FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY"

Átírás

1 FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE 1

2 AZ ÉVES ÓRAKERET FELOSZTÁSA: Témakör I. Kozmikus környezetünk A térkép Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Összes óra II. Kőzetburok III. Vízburok IV. Légkör V. A természetföldrajzi övezetesség VI. A természeti környezet és a társadalom közötti öszszefüggés V. Év végi ismétlés 2 2 Jelmagyarázat és szemléltető anyag : atlasz : diakép : falitérkép Cst.: csillagtérkép Ég.: éggömb F.: földgömb F.i.: indukciós földgömb Hg.: holdgömb CD.: CD-ROM T.: tellúrium K.: kőzetek, ásványok Szf.: szerkezeti földgömb : tankönyv ábrái, képei Tt.: tematikus térkép Fk.: falikép Videofilm sorozatok Televideo: T.v. Discovery Channel: D.Ch. National Geographic: N.G. Az élő bolygó Az amatőr természetbúvár A napsugár nyomában Az egyetlen Föld A megsebzett bolygó 74 2

3 I. A FÖLD ÉS KOZMIKUS KÖRNYEZETE - A TÉRKÉP Célok A tanulók tájékozódásának kiterjesztése a Földre mint égitestre és kozmikus környezetére. Képzetek kialakítása: a világegyetemről, a galaxisokról, a csillagok keletkezéséről, fejlődéséről; a Naprendszer égitestjeiről, mozgásaik törvényszerűségeiről; a Földről, mint égitestről. Az érdeklődés felkeltése az űrkutatás eseményei, eredményei iránt. A tanulók képességeinek fejlesztése: a térben, időben, folyamatokban való tájékozódással, az összefüggések felismerésével, az információhordozók használtatásával, az ismeretek gyakorlati alkalmaztatásával. Feladatok A világegyetem szerkezetének, anyagi felépítésének megismertetése. A Naprendszer égitestjei közötti hasonlóságok, különbségek bemutatása. Az égitestek mozgásában érvényesülő törvényszerűségek megláttatása. A Föld elhelyezése a Naprendszerben. A Föld mozgásai és az időszámítás közötti kapcsolat felismertetése. Az űrkutatás és a távérzékelés szerepének bemutatása a Naprendszer és a Föld megismerésében. Rendszerezni és kiegészíteni a földi tájékozódáshoz szükséges térképi alapismereteket. Biztosítani a tanulók számára az önálló ismeretszerzéshez és a vizsgálódásokhoz, az információkhoz való hozzájutást. Lehetőséget teremteni az ismeretek gyakorlati alkalmazására. (Időszámítások, tájékozódás csillagtérképeken, éggömbön, modelleken, a csillagos égen, űrfelvételeken stb.) Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 5. osztály: Tájékozódás a térképen, térképismeret. (Méretarány, jelrendszer. Irány és távolság meghatározása, mérés.) 6. osztály: A Föld alakja, mozgásai, a mozgások időtartama, a napszakok, évszakok váltakozása, az éghajlati övezetek kialakulása. Tájékozódás a földgömbön a földrajzi fokhálózattal. Földrajz 7. osztály: Különböző tartalmú földrajzi térképeken közölt információk felhasználása az Európán kívüli kontinensek és Északnyugat-, Dél-, Kelet-Európa természet- és társadalomföldrajzi vonásainak megismerése kapcsán. 8. osztály: Térképismeretek alkalmazása Közép-Európa és Magyarország földrajzánál. Fizika 7. osztály: Termikus-, mágneses-, gravitációs kölcsönhatás. A mozgás viszonylagossága. A sebesség, az út és az idő kiszámítása. A tehetetlenség. A tömeg fogalma és mérése. Erőfajták: gravitációs erő, a súly. Galilei, Newton munkássága. 8. osztály: A fény és tulajdonságai. A fény egyenes vonalú terjedése, a fény sebessége, az árnyék jelensége. 9. osztály: A körmozgás. Gravitációs erő, nehézségi erő, súly. A tömegközéppont fogalma. A Naprendszer. A bolygók mozgásai. Kepler törvényei. Mesterséges égitestek. 3

4 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 1.T Az égbolt felfedezése (olvasmány) Általános: babilóniaiak, kínaiak, egyiptomiak, maják, görögök, geocentrikus világkép, heliocentrikus világkép, színképelemzés, rádiócsillagászat, radarcsillagászat. Egyedi: Arisztarkhosz, Ptolemaiosz, Kopernikusz, Giordano Bruno, Galilei, Kepler, Tycho Brahe, Newton. Bolygók mozgása Naptól való távolságuk. Bolygómozgások törvényszerűségei tömegvonzás. Színképelemzés csillagok tulajdonságainak vizsgálata. Kép- és ábraelemzés. Szövegértelmezés: lényegkiemelések, összehasonlítások. Kislexikon használata. Önálló ismeretszerzés. Páros munka: ókori csillagászati ismeretek (SDT) Gyűjtőmunka: csillagászok (Kopernikusz, Kepler, Newton) felfedezései (SDT) Tankönyvi szöveg. CD: Csodálatos Univerzum Cyberstone Entertainment. tanulói laptop: SDT A Nap Általános: csillag, bolygó, kisbolygó, mellékbolygó (hold), üstökös, meteor, bolygóközi anyag, plazma, termonukleális folyamat, mag, kisugárzási övezet, áramlási zóna, napfolt, protuberancia, napkitörés, napkorona, napszél, naptevékenység, sarki fény. Termonukleális folyamat fény- és hősugárzás. Napszél sarki fény. Naptevékenység időjárás. Kép- és ábraelemzés. Magyarázó rajz készítése: a Nap felépítéséről. Páros munka: Naprendszer felépítése, Nap fizikai tulajdonságai Ég. A Naprendszer. A Földtípusú bolygók Jupitertípusú bolygó, üstökösök, meteorok Általános: Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), üvegházhatás, geoid, tengely körüli forgás, Nap körüli keringés, földkéreg, földköpeny, földmag, mágneses tér, légkör, vízburok. Egyedi: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. Általános: Jupiter-típusú bolygók (óriásbolygók), gyűrűrendszer, kisbolygók, holdak, üstökösök, üstökösmag, az üstökös feje, csóva, meteor, meteorit, bolygóközi anyag. Egyedi: Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. Bolygók keringési sebessége Naptól való távolsága. Föld forgásának eltérítő ereje paszszátszelek iránya ciklonok és anticiklonok. Napszél üstökös csóvája. Kép- és ábraelemzés. Szövegértelmezés. Tellúrium használata. Diaképek elemzése. Tájékozódás a Naprendszert ábrázoló térképen. Kép- és ábraelemzés. Szövegértelmezés: öszszehasonlításuk. Rajzos ábrázolás: üstökös. Szakértői mozaik: bolygótípusok jellemzői, kisbolygók, holdak, üstökösök, meteorok Ég. : A Naprendszer. CD-ROM: Utazás a Naprendszerben. Fk.: Naprendszerünk. Magyarázó rajzok. 2.T A Föld forgása és a napi időszámítás Általános: Tengely körüli forgás, meridián, helyi idő, zónaidő, időzóna, dátumválasztó vonal. Egyedi: Greenwich. A Föld forgása napi időszámítás. Modellezés. Időszámítási feladatok. Rajzos ábrázolás: a Föld forgása. T. Időzóna térkép. F. 4

5 Óra 3.T Tananyag A Föld keringése a Nap körül A Hold Csillagok, csillagrendszerek Mesterséges égitestek, űrkutatás, távérzékelés Tájékozódás a földgömbön és a térképen Mit tanultunk a Földről és kozmikus környezetéről? Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés Általános: ellipszis alakú pálya, napközel, naptávol, gravitációs kölcsönhatás, szökőév, ekliptika, keringés síkja, földtengely, csillagászati tavasz, nyár, ősz, tél, tavaszi és őszi napéjegyenlőség, téli és nyári napforduló, éghajlati övezetek. Egyedi: Gergely-naptár, Sarkcsillag. Általános: mellékbolygó, holdfázisok: első negyed, utolsó negyed, holdtölte, újhold, napfogyatkozás, holdfogyatkozás, apály, dagály, tengerjárás, dagálysúrlódás. Egyedi: Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Hold. Általános: csillag, fényév, változócsillag, pulzárok, nóvák, szupernóvák, csillagköri anyagfelhő, vörös óriás, fehér törpe, neutroncsillag, fekete lyuk, kettőscsillag, csillaghalmaz, gázköd, galaxis, extragalaxis. Egyedi: Tejútrendszer (Galaxis), Metagalaxis. Általános: műhold, távérzékelés, mesterséges bolygó, űrszonda, űrhajó, űrállomás, űrrepülőgép, űrtávcső. Egyedi: Gagarin, N. Armstrong, E. Aldrin. Általános: területtartó, szögtartó térkép, szintvonalak, rétegszínezés, topográfiai térkép, tematikus térkép, földrajzi fokhálózat. A Föld Nap körüli keringésének időtartama az év hossza. A földtengely ferdesége napsugarak hajlásszöge. A felmelegedés és a besugárzás időtartama. Éghajlati övezetek évszakok. Légkör hiánya fekete égbolt erős felmelegedés, erős lehűlés. Forgás, keringés időtartamának megegyezése mindig ugyanazt az oldalát látjuk. Megvilágítás holdfázisok. Napés holdfogyatkozás a három égitest helyzete. Csillagok fényereje tömegük, méretük, hőmérsékletük, távolságuk. A csillagok keletkezése, pusztulása. Mesterséges égitestek világűrkutatás. Területtartó térkép hossz- és szögtorzulások. Szögtartó térkép hossz- és területtorzulások. A Föld és kozmikus környezetének megismerése eszközök fejlődése. A Föld helyzetének megfigyelése a tellúrium segítségével. Feladatmegoldások. Önálló vázlatrajz készítése: a Föld Nap körüli keringéséről. Szövegértelmezés. Kép- és ábraelemzés. Folyamatos megfigyelések az égbolton: holdfázisok. Önálló vázlatrajz készítése. Megfigyelések rajzos ábrázolása. Szövegértelmezés. Képelemzés. Önálló kiselőadás, gyűjtőmunka alapja. Műholdfelvételek elemzése tanári irányítással. Gyűjtőmunka: mesterséges égitestek Térképfajták megfigyelése. Kép- és ábraelemzés. Tematikus térképek használata. Helymeghatározás önálló munkával. Összegzés. Rendszerezés. Összefüggések feltárása. Kiegészítések. T. Tr. : Az északi, ill. a déli félteke csillagtérképe. T. : A Hold térképe. Hg. F. Fk.: Nap- és holdfogyatkozás. Napfogyatkozás. CD-ROM: A kozmosz. Utazás a csillagok között. Műholdfelvételek. CD: NASA az űrkutatás története (Cyberstone). Fg. Fk.: Tájékozódás a földgömbön. T. Ég. Fordított szakértői mozaik Gyakorlás Feladatmegoldások. Térképészeti és csillagászati számítások Az eddig használt eszközökből válogatva. 5

6 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés A csillagászati ismeretek ellenőrzése Tudásszintmérés. Az ismeretek alkalmazása. Ellenőrzőlapok. II. A GEOSZFÉRÁK (KŐZETBUROK, VÍZBUROK, LÉGKÖR) Célok A tanulók környezettudatos gondolkodásának fejlesztése érdekében: tudatosítani, hogy a Föld egységes rendszer, itt él az ember, s közben alakítja, átalakítja környezetét; megismertetni a természetföldrajzi környezetben lejátszódó folyamatokat, összefüggéseket, időbeli és térbeli változásokat; megláttatni az ember társadalmi-gazdasági tevékenységének természetre gyakorolt hatásait; az ésszerű korlátozás, a tudatos környezeti magatartás, az erőforrások ésszerű felhasználásának szükségességét. Feladatok A geoszférák felépítésének, természetföldrajzi jelenségeinek, folyamatainak bemutatása, értelmezése. Az egyes folyamatok felismertetése az időbeli változások és következményeik nyomon követésével. A regionális földrajzi ismeretek alkalmaztatása, szintetizálásuk. Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 5. osztály: időjárás elemei felismerésük, megfigyelésük, mérésük, egyszerű számítások végzése, tematikus térképek vizsgálata. 6. osztály: kontinensek, óceánok megnevezése, éghajlatot alakító tényezők, Európa éghajlatai. Földrajz 7. osztály: a földtörténet eseményei, a kontinensek és tájaik kialakulása, topográfiai ismeretek, egyedi földrajzi fogalmak. 8. osztály: Közép-Európa, a Kárpát-medence és Magyarország természetföldrajzi adottságai. Fizika: hőtágulás, fajhő, halmazállapotok, halmazállapot-változások: olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, olvadáspont, forráspont, mágneses és gravitációs kölcsönhatások, elektromos mező, a fény és tulajdonságai, fényviszszaverődés. Kémia: az anyagok változásai; a levegő összetétele, levegőszennyezés forrásai, anyagai; energiahordozók, megújuló és nem megújuló energiaforrások; víz a környezetben, nemesfémek, nemesgázok, hidrogén, oxigén, ózon, szén, szén-dioxid, szén-monoxid, kén-dioxid, a mindennapi életben előforduló vegyületek. Biológia: földrajzi környezet, életfeltételek, az élőlények előfordulása. 6

7 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 3.T A Föld belső szerkezete, a földi szférák kialakulása Általános: nehézségi erő, gravitációs anomália, földmágnesség, mágneses elhajlás, rengéshullámok, gömbhéjak, földkéreg, szárazföldi kéreg, óceáni kéreg, szilikátok, bazalt, gránit, földköpeny, földmag, kőzetburok, kőzetlemezek, asztenoszféra, vízburok, levegőburok, bioszféra, geotermikus gradiens. Nehézségi erő anyagok sűrűsége. Földmágnesség a földrajzi É D irány eltér a mágneses É D iránytól; földrengéshullámok terjedése, iránya, visszaverődése a határfelületekről (eltérő halmazállapot, nyomás, sűrűség). Ábralemezés, összehasonlítás, következtetés; megfigyelés értékelés. A geoszférák szerkezeti felépítésének, jelenségeinek, folyamatainak bemutatása ábrák, modellek segítségével. páros munka: Föld belsejének megismerése Szf. Tt.: A Föld geológiája. Miből áll a kőzetburok? Általános: litoszféra, óceánközepi hátság, hasadékvölgy, magmaáramlás, mélytengeri árok, vulkáni szigetívek, vulkáni tevékenység, lemezhatárok, lemeztektonika, hőkiegyenlítő (konvekciós) áramlás. Egyedi: Nazca-lemez, Dél- Amerikai lemez, Andok, Japán-szigetek, Japán-árok, Afrikai-, Eurázsiai-, Indiaikőzetlemez, Tethys, Szent András-törésvonal. A kőzetlemezek mozgatói. A konvekciós áramlások; óceáni lemezek ütközése szigetívek kialakulása, óceáni és szárazföldi lemezek hegységképződés. Kőzetlemeztípusok öszszehasonlítása, kőzetlemezmozgások sebessége ütközés következményei ábraelemzés. Szf. Tr. 4.T A lemezmozgások következményei I., II. Hegységképződés, földrengés, vulkánosság Általános: gyűrődés, redő, teknő, boltozat, vetődés, törésvonal, lépcsős vetődés, sasbérc, árkos vetődés, tektonikus medence, katlansüllyedék, hipocentrum, epicentrum, szeizmométer, szeizmogram, magmás tevékenység, pluton, lakkolit, telér, láva, lávatakaró, hasadékvulkán, csatornás vulkanizmus, robbanásos vulkán, lávaömléses vulkán, kaldera, utóvulkáni tevékenység, fumarola, gejzír, hévízforrás, iszapfortyogó, mofetta, szénsavas forrás. Egyedi: Krakatau, Mt. Pelée, Mauna Loa, Mauna Kea, Etna, Vezúv, Stromboli, Fuji, Mt. St. Helens, Popocatepetl, Teleki-vulkán, Yellowstone Nemzeti Park, Izland, Új- Zéland, Azori-szigetek. Nagy nyomás, magas hőmérséklet gyűrődés (fiatal hegységekre jellemző). Szilárd kőzetanyag, nagy nyomás vetődés (röghegységekre jellemző). Kőzetlemez határok vulkanizmus, földrengés gyakorisága. Ok-okozati összefüggések megállapítása; ábrafelismerés, - elemzés; összehasonlítás értékelés. Kőzetlemezmozgások magyarázása videofilmrészlet alapján. Leírások gyűjtése a természeti katasztrófákról. Tr. Videó: D. Ch. Földrengés. Tűzhányók. Ásványok, kőzetek keletkezése Általános: kőzet, ásvány, érc, magmás-, mélységi magmás-, kiömlési kőzet, gránit, andezit, bazalt, riolit, törmelékes kőzet, tufa, üledékes-, törmelékes kőzet, homok, kavics, lösz, A magma megszilárdulásának helye és az ásványos alkotók mérete összefügg. Az üledékes kőzetek fizikai és kémiai fo- Fogalommagyarázatok, csoportosítás, kőzetfelismerés, szövegértelmezés. fordított szakértői mo- : A Föld ásványkincsei. K. CD-ROM: Az ásványok világa. 7

8 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 8 5.T. lyamatok termékei. Nagy nyomás és magas hőmérséklet a kőzetek átalakulása. Az ércek, energiahordozók kőzetképződéshez kapcsolódó folyamatok Miről ismerhetők fel a kőzetek? A földtörténet eseményei I., II. Felszínfejlődés a belső és külső erők kölcsönhatásában Szárazföldek felszínformái sófélék, gipsz, mészkő, átalakult kőzet, márvány, kristályos palák, nehézfém, nikkel, platina, króm, vasérc, érctelér, ónérc, uránérc, forró vizes oldatok, színes- és nemesfémércek, cink-, ólom-, réz-, arany-, ezüst-érc, bauxit, kőszén, kőolaj, földgáz, szénhidrogén. Egyedi: Velencei-hg., Mátra, Badacsony, Zempléni-hg., Mecsek, Bükk, Soproni-hg. Gránit, bazalt, andezit, andezittufa, bazalttufa, riolit, mészkő, homokkő, lösz, agyag, homok, kősó, bauxit, feketekőszén, barnakőszén, márvány, csillámpala. Általános: Ősmaradványok, lenyomatok, vezérkövületek, viszonylagos és abszolút kormeghatározás, radiometria, ős- és előidő, őslégkör, ősóceán, ősmasszívum, óidő, ózonburok, középidő, újidő, harmadidőszak, negyedidőszak, szárazföldi híd, feltöltött síkság, jégkorszak, eljegesedés, aprózódás, lösz, jelenkor, paleomágneses módszer. Egyedi: Finn-ősföld, Pangea, Panthalassza, Tethys, Kaledóniai-, Variszkuszihegységrendszer, Eurázsia, Gondvana, Atlanti-óceán, Pacifikus-, Eurázsiaihegységrendszer. Általános: belső erő, külső erő, tömegmozgás, folyók szakaszjellege, erózió, aprózódás, mállás, gleccser, szélmarás, szélkifúvás, bucka, dűne, barkán, garmada, karsztjelenség, karr, víznyelő, dolina, polje, barlang, cseppkő. Egyedi: Szt. György-hegy, Grand Canyon. Általános: ősmasszívum, fedett, fedetlen ősmasszívum, röghegység, gyűrthegység, hegységrendszer, síkság, tökéletes, tökéletlen síkság, mélyföld, alföld, fennsík. Egyedi: Balti-, Kanadai-, Angara-, Kínai-, Dekkán-, Arab-, Brazíliai-, Guyanai-, Afrikai-, Ausztráliai-, Antarktiszi-ősföld, Kaledoniai-, Variszkuszi-hegységrendszer, Ardennek, Németközéphegység, Lengyel-középhegység, Szlovák-érchegység, Rodope, Atlasz, Pireneusok, Alpok, Appenninek, Kárpátok, Dinári-hg., Balkán-hg., Kaukázus, Pamír, Himalája, Keletkezés és szerkezet közti összefüggés. Kőzetek rétegződése és az ősmaradványok. Paleomágneses módszer kormeghatározás. Korok események kőzetek élővilág fejlődése. Belső erők földfelszín kiemelkedéseit hozzák létre. A külső erők a felszín formálói kiemelkedések lepusztítói, mélyedések feltöltői. A földtörténeti idők, képződményeik, formakincseik, gazdasági értékeik. zaik: kőzetek keletkezés szerinti csoportosítása, jellemzői Kőzetvizsgálatok. A földtörténeti korok, események, képződmények rendszerező öszszegzése. Ábraelemzés, ábrafelismerés. Földtörténeti időoszlop, táblázat készítése, a földtörténeti események időbeli ábrázolása szakértői mozaik: földtörténeti korok eseményei szakértői mozaik: belső és külső erők Összehasonlításuk. Földünk felszíni formakincse, kialakulásuk ideje, módja, gazdasági jelentőségük. Topográfia gyakorlása. Feladatok kontúrtérképpel. Kőzetek, tálca, kézi nagyító, milliméterpapír, hígított sav. K. Videó: D. Ch.: Ősvilág 2. Tr. : A Föld felszíne.

9 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés Kordillerák, Andok, Pó-síkság, Mississippi-alföld, Ny-szibériai-alföld, Kínai-alföld, Kaszpi-mélyföld, Középszibériai-fennsík, Brazilfelföld. 6.T Mit tanultunk a kőzetburokr ól? (Öszszefoglalás) Összegzés, rendszerezés, válogatás, gyakorlás. Fordított szakértői mozaik füllentős játék Az eddig használt eszközök. Számonkérés feladatlap A vízburok 6.T A vízburok kialakulása, óceánok, tengerek A tengervíz mozgásai A világtengerek jelentősége Általános: a víz körforgása, óceán, tenger, kontinentális talapzat, self, kontinentális lejtő, mélytenger, mélytengeri árok, óceánközepi hátság, mélytengeri tábla, peremtenger, beltenger, jéghegy, hipszografikus görbe. Egyedi: Csendes-, Atlanti-, Indiai-óceán, Bering-tenger, Watt-tenger, Dél-Kínai-tenger, Földközi-, Fekete-, Vörös-, Balti-tenger. Általános: hullámzás, hullámhegy, hullámvölgy, hullámmorajlás, turzás, lagúna, épülő lapospart, hullámtörés, pusztuló magaspart, abrázió, tengerrengés, tengerjárás, szökőár, vakár, tölcsértorkolat, deltatorkolat, vihardagály, dagályerőmű, tengeráramlás. Egyedi: Bretagne, Szajna, Temze, Kongó, Duna, Volga, Nílus, Mississippi, New Orleans, Rhône-folyó, Marseille, Benguela-, Humbold-, Kuro-shio, Oja-shio-áramlás. Napsugárzás, gravitáció a víz körforgása, halmazállapotváltozása. A sókoncentráció függ a párolgás mértékétől, a csapadék mennyiségétől. A tengerek módosítják a közeli szárazföldek éghajlatát. Hullámmozgás és a szelek kapcsolata; hullámok és parttípusok alakulása; A nagy földi szélrendszerek és tengeráramlások kialakulása, útja; A tengerjárás és a Hold vonzóereje közti összefüggés. Sótartalom sólepárlás. Kontinentális talapzat szénhidrogének előfordulása; élelemforrás; üledékes ásványkincsek, energia. Fogalommeghatározás, ábraelemzés, összehasonlítás, ábraértelmezés. Páros munka: tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai, hőmérséklete Ábraelemzés topográfia. Fordított szakértői mozaik: tengervíz mozgásai Munka a tanulói atlaszszal tengeráramlások. Tudjanak önállóan magyarázatot adni a világtengerek hasznosítására, példákkal alátámasztva! dupla páros munka: tengerek gazdasági értékei : A Föld és az óceánfenék domborzata. Videó: N. Ch: Gyilkos szökőár. Videó: A nélkülözhetetlen tenger (Megsebzett bolygó). 9

10 7.T A felszín alatti vizek Felszíni vizek a szárazföldeken Édesvizek a fagy fogságában Fogalommeghatározás fogalommagyarázat. Összefüggések megláttatása. Gazdálkodás a vizekkel a vizek védelme Általános: talajnedvesség, talajvíz, vízzáró réteg, víztartó réteg, belvíz, rétegvíz, résvíz, artézi víz, hidrosztatikai nyomás, geotermikus gradiens, termálvíz, ásványvíz, gyógyvíz, karsztvíz, karsztosodás, karsztjelenség, karsztforrás. Általános: folyóvizek, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízállás, vízhozam, vízjárás, kis-, közepes-, magasvíz, árvíz, egyenletes, ingadozó vízjárás, időszakos vízfolyások, kanyon, szoros, szurdok, bevágódó, oldalozó, feltöltő jelleg, állóvíz, süllyedékes-, kráter-, morotva-, morénató, elgátolt-, dolina-, poljetó, szélkifúvásos-, mesterséges tó, tengermaradvány, tengerszem, meteoritbecsapódással keletkezett tó, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció. Egyedi: Kongó, Temze, Amazonas, Duna, Dnyeper, Colorado, Columbia, Nílus, Tisza, Pó, Rhône, Gangesz, Brahmaputra, Volga, Mississippi, Bajkál-tó, Balaton, Holt-tenger, K- Afrikai-árokrendszer, Szt. Anna-tó, Felső-, Huron-, Michigan-, Erie-, Ontario-tó, Ladoga-tó, Garda-tó, Genfi-tó, Boden-tó, Poprádi-tó, Morskie Oko, Gyilkos-tó, Arlói-tó, Sóstó, Fehér-tó, Szelidi-tó, Aral-tó, Kaszpi-tenger, Issel-tó, Csád-tó, Hévízi-tó, Lop-Nor-tó. Általános: jégtakaró, jéghegy, vándorkő, moréna, ősfolyamvölgy, olvadékvíz síkság, hóhatár, lavina, gleccser, firn, fjord, tengerszem, talajjég, vásott szikla, örökfagy. Egyedi: Antarktisz, Grönland, Alaszka. Általános: vízgazdálkodás, folyószabályozás, árvízvédelmi gát, folyókanyarulatok levágása, morotva, vízerőmű, víztározó, ivóvíz, ipari víz. Egyedi: Volta erőmű Ghana, Kariba erőmű Zimbabwe, Zambia, Itaipu Paraná-folyó, Brazília, Bratszk, Jenyiszej, Irkutszk, Angara, Volga, Jangce, Mississippi, Colorado, Rajna Majna Dunacsatorna, Asszuáni-gát, Nasszer-tó. A talajvízszint magassága függ a környezeti tényezőktől. Rétegvíz hőmérséklete helyi geotermikus gradiens kapcsolata. Vízhálózat sűrűsége a testület természeti adottságaitól függ, a vízjárás a csapadék időbeli eloszlásától, az éghajlat jellemzőitől. A folyók szakaszjellege és munkavégzése közti kapcsolat. Eutrofizáció folyamata. A belföldi jégtakaró felszínformálása, bizonyítékai. A hóhatár magassága és a terület földrajzi szélessége. A folyószabályozás árvízveszély csökkenése, szikesedés. Nagyesésű, bővízű folyók energiatermelés, víztározás. Felszíni és felszín alatti vizek felhasználási lehetőségeik. Ábraelemzés, értékelés, következtetések levonása. felszín alatti vizek: szerkezeti rajz készítése Korábbi ismeretekkel összekapcsolás. Fogalmak meghatározása, ábraértelmezés, csoportosítás, rendszerezés. Példákkal alátámasztani korábbi ismeretek alapján. Topográfia gyakorlása. Adatgyűjtések. A legfontosabb vízrajzi jellemzők számítása. Vízállás-jelentések értelmezése. Páros munka: Arktisz, Grönland és Antarktisz Lássák be a tanulók a vizek fontosságát, tisztaságának védelmét, jelentőségüket a mindennapi életben! Topográfia. D. D. Tr. Összefoglalás, számonkérés összefoglalás: kecskeméti vásár feladatlap 10

11 8.T A levegőburok anyaga, szerkezete Általános: állandó-, változó-, erősen változó gázok, ózon, alsó, középső, felső légkör, troposzféra, sztratoszféra, termoszféra, ionoszféra, exoszféra, magnetoszféra, pauzák, sarki fény, van Allen-övek, ibolyántúli sugárzás. A légköri gázok összetételének változása emberi tevékenység a káros hatások elleni védekezés. Az egyes légköri rétegek s szerepük a földi életben. Csoportosítás, rendszerezés, összefüggések feltárása. Ábraelemzés, értelmezés páros munka: légkör összetétele Időjárás, éghajlat Általános: időjárás, éghajlat, napállandó, besugárzás, diffúz sugárzás, szétszóródás, visszaverődés, elnyelődés, hajlásszög, fényvisszaverő képesség (albedo), napi középhőmérséklet, napi hőingás, havi középhőmérséklet, havi hőingás, évi középhőmérséklet, évi közepes hőingás, abszolút hőingás, izoterma, hőmennyiség, hőösszeg, üvegházhatás, hőmérsékleti anomália, hőháztartás. Napsugárzás napsugarak hajlásszögei a földfelszín fényvisszaverő képessége domborzat összefüggései. A növényvilág alakulása, összetétele hőigényeik. Fogalommagyarázat, ábraelemzés. Időjárási adatok értelmezése; középhőmérséklet, hőingás számítása. Hőmérsékleti adatok grafikus ábrázolása. Légköri jelenségek felismerése műholdfelvételeken. Tt. Légnyomás, szél, időjárási frontok, ciklonok, anticiklonok Általános: légnyomás, barométer, izobár, szél, hidegfront, melegfront, okklúziós vagy záródott front, nyugatias szelek, ciklon, anticiklon, trópusi ciklon, hurrikán, tornádó, Coriolis-erő. A levegő hőmérsékleti különbségei légnyomásváltozások. Időjárási frontok kialakulása. A nyugatias szelek szállította ciklonok, anticiklonok eltérő mozgásirányuk. Ábrafelismerés, elemzés, összehasonlítás, kiegészítés. Tájékozódás űrfelvételen. Magyarázó rajz készítése: ciklonról, anticiklonról, időjárási frontokról. Fk.: A hideg- és a melegfron t. A nagy földi légkörzés Általános: futóáramlások, ciklonok, anticiklonok, passzátszél, nyugatias szél, sarki szelek, hőmérsékleti egyenlítő, izoterma. Az eltérő felmelegedésű és légnyomású területek közti légcsere általános légkörzés. A hőmérsékleti egyenlítő évszakonkénti eltolódása. Ábraelemzés, magyarázat. Az eltérítő (Coriolis-) erő bizonyítása. Fk.: A szélrendszerek. 9.T Időszakosan változó szelek, helyi szelek Víz a légkörben a csapadé kképződés A légkör jelentősége, védelme A talaj: a földrajzi burok öszszetett rendszere Általános: monszun, passzát, tengeri-parti szél, hegy-völgyi szél, főn, nemere, bora, sirokkó, számum, misztrál, Alpok, Bakony, Szahara. Általános: abszolút páratartalom, harmatpont, relatív páratartalom, felhőelem, felhő, fátyolfelhő, rétegfelhő, gomolyfelhő, esőfelhő, köd, harmat, dér, zúzmara, izohiéta, hó, hópehely, jégeső, ónos eső, havas eső, aszály, villámlás, mennydörgés, délibáb, szivárvány. Általános: globális felmelegedés, üvegházhatás, ózonréteg elvékonyodása, savas esők, radioaktív szennyeződés, fosszilis energiahordozók. Egyedi: Csernobil. Általános: talajképző kőzet, talajerózió, kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség, kilúgozás, talajszelvény, zonális-azonális talaj, váztalaj, öntéstalaj, homoktalaj, talajvíz. A felszín anyaga felmelegedése légnyomásviszonyok szélirányok. A passzátszél és a trópusi monszun kapcsolata. A levegő hőmérséklete vízgőz befogadó képessége. Túltelített levegő felhőés csapadékképződés; Felhőtípusok és kialakulásuk. Csapadék mennyisége, időbeli eloszlása éghajlati jellemző. A légköri gázok összetétele, változása az emberi tevékenység következményei a káros hatások elleni védekezés fontossága! A talaj kialakulása, minősége, szerkezete a kőzetburok, légkör, vízburok, bioszféra kölcsönhatásainak eredménye. A jó talaj jellemzői. Fogalommagyarázat, ábraelemzés, okokozati összefüggés meglátása. Fogalommagyarázat, csapadéktérkép elemzés, összefüggések meglátása. páros munka: hulló és talajmenti csapadék kialakulása Kiselőadás tények, adatok alapján: globális felmelegedés, savas eső, ózonlyuk Kapcsolatok, összefüggések megláttatása, talajszelvények elemzése, értékelése. Fk.: A monszunszelek. Tt. Zonális ta- tundratalajok, podzol, barna erdőta- Földrajzi övezet, öv ég- Összefüggések értel- 11

12 lajok laj, fekete mezőségi talaj, gesztenyebarna talaj, laterit-talaj, vörösés sárgaföld, terra rossa, sárgásvörös laterit, rozsdavörös talaj, láptalaj, réti talaj, rendzinatalaj, talajerózió, sáncolás, talajvédő növénytermesztés, erdősáv. hajlat természetes növénytakaró talajkialakulás, talajtípus. Talajlepusztulás okai talajlepusztulás elleni védekezés. mezése, talajtérképelemzés, fogalommagyarázat. Kiselőadás: a talaj főbb károsodási folyamatairól. Tt. Talajminták. 10. T Mit tanultunk a levegőburokról, a talajról? (Összefoglalás) Mit tanultunk a vízburokról, levegőburokról, a talajról? (Ellenőrzés) Összegzés, rendszerezés. Fordított szakértői mozaik Tudásszintmérés. Az eddig használt eszközök. 12

13 III. A TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG Célok A tanulók szemléletének formálása a földrajzi környezet térbeli és időbeli változásainak vizsgálatával, összefüggéseinek sokoldalú bemutatásával. Megértetni a tanulókkal a csillagászati földrajzban tanultak alkalmazásával az éghajlati övezetesség kialakulásának okait és ennek következményeit a vízrajzi jellemzőkre, az élővilágra, a talajra, a felszínformáló folyamatokra: a földrajzi övezetesség egész rendszerére. Segíteni a tanulókat abban, hogy a természeti folyamatokat összefüggéseikben, a földrajzi övezetesség keretében tudják értelmezni, általánosítani. Bemutatni konkrét példákkal az egyes övezetek, övek, területek jellegzetes környezeti problémáit, azok megoldási lehetőségeit. Értsék meg a tanulók a természeti feltételek és a gazdálkodás jellemzői közötti kapcsolatokat a földrajzi övezetekben, övekben és területeken. Alkalmaztatni a tanulókkal korábban megszerzett regionális földrajzi ismereteiket. Feladatok Az éghajlat és a természetföldrajzi övezetesség rendszerének és jellemzőinek megismertetése. Az övezetek, övek, területek sajátos vonásainak bemutatása. A kontinensekről, tájakról tanultak alkalmazása az övezetesség rendszerében. A vízszintes és a függőleges természetföldrajzi övezetesség összefüggéseinek megláttatása. Kiemelni az övezetesség területi megjelenésének példáit a kontinenseken és egyes tájakon. Bemutatni a gazdálkodás jellemzőit az egyes övekben és területeken és megvizsgálni a gazdálkodás környezeti következményeit. Rendszerezni és kiegészíteni a témakörhöz kapcsolódó térképi-topográfiai követelményeket, biztosítani az önálló ismeretszerzés gyakorlásához, az információ-forrásokhoz való hozzájutást, az ismeretek változatos alkalmazását a tanulók számára. Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 5. osztály: Az időjárás és az éghajlat elemei: felmelegedés és lehűlés, napsugárzás, hőmérséklet, légnyomás, szél, csapadék, időjárás és éghajlat. Hogyan lesz a kőzetből talaj? A földfelszín gyakori kőzetei. Felszínformák a külső és a belső erők párharcában. 6. osztály: A földrajzi fokhálózat. A napszakok és az évszakok váltakozása. Éghajlati övezetek kialakulása, éghajlat-alakító tényezők. Európa éghajlatai. Földrajz 7. osztály: A földrajzi övezetesség elemeinek megismerése a kontinenseken. Tipikus tájak: sivatagok, oázisok, ültetvények, farmvidékek, a tajga, a monszunvidék, a magashegység, az öntözéses gazdálkodás területei. 8. osztály: A földrajzi környezet hatása a gazdálkodásra Magyarország példáján. Fizika7. osztály: A légnyomás és változása. Néhány hőtani folyamat környezetkárosító hatása (pl. égés). Természeti jelenségeknél lejátszódó hőtani folyamatok. Biológia 7. osztály: Élőhely, életközösség. A forró, a mérsékelt és a hideg övezet élővilága. A hegyvidékek élővilága. Kémia 7. osztály: Fizikai és kémiai változások, ezek összefüggései. Környezetvédelmi fogalmak. Történelem és állampolgári ismeretek 5. osztály: Az ókori Kelet világa. 9. osztály: Az élelemtermelés alakulása. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). 13

14 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 11. T Az éghajlati és a földrajzi övezetesség A forró (trópusi) övezet. Az egyenlítői öv A forró övezet II III. Átmeneti és térítői öv, monszunvidékek Általános: hajlásszög, nevezetes szélességi körök, szoláris és valós éghajlati övezet, forró, mérsékelt és hideg övezet, éghajlatmódosító tényezők, övezetesség (zonalitás), szélrendszer, tengeráramlás, tengelyferdeség, földalak, albedó, pozitív és negatív anomália, övezet, öv, vidék, terület, vízszintes földrajzi övezetesség. Általános: passzátszél rendszer, felszálló és leszálló ág, egyenlítő öv, trópusi őserdő és szintjei, jellegzetes fajai, trópusi vörösföld (laterit), mállás, talajerózió, talajcsuszamlás, kilúgozódás, kapás, földművelés, ültetvényes gazdálkodás. Általános: átmeneti öv, száraz és nedves évszak, ingadozó vízjárás, erdős, cserjés, füves szavanna, galériaerdő, vörösés sárgaföld, fekete szavannatalaj, aprózódás, mállás, ugaroló talajváltó gazdálkodás, túllegeltetés, sivatagosodás, zonális sivatag, időszakos folyó, lefolyástalan terület, jövevényfolyó, sivatagi váztalaj, bucka, barkán, tanúhegy, kő-, homok-, agyag- és kavicssivatag, szárazságtűrő növényzet, oázis, szikesedés, nomád állattenyésztés, trópusi monszunvidék, hurrikán, tájfun, orkán, monszunerdő, laterittalaj, teraszos művelés. Egyedi: Száhel-övezet, Líbiaisivatag, Kalahári, Namíbsivatag, Atacama-sivatag, Csád-tó. Gömb alak eltérő felmelegedés övezetek. Eltérő fajhő, domborzat, szélrendszer, tengeráramlás módosított vagy valós éghajlati övezetek. Éghajlat természetes növénytakaró és állatvilág talajtípus vízrajzi jellemzők felszínformálás mezőgazdaság népességeltartó képesség földrajzi övezetesség. Felmelegedés szélrendszer csapadékmennyiség és időbeli eloszlása. Sok csapadék bővizű folyók trópusi őserdő trópusi vörösföld mállás. Sok csapadék kilúgozódás gyenge termőképességű talaj. Erdőirtás talajerózió, erdőégetés üvegházhatás. Felszálló és leszálló ág váltakozása száraz és nedves évszak. Csapadékmennyiség változása száraz és nedves évszak. Csapadékmennyiség változása szavannatípusok. Száraz évszak humuszképződés termékeny talaj. Évszakosan váltakozó felszínformáló folyamatok. Kedvező talaj- és éghajlati adottságok sűrűn lakott területek. Túllegeltetés elsivatagosodás. Öntözés párologtatás szikesedés. Egyenlőtlen csapadékeloszlás erőteljesen ingadozó vízjárás, árvizek. Gazdálkodás környezeti következményei. Tematikus térképek összehasonlító elemzése. A természetföldrajzi övezetességet bemutató tankönyvi táblázat önálló értelmezése alkalmazása a teljes fejezet tanulása során: lényegkiemelés, összefüggések. Tematikus térképek logikai elemzése. Klímadiagram magyarázata. Kép- és ábraelemzés. Cikk híranyag gyűjtése az öv ökológiai problémáiról kiselőadás. Műholdfelvétel, videofilm elemzése, magyarázata. Életkép-szemelvény gyűjtése. Keresztmetszet készítése és értelmezése. Klímadiagram összehasonlító elemzése. Tematikus térképek logikai elemzése. Kép- és ábraelemzés. Adatok gyűjtése a fő terményekről. Az övezet öveinek, vidékeinek elhelyezése kontúrtérképen. Tájelemzés. Irodalom egyéb forrásmunkák gyűjtése és feldolgozása. Tablókészítés a fő terményekből. 12. A mérsé- Általános: nyugatias szél, cik- Passzát leszálló ága Összehasonlító szövegelem- Tk.á., táblázat. Tr. Tt. : A Föld mezőgazdasága. Tt. Tankönyvi kieg. szöveg. Videó: éltető erdőségek (Az egyetlen Föld) : A Föld természetes növénytakarója. Tr. Videó: A terjeszkedő Szahara (Az egyetlen Föld) a szél munkája (Televideó).

15 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés T T. : A Föld természetes növénytakarója. Tr. Talajgyűjtemény kelt övezet I. A meleg és a hideg mérsékelt öv A mérsékelt övezet II. A valódi mérsékelt öv A hideg övezet A hegyvidékek övezetessége lon, meleg mérsékelt (szubtrópusi) öv, hideg mérsékelt (szubarktikus) öv, mediterrán terület, mediterrán terület, keménylombú erdő, macchia,fahéjszínű talaj, terra rossa, monszun terület, babérlombú erdő, vörös- és sárgaföld, tajga, podzol, láp, mocsár, talajfolyás. Általános: valódi mérsékelt öv, óceáni, mérsékelten szárazföldi, szárazföldi és szélsőségesen szárazföldi terület, lombhullató erdő, tőzegmohalap, fenyér, barna erdőtalaj, erdős puszta, füves puszta, sztyep, pampa, préri, feketeföld (csernozjom), gesztenyebarna mezőségi talaj, időszakos vízfolyás, sós tó, váztalaj, aprózódás, kontinentális sivatag. Egyedi: Takla-Makán. Általános: anticiklon, sarki szél, éjféli Nap, sarkköri és sarkvidéki öv, tundra, tundratalaj, fagyott altalaj, fagy okozta aprózódás, talajfolyás. Általános: függőleges földrajzi övezetesség, főn, hegyvölgyi szél, hóhatár, erdőhatár, gleccser, hidegtűrő növényzet. és a nyugati szél váltakozása évszakok jellemzői erőteljes vízszintingadozás. Évszakosan váltakozó felszínformáló folyamatok. Mediterrán terület öntözés jellegzetes termények. Természeti adottságok, kultúrtörténeti emlékek idegenforgalom. Monszun terület jellegzetes termények nagy népsűrűség. Hideg mérsékelt öv évszakok nagy évi hőingás ingadozó vízjárás. Fenyőerdő podzol; Lápok, mocsarak kialakulása. Természeti adottságok alacsony népsűrűség. Az óceáni és a kontinentális hatás érvényesülése az öv egyes területein. Az éghajlat természetes növénytakaró talajtípus. Éghajlat növénytermesztés, állattenyésztés jellemző növények, állatok. Napsugarak hajlásszöge, megvilágítás ideje évszakok száma és jellemzői. Mocsárvidékek kialakulása okai. Éghajlat élővilág talaj felszínformáló folyamatok. Kedvezőtlen adottságok szűkös megélhetés, gyér lakosság. Tengerszint feletti magasság növekedése az éghajlati elemek, a levegő fizikai jellemzőinek változása. Fagy okozta aprózódás, a jég munkája felszínformálás. Függőleges övezetek termesztett növények. zés. Klímadiagram olvasása. Tematikus térképek elemzése. Hőmérsékletre, hőingásra vonatkozó számítási feladatok megoldása. Képek, diagramok rendszerező csoportosítása, munkatérképen való elhelyezése. Klímadiagram összehasonlító elemzése, tájakkal való azonosítása. Tematikus térképek elemzése. Keresztmetszet készítése és értelmezése. Övezet öv terület elhelyezése kontúrtérképen. Az övezet ökológiai problémáinak bemutatása gyűjtőmunka alapján. Tematikus térkép és klímadiagram elemzése. Aktuális hírek, cikkek feldolgozása az övezethez kapcsolódóan. Kislexikon használata. Keresztmetszeti ábrák összehasonlító elemzése. Diagram készítése. Hőmérséklet-változással kapcsolatos számítások végzése. : A Föld természetes növénytakarója. Tr. Tt. Videó: A törékeny bolygó (Az egyetlen Föld). Videofilm. Televideó. Fk. Videofilm: Lavina Hóvihar (Discovery). 15

16 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés Mit tanultunk a természetföld rajzi övezetességről? Természeti adottságok megélhetési lehetőségek. Hogyan élhetnék és hol élnék szívesen? (A megélhetési lehetőségek bemutatása az egyes területeken) csoportmunkában. Összegező rendszerezés az övezetesség kategóriái szerint. Hasonlóságok különbségek kiemelése. Önálló tanulói eszközválasztás és használat az övezetesség jellemzőinek bemutatásához. fordított szakértői mozaik: mit tanultunk az övezetekről? A fejezetben alkalmazott eszközökből válogatva. A természetföldrajzi övezetességről tanultak ellenőrzése. Ismeretek és tevékenységek alkalmazása. Szaktanár által összeállított feladatlap. 16

17 IV. A TERMÉSZETI ÉS A TÁRSADALMI KÖRNYEZET KAPCSO- LATRENDSZERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI Célok A tanulók szemléletének alakítása az általános természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok összefüggéseinek vizsgálatával. Annak megértetése a tanulókkal, hogy a társadalom életének a természet által nyújtott feltételei nagy mértékben eltérnek Földünkön, ezért az erőforrások hasznosítása, az ember és a környezet kapcsolata is különböző. A népesség, a településtípusok területi elhelyezkedésének, a népesedési folyamat, a népességmozgások okainak feltárása a földrajzi övezetességgel való összefüggésben. A tanulók érdeklődésének felkeltése különféle népességi, nemzetiségi és társadalmi csoportok értékei, életformája iránt a társadalmi és gazdasági élet összefüggései kapcsán. Annak bizonyítása, hogy a Föld egységes rendszer, amelyen a természet és a társadalom törvényszerűségei egyaránt érvényesülnek. Feladatok A természeti és a társadalmi környezet összetevőinek és kölcsönhatásainak bemutatása konkrét példákon keresztül. A világnépesség növekedésének történeti nyomon követése, a népesedési folyamat fő problémáinak megláttatása a Föld különböző térségeiben. A népsűrűséget, a népességmozgások alakulását, a települések földrajzi elhelyezkedését befolyásoló tényezők megvilágítása. A településípusok sajátos vonásainak bemutatása, fejlődésük és környezeti következményeinek megértetése. Alkalmaztatni a tanulókkal a témakörhöz kapcsolódó topográfiai követelményeket, biztosítani számukra a minél sokrétűbb földrajzi információforrásokhoz való hozzájutást és azok feldolgozását. Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 6. osztály: A hazai tájak élete, társadalmi jellemzői. Települések. Földrajz 7. osztály: A kontinensek társadalomföldrajzi jellemzői. Eltérő adottságok és sajátos társadalmi-gazdasági fejlődési utak. Az országok kapcsolata a természeti környezettel, hasonló és eltérő társadalmi képük. 8. osztály: A társadalmi-gazdasági élet más földrajzi vonásai a Kárpát-medencében. Magyarország társadalmigazdasági fejlődésének társadalmi alapjai. A magyar nép tájtörténeti tagolódása, etnikai csoportok, nemzetiségek. A földrajzi környezet hatása a gazdálkodásra, a társadalom berendezkedésére, a településekre, az életmódra. Településtípusok, településhálózat és infrastruktúra. Történelem és állampolgári ismeretek 5. osztály: Az ókori Kelet világa. Az ókori görögök életéből. Az ókori Róma évszázadai. A kereszténység születése. Mindennapi élet, életmódtörténete. 6. osztály: Képek a középkori Európa életéből. Felfedezők és hódítók az újkor kezdetén. 7. osztály: A polgári átalakulás kora: a mezőgazdaság és a gépek forradalma. Az ipari forradalom társadalmi következményei. Képek a 18. századi Magyarországról: A soknemzetiségű Magyarország. A nemzetállamok kora. 8. osztály: Magyarország a két világháború között: Trianon és következményei. 9. osztály: Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák. Városállamok és birodalmak. Vallás és kultúra az ókori keleten. Az ókori Görögország és az ókori Róma. A kereszténység kialakulása és terjedése. 17

18 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 14. T A világ népességének gyarapodása A népesség összetétele A népesség földrajzi eloszlása Tematikus térkép, statisztikai adatsorok elemzése. Aktualitások gyűjtése hazánk és Európa jellemző népességmozgásairól. Életkép-szemelvény megjelenítése szerepjáték keretében. Települések I. A magányos települések és a falvak Általános: népességföldrajz, demográfia, népességrobbanás, természetes szaporulat, népességfogyás, népesedési szakaszok, mennyiségi és minőségi éhezés, túlfogyasztás, foglalkozási szerkezet, adósságcsapda. Általános: korfa és típusai, emberfajták (nagyrasszok): europid, mongolid, negrid, weddoausztralid; keveréktípusok: mulatt, mesztic, zambó, világnyelv, nyelvcsalád, világvallás, nemzet, nemzetiség. Etnikum, nacionalizmus, egyés többnemzetiségű állam, aktív kereső, primer-, szekunder- és tercier ágazat, foglalkozási átrétegződés. Általános: népsűrűség, népességtömörülés, eltartóképesség, népességmozgás, belső vándorlás, ingázás, időszakos vándorlás, vendégmunkás, interkontinentális vándorlás, turista, menekült. Általános: település, infrastruktúra, lakó, gazdasági, társadalmi szerepkör, mozgékony, állandó és csoportos település, szabálytalan alaprajzú, egyutcás, szabályos szerkezetű és körfalu, apró- és óriásfalu, városiasodás, magányos település, szórt-, sorés bokortanya, farm. A népességszám történeti alakulása a Földön. Az országok fejlettsége a népesedési folyamat jellemző szakasza. Fejlődő országok a népességszám rohamos gyarapodása hiányos táplálkozás, éhezés. Kölcsönök adósság. Fejlett országok stagnáló vagy csökkenő népességszám túlfogyasztás. Fejlődő országok fiatalodó társadalom háromszög alakú korfa. Fejlett országok öregedő társadalom oszlopszerű korfa. Élettartam az ország gazdasági fejlettsége. Kedvező mezőgazdasági adottságok, közlekedési és kereskedelmi lehetőség, fejlett ipar népességtömörülés. Mérsékelt övezet kedvező természeti adottságai nagy népsűrűség. Kedvezőtlen természeti adottságok alacsony népsűrűség. Társadalmi, gazdasági jellemzők népességmozgás. Természeti erőforrások települések kialakulása. Társadalmi, gazdasági tényezők településfejlődés, településhálózat kialakulása. Életmód településtípusok ki- és átalakulása. Statisztikai adatsorok, ezek ábrázolásainak összehasonlító elemzése. Tematikus térképek elemzése. Adatok önálló ábrázolása. Aktuális cikkek, hírek gyűjtése. Vita a népesedési élelmezési problémák megoldásáról. Korfatípusok összehasonlító elemzése. Diagram, grafikon, tematikus térkép magyarázata. Statisztikai adatok gyűjtése és önálló ábrázolása, a változások értékelése. Alaprajz, településszerkezet értelmezése. Szemelvények, leírások, életképek gyűjtése településtípusokról, életmódokról, azok átalakulásáról. Szituációs játék. TK.á.k. Kislexikon. Statisztikai kiadványok. Tt. Tt. Statisztikai kiadványok. T.t. Tt.

19 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés Foglalkozási szerkezet átalakulása települési szerepkörök változása. Települések II. A városok Általános: város, központi szerepkör, vonzáskörzet, mező-, bánya-, ipari-, vásár-, hídváros, kereskedelmi, közlekedési, közigazgatási, kulturális, vallási központ, világváros (metropolisz), kis-, közép-, nagy- és óriásváros. Egyedi: Kiruna, Groningen, Eindhoven, Sheffield, Łodz, New Orleans, Vancuver, Manaus, Lyon, Frankfurt am Main, Oxford, Cambridge, Miami, Monte Carlo, Karlovy Vary, Mekka, Jeruzsálem, Lhásza, Zürich. A városi szerepkörök átalakulása térben és időben. Társadalmi tényezők városok fejlődése. Nemzetközi munkamegosztás világvárosok. Statisztikai adatok gyűjtése, összehasonlítása, változásaik értékelése. Rendszerezés, csoportosítás. A településtípusok jellemzése leírások, képek alapján. Múzeumlátogatás településtörténet feldolgozása, tablókészítés. Tk.k. Albumok, képes kiadványok. Régi és új településtérképek. Az urbanizáció és a városok szerkezete Általános: urbanizáció, városiasodás, városodás, városfejlődés: koncentráció, városbővítés, szuburbanizáció, belső munkahelyöv, city, belső lakóöv, külső munkahelyöv, külső lakóöv, kertváros, agglomeráció, alvó település, bolygóváros, óriásváros (megalopolisz), településhálózat, települési hierarchia, településállomány, főváros, régió központ, megyeszékhely. Egyedi: Randstad. A városiasodás és a városodás folyamata és összefüggése. A nagyvárosok átalakulása terjeszkedése. A városszerkezet fejlődése. Alaprajzok, várostérképek összehasonlítása. Vita érdekegyeztetés: Milyen intézkedéseket hoznék településem (a főváros) fejlesztése érdekében? Összehasonlító képelemzés. Tabló: városok a tájban. Házi dolgozat: Legkedvesebb településem. Várostérképek. Tk.á. Tr. 19

20 V. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS Célok Feladatok A fentiek érdekében az évfolyam tananyagához kapcsolódó legfontosabb folyamatok, összefüggések topográfia kiemelése és alkalmaztatása. A feldolgozás során a rendszerezések, csoportosítások, következtetések levonása, a rész és az egész kapcsolatának megteremtése annak bizonyítása, hogy a Föld egységes rendszer. Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 15. T. A tanév során elsajátított ismeretek és megismerési módok alkalmazásával tudják kiemelni a tanulók Földünk fő természeti jelenségeit, folyamatait, ezek összefüggéseit, sokoldalú következményeit. Bizonyítsák példákkal a Föld és a kozmikus környezet közötti kölcsönhatásokat, továbbá a geoszférák közötti dinamikus kapcsolatrendszert. Tudják értelmezni a tanulók a természet és a társadalom sajátos összefüggéseit, egymásra hatásuk következményeit, térbeli és időbeli változását az ember és környzete közötti kölcsönhatásokat a földrajzi övezetekben. Legyenek képesek a természeti, a társadalmi és a környezeti folyamatok összefüggéseinek értelmezésére szintézisére Év végi összefoglalás Rendszerezés. Csoportosítás. Fordított szakértői mozaik, kecskeméti vásár, füllentős játék Az eddig felhasznált eszközökből a szükségletnek megfelelően válogatva. 20

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza

Részletesebben

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza a kicsinyítés mértéke és

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. A közepiskolak 9. evfolyama szamara MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST KÖRNYEZEl'ÜNK ABRAzOLAsA 7 A földrajzi környezet es abrazolasa 7 A termeszeti es a földrajzi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18 FÖLDRAJZ Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve a kerettanterv elősegíti, hogy a diákok megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, a természeti

Részletesebben

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

Esti 10. évfolyam- gimnázium

Esti 10. évfolyam- gimnázium Esti 10. évfolyam- gimnázium Óra Tananyag Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák esz- Felhasznált közök Év eleji ismétlés Felettünk a csillagos ég. A csillagászat története A

Részletesebben

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul)

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Tantárgyi követelmény FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A Föld fejlődése és szerkezete. A földfelszín vízszintes és függőleges tagozódása.

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra)

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A földtörténet bizonyítékai Ősmaradványok (fosszíliák) Vezérkövületek Lenyomatok Földtörténeti idők: - Ősidő - Óidő - Középidő: - Triász - Jura - Kréta - Újidő: - Harmadidőszak

Részletesebben

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép)

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép) TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép) - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével.

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő)

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Tanítási hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Óra sorsz. Téma Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében 1. 2. Térképhasználati gyakorlatok.

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

Ütőné Visi Judit Készüljünk az érettségi vizsgára földrajzból

Ütőné Visi Judit Készüljünk az érettségi vizsgára földrajzból Ütőné Visi Judit Készüljünk az érettségi vizsgára földrajzból Feladatmegoldások Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest 1 HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN 1. KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK 1. feladat 1. a geocentrikus

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1311 1 p ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Északi-sark Északi

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam Gimnázium FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM 9-10. évfolyam A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei A tantárgy tanításának célja: a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások,

Részletesebben

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ 7. évfolyam I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai Környezetünk anyagainak vizsgálata A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET VÁZLATOK XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET A valós forró éghajlati övezet az északi és déli szélesség 30 o -a között helyezkedik el. - az évi középhőmérséklet mindenütt meghaladja

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

Földrajz. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Földrajz. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 6. sz. melléklet Földrajz Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész a) 1. Új-Guinea

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. rész 1. FELADAT 1. Grönland

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1.

Részletesebben

A XXII. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA

A XXII. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA A XXII. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA II. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. 11. 18. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 9.A Tanít: Domján

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek)

A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek) A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek) Éghajlat alakító tényezők Éghajlati övek kialakulása főbb okai: A Nap sugárzó energiája és a földrajzi szélesség. A földfelszín anyaga A domborzat és a tengerszint

Részletesebben

Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 1,5 óra)

Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 1,5 óra) Felhasználható tankönyv és atlasz: Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 1,5 óra) MX-299 Sáriné dr. Gál Erzsébet: Földrajz 9. Út a tudáshoz tankönyvcsalád (Maxim Könyvkiadó) CR-0030 Középiskolai földrajzi

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A számolás menete: 90º-47º-23,5º

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A SZOLÁRIS ÉS A VALÓDI ÉGHAJLATI ÖVEZETESSÉG A szoláris, azaz a Nap sugárzása által meghatározott éghajlati övezetek kialakulásának csillagászati okai vannak: A gömb alakú Földet

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN. A csillagászati ismeretek fejlõdése

TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN. A csillagászati ismeretek fejlõdése TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN A csillagászati ismeretek fejlõdése 1. Hasonlítsd össze a három ábrát! A Sz B Sz C M Föld M M M Nap Föld Nap J J V V Nap......... a) Mely tudósok világképét mutatják

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 2 óra)

Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 2 óra) Felhasználható tankönyv és atlasz: Földrajz tanmenet 9. osztály (heti 2 óra) MX-299 Sáriné dr. Gál Erzsébet: Földrajz 9. Út a tudáshoz tankönyvcsalád (Maxim Könyvkiadó) CR-0030 Középiskolai földrajzi atlasz

Részletesebben

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete csillag: csillagrendszer: Nap: Naprendszer: a Naprendszer égitestei: plazmaállapot: forgás: keringés: ellipszis alakú pálya: termonukleáris

Részletesebben

évfolyam. Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára

évfolyam. Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára 11-12. évfolyam Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 4-4 óra A két évfolyam óraszáma: - 11. évfolyam: 144 óra - 12 évfolyam: 128 óra Témakörök 11. évfolyam Óraszámok

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 2-2 óra A két évfolyam össz-óraszáma: 134 óra Javasolt óraterv: Témakörök Óraszámok

Részletesebben

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt!

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Készítette: Kovács Veronika, 2014. október A játék célja A 7. osztályban tanult földtörténet összefoglalása

Részletesebben

ÉGHAJLATI ÉS FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

ÉGHAJLATI ÉS FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A földrajzi övezetesség kialakulása 7 légköri elem: napsütés, hőmérséklet, légnyomás, szél, páratartalom, felhőzet, csapadék Fogalmak: idő: a 7 légköri elem pillanatnyi állapota időjárás: a 7 légköri elem

Részletesebben

2. A Föld kb. 100 km. vastagságú kőzetburkának tudományos neve. A Föld kérge és a köpeny legfelső szilárd része együttesen.

2. A Föld kb. 100 km. vastagságú kőzetburkának tudományos neve. A Föld kérge és a köpeny legfelső szilárd része együttesen. 1. Az elsı feladatban képeket fogtok látni. Feladatotok az lesz, hogy felismerjétek mit ábrázolnak a képek. Akinél elıször villan fel a lámpa az mondhatja a választ. Jó válasz esetén egy pontot kaphattok,

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények: Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2015. november 16. Iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Évfolyam: 7. évfolyam Osztály:

Részletesebben

II. Gyakorlatok a térképen

II. Gyakorlatok a térképen II. Gyakorlatok a térképen 1. Mérd meg lakóhelyed és az egyik szomszédos megye székhelye közötti távolságot légvonalban vonalas aránymértékkel és méretaránnyal! Vonalas aránymértékkel: km, méretaránnyal:..km

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. D 2. A 3. B 4.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. rész 1. FELADAT 1. Hamburg 2.

Részletesebben

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK HELYI TANTERV FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK A kiemelt képzés céljai nem különböznek a földünk és környezetünk műveltségi terület általános céljaitól. Különösen fontos feladatnak tekinti

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 18. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ Természet- és tájvédelem 1. A tárgy oktatása: 4 alkalommal, 3-3 óra előadás, gyakorlat nincs Hiányzás max. lehetősége 1 alkalom Követelmény: aláírás és írásbeli-szóbeli vizsga

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Az érettségi vizsgán a vizsgázónak a földrajzi-környezeti ismereteirŋl, valamint az alábbi földrajzzal kapcsolatos

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A számítás elvéért:

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9 10. évfolyamon: a természetföldrajzi és társadalomföldrajzi, környezeti jelenségek, folyamatok, összefüggések átfogó rendszerekbe helyezésén van a fő hangsúly.

Részletesebben

Csillagászati földrajz I-II.

Csillagászati földrajz I-II. Tantárgy neve Csillagászati földrajz I-II. Tantárgy kódja FDB1305; FDB1306 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel

Részletesebben