BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya"

Átírás

1 BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Az SZMSZ a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályzattal kapcsolatos rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII 31.) rendelkezései figyelembevételével készült. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát az intézmény vezetője készíti el és a Szülői Szervezet véleményezése után a nevelőtestület fogadja el. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez amelyekből, a fenntartóra többletkötelezettség hárul a fenntartó egyetértése szükséges. A fenntartó ellenőrzi az SZMSZ-t és a házirendet. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Miskolci Napraforgó Óvoda és Tagintézményei helyi nevelési programjának támogatása, a szervezet felépítésének, irányítási és együttműködési struktúrájának, valamint a feladatok célszerű és eredményes végrehajtására irányuló szabályozása. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya Területi hatálya: kiterjed az intézmények egész területére és nevelési időben történő óvodán kívüli foglalkozásokra. Személyi hatálya: kiterjed az óvodával jogviszonyban álló valamennyi alkalmazottjára, az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, és a szülők körére. Időbeli hatálya: a kihirdetés napjától válik hatályossá. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása valamennyi az intézménnyel jogviszonyban álló személyre nézve kötelező. Megszegése esetén, az alkalmazottakkal szemben az óvodavezető munkáltatói jogkörében eljárva tehet intézkedést. A szülői vagy más nem az intézményben dolgozó személyt, az óvodavezető tájékoztatja a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre, a rendbontót felszólítja az intézmény elhagyására. 1

2 3. Az intézmény jellemzői A közoktatási intézmény - az alapító okirata aláírásának napjára visszamenő hatállyal - a nyilvántartásba vétellel jön létre. Az alapító okirat konkrétan meghatározza az intézmény közoktatási feladat-ellátási tevékenységével kapcsolatos jellemzőket, valamint a működési feltételeket. A közoktatási intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. Az óvoda akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha rendelkezik állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szükséges pénzeszközökkel Az alapító okirat kelte, száma: 3.2. Az intézmény neve: Miskolci Napraforgó Óvoda 3.3. Az intézmény székhelye: Miskolc, Gesztenyés u. 18.sz Az intézmény telephelyei: Miskolc, Középszer u 5. sz Miskolc, Petneházy u. 4. sz Miskolc, Szolártsik tér 1. sz Miskolc, Várhegy u. 2. sz Az intézmény tagintézményei: Középszer Tagóvoda Petneházy Tagóvoda Benedek Elek Tagóvoda Várhegy Tagóvoda 3.6. Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény alapítója: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése címe: 3525 Miskolc Városháztér 8.sz. Az alapítás éve: Miskolci Napraforgó Óvoda Miskolci Középszer Tagóvoda Miskolci Petneházy Tagóvoda Miskolci Benedek Elek Tagóvoda Miskolci Várhegy Tagóvoda 3.8. A fenntartó neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: Miskolc Városháztér 8.sz Az irányító/ felügyeleti szerv neve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése címe: Miskolc Városháztér 8.sz. 2

3 3.10. Az intézmény alaptevékenysége Közfeladata: Óvodai ellátás a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény pontja szerint és óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 4 1.a. pontja szerint. Alaptevékenysége: Az intézmény feladata az óvodai ellátás-és óvodai nevelés, ennek során az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés az óvodáskorú gyermek testi-és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, továbbá a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, speciális igények figyelembevételével, egyéni képességekhez igazodó legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése az alábbiak szerint: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek-azaz azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek társas kapcsolati problémákkal, tanulási magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnekintegrált nevelése. sajátos nevelési igényű gyermekek azaz azok a különleges bánásmódot igénylő gyermekek akiknek a szakértői bizottság a szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosak, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, autizmus vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdenek-integrált nevelése. pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele, megvásárlása, szolgáltatása. Államháztartás szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat szerinti besorolása: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai ellátás 3

4 M.n.s egyéb felnőtt oktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Éttermi mozgó vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatása Az óvodai csoportok száma Miskolci Napraforgó Óvoda: 8 Miskolci Középszer Tagóvoda: 8 Miskolci Petneházy Tagóvoda: 3 Miskolci Benedek Elek Tagóvoda 4 Miskolci Várhegy Tagóvoda Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám Miskolci Napraforgó Óvoda: Miskolci Középszer Tagóvoda: Miskolci Petneházy Tagóvoda: Miskolci Benedek Elek Tagóvoda Miskolci Várhegy Tagóvoda 200 fő 200 fő 75 fő 100 fő 100 fő Az intézmény gazdálkodási formája: Részben önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény a fenntartó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott, elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik. Ezek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. Jogköre az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott előirányzat felhasználására, illetve előirányzat módosítás kezdeményezésére terjed ki. Pénzügyi-gazdasági feladatait a képviselőtestület által jóváhagyott a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás alapján az önállóan működő Miskolci Közintézmény-működtető Központ (továbbiakban MKMK) látja el. Az MKMK alapvetően ellátja a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, a munkaerő-gazdálkodással, a 4

5 készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. A gazdálkodást érintő kérdésekben az óvoda képviseletére - az óvodavezetővel történő egyeztetést követően - az MKMK vezetője jogosult. Pénzügyi gazdasági tevékenységet intézményen belül ellátó személyek: óvodavezető, tagóvoda vezetők, vezető-helyettesek. Feladat és hatáskör tekintetében a munkaköri leírásban foglaltak az irányadók A vagyonkezelés végrehajtása: Az óvoda feladatellátását szolgáló vagyon a fenntartó Önkormányzat törzsvagyonának része. A hatályos jogszabályok valamint a helyi vagyon rendelet értelmében a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat gyakorolja. A vagyonkezelés végrehajtásáért az MKMK felelős. Alapvetően ellátja a vagyonkezelés vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, és hasznosításával kapcsolatos feladatokat. A korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használati joga az intézményeket illeti meg. Az intézményvezetője a munkaköri leírásában meghatározott hatáskörön és feladatellátáson belül felelős a használat törvényességéért, hatékonyságáért és célszerűségéért. Az intézmény helyiségeit határozott időre (egy nevelési évnél nem hosszabb időtartamra) saját hatáskörben, egy nevelési évnél hosszabb időtartamra a felügyeleti szerv hozzájárulásával bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza, és nem sérti. 4. Az intézmény működési rendje 4.1. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1-től a következő naptári év augusztus 31-ig tart, melyet pontosan meghatároz az oktatási és kulturális miniszter által kiadott, a tanévrendjéről szóló rendelet. A nevelési év - helyi rendjét az óvoda éves munkaterve tartalmazza. Ebben kerülnek rögzítésre: Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk célja. A karbantartási, felújítási munkák elvégzése érdekében a nyári szünet időpontja, és a téli zárás ideje. 5

6 A nemzeti, és óvodai ünnepek, jeles napok megünneplésének időpontjai, A nevelőtestületi értekezletek időpontjai. A szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai Az intézmény bemutatását szolgáló Nyílt nap időpontja, minden egyéb a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést, 4.2. Nyitva tartás, benntartózkodás rendje: Heti nyitva tartás: Az óvoda hétfőtől péntekig, heti 5 napos munkarenddel tart nyitva. Az ettől eltérő nyitva tartást indokolt esetben, előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője engedélyezheti. Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője rendkívüli szünetet rendelhet el. Napi nyitva tartás: Az intézmények az alábbi nyitva tartás szerint fogadják a gyermekeket. Miskolci Napraforgó Óvoda: Miskolci Középszer Tagóvoda: Miskolci Petneházy Tagóvoda: Miskolci Benedek Elek Tagóvoda Miskolci Várhegy Tagóvoda óráig óráig óráig óráig óráig A szülők igényeinek előzetes felmérése alapján az intézmények nyitvatartását évente felülvizsgáljuk. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik, a mindenkori éves munkarend beosztása szerint. Az óvodavezető, a tagóvoda vezetők és a vezető helyettes intézményben való benntartózkodásának, rendje a munkaidő beosztás szerint zajlik oly módon, hogy a teljes nyitvatartási idő alatt a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. 6

7 A gyermekek hazavitelének rendje az intézményekből: A délelőtti foglalkozásokat követően: órától óráig történhet a szülő külön kérésére. A délutáni napirendet és az óvoda zárását figyelembe véve: órától lehet legkésőbb óráig hazavinni az óvoda tagóvoda nyitvatartásától függően. Az óvoda nyári zárva tartása alatt a szülők halaszthatatlan hivatalos ügyeinek intézése szerdánként 8-12 óra között, az ügyeleti rendnek megfelelően lehetséges Az intézmény szervezeti struktúrája Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 101 fő: 55 fő Óvodapedagógus 46 fő egyéb dolgozó ebből: 1 fő Óvodavezető 1 fő Óvodavezető helyettes 4 fő Tagóvoda-vezető ebből: 2 fő Óvodatitkár 9 fő Pedagógus asszisztens 27 fő Dajka Egyéb dolgozók: 1 fő Szakács 1 fő Élelmezésvezető 2 fő Konyhalány 4 fő karbantartó Az óvodavezető magasabb vezető beosztású, ő a legfelsőbb vezető, a szervezet irányítója. Mellette tanácskozási és véleményezési joggal a három érdekképviseleti szerv: - a közalkalmazottak érdekeit képviselő Közalkalmazotti Tanács, - a gyermekek/szülők érdekeit képviselő Szülői Szervezet - és a munkahelyi szakszervezet 7

8 A szervezeten belül megtalálható: az alá- és fölérendeltség, illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség Közalkalmazotti Tanács Óvodavezető Szülői szervezet Általános vezetőhelyettes Nevelőtestület Tagóvoda vezetők Megbízott vezető helyettesek Pedagógiai munkát segítők Szakmai munkaközösség Minőségfejlesztési team 5. Az intézmény vezetése, vezetősége, vezetők közötti feladatmegosztás Az alapító okiratban előírt feladat-ellátási kötelezettség és kiegészítő tevékenység vonatkozásában a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, - mint irányítószerv által - meghatározott közvetlen követelmények és feltételek megfelelő ellátásáért az óvoda vezetője felelős. Az intézmény jogszerű működtetése során az óvodavezető jogkövető magatartással, korszerű vezetési, menedzselési és szakmai ismeretekkel tervezi, szervezi, koordinálja és irányítja az óvoda életét, belső és külső kapcsolatait. Az intézmény vezetősége konzultatív testület: az óvodai élet egészére kiterjedő véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Elsődleges feladata az óvodavezető munkájának segítése, különös tekintettel az intézmény működésével kapcsolatos szakmai, és személyi kérdésekre. Az óvoda vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az óvoda vezetősége havonta egyszer megbeszélést tart az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. A vezetőség megbeszéléseit az óvodavezető készíti elő és vezeti le. A vezetőség megbeszéléseire az éves munkatervben meghatározott időpontokban, valamint az aktuális feladatok elvégzésének tekintetében, szükségszerinti időpontokban kerül sor. Megbeszélést kezdeményezhet a vezetőség bármely tagja. A megbeszélések időpontjának kijelölésénél tekintettel kell lenni a gyermekek szakszerű ellátásának kötelezettségére. 8

9 A vezetőség tagjai: Óvodavezető Általános vezető helyettes Tagóvoda vezetők Munkaközösség vezetők Közalkalmazotti Tanács elnöke A Közalkalmazotti Tanács elnökének feladatai, és beszámolási kötelezettsége a Közalkalmazotti Szabályzatban rögzített. Az intézmény képviselete Az intézmény képviseletét az óvodavezető látja el. Ezt a jogkörét alkalmanként átruházhatja az intézmény más dolgozójára. Kiadmányozási jogkör Az intézményben a kiadmányozási jogkört az óvodavezető gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat a vezető helyettes írja alá Vezetői jogkörök Az óvodavezető jogköre Az intézményvezető hatáskörét, feladatait meghatározó munkaköri leírást a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat készíti el, és a Polgármester kiadmányozza. A köznevelési törvény ide vonatkozó előírásai szerint feladata különösen: A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, A munkáltatói jogkör gyakorlása, A nevelőtestület vezetése, Az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyása, A pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése, A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, A közoktatási intézmény képviselete, A szülői szervezettel, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés, A gyermekek fejlődésének mérésének, értékelésének irányítása, 9

10 A pedagógusok teljesítményértékelésének lebonyolítása A gyerek és ifjúságvédelmi munka, valamint a gyermekbalesetek megelőzésének biztosítása. A döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az óvodavezető felelőssége Az intézményvezetője egy személyben felel: Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért Az intézményi szabályzatok elkészítéséért, A pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, A költségvetési szerv gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezéséért, A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, A gyermekbalesetek megelőzéséért, A gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, A pedagógus etika normáinak betartatásáért, Az Óvodai Integrációs Program működtetéséért Az általános óvodavezető helyettes jogköre Az óvodavezető közvetlen munkatársa. Munkáját az óvodavezető által készített munkaköri leírás alapján végzi. Az óvodavezetőt távollétében teljes jogkörrel az óvoda vezető-helyettese helyettesíti. A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket közös megbeszélés és egyeztetés után az óvodavezető munkaköri leírásában meghatároz számára. Feladata a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése. Munkatársi értekezlet összehívása, megtartása. 10

11 A pedagógusok, illetve minden alkalmazott helyettesítésének, szabadságolásának ütemezése, kimutatások vezetése. Házi továbbképzések megszervezése. Leltári feladatok ellátása A Szülői Szervezet működésének segítése A nemzeti és óvodai ünnepek megszervezésének segítése A vezető helyettes megbízásakor és a megbízás visszavonásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. Az óvodavezető helyettes felelőssége Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek, különösen a pedagógiai munkát segítők munkavégzését illetően, és a pedagógusok helyettesítésének megszervezését illetően. A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek figyelemmel kísérése, problémák azonnali jelzése. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának ellenőrzése Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. A beszámolás idejét az óvoda éves munkaterve, illetve mindig az aktualitás határozza meg A tagóvoda vezetők jogköre Az óvodavezető közvetlen munkatársai. Munkájukat az óvodavezető által készített munkaköri leírás alapján végzik. A tagóvoda tekintetében ellátják az általános óvodavezető helyettesi feladatokat Biztosítják, hogy az intézmény semmilyen körülmények között ne maradjon intézkedésre jogosult felelős vezető nélkül. Teljes felelősséggel végzik a vezetési feladatokat, kivéve munkaviszony létesítése, megszűntetése, fegyelmi és anyagi felelősségre vonás, munkabér módosítás, jutalmazás. Közvetlenül szervezik és irányítják a technikai dolgozók munkáját, a helyettesítési beosztás elkészítését. Jogkörük a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése, A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése, Ellátják a leltári feladatokat. A gyermek és ifjúságvédelmi munka, valamint a gyermekbalesetek megelőzésének biztosítása. 11

12 A Tagóvoda vezetők felelőssége A tagintézmény vezetője egy személyben felel: A munkaköri leírásában található feladatkörének teljesítéséért, Személyes felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek, különösen a pedagógiai munkát segítők munkavégzését, és a helyettesítések megszervezését illetően. Az intézményben folyó pedagógiai munkáért, A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, A gyermekbalesetek megelőzéséért, A gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, Beszámolási kötelezettsége van mely kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések, végzésére, értékelésre, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. A beszámolás idejét az óvoda éves munkaterve, illetve mindig az aktualitás határozza meg. A tagóvoda vezető megbízásakor és a megbízás visszavonásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Az intézmény működésével és a szülők ügyeinek intézésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy a teljes nyitvatartási idő alatt a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A vezető, a helyettese vagy a megbízott helyettesek egyike köteles az intézményben tartózkodni A vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén: általános vezető-helyettese helyettesíti. Az intézményvezető tervezett tartós távolléte esetén (szabadság), valamint nem várható - egy hétnél hosszabb távolléte esetén - a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Írásos megbízás hiányában a helyettesítés rendje: Az óvoda általános vezető-helyettese ha ő is távol van akkor A megbízott vezető helyettes az ő távolléte esetén A kijelölt ügyeletes óvodapedagógus. 12

13 A Tagóvoda vezetőket szabadság és betegség alatt, valamint hivatalos távollétük esetén a megbízott vezető-helyettesek helyettesítik ha ő is távol van az intézményben tartózkodó kijelölt ügyeletes pedagógus. A vezető/vezetők helyettesítésére vonatkozó szabályok: A helyettesítők csak halaszthatatlan ügyben, az óvoda zökkenőmentes működésének érdekében járhatnak el. Intézkedésük során kötelesek betartani a vonatkozó jogszabályokat, valamint az óvoda szabályzataiban foglalt rendelkezéseket, Intézkedésükről feljegyzést kötelesek készíteni, melyet a vezető munkába állását követően tájékoztatás céljából haladéktalanul átadnak neki. 6. Az intézmény belső kapcsolati rendszere 6.1 Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Pedagógusok és alkalmazottak Óvodai nevelés keretében pedagógus munkakör, vagy oktató-nevelőmunkát segítő munkakör közalkalmazotti jogviszonyban látható el. A közalkalmazottak kötelességeit,és jogait, a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a köznevelési törvény szabályozza. További szabályozást - a belső sajátosságokat figyelembe véve - az intézményi közalkalmazotti szabályzat tartalmazza. A pedagógus és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, a nevelőmunkája ellátása során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. Az óvoda dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvodavezetője alkalmazza. Az óvoda alkalmazottai munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az alkalmazotti közösség jogai A alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési jogok illetik meg. A jogok gyakorlásával kapcsolatos megbeszélést, értekezletet az óvodavezető jogosult 13

14 összehívni. Kezdeményezési joggal a közalkalmazotti tanács elnöke is rendelkezik. Részvételi jog illeti meg: az intézmény minden alkalmazottját azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Véleményezési és javaslattevő jog: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítés során az óvodavezetőjének mérlegelnie kell. Az alkalmazotti közösség megbeszéléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A pedagógusok jogai kötelességei A pedagógusok jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelési törvény rögzíti. A pedagógus alapvető kötelessége: A rábízott gyermekek nevelése, oktatása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlesztéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, a hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatásáról, a különleges bánásmódot igénylő gyermek egyéni fejlesztéséről együttműködve a szakemberrel. Kötelessége egymás szeretetére, tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére, egészséges életmódra, környezettudatosságra, hazaszeretetre nevelni a gyermekeket. meghatározottak szerint Kötelessége a gyermekek, szülők, munkatársak, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. Köteles megőrizni a hivatali titkot. Köteles hétévenként legalább egy alkalommal, továbbképzésben részt venni a jogszabályban meghatározottak szerint. A pedagógus jogai A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az jog, hogy Személyét megbecsüljék, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, nevelő oktató tevékenységét értékeljék, elismerjék, részt vegyen az intézmény helyi óvodai programjának kidolgozásában, elfogadásában, értékelésében, saját világnézete, értékrendje szerint végezze nevelő oktató munkáját tiszteletben tartva a gyermekek szülők világnézetét, a helyi program alapján megválassza az ismeretanyagot és módszereit, 14

15 használhassa a munkájához szükséges informatikai eszközöket, hozzájusson munkájához szükséges ismeretekhez gyarapíthassa szakmai ismeretét tudását, részt vegyen országos feladatokban, szakmai egyesületek tagjaként közneveléssel foglalkozó testületek munkájában, az állami szervek, önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, múzeumokat, kiállítótermeket, színházakat pedagógusigazolvánnyal látogassa Az alkalmazottak feladata-és munkaideje A pedagógusok feladata, munkaideje Alapvető feladata: A rábízott gyermek nevelése, oktatása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint, a SNI gyermek esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembe vételével. A hivatásához méltó magatartást tanúsítani. Fejlessze szakmai általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az önképzésben, valamint a szervezett továbbképzésben tanultakat. Az óvoda munkatervében lefektetett vállalásait maradéktalanul teljesítse. Készítsen a gyermek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. A vezető óvónő és annak helyettese utasítása szerint ellátja az ügyviteli feladatokat. Kapcsolatot tart a szülőkkel, elősegíti az óvoda és a család egységét. Részt vesz szülői értekezleteken, azok megszervezésében, valamint tájékoztatást ad a szülőknek. Különös gonddal foglalkozik a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekkel. A részletes feladat leírást a munkaköri leírás tartalmazza. Mellékletben tartalmazza. A munkaidő beosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. A pedagógusok heti teljes munkaideje 40 óra. A heti kötött munkaidő: 32 óra, melyet a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra kell fordítania. A munkaidő fennmaradó részében legfeljebb heti 4 órában a nevelést előkészítő azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 15

16 Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. A részletes munkaidő beosztást a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. A munkaidő vezetése a havi jelenléti íven, a közalkalmazott kötelessége és felelőssége. A pedagógus köteles a munkakezdés előtt minimum 10 perccel munkahelyén megjelenni. Munkából való távolmaradását köteles előzetesen személyesen, vagy váratlan késés, távolmaradás esetén, telefonon bejelenteni. Köteles jelezni annak okát és várható időtartamát, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A helyettesítések rendjéért az óvodavezető-helyettes és tagóvoda vezetők felelnek. Pedagógiai asszisztensek feladata és kötelessége: Gondozási feladatokat lát el. Segít a gyerekek le-és felöltözésben, tisztálkodásukban, a napi étkezések gördülékeny lebonyolításában. Tartós hiányzás előfordulásakor felkeresi a gyerek szüleit az óvodapedagógussal együtt. Előkészíti a foglakozásokhoz szükséges oktatási eszközöket. Közreműködik a foglalkozások lebonyolításában. Részt vesz az óvodai rendezvényeken /kirándulás/ továbbá, szabadidős, kulturális és sport programokon. Ünnepségek alkalmával segít dekorálni, illetve részt vesz a gyerekek szereplésére való felkészítésben. Faliújságot rendez. Munkaideje: heti 40 óra a részletes munkaidő beosztását a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendje Munkarendjüket a vezető-helyettes és tagóvoda vezetők állapítják meg, a közalkalmazotti tanács és az óvodavezető egyeztetésével, az óvodavezető jóváhagyásával. Munkaidejük heti 40 óra. Dajkák részletes munkaidő beosztását a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. Az alkalmazottak munkakezdés előtt minimum 10 perccel kötelesek munkahelyükön megjelenni. 16

17 Távolmaradásukról kötelesek értesíteni a vezető-helyettest és a tagóvoda vezetőket. Váratlan késés, távolmaradás esetén, telefonon jelezni annak okát és időtartamát, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A helyettesítések rendjéért az óvodavezető-helyettes és tagóvoda vezetők felelnek. Munkatársi értekezletek: Az intézmény pedagógusainak és technikai alkalmazottainak valamint a vezetőség kapcsolattartását szolgálja a munkatársi értekezlet. Munkatársi értekezletet telephelyenként kell tartani. Nevelési évenként minimum két alkalommal, a vezető-helyettes és a tagóvoda vezetők hívják össze, az óvodavezető tájékoztatását, és meghívását követően. A munkatársi értekezletre a teljes munkaidőben és a részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottat is meg kell hívni. A napirendi pontokat a vezető-helyettes, és a tagóvoda vezetők állítják össze. A munkatársi értekezlet levezetése során lehetőséget kell adni arra, hogy minden részt vevő elmondhassa véleményét, észrevételét, javaslatot tehessen az érintett témán belül. A munkatársi értekezletről, ha érdemi kérdésben születik döntés jegyzőkönyvet, ha nem, akkor feljegyzést kell készíteni maximum két munkanapon belül, és át kell adni az óvodavezetőnek A nevelőtestület A nevelőtestület tagja minden óvodapedagógus munkakört betöltő alkalmazott, valamint a pedagógiai asszisztensek. A nevelőtestület nevelési kérdésekben az óvoda legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület egy tanév során az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet tanévzáró értekezlet 2 alkalommal nevelési értekezlet 17

18 A nevelőtestületi értekezletek tartalmas, nyugodt megtartása érdekében egy nevelési évben maximum 5 nevelésnélküli munkanap igénybe vehető, a szülői szervezet egyetértésével, megfelelő tájékoztatásával, valamint az arra igényt tartó gyermekek elhelyezésével a társóvodában. Az éves munkaterv elfogadását követően a nevelőtestületi értekezletek időpontját, valamint felhasználását a különös közzétételi listában nyilvánosságra kell hozni. Felelőse az óvodavezető. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint 50 %-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület a tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyv- vezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény irattárába kerülnek, határozati formában. Nevelőtestületi értekezletet összehívhat az óvodavezető, továbbá a nevelőtestület is, ha annak egyharmada kéri. Ha az óvoda szülői szervezete kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére tagjaiból bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet köteles tájékoztatni, meghatározott időközönként és módon, azokról az ügyekről, amelyben megbízásából eljár. A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. A nevelőtestület dönt A Helyi Óvodai Program elfogadásáról Az SZMSZ és a Házirend elfogadásáról Az intézmény éves munkatervének elfogadásáról Az óvodában vezetői és pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szempontjainak meghatározásáról Az értékelés rendjét illetően, periódusának, módszereinek meghatározásáról Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések és beszámolók elfogadásáról A továbbképzési program elfogadásáról 18

19 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról Véleményezési és javaslattevő jogköre van Az intézményvezetői programok szakmai véleményezése során Az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során A vezető helyettesek és tagóvoda vezetők megbízása előtt, és a megbízás visszavonása előtt Szakmai anyagok véleményezése során Az óvodáról készült publikációk megjelentetése előtt A szakmai munkaközösségek Az óvoda pedagógusai az óvoda pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az óvodában folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. Az intézményben legalább 5 pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében. Összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. Azonos feladatok ellátására, csak egy szakmai munkaközösség hozható létre. A munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a tagok véleményének kikérésével az óvodavezető bíz meg legfeljebb 5 évre. Munkáját munkaköri leírás alapján végzi. Megbízásának elvei: az óvodában eltöltött legalább 5 éves közalkalmazotti jogviszony, legalább 3 éves kiemelkedő szakmai tevékenység, a nevelőtestület általi elfogadottság, elismertség, kiemelkedő önképzés, továbbképzés, jó szervező, irányító és kommunikációs vezetői kompetenciákkal rendelkezés. 19

20 A szakmai munkaközösségek az óvoda nevelési programja, munkaterve és tagjainak javaslata alapján egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A munkaközösség munkaterve tartalmazza a belső ellenőrzés éves tervezését is. A szakmai munkaközösség dönt Saját működési rendjéről és munkaprogramjáról A nevelőtestület által átruházott kérdésekről A szakmai munkaközösség véleményt nyilvánít Az óvodában folyó pedagógiai munka eredményességéről, Javaslatot tesz a továbbfejlesztésre A nevelési program és a továbbképzési program elfogadásáról A nevelést segítő eszközök kiválasztásáról A szakmai munkaközösség feladatai szakmai segítség nyújtás az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez, a nevelő-oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése az egységes követelmény rendszer kialakítása a gyermekek fejlettségi szintjének folyamatos mérése, ellenőrzése az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésének segítése, a szakmai munkaközösség vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha nem szerepel az Országos Szakértői Névjegyzékben. További feladatai: A munkaközösség munkájának koordinálása, a tervezett feladatok végrehajtásának ellenőrzése, visszacsatoló tájékoztatás az eredményekről, esetleges problémákról félévenként. A munkaközösség az óvodavezető felé, évente beszámol. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok nevelőtestületi konszenzuson történő megírása, sikeres pályázat esetén annak lebonyolítása és elszámolása. Az óvoda szakmai segítése módszertani értekezletetek és bemutató foglalkozások, társóvodákkal történő hospitálások szervezésével. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267 A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzat OM Azonosító: 037267 A szabályzat érvényes: 2010.09.15-től Tartalom: 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben