1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya"

Átírás

1 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma: ) mint Vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó") által nyújtott szolgáltatásokra, meghatározza a felek között weboldalon keresztül létrejövő szerződés elektronikus úton történő megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendők, s a felek között létrejövő és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit határozza meg Jelen ÁSZF től történő bármely eltérés csak Megrendelő és Vállalkozó által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél Megrendelésben megadott címére, telefax számára vagy elektronikus levélcímére kell elküldeni Jelen ÁSZF kiterjed a természetes személy fogyasztó (Magán Megrendelő), valamint gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű megrendelőkre (Üzleti Megrendelő) is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést. A Magán Megrendelők és Üzletei Megrendelők a továbbiakban együttesen úgyis mint: Megrendelők illetve Megrendelő, aki a Vállalkozó internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül szolgáltatást megrendel Jelen ÁSZF augusztus 1. napjától hatályos. 2. Szerződés tárgya 2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a felek között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képező Megrendelő illetve ÁSZF alapján létrejött és elfogadott szerződés szerint az ott rögzített feltételekkel, paraméterekkel, specifikációkkal Megrendelő részére elvégzi a Megrendelő által kiválasztott szolgáltatást. Vállalkozó által nyújtandó szolgáltatások: edm tervezés (design készítés, programozás, szövegírás) banner készítés microsite készítés webdesign egyéb grafikai munkák weboldalkészítés webáruház készítés

2 a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások. Szerződő felek a szerződés teljesítése során hatékonyan és kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás érdekeit. 3. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte 3.1. Megrendelés: A szerződéskötéshez szükséges, hogy a Megrendelő, írásos formában eljuttatja a vállalkozóhoz a megrendelő lapot, ami történhet elektronikus vagy postai úton egyaránt. Az megrendelő lap kitöltésével Megrendelő kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, s ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, valamint elfogadja az ÁSZF et. Az adatok téves vagy nem a valóságnak megfelelő megadása esetén a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli. Az adatokat Vállalkozó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Megrendelő a Megrendelés elküldésével jelen ÁSZF ben meghatározott feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Megrendeléshez szükséges adatok: cégnév, székhely, kapcsolattartó, e mail cím és érvényes mobil telefonszám. Megrendeléshez szükséges további adatok: számlázási név és cím, számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a Megrendelővel Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte: A szerződés a Megrendelés megérkezését követően Vállalkozó általi legkésőbb 48 órán belül történő visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolásban a munkálatok elvégzéséhez Vállalkozó további információkat kérhet, amelyre Megrendelő rövid határidőn belül köteles írásbeli nyilatkozatát megadni a Projekt Információs Lap kitöltése útján. Abban az esetben, ha Vállalkozó 48 órán belül nem igazolja vissza a Megrendelést, akkor Megrendelő mentesül az ajánlati illetve szerződéses kötelezettség alól Árajánlat érvényessége: Vállalkozó által megküldött Árajánlat, annak kézhezvételétől számított 1(azaz egy) hétig érvényes (ajánlati kötöttség), Megrendelő az érvényességi időn belül jogosult az árajánlatot visszaigazolni. Az Ajánlat visszaigazolásával a szerződés létrejön. Ha az ajánlati kötöttség ideje ettől eltér, akkor az Árajánlat érvényességi idejét az Árajánlat tartalmazza. Abban az esetben, ha Vállalkozó a fenti határidőben nem készíti el Ajánlatát az ügyfél vételi kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik Teljesítés megkezdése: Vállalkozó a Megrendelő alapján kiállított előleg bekérő számla kifizetése (átutalás útján) esetén, az átutalt összeg jóváírásának napján kezdi meg. Abban az esetben kezdi meg Vállalkozó a munkát a jóváírás napján, amennyiben az átutalt összeg aznap 15 óráig jóváírásra került Specifikáció: Megrendelő a Projekt Specifikációs Lap kitöltésével köteles az elvégzendő munkához szükséges valamennyi információt Vállalkozóval közölni. Abban az esetben, ha a Megrendelő által megadott információk nem elegendőek a munka megkezdéséhez, úgy Vállalkozó a hiányzó információkkal kapcsolatban haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt. Abban az esetben, ha Megrendelő nem adja meg a szükséges információkat, akkor a Szerződés a hiányokról szóló értesítést követő 8. napon megszűnik. A Megrendelő

3 késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozó ebből eredő esetleges kárát Határidő hosszabbítás: Abban az esetben, ha bármelyik fél internet rendszerének működésében igazolható módon hiba keletkezik a szolgáltatónál, akkor mind a teljesítési határidő, mind pedig a Megrendelő részére biztosított határidők a meghibásodás időtartamával meghosszabbodnak Együttműködés: Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, így különösen abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez további információk szükségesek. 3.8 A projekt folyamata: A specifikáció alapján két dizájntervet kap a Megrendelő, amelyek közül kell választania. A projekt a kiválaszott terv alapján valósul meg. Amennyiben a Megrendelő nem tud választani és új terveket kér, arra felárat köteles fizetni, ami egyedi megbeszélés tárgyát képezi. Képi vagy tartalmi változtatásra egyszer van lehetőség, minden további jelentős változtatás plusz költséget jelent, amit a Megrendelő köteles megfizetni. Megrendelő vállalja, hogy a projekt közben felmerülő kérdésekre 24 órán belül válaszol, ellenkező esetben Vállalkozó nem kötelezhető a vállalt határidő betartására. módosítás fogalma: képi módosítás: vagy a színek változtatása, vagy a meglévő elemek átrendezése tartalmi módosítás: a szöveges részek átírása minden ettől eltérő módosítás új anyag elkészítésenk minősül, amelynek külön árszabása van 4. A Szerződés módosítása 4.1. A felek között létrejött Szerződés módosítása írásban történik. Megrendelő a módosítási kérelmet e mailben, küldheti meg Vállalkozó részére, aki azt e mailben igazolja vissza 48 órán belül A Szerződést a Vállalkozó a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, teljesíti. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Megrendelését a fentiek szerint utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Vállalkozó jogosult a Szerződéstől elállni a már megfizetett vállalkozói díj kamatok nélküli visszafizetése mellett. Megrendelő ebben az esetben kártérítési igénnyel nem élhet Vállalkozó felé A szerződés módosításáért Vállakozó további díjat nem számít fel. Egyedi esetekben a felek ettől külön írásbeli megállapodásban eltérhetnek.

4 5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 5.1. Információk rendelkezésre bocsátása: Megrendelő vállalja, hogy a meghatározott feladatok elvégzéséhez a szükséges anyagokat, információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja Vállalkozói díj megfizetése: Megrendelő vállalja, hogy a Megrendelő lapon és a visszaigazolásban meghatározott vállalkozási díjat, jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően előre megfizeti A megrendelt termék átvétele: Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által teljesített a Megrendelő lapon és a Projekt Specifikációs Lapon, valamint egyedi árajánlat esetén az Árajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatást és/vagy terméket átveszi. A megrendelt termék átadás átvételének helye Vállalkozó székhelye, módja on line, e mailen keresztül Üzleti titok: Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik, azokon Vállalkozó minden jogát fenntartja az átadás napjáig. Ezek felhasználása nem a Vállalkozóval folytatott üzleti kapcsolatban nem megengedett és kártérítési igényt von maga után. Szerződő felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő felet érintő titoknak minősülő információt megőrizni és gondoskodni arról, hogy ahhoz harmadik illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 5.5 Felhasználás feltételei: Megredelő a végleges anyagot szabadon felhasználhatja, módosíthatja, fejlesztheti, de azt harmadik fél számára nem értékesítheti és nem adhatja tovább. 6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 6.1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére az on line úton megküldött Megrendelő lapon illetve Projekt Információs Lapon megadott adatok alapján elvégzi a kiválasztott feladatot Vállalkozó szolgáltatásait kizárólag on line úton nyújtja. Vállalkozó a szerződés létrejötte előtti tevékenységeket saját költségére és kockázatára végzi A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő lapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja a Szerződés teljes időtartama alatt Vállalkozó amennyiben erről Megrendelő külön írásban nem rendelkezik az általa elkészített munkákon a szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciakánt korlátozás nélkül felhasználhatja Vállalkozó által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok Megrendelőt kizárólag a Vállalkozó által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg. Megrendelőt a Vállalkozó által elkészített, Megrendelő részére elküldött tervek tekintetében felhasználási jog nem illeti meg, azokkal kapcsolatban Vállalkozó minden szerzői jogát fenntartja. A végleges

5 anyagokra vonatkozóan Vállalkozó visszavonhatatlanul átruházza a használati jogot Megrendelőre, azon kivétellel, hogy Vállalkozó referenciaként azt korlátozás nélkül felhasználhatja. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magába. A felhasználás szabályainak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és a teljes vállalkozói díjnak megfelelő mértékű kárátalány illeti meg Vállalkozót, esetleges további kárainak megtérítése mellett. Megrendelő a terveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel. Megrendelő csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel Alvállalkozó: Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni ÁSZF módosítása: Az ÁSZF rendelkezéseit a Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.beedesign.hu) jól látható módon elhelyezi. 7. Árak 7.1. A Vállalkozó által küldött árajánlaton szereplő árak árajánlatnak minősülnek. Az ár nettó ár és a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó feltüntetésével kerülnek megjelölésre A szerződő felek között létrejövő szerződésre vonatkozó árakat a Megrendelő lap, valamint a Vállalkozó által a Megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Megrendelő az árat a Megrendelő lap kitöltésével fogadja el. 8. Az átadás átvétel 8.1. Vállalkozó az elkészült anyagot e mailen,.zip formátumban küldi meg Megrendelő részére a Megrendelő által a megrendelő lapon feltüntetett e mail címre Az átadás feltétele a teljes vételár megfizetése. 9. Teljesítés, határidők 9.1. Teljesítési határidő: Vállalkozó a megrendelt Szolgáltatások elkészítését tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a Megrendelőlap kitöltésével, az azon szereplő vállalkozói előleg díj Megrendelő általi megfizetésének napjától számított, a megrendelő lapon feltüntetett határidőn belül vállalja. Felek a vállalkozói előleg díj megfizetése napjának azt a napot tekintik, amely napon 15 óráig a vállalkozói előleg díj a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül. Ezt követő 7 napon belül elkészülnek az első tervek. Megrendelő a tervek kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles annak elfogadásáról nyilatkozni. Ha ezen határidőn belül Megrendelő nem nyilatkozik, akkor hallgatását jóváhagyó nyilatkozatnak kell tekintetni, és a Vállalkozó teljesítése elfogadottnak minősül. Vállalkozó a szükséges módosítást a Megrendelő módosítási igényének kézhezvételét követő 10 munkanapon belül végzi el jelen ÁSZF IV. pontjának figyelembe vételével. Vállalkozó a végleges Szolgáltatásokat a terv Megrendelő általi elfogadásának kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül.zip fájl formátumban bocsátja Megrendelő

6 rendelkezésére a Megrendelő által megadott e mail címre történő elküldéssel, abban az esetben ha a teljes vételár megfizetésre került Vállalkozó késedelme, kötbér: A szerződésben vállalt teljesítési határidő 3 munkanapot meghaladó túllépése, amennyiben az Vállalkozó részére felróható, késedelmes teljesítésnek minősül. Ez esetben a Megrendelő a vállalkozó díj napi 0,2 % a, de maximum a késedelmesen teljesített hányad 5 % ának megfelelő kötbér megfizetésére tarthat igényt. Nem számít késedelmes teljesítésnek az esztétikai kifogásokra alapozott reklamáció, akkor sem, ha a Megrendelő által elfogadásra kerül, de az a Szolgáltatások használati értékét nem befolyásolja és az a funkciójának képes eleget tenni. Vállalkozó a 9.1. pontban meghatározott 7 napos határidőn belül köteles az első terveket Megrendelő részére megküldeni Munkanap: A magyar jogszabályok szerint munkanapnak minősülő nap, 9 és 17 óra közötti időtartamban A Vállalkozó a munka elvégzése során betartja a magyar jog hatályos és vonatkozó rendelkezéseit, így a munkavégzése során mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagy szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezésére, sem a készítése során nem fogadja el Vállalkozó az általa elkészített munkákon szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. 10. Szavatosság 10.1.Vállalkozót a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján szavatossági felelősség terheli a hibátlan teljesítéséért Hibátlan teljesítésnek minősül ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában megfelel a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak Hibás teljesítés esetén Megrendelő elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, annak a Vállalkozó nem tud eleget tenni, Megrendelő másodsorban választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel Vállalkozó a műszakilag indokolt lehető legrövidebb határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni Kárigény: Felek a Megrendelő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Megrendelő azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti Vállalkozó szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség Elégedettségi garancia: amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által küldött két designtervvel nincs megelégedve, akkor a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat. Ebben az esetben Vállalkozó köteles az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított

7 3 munkanapon belül a Megrendelő által megfizetett előleg összegét kamatok, költségek és kárának levonása után Megrendelő részére visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással. Megrendelő ezen elállási jogát a felek kizárják abban az esetben, ha Megrendelő elfogadja az egyik tervet. Megrendelő elállás esetén sem a terveket, sem a végleges anyagot nem használhatja fel. 11. Fizetés módja, fizetési feltételek Logó vagy arculat, illetve egyéb szolgáltatások rendelése esetén Megrendelő a Vállalkozó általi kiállított és ben megküldött Proforma számla kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül köteles a vállalkozói díjjal megegyező mértékű előleget fizetni a Vállalkozó által.pdf formátumban megküldött előlegbekérő alapján. Vállalkozó az előleg kézhezvételét követően a fizetésről az összeg beérkezésével megegyező teljesítési dátummal számlát állít ki, és postai úton megküldi Megrendelő részére. A Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor az előleget kézhez kapta Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján kibocsátott átutalással kiegyenlítendő számlák esetében ha a felek írásban másként nem rendelkeznek a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számított 8 nap Vállalkozó 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Vállalkozó választása szerint póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni minden további póthatáridő tűzése nélkül elállni. 12. A szerződés megszüntetésének esetkörei 12.1.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre kötik, mely időpont a megrendelt anyagok, Szolgáltatások átadásáig, és az ellenérték megfizetéséig tart. Szerződő felek egyedileg ettől eltérhetnek, s a szerződést határozatlan időtartamra is megköthetik A felek a szerződést megszűnhetik közös megegyezéssel vagy elállás útján Bármely fél jogosult a szerződéstől elállni és felmerült kárának megtérítését követelni amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik A szerződéstől történő elállásra a szerződés teljesítéséig, vagyis a logó vagy arculat vagy Szolgáltatások elvégzése esetén a végleges formátum Megrendelő részére történő megküldéséig mindkét fél jogosult. Megrendelő pontjától eltérő illetve nem Vállalkozónak felróható okból történő elállása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak az addig felmerült költségeit, vállalkozói díját, valamint a teljes vállalkozói díj 20% át mint kárátalányt megtéríteni. Vállalkozó a felmerült költségei és a kárátalány összegéig beszámításra jogosult a Megrendelő által megfizetett előleggel szemben. A beszámítást követően az előlegből fennmaradt összeget Vállalkozó köteles az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül kamatok nélkül Megrendelő részére visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással Az elállás abban az esetben érvényes, ha azt írásban, a másik szerződő fél részére címzett ajánlott tértivevényes levélben vagy e mailen vagy telefaxon keresztül kerül

8 megküldésre. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni a feladástól számított 5. munkanapon, valamint akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza, az e mailt és a telefaxot az elküldésétől számított 1 órán belül A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése nem mentesíti a feleket a megszűnésig vagy megszüntetésig esetlegesen fennálló kötelezettségeik vagy díjtartozásaik teljesítése alól. 13. Vis major Egyik fél sem tehető felelőssé vállalt kötelezettségeinek elmulasztása miatt, amennyiben a teljesítés a felek által nem befolyásolható körülmények miatt késedelmes. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány vagy a szolgáltató okából fennálló internet szolgáltatási hiba Amennyiben a vis major 2 hónap elteltével vagy azon túl fennáll, bármely fél jogosult a szerződéstől elállni Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet. 14. Adatkezelés 14.1.A Vállalkozó magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat: az évi LXIII. törvény A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az évi VI. törvény Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg január 28.), évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), az "Online Privacy Alliance" ajánlásait A Megrendelő a Megrendelő lap aláírásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve Megrendelő és/vagy Vállalkozó jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozó az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

9 15. Kapcsolattartás A jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és nyilatkozatokat írásban (ajánlott postai levél formájában, telefaxon vagy e mailben) kell megküldeni a Megrendelésben megjelölt személyek részére, a meghatározott címre. A Szerződő Felek a kapott üzeneteket írásban visszaigazolják. Az üzenet kézhezvétele a visszaigazolás nélkül is vélelmezhető, amennyiben ajánlott postai levél esetén a feladástól számítva 5 munkanap, telefax vagy e mail esetén a feladástól számított 5 óra eltelt. Vállalkozó ügyfélszolgálata munkanapokon 9 17 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: E mail címünk: Telefonszámunk: 16. Irányadó jog, jogkikötés A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező Árajánlat, Megrendelő rendelkezései, illetve a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak Szerződésből eredő bármely jogvita esetére Szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a Vállalkozó mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó által kibocsátott újabb Általános Szerződési Feltételek hatályba lépéséig marad érvényben. 17. Egyebek, záró rendelkezések A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra történő csatlakozás következményeként állt be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége Jelen Megállapodás mindenkor a Vállalkozó és a Megrendelő közötti egyedi Árajánlattal és Megrendelő lappal együtt érvényes.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Nexus Labs és Papercat Design Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (weboldaltervezés, grafikai tervezés, marketing tanácsadás)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) melyek kiterjednek a PanoGraph Kft. által nyújtott Szolgáltatásokra, rendezik a Szerződő Felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cím: 2030 Érd, Rozsnyói utca 29. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Exit Group Kft. Hatályos 2012. július 5. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.exitgroup.hu/ címen Minden jog fenntartva! AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz Hatályos: 2012. május 22. napjától visszavonásig 2.1 Verzió Legutóbbi módosítás

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI internet szolgáltatásra Készült: 2012.március 2. Utolsó változtatás: 2012.március 2. Hatálybalépés: 2012.március 2. 1.oldal ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által a www.sarvarfurdo.hu

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Corincloud, Corinmail által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Rendszerek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben