Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek A Nexus Labs és Papercat Design Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (weboldaltervezés, grafikai tervezés, marketing tanácsadás) tárgyában. A kínált szolgáltatások megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF feltételeit. 1. A szolgáltatók nevei, adatai Interholding.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 6. II/7. Telefon: (56) Adószám: Cégjegyzékszám: Hidro-Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Székhely: 5008 Szolnok, Wittmann Viktor utca 6. Telefon: (56) Adószám: Cégjegyzékszám: Az ÁSZF alanyai 2.1. Szolgáltató: Jelen ÁSZF 1-es pontjában felsorolt két gazdasági társaság Megrendelő: az a személy/jogi személy/társaság/szervezet, aki a Szolgáltató jelen ÁSZF 4-es pontjában tárgyalt szolgáltatásait megrendeli, igénybe veszi. 3. Az ÁSZF hatálya 3.1. Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltatók a és weboldalon kínált szolgáltatásaira, azoknak megrendelésére, és meghatározza a felek között a Szolgáltatók weboldalán keresztül elektronikus úton létrejövő szerződéskötés folyamatát, a szolgáltatások tartalmát és kivitelezését, valamint a szerződés módosításának, illetve megszűnésének eseteit Jelen ÁSZF szabályozza a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit. A felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók Jelen ÁSZF-től történő bármely eltérés csak mind a Megrendelő és Szolgáltató által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között az elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél elektronikus levélcímére kell elküldeni Jelen ÁSZF július 1. naptól hatályos. 1

2 4. Szerződés tárgya 4.1. A szolgáltató által kínált szolgáltatás-típusok: logó és arculattervezés, weboldaltervezés és karbantartás, grafikai tervezés (online és offline), online marketing tanácsadás, egyéb grafikai szolgáltatások; a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes szolgáltatás-típusokon belül a szolgáltatástípusok elemeiből szolgáltatáscsomagokat állítson össze. A szolgáltatáscsomagok leírását, valamint árait a Szolgáltató internetes honlapján elérhetővé teszi. 5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 5.1. Információk rendelkezésre bocsátása: Megrendelő vállalja, hogy a meghatározott feladatok elvégzéséhez a szükséges anyagokat, információkat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja Szolgáltatói díj megfizetése: Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató internetes honlapján feltüntetett, valamint esetleges közös írásos megegyezés alapján meghatározott szolgáltatói díjat, jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően megfizeti A megrendelt termék átvétele: Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató által teljesített megrendelt szolgáltatást átveszi. A megrendelt szolgáltatás átadás-átvételének módja elektronikus levélen keresztül vagy FTP szerverre való feltöltésen történik Üzleti titok: Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által készített és átadott dokumentumok, tervek, rajzok, fájlok Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása nem a Szolgáltatóval folytatott üzleti kapcsolatban nem megengedett és kártérítési igényt von maga után. 6. Szolgáltató jogai és kötelezettségei 6.1. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére a Megrendelő által kiválasztott elektronikus úton megrendelt szolgáltatást annak leírása, és a felek közötti írásos megegyezés szerinti rendelkezésre álló adatok alapján elvégzi Szolgáltató szolgáltatásait kizárólag elektronikus úton nyújtja. 2

3 6.3. Szolgáltató amennyiben erről Megrendelő külön írásban nem rendelkezik az általa elkészített munkákon a nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja Szolgáltató által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok Megrendelőt kizárólag a Szolgáltató által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg. Megrendelőt a Szolgáltató által elkészített, Megrendelő részére elküldött tervek tekintetében felhasználási jog nem illeti meg, azokkal kapcsolatban Szolgáltató minden szerzői jogát fenntartja. A végleges anyagok átadását, valamint azok ellenértékét megkapva Szolgáltató visszavonhatatlanul átruházza a korlátlan és kizárólagos használati jogot Megrendelőre, azon kivétellel, hogy Szolgáltató referenciaként azt korlátozás nélkül felhasználhatja. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magába. Karbantartást a Megrendelő által megrendelt karbantartás szolgáltatás keretein belül, kizárólag a Szolgáltató végezhet. A felhasználás szabályainak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és a teljes szolgáltatói díjnak megfelelő mértékű kárátalány illeti meg Szolgáltatót. 7. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte 7.1. Megrendelés: A megrendelés tárgyát képezi jelen ÁSZF 4-es pontján belül megszabott, valamint a Szolgáltató interenetes honlapján (www.nexuslabs.hu és található valamennyi szolgáltatás-típus és mindenkori szolgáltatáscsomag. Megrendelő ezen szolgáltatások megrendelésével elfogadja az ÁSZF-et Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte: A megrendelésre vonatkozó szerződés létrejön, ha a Megrendelő a Szolgáltató internetes honlapján (www.nexuslabs.hu vagy kínált szolgáltatások igénybevételére való szándékát elektronikus levélben jelzi, és erre Szolgáltató 48 órán belül válaszol. A szerződés létrejöttével Megrendelő kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, ezen adatok téves vagy nem a valóságnak megfelelő megadása esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Az adatokat Szolgáltató a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Abban az esetben, ha Szolgáltató 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, akkor Megrendelő mentesül az ajánlati, illetve szerződéses kötelezettség alól Egyedi ajánlat: Abban az esetben, ha Megrendelő a Szolgáltató által kínált szolgáltatás-típusoktól vagy szolgáltatáscsomagoktól eltérő munkálatokat kíván megrendelni, akkor a megrendelő elektronikus levélben köteles részletesen megadni a kívánt munka tartalmát. Szolgáltató a megrendelés megérkezését követően 48 órán belül árajánlatot készít és küld meg Megrendelő részére. Szolgáltató által megküldött Árajánlat, annak kézhezvételétől számított egy hétig érvényes, Megrendelő az érvényességi időn belül jogosult az árajánlatot visszaigazolni. Az Ajánlat visszaigazolásával a szerződés létrejön. Abban az 3

4 esetben, ha Szolgáltató a fenti határidőben nem készíti el árajánlatát az ügyfél vételi kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik Teljesítés megkezdése: Szolgáltató a 7.2-es pontban meghatározott szerződés létrejöttének feltételei mellett a kért szolgáltatás elkészítését megkezdi, és azt ettől eltérő írásos megegyezés hiányában 15 munkanapon belül befejezi és átadja Megrendelő részére Információk: Megrendelő a köteles az elvégzendő munkához szükséges valamennyi információt Szolgáltatóval közölni. Abban az esetben, ha a Megrendelő által megadott információk nem elegendőek a munka megkezdéséhez, úgy Szolgáltató a hiányzó információkkal kapcsolatban haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt. Abban az esetben, ha Megrendelő nem adja meg a szükséges információkat, akkor a Szerződés a hiányokról szóló értesítést követő 8. napon megszűnik. A Megrendelő késedelme a Szolgáltató egyidejű késedelmét kizárja. Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató ebből eredő esetleges kárát Határidő hosszabbítás: Abban az esetben, ha bármelyik fél számítógép vagy internet rendszerének működésében igazolható módon hiba keletkezik a szolgáltatónál, akkor mind a teljesítési határidő, mind pedig a Megrendelő részére biztosított határidők a meghibásodás időtartamával meghosszabbodnak Együttműködés: Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, így különösen abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez további információk szükségesek. 8. Árak, átadás-átvétel 8.1. A Szolgáltató honlapján (www.nexuslabs.hu vagy feltüntetett árak árajánlatnak minősülnek. Az árak a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó nélkül van feltüntetve A szerződő felek között létrejövő szerződésre vonatkozó árakat a megrendelés, valamint a Szolgáltató által a megrendelésre küldött visszaigazoló levél tartalmazza. Megrendelő az árat a szerződés létrejöttével elfogadja, és azt a megrendelt szolgáltatás átadásának napjától számított 3 munkanapon belül Szolgáltató részére köteles maradéktalanul megfizeti A szolgáltatás átadásának napján Szolgáltató számlát állít ki Megrendelő részére, amelyet Megrendelő 3 munkanapon belül köteles maradéktalanul, átulalással vagy készpénzben megfizetni. Fizetési késedelem esetén Szolgáltatónak jogában áll a mindenkori törvényes alapkamat kétszeresének megfelelő nagyságú késedelmi kamatot felszámolni, valamint a Megrendelő esetleges további megrendeléseinek teljesítését felfüggeszteni Szolgáltató az elkészült megrendelést Megrendelő részére a Megrendelő által megadott címre elektronikus levélben küldi, a Megrendelő által megadott adatok szerinti FTP szerverre tölti fel. 4

5 9. Teljesítés 9.1. Tervezés: A Szolgáltató a Megrendelő által kért, és választott jellegzetességek alapján grafikai vagy weboldaltervet készít, melyet Megrendelő részére elektronikus levélben megküld. A terv tartalmazza a főbb elemeket, uralkodó színeket és a használt betűtípusokat, és arra hivatott, hogy bemutassa a leendő kész szolgáltatás lényegi elemeit. Amennyiben a terv nem nyeri el Megrendelő tetszését lehetőség van új vagy módosított terv készítésére, amelyet Megrendelő elektronikus úton jelez Javítások: A változások eszközölése során a bemutatott terv végső finomításra kerül. Itt nyílik lehetősége a Megrendelőnek arra, hogy apróbb, a bemutatott tervet nem sértő változtatásokat kérjen. Szolgáltató vállalja, hogy az általa bemutatott tervekben legfeljebb hat alkalommal részletbeni változtatásokat eszközöl - amelybe nem tartozik bele a Megrendelő által hibásan és/vagy hiányosan leadott anyag korrektúrája (amely minden esetben utólagos szerkesztési díjat - a tervezési díj 10%-át - von maga után). Minden további részletbeni változtatás esetén Szolgáltatónak jogában áll plusz díjat felszámolni írásos megegyezés szerint. Amennyiben a megadott paraméterek a tervezés során lényegesen megváltoznak a Megrendelő kérésére, Szolgáltatónak jogában áll plusz díjat felszámolni írásos megegyezés szerint Késedelem: Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató minden elektronikus úton küldött levelére, munkatervére válaszol legfeljebb öt munkanapon belül. A Megrendelő kései válaszaiból erededő késedelem a jelen ÁSZF 7.4-es pontjában meghatározott határidőket, és a teljesítési határidőt a Megrendelő késedelmének időtartalmával hosszabbítja Hibás teljesítés: A Megrendelő a szerződéskor megadott információktól és adatoktól való eltérés esetén kijavítást vagy kicserélést kérhet. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, vagy annak a Szolgáltató nem tud eleget tenni, Megrendelő másodsorban - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye Elégedetlenség: Jelen ÁSZF 4-es pontjában meghatározott online marketing tanácsadás szolgáltatást kivéve szolgáltatás igénybevételekor, ha Megrendelő a Szolgáltató által végzett munkával nincs megelégedve, akkor a végleges formátum Megrendelő részére történő megküldését megelőző napig a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat. Megrendelő ebben az esetben sem a terveket, sem a végleges munkát nem használhatja fel, és Szolgáltató jelen ÁSZF 10.3 és 10.6-os pontja alapján jogosult kárigényét követelni Megrendelő részéről Jogdíjak: A grafikai és weboldaltervek készítése során felhasznált képek, videók és zenék jogdíját a szolgáltatások ára nem tartalmazza. A jogdíjak költsége a Megrendelőt terhelik, a Szolgáltató vállalja, hogy erről és a jogdíjak mértékéről Megrendelőt tájékoztatja. 5

6 10. A szerződés megszüntetésének esetkörei 10.1.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre kötik, mely időpont a megrendelt anyagok, Szolgáltatások átadásáig, valamint a szolgáltatási díj Szolgáltatónak való maradéktalan megfizetéséig tart. Szerződő felek egyedileg ettől eltérhetnek, s a szerződést határozatlan időtartamra is megköthetik, közös írásos megegyezés alapján A felek a szerződést megszüntethetik közös megegyezéssel vagy elállás útján Bármely fél jogosult a szerződéstől elállni amennyiben a másik fél jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik. Szolgáltató jogosult a szolgáltatói díj 50%-át megkövetelni Megrendelőtől, mint kártérítési igény Az elállás abban az esetben érvényes, ha azt írásban, a másik szerződő fél részére elektronikus keresztül kerül megküldésre. Az elállás az elektronikus levél elküldésétől érvényes Amennyiben a Megrendelő a bemutatott tervek elfogadása utáni munkaszakaszban áll el a szerződéstől, köteles a szolgáltatási ár 30%-át megfizetni Szolgáltató részére. Amennyiben Megrendelő a bemutatott terveken való változtatás, vagy változtatások után áll el a szerződéstől, köteles a szolgáltatási ár 60%-át megfizetni a Szolgáltató részére A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése nem mentesíti a feleket a megszűnésig vagy megszüntetésig esetlegesen fennálló kötelezettségeik vagy díjtartozásaik teljesítése alól. 11. Vis major Egyik fél sem tehető felelőssé vállalt kötelezettségeinek elmulasztása miatt, amennyiben a teljesítés a felek által nem befolyásolható körülmények miatt késedelmes. Ilyen körülménynek tekintendő például: szükségállapot, természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, üzemzavarok, nyersanyaghiány vagy a szolgáltató okából fennálló internet szolgáltatási hiba A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet. 12. Adatkezelés Szolgáltató magára nézve elismeri az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező évi CXII. törvény irányelveit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 6

7 12.2. A Megrendelő a szerződés létrejöttével hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja. 13. Irányadó jog, jogkikötés A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes, és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező árak, írásos közös megegyezések, illetve a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai és rendelkezései az irányadó. Bármely jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Szolnoki Járásbíróság illetékességét kötik ki, és kijelentik, hogy a vitás kérdésekben békés úton próbálnak meg megegyezni Jelen ÁSZF a Szolgáltató általi visszavonásig, vagy az általa kibocsátott újabb ÁSZF hatályba lépéséig marad érvényben. 14. Egyéb záró rendelkezések A Szolgáltató internetes honlapján feltüntetett weblap karbantartás szolgáltatás keretein belül (kivételt képez eseti weblap karbantartás ) Szolgáltató vállalja megbízási szerződés keretein belül a Megrendelő weboldalának átadását követően annak karbantartását havonta a meghatározott ár szerint. Ezen megbízási szerződésre jelen ÁSZF feltételei nem vonatkoznak. Ezen szolgáltatás megrendelése esetén a domain és webtárhely éves díját Szolgáltató elengedi, egyéb esetben.hu domain esetén 1500 Ft + ÁFA évente, egyéb nemzetközi és küldöldi domainek esetén pedig legalább 4000 Ft + ÁFA évente (utóbbi árfolyamtól függő, szíveskedjen érdeklődni megrendelésnél) A Szolgáltató internetes honlapján feltüntetett domain és tárhely szolgáltatás megrendelése kívül esik jelen ÁSZF feltételein, valamint a felek között elektronikus levélben létrejövő határozott szerdődés időtartamába nem tartozik bele A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék A Megrendelő magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag a Megrendelő felelőssége A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már érvényes szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén a Szolgáltató az árváltozást megelőzően Megrendelőt értesíteni köteles elektronikus levélben. Budapest, július 1. 7

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz Hatályos: 2012. május 22. napjától visszavonásig 2.1 Verzió Legutóbbi módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) melyek kiterjednek a PanoGraph Kft. által nyújtott Szolgáltatásokra, rendezik a Szerződő Felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től Tisztelt Ügyfelünk! Széles körű szakmai szolgáltatásaink biztosításához készítettük ezt a szabályzatot, mely tartalmazza a szolgáltatásaink igénybevételéhez

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cím: 2030 Érd, Rozsnyói utca 29. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Exit Group Kft. Hatályos 2012. július 5. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.exitgroup.hu/ címen Minden jog fenntartva! AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják üzletszabályzatunkat.

A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják üzletszabályzatunkat. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA A Helykereső Produkciós Ügynökség Kft. (rövidített neve: Helykereső Produkciós Kft., székhelye: 3763 Bódvaszilas, Zrínyi u.

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Corincloud, Corinmail által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Rendszerek

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. Az ÁSZF alanyai A Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. (2600

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben