FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY"

Átírás

1 FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE 1

2 AZ ÉVES ÓRAKERET FELOSZTÁSA: Témakör I. Kozmikus környezetünk A térkép Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Összes óra II. Kőzetburok III. Vízburok IV. Légkör V. A természetföldrajzi övezetesség VI. A természeti környezet és a társadalom közötti öszszefüggés V. Év végi ismétlés 2 2 Jelmagyarázat és szemléltető anyag : atlasz : diakép : falitérkép Cst.: csillagtérkép Ég.: éggömb F.: földgömb F.i.: indukciós földgömb Hg.: holdgömb CD.: CD-ROM T.: tellúrium K.: kőzetek, ásványok Szf.: szerkezeti földgömb : tankönyv ábrái, képei Tt.: tematikus térkép Fk.: falikép Videofilm sorozatok Televideo: T.v. Discovery Channel: D.Ch. National Geographic: N.G. Az élő bolygó Az amatőr természetbúvár A napsugár nyomában Az egyetlen Föld A megsebzett bolygó 74 2

3 I. A FÖLD ÉS KOZMIKUS KÖRNYEZETE - A TÉRKÉP Célok A tanulók tájékozódásának kiterjesztése a Földre mint égitestre és kozmikus környezetére. Képzetek kialakítása: a világegyetemről, a galaxisokról, a csillagok keletkezéséről, fejlődéséről; a Naprendszer égitestjeiről, mozgásaik törvényszerűségeiről; a Földről, mint égitestről. Az érdeklődés felkeltése az űrkutatás eseményei, eredményei iránt. A tanulók képességeinek fejlesztése: a térben, időben, folyamatokban való tájékozódással, az összefüggések felismerésével, az információhordozók használtatásával, az ismeretek gyakorlati alkalmaztatásával. Feladatok A világegyetem szerkezetének, anyagi felépítésének megismertetése. A Naprendszer égitestjei közötti hasonlóságok, különbségek bemutatása. Az égitestek mozgásában érvényesülő törvényszerűségek megláttatása. A Föld elhelyezése a Naprendszerben. A Föld mozgásai és az időszámítás közötti kapcsolat felismertetése. Az űrkutatás és a távérzékelés szerepének bemutatása a Naprendszer és a Föld megismerésében. Rendszerezni és kiegészíteni a földi tájékozódáshoz szükséges térképi alapismereteket. Biztosítani a tanulók számára az önálló ismeretszerzéshez és a vizsgálódásokhoz, az információkhoz való hozzájutást. Lehetőséget teremteni az ismeretek gyakorlati alkalmazására. (Időszámítások, tájékozódás csillagtérképeken, éggömbön, modelleken, a csillagos égen, űrfelvételeken stb.) Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 5. osztály: Tájékozódás a térképen, térképismeret. (Méretarány, jelrendszer. Irány és távolság meghatározása, mérés.) 6. osztály: A Föld alakja, mozgásai, a mozgások időtartama, a napszakok, évszakok váltakozása, az éghajlati övezetek kialakulása. Tájékozódás a földgömbön a földrajzi fokhálózattal. Földrajz 7. osztály: Különböző tartalmú földrajzi térképeken közölt információk felhasználása az Európán kívüli kontinensek és Északnyugat-, Dél-, Kelet-Európa természet- és társadalomföldrajzi vonásainak megismerése kapcsán. 8. osztály: Térképismeretek alkalmazása Közép-Európa és Magyarország földrajzánál. Fizika 7. osztály: Termikus-, mágneses-, gravitációs kölcsönhatás. A mozgás viszonylagossága. A sebesség, az út és az idő kiszámítása. A tehetetlenség. A tömeg fogalma és mérése. Erőfajták: gravitációs erő, a súly. Galilei, Newton munkássága. 8. osztály: A fény és tulajdonságai. A fény egyenes vonalú terjedése, a fény sebessége, az árnyék jelensége. 9. osztály: A körmozgás. Gravitációs erő, nehézségi erő, súly. A tömegközéppont fogalma. A Naprendszer. A bolygók mozgásai. Kepler törvényei. Mesterséges égitestek. 3

4 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 1.T Az égbolt felfedezése (olvasmány) Általános: babilóniaiak, kínaiak, egyiptomiak, maják, görögök, geocentrikus világkép, heliocentrikus világkép, színképelemzés, rádiócsillagászat, radarcsillagászat. Egyedi: Arisztarkhosz, Ptolemaiosz, Kopernikusz, Giordano Bruno, Galilei, Kepler, Tycho Brahe, Newton. Bolygók mozgása Naptól való távolságuk. Bolygómozgások törvényszerűségei tömegvonzás. Színképelemzés csillagok tulajdonságainak vizsgálata. Kép- és ábraelemzés. Szövegértelmezés: lényegkiemelések, összehasonlítások. Kislexikon használata. Önálló ismeretszerzés. Páros munka: ókori csillagászati ismeretek (SDT) Gyűjtőmunka: csillagászok (Kopernikusz, Kepler, Newton) felfedezései (SDT) Tankönyvi szöveg. CD: Csodálatos Univerzum Cyberstone Entertainment. tanulói laptop: SDT A Nap Általános: csillag, bolygó, kisbolygó, mellékbolygó (hold), üstökös, meteor, bolygóközi anyag, plazma, termonukleális folyamat, mag, kisugárzási övezet, áramlási zóna, napfolt, protuberancia, napkitörés, napkorona, napszél, naptevékenység, sarki fény. Termonukleális folyamat fény- és hősugárzás. Napszél sarki fény. Naptevékenység időjárás. Kép- és ábraelemzés. Magyarázó rajz készítése: a Nap felépítéséről. Páros munka: Naprendszer felépítése, Nap fizikai tulajdonságai Ég. A Naprendszer. A Földtípusú bolygók Jupitertípusú bolygó, üstökösök, meteorok Általános: Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), üvegházhatás, geoid, tengely körüli forgás, Nap körüli keringés, földkéreg, földköpeny, földmag, mágneses tér, légkör, vízburok. Egyedi: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. Általános: Jupiter-típusú bolygók (óriásbolygók), gyűrűrendszer, kisbolygók, holdak, üstökösök, üstökösmag, az üstökös feje, csóva, meteor, meteorit, bolygóközi anyag. Egyedi: Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. Bolygók keringési sebessége Naptól való távolsága. Föld forgásának eltérítő ereje paszszátszelek iránya ciklonok és anticiklonok. Napszél üstökös csóvája. Kép- és ábraelemzés. Szövegértelmezés. Tellúrium használata. Diaképek elemzése. Tájékozódás a Naprendszert ábrázoló térképen. Kép- és ábraelemzés. Szövegértelmezés: öszszehasonlításuk. Rajzos ábrázolás: üstökös. Szakértői mozaik: bolygótípusok jellemzői, kisbolygók, holdak, üstökösök, meteorok Ég. : A Naprendszer. CD-ROM: Utazás a Naprendszerben. Fk.: Naprendszerünk. Magyarázó rajzok. 2.T A Föld forgása és a napi időszámítás Általános: Tengely körüli forgás, meridián, helyi idő, zónaidő, időzóna, dátumválasztó vonal. Egyedi: Greenwich. A Föld forgása napi időszámítás. Modellezés. Időszámítási feladatok. Rajzos ábrázolás: a Föld forgása. T. Időzóna térkép. F. 4

5 Óra 3.T Tananyag A Föld keringése a Nap körül A Hold Csillagok, csillagrendszerek Mesterséges égitestek, űrkutatás, távérzékelés Tájékozódás a földgömbön és a térképen Mit tanultunk a Földről és kozmikus környezetéről? Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés Általános: ellipszis alakú pálya, napközel, naptávol, gravitációs kölcsönhatás, szökőév, ekliptika, keringés síkja, földtengely, csillagászati tavasz, nyár, ősz, tél, tavaszi és őszi napéjegyenlőség, téli és nyári napforduló, éghajlati övezetek. Egyedi: Gergely-naptár, Sarkcsillag. Általános: mellékbolygó, holdfázisok: első negyed, utolsó negyed, holdtölte, újhold, napfogyatkozás, holdfogyatkozás, apály, dagály, tengerjárás, dagálysúrlódás. Egyedi: Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Hold. Általános: csillag, fényév, változócsillag, pulzárok, nóvák, szupernóvák, csillagköri anyagfelhő, vörös óriás, fehér törpe, neutroncsillag, fekete lyuk, kettőscsillag, csillaghalmaz, gázköd, galaxis, extragalaxis. Egyedi: Tejútrendszer (Galaxis), Metagalaxis. Általános: műhold, távérzékelés, mesterséges bolygó, űrszonda, űrhajó, űrállomás, űrrepülőgép, űrtávcső. Egyedi: Gagarin, N. Armstrong, E. Aldrin. Általános: területtartó, szögtartó térkép, szintvonalak, rétegszínezés, topográfiai térkép, tematikus térkép, földrajzi fokhálózat. A Föld Nap körüli keringésének időtartama az év hossza. A földtengely ferdesége napsugarak hajlásszöge. A felmelegedés és a besugárzás időtartama. Éghajlati övezetek évszakok. Légkör hiánya fekete égbolt erős felmelegedés, erős lehűlés. Forgás, keringés időtartamának megegyezése mindig ugyanazt az oldalát látjuk. Megvilágítás holdfázisok. Napés holdfogyatkozás a három égitest helyzete. Csillagok fényereje tömegük, méretük, hőmérsékletük, távolságuk. A csillagok keletkezése, pusztulása. Mesterséges égitestek világűrkutatás. Területtartó térkép hossz- és szögtorzulások. Szögtartó térkép hossz- és területtorzulások. A Föld és kozmikus környezetének megismerése eszközök fejlődése. A Föld helyzetének megfigyelése a tellúrium segítségével. Feladatmegoldások. Önálló vázlatrajz készítése: a Föld Nap körüli keringéséről. Szövegértelmezés. Kép- és ábraelemzés. Folyamatos megfigyelések az égbolton: holdfázisok. Önálló vázlatrajz készítése. Megfigyelések rajzos ábrázolása. Szövegértelmezés. Képelemzés. Önálló kiselőadás, gyűjtőmunka alapja. Műholdfelvételek elemzése tanári irányítással. Gyűjtőmunka: mesterséges égitestek Térképfajták megfigyelése. Kép- és ábraelemzés. Tematikus térképek használata. Helymeghatározás önálló munkával. Összegzés. Rendszerezés. Összefüggések feltárása. Kiegészítések. T. Tr. : Az északi, ill. a déli félteke csillagtérképe. T. : A Hold térképe. Hg. F. Fk.: Nap- és holdfogyatkozás. Napfogyatkozás. CD-ROM: A kozmosz. Utazás a csillagok között. Műholdfelvételek. CD: NASA az űrkutatás története (Cyberstone). Fg. Fk.: Tájékozódás a földgömbön. T. Ég. Fordított szakértői mozaik Gyakorlás Feladatmegoldások. Térképészeti és csillagászati számítások Az eddig használt eszközökből válogatva. 5

6 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés A csillagászati ismeretek ellenőrzése Tudásszintmérés. Az ismeretek alkalmazása. Ellenőrzőlapok. II. A GEOSZFÉRÁK (KŐZETBUROK, VÍZBUROK, LÉGKÖR) Célok A tanulók környezettudatos gondolkodásának fejlesztése érdekében: tudatosítani, hogy a Föld egységes rendszer, itt él az ember, s közben alakítja, átalakítja környezetét; megismertetni a természetföldrajzi környezetben lejátszódó folyamatokat, összefüggéseket, időbeli és térbeli változásokat; megláttatni az ember társadalmi-gazdasági tevékenységének természetre gyakorolt hatásait; az ésszerű korlátozás, a tudatos környezeti magatartás, az erőforrások ésszerű felhasználásának szükségességét. Feladatok A geoszférák felépítésének, természetföldrajzi jelenségeinek, folyamatainak bemutatása, értelmezése. Az egyes folyamatok felismertetése az időbeli változások és következményeik nyomon követésével. A regionális földrajzi ismeretek alkalmaztatása, szintetizálásuk. Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 5. osztály: időjárás elemei felismerésük, megfigyelésük, mérésük, egyszerű számítások végzése, tematikus térképek vizsgálata. 6. osztály: kontinensek, óceánok megnevezése, éghajlatot alakító tényezők, Európa éghajlatai. Földrajz 7. osztály: a földtörténet eseményei, a kontinensek és tájaik kialakulása, topográfiai ismeretek, egyedi földrajzi fogalmak. 8. osztály: Közép-Európa, a Kárpát-medence és Magyarország természetföldrajzi adottságai. Fizika: hőtágulás, fajhő, halmazállapotok, halmazállapot-változások: olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, olvadáspont, forráspont, mágneses és gravitációs kölcsönhatások, elektromos mező, a fény és tulajdonságai, fényviszszaverődés. Kémia: az anyagok változásai; a levegő összetétele, levegőszennyezés forrásai, anyagai; energiahordozók, megújuló és nem megújuló energiaforrások; víz a környezetben, nemesfémek, nemesgázok, hidrogén, oxigén, ózon, szén, szén-dioxid, szén-monoxid, kén-dioxid, a mindennapi életben előforduló vegyületek. Biológia: földrajzi környezet, életfeltételek, az élőlények előfordulása. 6

7 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 3.T A Föld belső szerkezete, a földi szférák kialakulása Általános: nehézségi erő, gravitációs anomália, földmágnesség, mágneses elhajlás, rengéshullámok, gömbhéjak, földkéreg, szárazföldi kéreg, óceáni kéreg, szilikátok, bazalt, gránit, földköpeny, földmag, kőzetburok, kőzetlemezek, asztenoszféra, vízburok, levegőburok, bioszféra, geotermikus gradiens. Nehézségi erő anyagok sűrűsége. Földmágnesség a földrajzi É D irány eltér a mágneses É D iránytól; földrengéshullámok terjedése, iránya, visszaverődése a határfelületekről (eltérő halmazállapot, nyomás, sűrűség). Ábralemezés, összehasonlítás, következtetés; megfigyelés értékelés. A geoszférák szerkezeti felépítésének, jelenségeinek, folyamatainak bemutatása ábrák, modellek segítségével. páros munka: Föld belsejének megismerése Szf. Tt.: A Föld geológiája. Miből áll a kőzetburok? Általános: litoszféra, óceánközepi hátság, hasadékvölgy, magmaáramlás, mélytengeri árok, vulkáni szigetívek, vulkáni tevékenység, lemezhatárok, lemeztektonika, hőkiegyenlítő (konvekciós) áramlás. Egyedi: Nazca-lemez, Dél- Amerikai lemez, Andok, Japán-szigetek, Japán-árok, Afrikai-, Eurázsiai-, Indiaikőzetlemez, Tethys, Szent András-törésvonal. A kőzetlemezek mozgatói. A konvekciós áramlások; óceáni lemezek ütközése szigetívek kialakulása, óceáni és szárazföldi lemezek hegységképződés. Kőzetlemeztípusok öszszehasonlítása, kőzetlemezmozgások sebessége ütközés következményei ábraelemzés. Szf. Tr. 4.T A lemezmozgások következményei I., II. Hegységképződés, földrengés, vulkánosság Általános: gyűrődés, redő, teknő, boltozat, vetődés, törésvonal, lépcsős vetődés, sasbérc, árkos vetődés, tektonikus medence, katlansüllyedék, hipocentrum, epicentrum, szeizmométer, szeizmogram, magmás tevékenység, pluton, lakkolit, telér, láva, lávatakaró, hasadékvulkán, csatornás vulkanizmus, robbanásos vulkán, lávaömléses vulkán, kaldera, utóvulkáni tevékenység, fumarola, gejzír, hévízforrás, iszapfortyogó, mofetta, szénsavas forrás. Egyedi: Krakatau, Mt. Pelée, Mauna Loa, Mauna Kea, Etna, Vezúv, Stromboli, Fuji, Mt. St. Helens, Popocatepetl, Teleki-vulkán, Yellowstone Nemzeti Park, Izland, Új- Zéland, Azori-szigetek. Nagy nyomás, magas hőmérséklet gyűrődés (fiatal hegységekre jellemző). Szilárd kőzetanyag, nagy nyomás vetődés (röghegységekre jellemző). Kőzetlemez határok vulkanizmus, földrengés gyakorisága. Ok-okozati összefüggések megállapítása; ábrafelismerés, - elemzés; összehasonlítás értékelés. Kőzetlemezmozgások magyarázása videofilmrészlet alapján. Leírások gyűjtése a természeti katasztrófákról. Tr. Videó: D. Ch. Földrengés. Tűzhányók. Ásványok, kőzetek keletkezése Általános: kőzet, ásvány, érc, magmás-, mélységi magmás-, kiömlési kőzet, gránit, andezit, bazalt, riolit, törmelékes kőzet, tufa, üledékes-, törmelékes kőzet, homok, kavics, lösz, A magma megszilárdulásának helye és az ásványos alkotók mérete összefügg. Az üledékes kőzetek fizikai és kémiai fo- Fogalommagyarázatok, csoportosítás, kőzetfelismerés, szövegértelmezés. fordított szakértői mo- : A Föld ásványkincsei. K. CD-ROM: Az ásványok világa. 7

8 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 8 5.T. lyamatok termékei. Nagy nyomás és magas hőmérséklet a kőzetek átalakulása. Az ércek, energiahordozók kőzetképződéshez kapcsolódó folyamatok Miről ismerhetők fel a kőzetek? A földtörténet eseményei I., II. Felszínfejlődés a belső és külső erők kölcsönhatásában Szárazföldek felszínformái sófélék, gipsz, mészkő, átalakult kőzet, márvány, kristályos palák, nehézfém, nikkel, platina, króm, vasérc, érctelér, ónérc, uránérc, forró vizes oldatok, színes- és nemesfémércek, cink-, ólom-, réz-, arany-, ezüst-érc, bauxit, kőszén, kőolaj, földgáz, szénhidrogén. Egyedi: Velencei-hg., Mátra, Badacsony, Zempléni-hg., Mecsek, Bükk, Soproni-hg. Gránit, bazalt, andezit, andezittufa, bazalttufa, riolit, mészkő, homokkő, lösz, agyag, homok, kősó, bauxit, feketekőszén, barnakőszén, márvány, csillámpala. Általános: Ősmaradványok, lenyomatok, vezérkövületek, viszonylagos és abszolút kormeghatározás, radiometria, ős- és előidő, őslégkör, ősóceán, ősmasszívum, óidő, ózonburok, középidő, újidő, harmadidőszak, negyedidőszak, szárazföldi híd, feltöltött síkság, jégkorszak, eljegesedés, aprózódás, lösz, jelenkor, paleomágneses módszer. Egyedi: Finn-ősföld, Pangea, Panthalassza, Tethys, Kaledóniai-, Variszkuszihegységrendszer, Eurázsia, Gondvana, Atlanti-óceán, Pacifikus-, Eurázsiaihegységrendszer. Általános: belső erő, külső erő, tömegmozgás, folyók szakaszjellege, erózió, aprózódás, mállás, gleccser, szélmarás, szélkifúvás, bucka, dűne, barkán, garmada, karsztjelenség, karr, víznyelő, dolina, polje, barlang, cseppkő. Egyedi: Szt. György-hegy, Grand Canyon. Általános: ősmasszívum, fedett, fedetlen ősmasszívum, röghegység, gyűrthegység, hegységrendszer, síkság, tökéletes, tökéletlen síkság, mélyföld, alföld, fennsík. Egyedi: Balti-, Kanadai-, Angara-, Kínai-, Dekkán-, Arab-, Brazíliai-, Guyanai-, Afrikai-, Ausztráliai-, Antarktiszi-ősföld, Kaledoniai-, Variszkuszi-hegységrendszer, Ardennek, Németközéphegység, Lengyel-középhegység, Szlovák-érchegység, Rodope, Atlasz, Pireneusok, Alpok, Appenninek, Kárpátok, Dinári-hg., Balkán-hg., Kaukázus, Pamír, Himalája, Keletkezés és szerkezet közti összefüggés. Kőzetek rétegződése és az ősmaradványok. Paleomágneses módszer kormeghatározás. Korok események kőzetek élővilág fejlődése. Belső erők földfelszín kiemelkedéseit hozzák létre. A külső erők a felszín formálói kiemelkedések lepusztítói, mélyedések feltöltői. A földtörténeti idők, képződményeik, formakincseik, gazdasági értékeik. zaik: kőzetek keletkezés szerinti csoportosítása, jellemzői Kőzetvizsgálatok. A földtörténeti korok, események, képződmények rendszerező öszszegzése. Ábraelemzés, ábrafelismerés. Földtörténeti időoszlop, táblázat készítése, a földtörténeti események időbeli ábrázolása szakértői mozaik: földtörténeti korok eseményei szakértői mozaik: belső és külső erők Összehasonlításuk. Földünk felszíni formakincse, kialakulásuk ideje, módja, gazdasági jelentőségük. Topográfia gyakorlása. Feladatok kontúrtérképpel. Kőzetek, tálca, kézi nagyító, milliméterpapír, hígított sav. K. Videó: D. Ch.: Ősvilág 2. Tr. : A Föld felszíne.

9 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés Kordillerák, Andok, Pó-síkság, Mississippi-alföld, Ny-szibériai-alföld, Kínai-alföld, Kaszpi-mélyföld, Középszibériai-fennsík, Brazilfelföld. 6.T Mit tanultunk a kőzetburokr ól? (Öszszefoglalás) Összegzés, rendszerezés, válogatás, gyakorlás. Fordított szakértői mozaik füllentős játék Az eddig használt eszközök. Számonkérés feladatlap A vízburok 6.T A vízburok kialakulása, óceánok, tengerek A tengervíz mozgásai A világtengerek jelentősége Általános: a víz körforgása, óceán, tenger, kontinentális talapzat, self, kontinentális lejtő, mélytenger, mélytengeri árok, óceánközepi hátság, mélytengeri tábla, peremtenger, beltenger, jéghegy, hipszografikus görbe. Egyedi: Csendes-, Atlanti-, Indiai-óceán, Bering-tenger, Watt-tenger, Dél-Kínai-tenger, Földközi-, Fekete-, Vörös-, Balti-tenger. Általános: hullámzás, hullámhegy, hullámvölgy, hullámmorajlás, turzás, lagúna, épülő lapospart, hullámtörés, pusztuló magaspart, abrázió, tengerrengés, tengerjárás, szökőár, vakár, tölcsértorkolat, deltatorkolat, vihardagály, dagályerőmű, tengeráramlás. Egyedi: Bretagne, Szajna, Temze, Kongó, Duna, Volga, Nílus, Mississippi, New Orleans, Rhône-folyó, Marseille, Benguela-, Humbold-, Kuro-shio, Oja-shio-áramlás. Napsugárzás, gravitáció a víz körforgása, halmazállapotváltozása. A sókoncentráció függ a párolgás mértékétől, a csapadék mennyiségétől. A tengerek módosítják a közeli szárazföldek éghajlatát. Hullámmozgás és a szelek kapcsolata; hullámok és parttípusok alakulása; A nagy földi szélrendszerek és tengeráramlások kialakulása, útja; A tengerjárás és a Hold vonzóereje közti összefüggés. Sótartalom sólepárlás. Kontinentális talapzat szénhidrogének előfordulása; élelemforrás; üledékes ásványkincsek, energia. Fogalommeghatározás, ábraelemzés, összehasonlítás, ábraértelmezés. Páros munka: tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai, hőmérséklete Ábraelemzés topográfia. Fordított szakértői mozaik: tengervíz mozgásai Munka a tanulói atlaszszal tengeráramlások. Tudjanak önállóan magyarázatot adni a világtengerek hasznosítására, példákkal alátámasztva! dupla páros munka: tengerek gazdasági értékei : A Föld és az óceánfenék domborzata. Videó: N. Ch: Gyilkos szökőár. Videó: A nélkülözhetetlen tenger (Megsebzett bolygó). 9

10 7.T A felszín alatti vizek Felszíni vizek a szárazföldeken Édesvizek a fagy fogságában Fogalommeghatározás fogalommagyarázat. Összefüggések megláttatása. Gazdálkodás a vizekkel a vizek védelme Általános: talajnedvesség, talajvíz, vízzáró réteg, víztartó réteg, belvíz, rétegvíz, résvíz, artézi víz, hidrosztatikai nyomás, geotermikus gradiens, termálvíz, ásványvíz, gyógyvíz, karsztvíz, karsztosodás, karsztjelenség, karsztforrás. Általános: folyóvizek, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízállás, vízhozam, vízjárás, kis-, közepes-, magasvíz, árvíz, egyenletes, ingadozó vízjárás, időszakos vízfolyások, kanyon, szoros, szurdok, bevágódó, oldalozó, feltöltő jelleg, állóvíz, süllyedékes-, kráter-, morotva-, morénató, elgátolt-, dolina-, poljetó, szélkifúvásos-, mesterséges tó, tengermaradvány, tengerszem, meteoritbecsapódással keletkezett tó, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció. Egyedi: Kongó, Temze, Amazonas, Duna, Dnyeper, Colorado, Columbia, Nílus, Tisza, Pó, Rhône, Gangesz, Brahmaputra, Volga, Mississippi, Bajkál-tó, Balaton, Holt-tenger, K- Afrikai-árokrendszer, Szt. Anna-tó, Felső-, Huron-, Michigan-, Erie-, Ontario-tó, Ladoga-tó, Garda-tó, Genfi-tó, Boden-tó, Poprádi-tó, Morskie Oko, Gyilkos-tó, Arlói-tó, Sóstó, Fehér-tó, Szelidi-tó, Aral-tó, Kaszpi-tenger, Issel-tó, Csád-tó, Hévízi-tó, Lop-Nor-tó. Általános: jégtakaró, jéghegy, vándorkő, moréna, ősfolyamvölgy, olvadékvíz síkság, hóhatár, lavina, gleccser, firn, fjord, tengerszem, talajjég, vásott szikla, örökfagy. Egyedi: Antarktisz, Grönland, Alaszka. Általános: vízgazdálkodás, folyószabályozás, árvízvédelmi gát, folyókanyarulatok levágása, morotva, vízerőmű, víztározó, ivóvíz, ipari víz. Egyedi: Volta erőmű Ghana, Kariba erőmű Zimbabwe, Zambia, Itaipu Paraná-folyó, Brazília, Bratszk, Jenyiszej, Irkutszk, Angara, Volga, Jangce, Mississippi, Colorado, Rajna Majna Dunacsatorna, Asszuáni-gát, Nasszer-tó. A talajvízszint magassága függ a környezeti tényezőktől. Rétegvíz hőmérséklete helyi geotermikus gradiens kapcsolata. Vízhálózat sűrűsége a testület természeti adottságaitól függ, a vízjárás a csapadék időbeli eloszlásától, az éghajlat jellemzőitől. A folyók szakaszjellege és munkavégzése közti kapcsolat. Eutrofizáció folyamata. A belföldi jégtakaró felszínformálása, bizonyítékai. A hóhatár magassága és a terület földrajzi szélessége. A folyószabályozás árvízveszély csökkenése, szikesedés. Nagyesésű, bővízű folyók energiatermelés, víztározás. Felszíni és felszín alatti vizek felhasználási lehetőségeik. Ábraelemzés, értékelés, következtetések levonása. felszín alatti vizek: szerkezeti rajz készítése Korábbi ismeretekkel összekapcsolás. Fogalmak meghatározása, ábraértelmezés, csoportosítás, rendszerezés. Példákkal alátámasztani korábbi ismeretek alapján. Topográfia gyakorlása. Adatgyűjtések. A legfontosabb vízrajzi jellemzők számítása. Vízállás-jelentések értelmezése. Páros munka: Arktisz, Grönland és Antarktisz Lássák be a tanulók a vizek fontosságát, tisztaságának védelmét, jelentőségüket a mindennapi életben! Topográfia. D. D. Tr. Összefoglalás, számonkérés összefoglalás: kecskeméti vásár feladatlap 10

11 8.T A levegőburok anyaga, szerkezete Általános: állandó-, változó-, erősen változó gázok, ózon, alsó, középső, felső légkör, troposzféra, sztratoszféra, termoszféra, ionoszféra, exoszféra, magnetoszféra, pauzák, sarki fény, van Allen-övek, ibolyántúli sugárzás. A légköri gázok összetételének változása emberi tevékenység a káros hatások elleni védekezés. Az egyes légköri rétegek s szerepük a földi életben. Csoportosítás, rendszerezés, összefüggések feltárása. Ábraelemzés, értelmezés páros munka: légkör összetétele Időjárás, éghajlat Általános: időjárás, éghajlat, napállandó, besugárzás, diffúz sugárzás, szétszóródás, visszaverődés, elnyelődés, hajlásszög, fényvisszaverő képesség (albedo), napi középhőmérséklet, napi hőingás, havi középhőmérséklet, havi hőingás, évi középhőmérséklet, évi közepes hőingás, abszolút hőingás, izoterma, hőmennyiség, hőösszeg, üvegházhatás, hőmérsékleti anomália, hőháztartás. Napsugárzás napsugarak hajlásszögei a földfelszín fényvisszaverő képessége domborzat összefüggései. A növényvilág alakulása, összetétele hőigényeik. Fogalommagyarázat, ábraelemzés. Időjárási adatok értelmezése; középhőmérséklet, hőingás számítása. Hőmérsékleti adatok grafikus ábrázolása. Légköri jelenségek felismerése műholdfelvételeken. Tt. Légnyomás, szél, időjárási frontok, ciklonok, anticiklonok Általános: légnyomás, barométer, izobár, szél, hidegfront, melegfront, okklúziós vagy záródott front, nyugatias szelek, ciklon, anticiklon, trópusi ciklon, hurrikán, tornádó, Coriolis-erő. A levegő hőmérsékleti különbségei légnyomásváltozások. Időjárási frontok kialakulása. A nyugatias szelek szállította ciklonok, anticiklonok eltérő mozgásirányuk. Ábrafelismerés, elemzés, összehasonlítás, kiegészítés. Tájékozódás űrfelvételen. Magyarázó rajz készítése: ciklonról, anticiklonról, időjárási frontokról. Fk.: A hideg- és a melegfron t. A nagy földi légkörzés Általános: futóáramlások, ciklonok, anticiklonok, passzátszél, nyugatias szél, sarki szelek, hőmérsékleti egyenlítő, izoterma. Az eltérő felmelegedésű és légnyomású területek közti légcsere általános légkörzés. A hőmérsékleti egyenlítő évszakonkénti eltolódása. Ábraelemzés, magyarázat. Az eltérítő (Coriolis-) erő bizonyítása. Fk.: A szélrendszerek. 9.T Időszakosan változó szelek, helyi szelek Víz a légkörben a csapadé kképződés A légkör jelentősége, védelme A talaj: a földrajzi burok öszszetett rendszere Általános: monszun, passzát, tengeri-parti szél, hegy-völgyi szél, főn, nemere, bora, sirokkó, számum, misztrál, Alpok, Bakony, Szahara. Általános: abszolút páratartalom, harmatpont, relatív páratartalom, felhőelem, felhő, fátyolfelhő, rétegfelhő, gomolyfelhő, esőfelhő, köd, harmat, dér, zúzmara, izohiéta, hó, hópehely, jégeső, ónos eső, havas eső, aszály, villámlás, mennydörgés, délibáb, szivárvány. Általános: globális felmelegedés, üvegházhatás, ózonréteg elvékonyodása, savas esők, radioaktív szennyeződés, fosszilis energiahordozók. Egyedi: Csernobil. Általános: talajképző kőzet, talajerózió, kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség, kilúgozás, talajszelvény, zonális-azonális talaj, váztalaj, öntéstalaj, homoktalaj, talajvíz. A felszín anyaga felmelegedése légnyomásviszonyok szélirányok. A passzátszél és a trópusi monszun kapcsolata. A levegő hőmérséklete vízgőz befogadó képessége. Túltelített levegő felhőés csapadékképződés; Felhőtípusok és kialakulásuk. Csapadék mennyisége, időbeli eloszlása éghajlati jellemző. A légköri gázok összetétele, változása az emberi tevékenység következményei a káros hatások elleni védekezés fontossága! A talaj kialakulása, minősége, szerkezete a kőzetburok, légkör, vízburok, bioszféra kölcsönhatásainak eredménye. A jó talaj jellemzői. Fogalommagyarázat, ábraelemzés, okokozati összefüggés meglátása. Fogalommagyarázat, csapadéktérkép elemzés, összefüggések meglátása. páros munka: hulló és talajmenti csapadék kialakulása Kiselőadás tények, adatok alapján: globális felmelegedés, savas eső, ózonlyuk Kapcsolatok, összefüggések megláttatása, talajszelvények elemzése, értékelése. Fk.: A monszunszelek. Tt. Zonális ta- tundratalajok, podzol, barna erdőta- Földrajzi övezet, öv ég- Összefüggések értel- 11

12 lajok laj, fekete mezőségi talaj, gesztenyebarna talaj, laterit-talaj, vörösés sárgaföld, terra rossa, sárgásvörös laterit, rozsdavörös talaj, láptalaj, réti talaj, rendzinatalaj, talajerózió, sáncolás, talajvédő növénytermesztés, erdősáv. hajlat természetes növénytakaró talajkialakulás, talajtípus. Talajlepusztulás okai talajlepusztulás elleni védekezés. mezése, talajtérképelemzés, fogalommagyarázat. Kiselőadás: a talaj főbb károsodási folyamatairól. Tt. Talajminták. 10. T Mit tanultunk a levegőburokról, a talajról? (Összefoglalás) Mit tanultunk a vízburokról, levegőburokról, a talajról? (Ellenőrzés) Összegzés, rendszerezés. Fordított szakértői mozaik Tudásszintmérés. Az eddig használt eszközök. 12

13 III. A TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG Célok A tanulók szemléletének formálása a földrajzi környezet térbeli és időbeli változásainak vizsgálatával, összefüggéseinek sokoldalú bemutatásával. Megértetni a tanulókkal a csillagászati földrajzban tanultak alkalmazásával az éghajlati övezetesség kialakulásának okait és ennek következményeit a vízrajzi jellemzőkre, az élővilágra, a talajra, a felszínformáló folyamatokra: a földrajzi övezetesség egész rendszerére. Segíteni a tanulókat abban, hogy a természeti folyamatokat összefüggéseikben, a földrajzi övezetesség keretében tudják értelmezni, általánosítani. Bemutatni konkrét példákkal az egyes övezetek, övek, területek jellegzetes környezeti problémáit, azok megoldási lehetőségeit. Értsék meg a tanulók a természeti feltételek és a gazdálkodás jellemzői közötti kapcsolatokat a földrajzi övezetekben, övekben és területeken. Alkalmaztatni a tanulókkal korábban megszerzett regionális földrajzi ismereteiket. Feladatok Az éghajlat és a természetföldrajzi övezetesség rendszerének és jellemzőinek megismertetése. Az övezetek, övek, területek sajátos vonásainak bemutatása. A kontinensekről, tájakról tanultak alkalmazása az övezetesség rendszerében. A vízszintes és a függőleges természetföldrajzi övezetesség összefüggéseinek megláttatása. Kiemelni az övezetesség területi megjelenésének példáit a kontinenseken és egyes tájakon. Bemutatni a gazdálkodás jellemzőit az egyes övekben és területeken és megvizsgálni a gazdálkodás környezeti következményeit. Rendszerezni és kiegészíteni a témakörhöz kapcsolódó térképi-topográfiai követelményeket, biztosítani az önálló ismeretszerzés gyakorlásához, az információ-forrásokhoz való hozzájutást, az ismeretek változatos alkalmazását a tanulók számára. Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 5. osztály: Az időjárás és az éghajlat elemei: felmelegedés és lehűlés, napsugárzás, hőmérséklet, légnyomás, szél, csapadék, időjárás és éghajlat. Hogyan lesz a kőzetből talaj? A földfelszín gyakori kőzetei. Felszínformák a külső és a belső erők párharcában. 6. osztály: A földrajzi fokhálózat. A napszakok és az évszakok váltakozása. Éghajlati övezetek kialakulása, éghajlat-alakító tényezők. Európa éghajlatai. Földrajz 7. osztály: A földrajzi övezetesség elemeinek megismerése a kontinenseken. Tipikus tájak: sivatagok, oázisok, ültetvények, farmvidékek, a tajga, a monszunvidék, a magashegység, az öntözéses gazdálkodás területei. 8. osztály: A földrajzi környezet hatása a gazdálkodásra Magyarország példáján. Fizika7. osztály: A légnyomás és változása. Néhány hőtani folyamat környezetkárosító hatása (pl. égés). Természeti jelenségeknél lejátszódó hőtani folyamatok. Biológia 7. osztály: Élőhely, életközösség. A forró, a mérsékelt és a hideg övezet élővilága. A hegyvidékek élővilága. Kémia 7. osztály: Fizikai és kémiai változások, ezek összefüggései. Környezetvédelmi fogalmak. Történelem és állampolgári ismeretek 5. osztály: Az ókori Kelet világa. 9. osztály: Az élelemtermelés alakulása. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). 13

14 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 11. T Az éghajlati és a földrajzi övezetesség A forró (trópusi) övezet. Az egyenlítői öv A forró övezet II III. Átmeneti és térítői öv, monszunvidékek Általános: hajlásszög, nevezetes szélességi körök, szoláris és valós éghajlati övezet, forró, mérsékelt és hideg övezet, éghajlatmódosító tényezők, övezetesség (zonalitás), szélrendszer, tengeráramlás, tengelyferdeség, földalak, albedó, pozitív és negatív anomália, övezet, öv, vidék, terület, vízszintes földrajzi övezetesség. Általános: passzátszél rendszer, felszálló és leszálló ág, egyenlítő öv, trópusi őserdő és szintjei, jellegzetes fajai, trópusi vörösföld (laterit), mállás, talajerózió, talajcsuszamlás, kilúgozódás, kapás, földművelés, ültetvényes gazdálkodás. Általános: átmeneti öv, száraz és nedves évszak, ingadozó vízjárás, erdős, cserjés, füves szavanna, galériaerdő, vörösés sárgaföld, fekete szavannatalaj, aprózódás, mállás, ugaroló talajváltó gazdálkodás, túllegeltetés, sivatagosodás, zonális sivatag, időszakos folyó, lefolyástalan terület, jövevényfolyó, sivatagi váztalaj, bucka, barkán, tanúhegy, kő-, homok-, agyag- és kavicssivatag, szárazságtűrő növényzet, oázis, szikesedés, nomád állattenyésztés, trópusi monszunvidék, hurrikán, tájfun, orkán, monszunerdő, laterittalaj, teraszos művelés. Egyedi: Száhel-övezet, Líbiaisivatag, Kalahári, Namíbsivatag, Atacama-sivatag, Csád-tó. Gömb alak eltérő felmelegedés övezetek. Eltérő fajhő, domborzat, szélrendszer, tengeráramlás módosított vagy valós éghajlati övezetek. Éghajlat természetes növénytakaró és állatvilág talajtípus vízrajzi jellemzők felszínformálás mezőgazdaság népességeltartó képesség földrajzi övezetesség. Felmelegedés szélrendszer csapadékmennyiség és időbeli eloszlása. Sok csapadék bővizű folyók trópusi őserdő trópusi vörösföld mállás. Sok csapadék kilúgozódás gyenge termőképességű talaj. Erdőirtás talajerózió, erdőégetés üvegházhatás. Felszálló és leszálló ág váltakozása száraz és nedves évszak. Csapadékmennyiség változása száraz és nedves évszak. Csapadékmennyiség változása szavannatípusok. Száraz évszak humuszképződés termékeny talaj. Évszakosan váltakozó felszínformáló folyamatok. Kedvező talaj- és éghajlati adottságok sűrűn lakott területek. Túllegeltetés elsivatagosodás. Öntözés párologtatás szikesedés. Egyenlőtlen csapadékeloszlás erőteljesen ingadozó vízjárás, árvizek. Gazdálkodás környezeti következményei. Tematikus térképek összehasonlító elemzése. A természetföldrajzi övezetességet bemutató tankönyvi táblázat önálló értelmezése alkalmazása a teljes fejezet tanulása során: lényegkiemelés, összefüggések. Tematikus térképek logikai elemzése. Klímadiagram magyarázata. Kép- és ábraelemzés. Cikk híranyag gyűjtése az öv ökológiai problémáiról kiselőadás. Műholdfelvétel, videofilm elemzése, magyarázata. Életkép-szemelvény gyűjtése. Keresztmetszet készítése és értelmezése. Klímadiagram összehasonlító elemzése. Tematikus térképek logikai elemzése. Kép- és ábraelemzés. Adatok gyűjtése a fő terményekről. Az övezet öveinek, vidékeinek elhelyezése kontúrtérképen. Tájelemzés. Irodalom egyéb forrásmunkák gyűjtése és feldolgozása. Tablókészítés a fő terményekből. 12. A mérsé- Általános: nyugatias szél, cik- Passzát leszálló ága Összehasonlító szövegelem- Tk.á., táblázat. Tr. Tt. : A Föld mezőgazdasága. Tt. Tankönyvi kieg. szöveg. Videó: éltető erdőségek (Az egyetlen Föld) : A Föld természetes növénytakarója. Tr. Videó: A terjeszkedő Szahara (Az egyetlen Föld) a szél munkája (Televideó).

15 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés T T. : A Föld természetes növénytakarója. Tr. Talajgyűjtemény kelt övezet I. A meleg és a hideg mérsékelt öv A mérsékelt övezet II. A valódi mérsékelt öv A hideg övezet A hegyvidékek övezetessége lon, meleg mérsékelt (szubtrópusi) öv, hideg mérsékelt (szubarktikus) öv, mediterrán terület, mediterrán terület, keménylombú erdő, macchia,fahéjszínű talaj, terra rossa, monszun terület, babérlombú erdő, vörös- és sárgaföld, tajga, podzol, láp, mocsár, talajfolyás. Általános: valódi mérsékelt öv, óceáni, mérsékelten szárazföldi, szárazföldi és szélsőségesen szárazföldi terület, lombhullató erdő, tőzegmohalap, fenyér, barna erdőtalaj, erdős puszta, füves puszta, sztyep, pampa, préri, feketeföld (csernozjom), gesztenyebarna mezőségi talaj, időszakos vízfolyás, sós tó, váztalaj, aprózódás, kontinentális sivatag. Egyedi: Takla-Makán. Általános: anticiklon, sarki szél, éjféli Nap, sarkköri és sarkvidéki öv, tundra, tundratalaj, fagyott altalaj, fagy okozta aprózódás, talajfolyás. Általános: függőleges földrajzi övezetesség, főn, hegyvölgyi szél, hóhatár, erdőhatár, gleccser, hidegtűrő növényzet. és a nyugati szél váltakozása évszakok jellemzői erőteljes vízszintingadozás. Évszakosan váltakozó felszínformáló folyamatok. Mediterrán terület öntözés jellegzetes termények. Természeti adottságok, kultúrtörténeti emlékek idegenforgalom. Monszun terület jellegzetes termények nagy népsűrűség. Hideg mérsékelt öv évszakok nagy évi hőingás ingadozó vízjárás. Fenyőerdő podzol; Lápok, mocsarak kialakulása. Természeti adottságok alacsony népsűrűség. Az óceáni és a kontinentális hatás érvényesülése az öv egyes területein. Az éghajlat természetes növénytakaró talajtípus. Éghajlat növénytermesztés, állattenyésztés jellemző növények, állatok. Napsugarak hajlásszöge, megvilágítás ideje évszakok száma és jellemzői. Mocsárvidékek kialakulása okai. Éghajlat élővilág talaj felszínformáló folyamatok. Kedvezőtlen adottságok szűkös megélhetés, gyér lakosság. Tengerszint feletti magasság növekedése az éghajlati elemek, a levegő fizikai jellemzőinek változása. Fagy okozta aprózódás, a jég munkája felszínformálás. Függőleges övezetek termesztett növények. zés. Klímadiagram olvasása. Tematikus térképek elemzése. Hőmérsékletre, hőingásra vonatkozó számítási feladatok megoldása. Képek, diagramok rendszerező csoportosítása, munkatérképen való elhelyezése. Klímadiagram összehasonlító elemzése, tájakkal való azonosítása. Tematikus térképek elemzése. Keresztmetszet készítése és értelmezése. Övezet öv terület elhelyezése kontúrtérképen. Az övezet ökológiai problémáinak bemutatása gyűjtőmunka alapján. Tematikus térkép és klímadiagram elemzése. Aktuális hírek, cikkek feldolgozása az övezethez kapcsolódóan. Kislexikon használata. Keresztmetszeti ábrák összehasonlító elemzése. Diagram készítése. Hőmérséklet-változással kapcsolatos számítások végzése. : A Föld természetes növénytakarója. Tr. Tt. Videó: A törékeny bolygó (Az egyetlen Föld). Videofilm. Televideó. Fk. Videofilm: Lavina Hóvihar (Discovery). 15

16 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés Mit tanultunk a természetföld rajzi övezetességről? Természeti adottságok megélhetési lehetőségek. Hogyan élhetnék és hol élnék szívesen? (A megélhetési lehetőségek bemutatása az egyes területeken) csoportmunkában. Összegező rendszerezés az övezetesség kategóriái szerint. Hasonlóságok különbségek kiemelése. Önálló tanulói eszközválasztás és használat az övezetesség jellemzőinek bemutatásához. fordított szakértői mozaik: mit tanultunk az övezetekről? A fejezetben alkalmazott eszközökből válogatva. A természetföldrajzi övezetességről tanultak ellenőrzése. Ismeretek és tevékenységek alkalmazása. Szaktanár által összeállított feladatlap. 16

17 IV. A TERMÉSZETI ÉS A TÁRSADALMI KÖRNYEZET KAPCSO- LATRENDSZERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI Célok A tanulók szemléletének alakítása az általános természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok összefüggéseinek vizsgálatával. Annak megértetése a tanulókkal, hogy a társadalom életének a természet által nyújtott feltételei nagy mértékben eltérnek Földünkön, ezért az erőforrások hasznosítása, az ember és a környezet kapcsolata is különböző. A népesség, a településtípusok területi elhelyezkedésének, a népesedési folyamat, a népességmozgások okainak feltárása a földrajzi övezetességgel való összefüggésben. A tanulók érdeklődésének felkeltése különféle népességi, nemzetiségi és társadalmi csoportok értékei, életformája iránt a társadalmi és gazdasági élet összefüggései kapcsán. Annak bizonyítása, hogy a Föld egységes rendszer, amelyen a természet és a társadalom törvényszerűségei egyaránt érvényesülnek. Feladatok A természeti és a társadalmi környezet összetevőinek és kölcsönhatásainak bemutatása konkrét példákon keresztül. A világnépesség növekedésének történeti nyomon követése, a népesedési folyamat fő problémáinak megláttatása a Föld különböző térségeiben. A népsűrűséget, a népességmozgások alakulását, a települések földrajzi elhelyezkedését befolyásoló tényezők megvilágítása. A településípusok sajátos vonásainak bemutatása, fejlődésük és környezeti következményeinek megértetése. Alkalmaztatni a tanulókkal a témakörhöz kapcsolódó topográfiai követelményeket, biztosítani számukra a minél sokrétűbb földrajzi információforrásokhoz való hozzájutást és azok feldolgozását. Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 6. osztály: A hazai tájak élete, társadalmi jellemzői. Települések. Földrajz 7. osztály: A kontinensek társadalomföldrajzi jellemzői. Eltérő adottságok és sajátos társadalmi-gazdasági fejlődési utak. Az országok kapcsolata a természeti környezettel, hasonló és eltérő társadalmi képük. 8. osztály: A társadalmi-gazdasági élet más földrajzi vonásai a Kárpát-medencében. Magyarország társadalmigazdasági fejlődésének társadalmi alapjai. A magyar nép tájtörténeti tagolódása, etnikai csoportok, nemzetiségek. A földrajzi környezet hatása a gazdálkodásra, a társadalom berendezkedésére, a településekre, az életmódra. Településtípusok, településhálózat és infrastruktúra. Történelem és állampolgári ismeretek 5. osztály: Az ókori Kelet világa. Az ókori görögök életéből. Az ókori Róma évszázadai. A kereszténység születése. Mindennapi élet, életmódtörténete. 6. osztály: Képek a középkori Európa életéből. Felfedezők és hódítók az újkor kezdetén. 7. osztály: A polgári átalakulás kora: a mezőgazdaság és a gépek forradalma. Az ipari forradalom társadalmi következményei. Képek a 18. századi Magyarországról: A soknemzetiségű Magyarország. A nemzetállamok kora. 8. osztály: Magyarország a két világháború között: Trianon és következményei. 9. osztály: Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák. Városállamok és birodalmak. Vallás és kultúra az ókori keleten. Az ókori Görögország és az ókori Róma. A kereszténység kialakulása és terjedése. 17

18 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 14. T A világ népességének gyarapodása A népesség összetétele A népesség földrajzi eloszlása Tematikus térkép, statisztikai adatsorok elemzése. Aktualitások gyűjtése hazánk és Európa jellemző népességmozgásairól. Életkép-szemelvény megjelenítése szerepjáték keretében. Települések I. A magányos települések és a falvak Általános: népességföldrajz, demográfia, népességrobbanás, természetes szaporulat, népességfogyás, népesedési szakaszok, mennyiségi és minőségi éhezés, túlfogyasztás, foglalkozási szerkezet, adósságcsapda. Általános: korfa és típusai, emberfajták (nagyrasszok): europid, mongolid, negrid, weddoausztralid; keveréktípusok: mulatt, mesztic, zambó, világnyelv, nyelvcsalád, világvallás, nemzet, nemzetiség. Etnikum, nacionalizmus, egyés többnemzetiségű állam, aktív kereső, primer-, szekunder- és tercier ágazat, foglalkozási átrétegződés. Általános: népsűrűség, népességtömörülés, eltartóképesség, népességmozgás, belső vándorlás, ingázás, időszakos vándorlás, vendégmunkás, interkontinentális vándorlás, turista, menekült. Általános: település, infrastruktúra, lakó, gazdasági, társadalmi szerepkör, mozgékony, állandó és csoportos település, szabálytalan alaprajzú, egyutcás, szabályos szerkezetű és körfalu, apró- és óriásfalu, városiasodás, magányos település, szórt-, sorés bokortanya, farm. A népességszám történeti alakulása a Földön. Az országok fejlettsége a népesedési folyamat jellemző szakasza. Fejlődő országok a népességszám rohamos gyarapodása hiányos táplálkozás, éhezés. Kölcsönök adósság. Fejlett országok stagnáló vagy csökkenő népességszám túlfogyasztás. Fejlődő országok fiatalodó társadalom háromszög alakú korfa. Fejlett országok öregedő társadalom oszlopszerű korfa. Élettartam az ország gazdasági fejlettsége. Kedvező mezőgazdasági adottságok, közlekedési és kereskedelmi lehetőség, fejlett ipar népességtömörülés. Mérsékelt övezet kedvező természeti adottságai nagy népsűrűség. Kedvezőtlen természeti adottságok alacsony népsűrűség. Társadalmi, gazdasági jellemzők népességmozgás. Természeti erőforrások települések kialakulása. Társadalmi, gazdasági tényezők településfejlődés, településhálózat kialakulása. Életmód településtípusok ki- és átalakulása. Statisztikai adatsorok, ezek ábrázolásainak összehasonlító elemzése. Tematikus térképek elemzése. Adatok önálló ábrázolása. Aktuális cikkek, hírek gyűjtése. Vita a népesedési élelmezési problémák megoldásáról. Korfatípusok összehasonlító elemzése. Diagram, grafikon, tematikus térkép magyarázata. Statisztikai adatok gyűjtése és önálló ábrázolása, a változások értékelése. Alaprajz, településszerkezet értelmezése. Szemelvények, leírások, életképek gyűjtése településtípusokról, életmódokról, azok átalakulásáról. Szituációs játék. TK.á.k. Kislexikon. Statisztikai kiadványok. Tt. Tt. Statisztikai kiadványok. T.t. Tt.

19 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés Foglalkozási szerkezet átalakulása települési szerepkörök változása. Települések II. A városok Általános: város, központi szerepkör, vonzáskörzet, mező-, bánya-, ipari-, vásár-, hídváros, kereskedelmi, közlekedési, közigazgatási, kulturális, vallási központ, világváros (metropolisz), kis-, közép-, nagy- és óriásváros. Egyedi: Kiruna, Groningen, Eindhoven, Sheffield, Łodz, New Orleans, Vancuver, Manaus, Lyon, Frankfurt am Main, Oxford, Cambridge, Miami, Monte Carlo, Karlovy Vary, Mekka, Jeruzsálem, Lhásza, Zürich. A városi szerepkörök átalakulása térben és időben. Társadalmi tényezők városok fejlődése. Nemzetközi munkamegosztás világvárosok. Statisztikai adatok gyűjtése, összehasonlítása, változásaik értékelése. Rendszerezés, csoportosítás. A településtípusok jellemzése leírások, képek alapján. Múzeumlátogatás településtörténet feldolgozása, tablókészítés. Tk.k. Albumok, képes kiadványok. Régi és új településtérképek. Az urbanizáció és a városok szerkezete Általános: urbanizáció, városiasodás, városodás, városfejlődés: koncentráció, városbővítés, szuburbanizáció, belső munkahelyöv, city, belső lakóöv, külső munkahelyöv, külső lakóöv, kertváros, agglomeráció, alvó település, bolygóváros, óriásváros (megalopolisz), településhálózat, települési hierarchia, településállomány, főváros, régió központ, megyeszékhely. Egyedi: Randstad. A városiasodás és a városodás folyamata és összefüggése. A nagyvárosok átalakulása terjeszkedése. A városszerkezet fejlődése. Alaprajzok, várostérképek összehasonlítása. Vita érdekegyeztetés: Milyen intézkedéseket hoznék településem (a főváros) fejlesztése érdekében? Összehasonlító képelemzés. Tabló: városok a tájban. Házi dolgozat: Legkedvesebb településem. Várostérképek. Tk.á. Tr. 19

20 V. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS Célok Feladatok A fentiek érdekében az évfolyam tananyagához kapcsolódó legfontosabb folyamatok, összefüggések topográfia kiemelése és alkalmaztatása. A feldolgozás során a rendszerezések, csoportosítások, következtetések levonása, a rész és az egész kapcsolatának megteremtése annak bizonyítása, hogy a Föld egységes rendszer. Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 15. T. A tanév során elsajátított ismeretek és megismerési módok alkalmazásával tudják kiemelni a tanulók Földünk fő természeti jelenségeit, folyamatait, ezek összefüggéseit, sokoldalú következményeit. Bizonyítsák példákkal a Föld és a kozmikus környezet közötti kölcsönhatásokat, továbbá a geoszférák közötti dinamikus kapcsolatrendszert. Tudják értelmezni a tanulók a természet és a társadalom sajátos összefüggéseit, egymásra hatásuk következményeit, térbeli és időbeli változását az ember és környzete közötti kölcsönhatásokat a földrajzi övezetekben. Legyenek képesek a természeti, a társadalmi és a környezeti folyamatok összefüggéseinek értelmezésére szintézisére Év végi összefoglalás Rendszerezés. Csoportosítás. Fordított szakértői mozaik, kecskeméti vásár, füllentős játék Az eddig felhasznált eszközökből a szükségletnek megfelelően válogatva. 20

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz 11-12. évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép

1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép PEDAGÓGIAI RENDSZEREK fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása érdekében folytatandó K+F +I tevékenység

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 12-13. ÉVFOLYAM Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat veszik

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Földrajz Négy évfolyamos gimnázium

Földrajz Négy évfolyamos gimnázium Földrajz Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 2 2 1 Éves óraszám 72 72 31 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62 2014 FÖLDRAJZ Helyi

Részletesebben

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 7. évfolyam Heti óraszám:2 Éves óraszám:72 Tematikai egység/ Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A szilárd Föld anyagai és folyamatai Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Földrajz 7-8. osztály 2 ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Földrajz 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Földrajz 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a földrajz tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola

Részletesebben

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.11, 4. melléklet 4.2.11 és 5. melléklet 5.2.15 Földrajz 7.évfolyam számára 1,5 8.évfolyam számára 2 órás változat!

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Földrajz A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat

Részletesebben

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam Földrajz EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra I. témakör: Élet a kertben (12 óra) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Élet a kertben Órakeret

Részletesebben