Várpalota Város Önkormányzati. Képviselő-testületének. 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várpalota Város Önkormányzati. Képviselő-testületének. 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 60. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Várpalota város Önkormányzatának illetékességi területén levő, a Várpalotai Közüzemi Kft. által nyújtott távhőszolgáltatást igénybe vevő valamennyi felhasználóra, valamint a távhőellátást végző szolgáltatóra (a továbbiakban: távhőszolgáltató). 2. Ellátási kötelezettség 2. A lakóépületek, intézmények vonatkozásában a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. Törvény (továbbiakban: Tszt.) 6. (1) bekezdés szerinti távhő ellátási kötelezettséget az önkormányzat az 1. -ban nevesített távhőszolgáltatóval biztosítja. 3. Távhőszolgáltatási díjak megváltoztatása 3. (1) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megváltoztatása esetén a Tszt. 57/A -ban foglaltak szerint jár el. (2) A lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját mint legmagasabb hatósági árat, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Az ármegállapítás és áralkalmazás feltételeit a Tszt. 57/D. és 57/E. -a tartalmazza. 4. Tulajdoni viszonyok 4. (1) A távhőszolgáltató a tulajdonát nem képező eszközök tulajdonosával, (tulajdonosaival, a tulajdonosok megbízottjaival) kötött szerződés alapján elláthatja a tulajdonosok helyett ezen eszközök üzemeltetését, karbantartását, felújítását. (2) A felhasználói vagy szolgáltatói hőközpontot - amennyiben az nem felhasználói tulajdon - és a hőfogadó állomást magában foglaló helyiség használatáért a tulajdonos a távhőszolgáltatótól térítésre nem tarthat igényt. (3) A közös tulajdonú társasházakban lévő szolgáltatói hőközpontok után a távhőszolgáltató a közös költség ráeső részét köteles megtéríteni. 5. Felhasználói közösség 5. (1) Az egy hőátadó egységről ellátott épületben lévő épületrészek (lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonosai, bérlői, használói összessége alkot egy felhasználói közösséget. A felhasználói közösség, vagy annak tagjai díjfizetésre kötelezettek. (2) A felhasználói közösség által megbízott személy az alábbi ügyek intézése során a közösség képviseletét ellátja. a) a szerződéskötés, b) a szerződésmódosítás, c) a szolgáltatási paraméterek igénylése, d) a távhőszolgáltatás megkezdése vagy befejezése, e) a vételezett távhő díja szétosztási módjának meghatározása, illetve megváltoztatása céljából. 1 Módosító rendeletek és hatálybalépésük: 31/2012. (X.30.) /2014. (IV.14.)

2 (3) A felhasználói közösség megbízottját eltérő megállapodás hiányában az egy hőátadó egységről ellátott díjfizetésre kötelezettek választják. (4) A felhasználói közösség megbízottja által a (2) bekezdésben foglalt kérdésekben hozott döntések és annak következményei érvényesek a felhasználói közösség minden tagjára. 6. Alkalmazható árszabások 6. (1) A Tszt 3. g) pontjában meg-határozott felhasználó: a) mérés alapján történő elszámolás esetén a felhasználói hőközpontban, szolgáltatói hőközpontokban, hőfogadó állomáson, lakásokban (továbbiakban együtt: hőátadó egységen) mért (átvett) távhőért alapdíjat és hődíjat köteles fizetni. b) a nem mérés alapján történő használati melegvíz-szolgáltatás esetén alapdíjat és a rendelet 1. mellékletében meghatározott mennyiség szerinti melegvíz hődíjat, valamint hidegvíz és csatornadíjat köteles fizetni. (2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő díjakat, mint legmagasabb hatósági díjakat Várpalota városrészben és Várpalota Készenléti lakótelepen a Tszt. 57/D. és 57/E. -a alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. 7. Az alapdíj 7. (1) A távhőszolgáltatás alapdíja a tüzelőanyag költségén kívüli összes olyan költség fedezete, mely a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység érdekében merül fel. (2) 2 Az alapdíj éves díj, melyet minden felhasználó 1/12 részben, havonta fizet. Mértéke: Ft/lm3/év. a) 3 b) c) d) a lakossági célú felhasználók alapdíj költségét az alapdíj és a fűtött, illetve használt légtérfogatok szorzataként kell meghatározni. Számlázási mértéke: Ft/hó e) az egyéb célú felhasználó alapdíját hőteljesítményre vonatkoztatva kell meghatározni, a tüzelőanyag költségén kívüli összes költség plusz a felszámítható nyereség és a hőszolgáltatás összes teljesítmény-igényének hányadosaként. Mértéke: Ft/MW/év f) az egyéb célú felhasználó alapdíjköltségét a teljesítménydíj és a szerződött legnagyobb teljesítmény szorzataként kell meghatározni. Számlázási mértéke: Ft/hó 3) 4 A távhőszolgáltatás hatályos alapdíjait a távhőszolgáltató saját honlapján köteles közzétenni. 8. A hődíj 8. (1) 5 Várpalota I. és Várpalota, Készenléti lakótelep városrészekben a lakossági távhőszolgáltatás hődíját a miniszter rendeletben állapítja meg. (2) Az egyéb célú felhasználó hődíját Várpalota I. és Várpalota, Készenléti lakótelep városrészekben a rászámított tüzelőanyag-költség (ide értve a földgáz teljesítmény díját is) valamint az értékesített hő hányadosa adja meg. Mértéke: Ft/GJ 9. A díjtételek megváltoztatásának rendje 9. A lakossági felhasználónak értékesített távhő legmagasabb hatósági árának megállapításához a Magyar Energia Hivatal a távhőszolgáltató adatszolgáltatása alapján minden év augusztus 31-ig megküldi javaslatát a miniszter részére. A távhőszolgáltató a Hivatal árelőkészítő tevékenységéhez köteles a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. 10. (1) 6 (2) Az egyéb célú felhasználók módosított díjtételeit távhőszolgáltató az önkormányzat képviselő-testületének tájékoztatásképpen bemutatja. (3) A módosított, lakossági felhasználónak nyújtott távhő-szolgáltatási díjak a miniszter ármegállapításról szóló rendeletében megállapított időponttól lépnek hatályba. (4) A távhőszolgáltató a megváltoztatott távhőszolgáltatási díjakat hatályba lépésük előtt a helyi információs kiadványban, saját honlapján és a kiküldött számlalevélben köteles közzé tenni. 2 A 7. (2) bek. mód. a 31/2012. (X.30.) ör. 1. (1) bekezdése 3 A 7. (2) bek. a), b), c) pontját hk. helyezte a 31/2012. (X.30.) ör. 2. (2) bekezdése 4 A 7. (3) bek. mód. a 31/2012. (X.30.) ör. 1. (2) bekezdése 5 A 8. (1) bek. mód. a 31/2012. (X.30.) ör. 1. (3) bekezdése 6 A 10. (1) bek. hk. helyezte a (X.30.) ör. 2. (2) bekezdése 2

3 10. Mérés alapján történő díjfizetés 11. A felhasználások területei és meghatározásuk: (1) Szolgáltatói hőközpontból ellátott lakossági célú fűtési hőenergia felhasználás elszámolása: a) felhasznált fűtési hőenergia elszámolása fogyasztásarányos költségosztás esetén évente egyszer a fűtési időszak befejezése után legkésőbb a júliusi számlákban történik. A közbenső időszakban a távhőszolgáltató részszámlázásos módszert alkalmaz: a fűtési költségosztóval felszerelt épületek fogyasztási helyeinek havi részfizetése az épületek hőfogadóiban felszerelt hitelesített hőmennyiségmérőinek a hónap utolsó 5 napjában leolvasott számláló állása alapján, a fogyasztási helyek előző fűtési idény fogyasztásainak arányában kerül megállapításra. Ilyen időszak hiányában a részfizetés mértéke légtérfogat arányban kerül megállapításra. A költségosztást a felhasználó közösséggel szerződött vállalkozó végzi el, amit egyeztetés után megküld a távhőszolgáltató részére a) légtérfogat arányos elosztás esetén a távhővel ellátott társasházak fűtési hőenergia elszámolása havonta történik, az épületek hőfogadóiban felszerelt hitelesített hőmennyiség-mérőknek a hónap utolsó 5 napjában leolvasott számláló állása alapján. (2) Szolgáltatói hőközpontból ellátott egyéb célú felhasználók fűtési hőenergia elszámolása havonta történik, az épületek hőfogadóiban felszerelt hitelesített hőmennyiség-mérőknek a hónap utolsó 5 napjában leolvasott számláló állása alapján. (3) Felhasználói hőközponttal rendelkező egyéb célú felhasználók hőenergia elszámolása havonta történik a hőközpont primerköri hitelesített hőmennyiség-mérőjének a hónap utolsó 5 napjában leolvasott számláló állása alapján. (4) A távhőszolgáltató az épületek, épületrészek vagy lépcsőházak közös fűtési hőfelhasználását légtérfogatarányosan osztja fel a lakossági felhasználók között. A felhasználó, illetőleg a tulajdonosok közössége dönthet úgy is, hogy az épületben elfogyasztott fűtési hőmennyiség és díjának egy meghatározott része légtérfogat arányosan, a fennmaradó része a költségmegosztók kiértékelése alapján kerüljön az épületrészek között megosztásra. (5) Szolgáltató köteles a fogyasztásarányos költségosztások kiépülésének elősegítésére és támogatására. (6) Ha a lakóközösségek a hőfogyasztás elszámolását költségosztók szerinti felosztás alapján kérelmezik, szerződést kell kötniük költségosztást végző vállalkozóval. Szerződést kell kötniük továbbá kivitelezést végző vállalkozóval a radiátor-szabályozás és a költségosztók szerelésére. Mindkét szerződést meg kell küldeni a távhőszolgáltatónak. Költségosztók alkalmazása esetén az Általános Közüzemi Szerződést módosítani kell. (7) Ha a szolgáltatott, illetve vételezett fűtési- illetve használati melegvíz célú hőmennyiséget a távhőszolgáltató a hőfogadó állomáson, hőközpontban elhelyezett hiteles hőmennyiségmérővel méri és a mért hőmennyiséget épületrészenként az egyes díjfizetők részére számlázza, az épületrészekben felszerelt mellék hőmennyiségmérők, illetve vízfogyasztásmérők költségosztó szerepet töltenek be. 12. (1) A fűtési hőfelhasználás díjának költségmegosztók szerinti felosztására olyan felhasználói közösségnél van lehetőség, amely a távhőfogyasztásnak az épület hőfogadójában elhelyezett, hitelesített hőmennyiségmérővel végzett mérés alapján történő elszámolásra kötött szerződést a távhőszolgáltatóval. (2) Amennyiben az elszámolási mérők mellett almérők is működnek, a leosztást szerződés szerint kell elvégezni. A főmérőn mért hőmennyiséget az almérés mennyiségével csökkenteni kell. (3) A hitelesített hőmennyiség-mérők a felhasználók épületeinek hőfogadóiban vannak elhelyezve, távhőszolgáltatói tulajdont képeznek, üzemeltetésük, karbantartásuk és hitelesíttetésük távhőszolgáltatói kötelezettséget és költségviselést jelent. (4) A lakóközösség döntése alapján a költségmegosztók által kimutatott energiafelhasználás arányaitól a költségfelosztás kapcsán el lehet térni, amennyiben a lakóközösséghez tartozó lakók megegyeznek az eltérés módjában illetve elveiben (együtthatók használatában). A lakóközösség döntéséről a tárgyévet megelőző minden év augusztus 31-ig tájékoztatni kell a távhőszolgáltatót. A távhőszolgáltató az épületrész távhőellátásának díját az egyes felhasználóknak vagy a díjfizetőknek számlázza. (5) A távhőszolgáltató. az épület teljes fűtési hőfelhasználása és a költségosztást végző cég által meghatározott, a lakóközösség képviselője által jóváhagyott lakásonkénti (épületrészenkénti) felhasználási arányok alapján állítja ki a számlát. Abban az esetben, ha a távhőszolgáltató a hőközpontban mért hőmennyiséget és annak díját a felhasználó képviselője által elfogadott értékek szerint osztotta szét, az ennek alapján számlázott díjat a távhőszolgáltató részére kell megfizetni. A szétosztási arányok megállapításával kapcsolatos díjfizetői kifogások rendezése a felhasználó feladata. (157/2005. (VIII.5.) Korm. Rendelet 3. számú melléklet pont) 7 A 11. (1) bek. a) pontjának első francia bekezdését hk. helyezte a 31/2012. (X.30.) ör. 2. (2) bekezdése 8 A 11. (1) bek. a) pontjának második francia bek. mód. a 31/2012. (X.30.) ör. 2. (2) bekezdése 3

4 (6) A fűtési költségmegosztás, illetve a költségosztók alkalmazásának feltételeit a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szabályozza. (7) A fogyasztásarányos hányad épületrészekre történő számítása során, ha az épületrészben mért fogyasztás +250%-kal eltér az épületben lévő épületrészek 1 lm 3 -ére jutó fogyasztás átlagértékétől, a távhőszolgáltató köteles az eredményszámítást tartalmazó kimutatást a díjmegosztási arányok módosítása miatt visszaküldeni a felhasználó képviselőjének. A felhasználó képviselőjének 30 napon belül vissza kell küldenie a 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően módosított díjmegosztási arányokról készült kimutatást a távhőszolgáltató részére, aki az éves elszámoló számlákat ennek megfelelően köteles elkészíteni. Amennyiben a felhasználó képviselője 30 napon belül nem küldi meg a távhőszolgáltatónak a hőfogadó állomáson hitelesen mért hőmennyiség díjfizetők közötti megosztásának arányáról szóló, megfelelően módosított kimutatást, a távhőszolgáltató jogosult a felhasználási helyen az 1 lm3 -re jutó fogyasztás átlagértékéhez viszonyított 250% feletti hőmennyiséget az egyes épületrészek fűtött légtere arányában felosztani, és ennek alapján az éves elszámoló számlákat a díjfizetők részére kiállítani. Azoknál az épületeknél, ahol az egyes épületrészeken belül olyan hőleadó készülékek vannak, melyekre műszaki vagy egyéb okokból fűtési költségmegosztó felszerelése nem lehetséges a 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet 17/E (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely számítást a költségosztást végző cég köteles elvégezni, valamint, ilyen esetekben a fűtési hőmennyiség lm 3 szerinti felosztása nem lehet kevesebb, mint 50%. 13. (1) 9 Szolgáltatói hőközpontból ellátott fogyasztók használati melegvíz felhasználásának elszámolása a 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet 3. melléklet és pontjai szerint történik: a) 10 Egy m 3 használati melegvíz megfelelő hőmérsékletű (az átadási és elszámolási mérőnél mérve minimum 40 o C) szolgálgatásához felhasznált hőmennyiség meghatározása az előző, fűtési időszakon kívüli időszakban mért hőmennyiségek figyelembe vételével történik. Várpalota városára jellemző mértségi adatok alapján a részfizetési hónapokban a használati melegvíz hőmennyiségét 0,36 GJ/m 3 szorzóval GJ mennyiségben kell kimutatni és Ft/GJ díjjal kell számlázni. b) Használati melegvíz vízmennyiségének elszámolása a lakások melegvíz mérőinek április, augusztus és december hó végén leolvasott számláló állásainak figyelembe-vételével történik. Az elszámolás a májusi, a szeptemberi és a januári számlákban realizálódik. A 9. és a 10. szerinti díjak a használati melegvíz előállításához felhasznált hálózati hidegvíz díját nem tartalmazzák, annak elszámolása a Bakonykarszt Zrt. szolgáltató hatályos díjai alapján, csatorna-használattal együtt elkülönülő tételként történik. A használati melegvíz fogyasztott vízmennyiségének megfelelő hálózati hidegvíz mennyiség a melegvízmérő, annak hiányában pedig az 1. melléklet alapján kerül meghatározásra. c) Elszámolási időszakon belül eső hónapokra részszámlák kerülnek kiadásra, amelyek részteljesítési vízmennyiségeket tartalmaznak. A részteljesítési vízmennyiségek a felhasználás előző elszámolási időszakának átlagos havi mennyisége alapján kerülnek meghatározásra, illetve a felhasználó kérése alapján egyedileg is meghatározható. d) 11 A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség elszámolása évente egy alkalommal, hőközponti körzetenként történik és a május havi számlákban realizálódik. A hőmennyiség elszámolását a távhőszolgáltató a 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet 3. melléklet pontja alapján végzi el. e) A használati melegvíz készítéshez felhasznált hőmennyiség felhasználókra történő leosztása az elszámolási időszakban felhasznált melegvíz mennyiségi arány szerint történhet. Az arányokat az egy felhasználó fogyasztása és az összes fogyasztási mennyiség hányadosa adja meg. (2) Az a használati melegvíz felhasználó, akinek használatában olyan fogyasztó hely van, ahol már az egyedi vízmérésnek a feltételeit megteremtették és az alapján elszámolásra kötöttek szerződést a távhőszolgáltatóval, a rendelet 1. melléklete alapján meghatározott mennyiségeket már nem választhatja. (3) A használati melegvízmérők javításáról, időszakonkénti hitelesíttetéséről, szükség szerinti cseréjéről a távhőszolgáltató a saját költségén köteles gondoskodni. A felhasználó köteles a vízmérők ellenőrzése, leolvasása, karbantartása céljából távhőszolgáltatónak a lakásba való bejutást biztosítani. (4) (1) 13 A távhőszolgáltató a tárgyhavi alapdíjakat és a tárgyhavi részteljesítéseket vagy a részteljesítéseket és elszámolásokat tartalmazó számlákat tárgyhó 15. napjáig kibocsátja. A kibocsátott számlák fizetési határideje a tárgyhó végét legalább 2 nappal megelőző nap. Távhőszolgáltató köteles a díjfizetési hátralékok után meghatározott kamatot számítani és a hátralékosokat fizetési felszólításban részesíteni. (2) A távhőszolgáltató jogosult a hátralék behajtására követeléskezelő vállalkozás részére megbízást adni. A 9 A 13. (1) bek. mód. a 31/2012. (X.30.) ör. 1. (4) bekezdése 10 A 13. (1) bek. a) pontját mód. a 31/2012. (X.30.) ör. 1. (5) bekezdése 11 A 13. (1) bek. új d) és e) ponttal kieg. a 31/2012. (X.30.) ör. 1. (6) bekezdése 12 A 13. (4) bek. hk. helyezte a 10/2014. (IV.14.) ör. 2. (2) bekezdése, hatálytalan: április 15-től 13 A 14. (1) bek. mód. a 10/2014 (IV.14.) ör. 1. -a 4

5 mindezek ellenére sem fizetők részére fizetési meghagyást kell kibocsátani és bírósági, majd végrehajtási eljárást kezdeményezni. 11. Nem mérés alapján történő díjfizetés 15. (1) Használati melegvíz szolgáltatás esetén annak a felhasználónak, aki nem rendelkezik a lakásában melegvízmérővel, a rendelet 1. melléklete alapján meghatározott melegvíz mennyiség alapján kell a használati melegvíz-fogyasztását elszámolni. (m 3 ) (2) A meghatározott melegvíz mennyiség (m 3 ) 15. (1) bekezdésének megfelelő hőmennyiséget (GJ/m 3 ) kell kiszámlázni. 16. A távhőszolgáltató a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiség díját elkülönítve számlázza. A számlában fel kell tüntetni a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált ivóvíz mennyiségét, ha az épületrészben a vízmennyiség hiteles mérése biztosított. 12. A felszámítható nyereség mértéke 17. (1) A lakossági távhőszolgáltatás díjának megállapításánál annak biztosítása érdekében, hogy a lakossági felhasználót kizárólag a hatékony működéshez szükséges és indokolt költségek terheljék a távhőszolgáltató gazdálkodásának hatékonyságából adódó költségcsökkenést is figyelembe kell venni. (2) A lakossági távhőszolgáltatás díjában kizárólag az e tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen felmerülő és a távhőszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges költségek, valamint a hatékony vállalkozás működéséhez szükséges nyereség vehető figyelembe. A költségekbe a lakossági távhőszolgáltatás céljára történő távhőtermelői tevékenység költségeit is be kell számítani. (3) Távhőszolgáltató a Várpalota I. városrészben a lakossági fogyasztó részére alkalmazott alapdíjban nyereségként az előző évi mérleg szerinti bruttó, várpalotai távhőszolgáltatásra vonatkozó tárgyieszköz-értéket veszi alapul. A nyereség felszámítható mértékét a mindenkor érvényben lévő miniszteri rendelet határozza meg. (4) Távhőszolgáltató a Várpalota, Készenléti lakótelepen a lakossági fogyasztó részére alkalmazott alapdíjban nyereségként az előző évi mérleg szerinti bruttó, a Készenléti lakótelepi távhőszolgáltatásra vonatkozó tárgyieszköz-értéket veszi alapul. A nyereség felszámítható mértékét a mindenkor érvényben lévő miniszteri rendelet határozza meg. 13. Díjfizetés, pótdíj és díjvisszatérítés 18. (1) A távhőszolgáltatót és a felhasználót a (2)-(6) és (8) bekezdésben foglalt esetekben díjvisszafizetési, illetve pótdíj kötelezettség terheli. (2) Távhőszolgáltató az alapdíj számításakor szükséges csúcshő-teljesítmény igényt -13 o C-os külső hőmérséklet figyelembevételével meghatározza. Az egyéb felhasználó az így kiszámolt csúcshőteljesítménytől eltérő hőteljesítményt is leköthet, de ha a lekötött csúcshőteljesítményt túllépi, akkor pótdíjat köteles fizetni a (3) bekezdésben meghatározott módon. (3) Ha a felhasználó ellátását biztosító hőközpontot a felhasználó vagy megbízottja üzemelteti és a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt 1-1 naptári napon folyamatosan, 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi (Tszt. 49. (2) bekezdés a) pont), a felhasználónak pótdíjat kell fizetnie. A jogosulatlanul igénybevett többletteljesítmény után a pótdíj a közüzemi szerződésben megállapított felhasználóra vonatkozó szerződött teljesítményt meghaladóan igénybe vett többletteljesítményre jutó éves alapdíj 1/6-od része. Ismételt túllépés esetén a teljesítmény túllépés pótdíját a szolgáltató annyiszor számíthatja fel, ahány napon a jogosulatlan igénybevétel megtörtént. (4) Távhőszolgáltatónak joga van a helyszínen a tényleges csúcshőteljesítményt bármely időpontban ellenőrizni. 19. (1) Ha a távhőszolgáltató kötelezettségének a terv szerinti karbantartás időtartamát kivéve folyamatosan három napot meghaladóan számára felróható okból nem tesz eleget, a szerződésben meghatározott alapdíj - a szüneteltetés időtartamával arányos részét fizeti vissza. (2) Ha a fűtés- vagy melegvíz-szolgáltatás 3 napot meghaladó időtartamban folyamatosan szünetel, távhőszolgáltató köteles az alapdíjak időarányos részét visszafizetni. (3) A használati melegvíz hőmérsékletének az átadási és elszámolási mérőnél mérve minimum 40 C-ot el kell érnie. (4) Távhőszolgáltató a használati melegvíz hőmérsékletét a termelő hőcserélő után legalább 50 C-ra szabályozza. (5) A használati melegvíz és a fűtési rendszer épületen belüli strang leosztásainak elégtelen működése miatt elmaradó hőmérséklet-értékek a távhőszolgáltató felé nem panaszolhatók. Nem lehet felhasználói panasz tárgya az a fűtési- vagy használati melegvíz ellátási rendellenesség sem, amelynek okai az épületben lévő vagy a közös strangon lévő másik lakossági felhasználóra vezethetők vissza. 5

6 20. (1) Ha a felhasználó, illetőleg a díjfizető a Tszt. 49. (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg, a szolgáltatás díján felül pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke a felhasználóra (díjfizetőre) vonatkozó éves alapdíj háromszorosa. (2) Ha a lakossági felhasználóval szemben a Tszt. 49. (2) bekezdésének b)-e) pontjaiban leírt szerződésszegés miatt a távhőszolgáltatás felfüggeszthető lenne, a távhőszolgáltató csökkentett szolgáltatásként a felhasználási hely közüzemi szerződés szerinti fűtési célú hőellátásához szükséges hőmennyiség legalább 50%-át köteles biztosítani. A használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás teljes mértékben megszüntethető. 14. A díjalkalmazás egyéb feltételei 21. (1) Szolgáltatott távhő elszámolása, nem mért melegvíz-szolgáltatás esetén az 1. melléklet szerinti mennyiségekkel történik. (2) A szolgáltatott távhő elszámolása lakossági felhasználók részére a felhasználói végpontot képviselő hőfogadó állomáson beépített hőmennyiségmérő leolvasási adatai alapján történhet. (3) Távhőszolgáltató köteles biztosítani a mérőhely felhasználó-közösségének önszabályozási lehetőségét, kivéve a radiátorszabályozással és költségosztókkal együttesen rendelkező felhasználó-közösségek épületeit. (4) A lakáson belüli szabályozás és mérés kialakítása a tulajdonos felhasználói közösség feladata és költsége. A költségmegosztók fenntartása, adatainak leolvasása és azok alapján a díjszétosztási arányok meghatározása a felhasználói közösség, és a felhasználói közösséggel szerződésben lévő költségosztókat felszerelő vállalkozó feladata. 22. (1) Hőközponttal rendelkező egyéb felhasználó felé a távhőfelhasználást a felhasználói hőközpontban, egyéb felhasználó felé pedig annak végponti hőfogadójában kell mérni és elszámolni. (2) Jelen rendelet hatályba lépésekor a hőfogadókban illetve épületrészekben beépített mellékhőmennyiségmérők elszámolására érvényben lévő szerződések hatályban maradnak, de alkalmazni kell rájuk a 14. (1) bekezdésében foglaltakat. Amennyiben a felhasználó nem valamennyi épületrészben valósítja meg a hőmennyiség-mérést, akkor új mellékhőmennyiségmérő szerinti elszámolásra csak a felhasználói közösség hozzájárulásával lehet szerződést kötni. (3) A szerződő felek úgy, mint a távhőszolgáltató és az épület, vagy az épületrész lakóközössége a hőfogadóban mért fűtési hőmennyiséget egy összegben és lakossági felhasználóra osztva is elszámolhatják. Az elszámolás módját az Általános Közüzemi Szerződésben rögzíteni kell. (4)Egyösszegű mérési elszámolás esetén az elszámoló számlát a lakóközösség közös képviselője felé kell benyújtani, aki egyébként a Közüzemi Szerződés aláírója is. Költségosztóval rendelkező közösségek esetén tulajdonosok által meghatározott arányok szerinti elszámolás alapján, ennek hiányában légtérfogat-arányosan, szerződés alapján megbízott vállalkozó hajtja végre a leosztást. (5) Az elszámolás alapjául szolgáló és a távhőszolgáltató költségén felszerelt mérőeszköz a távhőszolgáltató tulajdona, annak karbantartása, időszakos újrahitelesítése, cseréje a távhőszolgáltató kötelessége. (6) A távhőszolgáltató tulajdonát nem képező mérőeszközök karbantartása, időszakos újrahitelesítése, cseréje a tulajdonos kötelessége, kivéve a társasházak hőfogadójába beépített hőmennyiségmérőt, szabályozót, illetve a használati melegvízmérőt. 23. (1) A felhasználó és a távhőszolgáltató kérheti a másik fél tulajdonában lévő mérőeszköz mérésügyi felülvizsgálatát. Amennyiben a mérőeszköz felülvizsgálata indokolt volt, annak költsége a tulajdonost terheli, ellenkező esetben a költségeket a felülvizsgálatot kérelmező köteles viselni. (2) A felülvizsgálat eredményeként, amennyiben az indokolt a számla korrekcióját az OMH jegyzőkönyve alapján a távhőszolgáltató köteles elvégezni, de legfeljebb a szerződés szerinti utolsó elszámolási időszakra. (3) Ha a felhasználó tulajdonában vagy kezelésében lévő felhasználói berendezések hibája vagy alkalmatlansága miatt nem teljesíthető a szolgáltatás, a felhasználónak az adott szolgáltatásra vonatkozó alapdíjat meg kell fizetnie. (4) A felhasználó a közüzemi szerződésben lekötött hőteljesítménynek, vagy a felhasználási hely légtérfogatának megfelelő éves alapdíját akkor is köteles a távhőszolgáltató részére megfizetni, ha távhőt nem vételezett. Meg kell fizetni az alapdíjat akkor is, ha a távhőszolgáltató a Tszt (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban szabályozott jogaival élve a távhőszolgáltatást felfüggesztette, továbbá a szerződés megszűnéséig abban az esetben is, ha a távhőszolgáltató a közüzemi szerződést a Tszt. 38. (7) bekezdése alapján felmondta. 15. Vételezés 24. (1) A 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet Közüzemi Szabályzatának pontja a fűtési időszakot szeptember 15. és május 15. napja közötti időszakban határozza meg. A fűtési idény október 15. és április 15. napja közötti időtartam. (2) A fűtési időszakban a távhőszolgáltatónak fűtési kötelezettsége van. (3) A fűtési időszaknak a fűtési idénytől eltérő részében, vagyis szeptember 15 október 15. és április 15 május 15. között távhőszolgáltató azokat a hőközpontokat helyezi üzembe vagy működteti tovább, ahol a 6

7 felhasználók legalább 50%-a közös képviselőjén keresztül hőfogyasztási igényét a távhőszolgáltatónak írásban bejelenti. Egyes, a fűtést nem igénylő lakóközösségek önmagukat kizárhatják vagy a távhőszolgáltatóval kizárattathatják. (4) A felhasználói közösséggel kötött eltérő tartalmú megállapodás hiányában távhőszolgáltató kérés nélkül, akkor indíthatja el a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet három napon keresztül a +12 o C vagy egy napon a +10 o C napi átlagot nem haladja meg. Kérés nélkül megszünteti a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet napi átlaga a +15 o C-ot meghaladja. (5) Távhőszolgáltató csak akkor jogosult október hónapra teljes havi fűtési hődíj részteljesítést kiszámlázni a felhasználók felé, ha a fűtést október 10-ig megkezdte. Ellenkező esetben csak félhavi fűtési hődíj részteljesítés kiszámlázására jogosult. 25. (1) A felhasználó jogosult a közüzemi szerződésben lekötött mennyiségű távhő vételezésére, de magatartásával más felhasználó vételezését nem zavarhatja. (2) Ha a távhőszolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó más felhasználó vételezését zavarja, vagy vételezésével veszélyhelyzetet teremtett, a felhasználót felszólítja a veszélyhelyzet, illetve zavar megszüntetésére. A felhasználó a felszólítást követően a veszélyhelyzetet azonnal, a zavaró körülményt 8 napon belül köteles megszüntetni. (3) Ha a (2) bekezdésben említett veszélyhelyzetet vagy zavaró körülményt a felhasználó a határidő lejártáig nem szünteti meg, a távhőszolgáltató jogosult a távhőszolgáltatást felfüggeszteni. 26. (1) A lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa köteles a távhőszolgáltató üzemeltetésébe, kezelésébe át nem adott felhasználói berendezést olyan üzemképes állapotban tartani, hogy a távhőszolgáltató a közüzemi szerződésben foglalt kötelezettségének eleget tehessen. (2) A távhőszolgáltató jogosult a felhasználó vételezését, a felhasználói berendezés állapotát a felhasználási helyen ellenőrizni. Az ellenőrzést a lakást-, helyiséget használó, illetőleg a lakossági felhasználó lakásában, helyiségeiben a személyes érdekeinek figyelembe vételével kell végezni. Az ellenőrzést 8 és 18 óra között, munkanapokon kell elvégezni, és az ellenőrzést végző személyt az arra feljogosító, fényképes igazolvánnyal kell ellátni. (3) A (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzés, illetőleg szabályozatlan vételezésre utaló körülmények vizsgálata, valamint a vizsgálat alapján indokolttá váló távhőszolgáltatás felfüggesztése érdekében a felhasználó köteles a távhőszolgáltató alkalmazottja számára a felhasználói helyre való bejutást lehetővé tenni. 27. (1) A távhőszolgáltató a felhasználói helyen kívüli beavatkozással a távhőszolgáltatást felfüggesztheti, ha a fogyasztó a Tszt. 49. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szerződésszegést követ el. (2) A felfüggesztésen kívül a távhőszolgáltató fel is mondhatja a közüzemi szerződést, ha a fogyasztó a Tszt. 49.(2) bekezdés b.) pontjában meghatározott szerződésszegést követ el. (3) A távhőszolgáltató a szerződést akkor is felmondhatja, ha a fogyasztó a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget. A beavatkozás azonban a vétlen felhasználókat nem sújthatja. Ebben az esetben a beavatkozás folytán felmerülő költség az ellenőrzést megakadályozó felhasználót terheli. (4) Ha a szabályozatlan vételezésre utaló körülmények kivizsgálása, illetőleg a 28..(2) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményeképpen az volt megállapítható, hogy szabályozatlan vételezés nem történt, illetőleg a berendezés állapota kifogástalan volt, a felmerült költségek a felhasználóra nem háríthatók át Amennyiben a lakossági vagy az egyéb felhasználó a távhőszolgáltatás vételezését fel kívánja mondani, felmondási szándékáról 6 hónappal korábban kell a távhőszolgáltatót írásban tájékoztatni. A távfűtés felhasználó által történő felmondása akkor lehetséges, ha a felhasználó megfelel a Tszt ában meghatározott távfűtésről történő leválás feltételeinek. 16. A távhőrendszer fejlesztése 29. (1) A távhőszolgáltató tulajdonát képező szolgáltatói berendezést, valamint a szolgáltató tulajdonában lévő felhasználói berendezést a távhőszolgáltató köteles fenntartani, üzemeltetni, fejleszteni és az ezekkel kapcsolatos költségeket viselni. (2) A Tszt. 6. (2) bekezdés c) pontja alapján Várpalota Városban azon területek melyeken területfejlesztési, környezetvédelmi és levegőtisztaság védelmi szempontok alapján a távhőszolgáltatás megtartása és fejlesztése szükséges: Várpalota Városrész: 1. Erdődi P. T. u Körmöcbánya u Erdődi u. ABC.Bán A.Isk. Szivárvány Óvoda 4. Tábormező u

8 5. Bakony u és Üzletsor 6. Rákóczi u Mátyás k. u Mátyás k. u. Óvoda, Bölcsőde 9. Liliom u Táncsics u és Üzletsor 11. Újlaky u Várkerti Iskola 13. Honvéd u Honvéd u. Városi Kórház 15. Honvéd u. Művelődési Ház 16. Árpád u Jókai u Jókai u. Tájház 19. Felsőinkám Korompay u Fekete Gy. u Mártírok u. Óvoda és Népjóléti Int. 23. Mentőállomás 24. Kereskedelmi és Hitelbank 25. Városi Könyvtár MAGÉV bolt Kenyérbolt 26. Gárdonyi u. 41. földszinti üzlet Posta 27. Közüzemi Kft 28. Árpád u. ABC 29. Városháza 30. Nagy Gyula Galéria 31. Zeneiskola 32. Városi Kórház 33. Sportpálya és tartozó fogyasztói 34. Plus Áruház 35. Szolgáltatóház pavilonjai 36. Gárdonyi u Kossuth u Szabadság tér 6,7 39. Fehérvári u Szent Imre u Kossuth u Rendelőintézet 43. Nepomuki Szent János Iskola 44. Szabolcska u Ady ltp. Vásárhelyi Iskola és Óvoda 46. Tési úti ABC Várpalota Készenléti lakótelepen: Társasházak: 2,3,4,5,6,14,15, 21, 22,25, 26, 27,28,30, 1,8,9,10, 11,12,13,29,39, 40, 42, 43 Intézmények: Iskola, Óvoda, a Társasházakban és külön működő egyéb fogyasztóhelyek (3) A távhőszolgáltatás jövőbeni fejlesztésére törekedni kell Várpalota Városrészben a Kossuth u. fő gerincvezeték rákapcsolásával az alábbi területeken: Szabadság-tér, Újlaky u., Waldstein J. u., Rutsek P. u., Felsőmajor u., Kastélydomb u., Erdődy P. T. u. (4) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett távhővezeték-hálózat nyomvonalának 200 m-es körzetében az épületek, létesítmények hőellátó-rendszerének megvalósításakor vizsgálni kell a távhőszolgáltatással való hőenergia-ellátás lehetőségét. (5) A távhőszolgáltatásba új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználói hely tulajdonosától az igényének kielégítését szolgáló hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges távhőszolgáltató vagyon létesítése (bővítése, átalakítása) céljából a távhőszolgáltató csatlakozási díjat kérhet. A csatlakozási díj nem foglalja magában a távhőtermelőnek fizetett fejlesztési költségeket. (6) A bejelentett új vagy növekvő távhőigény kielégítésére és a fizetendő csatlakozási díj összegére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak egymással külön szerződést kell kötnie. 30. (1) Új felhasználó csatlakozási igénye esetén a csatlakozási díj mértéke az igényelt teljesítménynek megfelelő éves díj 25 %-a. E díj összegét Szolgáltató üzleti érdekei alapján mérsékelheti. A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megváltoztatását a távhőszolgáltató kezdeményezi, melyet a Magyar Energia Hivatal felé megküld. A MEH határozatát és a kezdeményezést megküldi a díjmegállapítási hatáskörrel 8

9 rendelkező helyi önkormányzatnak. A csatlakozási díj megállapításánál a helyi önkormányzat a Tszt. 57/A. -a szerint jár el. (2) A csatlakozási díj megfizetése a távhőszolgáltatói vagyon tulajdoni jogviszonyát nem érinti. (3) Távhőszolgáltató kötelessége a hőtávvezeték-rendszer elérhető közelségében épülő új építmények tulajdonosai felé a távhőellátás megajánlása a kölcsönös érdekek alapján. (4) Távhőszolgáltató köteles a hőtermelő, hőelosztó, hőátalakító berendezések, a központi irányítástechnika és a vízkezelések folyamatos műszaki fejlesztésére, melyet az üzleti tervben kell szerepeltetni. 17. A távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 31. (1) A távhőszolgáltató a szolgáltatás szüneteltetésére jogosult a Tszt a alapján. (2) A felhasználó jogosult igényelni a távhővételezés szüneteltetését a tulajdonában, üzemeltetésében lévő felhasználói berendezések terv szerinti karbantartásának, felújításának idejére, vagy váratlan meghibásodás miatt szükséges fenntartási munka elvégzése idejére. (3) Az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkákat a tárgyév május 16. és szeptember 14. közötti időszakban a lehetőségektől függően 14 napon belül kell elvégezni. A munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a munkát végző fél a másik felet legalább 8 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni. (4) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának kezdetéről a távhőszolgáltató és a felhasználó egymást 8 órán belül kötelesek tájékoztatni és e hibát a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntetni. 32. (1) A távhőszolgáltatás korlátozására okot szolgáltató kormánydöntés után a távhőszolgáltatás korlátozását ha a korlátozás oka más eszközökkel nem szüntethető meg és a felhasználók önkéntes távhőfogyasztás csökkentése sem eredményes a Képviselő-testület rendeli el. A korlátozás elrendeléséről a távhőszolgáltató értesíti a felhasználókat. A korlátozás végrehajtása a távhőszolgáltató feladata. (2) A távhőszolgáltatás korlátozásának fokozatai: I. fokozat: az adott felhasználói körhöz tartozó szolgáltatói hőközpont, 25%-kal a norma érték alá történő beállítása (-13 o C külső hőmérsékletnél fűtött légtér 17 o C) II. fokozat: az adott felhasználói körhöz tartozó szolgáltatói hőközpont 50%-ra történő szabályozása (-13 o C külső hőmérsékletnél a fűtött légtér 12 o C) III. fokozat: gázszolgáltató által történő teljes kizárás. (3) A gázfelhasználás kizárása a fűtőmű hő- és villamosenergia-termelésének megszüntetését jelenti. Ebben a fokozatban a Szolgáltató legfontosabb feladata a rendszerek lefagyásának megelőzése. (4) A megelőzés történhet: 1. A hőközpontok primer szabályozóinak lezárása, a kerülő szelepek minimális megnyitása által. A szekunder fűtési, a melegvíz cirkulációs és a primer forróvíz körök keringetésének folytatása, hőtermelés és szolgáltatás nélkül óra hőtermelési szünet után a fűtési szekunder és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk leállításával a keringetések megszüntetésével. Ezt követően a fűtőmű számítógépén mutatkozó leghidegebb körzetek elsődlegességével a hőközpontok és kapcsolt épületek szekunder fűtőköreinek és használati melegvíz köreinek leürítését kell elvégezni óra hőtermelési szünet után a primer forró vízkör keringetését le kell állítani és az alábbi szakaszok ürítését kell elvégezni. 3.1 Hőközpontok primer körei 3.2 Jókai u. 40m 3 /h vízlágyító berendezés 3.3 Primer előre és visszatérő szabadvezeték (VOLÁN-tól a 8-as főút alatti aknáig) óra hőtermelési szünet után üríteni kell 4.1 fűtőművi forróvíz-rendszert 4.2 fűtőmű víztartályait (pótvíz, tápvíz) 4.3 a fűtőmű kazánjait 4.3 a fűtőmű belső fűtési rendszerét A korlátozás fokozatainak megválasztása a rendelkezésre álló hőenergia biztonságos elosztása alapján történhet, kezdődően az első fokozattal. 33. (1) Az egyes korlátozási fokozatokba tartozó felhasználók korlátozási sorrendjének tervezetét a távhőszolgáltató köteles elkészíteni és azt háromévenként felülvizsgálni. (2) A korlátozás annak okától függően lehet általános, amikor az minden felhasználó teljesítményigényét 9

10 érinti, és lehet részleges, amely esetben a korlátozás csak a távhőszolgáltató által távhővel ellátott egyes területrészekre terjed ki. (3) A korlátozási fokozatok figyelembe vételével a távhőszolgáltató az általa elkészített korlátozási sorrendtervezetet a korlátozással érintett felhasználók rendelkezésére bocsátja, akik 15 napon belül arról a korlátozási sorrendtervezetben elfoglalt helyük vonatkozásában véleményt nyilváníthatnak. (4) A korlátozási sorrendtervezetet és a távhőszolgáltató által el nem fogadott felhasználói véleményeket a polgármesterhez kell benyújtani, aki a vélemények mérlegelése alapján kialakított korlátozási sorrendtervezetét jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti. (5) A Képviselő-testület által megállapított felhasználói korlátozási sorrend megállapításáról az érintett felhasználókat a távhőszolgáltató tájékoztatja. (6) a) A korlátozási sorrendet a 36..(1) bekezdés tartalmazza. a) A korlátozás szükség esetén az I. fokozatban megjelölt nagyságrend szerint kezdődik, amelyet a tervezett felhasználói sorrend szerint addig kell folytatni, ameddig a szolgáltatható hőteljesítmény nagysága biztonságosan nem alakul ki. b) A szolgáltatás korlátozásának II. fokozata akkor érvényesülhet, ha a sorrendben utolsó hőközpont beszabályozásáig nem volt elérhető a kiadható hőteljesítmény. A II. fokozat korlátozás is a meghatározott sorrend alapján végezhető el. Ha a II. fokozatú korlátozás, amely a tényleges felhasználási igény 50%-os kielégítését teszi lehetővé, nem eredményezi a lehetőség adta hőteljesítmény mértékének kialakulását, a meghatározott sorrend alapján a fagyveszélyt megelőző fűtési teljesítmény beállítása szükséges. Ennek biztosítása érdekében a fűtővíz előremenő ágának hőmérséklete 20 o C-ra állítandó be, hőközponti kézi szabályozás útján. 34. (1) A távhőszolgáltatás korlátozásához a felhasználói korlátozási sorrend 1. COOP Üzlet Árpád u., Fehérvári u. 7. Közüzemi Kft, Sportcsarnok, Sportpálya, Galéria, Múzeumkert, Városháza, Művelődési Ház, Mentőállomás, SPAR Áruház 2. Mátyás király u. hőközpont , , lakóépületek (Óvoda és bölcsőde önálló hőközponttal rendelkezik) 3. C jelű hőközpont Liliom u , Mátyás király u , , Szolgáltatóház pavilon 4. Szent István u. 25. hőközpont Korompay u. hőközpont Korompay u. 1-3., 5-7., 9-11., , , Korompay u Fekete Gyémánt u (Mártírok u. Óvoda Bölcsőde önálló hőközponttal rendelkezik) 6. Gárdonyi u. 41. hőközpont Festékbolt, Posta, 7. Táncsics u. hőközpont Táncsics u. 3-5., 7-9., , üzletek, 8. Felsőinkám hőközpont 1., 2-4., 6-8., , 3-5., 7-9., , Könyvtár, Szent István u. Üzletsor 9. D jelű hőközpont Rákóczi u , , jelű hőközpont Rákóczi u , , Rákóczi u. 4. hőközpont Rákóczi u. 2., 4. Újlaky u. 1., 3., Virágüzlet hőközpont Fehérvári u. 2-8., Gárdonyi u ,

11 Kossuth u. 2-4., Szabadság tér Jókai u. I. hőközpont Táncsics u , Árpád u , , 28. Honvéd u , , Régi kórház új szárny 14. Bakony u. 18. hőközpont Bakony u , Rákóczi u Tábormező u. 8. hőközpont Tábormező u , , , Tábormező u. 30. hőközpont Tábormező u. 26., 28., 30., Körmöcbánya u. 9. hőközpont Körmöcbánya u. 5-7., 9-11., Erdődi P. T. u. 42. hőközpont Körmöcbánya u , , Erdődi P. T. u , , Erdődi P. T. u. 19. hőközpont Erdődi P. T. u , , , és ABC 20. Jókai II. hőközpont Jókai u. 11., 13., 17. és Tájház 21. Ady lakótelepi hőközpont Szabolcska u , , , , , , , , 99., (2) Az (1) bekezdés szerinti felsorolásban nem szereplő hőközpontok korlátozás nélkül üzemszerűen működnek, miután olyan intézmények hőellátását biztosítják, melyekre a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése szerint a felhasználói korlátozás nem terjed ki. 18. Értelmező rendelkezések 35. (1) A szolgáltatás idején az épület, épületrész (lakás) tulajdonosa által nem hasznosított (üresen álló) lakás, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek fűtési díját az épület tulajdonos viseli. (2) A felhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új felhasználó írásban köteles a távhőszolgáltatónak a változás napjától számított 15 napon belül bejelenteni. A távhőszolgáltató a bejelentést követő 15 napon belül köteles az új felhasználó részére a közüzemi szerződés megkötésére írásban ajánlatot tenni. (3) A díjfizető személyében bekövetkezett változást a régi és az új díjfizető a felhasználó képviselőjének egyidejű értesítése mellett írásban köteles a távhőszolgáltatónak a változás napjától számított 15 napon belül bejelenteni. (4) A (2) és (3) bekezdések szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell az új felhasználó vagy a díjfizető személyének azonosításához szükséges adatokat a felhasználási hely, illetőleg az épületrész pontos megjelölését és a változás időpontját. A távhőszolgáltató jogosult a tulajdonváltozás igazolására alkalmas okirat bemutatását igényelni. A számlázás módosítását az előbbi bejelentésben megjelölt időponttól, illetve - ha a bejelentés az előírt határidőn túl történik legkorábban a bejelentés beérkezése időpontjától lehet igényelni a távhőszolgáltatótól. Késedelmes bejelentésből, illetőleg a bejelentési kötelezettség elmulasztásából származó minden következmény a mulasztó felet (feleket) terheli. Amennyiben a változás- bejelentésből nem állapítható meg egyértelműen az új díjfizetésre kötelezett, illetve a változás időpontjáig szolgáltatás elszámolásához szükséges adat, valamint a hiánypótlásra felszólított fél (felek) az abban foglalt határidőig nem tesz (tesznek) eleget, akkor a szolgáltató jogosult a nyilvántartásban szereplő díjfizető, vagy az érintett fogyasztási hely általa ismert tulajdonosával szemben érvényesíteni a távhőszolgáltatás díját. 36. (1) A fűtésért fizetendő díj alkalmazása szempontjából a lakóépületben a) közös használatra szolgáló helyiség általában a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös fürdőszoba, a 11

12 közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös pince, illetve padlástérség, b) közös használatra szolgáló terület a kapualj, a lépcsőház, a zárt folyosó, c) nem lakás céljára szolgáló helyiség általában az üzlet, műhely, rendelő, iroda, továbbá barkácsműhely, klubszoba, a gondnoki iroda, a hozzátartozó helyiségekkel, a gépkocsi tároló, valamint a lakások rendeltetés-szerű használatához nem szükséges és egyéb célra hasznosított helyiség. (2) A rendelet alkalmazásában: a) Fűtöttnek minősül az a helyiség, illetőleg közös használatra szolgáló terület, amelynek akár a légterében akár a térelhatároló szerkezetében olyan bekapcsolt (üzemelő) hőleadó berendezés (radiátor, légfúvó, rejtett fűtőtest stb.) van elhelyezve vagy a légtérben szigeteletlen vezeték halad keresztül, amely az előírt mértékű hőmérséklet biztosítására alkalmas. b) Fűtöttnek minősül a hőleadó berendezéssel el nem látott helyiség is, ha hőleadó berendezéssel ellátott olyan fűtött helyiséggel közös légterű, amelynek hőleadó berendezése e körülményre figyelemmel van méretezve, vagy funkcionálisan fűtést igényel és az előírt belső hőmérséklet biztosítását a műszaki tervezés során a szomszédos fűtött helyiségek térelhatároló szerkezeteinek hőátbocsátó képessége alapján vették figyelembe. c) Fűtöttnek minősül az a közös használatra szolgáló terület is, amelynek előírt belső hőmérséklete, fűtése egészben vagy részben a szomszédos fűtött helyiségek hőleadó berendezései megfelelő méretezéssel a térelhatároló szerkezetek hőátbocsátó képességére figyelemmel van megoldva. (zárt lépcsőház) (3) Nem minősül fűtöttnek a 36. (2) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltaktól eltekintve az a helyiség, illetőleg közös használatra szolgáló terület, amelynek belső hőmérsékletét csak a szomszédos fűtött helyiségeknek a térelhatároló szerkezetek hőátbocsátó képességéből adódó hőveszteség (transzmissziós hővesztesége) vagy a fogyasztói vezetékhálózat szerkezeti megoldásából adódóan a helyiség, illetve közös használatra szolgáló terület légterében keresztülhaladó vezeték szabályozza (temperálja). 19. Záró rendelkezések 37. (1) Ez a rendelet december 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 9/2011. (II.28) önkormányzati rendelet 12

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A Pétfürdő Nagyközség területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2006. (XII. 22.) rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2006. (XII. 22.) rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2006. (XII. 22.) rendelete a Sátoraljaújhely Város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről,

Részletesebben

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról A távhő gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területeken

Részletesebben

(3) a távhő fűtési és használati melegvíz célú szolgáltatására. 2. Fogalom meghatározások a rendelet alkalmazásában

(3) a távhő fűtési és használati melegvíz célú szolgáltatására. 2. Fogalom meghatározások a rendelet alkalmazásában AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AJKA VÁROS TERÜLETÉN ALKALMAZHATÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEIRŐL Ajka város Önkormányzatának

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL (a 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV)

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) Szerződés szám: HSzSz-Kkfh- /20 EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) amelyet egyrészről a Felhasználó képviselője:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1. A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről

42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1. A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről 42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1 A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15-i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2. A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.) ör-rel) Mohács Város Képviselő testülete a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY r e n d e l e t e a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet. I. fejezet. Általános rendelkezések

66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet. I. fejezet. Általános rendelkezések Hatályos: 2012.10.02-2013.04.30. 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2006. (XII.06.) önkormányzati rendelete. a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2006. (XII.06.) önkormányzati rendelete. a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2006. (XII.06.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2007.(I.31.),

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (II. 24.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Balatonfüred város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) bekezdésében meghatározott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSz) tartalmazza a távhőszolgáltató,

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 9/1999.(Vll.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2003 (IIII.28.) ÖK., a 13/2004. (V.24.) ÖK., a 8/2007 (VII.2.) ÖK.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 48/2005. (XII. 22.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kazincbarcika város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK Cégadatok 5. oldal 1. Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás 6. oldal 1.1. Előzetes tájékoztatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

A Kőszegi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A Kőszegi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Kőszegi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. CÉGADATOK... 4 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 4 3. RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. MÁJUS

XVI.ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. MÁJUS XVI.ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi 1. SZ. FÜGGELÉK: KÜLÖN SZABÁLYOK, ÁRAK ÉS ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK A GET 139. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN JOGUTÓDKÉNT ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA (KORÁBBI 7. SZ. MELLÉKLET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató

Részletesebben

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Függelékek jegyzéke... 3 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2006.(III.22.) RENDELETE

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2006.(III.22.) RENDELETE AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2006.(III.22.) RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI XVIII. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK AJKA VÁROS TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL Ajka

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 2005. 2 A szolgáltató főbb adatai : Társaság cégneve : Szentes Város Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 58/2006. (VI.26.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 58/2006. (VI.26.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2006. (VI.26.) Ör. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Veszprém város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ GARANCIA PLUSZ GARANCIA PLUSZ PLATINA

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ GARANCIA PLUSZ GARANCIA PLUSZ PLATINA GARANCIA PLUSZ GARANCIA PLUSZ GOLD GARANCIA PLUSZ PLATINA BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Media Markt üzleteiben vásárolt készülékekhez köthető Garancia Plusz biztosításhoz Kárbejelentés: Cardif Biztosító

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Módosítás: a) 24/2011. (V. 30.) ör. b) 31/2015. (XI. 19.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról OptiJUS Opten Kft. I 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2012.1.7. és 2012.12.31. között hatályos

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez

T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez 1 T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez 2011. július 1-től az önkormányzati bérlakások bérbeadása az önkormányzati

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ és BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ és BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Garancia PlusZ Garancia PlusZ gold Garancia PlusZ platina akciós BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ és BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A Media Markt által közvetített olyan Garancia Plusz biztosításhoz, mely biztosítás

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

2005. december 2. I. évfolyam 15. szám TARTALOM

2005. december 2. I. évfolyam 15. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. december 2. I. évfolyam 15. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...8. oldal 61/2005.(XII.2.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei Út 207-209. (továbbiakban, mint Kereskedő vagy Mérlegkörfelelős ) egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., mint energiakereskedő amely

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. év december 17.i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 24/2011.(IV.28.),

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Nyt. szám: 1. sz. példány SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 Adószám: 15450353-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben