FÖLDRAJZ 384 FÖLDRAJZ 6 8. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ 384 FÖLDRAJZ 6 8. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 FÖLDRAJZ 384 FÖLDRAJZ 6 8. ÉVFOLYAM

2 FÖLDRAJZ 385 Az általános iskolai földrajzoktatásnak nagy szerepe van a kulcskompetenciák fejlesztésében és a kiemelt fejlesztési célok teljesítésében. A földrajzoktatás a mőveltségi terület tartalmi elemeinek feldolgozása, a szőkebb és tágabb környezetünkrıl megszerzett ismeretek bıvítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlıdéséhez. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítı, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlıdését. Az Európai Unió, valamint a távoli tájak és országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérı kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elısegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következı nemzedékek számára történı megırzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelıs és tudatos környezeti magatartás fejlıdéséhez. A más anyanyelvő országok és kultúrák megismerése elısegítheti a tanulókban az adott célnyelven történı kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlıdését. A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetı kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül változó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a megnevezett tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerzı tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és - feldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetıségek hasznosítására. A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény kialakítása, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének megalapozása. A tantárgy Magyarország és Európa természeti és társadalmi-gazdasági jellemzıinek bemutatásával hozzájárul a nemzeti és az európai identitástudat kialakulásához. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzıinek megismertetésével emellett biztosítja a szociális és állampolgári kompetenciák késıbbi fejlesztésének megalapozását.

3 FÖLDRAJZ 386 CÉLOK ÉS FELADATOK A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a szőkebb és a tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzıivel, a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódásukat szolgálja. Elısegíti, hogy megismerjék a világban elfoglalt helyünket, nemzeti értékeinket, kedvezı és kedvezıtlen földrajzi és környezeti adottságainkat. Kialakítja, majd fokozatosan fejleszti a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodását. Ez megköveteli, hogy a tanítás során a jelenségek, folyamatok vizsgálatát kövesse általánosítás és az összefüggések felfedeztetése, valamint ezek átfogó rendszerként való értelmezése. Ennek érdekében minden jelenséget és folyamatot változásaiban, kölcsönhatásaiban, fejlıdésében kell bemutatni, megláttatva azok lehetséges következményeit is. A földrajz tantárgy a ma emberét, társadalmát és környezetét állítja a középpontba, tananyagát oknyomozó és problémákra koncentráló módon dolgozza fel. Tananyaga komplex és több szempontból is szemléletformáló, hiszen a földrajzi-környezeti jelenségeket, folyamatokat részben a természettudományok, részben a társadalomtudományok, illetve az egyéb környezettudományok szempontjai szerint vizsgálja. Kialakítja a tanulókban a mindennapi életben szükséges térbeli és idıbeli tájékozódási képességeket. Ezért tanítása során az ismeretnyújtó módszerek mellett elıtérbe kell kerülniük az ismeretszerzı módszereknek. A tantárgy oktatásának célja, hogy ráébressze a tanulókat a földrajzi ismeretek fontos szerepére napjaink környezeti jelenségeinek, folyamatainak megértésében, megalapozza bennük közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában való aktív részvétel készségét. Tudatosítsa a tanulókban, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége során jelentısen átalakította a környezetét, amellyel már saját életfeltételeit is veszélyezteti. Ezzel és a környezet értékeinek megismertetésével segítse elı a környezettudatos életmód kialakulását. Láttassa meg a tanulókkal a környezet és a társadalom idıben és térben változó kapcsolatait, összefüggéseit. Tudatosítsa, hogy a jövıben az emberiségnek sokféle kihívással kell szembenéznie, amelyek alapvetıen földrajzi problémákból indulnak ki. A földrajz tantárgy feladata, hogy az ismeretek átadásával és a világban való eligazodáshoz szükséges képességek kialakításával felkészítse a tanulókat ezen problémák kezelésére.

4 FÖLDRAJZ 387 A tantárgy a hazai és az európai természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésén keresztül járuljon hozzá a hazához való kötıdés, a reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakulásához. Segítse elı a különbözı társadalmi csoportok, nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti érdeklıdés és tisztelet kialakulását. Az alapfokú földrajzoktatás megfogalmazott célkitőzéseinek, fejlesztési feladatainak megfelelı tartalmak és képességek elsajátítása a Nemzeti alaptanterv bevezetésével az 5. évfolyamon kezdıdik. Az 5-6. évfolyamon folyó természettudományos oktatás azonban továbbra is megırzi alapozó szerepét és feladatát, ezért itt nem a szaktudományos ismeretek elkülönítésén van a hangsúly, hanem a természettudományi kapcsolatok érzékeltetésén. Így a földrajzoktatás tartalmi és képességfejlesztési alapozása a többi természettudományos tantárggyal együtt a természetismeret-oktatás keretei között is megvalósulhat, amely szervesen épül az alsó tagozat környezetismeret-oktatására. A földrajzoktatás tartalma, ismeretrendszere azonban megkívánja, hogy az alapozó oktatási szakaszban ne csak az elemi természettudományi ismeretek és képességek elsajátítása történjen meg, hanem a társadalmigazdasági földrajz oktatását segítı alapvetı társadalmi-gazdasági ismeretek és az ezek feldolgozásához szükséges képességeké is. Az 5-6. évfolyamra épülı földrajzoktatás a 7-8. évfolyamon az életkori sajátosságoknak megfelelı korszerő regionális földrajzi ismeretek átadásával, a földrajzi szemlélet-és gondolkodás valamint a sajátos vizsgálati módszerek alkalmazásával magasabb szinten fejleszti tovább, mélyíti el és differenciálja a tanulók alapozó szakaszban megszerzett tudását és képességeit. Az általános iskolai földrajzoktatás a tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, felkészíti ıket a középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános iskolából kilépı diákok eligazodjanak a világ társadalmi-gazdasági és környezeti folyamataiban, képesek legyenek késıbbi, felnıtt életükben felelıs döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakorlása során.

5 FÖLDRAJZ 388 FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tananyag feldolgozása során el kell érni, hogy a tanulók ismerjék fel a földi képzıdményeket, az alapvetı természeti és társadalmi jelenségeket, folyamatokat és összefüggéseket. Vegyék észre a természetföldrajzi és a regionális társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságát és idıbeli fejlıdését. Értelmezzék, hogy a természeti környezet hogyan befolyásolja az egyes országok társadalmi-gazdasági életét, és ismerjék fel a természeti környezet változásainak társadalmi hatásait. A tanulók ismerjék fel a kontinensek, a tipikus tájak, az országok regionális sajátosságait, a közöttük lévı hasonlóságokat és különbségeket, kapcsolataik rendszerét. Ismerjék meg a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait. Értsék meg, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejlıdésére. Ismerjék meg példákon keresztül, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai hogyan határozzák meg gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. Tudják, hogy az emberek különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú. Annak érdekében, hogy kialakuljon a tanulókban a hazai tájhoz, a természeti és a társadalmi értékeinkhez való kötıdés, ismerjék meg természeti és társadalmi értékeinket, valamint a természeti tényezık hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében. A tantárgynak azt is el kell érnie, hogy a tanulók összefüggéseikben ismerjék a környezetet veszélyeztetı folyamatokat, azok forrásait, megelızésük és megszőntetésük lehetséges módjait is. Értsék meg, hogy a környezet károsodása nem ismer országhatárokat, a károk megakadályozása érdekében nemzetközi összefogásra, együttmőködésre van szükség. A földrajztanítás során el kell érni, hogy a tanulók az alapozó képzés befejezésekor legyenek képesek önállóan a szemléleti, tanári irányítással az okfejtı térképolvasásra különbözı tartalmú és méretarányú földrajzi térképeken.

6 FÖLDRAJZ 389 Ismerjék a földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek méreteirıl, a számszerően kifejezhetı adatok nagyságrendjérıl. Alakuljon ki a megfelelı földrajzi-környezeti információhordozók kiválasztására és azok tartalmának felhasználására való képesség, igazodjanak el ezek győjteményeiben (pl. könyvtári és múzeumi anyagokban) is tanári segítséggel. Legyenek képesek az életkori sajátosságuknak megfelelı digitális kompetenciák alkalmazására a földrajzi tartalmú információk megszerzésében és feldolgozásában. Legyen képesek földrajzi ismereteik és képességeik szintjének reális értékelésére. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy késıbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi-környezeti ismereteiket és képességeiket. Legyenek birtokában a földrajzi ismeretek elsajátítást segítı hatékony tanulási módszereknek. Váljanak alkalmassá a nemzeti, az európai és az egyetemes természeti és kulturális értékek befogadására, legyenek képesek életkoruknak megfelelı szinten felismerni az azokban rejlı esztétikai értéket. A tanulók legyenek képesek pontos megfigyelésekre, tudjanak vizsgálódni a föld- és környezettudományok megfelelı szempontjai szerint kezdetben tanári irányítással, majd egyre önállóbban. Legyenek képesek együttmőködésre a földrajzi-környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Megfigyeléseiket, ismereteiket helyesen, kifejezıen tudják elmondani, írásban és rajzban rögzíteni, tudják egyszerő térképeken ábrázolni. Használják a szakkifejezéseket életkori sajátosságaiknak megfelelıen. Tudják elemezni és értékelni tapasztalataikat, megfigyeléseik és vizsgálataik alapján alkossanak véleményt. Legyenek képesek a környezetben történı események, helyzetek bemutatása mellett azok reális értékelésére és indoklására.

7 FÖLDRAJZ 390 AZ ÉRTÉKELÉS Fİ SZEMPONTJAI - Ismeri-e a tanuló a legfontosabb tényeket, jelenségeket, folyamatokat? - Felismeri-e és tudja-e példákkal bizonyítani az oksági összefüggéseket? - Tudja-e rugalmasan használni, alkalmazni ismereteit a különbözı földrajzi rendszerekben, csoportosításokban? - Hogyan tájékozódik a térképen a szemléleti és a logikai térképolvasás szintjén? - Rendelkezik-e megfelelı jártassággal a megfelelı információhordozók kiválasztásában és alkalmazásában? - Részévé vált-e személyiségének a környezettudatos magatartás? AZ ÉRTÉKELÉS FORMÁI Szóbeli: egy rövidebb téma szóbeli kifejtése; kérdésekre adott válaszok; szóbeli feladat kiegészítése; fogalommagyarázat; topográfiai felelet; megnevezés azonosítás; ábra-, kép-, tematikus térkép elemzése; összehasonlítás, kiselıadás, forrásmunkák elemzése Írásbeli: vázlat, feleletterv készítése; házi dolgozat, esszé készítése; folyamatábra rajzolás; tesztek, munkalapok kitöltése, iskolai házivizsga, alapmőveltségi vizsga Gyakorlati jellegő: kızetek felismerése, térképi mérések, applikáció kontúrtérképen, térképvázlat készítése, elemzése, tematikus térképek elemzése, idıjárási megfigyelések, számítások: középhımérséklet, közepes hıingás, idıszámítások: helyi idı, zónaidı; győjtımunka modellezés; riportok, leírások készítése, sajtófigyelı, Internet-figyelı, a TV, a rádió mősorainak figyelése, esettanulmányok. Adatok, leírások győjtése.

8 FÖLDRAJZ ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Belépı tevékenységformák Megismertetni hazánk Európában elfoglalt helyét, szerepét, természeti adottságait, gazdasági életét, az itt élık életmódját és kultúráját. Megismertetni nemzeti értékeinket oly módon, hogy tanulóink megtanulják tisztelni és becsülni azokat. Erısíteni nemzettudatukat. Megismertetni a hazánkkal szomszédos országok népeit. Megismertetni környezetünk valós állapotát, a védelemre szoruló természeti és kulturális értékeinket. Kialakítani tanulóinkban az életkoruknak megfelelı szinten a környezetet védı magatartást. Kifejleszteni tanulóinkban a térbeli és idıbeli tájékozódási képességet. Legyenek képes nagy tájaink leíró jellemzésére. Ismerjék szőkebb lakókörnyezetük illetve Budapest természeti és társadalmi jellemzıit. Információk leolvasása hazánk közigazgatási és közlekedési térképérıl. Földrajzi tartalmak leolvasása különbözı társadalmi-gazdasági információkat ábrázoló tematikus térképekrıl. Egyszerő kontúrtérképes feladatok megoldása tanári irányítással. Győjtımunka nyomtatott információhordozókból hazánk gazdasági- és település-földrajzi sajátosságairól, az életmód és a fogyasztási szokások átalakulásáról. Információk győjtése különbözı jellegő információforrásokból a közlekedés és az idegenforgalom hazai sajátosságaival kapcsolatosan. Győjtı munka tanári irányítással digitális információhordozókból adott témákhoz kapcsolódóan. Tények, szöveges információk ábrázolása különbözı módon (pl. térképvázlaton, rajzon, diagramon, terepasztali modellen, tablón). Szemelvények és példák győjtése a szőkebb és tágabb természeti környezetet veszélyeztetı társadalmi-gazdasági folyamatokról, a környezeti problémák megelızésérıl és megoldásáról. Egyszerő idıszalag készítése, természeti és társadalmi-gazdasági események elhelyezése az idıszalagon. Tájékozódás a településtípusokat és a gazdálkodás jellegzetességeit bemutató térképvázlatokon, fényképeken tanári irányítással.

9 FÖLDRAJZ 392 Társadalmi-gazdasági jellemzıket bemutató alapvetı adatok, adatsorok és különbözı típusú diagramok összehasonlító elemzése. Alapvetı földrajzi tartalmú számítási feladatok megoldása. Példák győjtése különbözı idıtartamú és periodikus természeti illetve társadalmi-gazdasági eseményekre, folyamatokra. A különbözı településtípusok megadott szempontok szerinti bemutatása. Az egyes közlekedési ágak jellemzése megadott szempontok alapján. Példák győjtése az egyes gazdasági ágak szerepérıl a mindennapi életben. Terméklisták összeállítása az egyes gazdasági ágak jellemzı termékeibıl. Egyszerő győjtemény, tabló összeállítása tanári irányítással (pl. településtípusokat, gazdasági tevékenységeket, nyersanyagokat és a belılük elıállított késztermékeket ábrázoló képekbıl, termékekbıl, terményekbıl). Útiterv összeállítása menetrendek segítségével. Rövid, irányított tanulói kiselıadás, pl. egy kiválasztott településrıl/típusról, az ott élık jellemzı tevékenységérıl, szokásairól; üdülési szokásainkról, kedvelt hazai idegenforgalmi központokról. A család, mint a legkisebb gazdasági egység mőködésének bemutatása helyzetgyakorlatokban, illetve egyszerő modellen. A lakókörnyezetében végzett irányított egyéni vagy csoportban végzett megfigyelés: pl. közlekedési sajátosságok, vásárlási lehetıségek, intézmények mőködése stb. A megfigyelés eredménynek rögzítése. Történet, mese írása és elmondása, pl. utazásról, vásárlási szokásainkról, a falusi illetve a városi életmódról, környezetszennyezı tevékenységrıl és annak következményeirıl.

10 FÖLDRAJZ 393 TÉMAKÖRÖK Gazdaság -gazdálkodás TARTALMAK A gazdaság legfontosabb ágazatainak - mezıgazdaság, ipar, szolgáltatás - szerepe, jelentısége mindennapi életünkben. A hazai gazdaságban leggyakrabban használt nyersanyagok (ásványok, kızetek, nyersanyagok és energiahordozók). A háztartásban használt energiahordozók és nyersanyagok. Energia- és nyersanyag-takarékosság. A technikai fejlıdés szerepe a termelés átalakulásában. A magyar gazdaság legismertebb termékei. Közlekedési hálózat, a közlekedés szerepe a mindennapi életben. Utazás - idegenforgalom. Vásárlási, fogyasztási szokásaink, a család gazdálkodása - bevétel, kiadás. A társadalmi-gazdasági tevékenység környezet átalakító hatása a lakóhely szőkebb és tágabb környezetében valamint hazánkban. A településtípusok sajátosságai A tanya, a falu és a város jellemzıi, eltérı szerepük a munkamegosztásban. Az életmód és a jellemzı gazdasági tevékenység változásainak bemutatása. A technikai fejlıdés szerepe az életmód átalakulásában. Hazánk közigazgatási térképe. A földrajzi folyamatok, jelenségek idıbelisége Tájékozódás a földtörténeti idıben. A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események idınagyságrendi és idıtartambeli különbségeinek érzékeltetése. A környezetben lezajló folyamatok idırendisége, periodikussága. A rövidebb távú természeti, társadalmi és környezeti folyamatok bemutatása hazai példák alapján.

11 FÖLDRAJZ 394 A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló legyen képes egyszerő társadalmi-gazdasági jelenségek megfigyelésére a tapasztalatok szóbeli megfogalmazására, feljegyzésére és irányított értékelésére. Tudjon biztonsággal tájékozódni a térképen. Olvasson le egyszerő információkat különbözı térképekrıl. Legyen képes tanári irányítással tájékozódni a különféle földrajzi-környezeti tartalmú információs anyagokban és ezek győjteményeiben. Tudjon alapvetı földrajzi tartalmú adatokat, információkat értelmezni, összehasonlítani és azokból következtetéseket levonni. Legyen képes földrajzi tartalmú adatok, információk ábrázolására. Ismerje fel és nevezze meg térképen a közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Ismerje fel a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi, társadalmi-gazdasági események idınagyságrendi és idıtartambeli különbségeit. Tudja bemutatni példák alapján a legfontosabb gazdasági ágazatok, illetve tevékenységek szerepét, jellemzıit. Ismerje fel az egyes településtípusok sajátos vonásait. Ismerje fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások következményeit, bizonyítsa példákkal az egyéni felelısség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében.

12 FÖLDRAJZ 395 A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEINEK MEGVALÓSÍTÁSA 6. ÉVFOLYAM Évi 18 óra Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendı képességek Tájékozódás térképen, földgömbön 5 - a tájékozódási képesség fejlesztése a térképen - tájékozódás a szabadban térkép és tájoló segítségével - képek, ábrák elemzése A Föld éghajlata 5 - ok-okozati összefüggések felismerésének képessége - a szöveg értelmezı- képesség fejlesztése - könyvtárhasználati ismeretek elmélyítése - az ellenırzés, önellenırzés fejlesztése Magyarország nagy tájainak jellegzetességei 8 - térbeli és idıbeli tájékozódási képesség fejlesztése - együttmőködés a társakkal való közös feladatmegoldásokban - a mérési képesség fejlesztése - problémamegoldó gondolkodás képességének fejlesztése - vázlatkészítés

13 FÖLDRAJZ ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1,5 óra Belépı tevékenységformák A különbözı tartalmú földrajzi térképeken közölt információk felhasználása a kontinensek, illetve az egyes országok természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági megismeréséhez. Kontúrtérképes feladatok irányított megoldása. Győjtımunka könyvekbıl, elektronikus információforrásokból a nagy földrajzi felfedezésekrıl és ezeknek a társadalmi-gazdasági fejlıdésre gyakorolt hatásairól. Információk győjtése különbözı jellegő információhordozókból az egyes népek életérıl, szokásairól, kultúrájáról és hagyományairól. Szemelvények és példák győjtése a természeti környezetet veszélyeztetı folyamatokról, a környezeti problémák megelızésérıl és megoldásáról, természeti és civilizációs katasztrófákról. A kontinensek felszínét, éghajlatát, növényzetét, talaját és gazdaságának jellemzıit bemutató képek, ábrák elemzése, az elemek közötti összefüggések bemutatása. Tájékozódás légifotókon és mőholdfelvételeken tanári irányítással. Adatok, adatsorok és különbözı típusú diagramok összehasonlító elemzése. Egyszerő számítási feladatok megoldása. Tipikus tájak modellezése homokasztalon. A tipikus tájak különbözı, megadott szempontok szerinti önálló bemutatása Tipikus tájak, országok, régiók bemutatása csoportmunkában tanári irányítással. Példák keresése a természeti és a társadalmi tényezık kölcsönhatásaira kontinensek, kontinensrészek, országcsoportok jellemzıi alapján. Terméklisták összeállítása az egyes országok jellemzı termékeirıl. A témákhoz kapcsolódó tablók készítése. Irányított tanulói kiselıadás az egyes országok természeti és kulturális értékeirıl, népeinek szokásairól, életmódjáról. Tanulói beszámoló a magyar utazók, földrajzi felfedezık szerepérıl a Föld és népeinek megismerésében. Szituációs játék, helyzetgyakorlat egyes népcsoportokra jellemzı élethelyzetek bemutatására. Projekt feladat: egy-egy országra jellemzı társadalmi-kulturális sajátosságok (zene, ételek, ruhák stb.) bemutatása tabló, kiállítás, közös elıadás stb. formájában.

14 FÖLDRAJZ 397 TÉMAKÖRÖK Az Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza TARTALMAK Afrika A kontinens általános természet- és társadalomföldrajzi képe, eltérı társadalmi-gazdasági fejlettségő térségei, szerepük a világ gazdaságában. A sivatagok és az oázisok, mint tipikus tájak, az éhségövezet. Trópusi-Afrika természeti képe, társadalmigazdasági problémái. Ausztrália és Óceánia Ausztrália és Óceánia természeti képe, társadalmi-gazdasági jellemzıi. Amerika Amerika fı részeinek eltérı természet- és társadalomföldrajzi képe. Az ültetvény, a farmvidék, a technológiai park és az agglomerációs zóna, mint tipikus táj. Amerika jellegzetes országainak hasonló és eltérı természet- és társadalomföldrajzi adottságai: Dél-Amerikában Brazília; Közép-Amerikában Mexikó; Észak- Amerikában az Amerika Egyesült Államok. Ázsia Ázsia általános természet- és társadalomföldrajzi képe. Eltérı adottságok és sajátos társadalmi-gazdasági fejlıdési utak a kontinensen. A tajga, a monszunvidékek, a magashegység és az öntözéses gazdálkodás területei mint tipikus tájak. A földrész jellemzı országai és térségei: Japán, Kína, India, Délkelet- Ázsia, Délnyugat-Ázsia. Szerepük a világgazdasági életében. Európa országainak természet- és társadalomföldrajza Európa általános természet- és társadalomföldrajzi képe. Az Európai Unió országainak általános társadalmi és gazdasági jellemzıi. Észak-Európa országainak közös és egyedi földrajzi vonásai,

15 FÖLDRAJZ 398 kapcsolatuk a természeti környezettel. Nyugat-Európa országainak hasonló és eltérı földrajzi vonásai. Átalakuló ipari körzetek, új iparágak megjelenése. Kiemelten: Franciaország, Egyesült Királyság. Dél-Európa országainak általános és egyedi földrajzi vonásai. A tipikus mediterrán táj, a kikötı- és az üdülıövezet. A Balkán térség természetföldrajzi adottságai és társadalmi-gazdasági képe. Kiemelten: Olaszország, Spanyolország, Horvátország, Szerbia és Montenegró. Kelet-Európa jellegzetes természet- és társadalomföldrajzi vonásainak bemutatása. Kiemelten: Oroszország és Ukrajna.

16 FÖLDRAJZ 399 A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÚJ TOPOGRÁFIAI FOGALMAK Afrika Atlanti-óceán, Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Indiai-óceán, Kongó, Niger, Nílus, Szuezicsatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger; Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Dél-afrikaimagasföld, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró-csoport, Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Szudán; Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Nigéria; Kairó. Ausztrália és Óceánia Csendes-óceán, Murray; Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy- Vízválasztó-hegység, Nyugat-ausztráliai-ısföld, Új-Guinea; Ausztrália, Új-Zéland; Canberra, Melbourne, Sydney. Sarkvidékek Antarktika, Déli-sarkvidék, Északi-sarkvidék Amerika Alaszka, Amazonas, Colorado, Jeges-tenger, Kanadai-ısföld, Karib (Antilla)-tenger, Mississippi, Mexikói-öböl, Nagy-tavak, Panama-csatorna, Paraná, Szt. Lırinc-folyó; Észak- Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika; Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache, Brazil-felföld, Floridai-félsziget, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kanadai-ısföld, Kordillerák, Labrador-félsziget, Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Paraná-alföld, Préri, Sziklás-hegység; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Venezuela; Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Los Angeles, Mexikóváros, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Washington. Ázsia Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Indus, Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Léna, Ob, Perzsa (Arab)-öböl, Sárga-folyó, Tigris; Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, Közép (Belsı)-Ázsia; Arabfélsziget, Csomolungma, Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fuji, Góbi, Himalája,

17 FÖLDRAJZ 400 Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Japánszigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Középszibériai-fennsík, Mezopotámia, Nyugat-szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tajvan, Tibet, Tiensan; Dél-Korea, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kína, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország; Ankara, Bagdad, Bombay, Calcutta, Hongkong, Isztambul, Kanton, Novoszibirszk, Osaka, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi. Európa Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Pó, Rajna, Rhıne, Szajna, Temze, Urál folyó, Volga; Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Balti-ısföld, Britszigetek, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Donyec-medence, Etna, Finn-tóvidék, Franciaközéphegység, Grönland, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Londoni-medence, Lotaringia, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine, Pireneusi (Ibériai)- félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Urál, Vezúv; Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-Európa, Nyugat- Európa; Albánia, Anglia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Moldávia, Moldova, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szerbia és Montenegro, Ukrajna; Kárpátalja; Amszterdam, Athén, Barcelona, Belgrád, Birmingham, Brüsszel, Chişinắu, Dublin, Genova, Glasgow, Göteborg, Hága, Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, Milánó, Minszk, Moszkva, Munkács, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Oslo, Párizs, Podgorica, Reykjavík, Rijeka, Róma, Rotterdam, Skopje, Stockholm, Strasbourg, Szabadka, Szarajevó, Szentpétervár, Szófia, Tirana, Torino, Újvidék, Ungvár, Velence, Volgográd, Zágráb.

18 FÖLDRAJZ 401 A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és társadalmigazdasági jellemzıit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, tanári irányítás alapján alapvetı összefüggések felismerésére. Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, legfontosabb országaikat. Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvetı összefüggéseit. Legyen képes különbözı térképi információk felhasználására a témákhoz kapcsolódóan. Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. Legyen képes nyomtatott és elektronikus forrásokból a témákhoz kapcsolódó információk győjtésére, rendszerezésére és értelmezésére tanári irányítással. Legyen képes ábrákról, képekrıl, diagramokról információk leolvasására, illetve azok értelmezésére. Tudja az egyes témákhoz kapcsolódó ismereteit röviden összefoglalni szóban, illetve írásban.

19 FÖLDRAJZ ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Belépı tevékenységek A különbözı tartalmú földrajzi térképeken közölt információk felhasználása a kontinensek, illetve az egyes országok természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági megismeréséhez. Kontúrtérképes feladatok irányított megoldása. Az idıjárási jelenségek felismerése idıjárási térképek alapján. Az éghajlat jellemzıinek felismerése diagramokon, és következtetések levonása az adatokból. Folyamatábrák használata a földtörténeti események, a felszínfejlıdés és következményeik feltárásához. A gazdasági élet ágazatainak, ágainak szerepe és változási tendenciáinak bemutatása statisztikai adatok feldolgozásával, forráselemzéssel, esetmegbeszéléssel. A Kárpát-medence népeinek és hagyományainak, a tájak eltérı földrajzi jellemzıinek bemutatása szemelvények alapján. Információk győjtése egyéni és csoportmunkában társadalmi-gazdasági jelenségekrıl, folyamatokról statisztikák, tömegkommunikációs források, internet felhasználásával. Tanulói beszámoló önállóan győjtött információk alapján hazánk szerepérıl az Európai Unió társadalmi-gazdasági, kulturális életben. Sajtó-, tv- és internet figyelı az Európai Unióval, illetve hazánkkal kapcsolatos környezeti és társadalmi-gazdasági aktualitások győjtése és ismertetése. Tanulói kiselıadás a különbözı tájak népszokásairól, hagyományairól önálló, illetve csoportban végzett kutatómunka alapján. Terméklisták összeállítása Magyarország legfontosabb termékeibıl és kiviteli cikkeibıl. Tabló, illetve riport készítése hazánk védett természeti és kulturális értékeivel, idegenforgalmi vonzerejével kapcsolatban. Szituációs játék, helyzetgyakorlat egyes országokban, illetve tájakon élık népcsoportokra jellemzı élethelyzetek bemutatására. Szituációs játék a lakókörnyezetet veszélyeztetı környezeti, illetve természeti katasztrófa (árvíz, vihar, szennyezés) esetén való helyes viselkedés, illetve magatartás bemutatására. Projekt feladat: egy-egy hazai tájra jellemzı társadalmi-kulturális sajátosságok (népzene, ételek, szokások, népviselet stb.) bemutatása tabló, kiállítás, közös elıadás stb. formájában.

20 FÖLDRAJZ 403 TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajza Közép-Európa általános földrajzi képe. A Közép-európai-sík- és rögvidék természeti adottságai és gazdasági feltételei. A középhegységek és a feltöltött alföldek, mint tipikus tájak. Németország szerepe az európai gazdaságban. Csehország és Lengyelország földrajzi sajátosságai. Közép-Európa magashegyvidékei: az Alpok és a Kárpátok. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és a kárpáti országok: Szlovákia, Románia földrajzi jellemzése. A Kárpát-medence természet-és társadalom földrajza A Kárpát-medence földtani szerkezete és természetföldrajzi képe. A magyarság a Kárpát-medencében. A társadalmi-gazdasági élet változásai és mai földrajzi vonásai. Hazánk földrajzi fekvése, helyzete a Kárpát-medencében és Európában. Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetıségek Magyarország tájain Magyarország felszíne, domborzata. Természeti adottságaink és természeti erıforrásaink. Hazánk népességföldrajzi jellemzıi, népesedési folyamatai. A magyar nép tájtörténeti tagolódása, etnikai csoportok, nemzetiségek. A földrajzi környezet hatása a gazdálkodásra, a településekre és az életmódra. A gazdaság telepítı tényezıi, általános vonásai, területi különbségei, szerkezeti átalakulása. Településtípusok, településhálózat és infrastruktúra Magyarországon. A hazai tájtípusok (alföldi, dombsági és középhegyvidéki tájak)

FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam 1 Évi óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra A földrajz tantárgy kerettanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai földrajz kerettanterv szemlélete és

Részletesebben

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb

Részletesebben

II. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak

II. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak Az osztályozóvizsga követelményei földrajz tantárgyból 9. és 10. évfolyamon 9. évfolyam I. Általános természetföldrajz Térképi ismeretek, térképi ábrázolás A Nap és a Naprendszer jellemzői, mozgástípusok

Részletesebben

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 A vizsga anyaga az iskolánkban használt, a MOZAIK Kiadó Földrajz tankönyvcsaládjára épül. A feltüntetett oldalszámok ezen tankönyvek oldalszámait jelzik az évfolyam megjelölése

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Földrajz A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Földrajz 7-8. osztály 2 ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület

Részletesebben

Földrajz 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Földrajz 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a földrajz tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola

Részletesebben

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 7. évfolyam Heti óraszám:2 Éves óraszám:72 Tematikai egység/ Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A szilárd Föld anyagai és folyamatai Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes

Részletesebben

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.11, 4. melléklet 4.2.11 és 5. melléklet 5.2.15 Földrajz 7.évfolyam számára 1,5 8.évfolyam számára 2 órás változat!

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam Földrajz EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb

Részletesebben

Földrajz Négy évfolyamos gimnázium

Földrajz Négy évfolyamos gimnázium Földrajz Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 2 2 1 Éves óraszám 72 72 31 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62 2014 FÖLDRAJZ Helyi

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 12-13. ÉVFOLYAM Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat veszik

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos mőveltség fontosságára,

Részletesebben

Földrajz 9. évfolyam

Földrajz 9. évfolyam Földrajz 9. évfolyam Pótvizsga tételsor 2013/2014. tanév 1. A Naprendszer bolygói, a Nap jellemzői 2. A Föld alakja, mozgásai és azok következményei. Helyi idő, zónaidő 3. A Hold mozgásai, fényváltozásai,

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Dunakeszi, 2014. január 5. Készítette: Kapornai Lilla szaktanár F O G A L O M T Á R Tengerszoros: keskeny vízi összeköttetés két szomszédos tenger, vagy óceán között.

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

FÖLDRAJZ. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

FÖLDRAJZ. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2012 FÖLDRAJZ Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2014. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben