T AR'J'A.LOM... Szerkesztó P. B. Józan Miklós Péterffy Gyula. Szent Korona. Mennyei kalauz. Zarándokút. K6nyvlamel1eléa Hlrek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T AR'J'A.LOM... Szerkesztó P. B. Józan Miklós Péterffy Gyula. Szent Korona. Mennyei kalauz. Zarándokút. K6nyvlamel1eléa Hlrek"

Átírás

1 VII. évfolyam 7. "':tám - Szetkel7.16.tg h kladóhivtllnj: Budapest, V. Koháry-utca 4. II. Te lefonszám ~ Lipól I Felel6s Ize rk ell%t6 : JÓZAN MIKLÓS Munktitlir l /Jk: Mt::WJclcnik heavonkl!nl. Minden pénz II lelké_zi hivata l cimf re Bolá r Imre Buzog6ny Anna I E koldend6. dr. Ciliki Gábor BY tvre I penii' Torda: 15fi8. HATÁRKÖVEK Po,"ony: Z unitárius ewyh6z történetében. Ezt-ken II helyeken mondolltl ki á~ orlztliliyülh elöbb Erdélyre. lizul6n ellen Maiyorollzágra nézve. hogy az unitarius vallb bevett vall6s (receplé religio), T AR'J'A.LOM.... Szent Korona Mennyei kalauz Zarándokút K6nyvlamel1eléa Hlrek Szerkesztó P. B. Józan Miklós Péterffy Gyula

2 W. évfolyam 7. szám julius hó Szerkeszh51ég él ki.!!dóhi...!!t.!!l : Felelős szerkesztő : Budapest, V. Koháry-utca 4. II. ol. Ó Z A N M I K L Ó S Megjelenik he",onkénl. Telefonszám: Lipót MunkatámIk ; Előfize t ési ára ; Minden pénz.ii. lelkészi hi... at.!!1 eimére Botár Imre Buzogány Anna Egy é... re küldendő. dr. - Csiki Gábor pengi Torda : HAT ÁRKÖVEK Pozsony: !lZ unitárius egyház történetében. Ezeken ft helyeken mondotta ki e z országgyulés e lőbb Erdélyre. azután egész MaiYarorszásra néz... e. hogy az unitá rius vallás bevett vallás (recepta relisio). Szent Korona. "Tartsd meg azt, amid,'nn, hogy senki el ne... egye a te Koronádat" Jel. lll. ll. ~Iinapában a magyal' törvényhozás uj koronaört választott az elhun:vt koronaőr helyébe. ünnepélyes keretek között ment végbe ez a választás n2 Ors z~i.gház kupolacsarnoká 'ban. Az eskütételre a Kormányzó Ur is megjelent. l\'findszintén ő iktatta be hivatalaba a i uj kol'onaőrt fent a várban, a királyi palota szertartásos termében. Felújult.:''l.k a régi idők. A külső pompa mellett az ősi hazafi as hitv<l.llás és lelkesedés, amely jog szerint a magyar Szent Korona fényében fiil'öszii meg a Kl.l rp,)tokat és <ll'. Adriát. A terem közepén izléses asztalon, mintegy 300 éves nehéz vflsládában, ott vnll a Nemzet drága kincse az ezeréves történelmi nagyság é lő symboluma. 'Aln bardosok di s~es bsapata hozta erre a kiváló alkalomra a palota páncélszobiljából, ahol jó és balsors között nagy gonddal őrzik. Az ó-testamentum uépe vehette körül ilyen őszinte, mély, vallásos hódolattal és kegyelettel a maga frigyládáját. amelyben <l Törvény tábláit őrizték. Amikol' hontalanul bujdosott a pusztában, az volt az egyediili szent-hely, a honnan vigasz és reménysugár fakadt számára a kiállott nehéz próbák után. Csod"ilatos erőforrás. Az uj hon~ 'foglalás káprázatos szine és valósága, aminek II hatás.'\ alalt Jericlló falai önkéllyt leom- 1anak. Ahol fl frigyláda: ott az lsten! Ahol fl Szent Korona: ou ~\ Nemzet! És ott van az ös régi pogány felfogás szerint: a Magyarok istene! Ez a mysticum kell és j ól is esik még a modern embemek is, ~\k i ebben :1 I-hw 'iball II magyal' Szent K orona tagjának (membrum sacrae coronae) él'zi magát, Ilyen föleme l ő tu dattal és rajongó érzéssel vették körül a drága Cl'ekly6t ~\ miniszlel'ck és z1í.szlósúrak, diszes cso)ortja mellett a törvényhozás mindkét házl.\nak tagjai. Aki J.:özii! ünk ott volt.. soha el nem felejti ezt ~ történelmi jelenetet. Ott ft magyar Nemzet frigyládája, rajta a sértetlcniil nu\l'iiclt. régi pecsétek. Ezek

3 UNITÁRIUS ~RTESITO mellé teszi a maga pecsétjét az uj koronaőr, annak jeiéül, hogy magas méltóságát hiva~ tali esküjét, törhetetlen hüséggel fogja megtartani. Átérzi az apostol mondását: "Tartsd meg azt, amid van, hogy senki el ne vegye a te koronádat l" S vele együtt az osztatlan magyar Nemzet, II Szent Koronának tagjai, ugyanezt a fo~ ~adalmat teszik le, szivükben ugyanazt a pecsétet ütik reá a nemzeti frigyládára, imád ságos lélekkel várva Nagy Lajos és Mátyás méltó utódjának megjelenését a Rákos mezején, " Tartsd meg azt, amid van!" - Minden körülmények között tartsd meg a hitet a Nemzet jobb jövőjében, amelynek biztos záloga éppen a Szent Korona maga, amely annyi viszontagság, bujdosás és kisértés között is mindig megőrizte a maga titokzatos erejét, tiszteletet parancsoló nimbuszát, Más koronák porba hullhattak. vagy lomtárba kerülhettek, ha megszünt azok viselöivel szemben a nemiet loyalitása. a népek kegyelete, De Szent István koronájának - ha egyszer mai kényszel'ü álmából felébred - ismét a régi fényben és dicsőségben kell ragyognia századoktól századokra, Ezt kivánja: az isteni igaz 'Ságszolgáltatás, Ezt kivánja: a nemzeti becsület, --_...---,,, Mennyei kalau:. ( John Bunyan, ,) A 'mennyei K alauz bévezette ők e t most az ő kiilön termeibe és megtnutattn nekik 1n'indazokat Ct dolgokat, (~miket Christiana fél'je, a m,i K eresztény Péte1'ünk, - itt áthaladva má1' 1Ilind a7jróra megszemlélt, I tt 'Volt ugyanis a ketrecbe zárt emb er, az álmodozó em,ber és a z ember, aki átvágta ntagát az ellenség sot'ain és a legnagyobb és legcsodálatosabb mind,.. azok között, akik valaha éltek, És még sok minden, ami olyan i gen tanul.ságos volt a 1ni zarándokunk szántára, Ennek utána, an~ikor már Christiana és tmsai ezeket 1Ilind nagyjában m egértették, a mennyc'i Kalauz ismét tovább vezeti őke t, Bevezeti egy másik szobáb(t. Furcsa dolog volt, antit itten láttak, Földre sütött szemekkel ott állott egy e1nber, ger eblye a kezében: s fölötte j6 magasan ott állott, vagy inkább lebegett Valaki, aki nlennyei koronát ta1 tott a kezében, cserébe fölajánlva néki azt a gereblye helyett, De az ember a világért föl se pillantott volna, csak egyre harizsált, csak egy1'e ger eblyézett,8zorgalm(lsan összetakaritva az elszó1't szalmaszálakat, az ctpró-cseprö ágbogot és a föld porát. Ekkor így szólt Clwistiana: "Mi ntha sejteném, hogy ez 1nit j elent, nagy jó Umm! Ugy-e bm, ez a világias entbert áb rázolja?".,igazad van" - mondá ő - "a,z. a gereblye is azt mutatja, hogy neki csak a földi dol- gokm van gondja, U gy is van, A mint látj á: tok, ez az ember annyim el van foglalva az o. kicsinyes munkájával, hogy észre se ve 8Z~, meg se hallja Annak a szavát, ak-i, onnan f elül mennyei k01 onát kinál nékie, Előtt e az egész menyo1'szág csak dajkamese: és csak az.az egyedüli valóság, a1ni kézzel fogható, Aml~t látjátok ez (I,Z c1nbe1 állandóan a földet nézl : t(tnulj átok meg tehát, hogy, a földj d~lgok ctnnyim elhatalmasodnak az tlyen vtl<tpulfan gondolkozó e1nber fölött, hogy l stenrol es a lelki dolgokról teljesen 1negfeledkezik," Ekkor így szólt Clwistiana: "Oh Ur~ ti!~ szabadi ts meg enge1n e ttől a földi nyiiutol! P. b. Zarándokút, III.. " ' ", 'hada, Gyöngyö NIagara! Niagara! - Világ csodája, lsten Azóta szel'teszet szort a SOlS VI ié e s sz i- re~eke, ahányszor láttalak, mindannyiszor ző szipork.áidon m,egtöl't a ~fp é 'í~lé havi, mas meg más ruhát öltöttél magadra. Hu- vál'vány-iudat varazsolt II!ll y~ g d. 'Most szol~ egy, év,,:el eze l ő tt, i~jonti lelkesedés ün- önkény t eltemet,keznek futó t~~~lti ~;l ' va lál, nepi á}ulauiban csupa Jókedv, csupa napsu- h~, 'ol1l é,~e, bezzeg mo~'co~ I éz kit.1l lálni a gá, voltál magad is, mint jómagunk, akiket mlllt az oreg embe I', nkme ne I

4 VNITÁRIVS ~RTESITO!-!űndolatait. CS:lk zúgtal. pnnasz k~bl.l. és 1,sc1l10erkedt.él. mint :lki cbben tn.huja e!-jy~~ leli vigasztn lasát. Olyan volül.~ 1l1l1lt az api 1-!isi idd odmít. Inkább lél, nll1!t Lwasz.. ~ e: Illéll\'telen vnlóság s nem a b lok~~llo:> JOvo rejtett igérete. Igy is sze l'ett~ l e~, Igy IS. csodál talak... S most mnikor térdi g: érő hob..'\l1! lorzonbol'z id őben mutatkozol, Ill~nt v~~a nln mesebeli tlilldé., menyass.zonyi f~\"yla t olt~~ didergő tngjaidrl\ s csnk I tt-~tt ~lllal~ tasz I II kiváncsi tömegre, amely ŐS t erenyeldet ost.romolja, _ most vng}' előttem II.legked v~ sebb : mert többet takarsz el,!lunt aj~lit megmutatsz soha el nem muló eleven s~ep ségedböl. Ki tudj:\: látlak-e még valnhll..ujra? De ha nem látnálak is. megvan a.z ~ vigaszt..:'ll:lsom, hogy képzeletben ismét es 1.smét elbejá rom az isme rős vidéket, ~ h ol. ket hatalnhls ll.llnm hntánnesgyéit a Beke Jegyében a te fenséges habjllid öntözik. Oh, mért nem lehet az a szerencse - patkó" - az egész világ "sze rencséje!" Még egy jó darabon végig kl sertuk.~ z ~rvén ylő és bljtékz6 vizek zugását, gyo n yo ~' ködve abban amit a természet, s I1bb..1.ll, atmt emberkéz a lkotott, amely ezeket az ősidők óta rohanó, szilaj viztömegeket megzabolázta, s gépeket hajt vele s messze ~i d ékek re hin.ti szét in nen a vi lágosság áld ás31t. Voltak, akik ezzel is beérték ; de voltak, akik a szoms.zéd Bufnllóból este még egyszer kirándultak Ide, hogy a szines re.flektorok fényében tündökl ő Niagal'át l11egbánmlják. Uri magam azonban erre..'lz estélytoilette-l'e nem voltam kiváncsi. Különben is a szórakozások ideje lejárt. S nektink ott volt a helyünk a buffalói városházán, ahol közvetlen melegséggel fogadta a za rándok-bizottságot II polgármester, aki eredetileg osztrák szá l'mazásu s ezen a réven Bécset is be leszőtte a beszédjébe, ami itt-ott félreé rtésre adott alkalmat. Pedig hát Bécs mnga sem az már, ami a régi jó időkben volt; mn már nem Bécs e rejétő l, hanem Bécs gyengeségétő l van okunk félni, hogyha ott is kitaláll'obbaluli valami ribillió. A hagyományos kulcsokat _ a város kulcsait - itt is megkapta a vezetöség. Tiszteletböl adták, hódolattal fogadtuk. Hódolattal ez iránt a nevezetes ipari centrmu iránt, amely az utóbbi évtizedekben ignzi amerikai méretekben fejlödött, gondot forditva arra is hogya residenliális városrész kényelmes te~ r~ it és gyögyöriien fásitott utcáit ne tegye tönkre a mindenható business. A zarándokok csoportokba verődve nézték meg_ a város, nevezetességeit. Megkoszoruzták Petofi szobrnt, melyhez hasonlót szeretne látni jó II cgcdus Sándo.' Clevelnudl..mn is szcm be. ~ II Kossuth szobo... al. hogya nu\r'y'\i' nemzet. gcnius cn'ől :ll. o.ld:\ii ól is méltó képen I ~g~en képviselve Amer.knb..'lll, odaszakrdt ven!luk között. A helvbeli llnitl\ri l1s P~\p. Mr. Palfrey Perkins beteg volt. De a komité mindent e l őké. szített, hogy it.t se árváskodjunk. A röulc{tll egy női klub (l'wentieth.ce l~hl l'y Club) \":\1' &llgójában fogadt.ak fo1'l'o lcnvnl és meleg baráti érdekiméssel. Formális üdvözlet.re alig került a sor, annyira megértet.tiik egymást az e l ső találkozóra. n szeret.et.t nyelven. Az idö rövidsége mellett. is szent.eltem egy ól'ácskát attn, hogy fl bet.eg lelkipásztort családi ott: honban meglátogassam. A székelykel'esztul'l lull'angszentelési ünnepen tnlálkoztunk előszö r 1922 nyarán, nkkor ő még legényembel' volt, de bi zahm1 s b<lrát.i körben elárultn, hogy valaki várja odnhaz.\. Ugy is volt. A lh\gytiszteletü Asszonnyal már az ideális westoni parochian is tnh\lkoztllllk ; s most, hogy Buffalóban szélesebb munkamező nyil t meg számukra, csnk shj nálta m, hogya mi kedves 1x1. l'átunk nem vehetett részt a magyal' vendégek fogadtatásán. Ö mnga személy szerint nem, de közvetlen hivatali e l ődje, d r. Boyuton, a buffalói egyetem tanára, ott volt szivvel-lélekkel s az esti lakomán nz ünnepi szónoklatok sorá n ékes szavakbnn tett tanuságot a magyar-amerikai kapcsolatok mellett. Kegyel~ttel hajolt meg Dávid Fel'enc és Kossuth LaJos szelleme elött, akik közül az egyik az egyházi, a másik a politikai életben oszlopos hive a nemes értelemben vett demokráciának. Mind a kettő a maga hazájá ban és nem zedékébe~l pótolhatath\l\ missiót vég-lett az emberi' felvilágosodás javára. Munkájuk é l'ték ~t mérlegre tette az id ő s azt az egész emberiség szempontjából öl'ökél'téknek és halhatatlannak nyilvánitoua. Beteg kol1égámat váltig biztnttam, nogy vegye igénybe a legujabb gy6gymódot. a~lely egyszertien letagadjn a bajt és samán modra mindig mást emleget, mint ami van; de egyel ő re alig tudtam eredményt elérni; mert az egészséges ember receptje csak a képzelt betegen segithet, de szegény. baráto n~at ugyancsak kinozta a - zsába, mlbő l a hajón nekem is jutott itt-ott egy-egy.adag. Kivált, amik?r reá gondoltam, mindjárt jelentkezett. Eddig bi zonyára ő is a gondos ápolás fol~n n~egszabadu lt ettő l a vándol'lly..'lvalyátol. BI ZOnyára, szemük fénye, II kis "Dávid" is, sokat segítet.t, hogy tlpuka ismét egészséges és boldog legyen!

5 .. U NI'",lRUJS ti.rtesn 'Ö 1\;" Ilwlh'lI. :t1\ h l ~ TIli r,n 1l~ 1 'CI' n ',\\ ~.. ~. II Idi'.A H"hl'lilnk.,\ I"I.~R;I\,, \ (i" j:;!l mil i~~!~ tlh.~iu\i!ltu:\ ll! " I'd, 1\1i 1l1 nlimlt'li i1t!_ il,!.\ ~ r t,i hllll}l. ~ it.. II I.':-ll \'Mh,' n\ll USI.t \ k,i mit' PI :\ m\,1ii ~,'hh,-ii II : liiud k,'(it.tl hnll~ \I h\ H ~\11 II l l\:t1.hlk \ "h-hm.: nlnll flll,ri\.. :\ q mltt)tll'lt:\.$ O I ~' :lu ot! h~)l\ii..o;!iil. III~lUl 1Ih'.,rhHll'll. mn\tlul l'snk t' )r~!'..ilk,'hh ",Ini IIh.'J,rhitt h\l '$:~::'l\~ " \llm\ \ Jty~1t ~! II I hu1t}(lult ld. I H1~.' l\llujlhhli,í,.tiiiwii IUl 1$ l'lii h.'!. II \il 1,11,,'lll Illm~, Illin! n y. III 1\ 1t n h\ th\$ ll\i.')otht'(l~ i lh'$. lh'ii'lrd itlq.! t'nb.' ~ 'II " IH \I "tt. r'dn" Sof l"t'$ l;itnrliú~sllt. lt\'t'sntt'l l's 11\11111;.11\' 111 \\$ ptl\tlt\s. l't'iuls,l\l,'lt-lit'l ;1.t hll ~:' l~ 11I I (' ~ t'" kir'lhl' llu1~' ll1 \ n!ll,, l'~ II t1l11~yll r~i'~' l's~~ll~\1, ul.'l, :If.!th,l. ~ \ )J':\H k\\'l\ hl Ii.. l ~.'~ t\ n l t'l 1l 1 p(lht 11m l 11I~'j.l.' h l~ hnll\~i'j.t111\ l/l. IU\""~ ll:l1\ h l\ ~,,;:\'i lhlll II h ~ hot.. Iw,~~ \'III:I\1l1h' t\ t').:}'!'$. " /lnll,(),1l'i(' n:: i' ).~ I,~ b\1 lllindt'ul,j \I~~ 1\\\:"'~ l'\1,,':\jll'" nd nt IIZ l'l,lm't'll\ll1 I'S IIW!! I'lll\" w,ut/in fl'ii\.>rll't l' lhlli,\ 11 \ll ri ":1 UI ' I Í('~'w!of\ 'nl' l. k)...1'1\1'i pk t:'::i'ulj :11 k ulli l'kmi1rl.', "::1 UI'tH 1'11 1I\01\\Iu1II, g r.! \'lh'(.. ~i Il\ ~ tlftt"sl).$\~"túl, tm'i'l\üh,'!;lnl, tllnl\l'rl\\.tt\1 (.::, hi. "'s.k ~ \\rlll,{il' :1 ' 11I'n s.1 \Jl\U I,~1 1t L1t'lll U"lilt;!! 1tI(1)"kp. h'sl IWIlI i!t \tll! ullk lms, ",'"" "h'\ ~ I,ltl\ lh:1 H 1\ I 'H :t I,lItI U'l~ i\ n:rr.lli- U, \.. I ",\1 ", l'i\"h'll :: nyi lt :I;",IIWII ll. Bh'W 1\1lI~ ~ ':\I ' \'ftl'\l Son" '}I\IJ,l.'l\l'Ill\'slt'I'\'iltll lml lott:lm.!iki\- b h~ \ t II..,HlnI lwm ht\l\iulk ~.Il\llúl, l'l l :I kijt.'it'iiii':i;!. IlIuwm li\i')lll~ll)ttllll\s.ul t's. \ i).fll!:w, )t ~ > l l1l1i llt II '}I)I'i): I1h~,lll\",lIlt ~1 :\).I.yn l \It':::~1 ~ ::~('nw rl () Ill'I'\' s :,2\1I11\11\, Ml'rt Il'Ill'l d l':\)fl\ 1\ IW I17, ~$ ll''' hd t.it'/l)l;'11 ll : dd,,ll' II h'~'t I t'l4.'1l bb m intll'lh' ''" f(,i\ilt 1\ Ih lii;:di lit t':~u/t t, p,,','i /1 I:mlll:::lh,')t:" h'i"llnklwli, k (lll' \.\ il \ (lit lli11\\/h' tlll'l\n\'jlll, 111 1I1\"nnl, khilit \.,\}."St.') nllom:ht""t\llnl,l\l'lul\l1 1'II..,1ni $:1 t.l'll i~ h V l\ll()~ ' " tn",,, \ llllt\h\li l'::::\pl\h~'\t\ll I'i:;M:\t,'mi N I'\\". ' \WkIJ.:I, I,h,,\ t\\l\)t I",'t \1 111, ynll,los pt't.l i}f \,,'1 ~ l.:\hml ',1\1' II hu... fól'l\ioi." :ll h\~ (,.'lliit \.Ihml, \ i\lto:nhlso, h l'~' ~ \'U1p',\ l~:';, i.'l'(hi!< \ ' i(h~ "tln \ \''tlll lltt, (;~ \ '\ ' \ ' I,l'j:; iwü1l\1l\t.'1 t1l\1l()~: ltt\lk \\~'~'~~II\$\1lI1 \ II 1\II'\.hd:\It,I' II1. nl\w l~ d, tlnh}'li t l,nmlhl) ltl\,," ~ t\,\\\1\1 I\llpnn" 1\\'111 is 4:,'\'1\ \' \,l! :nl\~ t""llih\l,'. ~\'''I\ I }t In'hllltllllk l'~y\,'j.ti~~1i,i,::;1 lit ~}"hl Ilt\ l'ljl\l\. ~ l},,)h" ni kl'l.t"t ~ h' i:,~\ 'l llil1hoiú t d Lll 11\'\'\.':1 II" IIl\WI'j"lli n :\lnto ll ullk,,:l1l1~'\i'1i I\\t\)l;t\1I \'i:::\ 'U~, II Illi. I\m~y:l1' Il'IIlt'-.. lihl" JIl,'~ I'\~S$ IlIll\jlhlll~.)O\it, htl~ \ II k ~ I"\'~r,h'h'~ :; \'I'hu'Il\SII I'Stll\l'l'I $ol' \'I'lI' "I'\,lh.. tdt:::: h:1 Wlmt'lt,:'i1ul\llju" 1\ \hll~,\l t, 1" ~' I 't 1l ~' Whdl'l\ \,'\tm d ti 1:-1 ll\li\lll\llil lün~h' l 'l.' r:l,h\ 1ll1H)':. IIII~\ nhl",l1\b.i\1\ Il'Wlh\bb, l \\Ilor~ ft'l.. It. tllol'll '~"!'Itf'i \11:\1\, 'p ~'tl" h'il\illt\..('i, l '}t\~ I ' 11\lIl1hh'''h'>lI\\""jlll. Ii i~ Ilntl\lnllll\U\1\ 1\ Ú 'l~ Ilhlnt IIIH,lIh l " ;\h\i<\i\ II ~,\,lii' "1'\1, Sl111 \l,i~'d -I ml"'!i ~'>liii~lto:,\ " 1\\"\lt' l~'ii! \ 11\ Im hdl'h ~I s i\ \\Ill\,' I\IW" II. lsoh'lilo, \'111111'''' l"",','i', ' 1'< "P:<"')I.\'I"I'1. ',. h \')l."\ 'I \..\ ';:(ll~h.,'t\ltl\ \Ih, "fi,'h.. t"m'h. 1.'1,,111'::: t'1\\idd, "I\'tkn 1h'\~'h\\I~~,I~n~u m\'lll'tl I ~ l,bl,)u 1\ II h i~ Í'I~C tl ) ljc l i h nhhllnn h: d, h~l).t' y \tft I,{ízol i~ luhct i(lt' II 11\ IOI'\\I\t'II. :w.érl l\1llll\k II IW!)lIj/\n\ lil i.t"'sű 1\7. \'1 111 t'clil'vl\. IllIli l il\\lé m\l :,,1.MI3- l'illll' 0,:'11 i ~ \I~ nln v. f l! " III!\lég Vllll rc'mé.n y, hl) ~I.'.\ lit. t)niu~ I 'Í'\{H~ $ v.~ lil!!.é~ü clqblh'c vi\16 l').t,\!ell,mu:,s 1" lék h~ í"~ cl,,milli :I ílolh\ rki. n\lyo k tl' II ~ ' \I rfl ih\)t1l!!- il I, v I).tI\s.z lnhll\siíjn\1 i!nr hi tik ml.l)k II II pj,'m U il\l ~ li\ é l \,Vl1k., I\ melvc k II lilit ilii!) tiliink.\:1 kgv.bctl i ~ k it o.l'lhe lik ll'vils:í1'\il\j)i /ofoihlul:ll ol és II k!,j I 'cs.~té l\y relewtn\1i t'i'l('st, RI 1\ ~ ~ \I }t' l lilol l I\\ ~~ l'h -lhlehtlm m e llett is, llllu' IY11á " ih,~ h i l'\l :wn IlIU v(\ in ő l c llmll1d\'il l'~~ il llktx' jutott, I \()~')' - ime - ezekél'i is!<w,ilit'\{iii \;s lii~sr h ll ll :\ ~ U r J ézl1s 1\ r is1.t us. 1I1\1 11l'k n k "I'i'Í'I'l.1 r l\,i:\ l1l ~g nhl is CS(){h\.k ll t mo \' ('1. hl\ l'ftjh IWUI \'::;/l k II sil,h'! t ).. l'o nrlj nillknt t\haj l,i uk I't'hl.rR'l\t ni, Vfl l'osukllll k i ~ :\zé rt /Id!Ilk I'd II biljlini 11\\\'('1. hoj.q' 1'Öln k ~ö ll -k o n II I \ ~ t'),~ l (l l () \\s t II II it '\Sil j usson csv.ilkb : II 1l\\l nkll,' s!i S1.~l'dd ö l 'Ük k ~\" li h\ 1.} \" l'i\ ~"Cli ll nm - lit s.t.l\l 1I ll' n 1':\ kos ll1110i :li ~v/ l1lg, lelln'sz. h u~y ~\ \1h' rik:\l)l 1 kiv:\ntlm'(lll l'~~i hi\'t'.it mcg~ 11\ t ll!tll!<sn, l tc~'sl.\.'1 til \\ nhúl ~s ti kil~m' ig ~YO l's\' Q Il t\ t i t l'm p ~l UHlI lm lnrlvli, "l t )!l'e S'l. Il I ' l'ii t!sés~ 1l uwg.. l' I'kt.'llI ilii " I \.' W ~ Y ll rk lm, A Wbbit'k l'sen cs li,vu}.."tl\'ú I'll It' l'kk II,Hi-ik lii d ball ledi Sl:)jhi~ ~ \\ "I)\\. ~ II l)\'{li)!, hlljr:i! - lo\ ftbu ill éjféli (" H :I~,\l l y ") \'1..1lUlttlll (loshmbn. :, honi miísnllp l't'$!').."el hn {l\'ll h\ ib.'\1\ met.r is e rkl!1.lejll, A.. \ltlt cl H{llIll\' lh' S:\\'OkS.I Obi ib, nz A m~ ri l.,"1 \i I' Ul\ i l~\ l'ius '1': I'slIlal l'~~' ko l ' i sl t5k lu Almk hl'lyl' ll, k\l ll t'lih\~ ldl: I:\s t 11..,\'ltjtolt ti "COIll ~ lhoi\"- l'li, :ll\\('\,\"\h'k f!\ill 1l\ ~g nli~ t t 't.s~ilu TI'H:!~ II bml:::', h lhd kk, A k(j~ IJ {j nti fut S.idl muknllnt I.,A sll..,illt kill1\n fiit'tl ll,,~(l b:\ pi.'d i ~ ib'un I1:H' fth'('(l u llll :\$. u l/\n l lí'di~ \"lih)s:1t.-"os jt)t~ti:! n ut ll,\' \'tdl _ SIt\\I :1 11l111i Illll'fülI. Sno,,) blm\ I unk: \(1111 \':h' lill d i'k ~lll'\\í\kb: \li : I'(!j.rgdillilnk {'~,,\"I lti. Aa : lhihtl h ri :\ IIl\ pi }.}\'O)l'l'.!lllllllot i:::; llll~bes"e l hl..'lj nk, AI \:,l'\h"l.\li s ~)!:it 6 n i ' {ltt ~ Sl\.\!: 1'8 /ll 1 ~':t ' ).:.'lihl 'I' l\n:'il:~ t:l)fjlli t\hltj l:ulilk bllllíl'skoj.1\i \'t'kll\, liut ~ llt-di$f Ol\':lll k}nht. ~l'ld{\ I, : \li1l' b ' ~k \l~ k II., ildm':im llkold )l.)1,~ If'! ''(),''tl kt'll 1\l:Il'llllul\lk. 'I'\\lllu\l'l'iolml1 :Ia l' I,!t~ b' l I'~ \lm~."n l,\ll\ :~i hitr'okollok 8X1..,t'i'ld!di t '':'. h:\ I:\s ild,,\)*h'l l\t $. b t~' ~ llllll\k li1 i u (h é.j.tljt,ilr hc.' 1I II h!llllol, lh'tlil}(,'1\ II M i&;.ii\ 1 h\tllt\k :Hh lmli\ 1'Ii.h,'Jot d {\I ~. b:\ 1I 1\ t('\,\ bt,.,, ctl t5pitkl:'l t's ~ N~ jllll'!l. _ Vn hlllh'liil.,\ il:'li $.:ljm\lil\k. ht1j.t,\ :1 1:\ l 'th \l l ll k s l' I\'~ Hib bi unit, du::: tn.;tillil II h\~,;~~ \I ot ,\'i 1'll l,i11lf'l'itt'lh\ IHl~~',' 1'1'1' II ~ \Hiju 1'Ú..:mt, JI'1\U nh. t C)ty ik tit":\l'1\nk (t'l I~ k~ 1\"$1 \, lit''',' \\r" i St : liliii! 1\ ~ h~llli lks IllI..'Ul:lt t'... tl"i\,>tl.il'i\'u':\ 11l:\1' IWIII IIIl' l'h'" \ IUlulk\ lll, nr.. td'l' l'ti, dl!. s..liift' l\ :U d tl hl,) l:'1\lti k lt kö l~ t':d'l\,h)ij,l.1\l\liu..\ \j\1,.'lh)ni \lj ~ l' '' I U\. :I 1'I'u 'I:II\wnt I:'l l, li~h' 1II1l1l.A I II\ l~b l l' h l l III 1l ~.,I1I lili_ lill III \ lllmt,\1l I~I,

6 UNITÁRIUS ~RTES'T() hagyományos cimét: 25 Bencon Street. Olyan szép és olyan helyesen és gyakorlaliasall van benne minden beosztva és elrendezve, hogy érdemes volna külön is leirni, de itt se idő, se hely nem kinálkozik erre a hálás szerepre.. Másnap d. e. 10 órára itt adott nekem talállwzót a magyar nemzet nagy jóltevője, Mr. Jeremiah Smith, a volt llépszövetségi fömegbizott, akiről illik tudni, hogy unitárius. Akkortájt érkezett haza a genfi nagytanácsból s örömmel ujságolta nekem, hogy gróf Apponyinak az optánspörhen milyen nagy sikere volt. (1928. március.) Mit mondjak még? - Fogadott Massachusett állam kormányzója. Fogadott a Harv~rd egyetem rektora, aki a kisebbségi ügyek iránt melegen érdek l ődött. Lunch a vezérkarral egy eiöke l ő Club különtermében. Barátságos tea a Társulat elnökének, dr. Louis C. Cornichnak a ven d égszerető házánál. Ezek mind csa.k izelitö és ejökészitő volt az igazi programm ra, amellyel a bostoni testvérek is részt óhajtanak venni a Kossuth eszmék cultusában. Este 8 órára megnyiltak a Secord Church (Emerson régi gyülekezete) kapui. A kapuban a h irdetőtáblán ez állott "Kossuth Celebmtion." s alább azoknak nevei, akik beszélni fognak. A templomban minden helyei van foglalva. Diadalmas hymnus hangjai mellett vonul be az egyházi egyenl'uhát viselő énekkar. Az éjen egy ifju a "ke1'esztet" viszi. Utána az, ' amerikai csillagos lobogó, amely minden templomban az első helyet disziti. Tőszomszédságában a magyal' trikolor, amelyet a washingtoni magyal' követségtöl kértek kölcsön a nap örömére. Utánuk talárba öltözött bostoni és környéki pap (még szomszéd államok ter ül etéről is egypár) s végül a társulati elnök és a magyal' hitszónok, aki: nek ma az lidvözlésekre adandó válaszban za I'ándoktál'sai nevében is beszélnie kell, hogy illő módon megköszönje a lelkes fogadtatást, amely egyaránt szólt a unitárius egyháznak és a magyal' nemzetnek. Az énekkar hangulatos anthemjét ima és bibliaolvasás követte. A gyülekezet nevében Dr. Eugene Shippen, 'helybeli lelkész mondotta az üdvözletet, aki tl:nnak idején Oxfordban tanulótá"sam volt s aki tavaly nyáron bájos leányával, Sylviával, minket is meglátogatott. Az amerikai és kanadai unitárius egyhp.zak üdvözletét dr. Cornish tolmácsolta azzal a szívjósággal és nemes egyszeri.iséggel, ahogy csak ő tud beszélni. Itt következett az én szerepem. Ezsaiás XL. rész 1 verse alapján "Comfort ye,comfort ye my people" mutattam ki, hogy miben áll a jelen helyzet vigasztaló pl'oféciája. Ennek szellemében Washington és Kossuth szövetséget kötnek, hogy megteremtsék az annyira' áhitott világbékét a töl'ténelemi igazság és demokrntikus jogrendszer alapján. Aki erre a ket alapra ópit, sziklára épiti az ö házát. 'ts az Soha meg nem rendül. MUvészi ének zárta be ezt a felejthetellen templomi ünnepélyt, amely egyuttal a magyar igazság és szabadság ünnepe is volt. De a java - a társadalmi rész - csak most kezdödil.~. LevetJ ük a pa pi.. ruhákat. Felmegyünk a gyulekezetl terem elso emeletére, ahol hoszszú sor~an vár a7. egész gyülekezet, hogy kezet szontson a magyarság képviselöjével. Közöttük egy-egy régi ismerős is akad. A Szentiványi Sándorné édesanyja, aki melegen erdek lődik a gyermekei iránt. Mi ndenkihez van egy barátságos szavam. S mire veget er a ceremonia, már visznek is a második emeletre, ahol a gyülekezet vendégeit ennyi munka után megszokták kinálni harapnivalóval és hli sítő italokkal. Mire odn értem, már csak husitő ital maradt a nagy lakomából. Az is csak gyéren. De hát kinek lett volna még ételre gondja, amikor mindent pótolt a "mennyei manna"? Boldog az az egyház, amelynek ilyen hii és áldozatkész bar.,.tai vannak ott túl a tengeren. És boldog az a llemzet, amelyet nagy fiainak áldott emléke ma is - az eltipori:ság szomol'u napjaiban - fölemel és jobb jövővel biztat! Egyházam ne csüggedj: nemzetet~~. 'remélj! Uti tarsolyomban ezt a két talizmánt hoztam számatokra. S most csak arra kérlek, hogy ne babonás félelemmel közeledjetek hozzájuk' hanem tegyétek az Élet bizakodó ősz tönév~l, szent hitével tegyétek mind a kettőt. _ mint valami nemzeti törvénytáblát - a ti kebletekre. J árásotok legyen "Majestic", mint a hajó, amely március 31-én hajnal} 1 órakor "méltóságte]jesen" kiindult a zar~n d?k-csa pattai New-York beláthatatlan arbócerdejéből.. Utban _ CherboUl'gh felé. Hat nap es hat éjjel. Ugyszólván minden nagyobb háborgatás nélkül. A kicsinyhitüek most egyszer~e mind _ h ősök lettek s lekicsinyelték,a hull~mok normális csapkodásait. Hát meg. ez ~s vihar! Hát még ez is tenger! Közben,klt.U~Odott a nagy meglepetés: Ford, az auto:ktraly is velünk utazott kényelmes lakosztályban, megfele l ő személyzettel Lehet, hogy az o kedveé.rt csillapultak ' le a tarajos hull~m<?k. Lehet hogy Atlantis nem akarta veg.kepp ~ l vel{ni a kedvünket egy ujabb t~n.gel'l ~tazastól. Atlantis elnémult harangja.1 a VIZ ~Iól időnként meg_megkondulta.k. ötven-hahan zarándok meghallotta ezt s ahely~~,.. h?g): Nagypénteken francia földön. klkot?ttunk volna, tovább vitorlázlunk An~ha ~e1e. M,e g akartuk látogatni a magyar Igazsag 1 e1~es bajnokát Lord Rothermere-t, hogya zaran-

7 .. UNITÁRIUS ~RTESITO dok bizottság háláját tolmácsoljuk s öt szinrő l-sz inre megismerjük. Ez.a kívánságunk teljesült i~, mert.,a Lo~:d a mi jelentkezésünket ~I:. Lukacs.Gyorgyhoz "ntezett radiogramm utjan tudomasul. vette s Hu svét szombatján való fogadtatasunkra nlinden elő volt készítve. Pedig ez ugyancs~k week-end, amire az ilyen hatal~a~ m~~a~ember reá szolgá lt, de az ünnepl plhenojet IS kész volt megszakitani és Londonban mara~t egész Husvétball, hogy minél t~ bb?ldalrol szerezzen információt a magyar ugyrol, amelyet örökségképen egyetl~l~ ~ár.a, N ESJ!lo?d Harmsworth, országgyülesi kepvlselore IS atszármaztatni kiván. Zarándok testvéreimmel együtt soha el nem felejtjük azt a kellemes meglepetést, amely a Hotel Piccadilly ben köszöntött bennünket. Minden egyes szobában egy diszes kosár virág. S rajt a legszebb ékesség: gazdag nem zeti szin csokor a Lord névjegyével. Ezért ér demes volt ide jönni, mégha a szoba ára: 30 pengő körül ingadozik is. Ahhoz képest kell szállásolilunk, ahogya házigazdánk óhajtja, akinek az autói tucatszámra rendelkezésünkre állanak a szálloda kapujában. Innen mentünk ünnepszombatján d. u. 5 órakor a "Támadás" idején a Hotel Savoy fényes lakosztályába, ahol a Lord fogadta titkárai és munkatársai élén a Kossuth-zarándok küldöttséget testamentumszerü kijelentést téve az ö sajátos missiója felöl a magyar ügy önzetlen szolgálatában. Lukács György üdvözl ő beszéde jól esett neki. Abban megcsendült az egész magyar közvélemény hálás köszönete és csüggedetlen bátorsága, amely neki a sok értékes és érdekes ajándéktárgy mellett csak ujabb ösztönzés a további kitartó munkára. ünnep szombatján este a magyar követsé- - gen diszebéd' volt a főváros küldötteinek és a vezetöknek tiszteletére. Ugy tiz óra tájban hivatalos volt az egész londoni zarándok-csapat. Czigány zene hangjai mellett éjfélig maradtunk együtt. Ott volt a Lord fia is, akit a követ az ebéd végén pár keresetlen szóban felköszöntött, házigazdai minőségben. Ezt azért teszem hozzá, nehogy esetleg diplomáciai jegyzékváltás legyen belőle. Husvét el ső napján ebéd a Lordnál. Felköszöntőm hirét a napi sajtó annak idején szárnyára vette. Altalában csak ezen az úton lett nyilvánvaló elöttem, hogy milyen jó, ha az idegenben tolmácsai lehetünk egy ország közérzületének s mily sokat használhatunk általa anank az ügynek, amely kora gyermekségünktől fogva egybe van fonva magyar szi 'vünk minden dobbanásával. Ebéd után bizalmas beszélgetés a Thernsél'e tekintő ablakok k öltői keretében. Szemeink előtt egy óriás nemzet arteriája, a londoni kikötő. Hát mi ezután hol fogunk kikötni? Borus vizek, háborgó hullámok, mikor tárjátok fel már a mélység titkát? Feleljetek, feleljetek! Még egy bizalmas látogatás. És máris 1'0- bogok Lewes-ba, hogy Drurnmond barátunkat meglátogassam. Szegény feje : egy idő óta beteg. Svájczba készülödik. Ott akar erőt gyüjteni indiai nagy utjára, hogyabrahmo Semaj rokon egyházát a Nemzeti Vallásos Kongressusok nevében üdvözölje. Biztat engem is, hogy csatlakozzam hozzá jö vő összel valahol a Szuezi csatornában. Mennék is, de mit szólna hozzá az Unitárius Él'tesitő közönsége, hogyha az indiai tanulmányutnak - folytatásokban - soha se lenne Vége! Józan Miklós. Könyvismertetés. :~öl?~s Geza veterán irónk, pedagogusunk.. Baj ~ a ttl Szckcly Diákélet" ei mmel emléket állított az os Székely, becsületes kulturának. tdes--bús visszaemlékezéssel áldoz - az 1864 évben falusi iskolába ~~nt - SZékelyver a családias, patriárkalis nevelé sű ~ak~lel lelrásá\ al. Elvisz a falus:i iskolaból az udvarelyi kol.legiumba. Székely-Udvarhelyi Kollegium! H,án y SZIvet remegt.etnek meg a régi emlékek'! S hanyunknak vágnak fásón szivüokig, hogy a 250 esztendő, s.zékely.kultura Alma Matarét a mult tan. évben.~ar nem nyitották meg! A kon)'v végig vezet a tiszta, becsületes diákéleten : az elemi iskolából a munkáranev e lő g ymnáziumj életen. A tanulás, az étkezés, favásár las, ba\rendezés, legació stb. Kedves, értékes diákemlékeket idé...! De látjuk a jellemeket : a tudoman)' hajlékának alapitóit s je llemk epző becsületes taná rait. Lobog ó fáklya a Földes G. könyve, mel)' a multakat vilagitja meg, de a j öv ő re figyelmeztet! Ki székely s lelke.f.áj a nagy vesztésben: vegye meg e könyvet! A mujtra Íólderit, a jövő re irányt mutat. Ára 3 pengő. Kapható a Studiumnál. Péterffy Gyula.

8 tjnit ÁRJtJS '2.RTESITO 7 HiRJE o ""eic(ol.,.:l;iímu nk: Li,lót la!tinyegyesiileliink ez évi mükődésének befejczésliui kirúndu[{lst rendezett Visegrlidra. Junius 23-lín reggel indult n 15 tagból á lló kirílllduló csapat., Dr. Enyedy Róbertné és özv. FAbry Edéné vezetésével, dr. Csiki Gfl bor, Jrulcsi Lúszló és Pethö Istvún lelkészek kiséretében. lfjusílguk bi:.r;tositotta fi jókwvet; hujóutjuknnk és fi tájnak szépsége pedig sokáig emlékczetessé teszi mindnyájuk sz(uul'irn n visegrádi kirlllldulllst. 40 gyermek fürdik II Bnlntonbnn és örül n napfénynek fi t iszta levegőnek; 40 budapesti unitárius gyermek. Józan püspöki vikárius jul. 15-éll meglátogatta öket s örömmel hallottu fi Szanntorium vezelöségétól, hogy nz unitárius gyermekek mind jó magaviseletüek. Jul. 22-én Dr. Csiki Gábor missziói lelkész Istentiszteletet tartott nekik. Haz.ajövetelük julius SI-én délelött lesz. De errol külön is értesiteni fogjuk aszülöket. A Vitéz-uatas ünnepe junius 17-én folyt le a Margitszigeten. A Vitézi szék felkérésére a mi Egyhúzunk képviseletében Józan Miklós püspöki vikárius mondott szivböl fakadó szép imát. Az Egyházi Igazgató TaRllcS junius 28-áll dél \ltim rendkivüli ülést tartott, amelyen két nevezetes dolog történt: 1. Az Ignzgató Tanúcs nagy lelkesedéssel vette - tudomásul dr. Boros György egyh. föjegyzönek püspökké vlí.lasztilsút és üdvözlö iratot küldött az uj püspöknek. 2. Kelemen Béla rendörfötanácsosnak, a Dunatiszamenti Egyházkörnek önálló Egyhúzkeruletté való szervezése tárgyában Debrecteni Köri Közgyülésünkön beadott inditványa felett, az Igazgató Tanács napirendre tért. A Dávid Ferenu Egylet lfjusági Köreinek nyúri 'konfctcl1ci'njn julius 9-15-ig volt Székelykereszturon, ahol sok külföldi Ifj. Egylet képviselöje is megjelent. Az a merikai Unitá rius Társulatnak egyik pénztúr Iloka Dr. Fuller és nz egyik amerikai egyhiizközség papjli Dr. PierC1l a Társulat megbi7.ilsából Bmh _ pestre jijttek, hogy a Mi s~ió- H b. k\iszöbön {Illó ka POhl:l épitéséről tllnncskozzanak. JuJ. 17-én kedden este érkeztek és 3 naliig gyö. nyörködtek Oudupestnek külföldön sokat emlegetett szépségeiben. - Csülörlökön este 6 órakor az Igazgató TanílC$ rendkivüli iilésben fogadtu öket. Az 19u1'.gutó Tanács nevében Oimény Mózes köri felügyelö gondnol; pt. fóigazgnt6 nl'. nngol és amerikni unltnriusok szeretetének egésl'.en diákkorfiba nyul6 emlékeivel köszöntötle öket. A magyal'országi Egyház üdvözletét J óznn Miklós piispöki vikfll'ius mondta cl ékes angol nyelven, amelyre a vendégek meleg és közvetlen beszédekkel válaszoltnk. A fogadlís utlí.ll a l\1argits:,dgetre vollultunk, nhol az esti fé nyben us:r.ö Viztoronyn{11 zene mellett töltöttek vendégeink egy pár kellemes Ól"út. alatt - Dehreczenben az uj imaházban Hatvan-u. 24. szám minden hó clsö vasárnapján d. e. 10 órakor Istentisztelet lesz. Nugy ünnepek Il. napján pedig ur\'acsora-osztás. A szolgálatot felváltva J ózan Miklós püspöki vikárius és dr. Csiki Gábor misszi6i lelkész végzik. ÖZ\'. Kovács J ózsefné néhai Kovács J ózsef kormnnyfötanilcsos és téglagyúros özvegye julius 20-6.n meghalt. H6dme:r.öv(isürhelyen pedig gyászba borult erre a hirre ncmcsnk az unitariusok temploma, egyháza, hanem U?; egész H 6dmezővásárhely társadalma, kunyhók lakója, szegények súve... mély gyliszba borult. _ Csak a régi vi lúg nagyasszonyai tudtak ilyenek lenni, mint ö volt. Ugy szeretni. Árvákat goildozni, betegnek ágyat, szegénynek kenyeret, rongyosnak ruhát udni. _.Mert ez volt Kovúcs J ózsefné élete. Adni, _ abb61, nmit Isten adott. ts minden fmérhez és Ilundcn falat kenyérhez - a súvéb6l is tett egy kis darabot, n szivéböl, amely önmagát adta (i szeretetben _ másoknak i _ addig táplálta. 6ket, mig egyszer lieki is kevés lett a szive - a testi élethez. Elgyengült n szive s mtír csak nrrn lett jó, hog)' hogy :Itmenjell vele, öreg parja után a lélekvilúgba. lsten trónjn e16, hogy bcmutnthnssa - II ii ~h ét.. <\Ilt II jósílgos szivet. _ (.::11 mogtullllbnssll lelkében pn ~ nr

9 8 tjnlt." RIUS ~RTESITŐ gazdagságát _ ajándékozó szivének. Istenünk á ldja meg haló porában is s üdvőzitse országban. lelkét fenn a m cny~ Személyi hirek: Kapi Béla ev.püspökőt I Győ rben lelkészé választották. A püspöknek és az Egyházközségnek is gratulálunk. Dr. Mikó Ferenc igazságügyi h. államtitkárt fi Kormányzó államtitkárrá nevezte ki. Nehéz idökben, nagy fe l e l ősségge l teljesített munkának jutalma ez. Kivánunk hozzá testi. és lelki egészséget. Pet hö István hitoktató lelkész és Csongvay Csép Erzsébet juj. 8-án tartották esküvójüket a Koháry utcai templomban. A gyülekezet előtt J ózan l\liklós püspökj vikárius eskette meg öket. - örömükben jókivánságunkkal mi is résztveszünk és igaz boldog $ágat kivánunk. Ballagi Aladár a hires történettudós junius 23 án elhagyta a földi történetek világát, hogy egy uj világ titkait kutassa. Benne a magyar tudományos világ egyik oszlopa dölt ki. Munkája áldás volt és áldás lesz sok magyar lélekben. Az ut91&ó órában is szomoru hirt hozott a posta, Dr. Sófalvi Lajos magántisztviseló egy kedves és iga zán szelid egyéniségii ifjú ember hagyta itt 30 éves korában, ifju feleségével és kislányával a földet, Sza moru tudni, hogya legjobbak mennek mindlg el. ' Isten vigasztalása legyen az árván maradt csa. láddal. Lelkészváltozás. Biró Lajos budapesti lelkészt saját kérelmére az Egyházi Fóhatóság aug. 12.én Ródmezóvásárhelyre, Barabás István hódmezóvásár. helyi lelkészt pedig Budapestre fogja kinevezni. Az új lelkész beköszöntője Budapesten augusztus végén lesz, amiről külön értesítést küld a lelkészi hivatal. Biró Lajos bucsubeszédjét augusztus 5 én d. e. II órakor tartja a templomban. Esketést, keresztelést, temetést egy nappal e!öbb kell bejelenteeni. Ezt saját érdekében mindenki tartsa szem előtt. Hivatalos órák:.dé l előtt 9 töj délután 3 óráig. Lakásváltozás esetén egy levelezőlapon kérjük az értesítést az új eimröl, hogy lapunkat pontosan kéz besíthessük..ha egy családban betegség, vagy egyéb baj tá mad, ha valamely család tagja kórházi ápolás ala kerül, hozzátartozói levélben vagy telefonon értesít sék a lelkészi hivatalt erröl, hogy amennyire erőnk től telik, enyhitsük testi lelki fájdalmát, szenvedö testvérünknek.. Pénztári órák a budapesti lelkészi hivatalban d. e. 9 töl d. u. 3 ig. Adót, előfizetést, Gál Miklós pénztáros. adományt átvesz,

10 . 1"~'. -e«- Ál lvónylélrá l. paraszt-o ~7.iÓ l é trákal. n égy~és kélkerek ü kocsil{sl. és te ljes IIIS'. Dnr blblrnldl!b IBkllt t,ii!!,!;!kal. hl,l.!lnhonló IJfJ,:UI1('ilt, Ir.,~:t,,:-; uklll. ktidnkat. lisdall \'l'tird, tllll1,tr,,~ijd,\t. u)'clc'kd C~ mil1dt!11 érltkl!é."i f:!"'l('r~lá l1!01 pnunpl rjkf,'irrol.,,1.:lllit lrenszmisz-.. 'T205-Jf K ÁLM Á N -UTC A,Telefonszá m: 20"",,5~ : ,-- ecx:=c Tl'util kon\hl'l" dé:!kl'llnr". ci&zubll" lord6- nob4', ("~dki " J:ob l'l " mo~ókony hl!o -. \'ti:jftt ó.. :.ob"bt'r~nd ~ "ZN t'l l~ t1:h's kt'li~ktk = :---, Mindenfll e edény. ko nyhtl~zer. kon)ha g( pek. küjönlegell16z6- és,n1temén} kén.iteshej: \ aló eazkadlk. Ouzu hftzlllrtil.i cikkek Vas-, es háztartási cikkek szaküz Buda pest. I V. V 6 mh6z.k6rút 6. sz6 m. K6zpontl.6sárcsarnokkal A közeledö idenyre való tekintellel nagy választekunk van: Kertieszközökben u. m. ás6. kapa. lapál. gereblye. locsolókbnnákban különféle kivitelben. Továbbá vannak ágfürészek metszó-, fünyirp- és sövénynyiró allók. Virágcserepek. rózsafakarók. kertibutorok stb - Arjegyzék ingyen és bermenlve. Hitrokonoknak 5 'I, kedvezmény. Dr, Yt~lI) i Griirn: li.rit::\ Janos.. ml"l.;::f'... le I~. l::.1 li.. I" III~n : r.. l... di l~n ('S.... (;) ~ I),\n... : On,'ld f\-n'n(". Ti ri.'iimo.!"! : Mi~ '''ag)'''ok ím u.nhi.riu~ G_Ui!.ir..'r: A ~lenkor J~.u.... ' _n \1 ~rt:""nt- )\,>:1 ~..~.o 1-'er..." JDUf'f: l"nitanul< K\lIIio.. BotIWMi )'.1 : l nil.riu~ hil-,~ erkmntan \n~p '" \..o.rm"el~~1 l)r. ("Nt, (.abim: Hiq." t'li:~' l~t;n~ 4l'~u la~u; l. IllIN,..\. ".. t...,...l. fib._ SO ~. SO.,. net , t. Iw. &~ t>yüri!:y: Dr. Bn.""qi Samu..' ~It' t e. 1' - Pap Mcsi : Ki~ Biblia I HitHia törtfnf'lek,rer nw.kf!'k mman I. Viri AllMorl : e'o",ör 15'If'RPeIr. Ol'<l'qat \M-$1edt>lt. imü. elm~lkf'di".,ltl \ in.\llmor! : lmalwnyy ''''AOllkóu;~. dl'"likot~"ben io~.. ~n...,. JM..~d ~~k a""k.. "..... EU' Q,... lr;.p~lók. ji IIlIil.nll... 1~1r;.. \U.I IrM... (\-_ KoIuirY ' II!fII '.) ' tekkn' 1I'f,...III.;J.,.. 11

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ľ ó ó ú í ĺĺľ ű ó ó ľ ě ď ö íĺ ź í ź ú ó ĺ ĺ ó ö ľ ľ ź đ ó ü ú ó ľ ö ó ö ľ ó ľ ö ľ ź ĺ ö ź źú ö ľ ó óö ü ú í ó ĺ ź ö Í ó ć ö ü í ö ö Í ź ú ľ ü ü ú ű ö ö ľ ĺĺ ľ ó ű ó ľ ú ö í ľ ö Ĺ ź ĺ í ĺ ű ö í źú ö ö

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú ő ľ ĺ ľ Ö ľ ĺ ő ü ľ ľ ĺ ü ľ ĺ Ö ľ ľ ú ĺ ĺĺó ó í ĺ ő í ľ í ĺ ű ľ ľ ľ ł ő ú Ö ź Ö É ö ó ó í ő í ľ ęĺ ź ź ó ľ ő í í ö ö ź ź ó ó ó í ö ö ő ó í í ű ő ń ľ í ź ő ľ ö Ą ó ö öľ ő źń ä ő ő ő ú ĺľ źú ö

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ó ő ůĺ ĺó ľ ĺ ő ĺ ł ĺľ Í ľ ĺ ú ĺó ĺ ĺ ľ ó ĺľó đ ő ĺĺľ ľĺ ó í Ö ľ ő ĺ ö ö ő ó ó ó ö ľ ő ő ó ó ĺ ľ ö ő Á ľ ľ ľĺ ö ľü ő ó ő ľ ő ľ ľ ľą ó ĺ ő ó ó ó ö ź ĺ ľ ú ő ő ő í ő ľ ľíí ľ ó ó ę íź ő ľ ő ĺ ő ó ó í ĺ ľ

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Ő ľ ü ľ Ĺ ľ í ľ ľ ľ ĺ ľ ľĺ Ĺ ľ ĺ ľ ź Á ľ ĺ ĺ ö ö ľ ę ľ í ľ ĺ ľ ľ ę ľ ľ ľ ľ ü ĺ ľ ľ Ü đ ĺ đ ľ ľ í Ü ź íĺ í ĺ Ü Ü ł đ ĺ ľ í Ĺ ľ ĺ í ł ľ í ľ ľ ľ ľ ź ĺ ľ ü ľ í ľ Í ľ ľ ľ ľ í ü Á ľ ź ĺ ę Ĺ ü ź ü Ĺ ü ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ő ü ó ő ü ź ü ő í Ü ą Ő Íĺ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľľ ĺó ĺ ű ő ś í Ę ľ ő ő ľ ü ĺ ő í ő ü ĺ í ł í ĺ í ó ľ ĺ ő ő ü ź ö ö ó ó ľ í ü ó ü ľ ú ö ö ü ö ü ľ í ü ĺ ź ľü ú íĺ ź ó í ź Ł ľ ó í ą źĺ ĺí ó í ĺ Ö ź í ü ú ĺ ź Í

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

Á ö ľľ ĺ Ú ö źů í źĺ ö íľ üö ľ ľ ź ľ ĺ í Ą ĺ í ľ ü í í ź ź í í ľ ź üö í ö ę ĺ ú ö ö ö ű ö ö ľ Ĺ í ü ę ĺ í ĺĺľ í ľ ĺ ľ ľ ö ľ ľ öľ ę ľ í ź ľ üö ü ľ í Ĺ ę Ĺ đ í ę ľ ű ö ĺ ű ö Ä ü ĺ ú ö ę ę ű ö ź í Ä ĺ ű ö

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

ó ü ĺ ó Ĺ ő ľ ó í í í ľ ź ő ó ĺľ ő ö ö ö ö í ľ ő ę ö ö ó ő ľ ů ü ĺ ĺ ű ó ó ü ĺ ö ü í í í í ő ü Í ľ ó ó ő ő ý í ď ľ ł ł ö ő ű ö ő ź ö ĺ ő ö ťĺ ő Ĺ ő ĺ ő ń ő ö í ę ü ó ť ű ő ő ú ő ü ó ę ü ó ő ĺ ú ő ľ ő ö

Részletesebben

ü ó ĺ ź Í ó ź ü Ú ó Ü ú ĺ í ń ĺó ľü ľ ĺ í óľ Í ĺó ĺ í ľ í ľ ĺí ľ Ä Ű Ó Ü ó ó ľ ó ü ĺ í ó Í ľ ł ó ľ ó ź ĺó ľ í ľ ĺ ľ ľ Í ľ ĺĺ í ľ í ó Í ľ ľ ó ľ ľ ű í ĺ ĺ źń ľ ü í ĺí ľ ü í í ľ í ö źĺ ó ĺó ľ ľ ĺó í ĺ ś óľĺ

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

Í ĺ łť í íľ ł í ł ł ął š Ť ľ ú Ö ľ í É ú ĺ ű Ö ő ü ĺí ö ü ő ő ü ł ö ó ľő ź ő ĺ ú ü Ĺ ő ő ú ő ę ö ö ű ö ő ľ ó ö ű ú ő í ź ő ő ľ ő ö ú ű ť ö ę ő ľ ľ ö í ú ő ľ ĺ Ĺĺ ĺ ű ĺ ź đő ťę ő ú ĺ ő ö ľ ő ľ ó ö í ú ü

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ó ő ĺ ĺ ű ö ó ĺ í ó ľ í ő ľ ó ľó íü ĺľó ĺĺ ľ ľ ű ő ľő ú ľ ľ ĺí ó ő ó ó ĺĺľ ĺĺ ł ő Ĺĺ ó ö ö ő ú ö ö ő ľ ú ö ł ý í ü ö íĺ ź í ó ĺ ź í ź ĺ ĺ ö ű ľü ő ľ ü

ó ő ĺ ĺ ű ö ó ĺ í ó ľ í ő ľ ó ľó íü ĺľó ĺĺ ľ ľ ű ő ľő ú ľ ľ ĺí ó ő ó ó ĺĺľ ĺĺ ł ő Ĺĺ ó ö ö ő ú ö ö ő ľ ú ö ł ý í ü ö íĺ ź í ó ĺ ź í ź ĺ ĺ ö ű ľü ő ľ ü ĺ ł Íľ ó í ľ ő ó ő ĺ ĺ ú ź ö ő ó ó ĺĺ ĺ ü ú ó í ó ľ ź ő ó ó ö ź ń ĺ ó ó ó ö ĺĺ ó ń ó ź ó ź ź ő ő ő ĺí ó ĺ í ó ĺľ ĺĺ ü ľ ó ó ö ö ö ö Ú ľ ľ ó ó ó ĺĺ ľ ľ ó ő ű ő ü ó Ö ő ź ó í ĺ ú ő í ĺ ú ő ĺ ĺ ĺ ű ő ď ĺ

Részletesebben

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é Í í í üĺ é é ú ü é ü ö é í é í ŕí ĺĺ ĺ é ü ĺ é ü ź ź ŕ ü é é źńé é Ĺ é ö ö ö ö é í é é é ĺ ĺ ú é Ĺ đ é é é Ü é é ź Ü é đ Í ĺ í é ĺí ĺ é é Ü é é Í é é ü Á ü é ĺ é é é éĺ ü đ ĺ Ü é Ü é é é é Ü í é é í é

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ú ó ú í ĺí ĺ ő ü ű ó ő ü ű ó ö ó ú ö ĺ ő ú ĺ ĺ ő ő ö ő ĺí ł ő ő ú ú ó ę ő ő ź ő ö í ĺĺ ö ĺí ő ő ĺí ő ö ĺź ő ú ó ö ú ö í ö ó ö ő ó Í íĺő í ĺí ó ó Í ó ĺí ő ő ĺí ő í ő Ú Ą ő ö ó ĺ ĺ Í ĺ ő ú ő ö úö ĺ ó ó í

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

ö ź ź ú í ú ö ĺ ĺ ö ö źů ź í ę ö ź ź ö ĺĺ ó í ö ź í í ö đ ĺ ö í ü ű í ź ó ó ĺ ĺĺ ĺ Í ĺ ń ź ĺ ö í ź Ĺ í ĺ ĺ ó ź í ĺ ź ü ö í ü ó ĺĺ ö ü ĺ đ í ĺĺ ö í ź ó ź ú ö ĺ đ Ü ó ö ö ö í ö ĺ ź ĺ ö í ĺ Ĺ í ö ö ź ó ó

Részletesebben

ú ú ő ú Ö ő Í ú ó í ő ĺź ő ü ě ú í ĺ Éł ł ó ú ź ő ź í ú ź ö ú ő í ú ő ó ő ő ö ú ő ó í ĺ źú ę ź ď ő ö í ó ő ő ę ő Á ö ó ö ő ę ü ü í ő í ö ő ö Ĺ ó í ő ó í ü ź í ő ő ő ó ö ó í ő ü ö ő ű ö ĺ Í ö ő í í ó ć

Részletesebben

ą Ą ó ľ ő ü ő ő ő ü ő ú ü ľ ľ ü ĺ í ł ü É Í É ľ ľ É Á ľ ľ É ł É Íľ Á É Íľ Á ł É Ü ľľ ľ É ľ ľ É ĺ ľ ĺ ľé ľ ĺ ľ ł ĺ ĺ ł ľ ľő ľ ý ő ő ĺ ő ő ĺ ó ľ ľ ĺ đ ĺ ü ű ľ ó Ĺ ü ő ľ ľ ö ű ü ő í ő ü ü ü í Ĺ ő ý ľ ź ľ

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ó ľ ľ ę ź ĺ ĺ ĺ Ĺ ü ó ĺ ľĺ ü ú üö ź ü í ü ĺí ĺ źů ö ĺ ĺ ľ É É ó ľ Á Ü ľ Ü ĺ Í É Íľ ľ Ü ľĺľé ľ ľ ą ĺá É Ü Éľ ĺ É ľ ł Á ą ąó Ö É É É ľ ü ĺ ĺ ł Í ĺľ Ü Ü Ü ź ľ ü ď ĺ ę ź ĺ ü ź ú ź Í ľ ü í źú ó ö ü ö ó ó ű

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben