2. Civil prioritások, civil dilemmák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Civil prioritások, civil dilemmák"

Átírás

1 2. Civil prioritások, civil dilemmák A Civil Fórum 2013/2-es lapszámát a civil önképzésnek szenteljük. Egy civil szervezet létrehozatalának több oka/indoka lehet, ez jelentős mértékben függ attól, hogy milyen közegben jön létre. Lényeges a különbség például egy egyetemi tanszék háttérintézményeként létrehozott civil szervezet és egy kis falu művelődési igényeit szolgálni kívánó helyi csoport között. Az első alighanem az egyetemi működés szervezeti rendszerére adott válaszként jön létre, a másodikat egy közösségi igény indítja be. És mindkét szervezet civil. Mindkettőnek szembesülnie kell a működés/működtetés gondjaival, forrásokra van szüksége, jogi bejegyzéshez székhelyre van szükség, ha programjai vannak, költségei is vannak, tehát könyvelni kell, pénzviteli feladatok vannak és sorolhatnánk. Azzal a kéréssel kerestünk meg több civil szervezetet, hogy írják le, milyen napi dilemmákkal szembesülnek, mennyire sikerül a saját útjukat járni, prioritásaikat milyen tényezők befolyásolják. A helyi politika, az önkormányzat mennyire segíti őket, vannak-e más segítőik? És nem utolsó sorban azt kérdeztük, hogy mennyire tudatosan készülnek egy-egy faladatra és általában a civil szerepvállalásra: van-e késztetés és lehetőség szembe nézni az önépítés és a szervezetépítés kettős kihívásával? Kérdések: lehetséges-e a kettő együtt? Van-e prioritás ezek között? Van-e segítőtárs? Ha igen, ki és honnan érkezik? Ha nincs, akkor mi van a helyi önkormányzattal és a (magyar) politikai képviselettel mert az általában létezik. Mi úgy gondoljuk, egy civilnek folyamatosan képeznie kell önmagát, miközben a szervezetet is építenie kell. Van-e alapvető különbség szórvány és tömb között? Ha igen, miben mutatkozik meg. Ha kulturális szolgáltatást nyújtanak, akkor az mennyire számít civil tevékenységnek és mennyire szakmainak? Ezek a kérdések fogalmazódtak meg bennünk, ezekkel kerestük meg civil szervezetek vezetőit. A válaszokat az alábbiakban közöljük. a. Lórántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület, Marosvásárhely A civil mindenes. Amikor vállalja a munkát, tudnia kell, hogy az övé a kultúra világa, tudnia kell, hogy ő szervez kórust, mesedélutánt, kiállítást és hadd ne soroljam tovább. A nagyobb városokban van színház, táncház, táncegyüttes, stb., de ott van a vidék és a magyar kultúra palettáját gazdagító megannyi ágazat. A civil az aki a helyi igényeket, hiányosságokat figyeli és ezeket próbálja megoldani, a hiányt pótolni. Egy adott pillanatban, a felvállalt munka kapcsán kettős kihívással találja szembe magát: fejlesztenie kell önmagát és a szervezetet is. A kérdés az, hogy lehetséges-e a kettő együtt, az önépítés vagy a szervezetépítés az elsődleges? Meglátásom szerint a civil szervezetek fejlődése nagy mértékben függ az ott tevékenykedő emberek kompetenciájától, a kompetenciák fejlesztésétől. Ezen állítást alátámasztanám a pályázati folyamat példájával. Közismert tény, hogy minden tevékenységhez meg kell teremteni az anyagi hátteret, és az is, hogy az aktív civil szervezetek többnyire pályázatokból teremtik elő ezt az anyagi 1

2 hátteret jelenleg nagyon kevés az adakozó kedvű magánszemély vagy vállalkozó, a helyi meg megyei vezetések is pályázati úton támogatják a civileket. Tehát a civilnek lépést kell tartania, ismernie kell az egyre változó, igényesebben megfogalmazott pályázati rendszereket, ami folyamatos önfejlesztést feltételez. Egyszerű a példa, de rávilágít arra a tényre, hogy a szervezetépítés nagymértékben összefügg az önépítéssel, a kompetenciák fejlesztésével illetve arra is ráébreszt, hogy egy civil szervezet fejlődésének elsődleges feltétele az önfejlesztés. Hogyan tudja fejleszteni önmagát a civil? Egy adott helyzetben a civil már természetesnek tekinti, hogy autodidakta életmódot kell folytatnia, meg kell keresnie és konzultálnia kell az erre hajlandóságot mutató civil társakkal. Na meg ott vannak a képzések, amin részt vehet, természetesen ha ingyenes vagy egy jóakaró által finanszírozott, mert a saját háztartása terhére nem eszközölhet különkiadásokat. Nem tekinthetek el attól a ténytől, hogy a helyi önkormányzat és a megyei vezetés is partnerként kellene kezelje a civilt, mert ő az aki a politikával meg adminisztrációval elfoglalt vezetés munkájának hiányosságait próbálja pótolni. Ezen a téren Marosvásárhely viszonylatában általában pozitív tapasztalatokat könyvelhetünk el, a kultúra terén és általában is. De az általános pozitív tapasztalat nem jelenti azt, hogy olykor nem gördítenek munkánk elé apró, de kellemetlen akadályokat, vannak gáncsoskodások. Mind a polgármesteri hivatal, mind a megyei tanács költségvetésében évente elkülöníti a civileknek szánt, pályázat útján elnyerhető forrásokat, illetve külön szerződések által biztosítják olyan nagyobb rendezvények támogatását, amelyek nem fértek bele a költségvetésbe. Ez a rendszer a válságtól függetlenül létezik és működik. Pozitív a tapasztalatunk a pályázatok kezelésével megbízott tisztviselőkkel kapcsolatosan is, akik nem egy esetben segítséget nyújtottak eligazodni az elszámolások útvesztőjében. A pozitívumot beárnyékolja, hogy kevés a pénz. A marosvásárhelyi, a Maros megyei civilek által leadott pályázatok nagy számát okolják egyes hivatalosságok, hogy a megítélt összegek csökkennek, tapasztalatunk szerint legalábbis. Értjük, hogy sokfele kell osztani román, magyar valamint roma szervezeteknek is juttatni kell a költségvetésben elkülönített összegből. De a civilek a pénzt nem maguknak, hanem a közösség számára nyújtandó kultúrára kérjük. Azt hiszem, általános a tapasztalat, hogy a megítélt összegek nem vagy csak ritkán fedezik a civilek által bevállalt munka költségeit. Itt lép be a civil találékonyság mert munkája során a találékonyságát is fejlesztette keres és többnyire talál megoldást a pénzhiány kezelésére. Itt találkozunk az egyik alapvető különbséggel a szórvány és tömb magyarság területeken szorgoskodó civilek között. A szórványban működő civil szféra sokkal nehezebb körülmények között működik, jobban kiszolgáltatott. Ezért más a szórványban működő civil szervezetek jellege, kevesebben vannak, több mindenre kell vállalkozzanak. Ott nem nagyon lehet szűk kérdésre specializálódni, és azt is hiszem, hogy szórványban nem jellemző az összehangolt, egymást támogató, tudatosan megszervezett civil szféra. A tömbben élő magyarok körében viszont szervezett, a civileket összefogó szerveződést találunk. Úgy értékelem, hogy nagy szükség van összehangolt, tudatosan megszervezett, rendezett civil társadalomra, civilek nélkül nagyon sok közösségi feladatnak nem volna gazdája. Incze Vanda, alelnök 2

3 b. Politeia - Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület, Kolozsvár Újrafogalmazom magam számára a címet: A Politeia esetében létezik-e vagy létezhet-e útkeresés a civil világ irányába? Az újraindított Civil Fórum első száma a tudomány(osság), általában a tudományművelés és különösképpen a tudománnyal civil alapokon történő foglalatoskodás kérdéskörét vizsgálta, ugyanakkor nem kerülte meg az egyetemi műhelyek mint sajátos tudományos irányultságú civil szervezetek problematikáját sem. Az alapítványi, illetőleg egyesületi formában működő egyetemi műhelyek jogi értelemben kétségtelenül civil szervezetek, de az általuk megjelenített tudomány abban az értelemben is civil, hogy nem az állam- és a kormánypolitika szándékainak, programjának, terveinek, valamint megrendeléseinek az eredményeképpen művelődik, termelődik, illetve népszerűsíttetik, hanem közösségi szándéknak és lentről, közösségi alapokon szerveződő műhelyek tevékenységének az eredménye. A téma továbbgondolásának logikus lépése fölvetni azt, hogy vajon más értelemben is civilkednek-e az egyetemi tanszékek háttérintézményei. Írásomban ennek a kérdésnek a vetületeit igyekszem körüljárni, s e célból a szóban forgó szervezetek funkcióját, lehetséges kapcsolatait és a szűkebb értelemben vett egyetemi-tudományos miliőn kívüli társadalmi szerepvállalását tárgyalom. Az egyetemi tanszékek háttérintézményeiként létrejött szervezetek sajátos képződmények. Életre hívásukban többek között az is szerepet játszott, hogy csökkenteni kellett a magyar tannyelvű egyetemi tagozatoknak a hasonló román struktúrákkal szembeni hátrányát. A hátrány halmozott, sokrétű (volt). Hiszen az újonnan létrehozott tagozatok kevesebb oktatóval működtek, saját technikai felszereléssel nem rendelkeztek; ha pedig maga a szak is új volt, magyar nyelvű könyvállomány sem létezett. Ilyen indíttatás és kiindulópont után próbálták szakmai műhellyé kinőni magukat az egyetemi háttérintézmények, igyekeztek a munkába külföldi oktatókat bevonni részben a tanárhiány enyhítése, részben pedig az oktatási kínálat bővítése céljából, továbbá különféle programokat szerveztek: ideértve a hallgatók szakmai gyakorlatát, a különféle képzéseket, a szakmai táborokat meg szabadegyetemeket, valamint a kutatásokat. Ezek a programok a magyar egyetemi képzés megfelelő légkörének a megteremtéséhez is hozzájárultak, szakmai szocializációs mintákat mutattak fel, karrieropciókat jelenítettek meg olykor tágabb civil társadalmi keretben. Ennek ellenére a felsorolt tevékenységek jellegzetesen az egyetemi és a diákélethez kötődtek, vonatkozásukban csak kivételes esetekben beszélhetünk a tágabb civil világról. Sőt az egyetemi és akadémiai szintű partnerek keresése, ami egy ilyen szervezet kapcsolatépítésének értelemszerű első mozzanata, sem jelentett nyitást az említett szféra irányába. De miután ezeket a lépéseket megtették, az egyetemi háttérintézmények tovább nyithattak, például a szolgáltató egyesületek, valamint a tudományban és az azzal határos területeken otthonos civil szervezetek irányába. A társadalomés/vagy politikatudományi szakok mellett működő csoportosulások számára a társadalmi s politikai szervezetek, sőt az önkormányzatok is kapcsolódási pontokat jelenthettek. Ilyen partnerségek révén vehettek részt az egyetemi műhelyek a tágabb civil életben esetleg a köz- és magánegyüttműködésben (public-private partnership). Tekintettel arra, hogy civil szervezeten hagyományosan nem tudománnyal és oktatással foglalkozó személyek csoportját értjük, a másfajta tevékenységgel szembeni nyitás korántsem értelemvagy szükségszerű. Sőt az egyetemi háttérintézmények honlapjaiból arra lehet következtetni, hogy igencsak ritkaságszámba megy. Ennek persze nem föltétlenül a kitekintés tényleges hiánya az oka, hanem pusztán az is, hogy a civilkedés nem központi tevékenység, hanem a szervezet mellékes 3

4 foglalatossága (lehet). Pontosan ezért úgy gondolom: nem árt a nyitásra késznek lenni, arra eleve felkészülni, netán azt előre megtervezni akár távlati elgondolásként, akár valamely felkínált lehetőségre adott válaszként. Tehát erre készülni kell. De mennyire és hogyan lehet? Úgy vélem: erre a legalkalmasabb maga a tapasztalat, amit a munkahelyi képzéshez (on-the-job training) hasonló formában csinálva tanulás (learning by doing) által szerzünk meg. Bár távol áll tőlem a szándék, hogy a civil szervezetek számára vagy éppenséggel az általuk szervezett képzéseknek az értékét megkérdőjelezzem, azt kell mondanom: a tanulás e korszerű formája igenis sajátja a civilségnek, civilkedésnek. Csakhogy az egyetemi háttérintézmények jobbára kis szervezetek. Funkciójukból és méretükből adódóan elsődlegesen nem civil társadalmi stratégiát építenek, hanem tudományosat. Minden más téren, így a civil szférába való valamelyes áthatolás terén is, inkább a kínálkozó, előnyös, érdekes lehetőségek kiaknázására törekszenek, s ez által építkeznek. Ha már sikerült átvonzás, kitekintés vagy bármely más folyamat és alkalom által a hagyományosnak tekinthető civil tevékenységekkel foglalkozó szervezetek közelébe, vonzáskörébe kerülni, akkor mintegy önmaguktól akadnak a partnerek, az együttműködés révén pedig a szervezet betekintést nyer a civil életbe, a jellegzetes civil funkciót ellátó szervezetek működésébe, tevékenységébe; továbbá habitust, módszereket, viselkedést tanul el tőlük. Természetszerűen az ilyen esetekben a személyes kapcsolatok is szerepet játszanak. A hallgatókat megcélzó tevékenységeken kívül, az egyetemi körökből kinövő szervezetek a civil életben inkább a szakmaiságukkal kapcsolatos szolgáltatások révén tudnak megjelenni. Erre van társadalmi igény és befogadó készség. Viszont a háttérintézményekben tevékenykedő erdélyi tudományművelők igen kevesen vannak amint erre Péntek János is rámutat a Civil Fórum idézett lapszámában. Következésképpen e szervezetek jobbára olyan szolgáltatásokat képesek nyújtani, amelyekre konkrét megkeresés érkezik, vagy amit személyes kapcsolatok révén célzottan, netán hatékonyan lehet felajánlani. Ilyenek lehetnek a közösségi igényeket kielégítő vagy felmérő kutatások, a tehetségkutatás és tehetséggondozás, a tudománynépszerűsítés. De a több civil szervezetre jellemző karitatív tevékenységek is nyitva állnak az egyetemi háttérintézmények számára. Míg az előbb felsoroltak szakmai arcélhez köthető tevékenységek, az utóbbi szűkebb értelemben is az egyre nagyobb teret hódító társadalmi felelősségvállalás példája. Az egyetemi háttérintézmények tehát nem a tágabb civil világ részeiként jöttek létre, ráadásul sajátos funkciókkal. Ennek ellenére a címben említett útkeresés, a kapcsolatkeresés és kapcsolatépítés megkezdődött, zajlik. Noha látványos eredményeket ritkán sikerül felmutatni, az együttműködés létezik. Talán azért is, mert az egyetemet a közösség élteti, ez utóbbit kell szolgálnia; a tudomány művelőjének pedig szellemi befogadó közegre van szüksége, amelynek keretében kibontakozhat, illetve amely számára értéket teremthet és mutathat fel. Szász Alpár Zoltán, ügyvezető elnök c. Temesvári Magyar Nőszövetség A rendszerváltás teljesen felkészületlenül érte a mezei magyart, akit most civilnek becézünk. A kommunizmus hosszú, agyat-szívet-lelket bénító korszaka után lassan ocsúdott az erdélyi és ezen belül a szórványmagyarság. Az élelmesebbje, tevékenyebbje, az önmagát a közösségi ügy elkötele- 4

5 zettjének aposztrofálók (gyakori esetben a régi tevékenyek ) rétege rögtön észbe kapott és a hirtelen megnyíló politikai térben találta meg az önkifejezés, a kibontakozás esetleg az érvényesülés lehetőségeit. A többi, közösségért tenni akaró, akinek már nem jutott hely a politikai prérin, vagy esetleg nem volt kedve a gyúródáshoz, netán alkalmatlannak vélte magát a politikai közegben való térülés-forduláshoz (esetleg pálforduláshoz) a civilkedést, a politikamentes tevékenységet gondolta a maga számára legmegfelelőbbnek. A Temes megyei szórványban (és gondolom a többiben is) hasonló forgatókönyv szerint alakultak a dolgok, mégis a folyamatot, jelenséget fűszerezte a szórványsors és -helyzet egyedisége. Gyakori eset, hogy a kis létszámú közösség szűk rétegű felelős értelmiségének szinte minden közszereplést vállaló tagja egyszer a politika színterén jeleskedik, innen kiválva, vagy ezzel párhuzamosan vállalt részt a civil életben, alapítója vagy tevékeny tagja az időközben létrejött civil szervezeteknek. Mindez történt(ik) valamilyen hivatásszerűen végzett munka mellett. A több szerepben is feladatot vállaló személyek sokszor tudathasadásos állapotba kerülnek, ha meg kell nyilvánulni, szinte maguk sem tudják, hogy adott esetben politikusként, civilként vagy egyszerű kultúremberként vannak jelen egy-egy eseményen, és szólalnak ott meg. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy főleg szórványban több civil szervezet a politikum szorgalmazására, segédletével nyert önálló státust, kezdte meg működését. Idővel ezek közül az erősebb szervezetek igyekeztek lerázni magukról a politikai gyámkodást, s megerősödve, arculatuk karakteresebbé formálódásával a politikum ellenében próbálták/próbálják meghatározni önmagukat. Más politikai segédlettel létrehozott szervezetek, s erre is több példa idézhető, életképteleneknek bizonyultak, alig van tevékenységük. Az 1996-ban kezdeményezésemre megalakult Temesvári Magyar Nőszövetség nem felsőbb utasításra vagy segédlettel jött létre, hanem néhány elkötelezett, kreatív nőnek abból a felismerésből, hogy szervezeti keretek között többet tehet a közösségért, csak ebben a formában tudja megszerezni a tevékenységéhez szükséges anyagi alapokat. Sok-sok év elteltével joggal tehetjük fel a kérdést, hogy ebben a létszámunkhoz mérten igen sok civil szervezetet működtető bánsági közösségben hol a helye a többnyire közművelődési feladatokat ellátó TMNSZ-nek? Merem remélni, hogy az élen, hisz megalakulásunk óta olyan eseményeket, rendezvényeket, tevékenységeket szervezünk, melyek célja: - a szórványmagyarság nemzeti önazonosságtudatának, az együvé tartozás érzetének erősítése, - az anyanyelv, az anyanyelvű kultúra, a történelmi-művelődési értékek megőrzése fontosságának tudatosítása, - kultúránk meg- és elismertetése más nemzetiségűekkel, - a határon átnyúló térségi együttműködések serkentése, a szétszakított nemzetrészek közti kulturális kommunikáció elősegítése, - a bánsági szórvány-magyar és a székelyföldi tömb-magyar kultúrcsere kiszélesítése, - fiatalok mozgósítása és kultúrafogyasztóvá" nevelése olyan történelmi / művelődési / közösségi ismeretek átadása révén, melyek az iskolai tananyagban nem szerepelnek, - a Bánságban létrejövő magyar értékeket felmutatása, ezáltal is erősítve etnikumunk nemzeti önbecsülését stb. Mint a felsorolt célkitűzésekből is kitetszik, szervezetünk nem gender-alapon működik. A TMNSZ olyan nőknek a gyülekezete, akik munkahely, család és egyéb tevékenységek mellett önkéntesen időt, energiát szánnak arra, hogy hasznára legyenek annak a közösségnek, melynek tagjai. Nem vagyunk feministák, nem vagyunk felesküdt hívei a női kvótázásnak, a nők társadalmi érvényesülé- 5

6 sét az alkalmassági kritériumok alapján látjuk ésszerűnek. Hiszünk a keresztény morál, a nemzet, a család megtartó erejében és nincs szándékunkban sem férfivá válni, sem a férfiakkal leszámolni. Már a TMNSZ megalakulásakor egyértelmű volt, hogy nem egy heti rendszerességgel öszszejáró női csoportosulás lesz, hanem események, rendezvények mentén, úgymond akcióorientáltan tevékenykedő szervezet, hisz mindannyian dolgozó nők voltunk és vagyunk, munkahellyel, családdal, gyerekekkel. Így visszatekintve talán jobb lett volna a rendszeres, szűk-körű találkozók beütemezése: ezeknek mindenképpen közösség és csoport-összetartó ereje van. Eleinte a fakultatív magyar oktatástól kezdve a munkahely közvetítésig, bálszervezéstől szoborállításig sok mindent bevállaltunk. Idővel más civil szervezetek is alakultak, amelyek csak bizonyos feladat-szegmensekre összpontosítottak: a TMNSZ-nek maradt a közművelődési profil. A kezdetekkor teljesen gyakorlatlanul és képzetlenül láttunk a munkához, csak a tenni akarásunk, kreativitásunk no meg a családmenedzselési tapasztalataink voltak azok az erős pontok melyeket kamatoztathattunk a civilkedésben, a feladatvállalásban. Később is többnyire autodidakta módon szereztük meg a működéshez szükséges tapasztalatokat: a pályázatírás csínját-bínját, a kapcsolatteremtést, a rendezvényszervezést stb. Elfoglaltságunk függvényében tagjaink többször részt vettek helyi pályázatíró képzéseken, fejtágítókon, többször jelen voltunk a Kolozsváron szervezett országos civil tanácskozásokon. Ezek nagyon hasznos összejövetelek voltak a tájékoztatás, kapcsolatteremtés, más civil szervezetek tevékenysége megismerésének szempontjából. A pár évvel ezelőtt megszűnt országos konferenciák hagyományát jó lenne felújítani, hiszen új generációk nőttek fel, új, fiatal civilekből szerveződött egyesületek jöttek létre, melyeknek már más kihívással kell szembesülniük. A régóta működő szervezetek megfáradt, néha kiábrándult tagjai szellemi vérátömlesztéshez juthatnának ezeken a találkozókon, a fiatalok pedig a veteránok tapasztalataiból okulhatnának. Mi itt a temesi szórványban tesszük tovább a dolgunkat megmaradásunkért, amely sajnos egyre keményebb feladat ebben az önmagát rohamosan feladó szórványközösségben. Mégis rendületlenül szervezzük programjainkat, közülük is a legsikeresebbet és a legnagyobb érdeklődést kiváltó, az idén immár 19-ik alkalommal sorra kerülő eurorégiós közművelődési rendezvénysorozatot, a Bánsági Magyar Napokat (melynek programjában hagyományos jelleggel szerepel képzőművészeti, népművészeti, kézműves, fotókiállítás, szerepel klasszikus zenei, dzsessz vagy rock-koncert, ópusztaszeri látogatás, író-olvasó találkozó, könyvbemutató, színházi illetve bábelőadás, környezetvédő és tudományos program, filmvetítés illetve megemlékezés térségünk neves szülötteire, folklórkaraván, stb.) Továbbá könyveket adunk ki, köztéri szobrot, emlékplakettet állítunk, művelődési célú kirándulásokat szervezünk, életre hívtuk és életben tartjuk Temesvár első építészének, Székely Lászlónak az emlékét stb. Nemsokára húszévesek leszünk. Meddig folytatható tevékenységünk (és a többi civil szervezeté) a szórványra jellemző létszámszökkenés mellett? Nyilván addig, ameddig igény van rá és ameddig a szervezet tagjainak is megvan a motivációja. Két tényező nehezíti itt a végeken a civilek munkáját: az anyagi alapok előteremtése és a célközönség elérése. Az előbbiben segítségünkre lehetne a politikum, hisz egyrészt ez lenne a feladata, de itt a temesi szórványban, elsősorban Temesváron, a magyar önkormányzati képviselet hiányában (sem a városi sem a megyei tanácsban nincs magyar képviselő) a civileknek nincs politikai hátországa. A célközönség, a felnövekvő magyar ifjúság pedig? Ez az igazi probléma! Kik lesznek a kulturális rendezvények látogatói, fogyasztói évek, évtizedek múlva? Mivel nálunk csak minden negyedik magyar gyerek jár magyar iskolába, a nem magyar oktatási intézménybe járó, nem magyar kultúrán nevelkedő, anyanyelvét alig beszélő, saját történelmét, hagyományait nem vagy alig ismerő felnövő nemzedékek sem hivatásos kulturális 6

7 intézményeink (iskola, színház, nyomtatott sajtó) fenntartói nem lesznek, sem civil rendezvények, közösségi események fogyasztóivá nem válnak, nem válhatnak. A megoldásra nem tudom a választ, bár ez mindannyiunk felelőssége. Szász Enikő, színművész a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke d. Kolozsvári Magyar Diákszövetség A Civil Fórum szerkesztői egy számomra meglepő kéréssel fordultak hozzám: arra kértek, hogy a mandátumom lejártakor tartott beszédemet adjam át közlésre, mivel összefoglalja a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) három éves korszakát, a 2010 és 2013 közötti változásokat. A hároméves korszak, véleményem szerint egy átmeneti időszakot képvisel a szervezet életében. Az általam vezetett csapat a 2009 novemberében megtartott küldöttgyűlésen kapott bizalmat. Feladatunknak tekintettük a KMDSZ szolgálati, közszolgálati jellegének a megerősítését, hiszen a tevékenysége alapvetően kívülről meghatározott társadalmi, jelen esetben diák igények kielégítését szolgálta. 1 A tárgyalt időszak néhány mérföldkövét kiemelném, ezek átalakították menetrendünket. A szervezet vezetői számára fontos volt, hogy a kolozsvári magyar közösség jelentős eseményeinek is részese legyen, így 2010-ben a Kolozsvári Magyar Napok társszervezője volt ben fogadták el az új oktatási törvényt, ennek alapján megalakult a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar tagozata, diák statútumot fogadtak el, aminek révén a magyar diákok is nemzeti sajátosságuk szerint fejtettek ki tevékenységet. A három év szervezeti kultúráját a feladat kultúra határozta meg, amely alapján egy adott feladathoz, projekthez csapat volt hozzárendelve. A klubkultúrához viszonyítva ez kevésbé volt individualista, viszont könnyebben reagált a változásokra, legalábbis a szerep kultúrához viszonyítva. 2 A beszámoló beszéd, 2012 decemberében hangzott el a KMDSZ Közgyűlésén. Három hosszú, tartalmas év! Hamar elszaladt három év! Nem tudom, talán mindkettő! Mikor beszédemen gondolkoztam, fogalmaztam, nem tudtam dönteni. Úgy tűnik, létezik olyan pillanat, amikor egy elnök se tud dönteni, ezért inkább más megoldást keres. Így tettem én is, íme. Egy óra. Se több, se kevesebb novemberében egy megbízatást kaptunk, a kolozsvári magyar diákoktól, hogy tegyünk valamit a KMDSZ következő egy órájában. Töltsük meg tartalommal, értékkel, emberekkel, na meg lehetőleg jó sok pénzzel. Fel is állt ez a csapat, megkezdte a munkát, az óra pedig megállás nélkül csak ketyegett. Feltérképeztük helyünket, lehetőséginket. Összegyűjtöttük és megerősítettük a szakosztályokat, a köztük levő kapcsolatot, önállósítottuk a BBTE diákszenátusának magyar frakcióját, új választási rendszer bevezetésével megteremtettük a magyar diákoknak és diákszervezeteknek a képviselet és a választhatóság lehetőségét, 1 Antal-Mokos Zoltán, Balaton Károly, Drótos György, Tari Ernő: Stratégia és szervezet. Scientia Kiadó, Kolozsvár, A vízió és a misszió kialakítása, o., A közszolgálati szervezetek stratégiájának szintjei és típusai, o. 2 environment.pdf, 6-9. o. (2011. június). 7

8 hiszen erős érdekképviselet nélkül nem láttuk stabilnak a KMDSZ jövőjét. Bentlakáshelyeket sikerült adnunk azoknak a fiataloknak, akik a magyar diákközösségért tevékenykedtek. A hagyományos programok mellett sikerült újakat is szervezni. Megszületett a KMDSZ Karrier Iroda. Kolozsvári Magyar Napok is új, amelynek társszervezői lettünk, a Szakosztálytábor és a Gólyák éjszakája. Magyar nyelvű diákigazolványt adhattunk a diákok kezében. Így ez az időintervallum lett a tettek ideje. Itt voltam 20 perckor. Beszámolni, levonni a következtetéseket és menetrendet felállítani a következő 20 percre. Az előző percek alapjaira, tapasztalataira sikeresen tudtunk építeni, ennek köszönhetően több területen is eredményesek lehettünk. Így ez az idő, az erősödés 20 perce volt. Az új oktatási törvény értelmében megalakult a BBTE magyar tagozata, számos önálló intézettel és diákképviselőkkel. Tovább bővült a diákszövetség szolgáltatói jellege, Szociális Bizottságot alapítottunk, keretszerződést kötöttünk az ELTE-el, megalapítottuk a KMDSZ Másoldát, képzéseket, karriertanácsadást szerveztünk. Megmutattuk magunkat! Több ezren vonultunk a Diáknapokkor a Belváros utcáin. Partnerei lettünk az Igen, tessék mozgalomnak, és segédkeztünk a népszámlálásban, ezáltal is elősegítve az emberek közeledését a KMDSZ-hez és a kincses városhoz. Itt voltam 40 perckor is. A Közgyűlés után a diákképviselő választásokkal kezdtünk. Felújítottuk, felszereltük az irodát és tudom, hogy a XXI. században már nem nagy dolog, de nekünk az, 22 év után van meleg vizünk. Május elején 1700 kolozsvári magyar egyetemista uralta a várost, majd az ETDK munkálatai következtek. 130 önkéntessel erősítettük a III. Kolozsvári Magyar Napokat. Gólya Nyári Egyetemen fogadtuk az elsősöket. Kosárcsapat, partnerségekkel és új kapcsolatokkal erősödött a KMDSZ Sportiroda. Uniós projekt révén a KMDSZ Karrier Iroda találkozott szervezett partnereinek, állandó képzésekkel, Sapientia-EMTE-vel kötött partnerséggel, állásközvetítésekkel, állásinterjúkkal és rengeteg résztvevővel bizonyította azt, hogy megalapításával egy hiányzó szerepet töltött be a KMDSZ Kolozsvárt. Partnerei lettünk a 2015-ben megszervezésre kerülő Európai Ifjúsági Főváros projektnek. Elindítottuk és segítettük a műszaki egyetemen tanuló magyarok önszerveződését, létrejött a Kolozsvári Műszakisok Klubja. Hosszú bizottsági és szenátusi vita után a BBTE szenátusa október végén elfogadta a diák statútumot, amely a charta függelékeként az egyetemi diákélet szabályozásának alapja. Az új szabályzat értelmében a tagozatok saját szabályzatokat alakíthatnak ki, ezáltal is hangsúlyozva a tagozati autonómiát. Megújult a Perspektíva. Gólyák éjszakája, tábor, Mikulás, Gólyabál és hosszan sorolhatnám még azt, ami ebbe a 20 percbe is belefért. Barátaim! Engedjétek meg, hogy a mennyiségi mutatók mellett minőségi mutatókkal összegezzem ezt az egy órát! Arra vállalkoztunk, hogy új tereket hozunk létre. Teret a munkához, teret a véleményeknek, teret a közösségnek, teret a kibontakozáshoz. A szerteágazó tevékenységi kör, a rengetek új és régi esemény, program, Sportiroda, gyűlések, találkozók és kötetlen beszélgetések úgy gondolom megfelelő teret hozott létre a magyar diákoknak. Arra vállalkoztunk, hogy felvállaljuk a nehéz feladatait és problémáit is a magyar diákközösségnek. Kiharcoltuk, hogy az érdekképviselettel érdemben foglalkozhassunk. Szabályzatokat írtunk, bentlakást osztottunk. Érdemi vitát folytattunk a tanárokkal, román diáktársainkkal. Arra vállalkoztunk, hogy megteremtjük a KMDSZ anyagi biztonságát és stabilitását. Sikerült megnövelni a KMDSZ összforgalmát, anyagi hátteret biztosítani munkánkhoz. Növeltük a partnereink számát, új, sok esetben uniós forrással sikerült a gazdasági válság ellenére is fejlődni. Arra vállalkoztunk, hogy energiát, időt és pénzt fordítunk a tehetséggondozásra. Úgy érzem, hogy a különböző többletforrásokat, pályázati pénzeket érdemes volt erre költenünk. Nem vénetlen, hogy ennek a munkának az eredményeként 2015-ben, a BBTEvel elnyertük az OTDK Matematika, Fizika és Földtudomány szekciójának szervezési jogát. Az 8

9 OTDK történetének 65 éve alatt először szerveznek majd OTDK szekciót Magyarország határain kívül. Arra vállalkoztunk, hogy az magyar nyelvű egyetemi oktatást segítjük. Részt vettünk a BBTE magyar tagozatának megalapításában. Az önálló munka szabályzatai kidolgozásában vettünk, részt. Segítettük a magyar tagozat közösségének szervezési munkálatait, hogy bebizonyítsuk, hogy az önálló tagozat versenyképesebbé és erősebbé teszi a magyar oktatást. Arra vállalkoztunk, hogy a kincses város minden napjait és magyar közösségünk aktív részei leszünk. Büszkén mondhatom el, hogy ott voltunk, amikor ünnepelni kellet, ott voltunk, amikor Házsongárdért vagy a Mátyás király szobráért kellett cselekedni. Arra vállalkoztunk, hogy támaszai leszünk útjukon a diákoknak, a karrier iroda munkája, tanácsadások, konferenciák, képzések, az Útravaló, mind azt szolgálja, hogy itthon, tanulmányaikhoz méltó utat találjon magának a kolozsvári magyar egyetemista. Arra vállalkoztunk, hogy egy kellemes, előítéletektől, politikai hovatartozástól, társadalmi különbségektől mentes magyar diák közösséget építünk. Jó látni, hogy ezt az utat követtük és nem tértünk le róla. Jó látni, hogy velünk van a munkában az I. éves doktorandusz, akivel együtt dolgozik, tervez már a nemrég beavatott gólya is. Tény, a KMDSZ nem attól volt erős, értékes, hogy mindenben ő volt az első, hanem abban, hogy jöhetett bármilyen feladat, kérés, akár egy karitatív gyűjtés, a KMDSZ akkor is az ügy mellé tudott állni és az ügy mellé tudott rendelni embereket. Vannak persze feladatok, számos területen van javítani valója még a következő generációnak. Vannak dolgok, amit másképp, másként csináltuk volna. Ígérem ezeket a tapasztalatokat, meglátásokat a következő vezetőségnek is átadjuk. Itt vagyok az 59-ik percben és az én egy órám lejárt! Nincs rosszabb érzés, mikor búcsúzni kell. Megköszöni, lezárni, elválni majd elbúcsúzni. Köszönöm elsősorban annak a csapatnak, akikkel nap, mint nap együtt oldhattam meg a KMDSZ-ben felmerülő gondokat, együtt tervezhettem és építhettem. Együtt ültem végig, a sokszor éjszakákban nyúló VT gyűléseket. Örvendek, hogy úgy döntöttetek néhány éve, hogy velem végigjárjátok ezt az utat! Nem volt egyszerű, sok meglepetés, akadály, döcögés várt ránk. De olyan csapattal kellett megtennem ezt, akik hittek bennem, a KMDSZ-ben, a közös célokba és képességeinkben. Köszönöm ezt elnökként és barátként. Köszönöm annak a háttércsapatnak, aki a KMDSZ munkaközösségét alkotja, a KMDSZ rendezvényeit szervezi, alakítja az egyénisége és az igények mentén. Köszönöm nektek, hogy időt és energiát fektettetek ebbe a közösségbe, türelemmel eveztetek néha az elvárások és a lehetőségeink között. Köszönöm a szakosztályoknak és vezetőiknek, hogy hozzá adtátok munkánkhoz azt a lelkesedést, szolidaritást, gyakran néhány bátorító szót, esetleg kritikát, ami erőt és visszajelzést jelentet nekünk. Köszönöm a magyar diákközösségnek, a KMDSZ-nek és Kolozsvárnak, hogy életre és értékre nevelt, elnézte hibáimat, megtanított türelmesnek, kimértnek és bölcsnek lenni és nyitott szemmel élni. Megízleltette velem a közösségünk ízét, zamatát. Köszönöm, hogy hagyta magát a szívembe zárni. Köszönöm az új csapatnak, hogy elvállaltátok, hogy tovább építitek a KMDSZ-t, a kolozsvári magyar diákközösséget. Az óra mutatója tovább ketyeg, sok erőt, bölcsességet és szerencsét a következő órához, töltsétek be úgy ezt az órát, hogy benne hatvan percnyi érték legyen. Köszönöm a figyelmet! Talpas Botond a KMDSZ leköszönt elnöke 9

Civil szerepek tanult szerepek?

Civil szerepek tanult szerepek? Civil szerepek tanult szerepek? Olvasom, hogy a civil szervezetek szerepéről két regiszterben is beszélhetünk. Az ismert civil szféra-szakértő, Kuti Éva fogalmazta meg Hívjuk talán nonprofitnak c. könyvében,

Részletesebben

J e g y zőkönyv IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.)

J e g y zőkönyv IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.) IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. január 14-én, szombaton 10 óra 12 perckor Topolyán,

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

polgár-társ alapítvány Tíz éve a környezetért és a közösségekért

polgár-társ alapítvány Tíz éve a környezetért és a közösségekért polgár-társ alapítvány Tíz éve a környezetért és a közösségekért Szerkesztette: Daczó Katalin Nyomdai előkészítés: Forró Botond Fotók: Borító, 8,18, 111 old. - Dobos Attila és Mátéffy Eszter Polgár-Társ

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

1. Szórvány Alapítvány Temesvár

1. Szórvány Alapítvány Temesvár Helyben, hitelesen 1. Szórvány Alapítvány Temesvár A Szórvány Alapítvány immár 21 éve aktív szereplő a helyi és regionális civil életben. Ez idő alatt az alapítvány ismerté vált, főleg szakmai körökben.

Részletesebben

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső 2 civil fórum Tartalomjegyzék Cuprins 3. oldal Somai József: Civil felelősség 4. oldal Csáki Rozália: Kényszer vagy felismerés? 5. oldal Scsaurszki Tamás: Hálózatok 8. oldal Bullain Nilda: Európai civil

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK MAGYARORSZÁGON a Ferencvárosban és azon túl

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK MAGYARORSZÁGON a Ferencvárosban és azon túl KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK MAGYARORSZÁGON a Ferencvárosban és azon túl Benedek Gabriella Kovács Edit Scsaurszki Tamás Azt hiszem, a várakozást az alkotás egy bizonyos módjaként

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat 2010. április 15. I. évfolyam, 2.sz. KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat civil szféra határon innen, határon túl TÉR Fény Ifjúsági Szervezet Hódegyházán A Fény Ifjúsági Szervezet 2007. október 14-étôl

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány j ö v ő t é p í t ü n k j jövőt ö v ő t é p í t ü n k Tartalom Elnöki köszöntő...3 Alapítói köszöntő...4 Ajánlások...5 Történetünk...6 Kuratóriumi elnökök...8 Egyetemi kapcsolatok...9

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

civil fórum Tartalomjegyzék CIVIL KURÁZSI CIVIL VITAFÓRUM CIVIL ÖNÉPÍTKEZÉSÜNK 2 civil fórum

civil fórum Tartalomjegyzék CIVIL KURÁZSI CIVIL VITAFÓRUM CIVIL ÖNÉPÍTKEZÉSÜNK 2 civil fórum 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Sebestény István: A forrásteremtés dilemmái 5. oldal Csáki Rozália: Sokszínűek, de mégis egy cipőben 7. oldal Aurelia Grigore: Támogatásgyűjtés: a művészettől a stratégiáig

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása

Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása Egy olyan program részesének lenni, ami a szegény társadalmi rétegek felzárkóztatásán dolgozik,és társadalomformáló hatása

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

Pályakezdő szociológusok a Székelyföldön 1

Pályakezdő szociológusok a Székelyföldön 1 Kiss Adél Pályakezdő szociológusok a Székelyföldön 1 Az oktatás és munkaerőpiac kapcsolatának kérdése nem újszerű, de mindig aktuális kérdés. Az utóbbi évek változásai térségünkben is olyan folyamatokat

Részletesebben