképzést követő érettségi 0 - gimnáziumi érettségi 06 - érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; technikum 07 - akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum 08 - főiskola 09 - egyetem 0 - tudományos fokozat (PhD, DLA, doktori cím) 99 - NT DOLGOZIK-E / DOLGOZOTT-E KÓDJAI: HA NYUGDÍJ MELLETT DOLGOZIK, DOLGOZÓNAK JELÖLD! A FŐMUNKÁJÁRA VONATKOZÓAN VÁLASZOLJON! FŐMUNKA: AMIT A KÉRDEZETT ANNAK TEKINT. HA BIZONYTALAN: AHOL A LEGTÖBB IDŐT TÖLTI 00 még nem iskolás korú 0 teljes munkaidős alkalmazott 0 részmunkaidős alkalmazott 0 teljes munkaidős vállalkozó, önálló, saját vállalakozásában alkalmazott 0 részmunkaidős vállalkozó 0 alkalmi munkát végez, több mint heti 0 órát 06 alkalmi munkát végez, kevesebb mint heti 0 órát 07 munkanélküli (közmunkás, közhasznú ill. közcélú munkás is) 08 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi, korhatár előtti) 09 fogyatékkal élő, tartósan beteg, nem dolgozik 0 gyermekgondozási szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten van (főállású anya is) háztartásbeli, családját látja el tanuló, továbbképzésen, átképzésen vesz részt ápolási díjon van egyéb okból nem dolgozik 99 NT Sorszáma Keresztneve férfi e nő Születési éve NÉGY SZÁM- JEGGYEL! Családi állapota KÓD Iskolai végzettsége KÓD Jelenleg dolgozik-e? KÓD Mit csinált / dolgozott-e az elmúlt évben? KÓD

13 Háztartás kérdőív TÁRKI HÁZTARTÁS TÁBLA FOLYTATÁSA JÁR-E KÓDJAI: 00 nem jár 0 bölcsőde 0 óvoda 0 általános iskola 0 szakmunkásképző 0 szakközépiskola 06 gimnázium 07 érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; technikum 08 akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum 09 főiskola 0 egyetem egyéb 99 NEM TUDJA A HÁZTARTÁSFŐ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfő a legidősebb 8-6 év közötti (99-97 között született) férfi. Ha ilyen tagja nincs a háztartásnak: a legidősebb 8-6 év közötti (99-97 között született) nő Ha ilyen tagja sincs a háztartásnak: a legidősebb 6 év feletti (97 előtt született) férfi Ha ilyen tagja sincs a háztartásnak: a legidősebb 6 év feletti (97 előtt született) nő CSALÁDI ÁLLÁS KÓDJAI: 0 háztartásfő 0 házastársa 0 élettársa 0 gyermeke 0 szülője 06 anyósa-apósa 07 unokája 08 nagyszülője 09 testvére 0 menye veje egyéb rokona nem rokona Sorszáma HA DOLGOZIK: Mi a jelenlegi foglalkozása? HA NEM DOLGOZIK: Mi volt a legutolsó foglalkozása? ÍRD LE! SOSEM DOLGOZOTT = 88 FEOR Jár-e valamilyen iskolai rendszerű, végzettséget adó képzésre (nem tanfolyam)?jár-e bölcsődébe, vagy óvodába? KÓD Háztartásfőhöz viszonyított családi állása KÓD X X X X X X X X X -

14 TÁRKI Háztartás kérdőív. Kérem becsülje meg: mennyi a háztartás jelenlegi havi nettó jövedelme?... Ft/hó 8 M 9 NT.a. És azt megmondaná-e, hogy a +. VÁLASZLAP+ -on lévő kategóriák közül, melyikbe tartozik? X 0 0 ezer Ft, vagy kevesebb 0-0 ezer Ft 0-00 ezer Ft ezer Ft 0-00 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft 900 ezer Ft felett 88 M 99 NT X. És mekkora volt az elmúlt évben egy átlagos hónapban a havi nettó jövedelmük?... Ft/hó 8 M 9 NT.a. És azt megmondaná-e, hogy a +. VÁLASZLAP+ -on lévő kategóriák közül, melyikbe tartozik? X 0 0 ezer Ft, vagy kevesebb 0-0 ezer Ft 0-00 ezer Ft ezer Ft 0-00 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft 900 ezer Ft felett 88 M 99 NT X

15 Háztartás kérdőív TÁRKI. Most különböző jövedelemforrásokat sorolunk fel. Kérem, válassza ki közülük azokat, amelyekből az elmúlt hónapban a család tagjainak jövedelme származott. Hány forint jövedelmük származott ebből? Hány forint jövedelmük származott ebből? NT a. főállásból származó rendszeres munkabér, fizetés Ft 9 X b. mellékfoglalkozásból, másodállásból származó jövedelem c. vállalkozásból, üzleti tevékenységből származó jövedelem Ft 9 X Ft 9 X d. alkalmi munkából származó jövedelem Ft 9 X e. közfoglalkoztatásból származó jövedelem Ft 9 X f. mezőgazdasági termelésből származó jövedelem Ft 9 X g. egyéb munkából származó jövedelem, éspedig... Ft 9 X h. nyugdíj (bármilyen, árvaellátás is) Ft 9 X i. GYES, GYED, GYET Ft 9 X j. ápolási díj Ft 9 X k. családi pótlék Ft 9 X l. álláskeresési (munkanélküli) járadék Ft 9 X m. táppénz Ft 9 X n. bármilyen önkormányzati segély Ft 9 X o. családtól kapott anyagi támogatás Ft 9 X p. tartásdíj Ft 9 X q. bármilyen más segítő szervezettől, egyéntől kapott anyagi támogatás r. egyéb, nem munkából származó jövedelem, éspedig... Ft 9 X Ft 9 X 6. Hogy érzi, Önök anyagilag... nagy nehézségek árán tudnak megélni, nehézségek árán tudnak megélni, kisebb nehézségek árán tudnak megélni, viszonylag könnyen, könnyen, vagy 6 nagyon könnyen megélnek? 9 NT X

16 TÁRKI 6 Háztartás kérdőív 7. Előfordult-e az elmúlt hónapban, hogy nem jutott elég pénzük... költenek ilyesmire NT a. ennivalóra 0 9 X b. rezsire 0 9 X c. hitel törlesztésére 0 9 X d. felnőttek ruházkodására 0 9 X e. gyermekek ruházkodására 0 9 X f. gyermekeknek felírt gyógyszerek kiváltására g. felnőtteknek felírt gyógyszerek kiváltására 0 9 X 0 9 X h. orvosi ellátásra 0 9 X i. gyermekek iskolai, óvodai költségeire 0 9 X j. szükséges közlekedésre 0 9 X k. társasággal, családdal való együttlétre, szórakozásra 0 9 X 8. Megengedhetik-e maguknak, hogy évente legalább egy hétre elmenjenek nyaralni, amiért fizetniük kell? megengedhetik maguknak megengedhetik maguknak, de nem teszik nem engedhetik meg maguknak? 9 NT X 9. Előfordult-e az elmúlt hónapban, hogy nem tudták befizetni közüzemi számláikat? igen nem nem voltak közüzemi számláik 9 NT X 0. Előfordult-e az elmúlt hónapban, hogy hónap végére elfogyott a pénzük? igen nem X. Van Önöknek megtakarított pénzük? Mit gondol, ha nem lenne semmilyen bevételük, hány hónapra lenne ez elég a megélhetésükhöz?... hónapra 00 nincs megtakarított pénzük 99 NT X

17 Háztartás kérdőív 7 TÁRKI. Most egy kicsit részletesebben szeretném kérdezni a szociális támogatásokról. Felolvasok néhányat és arra kérem, hogy mondja meg mindegyikről, hogy hallott-e már róla. HA IGEN: Az elmúlt hónapban kérték-e, igényelték-e / igénybe vették-e ezt a támogatási formát? HA IGEN: És megkapták-e ezt a támogatást? HA IGEN: Igényelték-e az elmúlt hónapban? HA IGEN: Megkapták-e ezt a támogatást? igen nem igen nem igen nem a. ápolási díj X X X b. munkanélküli (álláskeresési) járadék X X X c. rendszeres szociális segély X X X d. rendelkezésre állási támogatás (RÁT) X X X e. időskorúak járadéka X X X f. rendszeres gyermekvédelmi támogatás g. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény h. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás i. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás X X X X X X X X X X X X j. fogyatékossági támogatás X X X k. rendkívüli segély X X X l. lakásfenntartási támogatás X X X m. távhőszolgáltatási támogatás X X X n. gáz ártámogatás X X X o. adósságkezelési támogatás X X X p. közműtámogatás bármilyen más segítő szervezettől X X X q. lakbértámogatás X X X r. más rendszeres segély X X X

18 TÁRKI 8 Háztartás kérdőív. Részesült-e az elmúlt hónapban valaki a családtagok közöl a következő természetbeni ellátásokból vagy személyes szolgáltatásokból? NT a. közgyógyellátás 9 X b. házi segítségnyújtás, házi gondozás 9 X c. szociális étkeztetés 9 X d. családsegítés, gondozás családsegítőtől vagy gyermekjóléti szolgálattól 9 X e. élelmiszer, tüzelő juttatás 9 X f. fogyatékosokat támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye 9 X g. idősek klubja, napközi otthona, gondozóháza 9 X h. adósságkezelési szolgáltatás (banki hitel, közműtartozás) 9 X i. tankönyv, gyermekintézmény térítési díja 9 X. Mostanában sokat beszélnek nálunk a szegénységről. Ön mit mondana: jelenleg Önök... teljes mértékben szegények, bizonyos értelemben szegények, vagy nem szegények? 9 NT X. És évvel ezelőtt Önök... teljes mértékben szegények, bizonyos értelemben szegények voltak, vagy nem voltak szegények? 9 NT X 6. Mit gondol, hogyan fog alakulni a helyzetük a következő évben? javulni fog, nem változik, vagy romlani fog? 9 NT X 7. Miért gondolja így? RÉSZLETESEN ÍRD LE, UTÁNA KÓDOLD! gazdasági helyzet, válság TÖBB VÁLASZ LEHET! politika, választások egyéni élettörténet (felnő a gyerek, gyerek születik, lejár a GYES, stb.) általános remény/reménytelenség egyéb, éspedig... 9 NT X

19 Háztartás kérdőív 9 TÁRKI 8. Sokan vannak ma Magyarországon, akiknek valamilyen tartozásuk, kifizetési hátralékuk van. A következők közül van-e Önöknek valamilyen kifizetési hátralékuk vagy adósságuk? van hátralékuk Nincs hátralékuk Nincs ilyen költségük NT a. lakbér, albérleti díj, közös költség elmaradásuk 0 9 X b. lakáshitel esetében törlesztőrészlet elmaradásuk 0 9 X c. áruhitel esetében törlesztőrészlet elmaradásuk 0 9 X d. egyéb hitel esetében törlesztőrészlet elmaradásuk 0 9 X e. gázszámla elmaradásuk 0 9 X f. áram(villany)számla elmaradásuk 0 9 X g. távfűtésszámla elmaradásuk 0 9 X h. víz-, csatornaszámla elmaradásuk 0 9 X i. egyéb rezsiköltség (pl. telefon, tv, lakásbiztosítás) elmaradásuk 0 9 X j. bolti tartozásuk 0 9 X k. tartozás családnak / barátnak / ismerősnek 0 9 X l. egyéb, éspedig X 9. Kérem, próbálja összeszámolni, hogy mindent egybevetve, hány forint kifizetési elmaradásuk, tartozásuk van?... Ft 0 nincs elmaradásuk, tartozásuk 9 NT X 0. Előfordult-e az utolsó évben, hogy kikapcsolták Önöknél... HA IGEN:És most mi a helyzet: ki van kapcsolva... HA IGEN: És most mi a helyzet: jelenleg ki van kapcsolva? igen nem nincs bevezetve igen nem a. A villanyáramot? 0 X X b. A vizet? 0 X X c. a gázt 0 X X. Fenyeget-e annak veszélye, hogy elvesztik a jelenlegi lakásukat? igen nem 9 NT X - RA

20 TÁRKI 0 Háztartás kérdőív. Miért fenyegeti Önöket az, hogy elveszítik lakásukat? RÉSZLETESEN ÍRD LE, UTÁNA KÓDOLD! lakáshitel törlesztés közüzemi díjhátralék TÖBB VÁLASZ LEHET! uzsora, lakásmaffia stb. egyéb éspedig... 9 NT X. Milyen jogcímen laknak ebben a lakásban? tulajdonos - RE bérlik a lakást piaci áron kedvezményes áron bérlik a lakást szívességi lakó, lakbért nem fizető szolgálati lakásban lakó haszonélvező, tulajdonos rokona, és nem fizetnek bérleti díjat 9 NT X. Kitől bérlik a lakást? magánszemélytől önkormányzattól munkahelytől egyéb tulajdonostól 9 NT X. Mekkora az Önök lakásának alapterülete?... m X 6. A lakásban hány. a. Szoba van? Db X b. Konyha van? Db X c. Fürdőszoba van? Db X d. WC van? Db X 7. Milyen a lakás, ház vízellátása? 0 nincs vezetékes víz 7.a. Milyen messziről hordják a vizet? Hány métterről? hálózati vízvezetékes házi vízvezetékből 9 NT X... méterről 99 NT X

21 Háztartás kérdőív TÁRKI 8. Hogyan történik a szennyvíz elvezetés? közcsatorna házi csatorna, zárt tárolóba kötve házi csatorna, szikkasztóba kötve egyéb helyre elvezetve nincs csatorna 9 NT X 9. Jellemző-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyben laknak? NT a. Beázik a tető 9 X b. Nedvesek a falak 9 X c. Nedves a padlózat 9 X d. Korhad az ablakkeret 9 X e. Korhad a padlózat 9 X f. Nincs elég fény, a lakás túl sötét 9 X 0. Jellemző-e az Önök lakókörnyezetére az alábbi problémák bármelyike: a. Zajosak a szomszédok vagy nagy zaj szűrődik be az utcáról b. Zavaróan nagy a közlekedésből, ipari termelésből eredő szennyeződés, szemetes a környék NT 9 X 9 X c. Bűnözés, erőszak, vandalizmus a környéken 9 X 9. Az Önök otthonához, a lakáshoz/házhoz vezető út... jó, aszfaltozott, illetve könnyen járható út, elhanyagolt aszfaltút, nehezen járható út, nincs aszfaltozott út, de azért könnyen megközelíthető a ház rossz időben is, vagy nincs aszfaltozott út, nehezen megközelíthető a ház, ha rossz az idő 9 NT X. -. HA TULAJDONOSOK. Mennyit ér ez a lakás / ház?... Ft-ot 9 NT X. Mennyiért tudnák eladni ezt a lakást?... Ft-ért 9 NT X

22 TÁRKI Háztartás kérdőív. Hallott Ön a jelenlegi gazdasági válságról? igen nem 6 - RA 9 NT X. Érzékelte-e a válság hatását saját életében? igen nem 9 NT X. Mivel kapcsolatban érzékelte a válság hatását? RÉSZLETESEN ÍRD LE, UTÁNA KÓDOLD! TÖBB VÁLASZ LEHET! munkahely elvesztése eladósodás (hiteltörlesztés, közüzemi díjak, stb.) konkrét veszteség (kisebb lakás, gyerek iskoláztatása, vagyontárgyak eladása, tartalékok felélése) drágaság, pénzromlás egyéb, éspedig... 9 NT X 6. Van-e a családban olyan személy aki romának/cigánynak vallja magát? van nincs 8 - RA 9 NT X 7. Származott-e ebből valamilyen hátrányuk? igen 7.a. Milyen hátrányuk származott ebből? nem 9 NT X NT X 8. Köszönjük válaszait! Van-e kifogása az ellen, hogy kérdőívünkkel ismételten felkeressük Önöket? van, nem akar máskor válaszolni nincs kifogása, jövőre is akar válaszolni X MÉG EGYSZER KÖSZÖNÖM A VÁLASZAIT! 9. HA MÁSKOR IS VÁLASZOLNA Kérem, írja alá ezt a lapot! CÍMKÁRTYA Ezzel igazoljuk, hogy Ön hozzájárult nevének és címének megőrzéséhez azért, hogy máskor is meg tudjuk keresni Önöket. Természetesen a címét és nevét nem adjuk ki más cégeknek. aláírta a címkártyát nem írta alá a címkártyát X. Kérem, adja meg, ha van, a mobiltelefonja számát is és a vezetékes telefonja számát is (körzetszám és a telefonszám)! megadott telefonszámot nem adott meg telefonszámot X KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! A KÉRDEZÉS VÉGE:... óra... perc

23 HÁZTARTÁS sorszáma Gyermek sorszáma a háztartástáblából Válaszoló személy sorszáma a háztartástáblából: Családok Gyermek kérdőív MINDEN GYERMEKRE VONATKOZÓAN KI KELL TÖLTENI A MEGFELELŐ RÉSZT! 009. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. Kérdező aláírása:... Kérdezés kezdete: igazolványszáma hónap... nap... óra... perctől

24 TÁRKI Gyermek kérdőív -. KÉRDÉSEK A -7 ÉVES GYEREKEKRE VONATKOZNAK. Hány éves korától jár(t) ez a gyermek óvodába?... éves korától 0 nem járt óvodába X 6 - RA. Hány éves koráig jár(t) ez a gyermek óvodába?... éves koráig 9 jelenleg is óvodás X. Felvették-e akkor az óvodába, amikor kérte? igen nem 0 nem kérte 9 NT X. Ön elégedett(volt) az óvodával? NT a. Jók (voltak)-e a pedagógusok? b. Megfelelő (volt)-e a gyerekközösség? c. Megfelelően fejlődik/fejlődötte ott a gyerek? 9 X 9 X 9 X. Részesül(t)-e a gyermek valamilyen külön fejlesztésben? igen, éspedig... nem 9 NT X

25 Gyermek kérdőív TÁRKI 6-8. KÉRDÉSEK AZ -7 ÉVES GYEREKEKRE VONATKOZNAK 6. Hány éves korában kezdte el az általános iskolát?... éves korában 0 még nem iskolás X 9 - RE 7. HA 7 ÉVESEN VAGY KÉSŐBB! Mi volt ennek az oka? év-vesztes szülő kérése TÖBB VÁLASZ LEHET! iskolaéretlen volt beteg volt egyéb ok, éspedig... 9 NT X 8. Milyen típusú iskolába jár? általábos iskolába más típusú iskolába 9 NT X HA ÁLTALÁNOS ISKOLÁS 9. Hányadik osztályba jár?.... osztályba 9 NT X 0. Milyen tantervű osztályba jár? normál osztály/csoport gyógypedagógiai osztály/csoport tagozatos osztály/csoport, éspedig:.. 9 NT X. Jár-e jelenleg napközibe? igen nem 9 NT X. Étkezik-e az iskolában iskolai étkeztetés keretében... NT a. iskolaévben 9 X b. nyáron 9 X

26 TÁRKI Gyermek kérdőív. HA ÉTKEZIK AZ ISKOLÁBAN Az iskolai étkezésért a teljes összeget, az összeg egy részét, vagy semmit nem fizetnek? 9 NT X. Elégedett (volt)-e Ön az általános iskolával? NT a. Jók-e a pedagógusok? 9 X b. Megfelelő-e a gyerekközösség? c. Megfelelően fejlődik-e ott a gyerek? 9 X 9 X. Valamilyen probléma miatt most vagy régebben járt-e kisegítő, felzárkóztató osztályba? igen nem 9 NT X 6. Volt-e magántanuló, eltanácsolták-e valamelyik iskolából? igen nem 9 NT X 7. Ismételt-e évet az általános iskolában? igen 7.a. Hányszor? nem 9 NT X... alkalommal 9 NT X 8. Mennyi volt a gyermek utolsó tanulmányi átlageredménye (az általános iskolában)?...,... 0 nem osztályozzák / még nem osztályozták 9 NT X

27 Gyermek kérdőív TÁRKI 9 -. KÉRDÉSEK A -7 ÉVES GYEREKEKRE VONATKOZNAK 9. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? A gyermeke jelenlegi óvodájában, iskolájában ért egyet Egyet is ért meg nem is Egyetért NT a. a pedagógusok sokat segítenek a lemaradó gyerekeknek b. a pedagógusok sokat segítenek a tehetséges gyerekeknek 9 X 9 X c. a szülők számíthatnak a pedagógusok tanácsaira 9 X d. sok az erőszakos, verekedő gyerek 9 X e. előfordul drogprobléma, alkoholizmus a gyerekek között 9 X f. problémát jelent, hogy az iskolában vannak cigány és nem-cigány gyerekek g. problémát jelent, hogy a cigánygyerekek száma jobban nő, mint a többieké 9 X 9 X 0 jelenleg nem jár se óvodába, se iskolába 0. Ön fontosnak tartja-e, hogy a gyerek használjon számítógépet? igen nem 9 NT X. Szokott-e a gyermeke számítógépet használni? igen nem - RE 9 NT X. Hol szokott számítógépet használni? az iskolában teleházban, közösségi helyeken barátoknál, rokonoknál otthon egyéb helyen 9 NT X TÖBB VÁLASZ LEHET!. Szokott-e a gyermeke internetet használni? igen nem - RE 9 NT X. Hol szokott internetet használni? az iskolában teleházban, közösségi helyeken barátoknál, rokonoknál otthon egyéb helyen 9 NT X TÖBB VÁLASZ LEHET!

28 TÁRKI 6 Gyermek kérdőív - 9. KÉRDÉSEK 0-7 ÉVES KORIG MINDEN GYEREKREVONATKOZNAK. Gyermeke számára biztosítottak-e az alábbiak? NT a. Hétköznap napi három étkezés (óvodai, iskolai étkezéssel együtt)? 9 X b. Hétvégén napi három étkezés? 9 X c. Naponta egyszer hús, húskészítmény, hal fogyasztása 9 X d. Naponta friss zöldség és gyümölcs fogyasztása 9 X e. Két pár megfelelő cipő (beleértve pár minden időben használható cipőt) 9 X f. Újonnan vásárolt (nem használt) ruha 9 X g. Ünneplő ruha 9 X h. Meleg téli felsőruha 9 X i. Külön fekhely 9 X j. Életkorának megfelelő könyv 9 X k. Kültéri játékok (kerékpár, görkorcsolya, roller stb.) 9 X l. Beltéri játékok (készségfejlesztő játékok, építő kockák, társasjátékok, számítógépes játékok ) 9 X m. Rendszeres szabadidős tevékenységben való részvétel 9 X n. Különleges események megünneplése (születésnap, névnap, vallási ünnepek) 9 X o. Baráti körük rendszeres meghívása közös játszásra és étkezésre 9 X p. Fizetős (iskolai) kirándulásokon és programokon való részvétel 9 X q. Évente legalább egy hét üdülés, nyaralás 9 X r. Megfelelő hely tanulásra, házi feladat elkészítésére 9 X s. Lakóhelyük szomszédságában olyan terület, ahol a gyermek biztonságban játszhat 9 X t. Minden, az iskola / óvoda / bölcsőde által elvárt felszerelés 9 X u. Rendszeres sportolási lehetőség (tanórán kívül) 9 X v. Fizetett különóra (nyelv, zene, fejlesztő foglalkozás, sport, stb.) 9 X w. Zsebpénz 9 X

29 Gyermek kérdőív 7 TÁRKI 6. Előfordult-e olyan probléma a gyerekekkel, amikor szükség lett volna valamilyen szakember segítségére? igen nem 9 - RE 9 NT X 7. Felkeresett-e valamilyen szakembert? igen nem 9 - RE 9 NT X 8. Milyen szakembert keresett fel? 0 védőnő 0 gyerekorvos 0 gyermekjóléti szolgálat családgondozója 0 családsegítő szolgálat munkatársa 0 pszichológus 06 gyógypedagógus (pl. nevelési tanácsadóból, fejlesztő központtól) 07 logopédus TÖBB VÁLASZ LEHET! 08 iskola igazgatója 09 gyerek óvónője, pedagógusa 0 gyámhivatal, szociális iroda munkatársa lelkész, pap valamilyen civil szervezet, alapítvány, egyesület egyéb, éspedig:.. MINDENKITŐL! 9. Talán korai még erről beszélni, mégis mit gondol, gyermeke milyen iskolai végzettséghez juthat majd? legfeljebb 8 osztály szakiskola szakközépiskola gimnázium felsőfok 9 NT X KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! A KÉRDEZÉS VÉGE:... óra... perc

Piliscsaba szociális térkép

Piliscsaba szociális térkép HÁZTARTÁS sorszáma Piliscsaba szociális térkép 2 0 1 6. A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom

Részletesebben

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl sorszám UNICEF 2012. december Település neve:. Budapesten kerület: A kérdezı aláírása:...... KÉRDEZÉS KEZDETE: 2012. december hó... nap... óra... perctıl igazolványszám Jó napot kívánok! vagyok, a TÁRKI

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Budapest 2012.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. TÁMOP-5.2.1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. Összeállította: Bauer Zsófia MTA TK Budapest 2013. 1. A szükségletfelmérés

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Sásdi kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011.

Sásdi kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Sásdi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Budapest 2011.

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2005. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2. Nyírbátori kistérség

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2. Nyírbátori kistérség !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2 Nyírbátori kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Fekete

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05 A kutatás dokumentációja 2004 Omnibusz 2004/05 Mellékletek Tartalom BEVEZETÉS... 3 A MINTA... 5 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 7 Bevezetés A kutatást

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

2005. ÉVI TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR

2005. ÉVI TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2005. ÉVI TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR (Dokumentációs kötet) Szerződésszám: VI-SZ/296/2/2005 IX-18/33/4/2005. Budapest, 2005. december Készült a TÁRKI Rt. és a Miniszterelnöki Hivatal között 2005. szeptember

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Helyettesítő kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében a kérdőív sorszáma Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Kérdező aláírása:... A kérdezés kezdete: 2001. 01. hó... nap...

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek 1. Neme: férfi nő 2. Születési ideje: év hónap nap 3.1. Állampolgársága: magyar magyar és külföldi, mégpedig: magyar,

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2007. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011.

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Budapest

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Baktalórántházai kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011.

Baktalórántházai kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Baktalórántházai kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Budapest

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni)

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) SZŰRŐKÉRDŐíV SORSZÁM: I. Azonosító adatok: Kitöltés időpontja: Kitöltés helye: Kitöltő neve: II. Kérdezett adatai: 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) 2. Neme 1 férfi 2 nő 3. Születési helye:... 4.

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz SZEMÉLYI ADATOK IGÉNYLŐ IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA Név (születési név is) Születési hely és idő Anyja neve Családi állapota Állampolgársága Lakóhelye

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2003 október A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? KÉSZÜLT A HÁZTARTÁSBAN OMNIBUSZ KÉRDŐÍV IS? igen nem TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 00 kérdőív 00 A válaszadás

Részletesebben

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Beérkezési határidő: 2017. Március 30. Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, mert az igazságos elbírálás csak így garantálható. Az Adatlap

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 1. Alulírott...

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!)

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!) Megyei egyenlõbánásmód-referensek ügyfélfogadási adatai kommunikáció, ügyfélfelégedettség-mérés, ügyfélforgalom 2009. szeptember 1. és 2015. január 31. közötti idõszakban (Az adatok a budapesti adatokat

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Az adatszolgáltatás a 2015. évi X. törvény alapján kötelező. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

Szociális Fıosztály Szociális Osztály PÁLYÁZATI ADATLAP

Szociális Fıosztály Szociális Osztály PÁLYÁZATI ADATLAP Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Fıosztály Szociális Osztály : 1042 Budapest, Király u.12-14. :231-3101 e-mail: szocialis_osztaly@ujpest.hu PÁLYÁZATI ADATLAP

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív sorszám OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív Település neve:... Budapesten kerület: A kérdező aláírása:...igazolványszáma: KÉRDEZÉS KEZDETE: 2004....hónap... nap... óra... perctől 1. Megítélése szerint az Ön jelenlegi

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

SOKGYEREKESEK Kérdőív

SOKGYEREKESEK Kérdőív A kérdőív sorszáma SOKGYEREKESEK Kérdőív A kérdezés helye (település): Település típusa: Megye: Kérdező neve: Kérdezés időpontja Kérdezés kezdete:..óra.perc.. 1 - Budapest 2 - megyeszékhely 3 - város 4

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON s o r s z á m PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON SZAKISKOLA_2009 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Háztartás Monitor 2003 A kutatás dokumentációja Háztartás Monitor 2003 3 Bevezetés Bevezetés A 2003 évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy olyan, 1992 óta folyó

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben