1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya"

Átírás

1 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma: ) mint Vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó") által nyújtott szolgáltatásokra, meghatározza a felek között weboldalon keresztül létrejövő szerződés elektronikus úton történő megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendők, s a felek között létrejövő és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit határozza meg Jelen ÁSZF től történő bármely eltérés csak Megrendelő és Vállalkozó által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél Megrendelésben megadott címére, telefax számára vagy elektronikus levélcímére kell elküldeni Jelen ÁSZF kiterjed a természetes személy fogyasztó (Magán Megrendelő), valamint gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű megrendelőkre (Üzleti Megrendelő) is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést. A Magán Megrendelők és Üzletei Megrendelők a továbbiakban együttesen úgyis mint: Megrendelők illetve Megrendelő, aki a Vállalkozó internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül szolgáltatást megrendel Jelen ÁSZF augusztus 1. napjától hatályos. 2. Szerződés tárgya 2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a felek között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képező Megrendelő illetve ÁSZF alapján létrejött és elfogadott szerződés szerint az ott rögzített feltételekkel, paraméterekkel, specifikációkkal Megrendelő részére elvégzi a Megrendelő által kiválasztott szolgáltatást. Vállalkozó által nyújtandó szolgáltatások: edm tervezés (design készítés, programozás, szövegírás) banner készítés microsite készítés webdesign egyéb grafikai munkák weboldalkészítés webáruház készítés

2 a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások. Szerződő felek a szerződés teljesítése során hatékonyan és kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás érdekeit. 3. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte 3.1. Megrendelés: A szerződéskötéshez szükséges, hogy a Megrendelő, írásos formában eljuttatja a vállalkozóhoz a megrendelő lapot, ami történhet elektronikus vagy postai úton egyaránt. Az megrendelő lap kitöltésével Megrendelő kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, s ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, valamint elfogadja az ÁSZF et. Az adatok téves vagy nem a valóságnak megfelelő megadása esetén a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli. Az adatokat Vállalkozó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Megrendelő a Megrendelés elküldésével jelen ÁSZF ben meghatározott feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Megrendeléshez szükséges adatok: cégnév, székhely, kapcsolattartó, e mail cím és érvényes mobil telefonszám. Megrendeléshez szükséges további adatok: számlázási név és cím, számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a Megrendelővel Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte: A szerződés a Megrendelés megérkezését követően Vállalkozó általi legkésőbb 48 órán belül történő visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolásban a munkálatok elvégzéséhez Vállalkozó további információkat kérhet, amelyre Megrendelő rövid határidőn belül köteles írásbeli nyilatkozatát megadni a Projekt Információs Lap kitöltése útján. Abban az esetben, ha Vállalkozó 48 órán belül nem igazolja vissza a Megrendelést, akkor Megrendelő mentesül az ajánlati illetve szerződéses kötelezettség alól Árajánlat érvényessége: Vállalkozó által megküldött Árajánlat, annak kézhezvételétől számított 1(azaz egy) hétig érvényes (ajánlati kötöttség), Megrendelő az érvényességi időn belül jogosult az árajánlatot visszaigazolni. Az Ajánlat visszaigazolásával a szerződés létrejön. Ha az ajánlati kötöttség ideje ettől eltér, akkor az Árajánlat érvényességi idejét az Árajánlat tartalmazza. Abban az esetben, ha Vállalkozó a fenti határidőben nem készíti el Ajánlatát az ügyfél vételi kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik Teljesítés megkezdése: Vállalkozó a Megrendelő alapján kiállított előleg bekérő számla kifizetése (átutalás útján) esetén, az átutalt összeg jóváírásának napján kezdi meg. Abban az esetben kezdi meg Vállalkozó a munkát a jóváírás napján, amennyiben az átutalt összeg aznap 15 óráig jóváírásra került Specifikáció: Megrendelő a Projekt Specifikációs Lap kitöltésével köteles az elvégzendő munkához szükséges valamennyi információt Vállalkozóval közölni. Abban az esetben, ha a Megrendelő által megadott információk nem elegendőek a munka megkezdéséhez, úgy Vállalkozó a hiányzó információkkal kapcsolatban haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt. Abban az esetben, ha Megrendelő nem adja meg a szükséges információkat, akkor a Szerződés a hiányokról szóló értesítést követő 8. napon megszűnik. A Megrendelő

3 késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozó ebből eredő esetleges kárát Határidő hosszabbítás: Abban az esetben, ha bármelyik fél internet rendszerének működésében igazolható módon hiba keletkezik a szolgáltatónál, akkor mind a teljesítési határidő, mind pedig a Megrendelő részére biztosított határidők a meghibásodás időtartamával meghosszabbodnak Együttműködés: Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, így különösen abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez további információk szükségesek. 3.8 A projekt folyamata: A specifikáció alapján két dizájntervet kap a Megrendelő, amelyek közül kell választania. A projekt a kiválaszott terv alapján valósul meg. Amennyiben a Megrendelő nem tud választani és új terveket kér, arra felárat köteles fizetni, ami egyedi megbeszélés tárgyát képezi. Képi vagy tartalmi változtatásra egyszer van lehetőség, minden további jelentős változtatás plusz költséget jelent, amit a Megrendelő köteles megfizetni. Megrendelő vállalja, hogy a projekt közben felmerülő kérdésekre 24 órán belül válaszol, ellenkező esetben Vállalkozó nem kötelezhető a vállalt határidő betartására. módosítás fogalma: képi módosítás: vagy a színek változtatása, vagy a meglévő elemek átrendezése tartalmi módosítás: a szöveges részek átírása minden ettől eltérő módosítás új anyag elkészítésenk minősül, amelynek külön árszabása van 4. A Szerződés módosítása 4.1. A felek között létrejött Szerződés módosítása írásban történik. Megrendelő a módosítási kérelmet e mailben, küldheti meg Vállalkozó részére, aki azt e mailben igazolja vissza 48 órán belül A Szerződést a Vállalkozó a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, teljesíti. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Megrendelését a fentiek szerint utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Vállalkozó jogosult a Szerződéstől elállni a már megfizetett vállalkozói díj kamatok nélküli visszafizetése mellett. Megrendelő ebben az esetben kártérítési igénnyel nem élhet Vállalkozó felé A szerződés módosításáért Vállakozó további díjat nem számít fel. Egyedi esetekben a felek ettől külön írásbeli megállapodásban eltérhetnek.

4 5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 5.1. Információk rendelkezésre bocsátása: Megrendelő vállalja, hogy a meghatározott feladatok elvégzéséhez a szükséges anyagokat, információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja Vállalkozói díj megfizetése: Megrendelő vállalja, hogy a Megrendelő lapon és a visszaigazolásban meghatározott vállalkozási díjat, jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően előre megfizeti A megrendelt termék átvétele: Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által teljesített a Megrendelő lapon és a Projekt Specifikációs Lapon, valamint egyedi árajánlat esetén az Árajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatást és/vagy terméket átveszi. A megrendelt termék átadás átvételének helye Vállalkozó székhelye, módja on line, e mailen keresztül Üzleti titok: Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik, azokon Vállalkozó minden jogát fenntartja az átadás napjáig. Ezek felhasználása nem a Vállalkozóval folytatott üzleti kapcsolatban nem megengedett és kártérítési igényt von maga után. Szerződő felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő felet érintő titoknak minősülő információt megőrizni és gondoskodni arról, hogy ahhoz harmadik illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 5.5 Felhasználás feltételei: Megredelő a végleges anyagot szabadon felhasználhatja, módosíthatja, fejlesztheti, de azt harmadik fél számára nem értékesítheti és nem adhatja tovább. 6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 6.1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére az on line úton megküldött Megrendelő lapon illetve Projekt Információs Lapon megadott adatok alapján elvégzi a kiválasztott feladatot Vállalkozó szolgáltatásait kizárólag on line úton nyújtja. Vállalkozó a szerződés létrejötte előtti tevékenységeket saját költségére és kockázatára végzi A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő lapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja a Szerződés teljes időtartama alatt Vállalkozó amennyiben erről Megrendelő külön írásban nem rendelkezik az általa elkészített munkákon a szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciakánt korlátozás nélkül felhasználhatja Vállalkozó által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok Megrendelőt kizárólag a Vállalkozó által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg. Megrendelőt a Vállalkozó által elkészített, Megrendelő részére elküldött tervek tekintetében felhasználási jog nem illeti meg, azokkal kapcsolatban Vállalkozó minden szerzői jogát fenntartja. A végleges

5 anyagokra vonatkozóan Vállalkozó visszavonhatatlanul átruházza a használati jogot Megrendelőre, azon kivétellel, hogy Vállalkozó referenciaként azt korlátozás nélkül felhasználhatja. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magába. A felhasználás szabályainak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és a teljes vállalkozói díjnak megfelelő mértékű kárátalány illeti meg Vállalkozót, esetleges további kárainak megtérítése mellett. Megrendelő a terveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel. Megrendelő csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel Alvállalkozó: Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni ÁSZF módosítása: Az ÁSZF rendelkezéseit a Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.beedesign.hu) jól látható módon elhelyezi. 7. Árak 7.1. A Vállalkozó által küldött árajánlaton szereplő árak árajánlatnak minősülnek. Az ár nettó ár és a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó feltüntetésével kerülnek megjelölésre A szerződő felek között létrejövő szerződésre vonatkozó árakat a Megrendelő lap, valamint a Vállalkozó által a Megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Megrendelő az árat a Megrendelő lap kitöltésével fogadja el. 8. Az átadás átvétel 8.1. Vállalkozó az elkészült anyagot e mailen,.zip formátumban küldi meg Megrendelő részére a Megrendelő által a megrendelő lapon feltüntetett e mail címre Az átadás feltétele a teljes vételár megfizetése. 9. Teljesítés, határidők 9.1. Teljesítési határidő: Vállalkozó a megrendelt Szolgáltatások elkészítését tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a Megrendelőlap kitöltésével, az azon szereplő vállalkozói előleg díj Megrendelő általi megfizetésének napjától számított, a megrendelő lapon feltüntetett határidőn belül vállalja. Felek a vállalkozói előleg díj megfizetése napjának azt a napot tekintik, amely napon 15 óráig a vállalkozói előleg díj a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül. Ezt követő 7 napon belül elkészülnek az első tervek. Megrendelő a tervek kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles annak elfogadásáról nyilatkozni. Ha ezen határidőn belül Megrendelő nem nyilatkozik, akkor hallgatását jóváhagyó nyilatkozatnak kell tekintetni, és a Vállalkozó teljesítése elfogadottnak minősül. Vállalkozó a szükséges módosítást a Megrendelő módosítási igényének kézhezvételét követő 10 munkanapon belül végzi el jelen ÁSZF IV. pontjának figyelembe vételével. Vállalkozó a végleges Szolgáltatásokat a terv Megrendelő általi elfogadásának kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül.zip fájl formátumban bocsátja Megrendelő

6 rendelkezésére a Megrendelő által megadott e mail címre történő elküldéssel, abban az esetben ha a teljes vételár megfizetésre került Vállalkozó késedelme, kötbér: A szerződésben vállalt teljesítési határidő 3 munkanapot meghaladó túllépése, amennyiben az Vállalkozó részére felróható, késedelmes teljesítésnek minősül. Ez esetben a Megrendelő a vállalkozó díj napi 0,2 % a, de maximum a késedelmesen teljesített hányad 5 % ának megfelelő kötbér megfizetésére tarthat igényt. Nem számít késedelmes teljesítésnek az esztétikai kifogásokra alapozott reklamáció, akkor sem, ha a Megrendelő által elfogadásra kerül, de az a Szolgáltatások használati értékét nem befolyásolja és az a funkciójának képes eleget tenni. Vállalkozó a 9.1. pontban meghatározott 7 napos határidőn belül köteles az első terveket Megrendelő részére megküldeni Munkanap: A magyar jogszabályok szerint munkanapnak minősülő nap, 9 és 17 óra közötti időtartamban A Vállalkozó a munka elvégzése során betartja a magyar jog hatályos és vonatkozó rendelkezéseit, így a munkavégzése során mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagy szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezésére, sem a készítése során nem fogadja el Vállalkozó az általa elkészített munkákon szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. 10. Szavatosság 10.1.Vállalkozót a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján szavatossági felelősség terheli a hibátlan teljesítéséért Hibátlan teljesítésnek minősül ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában megfelel a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak Hibás teljesítés esetén Megrendelő elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, annak a Vállalkozó nem tud eleget tenni, Megrendelő másodsorban választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel Vállalkozó a műszakilag indokolt lehető legrövidebb határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni Kárigény: Felek a Megrendelő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Megrendelő azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti Vállalkozó szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség Elégedettségi garancia: amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által küldött két designtervvel nincs megelégedve, akkor a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat. Ebben az esetben Vállalkozó köteles az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított

7 3 munkanapon belül a Megrendelő által megfizetett előleg összegét kamatok, költségek és kárának levonása után Megrendelő részére visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással. Megrendelő ezen elállási jogát a felek kizárják abban az esetben, ha Megrendelő elfogadja az egyik tervet. Megrendelő elállás esetén sem a terveket, sem a végleges anyagot nem használhatja fel. 11. Fizetés módja, fizetési feltételek Logó vagy arculat, illetve egyéb szolgáltatások rendelése esetén Megrendelő a Vállalkozó általi kiállított és ben megküldött Proforma számla kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül köteles a vállalkozói díjjal megegyező mértékű előleget fizetni a Vállalkozó által.pdf formátumban megküldött előlegbekérő alapján. Vállalkozó az előleg kézhezvételét követően a fizetésről az összeg beérkezésével megegyező teljesítési dátummal számlát állít ki, és postai úton megküldi Megrendelő részére. A Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor az előleget kézhez kapta Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján kibocsátott átutalással kiegyenlítendő számlák esetében ha a felek írásban másként nem rendelkeznek a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számított 8 nap Vállalkozó 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Vállalkozó választása szerint póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni minden további póthatáridő tűzése nélkül elállni. 12. A szerződés megszüntetésének esetkörei 12.1.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre kötik, mely időpont a megrendelt anyagok, Szolgáltatások átadásáig, és az ellenérték megfizetéséig tart. Szerződő felek egyedileg ettől eltérhetnek, s a szerződést határozatlan időtartamra is megköthetik A felek a szerződést megszűnhetik közös megegyezéssel vagy elállás útján Bármely fél jogosult a szerződéstől elállni és felmerült kárának megtérítését követelni amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik A szerződéstől történő elállásra a szerződés teljesítéséig, vagyis a logó vagy arculat vagy Szolgáltatások elvégzése esetén a végleges formátum Megrendelő részére történő megküldéséig mindkét fél jogosult. Megrendelő pontjától eltérő illetve nem Vállalkozónak felróható okból történő elállása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak az addig felmerült költségeit, vállalkozói díját, valamint a teljes vállalkozói díj 20% át mint kárátalányt megtéríteni. Vállalkozó a felmerült költségei és a kárátalány összegéig beszámításra jogosult a Megrendelő által megfizetett előleggel szemben. A beszámítást követően az előlegből fennmaradt összeget Vállalkozó köteles az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül kamatok nélkül Megrendelő részére visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással Az elállás abban az esetben érvényes, ha azt írásban, a másik szerződő fél részére címzett ajánlott tértivevényes levélben vagy e mailen vagy telefaxon keresztül kerül

8 megküldésre. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni a feladástól számított 5. munkanapon, valamint akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza, az e mailt és a telefaxot az elküldésétől számított 1 órán belül A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése nem mentesíti a feleket a megszűnésig vagy megszüntetésig esetlegesen fennálló kötelezettségeik vagy díjtartozásaik teljesítése alól. 13. Vis major Egyik fél sem tehető felelőssé vállalt kötelezettségeinek elmulasztása miatt, amennyiben a teljesítés a felek által nem befolyásolható körülmények miatt késedelmes. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány vagy a szolgáltató okából fennálló internet szolgáltatási hiba Amennyiben a vis major 2 hónap elteltével vagy azon túl fennáll, bármely fél jogosult a szerződéstől elállni Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet. 14. Adatkezelés 14.1.A Vállalkozó magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat: az évi LXIII. törvény A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az évi VI. törvény Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg január 28.), évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), az "Online Privacy Alliance" ajánlásait A Megrendelő a Megrendelő lap aláírásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve Megrendelő és/vagy Vállalkozó jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozó az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

9 15. Kapcsolattartás A jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és nyilatkozatokat írásban (ajánlott postai levél formájában, telefaxon vagy e mailben) kell megküldeni a Megrendelésben megjelölt személyek részére, a meghatározott címre. A Szerződő Felek a kapott üzeneteket írásban visszaigazolják. Az üzenet kézhezvétele a visszaigazolás nélkül is vélelmezhető, amennyiben ajánlott postai levél esetén a feladástól számítva 5 munkanap, telefax vagy e mail esetén a feladástól számított 5 óra eltelt. Vállalkozó ügyfélszolgálata munkanapokon 9 17 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: E mail címünk: Telefonszámunk: 16. Irányadó jog, jogkikötés A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező Árajánlat, Megrendelő rendelkezései, illetve a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak Szerződésből eredő bármely jogvita esetére Szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a Vállalkozó mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó által kibocsátott újabb Általános Szerződési Feltételek hatályba lépéséig marad érvényben. 17. Egyebek, záró rendelkezések A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra történő csatlakozás következményeként állt be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége Jelen Megállapodás mindenkor a Vállalkozó és a Megrendelő közötti egyedi Árajánlattal és Megrendelő lappal együtt érvényes.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN) Hatályos: 2015. március 9. napjától Hatályos: 2015. március 9. napjától Az ÁSZF szabályozza az ajánlatokkal, rendelésekkel, visszaigazolásokkal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Nexus Labs és Papercat Design Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (weboldaltervezés, grafikai tervezés, marketing tanácsadás)

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

A FLYING OBJECTS DESIGN STÚDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A FLYING OBJECTS DESIGN STÚDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A FLYING OBJECTS DESIGN STÚDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) kiterjednek a Flying Objects Design Stúdió Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) A DominoDomain.hu Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és tárhely biztosítás)

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress.

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress. Á LTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről a Fontpress Kft. mint vállalkozó, másrészről a m egrendelőközött, a megrendeléssel egyidőben, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: SOFTLOG Informatika Kft. Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Adószám:

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Allnet Hungary Kft. (székhely: Berekfürdő, Búzavirág út 12.; adószám: 12997565-2-16; cgj: 16-09-007196; képviselő: Pereczár Tamás; bankszámlaszám: OTP

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám:

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: amely létrejött TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: egyrészről: mint Megrendelő másrészről: Cégnév: Székhely: Képviseli: Adószám: Bankszámlaszám: Telefonszám: E-mail cím: mint Vállalkozó, -

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kibocsátója: Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz Hatályos: 2012. május 22. napjától visszavonásig 2.1 Verzió Legutóbbi módosítás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben