JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA"

Átírás

1 MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 68. szám március JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim! A Magyar Piarista Diákszövetség Választmányának döntése alapján Szövetségünk évi rendes közgyûlését 2009, április 4-én szombaton délelõtt 9 órára összehívom. A közgyûlésen megünnepeljük Szövetségünk fennállásának 20 évfordulóját is. Helyszíne a Budapesti Piarista Gimnázium tornaterme (Budapest, VIII. Mikszáth Kálmán tér 1.). A fenti idõpontban megállapított határozatképtelenség esetén a közgyûlést azonos napirendi pontokkal április 4-én szombaton 10 órára, azonos helyszínre ismételten összehívom. Ez a közgyûlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A közgyûlés megkezdése elõtt az elsõ emeleti kápolnában szokás szerint szentmisén veszünk részt. Kérem, hogy a közgyûlésen minél nagyobb számban jelenjetek meg! A közgyûlés napirendje: Megnyitó, üdvözlés, a levezetõ elnök megválasztása. Napirend elfogadása. Elnöki beszámoló, vita és szavazás az elfogadásáról. Pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése. Az Ellenõrzõ bizottság jelentése, vita és határozathozatal. A megújított alapszabály tervezetének ismertetése, vita és határozathozatal. Kitüntetések átadása. Zárszó A közgyûlést agapé követi. Budapest, február 17. Várgedõ Tamás, a választmány elnöke 20 ÉVES A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1988 õszén megteremtõdött annak a lehetõsége, hogy a 40 évvel azelõtt betiltott, feloszlatott társadalmi szervezetek (diákszövetségek, cserkészmozgalom) ismét létrejöhessenek. Ez indította dr. Antall József piarista öregdiákot akkor már közéleti szerepvárományost arra, hogy felkeresse dr. Jelenits István akkori piarista tartományfõnököt a piarista diákszövetség újraindításának megbeszélésére. Az egyértelmû volt, hogy régi alakjában amikor a csonka ország minden piarista iskolájának saját diákszövetsége volt nem lehet újraindítani. Ezek a helyi diákszövetségek az 1920-as évek elejétõl alakultak meg a következõ sorrendben: Vác június 10. Budapest Kecskemét március 21. Nagykanizsa Debrecen Veszprém november 21. Szeged december 15. Tata május 26. Sátoraljaújhely július 4. Kolozsvár június 22. A diákszövetségek elnökei (volt piarista diákok) neves közéleti személyek voltak (tanügyi fõtanácsos; c. tankerületi kir. fõigazgató; miniszteri tanácsos; egyetemi nyilvános rendes tanár; királyi táblai tanácselnök). (Fenti adatok forrása Balanyi György és Lantos Zoltán: Emlékkönyv a magyar piarista rendtartomány háromszáz éves jubileumára). (folyt. a 16. oldalon )

2 BORIÁN TIBOR Sch.P. aranymisés ÍRTA: POSZTOCZKY IVÁN PIARISTA CONFRATER Borián Tibor november 22-én született Hajmáskéren, ahol édesapja körorvos és a hajmáskéri törzstábor katonaorvosa volt. Négyen voltak testvérek. Kettõ fiatalon meghalt. Bátyja, Árpád orvos lett. A szûkebb családban hatan lettek papok. Nagybátyja ciszterci szerzetes (O.Cist), testvérének fia pannonhalmi bencés (O.S.B) lett. A család vallásos légköre és a diákkori ministrálások már korán megérlelték benne az elhatározást, hogy pap legyen ben a veszprémi piarista gimnáziumban kezdte meg középiskolai tanulmányait. Az ott tanító piarista atyák példaképei lettek arra, hogy a papi hivatás mellett a szerzetes tanári hivatottságot is meghallotta. Az 1952-ben kitüntetéssel tett érettségi után piarista novíciusnak jelentkezett, de azt az államilag szabályozott létszám miatt elutasították. Az ELTE Bölcsészettudományi Karára viszont felvették. Ezután kapott értesítést a piaristáktól, hogy mégis felvehetnék. A Lélek szavára hallgatva, õket választotta. Egy év noviciátus és két év teológiai tanulmány után újból jelentkezett az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakra ezúttal már rendi növendékként. A következõ évben e mellett végezte a teológiát is július 13-án Endrey Mihály püspök, esztergomi speciális delegátus szentelte pappá. Kecskemétre került konviktusi felügyelõ tanárnak ben Budapestre helyezték, ahol a kispapok elöljárója lett. Tizenegy éven át volt a prefektusuk. Közben tanított a fõiskolán és a gimnáziumban is. Késõbb tartományfõnöki asszisztens, 1979-ben pedig házfõnök lett ben dr. Jelenits István akkori tartományfõnök a budapesti gimnázium igazgatójává nevezte ki. Ezt a tisztet 13 éven át töltötte be. Õ vezette át az iskolát a szocializmusból a rendszerváltozásba. Igazgatóságának ideje alatt nyílt arra lehetõség, hogy elõbb 3 párhuzamos osztály indulhatott, majd hatosztályosra bõvülhetett a gimnázium ben az ország harmadik legjobb iskolája lett az általa vezetett budapesti piarista gimnázium. Igazgatói munkája mellett Maklári Lajos súlyos betegsége miatt átvette a Kalazancius Kórust, amelynek 1976 óta vezetõje. Számos hazai és külföldi fellépésük volt és lemezeket is adtak ki ban Görbe László rendtársát váltva Veszprémbe került ( hazatért ) a Padányi Bíró Márton egykori veszprémi megyéspüspökrõl nevezett Katolikus Gimnázium és Általános Iskola igazgatójának. Ez az iskola az Õ vezetése alatt több mint 900 fõs gyakorlóiskolává növekedett. Emellett a kollégium és a veszprémi piarista templom igazgatója is lett. Hétfõnként délután Pestre jött a Sík Sándor Kórus esti próbáinak vezetésére. A próbák után még aznap este visszautazott Veszprémbe. Veszprémben a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) alelnöke is lett. 46 éves tanári pályafutás után, 2006-ban, 73 évesen abbahagyta a tanítást akkor, amikor olyan osztályt taníthatott, amelyet magyar tanítása megkoronázásának érzett. Visszatért Budapestre, ahol a rend kulturális örökségének vezetõje, ügyeli a könyvtárat, a levéltárat és a múzeumot. Folytatja a Sík Sándor Kamarakórus vezetését. Lejár Veszprémbe, ahol támogatja a KÉSZ munkáját. A Magyar Piarista Diákszövetség Veszprémi Tagozatának elnöke. Rendszeresen misézik Veszprémben és Budapesten. Lelkigyakorlatokat vezet, elõadásokat tart, pasztorációs munkát végez. A Magyar Piarista Diákszövetség és a Rend között Õ az összekötõ. Az iskolában heti egy alkalommal felügyelõ a tanulószobában. Mivel az idõsebb rendtársak közül sokan meghaltak már, ezért gyakran Õ fogadja a találkozókra érkezõ öregdiákokat. Mint látható, nyugdíjas tanárként is bõven van teendõje. A szerzetes tanár a tantárgyain kívül a tudáson túl életével, hitével példa is kell, hogy legyen tanítványai és a szülõk elõtt. Sokszor nehéz lehet számára a papi és a pedagógiai életet összeegyeztetni, a megbocsátást és a szigort egyszerre megjeleníteni. Évszázadok tapasztalata sûrûsödik egy-egy tanítórend pedagógiai elképzelésében. A piaristák is ilyenek. A tanítás mellett, mely a tudást adja tovább, hitre, emberségre, becsületre is nevelnek. Ilyenek a szerzetestanárok, ilyenek a piaristák is. Egy piarista szerzetes élete során ezreket tanít, ilyen a most 75 éves, aranymisés Borián Tibor is írja az Új Ember november 23-i számában Bókay László, aki több mint harminc éve volt a budapesti piarista gimnáziumban a diákja. A sok munkában eltöltött évtizedek után érkezett el a jubiláns papi pályájának felemelõ jubileumához: az aranymiséhez. Erre november 22-én, az egyházi év utolsó vasárnapjának (a régi egyházi évbeosztás szerint pünkösd után utolsó vasárnap), Krisztus Király ünnepének elõestéjén került sor. Az aranymise elõtt Urbán József tartományfõnök köszöntötte a jubilánst. Mint mondta, hármas ünnep ez a mai:. mai napon, november 22-én van a jubiláns születésnapja; ezen a napon mutatja be 50 éves papi szolgálat után aranymiséjét; ez évben van az általa 32 éve vezetett, eredetileg Kalazancius Kórus hatvanadik születésnapja, gyémánt jubileuma. Ezeknek a jegyében köszöntötte a jubilánst, mél- 2

3 tatva 50 éves papi, tanári munkásságát, emberségét, pedagógiai érdemeit és azt, hogy mindezt nagyszerû humorérzékkel is tudta ötvözni. Mint az aranymise bevezetõjében mondta a jubiláns, a Bárányt, a Jó Pásztort, a világmindenség Urát, Királyát, Krisztust ünnepeljük a mai hálaadó szentmisében. Nagy szeretettel köszöntöm az oltártól az Isten kedves népét, mindazokat, akik eljöttek az arany- és gyémántjubileumra: rendtársakat, paptestvéreket, rokonaimat; a Magyar Piarista Diákszövetség Elnökségének tagjait és tagságát; a távolról jötteket, a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia kórusát; a vidékrõl jötteket, a veszprémi Padányi Iskola küldöttségét; a veszprémi öregdiáktársakat, társaimat; egykori tanítványaimat; barátaimat (Mádl Ferenc, Bõzsöny Ferenc); a jubiláló 60 éves Kalazancius, most Sík Sándor Kamarakórus énekeseit; minden kedves testvérünket, akikkel a szeretet és a hála jegyében találkozunk ezen az estén. Pilinszky János szavait idézte: Az ember itt kevés a szeretetre, legföljebb hálás belül... ezért, azért, egyszóval MINDENÉRT. Krisztus Király vasárnapjának elõestéjén azzal kezdte homiliáját, hogy királyként ünnepeljük Krisztust, aki királynak mondta magát Pilátus elõtt... «de az én országom nem e világból való...» A világ egy igazságos, jóságos, bölcs király uralma alatt áll. Rajtunk múlik, hogy elismerjük-e országának törvényeit. A mai evangélium folytatta segít megértenünk Krisztus királyságának perspektíváit, azok néhány fõbb szempontját: Isten nem fogja megkérdezni, milyen autón jártatok, csak azt, hogy felvettetek-e olyanokat, akiknek nem volt kocsijuk. Isten nem fogja tudakolni, hány négyzetméteres villában laktatok, csak azt, hogy hány ember elõtt állt nyitva az otthonotok. Istent nem fogja érdekelni, hány terítõtök volt a szekrényetekben, csak azt, hány embernek segítettetek, hogy terített asztala legyen. Isten kérdése nem az lesz, milyen magas fizetést értetek el, hanem, hogy feladtátok-e személyiségeteket, hogy elnyerjétek azt. Istennek közömbös, milyen beosztásig emelkedtetek, ám érdekli, hogy képességeitek legjavát mozgósítottátok-e feladataitok végzése során. Isten nem kérdi majd, hogy hány barátot szereztetek, csak azt: hányan neveznek majd titeket barátjukként. És azt sem kérdi majd, milyen környéken laktatok, csak azt, vajon segítségére voltatok-e a körülöttetek lakóknak. Isten elõtt mindegy, mi volt a bõrötök színe, ám cseppet sem mindegy, milyen volt a jellemetek! Isten nem tudakolja majd, miért kerestétek olyan hosszasan a megváltást, csupán mennyei helyekre vezet és semmiképpen sem a pokol kapujához! Krisztus Király népének sajátos tábora az énekes közösség folytatta homiliáját az aranymisés. Hatvan éves az a kórus, amely jellegében egyedülálló a világ piarista közösségei között: egyetlen iskolához fûzõdõ énekes közösség. Nevében sok a változás, a lényegében alig valami: 1948: Piarista Oratorium Kórusa Kalazancius Kórus; 1953: Piarista Kápolna Kalazancius Kórusa; 1983: Sík Sándor Kamarakórus; 1995: A Magyar Piarista Diákszövetség Sík Sándor Kamarakórusa. Tíz éve, 1998-ban fényesen megünnepeltük az arany évfordulót. Azóta a nehézségek ellenére is szól Isten dicsérete, immár 60 éve. Aki szeret, az énekel idézte Szent Ágostont. Homiliáját a következõ gondolattal fejezte be: Nem a hang, hanem a hivatás, nem a hangszer, hanem a szív, nem a hangosság, hanem a SZERETET, amelynek énekét az Úr meghallgatja. Az aranymise végén a gyémánt-jubiláns Kamarakórus nevében Pávó Gyula, a Magyar Piarista Diákszövetség nevében annak elnöke, dr. Oberfrank Ferenc,a volt tanítványok nevében Várgedõ Tamás köszöntötte a jubilánst. Ez utóbbi laudációból idézek értékes gondolatokat: Én a tanítványaid képviseletében állok Eléd, hogy megvalljam azt, amit sok diáktársammal együtt érzek, gondolok Rólad, a paptanárról, a pedagógusról, a nevelõrõl. Lapozgatom a 40 évvel ezelõtti irodalmi füzeteimet, olvasmánynaplóimat... micsoda kristálytiszta és friss szellem árad belõlük ma is!... mindenütt a nagyobb összefüggések, a történelmi eszmetörténeti háttér hangsúlyozása, a szellemi áramlatok egymásnak feszülésébõl születõ emberi Gondolat tisztelete, a költõi-írói magatartás és életmû erkölcsi tartalmának keresztény szempontú elemzése volt a legfontosabb Számodra. Hogy miként tanulhatunk elõdeink példájából? S éppen ebben, azaz környezetünk, de leginkább önmagunk kritikus vizsgálatában, az örök parancsoknak való megfelelésében... akartál fejleszteni mindannyiunkat. Tanári mûködésed másik sarokpontja a magyarságismeretre és szeretetre való nevelés volt. Negyven év távlatából is fel tudom idézni ezeknek a szellemi felfedezésekkel teli magyaróráknak az izgalmát, örömét és a büszkeséget, hogy mi valami olyasmi örökséget kapunk ebben az iskolában, amely egyedülálló a hatvanas évek kádári Magyarországán! S milyen hitelessé tette ezt a nevelést az összhang a tanárok között, hogy ugyanazt a tanítást hallottuk a 3

4 történelemórán Gál Pista bácsitól, a magyarórán Tõled, az osztályfõnökin Varga úrtól, a zeneórákon és énekkari próbákon Maklári tanár úrtól, a hittanórákon vagy akár a biciklitúrákon Jelenits István tanár úrtól. minden pedagógusi megnyilvánulásodból kiviláglott valami nagyszerû dolog: a diákod iránti tisztelet. olyan tisztelet, amely a rád bízott diák egyéniségében, adottságaiban rejlõ lehetõségek kibontakoztatásáért való felelõsségbõl fakadt. Köszönhetõen éppen fiatal korodnak, különösen közel kerültél osztályunkhoz. Sok más tanárunk óráján nem volt olyan gyakran vendégünk a humor és a tréfa, mint Nálad, pedig hallatlan komoly munka folyt ott. Ez a szüntelen cselekvõ és teremtõ szeretet elkísért minket késõbbi utunkon is, amikor már kiléptünk a gimnázium falai közül. Miközben Te folytattad évtizedeken át a mindenkori ifjúság nevelését, oktatását, lettél egyben számunkra öregdiákjaid számára barátunk, lelkiatyánk, komoly élethelyzetekben tanácsadónk, életünk esketõ keresztelõ temetõ tanúja és kóruscsalád vezetõnk, a piarista családhoz való összekötõ kapcsunk. Illõ tehát a hálaadás Neked is, nekünk is. A mai ünnepi szentmisén a kórusod befejezésül Haydn Te Deumát énekelte. Figyelmezzük a szöveget:»oly jó, hogy kezed oltalmaz minket; békében áld, a bajban véd «A gondviselõ Isten oltalmazó, áldó, védõ kezét kívánjuk Neked szeretettel és köszönettel! A ritka, hármas jubileumról szóló beszámolóm végén Szent Patrik áldásával kívánok Isten dicsõségének további szolgálatához és feladatokkal gazdagon ellátott nyugdíjas éveidhez jó egészséget, szép eredményeket és mindehhez szüntelen lelki derût! Az Úr legyen elõtted, hogy jó utat mutasson neked.. Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és megvédjen a veszedelmektõl. Az Úr legyen mögötted, hogy oltalmazzon a gonosz cselvetéstõl. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel. Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon. Így áldjon meg Téged a jóságos Isten ma, holnap és mindenkor! Amen! 60 éves a Magyar Piarista Diákszövetség Sík Sándor kamarakórusa 4 Az alapító dr. Maklári Lajos SCH.P emléktáblájának megáldása Hatvan évvel ezelõtt, szeptemberében dr. Maklári Lajos piarista atya kezdeményezésére alakult Kalazancius Kórus néven, mai nevén a Magyar Piarista Diákszövetség Sík Sándor Kamarakórusa, amelynek az alapító 1976-ban bekövetkezett haláláig vezetõje volt. Azóta 32 éve Borián Tibor, a most aranymisés piarista atya vezeti a gyémántjubileumát ünneplõ Kamarakórust. A gyémántjubileum alkalmából a Kórus emléktáblát helyezett el alapítója, dr. Maklári Lajos emlékének megörökítésére a gimnázium folyosóján. A tábla megáldására november 22-én került sor jelenlegi vezetõjének, Borián Tibor atyának aranymiséje elõtt. Kenessey László karnagy emlékbeszéde után Borián Tibor atya áldotta meg az emléktáblát: Urunk Istenünk, Te Szent Fiadnak Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Kérünk, áldd meg ezt a táblát, amelyet dr. Maklári Lajos piarista tanárnak, a Kalazancius Kórus alapító karnagyának emlékére helyeztünk el az iskola falára kórusa születésének 60. évfordulóján. Õrizze lelkipásztori, pedagógiai és egyházzenei munkásságának emlékét: a piarista diákok, tanítványai, kórustagjai, tisztelõi és barátai háláját és szeretetét generációk szívében. Add, hogy valahányszor elhaladunk ezen emléktábla elõtt, mindig felidézzük izzó lelkületét, magával sodró elkötelezettségét a Szép, az Igaz és a Jó iránt. Buzdítson a kalazanciusi szolgálatra és a szent zene, a Musica Sacra nagyrabecsülésére, hogy egykor vele együtt dicsõíthessük szent nevedet az + Atya + a Fiú + és a Szentlélek közösségében. Amen A kórus június 8-i fellépése a veszprémi bazilikában

5 Kállay Emil atya 80 éves Dr. Kállay Emil aranymisés, érdemesült piarista tartományfõnök, január 19-én töltötte be 80. életévét. Január 11-én a ciszterci Szent Imre plébánia templomban mondott szentmise után a plébánián köszöntötték egykori hívei, ahol egyházmegyés papként 14 évet töltött, mielõtt dr. Jelenits István akkori piarista tartományfõnök az 1990-es évek elején a rendbe viszszahívta. A piaristák kódexérõl budapesti Piarista Központi Könyvtár egyik legértékesebb kincsének, a Lászlóffy-kódexnek sorsáról írt tanulmányt Koltai András, a rendtartomány levéltárosa a Magyar Könyvszemle legutolsó számába (2008. évi 2. szám, oldal) A Lászlóffykódex újkori tulajdonosairól címmel. A rendtartomány könyvtára jelenleg két kódexet õriz. Az egyik, a Horányi-kódex, egy 13. századi kisalakú bibliakézirat, a másik, a Lászlóffy-kódex pedig egy Ulrich lilienfeldi ciszterci apát ( ) Concordantiae caritatis címû munkáját tartalmazza. Ulrich apát az 1350-es években az egyházi év minden vasárnapjára és ünnepére készített egy-egy konkordanciát, amely tartalmazta a vonatkozó evangéliumi történet magyarázatát, két ószövetségi elõképét, valamint két természeti párhuzamot (természetesen a középkor természetfelfogása és ismerete szerint). Mindegyik konkordancia szövege egy oldalt foglal el, a kódex szemközti oldalán pedig színes képek beszélik el ugyanazt. Ez a középkor legterjedelmesebb ilyen jellegû gyûjteménye. A rendi könyvtár kódexe a Concordantiae caritatis második legkorábbi illusztrált példánya (a Lilienfeldben õrzött szerzõi kéziratot követõen). Stephan Lang bécsi polgár másolta 1413-ban, illusztrációi pedig legalább hét különbözõ kéztõl készültek. A kódex elsõ ismert tulajdonosa Lászlóffy Pál, a bécsi Magyar Udvari Kancellária regisztrátora volt. Lászlóffy 1625-tõl Nagyszombatban és a bécsi egyetemen tanult, majd az 1630-as évek végétõl lett a kancellária tisztviselõje. Feladata elsõsorban a kiadott okleveleknek a királyi könyvekbe való bemásolása volt, de némelykor a távollévõ püspök-kancellárt is helyettesítette, sõt 1642-ben követként küldték Erdélybe. Befolyásos helyzetét kihasználva birtokokat szerzett Sopron, Somogy és Tolna megyékben, háza volt Bécsben, Szakolcán és a Moson megyei Oroszváron ben halt meg Pozsonyban. Lászlóffy halála után a kódex sorsa bizonytalan, azonban 1666-ban biztosan a bajmóci várban volt, ahol Hanacius Ferenc (Franciscus a S. Wenceslao) piarista lemásolta. Emiatt idáig úgy vélték, hogy a Pálffy család (Bajmóc tulajdonosai és a privigyei piarista rendház alapítói) birtokában lehetett, és õk adták a piaristáknak. A tanulmány szerzõje azonban úgy véli, hogy 1666-ban a kódex Lászlóffy Pál sógoráé, Mednyánszky János bajmóci tiszttartóé volt, és csupán késõbb került a piaristákhoz. Tény ugyanis, hogy csak 1795-ben bukkant föl a szentgyörgyi piarista rendház könyvtárában, méghozzá föltehetõen Peer Jakab ( ) piaristának, a pozsonyi akadémia történelemtanárának gyûjteményébõl, aki több ezer kötetes könyvtárat (benne középkori kódexeket is) hagyott maga után. A Lászlóffy-kódexet 1906-ban szállították át mai õrzõhelyére, a magyarországi piarista rendtartomány könyvtárába, Budapestre. 5

6 Emlékezzünk és emlékeztessünk Szent Pálra az emlékév alkalmából A keresztényüldözõ farizeusból apostollá lett lángoló hitû emberre emlékezünk, és emlékeztetünk a jubileumi Szent Pál-évben. Az emlékévet XVI. Benedek pápa a népek apostola születésének évfordulója alkalmából hirdette meg a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában. A jubileumi emlékévnek a pápa megfogalmazása szerint kettõs célja van: jobban megismerni és megismertetni a népek apostolának életét és tanítását, imádkozni és tevékenykedni a keresztények közötti egységtörekvés (ökumené) megvalósulásáért, a keresztény egységért. A jubileumi emlékév június 28-tól június 29-ig tart. Pál levelet ír (Valentin de Boulogne festménye) A tarzuszi Saul élete a Damaszkuszi útig (Kr.u. 8-38) A népek apostola 2000 évvel ezelõtt, nagy valószínûséggel Kr.u. 8-ban, farizeus zsidó családban, a törökországi Tarzuszban született. (Tarzusz abban az idõben római tartományhoz tartozott. Saul már születésekor megkapta a római Paulus nevet is). Saul egyébként római polgárnak is vallotta magát. Apja azonban nemcsak a római polgárjogot, hanem a zsidó hagyományokhoz való hûséges kötõdést is örökül hagyta fiának. Így érthetõ, hogy a gyermek Sault neves rabbiképzõbe íratták szülei. (Gamalieli híres iskolája a szent városban, Jeruzsálemben mûködött). Saul lelkében az elkötelezettség a képzésnek megfelelõen a fanatizmusig erõsödött. Kérlelhetetlen inkvizítor lett. Gyûlölte, megkötözte és fogságba vetette a keresztényeket, a Krisztushoz ragaszkodókat. A galatabeliekhez fordulva így fogalmazott: könyörtelenül üldöztem Isten egyházát, és pusztulására törtem Jézus tanítványai a jeruzsálemi zsidók egyre fokozódó támadásai miatt szétszóródtak, de továbbra is hirdették az evangéliumot. Így jutottak el Szíria egyik legnagyobb városáig, Damaszkuszig is. A damaszkuszi keresztény közösség is nagy ellenszenvet és háborgást váltott ki a gyûlölködõ zsidók körében. A jeruzsálemi zsidó hatóságok Saul vezetésével egy csapatot küldtek a damaszkuszi evangéliumi közösség felszámolására. A harmincéves Saul azzal a szándékkal és elkötelezettséggel indult Damaszkuszba, hogy csapatával a Krisztust követõ keresztényeket összefogdossa és börtönbe is vesse. Pál fordulása Damaszkusz elõtt és Damaszkuszban, majd azt követõen (Kr.u ) Sault Damaszkusz közelébe érve égi fényesség vette körül, majd letaszította lováról, és a földre sújtotta. Látomásában a föltámadt Krisztussal találkozott, és ezeket a szavakat hallotta: Saul, Saul, miért üldözöl? Ki vagy, Uram? kérdezte Saul. Jézus vagyok, akit üldöztél. Ezt a választ követõen Saul hirtelen megvakult. A vak Sault a csapat tagjai Damaszkuszba kísérték. Ananiás nevû tanítvány látomásában utasítást kapott az Úrtól, hogy menjen el az Egyenes utcába Judás házában lakó Saulhoz, és keresztelje meg. A tanítvány meg is találta õt, majd rátette a kezét, az azt mondta: Saul testvér, az Úr Jézus küldött engem, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy láss Ananiás megkeresztelte, Saul pedig visszanyerte a látását. Az üldözõbõl hívõ lett. Jézus érvénytelenítette eddigi múltját, és apostolává fogadta. Saul további élete az isteni Gondviselés védelme alatt állott. Saul a damaszkuszi zsidók fenyegetésétõl kényszerítve és az apostolokkal való találkozás vá- Szent Pál bazilika 6

7 gyától hajtva hamarosan Jeruzsálembe ment. Barnabás, aki Gamalielnél tanulótársa volt, elvezette Sault az apostolokhoz. Megismerkedtem Péterrel írta. A leírások szerint 15 napot töltött Péternél. A többi apostollal nem találkozott, csak Jakabot látta. A hellenista zsidók itt is fellázadtak ellene. A templomban elragadtatásba esett. Látomásában Jézus azt mondta neki: Siess, menj ki Jeruzsálembõl én elküldelek téged messzire, a pogányok közé. A jeruzsálemi keresztény egyház ellen hamarosan általános lázadás és üldözés tört ki. A tizenharmadik apostol missziós útjai (Kr.u ) A népek apostolának szolgálata, az evangélium hirdetés lényegében a missziós utakon valósult meg. Oda ment, ahová a Lélek késztetésére mennie kellett. Hitet ébresztett a zsidó és pogány hallgatóiban. Három miszsziós úton hirdette az evangéliumot, térített, Isten erejével csodát tett, és leveleket írt. Az elsõ missziós úton a ciprusi helytartó (Szergiusz Paulusz) megtérésének hatása alatt az eddigi zsidó nevét rómaira változtatta, és ezt követõen Pálnak hívatta magát. Az apostoli munkát közösségben végezte. A közösség tagjait a 72 fõs állományt apostolokká képezte. Az apostolok a szombati napokon általában zsinagógákban tanítottak és térítettek. Más napokon pedig megnyitották a hit ajtaját a pogányok elõtt. Elkötelezettségét és szolgálatát évtizedeken és mintegy 16 ezer kilométeren keresztül az akadályok (menekülés, verés, kövezés, ostorozás, botozás, hajótörés, bebörtönzés stb.) leküzdésével valósította meg. Közel van már az elköltözésem ideje (Kr. u ) Pál utolsó napjainak részleteit homály fedi. A rekonstruált helyzet leírása szerint Pált mint lázítót az efezusi bíróság ítéletének megfelelõen letartóztatták, és Rómába, a mamertini börtönbe szállították. Rómában ekkor már a hatvanas évek elejétõl Néró uralkodott. a 64-es hatalmas tûzvészért a császár a keresztényeket vádolta. Véres üldözésbe kezdett. Péter apostol valószínû az elsõ vértanúk között esett áldozatul. Pál a mamertini börtönben a Capitolium lábánál bilincsben várta ítéletét. A birodalom kormányzósága elõtt bátor volt. Az utolsó alkalommal is tanúságot tett Jézusról. A kegyetlen és õrült Néró Pált halállal büntette. Kr.u. 67-ben lefejezték. Az apostol feje a legenda szerint háromszor visszapattant a földrõl, és ott minden alkalommal egy-egy forrás fakadt. Pál apostol temetkezõhelye és kõkoporsója A népek apostolát a Falakon kívül, a Via Ostensis mellett temették el. Kr.u. 258-ig itt is pihent. Ekkor Szent Péter ereklyéivel együtt a Via Appia vermébe Pál missziói útjai során beutazta a Földközi-tenger keleti medencéjét ad catacumbas szállították. A Péter, Pál ünnep (június 29.) ennek emlékét õrzi. Késõbb Pál apostol ereklyéit visszavitték az eredeti temetkezõhelyre. Nagy Konstantin bazilikát építtetett föléje. Az építkezést Nagy Theodosius folytatta, majd fia, Honorius fejezte be. (Ezért nevezték a három császár bazilikájának ). A bazilikát I. Szilveszter pápa Kr.u. 324-ben szentelte fel. A kõkoporsót (szarkofágot) borító kõlap maradandó felirata: PAVLO APOSTOLO MART (yri) Pál apostol vértanúnak. Sírja feliratának magyar változata pedig így szól: Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. A három császár bazilikát az 1823-as szörnyû tûzvész majdnem teljesen elpusztította. Az újjáépített a képen látható Szent Pál bazilikát 1854-ben IX. Piusz pápa szentelte fel. Pál apostol kõkoporsóját a feliratos kõlappal együtt a bazilika fõoltára alatti ásatások alkalmával megtalálták. (E hírt 2006 decemberében Montezemolo bíboros jelentette be). A kõkoporsó feltárására a pápai jóváhagyást követõen kerülhet sor. Epilógus Szent Pál életére, tanítására és leveleire a kereszténység elsõ írásos dokumentumaira való emlékezés ma is idõszerû. Az idõszerûséget az adja, hogy az egyház a mai szekularizált világban bizonyos mértékig hasonló körülmények között él és mûködik. Az elvilágiasodás, az elidegenedés, a modern pogányság kezd megjelenni. Azért is idõszerûek a pogányok apostolának gondolatai és missziós tevékenységei, mert segítenek annak felismerésében, hogy a hit erõt ad, és útmutatást nyújt az elvilágiasodás és a pogányság leküzdésében. Dr. Dénes Ferenc (Források: Gyürki László: Szent Pál útjain, H-D. Saffry: Pál apostol története, az Új Ember c. katolikus hetilap és a Keresztény Élet, a keresztény családok hetilapjának cikkei) 7

8 Õszi verõfényben a királynék városában Alig két héttel a nagysikerû stájerországi túra után, okt. 11-én újra fölkerekedtek a Diákszövetség lelkes kirándulói, hogy most már ne csak külföldi, hanem honi tájat is meglátogathassanak egy kis összevetésként a külföldi élményekkel. Dr. Varga Miklós, veszprémi tagozatunk ügyvezetõ elnöke az õsi Veszprém várába hívott minket, hogy töltekezzünk a magyar múlt és jelen értékeivel. Megérkezésünkkor a buszparkolóban várt ránk, és rövid üdvözlés után elindultunk sétálva, hogy keleti irányból közelítsük meg a várat. A ragyogó napsütésben kiváló alkalom nyílt fényképezésre (tûztorony, régi piarista iskola, érseki palota, bazilika stb.). Megcsodáltuk a vár sziluettjét, impozáns épületeit, és a Sörház-lépcsõn feljutottunk a város szívébe, az Óváros térre. Itt idegenvezetõnk, a veszprémi öregdiák Varga Miklós nagy szakszerûséggel magyarázta a város õsi múltját, évszázados fejlõdését és jelenlegi szerepét a Közép-Dunántúlon (érseki székhely, a Pannon Egyetem központja, jelentõs iskolaváros, újabban nyugati cégek kedvelt megtelepedési helye, a Bakony és a Balaton összekötõ pontja). Majd fölsétáltunk a várba, ahol kirándulók sokasága között megszemlélhettük a volt piarista épületeket; a piarista templomban maga a templom igazgatója, Borián Tibor ismertette a piaristák veszprémi múltját és szomorú jelenét: 2006-tól nincs piarista Veszprémben, a legõsibb piarista városban, 2008-ban pedig az õsi iskola is bezárta kapuit az ifjúság elõtt, hogy a város áruba bocsássa befektetõknek. Az O Pater eléneklése után a vár fõterére jutottunk. Az érseki palotát nem tudtuk megnézni, mert a kirándulókat csak óránként engedték be, de ezt nem várhattuk meg. A lelkes helyi idegenvezetõvel viszont sikerült megtekinteni a középkori Gizella-kápolnát XIII. századi freskóival, valamint a Szent István kora elõtt épült Szent György kápolnát, ahol a hagyomány szerint Imre herceg szokott imádkozni, és itt tett tisztasági fogadalmat is. Kijutottunk a világ végére, vagyis a vár északi fokára, ahonnan pompás kilátás nyílt a város északi panorámájára, a Viaduktra (Sz. István Völgyhíd), a Sz. Katalin kolostor romjaira (itt nevelkedett Árpád-házi Sz. Margit 10 éves koráig). Nem kis nehézségek után bejutottunk a Sz. Mihály Bazilikába, amely Magyarország legõsibb székesegyháza, még Gizella királyné építtette korábbi templom helyén. Ez volt a királynék koronázó temploma évszázadokon keresztül. A sok élménytõl kissé elcsigázva tértünk be ezután az Óváros Vendéglõbe, hogy elfogyasszuk ebédünket, és kipihenjük magunkat. Ebéd után még elsétáltunk Laczkó Dezsõ, a híres piarista geológus, a veszprémi Bakony Múzeum megalapítójának szobrához. Útközben megálltunk a Megyeház elõtt Melocco Miklós legújabb szobránál,amelyet Brusznyai Árpád, az 1956-os veszprémi mártírtanár kivégzésének 50. évfordulójára készített. Rövidesen buszra szálltunk Balatonfüred õszi szépségeinek felfedezésére. Varázslatos környezetben sétáltunk a kikötõ környékén, a parti fasorban a magyar múlt számos emléke, szobra között. Tisztelegtünk Antall József emlékhelyén, a Füredi Pantheon folyosóin elhelyezett emléktábláknál. A kirándulást jó füredi borok megkóstolásával fejeztük be. Hazafelé hálás köszönetet mondtunk Varga Miklós diáktársunknak, aki meghívásával és nagyszerû szervezésével emlékezetes napot szerzett mindnyájunknak. Piartours krónikás A veszprémi piarista templom 8

9 A Duna-partra visszaköltözés valóra válik Megkezdõdött a piaristák A épületének felújítása A pesti belváros szívében, a Piarista-köz sarkán újra egy tábla tájékoztat a Budapesti Piarista Központ nagyobbik, A jelû épületének rekonstrukciójáról. Még emlékezhetünk a század fordulójára, amikor ugyanitt ugyancsak felirat hívta fel a járókelõk figyelmét a kegyesrendiek Váci utcai épületegyüttesének átalakítására-felújítására, amely az egykori piarista rendháznak és rendi központnak helyet adó kisebbik, B jelû épületének átépítésével kezdõdött a jogilag 2001 legelején létrejött Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola használatára. Ennek épületátadó ünnepségére a félévszázad után visszakapott Váci utcai Piarista Ház e szárnyának nagyszerû új aulájában november 16-án került sor illusztris egyházi és világi személyiségek részvételével (PIARISTA DIÁK: decemberi, 43. szám). Mint ismeretes, az épületegyüttest a magyar állam által államosítva és tulajdonaként 1953-tól használó Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a 2002/2003-as fordulón hagyta el, visszaköltözve a Múzeum körúti eredeti helyére. Az A épület rekonstrukciója az építtetõ Piarista Nonprofit Kft. megbízásából az évek során készült tervváltozatok, tanulmányterv és beruházási program, az elvi engedélyezési és építési engedélyezési terv elkészülte után, annak hatósági jóváhagyása alapján, a megvalósítás a generáltervezõ Teampannon Kft-nek a Golda János Ybl-díjas építészmérnök fõtervezõ, építész felelõs tervezõ vezetésével készült kiviteli tervei alapján történik, amelyhez a Renden és a kivitelezõkön kívülálló okok miatt csak 2007-tõl foghattak hozzá. Építtetõ a Piarista Nonprofit Kft., lebonyolító a HaNSa Építõipari Fõvállalkozási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., generálkivitelezõ a Reneszánsz Zrt. Az építési munkák kezdete: szeptember 5., várható befejezése: augusztus 30. Az építészeti koncepció a meglévõ helyzetbõl indul ki, ami az között megvalósult Váci utcai épületegyüttes mára hagyományozódott adottsága. A századfordulós Budapest látványos, gyors városépítészeti fejlõdésének fontos eleme volt a belvárosban az Erzsébet híd megépítésével kialakított új telekszerkezet, amihez hozzá tartozott a kegyesrendiek impozáns palotájának felépítése a lebontott régi városháza (a mai Szabadsajtó út, Váci utca, Belvárosi templom között) és annak északi fõhomlokzata elõtt elterülõ korabeli nagy Fõ tér (majd Városház tér) területén, továbbá az 1913 elõtt lebontott mutatós Glöckelsberg (késõbb Esterházy) palota helyén (PIARISTA DIÁK: Budapesti Piarista Központ A épület rekonstrukció nézet a Március 15. tér felõl (Erzsébet királyné kupolacsarnoka már a múlté ) szeptemberi és decemberi, 29. és 31. szám). Az épületet a Piarista Rend megbízásából dr. Hûltl Dezsõ mûegyetemi nyilv. rendes tanár tervezte. A Váci utcai új rendházi és gimnáziumi épületekbe 1917-ben történt átköltözéssel már fölöslegessé vált a piaristák számára a Duna-part felé esõ ötrészes, korábbi épületegyüttesük. Ezt a fõvárossal kötött csereegyezség alapján a város 1917-ben már át is vette, majd az 1930-as évek elejére több szakaszban teljesen le is bontatta. Helyén díszes parkot létesítettek, s 1932-ben elhelyezték Erzsébet királyné ülõ bronzszobrát egy köralaprajzú, kupolás oszlopcsarnokba. A felszín alatt pedig régészeti feltárás után a rómaiak Contra Aquincum-ának földalatti múzeumát alakították ki. A háború után mindez alaposan átalakult, minthogy a szobrot sietõsen eltávolították, majd a kõkupolacsarnokot is elbontották, hogy a térfelszín lemélyítésével nyitott, római-kori szabadtéri múzeumot létesítsenek. Ez a környezeti helyzet hagyományozódott mára. A Váci utcai mai épületegyüttesbe, annak déli-keletiészaki oldalán, kezdettõl fogva elõnyösen kiadható üzlethelyiségeket telepítettek üvegezett portálokkal a földszinten és részben az akkori félemeleten (összesen 17 cég, köztük Rigler József Ede papírüzlete és Lopos Gyula sport- és játékszer üzlete). A rendház és a rendi központ feladatát (a legkezdetén már csak egyetlen évig létezõ Nagy-Magyarország piarista rendtartománya számára) ez a B épület látta el. Az A épületbe került a nyolcosztályos gimnázium a félemelet feletti háromra, a legfelsõre pedig a fiatal tanárjelöltek szobái (átnyúlva a B épületbe). Az osztálytermek ablakai többnyire a belsõ udvarra néztek, néhányé délre s északra. A nagy udvart tornaudvarként használták, amelyhez kapcsolódott a Duna felõli traktusban a tornaterem két emelet belmagassággal (ami színpad beépítésével késõbb díszteremmé is vált). Felette az 9

10 ugyancsak két szintre magasodó nagyszerû kápolna úgyszintén nyugati tájolással. Pince csak a tornatermi traktus alá nem került az ott talált sok évszázados régészeti leletek miatt. Ezeket a fõleg falmaradványokat az 1913 után indított építkezés során bár eléggé viszszabontva szabályszerûen lefedték, és vasbeton kiváltó gerendát helyezve rá, húzták fel a nyugati traktus felmenõ falait. Az épület közvetlen környezete mára túlzsúfolttá vált az itt közlekedõ és parkoló gépkocsik miatt, amit még növel a Vas-udvar alatti mélygarázs használata is a Pesti B. utcai lehajtással. A forgalom csillapítását célozza a Váci utca érintett szakaszának részben sétáló utcává minõsítése díszburkolattal ellátva; a Piarista közbõl viszont teljesen kitiltják a gépkocsiforgalmat. A továbbra is megmaradó üzlethelyiségek elegáns kialakításukkal is mintegy központi térré tehetik a Váci utcának e szakaszát, sõt tovább folytatva déli irányba, kapcsolat létesülhet az Alsó Váci utca felé. Ez az elképzelés szervesen kapcsolódik a Belváros komplex közterület-megújítási programjához, amelynek legfontosabb célja a gépkocsiforgalom viszszaszorítása és összefüggõ gyalogos díszburkolatú utcák terek létrehozása parkokkal. De a piarista ház Duna felõli nyugati oldalán is jelentõsebb változásokat terveznek a Március 15. tér rendezésével, amelyek bizonyos fokig érintik a piarista házat is annyiban, hogy az A épület földszintjén a tér felé ajtókkal kapcsolatot teremtenek, ahol kiülõ teraszt létesítenek éttermi hasznosításra (hasonlóan a Duna korzóhoz). A B épületnek ugyancsak a nyugati oldalán elbontják az épület melletti járdát meg az ezt támasztó falat a tér szintjéig, ami által mintegy kétszeresére növekszik a Belvárosi fõtemplom apszisáig terjedõ mai szûk térség. A Budapesti Piarista Központ funkcionális elrendezése véglegesen eldõlt. A B épület immár megtörtént rekonstrukcióját követõen a Sapientia Fõiskolának, a Magyar Piarista Tartományfõnökségnek és a Kalazantinumnak, továbbá a földszinten (és I. emeleten) a keleti traktusban a kereskedelemnek (üzletek) és a déli traktusban a vendéglátásnak (étterem) adott helyet. A B épület összes szintjeinek együttes alapterülete közel m2. Az A épület is több feladatot teljesít majd az engedélyezési terv szerint, mint ahogy az az alábbiakból emeleti alaprajzok közreadása nélkül is kitûnik: piarista használat: gimnázium, rendház, kápolna; bérlemények: vendéglátói, kereskedelmi, irodai használatra; parkolók, raktárak. Ezek a funkciók egymástól függõleges és vízszintes kiterjedésben jól elválasztva teljesülnek, együttesen mintegy m2-nyi alapterületen. A tradicionális fõ feladat természetesen a piarista célzatú igények kielégítése. A gimnázium csakúgy, mint a két háború közötti elrendezés szerint a II III IV. emeleten települ, feljutva az eddigi fõbejáraton és ikerlépcsõházon át. A rendház a IV. és V. emeletre kerül, ahová már a meglévõ szimpla lépcsõház vezet. Az átjárhatóságot a B épületbe ezeken a szinteken továbbra is biztosítják. A II. emeleten továbbra is létezik változatlanul a kápolna a sekrestyével és a rendezvényterem ( zsibongó ), az utcáról nyíló saját lépcsõházzal továbbra is megközelíthetõ. Újdonság azonban a korábbi közel 900 m2-es udvar beépítése, amelynek keretében ide kerül a két szint belmagasságú tornaterem szabványos kosárlabda-pályával, amelyet felülvilágítókkal ellátott, tetõkertként is használható födém zár le a IV. emeletrõl kilépve. A tornaterem és a kápolna egyébként alapvetõen a II. emeleti aulából érhetõ el. Ezen a szinten tor- Kitekintés a körcsarnokból a régi csonka Erzsébet-híd megtámasztott kapuzatán át a Gellért-hegy Szabadság -szobrára (1953) A feltárt udvar jobb hátsó sarkában a törökkori fürdõmaradvány, középen keresztben a római kori árok, elõtérben a középkori cölöplyukak 10

11 Pest sz.kir. városa 1758-ban (a korábbi, legelsõ piarista iskola a 193. sz. épület volt) naszertárakat is kiképeznek, de a tornatermet kiszolgáló többi helyiség (szertárak, öltözõk, zuhanyozók és mosdók, konditerem, testnevelõtanári szoba) egy emelettel lejjebbre kerülnek. A II. emeleten még a gimnáziumot szolgáló további helyiségek is lesznek: énekterem, klubszobák, cserkészotthon, iskolai könyvtár olvasóteremmel, földrajzterem szertárral, informatikai oktatótermek. De itt nyer elhelyezést a diákmenza is a konyhával. A rendi könyvtár, a levéltár, a könyvtárosi és levéltárosi szoba a Piarista-köz felõli szárny I. emeletére kerül, de a teljes Váci utcai szárny pinceszintjén nagykapacitású, korszerû, gördülõ könyvtár biztosítja a teljes könyvállomány elhelyezését. A III. és IV. emelet csakis a tanítást szolgálja 12 tanteremmel (60-90 m2-esek) keleti és északi tájolással, 7 csoportszoba, rajzterem, fizika- kémia-, biológia-elõadók általában nyugati, illetve északi ablakokkal, ellátva laborral és szertárral. Az igazgatóság, tanácsterem, tanárok, egészségügy a III. emeleten a Váci utcára nézõ szobákat kapják. Az iskolai kápolna is e szinten lesz. A IV. és az V. emeleti rendházban 16 lakóegységet terveztek a rendtagok számára, amelyeknek mindegyike egy-egy lakószobát, elõteret, fürdõt foglal magába. Ezek általában kétablakosak, elsõsorban kelet (a Váci utca) felé tájolva. Alapterületük mintegy m2 közé esik, átlagosan 45 m2-t tesz ki. Létesül házfõnöki és gazdasági iroda, közösségi szoba könyvtárral, TV-internetezõ szoba, fogadószobák, rendi és civil étkezõ melegítõkonyhával, orvosi és nõvérszoba, mosó és fürdetõ. A rendház kápolnájának és a sekrestyének tekintélyes 120 m2-t biztosítanak. Ezen a szinten létesítik azt a 80 m2-es teraszt, ami eredetileg egy emelettel lejjebb volt kiképezve az udvar felé kitekintéssel. Jelenleg a Sapientia ( B ) épület V. emelete déli részén mûködik a Piarista Tartományfõnökség, de ezt a területet át kell adni a Fõiskolának. Ezért az A épület V. emeletének észak-nyugati részén lesz a Tartományfõnökség új helye. Az V. emeleti rendházi lakóegységekhez szervesen kapcsolódik majd a B épület keleti és nyugati szárnyában már mûködõ rendházi lakások sora. Az A épület IV. emeletének Váci utcai szárnyában 6 lakóegységet terveztek külön kápolnával és közösségi helyiséggel. Az A épület másik fõ rendeltetése a bérleményi hasznosítás, ami a földszinten, az I. és V. emeleten, s a tetõtérben történik. Így két szint belmagasságú vendéglátóhely (étterem) létesül a Duna felöli földszinten (azaz a kápolna alatt), kibõvítve fölfelé az I. emeleti galériára települõ vendégtérrel, valamint megnyitva a térre felépíthetõ kiülõ, faburkolatú terasszal. A konyhát a szükséges kiszolgáló helyiségek veszik körbe. Az összes kiszolgáló-fogyasztó-vendégtér (beleértve a szabadtérit is) 720 m2-t tesz ki. A kereskedelmi célú bérlemények (áruház és üzletek) a földszinten és az I. emeleten lesznek. A kétszintes légterû áruház a korábbi udvarnak megfelelõ kiterjedésben vagyis a II. emeleti tornaterem alatt létesül kibõvítve eladóterekkel a földszinten oldalirányba és fölfelé az I. emeletre a déli és a keleti traktusban. Összterülete 1350 m2; bejárata a Piarista köz és a Váci utca felõl nyílik. További kisebb üzletek is létesülnek, általában a jelenlegi helyükön a Váci utcából nyílóan, illetve a Pesti B. utcában, egy- illetve kétszintesek. Együttes alapterületük 530 m2. 11

12 A bérleményi hasznosítás lényeges tétele irodahelyiségek létesítése kb m2-en a tetõtérben s az V. emeleten. Ismeretes, a fõvárost érõ háborús pusztítás a Duna felõli tetõszerkezetet lerombolta, ezt akkor nem is építették újjá, hanem egy üres teret, tetõteraszt alakítottak ki. Most ezt a fedélszerkezetet visszaállítják, a többi tetõszakaszon is kicserélik, s koporsófödém beépítésével hasznos lakóteret nyernek, 680 m2-es alapterülettel. A megszûnt egykori torony helyébe most új épül, de mai megfogalmazásban, amit kilátóként lehet használni. A tetõtér és az V. emelet kiadható traktusa alapvetõen egy elkülönített gyorslifttel érhetõ el, amely a Piarista közbõl nyíló elõtér-portától visz föl egyetlen (V. emeleti) közbensõ kiszállási lehetõséggel a tetõtér szintjére. Ennek kiváltására szolgál az a füstmenetes lépcsõház, amely ugyancsak a földszintrõl indul az eredetileg épült hátsó melléklépcsõház megtartásával. De a fõbejárattól felvezetõ fõlépcsõház is ide visz föl. A tetõtérben különféle gépészeti berendezéseknek van helye. Így már a B épület rekonstrukciójakor ide telepítették az A számára is szolgáló gázmérõfogadót és a fûtõgépházat, ezután pedig ide az egyéb (például hûtõ-) gépházakat. Hatósági elõírásra parkolót kell kialakítani, célszerûen a pinceszinten, ugyancsak a korábbi udvar helyére, vagyis a létesítendõ áruház alá. Ebbe a térségbe benyúlnak a sok évszázaddal régebbi eredetû és most régészetileg feltárt, megtartásra rendelt falmaradványok. A garázs 19 férõhellyel rendelkezik; gépkocsival lejárni 15 %-os lehajtó rámpán lehet a Pesti B. utca felõl, személyeknek pedig az épület fõbejárati aulájából. Ezen a pinceszinten különféle raktárakat is kijelöltek (levéltári, könyvtári, tornatermi székek tárolása céljára), meg mûhelyeket, öltözõket. És ide kerülnek a víz- és elektromos fogadók, nemcsak az A, hanem a B épület kiszolgálására is. Az A épület jelen rekonstrukciója hatósági elõírások alapján régészeti kutatást is igényelt, mivel az adott terület régészeti érdekeltségbe, védettségbe esik. S ha találnának megóvandó, értékes épített maradványt, akkor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve, megállapodás szerint azt vagy elbonthatják, vagy megóvják és elfedve visszatemetik, vagy bemutatják. Az adott helyszínen az egykori Contra Aquincum római tábornak meg a középkori Pest fõtemplomának közelsége régészeti leletegyüttest feltételezett. Már az 1910-es években, amikor a Piarista Palota épült, fürdõ maradványai kerültek elõ, amiket törökkorinak határoztak meg, de római kori mintára építve. Az egykori Duna-parti régi piarista épületegyüttes teljes elbontása után, 1932-ben már a téren újabb fürdõ maradványait találták, amit viszont a római katonai tábor részének tartottak. A Fõvárosi Történeti Múzeum (Zádor Judit) mostani, õszi szondázó próbafeltárása során újra megtalálták a már 1914-ben feltárt és visszatakart törökkori fürdõ maradványait: annak zárófalát és a négy helyisége maradványát, a fûtõház helyét és agyagcsöves fûtõrendszerét nyarán folytatták a feltárást, mégpedig az A épület udvarának már a teljes területén, ahová a mélygarázs kerül. A mostani megelõzõ feltárás során római, népvándorlás kori és középkori objektumok, továbbá egy törökkori fürdõ maradványai kerültek elõ. Még mélyebben egy nagyméretû árokra találtak: tetejébõl kõzúzalékos útréteg anyaga, aljából népvándorlás kori edénytöredékek és (tetõ-) cserép maradványok kerültek elõ. Ez az árok a római tábort övezte, s annak védelmét szolgálhatta, mellette lemélyített két ház, tároló gödrök és faszenes medencék kerámiatöredékekkel. Megtalálták újra a rómaiak használta alapfalakat is, benyúlva a jelenlegi épület alá (ami miatt a Duna felöli traktust nem is pincézhették alá), azt újkori falak és támpillérek vágják át. Újra feltárták a törökök két gõzfürdõjét is, amit kazánban felmelegített vízzel fûtötték padlófûtés alakjában. A falban meglelték a szellõzõket, a fürdõ csorgókútjait tápláló kétsoros vízvezetékrendszert. Azonosítani lehetett a fürdõépület fõrészeit. A falakon megmaradt a vakolat, a padozaton a márványburkolat nagy részletei. Találtak egy víztartályt, faszerkezetû kutat, kemencéket, gödröket. Az ismétlõdõ ostromok okozta égett pusztulási réteg fedte az udvar teljes kiterjedését, benne török házikerámia-, fém- és állatcsont töredékkel. A templom felöli oldalon temetõt számoltak föl még az elsõ piarista ház építésekor, amelyhez tartozó négy sírt pedig az udvaron most. Volt azonban, amit nem tudtak azonosítani: azokat a cölöplyukakat, amelyeknek cölöpeire talán a vizes-süppedõs talaj miatt volt szükség. A régészeti feltárás tehát figyelemre méltó eredményt hozott, amelynek leleteit nem lenne szabad visszatemetni, hanem nyitva kellene tartani és láthatóvá tenni: vagy a garázs pincetérségében hiszen ezek a maradványok ott léteznek, vagy a földszinti födémbe épített üvegfedésen át. A Sapientia Fõiskola hat évvel ezelõtti épületavató ünnepségén dr. Paskai László bíboros prímás esztergomi érsek, egykori piarista diák, a ma már átépítés alatt álló A tömbre utalva ezeket mondta: / / Mérhetetlen gond és áldozat szükséges ahhoz, hogy ez az épület ismét betölthesse hivatását. Bízom abban, hogy ez is nemsokára elérkezik. / / Kísérje Isten áldása a jelenlegi piarista atyák fáradozását, mûködését, hogy a nehézségeken felülemelkedve minél elõbb ebben az épületben szolgálhassák nemes hivatásukat a magyar ifjúság tanításában és nevelésében! A évi visszaköltözés ma már elérhetõ közelségbe került... Farkas Zsolt, okl.mérnök HIVATKOZÁSOK: [1] A Teampannon Kft. építési engedélyezési terve mûszaki leírása, tervezett alaprajzai; [2] Golda János szóbeli kiegészítése; [3] Zádor Judit vonatkozó cikke, fényképei 12

13 Halottaink Mészáros Gábor piarista tanár december 28-án, életének 57. évében váratlanul elhunyt január 7-én Urbán József tartományfõnök temette a Rákoskeresztúri Újköztemetõben lévõ piarista sírkertben. A temetés utáni gyászmise homiliájában Görbe László piarista atya búcsúzott rendtársától. Itt olvasták fel dr. Erdõ Péter bíboros, esztergomi érsek táviratát, akinek Mészáros Gábor osztálytársa volt a budapesti piarista gimnáziumban. *** Dr. Tuba Iván piarista egyetemi tanár életének 65. évében február 2-án elhunyt. Temetése február 19-én 12:30-kor az Újköztemetõ piarista parcellájában volt. Méltatására viszszatérünk. *** KISS JÓZSEF SÍRJÁNÁL december 31-én elköltözött az élõk sorából Kiss József, szegedi piarista öregdiák, okleveles építészmérnök. Megrendülten emlékezünk erre, amikor a sírja mellett búcsút veszünk tõle. Mindnyájunknak ez a sorsa, csak éppen az idõt nem tudjuk, mert hora mortis incerta. Jóska 81 évig élt. Csendes, szerény személyével mindanynyiunk szeretett barátja volt. Az Országos Piarista Diákszövetség gyûlésein többször képviselt bennünket. Memento mori! A karthausi szerzetesek köszöntötték így egymást. Ez a két igénytelen szó azt jelenti: emlékezz a halálra! A szavak komorságukkal fegyelemre intenek. Húsvét alkalmával azonban reményt keltõ volt egymást köszöntésük: memento vivere! Szent hitünk egyik alaptörvényét ismerjük fel ebben a két derûs szóban, mert lelkünk tovább él a végtelen Isten közelében, és az utolsó napon föltámadunk. Ez a vigaszunk nekünk is. Non omnis moriar, így kezdi Horatius Ad Melpomenen címû ódáját. Azt jelenti ez, hogy nem halok meg egészen. Igen, kedves Jóska, nem felejtünk el, míg emlékezni képesek vagyunk. A mérhetetlen Isten közelében várj ránk! Mi is oda igyekszünk. Isten veled, szeretettel búcsúzunk. Várj bennünket! Dr. Rixer Gusztáv Kiss József emlékét a Szegedi Dóm õrzi, mert õ volt a restaurátora, kupolájának festõje. E munkáiért II. János Pál pápa kitüntette. (Gubicza Sándor) *** DR. KRÁTKY TIBOR január január 1. Nagykanizsán született polgári családban, az ottani Piarista Gimnáziumban tanult és érettségizett. Édesapja példáját követve jogi diplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Közvetlenül a diplomaszerzés után, 1944-ben katonaként a frontra került. Francia hadifogságba esett, súlyos TBC-s fertõzéssel szabadult. Gerincmûtétet hajtottak végre rajta, ezután egész életében a rokkantság tudatában élt. Nem házasodott. Édesapja ügyvédi irodájában dolgozott ügyvédként 1952-ig. Az ÁVH az irodát bezárta, az indok: klerikális reakció. B- listára került, többé nem gyakorolhatta hivatását. A piaristáknál jól megtanult 3 idegen nyelv segítségével sikerült fenntartania özvegy édesanyját és önmagát. (Tolmácsként, fordítóként, üzletkötõként dolgozott.) A kemény megpróbáltatások dacára élete végéig hitét megtartó, vallását gyakorló piarista diák maradt. A diákszövetség tagja volt; amíg járni tudott, a Mikszáth téri kápolnában vett részt a vasárnapi szentmiséken. Volt tanáraival halálukig baráti kapcsolatban maradt. Nõvérének gyermekei, unokái és dédunokái voltak a családja, akiket sajátjaként szeretett. Hosszan tartó, súlyos betegségben halt meg 87 évesen. R.I.P. A gyászoló család Aforizmák Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. (GR. SZÉCHENYI ISTVÁN) Fontosabb nincs, mint a népnek értelmi míveltsége. (GR. SZÉCHENYI ISTVÁN) A legnagyobb istentelenség az embertelenség (DR. KEREKES KÁROLY O. CIST. ZIRCI APÁT) Néha könnyebb segíteni a volt ellenségen, mint megegyezni a barátokkal. (BOLGÁR GYÖRGY RÁDIÓ- TUDÓSÍTÓ NEW YORK, 1992) Minden jó és rossz elmúlik, mert ezek nem létezõ dolgok, csak képzeletünk szüleményei. (HINDU BÖLCSESSÉG) Mivel a földön jónak lenni oly nehéz, eredményeid elhagynak, mint az ifjúság, de bûneid jönnek, mint hû kutyák. (BABITS MIHÁLY) A féligazság teljes hazugság (SURJÁN JÁNOS) Rendesen a leglármásabb a legostobább is. (MOL- NÁR FERENC ÍRÓ) P.I. 13

14 Lengyel-magyar kapcsolatok a történelem folyamán ÍRTA: SIBALSZKY ZOLTÁN Erre az idõre már kialakult a sok százados kapcsolatból a magyar-lengyel barátság, és mindkét népnél általános volt a mondás: Polak-wenger dwa bratanski, i do sabli, i do slanki ( Magyar-lengyel két jó barát, együtt harcol, s issza borát!) Ez jut kifejezésre az 1400-as évek közepén játszódó Egri leány c. Arany-balladában: Rozgonyi püspök palotája nyitva, Száz sor ablaka kivilágosítva. Magyar ott a lengyelt szívesen látja, Új ismerõse, de régi jó barátja! Albert király korai halála után a lengyel királyt, Jagelló Ulászlót választották királynak a magyar urak, és 1444-ben a várnai vesztes csatában, ahol I. Ulászló is elesett, együtt harcolt a két nép a török ellen. Mátyás király idejében az ellene lázadó magyar urak a lengyel király fiát akarták trónra emelni, és ekkor õ lengyel sereggel betört az országba, de ez a lázadó magyar urak hívására bekövetkezett ellentét csak futó epizód maradt a két ország történetében október 15-én, Krakkóban, lengyel királynõvé koronázták Nagy Lajos magyar és lengyel király leányát, Hedviget. Az elsõ kapcsolatot az jelentette, amikor 1035 körül Endre, Béla és Levente elmenekültek Magyarországból, és míg testvérei Kievbe menekültek, Béla Lengyelországba, ahol feleségül vette Richézát, a lengyel király lányát. Károly Róbert felesége Lokietek (hosszú könyökû) Ulászló lánya volt. Õ volt Nagy Lajos anyja, és amikor bátyja, Nagy Kázmér lengyel király fiúutód nélkül halt meg, unokaöccse, Nagy Lajos örökölte a lengyel trónt 1370-ben, és anyja ment Krakkóba, fia nevében, helytartónak. Ezt a hivatalt betöltötte haláláig, 1380-ig. Nagy Lajos 1382-ben halt meg. Õ utána fiatalabb lánya, Hedvig lett a lengyel király. Lengyelország egyik legszeretettebb uralkodója volt, sírját a Wawelben mindig virágerdõ borítja ma is. A legutóbbi idõben II. János Pál pápa a szentek sorába iktatta. Zsigmond király 1410-ben a lengyelek támogatására sietett a tannenbergi csatában, amikor a Német Lovagrend hódító szándékai ellen küzdött Lengyelország. Segítségével a lengyelek gyõztek, és ezzel megtört a Német Lovagrend államának terjeszkedése. A Német Lovagrendet nagy összegû jóvátétel fizetésére kötelezték; ezért Zsigmond vállalt kezességet, és erre lekötötte a 16 szepességi várost. (Vagyis a 16 város elzálogosítása nem Zsigmond király könnyelmû költekezésének következménye, mint sokan gondolják. Egyébként ezekben a városokban fennmaradt a magyar vármegyei közigazgatás, csak az adójövedelem ment a lengyel királyhoz. Ennek biztosítására Lubló várában egy lengyel sztaroszta székelt, rendszerint egy Lubomirski herceg). Zsigmond király, egy 1420-as kódexben Amikor a Jagelló dinasztia II. Zsigmond király halálával 1572-ben kihalt, némi zavaros évek után ben a lengyelek Báthori Zsigmondot, Erdély fejedelmét hívták meg a trónra, aki feleségül vette II. Zsigmond nõvérét. Õ 1578-ban alaposan megverte a Lengyelország ellen támadó oroszokat, és kelet felé kitolta Lengyelország határait közt uralkodott. Õt tartják a lengyelek a mai napig legnagyobb királyuknak. Testvére Báthori András bíboros krakkói érsek volt. 14

15 ban II. Rákóczi György erdélyi fejedelem is meg akarta szerezni a lengyel trónt, és sereggel ment Lengyelországba, beavatkozva több trónkövetelõ, többek közt a Vasa házból való lengyel király, és a szintén Vasa-házi svéd király, valamint az orosz cár közötti háborúba. De kudarcot vallott, és ennek következményeként az erdélyi seregbõl sokan kerültek a tatárok fogságába, maga Rákóczi fejedelem pedig Erdélybe visszatérve hamarosan meghalt. Lengyelország ettõl kezdve fokozatosan gyengült, aminek egyik oka az un. Liberum veto volt, vagyis az a törvény, hogy a lengyel országgyûlés csak egyhangúlag hozhatott határozatot, egyetlen ellenszavazat: Tiltakozom! már megakadályozta a törvény elfogadását. Így az ország nem tudott hatásosan védekezni más hatalmak ellen ben Nagy Frigyes porosz király, Nagy Katalin orosz cárnõ és Mária Terézia végrehajtották Lengyelország elsõ felosztását, melynek során Galicia és ezzel együtt a régi fõváros, Krakkó is a Habsburg birodalomba került ben Poroszország és Oroszország újból lehasítottak egy-egy részt Lengyelországból, 1795-ben pedig a 3. felosztás keretében az elsõben résztvevõ három ország a maradékot is bekebelezte. Lengyelország megszûnt létezni. A XIX. század folyamán a lengyelek elõbb Napoleon segítségével, majd kétszer felkeléssel kíséreltek meg újból önállóságot szerezni, de sikertelenül. Ebben a században sok lengyel jött Magyarországra, hogy ott a magyarok vendégszeretetét élvezhesse. Csaknem minden magyar nemesi családnak volt egy-egy befogadott lengyele. Az elsõ világháború után újra létrejöhetett az önálló Lengyelország. De alig alakult meg, 1920-ban a Szovjetunió megtámadta, és végveszélybe került. A nyugati hatalmak támogató fegyverszállítmányaikat nem tudták oda eljuttatni az erõsen vörös Németországon keresztül. Ekkor Horthy Miklós Magyarországa sietett segítségül; az innen szállított muníció tette lehetõvé, hogy Pilsudski marsall a varsói csoda néven elhíresült csatában az odáig elõretörõ Budjonny szovjet tábornok seregét megverje, és biztosította Lengyelország fennmaradását. Ennek és a régi magyar-lengyel barátságnak tudható be, hogy amikor Horthy Miklós kormányzó ben látogatást tett Krakkóban Pilsudski marsall államfõnél, igen nagy pompával fogadták. A magyar újságok ezzel a fõcímmel jelentek meg: Magyar lobogó a Wawel tornyán! 1939-ben Hitler követelte Lengyelországtól, hogy bekebelezhesse az önálló Danzig szabad várost, és egy ún. korridort, amely lengyel területen keresztül kötné össze Németországot a különálló Kelet-Poroszországgal; ennek megtagadása esetére háborúval fenyegetõzött. Az angolok és franciák katonai küldöttséget küldtek Moszkvába, hogy megállapodjanak a Szovjetunióval Lengyelország határainak garantálásában. Ha ez megtörténik, Hitler nem merte volna megtámadni Lengyelországot, mert nem akarta kockáztatni a kétfrontos háborút. Viszont a szovjet titokban Hitlerrel kereste a megegyezést, és Moszkvában a meglepetésszerûen augusztus 23-án odaérkezõ Ribbentrop német külügyminiszter és Molotov szovjet külügyminiszter aláírta az ún. megnemtámadási szerzõdést, ami valójában egy német-szovjet barátsági szerzõdés volt Lengyelország felosztására, és Európa érdekzónákra való osztására. Ennek következtében a nyugati küldöttségek el kellett hogy hagyják Moszkvát, és Hitler szeptember elsején megtámadta Lengyelországot. Szeptember 17-én a Szovjetunió is benyomult keletrõl az országba, és a két szövetséges az egész országot elfoglalta. A háború kitörésekor a németek kérték, hogy fegyver- és katonaszállító vonataik Magyarországon át mehessenek, de ezt Teleki Pál miniszterelnök a lengyelekkel fennálló régi barátságra hivatkozva megtagadta. Amikor a kettõs szorítás felmorzsolta a lengyel ellenállást, a hadsereg megmaradt részei és a civil menekültek csak Magyarországon és Románián át juthattak ki az egérfogóból. Magyarország a régi barátsággal fogadta a menekülõ lengyeleket. Aki tovább akart menni, azt tovább segítette. De nagyon sokan itt maradtak a háború végéig. Ezek szabadon mozoghattak az országban, szervezkedhettek, minden segítséget és támogatást megkaptak. A lengyel menekültügyeket Antall József belügyi államtitkár tartotta kézben. Az közti idõben az egész világon csak nálunk, Balatonbogláron mûködött lengyel középiskola. Ezt Varga Béla plébános szervezte meg és támogatta. Egészen a német megszállásig, március 19-ig tartott ez az állapot októberében a lengyel kommunista párt leváltotta sztálinista elsõ titkárát, és a néhány évi börtönbõl nemrég kiszabadult és rehabilitált Gomulkát választotta helyére. Az események hírére a Varsóba repült szovjet vezetõket a repülõtéren tartották, és rábírták a helyzet elfogadására.; Rokoszovszki szovjet tábornok eltávolítására. Ezen események hírére tartottak Budapesten szimpátia-tüntetést október 23-án a Bem szobornál, ami aztán a magyar forradalom nyitánya lett ben az elsõ magyar természetjáró cserecsoport tagjaként, majd az 1960-as években Zakopaneban sízve sokszor tapasztaltam a lengyelek szeretetét és háláját a magyarok iránt, és sokszor emlegették a két nép barátságáról szóló, fent idézett mondást. Antall József ötleteként jött létre Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia között a Visegrádi országok néven ismert közép-európai együttmûködés, mely ma is fennáll, immár az Európai Unió keretében. Václav Havel, Antall József és Lech Walesa február 15-én írta alá a Visegrádi Csoport alapító nyilatkozatát

16 Óév-búcsúztató december 29-én tartották a hagyományos óév-búcsúztatót. Görbe László piarista atya beszámolt Mészáros Gábor piarista tanár elõzõ napon történt váratlan haláláról. Utána Borián Tibor az alábbi imával köszöntötte az újesztendõt: ÁLDÁS KÉRÉS Óévbúcsúztató ima a Diákszövetségben, december 29-én Áldd meg, Uram az új esztendõt, az elõttünk álló napokat, amelyek egy szempillantás alatt tovatûnnek: az öröm napjait, de a szenvedés napjait is. Taníts meg, hogyan tisztítsuk meg õket minden hiúságtól és minden türelmetlenségtõl, hogy egészen a Te teljességed töltse be õket. Minden egyes nap a Te ajándékod, Uram, minden egyes nap a Te országos kezdete. Áldd meg, Uram az új esztendõt. Áldd meg, Uram a Föld minden népét, hogy békében élhessenek. Áldd meg mindazokat, akiket betegség, igazságtalanság, gyûlölet kínoz, vagy bármi egyéb csapás sújt. Áldd meg mindazokat, akik ebben az esztendõben térnek meg Hozzád. Áldd meg mindazokat, akik Téged egyetlen uruknak vallanak. Áldd meg iskoláinkat, a nevelõket, vezesd egységbe Egyházadat. Áldd meg a Te népedet. Áldd meg, Uram, áldd meg mindazokat, akiket szeretek, mindazokat, akiket elém hoz az új esztendõ. Áldd meg, Uram cselekedeteimet, add, hogy egész életem szüntelen szolgálat legyen. Segíts, hogy az új esztendõ minden napján örvendezve és derûsen, szeretetben és hûségben élhessünk. Amen. 20 ÉVES A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG ( folytatás az elsõ oldalról) Az újjáalakulás lehetõségének idején a budapesti és a kecskeméti iskolán kívül a többi helyen nem volt piarista jelenlét egyrészt, másrészt a bírósági bejegyzés szempontjából is egyszerûbb volt egy (egységes) diákszövetség létrehozása. Így jött létre 1989-ben Magyar Piarista Diákszövetség néven az ország bármelyik piarista iskolájában tanult diákok szövetsége. Annak megvan a lehetõsége, hogy az egykori piarista iskolákban tanult öregdiákok iskolájuk városában a Magyar Piarista Diákszövetség tagozataiként mûködjenek. Valamennyi volt piarista jelenlét helyén meg is alakult a Magyar Piarista Diákszövetség helyi tagozata, azokban a városokban is, ahol ma már nincs piarista jelenlét (Debrecen, Sátoraljaújhely, Tata, Veszprém). A tagozatok mindegyike figyelemre méltó módon tartja össze a helyben és környéken élõ öregdiákokat elején hirdetés jelent meg az Új Ember c. lapban, miszerint megalakul a Magyar Piarista Diákszövetség. Várják mindazok jelentkezését, akik legalább egy éven át piarista diákok voltak az országban. Az ünnepélyes alakuló közgyûlés április 8-án, szombaton volt a városmajori kis templomban és az elõtte lévõ téren, több száz jelentkezõ részvételével. Elsõ elnöke dr. Zlinszky János egyetemi tanár lett. Dr. Antall József tiszteletbeli elnök lett, mert õ már akkor más közéleti szerep várományosa volt. Dr. Antall József áprilisi évi rendes közgyûlésen a Szövetség dr. Salacz Tamást, a Traumatológiai Intézet igazgatóhelyettes fõorvosát, az 1996 és évi közgyûlés v. Szûcs Ervint, 2004-ben Osváth Józsefet, 2008-ban dr. Oberfrank Ferenc akadémiai kutató orvost választotta elnökévé. A Diákszövetség 20 évi mûködésérõl részleteket következõ [69.] lapszámunkban közlünk, mert a jelenlegi lapszámunk kötött terjedelme ezt nem teszi lehetõvé. Posztoczky Iván, piarista confrater 16

17 Dr. Török Jenõ (Török Eugenius a SS. Corde Jesu) Religiosus Ordinis Scholarum Piarum (1908. ÁPRILIS MÁRCIUS 5.) Török Jenõ dr., Jézus Szentséges Szíve nevet viselõ kegyes tanítórendi (piarista), szerzetes paptanár. (1908. április 23., Budapest március 5. Bécs) ban lép be a piarista rendbe. Novicius évét a váci piarista rendházban tölti. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdi 1929-ben, ahol 1934-ben szerez tanári diplomát latin nyelvbõl és történelembõl, valamint teológiából. Pappá szentelése június 17-én volt. Tanári pályafutása az egyházi iskolák államosításával ér véget, éppen a debreceni Kalazanci Szent József piarista gimnázium tanáraként tól Budapesten folytatja a Debrecenben elkezdett munkát az Actio Catholica szervezetben. Lelkipásztori tevékenységet folytat 1949 és 1952 között, majd augusztus 29-én letartóztatják, s az közötti éveket börtönben tölti. A forradalom idején kiszabadul, de 1956-ben, a forradalom leverése után Bécsbe emigrál, ahol magyar referense lesz az Österreichisches Seelsorgeinstitut -nak (lelki gondozó-intézet). Majd 1964-tõl igazgatója az Opus Mystici Corporis (O.M.C.) egyházi könyvkiadónak között Rómában lesz referense az O.M.C. egyik, a Secreterietus pro non credentibus nevû titkárságnak. Visszatér Bécsbe 1965-ben, ahol haláláig az O.M.C. igazgatója és lelkiatyja a bécsi egyházmegye egyik, plébániai kereten kívül mûködõ Familienwerk -ben. Hamvait kívánsága szerint Vácott helyezték örök nyugalomra. Különös életutat járt be dr. Török Jenõ tanár úr. Jómódú család gyermekeként nõ fel Budapesten, ahol iskoláit a piarista gimnáziumban végzi. Itt társalgási szinten megtanulja a latin nyelvet, miközben otthon, német nevelõjétõl anyanyelvi szinten elsajátítja a német nyelvet is. Késõbb, már felnõtt fejjel, franciául is megtanul. Édesapja kívánságára három évig jogot tanul a Pázmány Péter Tudományegyetemen, miközben Prohászka püspök hatására a szerzetesi hivatást választja: 1928 augusztusában lép be a piaristák tanító rendjébe, s bevonul a váci noviciátusba. Az egyszerû szerzetesi fogadalomtétel után lesz hallgatója az egyetem bölcsészkarának, ahol latint és történelmet tanul, teológia mellett. Tanári diplomáját 1934-ben szerzi meg. Az június 17-i pappá szentelése után Vácott marad, s ott tanít 10 éven át a piarista gimnáziumban. Tanítványaival szemben már elsõ tanári éveiben is szigorú, igényes, de igazságos. Lobbanékony természete sokszor elragadja, de mindig megtalálja a módját annak, hogy erõszakosságát visszafogja. Õ maga jellemezte magát így, hogy tulajdonképpen három szakos tanár: Latin-, történelem és erõszakos. A váci évei alatt írja terjedelmes (360 oldalas) disszertációját, amellyel summa cum laude teljesíti doktori minõsítését. A rend 1944-ben a nagykárolyi piarista gimnáziumba helyezi át, ahonnan alig egy fél év múlva, 1944 nyarán visszatér Budapestre, s ott a fõváros ostromának ideje alatt intenzív pasztorációt végez. Az 1946/47. tanév kezdetére dr. Török tanár úr már Debrecenben van. Õ veszi át osztályfõnökként azt a háborús osztályt, amelynek tanulói részben a trianoni határokon túlról vetõdtek Debrecenbe, részben pedig a háború elõl menekülvén, 1-2 évet késve kerültek a gimnázium hetedik osztályába (köztük e sorok írója is). Alig egy évvel a háború befejezése után az iskolai körülmények egyáltalán nem kielégítõek. A tantermek fûtéséhez nem csak a kellõ fûtõanyag hiányzik, de az iskola épületében a háború alatt mûködött német, majd szovjet hadikórház használata alatt tönkrementek a tantermek cserépkályhái, a bútorzat. Fûteni csak a cserépkályha elé állított vaskályhával lehetett, amely néha kellemetlenül füstölt. Török tanár úr azonban úgy tett, mint aki azt nem vette észre, s mi folytattuk Tacitus, Vergilius vagy Cicero nehéz szövegeinek fordítását. Órái alatt soha nem éreztük a saját maga által is elismert erõszakosságát vagy lobbanékonyságát. Az akkori nehéz években is óráit inkább a vidámság és a szeretet jellemezte. Az 1946/47. tanév s a Debrecenben töltött további egy tanári éve döntõ fontosságúnak bizonyult tanár úr életében. Szerzetes társaival együtt rádöbbent arra, hogy az iskolák államosítása rövidesen bekövetkezik. Ezért feladatuknak tekintették kinevelni egy bátor, világnézetében keresztény, hitében erõs fiatal gárdát, amely a várhatóan kevés papi kapcsolattal is, hitüket és meggyõzõdésüket környezetüknek átadni képesek lesznek. Erre a feladatra alkalmas és adott volt az Actio Catholica szervezete és annak akkori szócsöve, az Új Ember címû hetilap. Török tanár úr tehát kapcsolatba kerül e szervezettel, s õ lesz annak helyi, ifjúsági szervezetének vezetõje. Az Új ember hetilap terjesztésébe osztályának diákjait is beszervezi. Mi, osztályának tanulói hordtuk szét, ki-ki a lakóhelye környezetébe esõ elõfizetõk lakására a lapot, rendszeresen. Már érettségi után, 1947 nyarán, mi az újságkihordó diákok, az iskola lépcsõházában összeverõdve és valamilyen okból osztályfõnökünkre várva, elkezdtünk rikkancsok módján kiáltozni: Új embert, új embert tessék!. Ekkor robogott le az emeletrõl Török páter, osztályfõnökünk, csitítva hangoskodásunkat, de egyáltalán nem haraggal, hanem inkább vidáman. Egyébként jellemzõ volt rá, hogy sohasem tudott lassan járni, mindig sietett, mondhatnám száguldott, az iskola folyosóin éppúgy, mint az utcán. Így mûködött rohanva, száguldva pap-tanári szelleme is. Török tanár úr tehát már ekkor eljegyezte magát az 17

18 ifjúság iskolán kívüli nevelésével. Délutánonként az érdeklõdõk és a tanár úr által maga köré gyûjtött fiatalok számára egyháztörténeti, erkölcstani, filozófiai, dogmatikai elõadásokat tartott, szervezett ifjúsági táborokat. Már ekkor felismerte a katolikus irodalom fontosságát s megalapította a Hittudományi Akadémia segítségével a debreceni Szent Gellért könyvtárat, ahol a fontosabb, általa kiválasztott tárgyú mûvek mellett számos folyóirat is hozzáférhetõ volt. Az iskolák államosítása után még fontosabbnak ítélte az ifjúság körében megkezdett munka folytatását, amirõl a Vigilia folyóirat egyik számában úgy számol be, hogy õ volt az egri egyházmegyében s így Debrecen apostoli kormányzóságában is az elsõ középiskolai ifjúsági felelõs. Mint ilyen bejárja ezekben az években az egész Alföldet, lelkigyakorlatokat, bibliaórákat és filozófiai elõadásokat tartva, melyek célja volt a világi apostolkodásra nevelés. A szerzetesrendeket 1950 nyarán feloszlatják, s az ifjúsági keresztényi neveléssel való foglalkozás mindinkább illegális tevékenységgé válik. A szerzetes tanárok nagy része a pasztorációban helyezkedik el, köztük Török Jenõ is. Elõbb a pesti Kada utcai, majd egy budai lelkészségen lesz káplán. Nem kis örömmel, hiszen ezzel régi vágya teljesül: a pasztorációban az Actio Catholica elveit és célkitûzéseit valósíthatja meg. Mindkét lelkészségen biblia-órát tart felnõtteknek és gyermekeknek. Kis csoportokat szervez gyermekekbõl, és azok számára rendszeres hitoktatást tart. Fõvárosi pasztorációs munkájára ma is sokan emlékeznek. Arra, hogy igyekezett mindenkin segíteni, hogyan halászta szervezte be tanítványait bibliaóráira és a lelkigyakorlatokra. Tevékenysége azonban nem maradt titok az akkori egyházellenes kormányzat elõtt, s Török tanár úrtól is megvonták a mûködési engedélyt, majd augusztus 29-én államellenes szervezkedés címén letartóztatják. A sors iróniájaként, a budapesti börtönök után kedves városában, ahol pap-tanári pályája elindult, a váci börtönben tölt el hosszú éveket. A börtönben töltött éveiben érlelõdik meg benne az a gondolat, hogy külföldön elõállított, de magyar nyelven megírt vagy magyarra lefordított, külföldi szerzõk vallási tárgyú mûveit kell valahogyan eljuttatni külföldrõl Magyarországra. Eközben azonban Török Jenõ munkatársai közül is többen börtönbe kerülnek. Négy, a váci börtönben töltött év után a szabadulást Török tanár úr számára az 1956-os szabadságharc napjai hozzák el. Alig egy hónap, és a forradalmat elfojtják. Ezek alatt a novemberi napok alatt megérlelõdik benne az elhatározás: el kell hagynia az országot. November 21-én, hátrahagyva azt az üzenetet, hogy Vácra mentem elindul Ausztria felé. Néhány nap, és üzenet érkezik Pestre szeretteihez, hogy Sopronnál szerencsésen átjutott a határon. Ausztriában elsõ útja Kismartonba visz, ahol jelentkezik az akkori püspöknél, László Istvánnál. Majd Bécsbe megy, ahol az egyházi körök szívélyesen fogadják, és segítik. Decemberben már Rómában van, ahol mindenekelõtt a piarista rend magyar generálisánál (Tomek Vince) kap kihallgatást, ahol módja van kifejteni elképzeléseit a magyarországi pasztoráció megsegítésérõl. Terveit a rend generálisa jóváhagyja, sõt a december 20-án történt pápai kihallgatáson XII. Pius pápa is áldását adja elképzeléseire. A rend generálisa egyrészt két hónapi szabadságot engedélyez Török Jenõ számára, másrészt leendõ mûködési területéül Bécset jelöli ki. Így lesz Török Jenõ a bécsi egyházmegye papja 1965-tõl. Szabadsága leteltével tehát Bécsben munkához lát. Mindenekelõtt megalakítja az Opus Misticis Corporis (Titokzatos Test Mûve) néven azt a kiadót, amely szerény körülmények között éveken át számtalan magyar nyelvû, egyházi és nevelési tárgyú füzetet jelentet meg, és juttat el titokban, konspiratív úton Magyarországra. Török Jenõnek a vállalt ügy iránti buzgóságára, szorgalmára és igyekezetére jellemzõ, hogy a kiadói munkája alig indul el, de õ már felveszi a kapcsolatot a párizsi CERF egyházi kiadó szellemi vezetõivel, s tanácsukra több francia szerzõ mûvét fordíttatja le és adja ki. Rendszeresen részt vesz a frankfurti õszi könyvvásárokon. Itt alkalma nyílik német nyelvû, egyházi vonatkozású mûvek megismerésére, azok szerzõi jogának megszerzésére. Ezeket lefordíttatva, a kiadott füzetek titkos utakon hamarosan eljutnak Magyarországra. Bécsi kiadói ténykedése mellett nem hanyagolja el papi hivatását sem. A bécsi piaristák rendházának kápolnájában tartja szentmiséit, de ugyanott tartja elsõsorban magyar menekült családok számára a családi pasztorációs foglalkozásokat is. Kõnig, bécsi bíboros és László István, Eisendtadt (Kismarton) püspöke segítségével kiemelkedõ élményben lehet része: részt vehetett a Vatikáni Zsinat 3. és 4. ülésszakán. Itt módja van megismerkedni a Magyar Püspöki Kar jelenlévõ személyiségeivel is. Az õ közremûködésük eredménye lesz, hogy kiadójának füzetei hivatalosan, postai úton is rendszeresen eljutnak Magyarországra. Ezt segíti elõ az is, hogy 1965 októberétõl kiadóját hivatalosan átveszi a bécsi egyházmegye, amelynek irányítása változatlanul Török Jenõ feladata. Ez a változás azonban azzal is jár, hogy több szabad ideje marad. Ezért a pasztorációs munka megtartása mellett a bécsi Familienwerk nevû családsegítõ egyesületben vállal munkát, ahol elsõsorban a házasságra történõ elõkészítést végzi nagy szeretettel. Ebben a munkájában is újat hoz. Megismerve a francia gyakorlatot, a jegyesek felkészítése során nemcsak pappal, hanem egy pszichológussal, orvossal és gyakorló házaspárral történõ beszélgetés módszerét vezeti be sikerrel. Emellett azonban mindig rendszeresen és nagy készséggel végez pasztorációs munkát is, akár helyettesítések és más jellegû kisegítés útján. Saját személyes kiadásaival nem akarván terhelni sem a pasztorációs, sem a kiadói tevékenységet, megélhetését testvérei segítik anyagiakkal. Török Jenõ tanári tevékenysége tulajdonképpen Debrecenben ért véget. Azt a háborús események szakítják félbe véglegesen. A háború után a szerzetesrendi tanárok számára a helyzet egyre nehezebb lesz. Alighogy elvezeti debreceni iskolai osztályát az érettségire, már munkál szellemében az elsõsorban hitbõl és hit szerint való kegyelmi életre nevelés szükségességének gondolata. A Vigiliában ekkor közreadott dolgozata, amelyben dialógus-szerûen, szinte ön- 18

19 magával vitatkozva fejti ki újszerû, katolikus, vallási nevelési elveit. Eszerint a tömegeket el kell vezetni Krisztushoz, s ehhez a papság egymaga nem elég. A nevelési elvek megváltoztatásához írja a továbbiakban maga XII. Pius pápa adja ki a katolikus akció korszakának jelszavát: világi apostolokat, a papságot és a híveket egybefogó katolikus tevékenységet kell kifejteni. Hangsúlyozza, hogy a megváltozott világban ma már nem dolgozhat a nevelõ akár pap, akár tanár ugyanúgy, mint tegnap. A középiskola hármas feladatát pedig a következõkben látja: 1) közvetíteni az általános mûveltséget, 2) valláserkölcsi nevelést adni, 3) képesíteni a felsõbb tanulmányokra. A valláspedagógia indítékául pedig a lelki segítségre kész szolidaritás-érzet kimunkálását jelöli meg Krisztus Misztikus testében a Corpus Christi misticum-ban. Ennek kimunkálásához a rendelkezésre álló szervezet a XI. Pius pápa által meghirdetett Actio Catholica, annak is ifjúsági tagozata. Hozzá kell tenni, hogy Török Jenõ ezeket a reformnak is beillõ nézeteket a francia, majd az osztrák katolikus egyház új törekvéseibõl veszi át. Még 1949-ben ír ismertetést a Vigiliában a világiak szerepérõl a modern katolicizmus megteremtésében. Itt írja, hogy nem a papság kizárólagos joga ( ) a hitéletet ( ) felébreszteni, védelmezni és táplálni, ez az Actio Catholica lényege. Szerinte a világiak, a hívõk akkor válnak nagykorúvá Isten országa szempontjából, ha elnyerik a kegyelmi állapotot, együtt tudnak élni az egyházzal, és kellõen tájékozottak hitbéli kérdésekben. Ez teremti meg a lehetõségét annak, hogy a hívõk közössége Isten eleven templomává váljék. Alig jelennek meg Török Jenõ e tanulmányai, ben az egyházi iskolák bezárásával és a szerzetesi rendek zömének feloszlatásával a lehetetlenné váló körülmények új feladatok vállalására késztetik a tanítástól, neveléstõl eltiltott pap-tanárokat. Hiszen hivatásukat nem adhatják fel, folytatniuk kell valamilyen módon a keresztényi hitben történõ nevelést. Nekilátnak tehát közöttük Török Jenõ is vallási kis közösségek szervezéséhez. Ám hamarosan ez is lehetetlenné válik számára bebörtönzése miatt. A börtönbõl való szabadulása után a nevelésnek új formáját választja: a maga és mások által írott, a keresztény életre és hitre, a vallásos életre nevelõ mûveknek közreadásával, terjesztésével teljesíti hivatását. Új feladatát, a könyvkiadást mindig hivatásának tekintette. E nevelõ hivatás teljesítése közben nem kíméli magát, nem vár munkájáért jutalmat vagy elismerést. Meggyõzõdéssel vallja, hogy új feladatainak teljesítésével Isten akaratát teljesíti. Tele van mindig tervekkel, elképzelésekkel, amelyek hivatása teljesítését javítják, tökéletesítik. Életének utolsó éveiben ez az egyházi irodalom érdekében kifejtett tevékenysége kiteljesedik. Kiadói munkája utolsó 10 esztendejének eredményét a csaknem 100 megjelent mû jelzi, melyek egyenként átlagosan példányszámban jelennek meg. Könyveit tartalmilag tudatosan és igényesen választja ki. Ezek pedig elsõsorban a hitbéli ismeretek és a lelkiség elmélyítésével, a Szentírás olvasásával, a Biblia magyarázatával, a házasságra és a családi életre neveléssel foglalkoztak. A szûkebb értelemben is egyházi mûvek között említhetjük azokat a kiadott könyveit, amelyek a papi hivatás mai és jövõbeni feladatait taglalják, és a vallástól, a hittõl távol állók számára írott dialógusokat. Török Jenõ tanár úr október 9-én ünnepelte könyvkiadói tevékenységének 25. évfordulóját, szûkebb baráti körben és jóakaratú patrónusa, László István eisenstadti püspök jelenlétében. Itt, munkatársai elõtt jelenti ki, hogy hivatását nem hagyhatja abba, attól csak az Isten fog elszólítani. Ezekben az években a hazai viszonyok is annyira enyhültek, hogy Török tanár úrnak módjában állott hazalátogatni, sõt a magyar televízió ezekben az években riportot készít vele, ahol vállalt hivatásáról, a még rá váró feladatokról nyilatkozik. De ezekben az életének utolsó éveiben egyik legfõbb törekvése, hogy visszatérhessen papi életének eredetileg vállalt családjába, a piarista szerzetesrendbe. Már bírja a rend generálisának szóbeli ígéretét a rend kebelébe történõ visszavételérõl, amikor közbeszól a halála. Török Jenõ piarista szerzetes tanár lélekben mindvégig piarista maradt: hivatását és az ifjúságot szolgálta. Jogilag mint egyházmegyés pap halt meg, de mint piarista szerzetest temették el. Utolsó akarata szerint legkedvesebb városában, Vácott, a piaristák kriptájában helyezték örök nyugalomra. FORRÁSHELYEK: Simonyi Alfonz, nyug. fõmérnök [1] A magyar piarista rendtartomány történeti névtára (Budapest, 1998) [2] Török Jenõ: Új utak középiskolai valláspedagógiánkban. Megjelent a Vigilia folyóirat XIII. évf. 1. kötet (1948. január) 8 17 p. [3] Török Jenõ: A világiak nagykorúsága (Megjelent a Vigilia XIV. évf. 3. sz. (1949. március) p. [4] Az életrajzi adatok a Magyar Piarista Rendtartomány budapesti levéltárának feljegyzéseibõl valók. A Piarista Diák újság jövõbeni megjelenési rendje Amint azt lapunk 67. (2008. decemberi) számának 2. oldalán dr. Oberfrank Ferenc elnökünk jelezte, az újság évtõl évente csak két alkalommal jelenik meg az eddigi formában. A Szerkesztõség és a Vezetõség abban állapodott meg, hogy a márciusi és a szeptemberi lapszám marad meg. Ezeket a lapszámokat az eddig szokott módon kapják meg a kedves olvasóink. A közbülsõ idõk hírei, közleményei és a két lapszámban el nem férõ cikkei a Diákszövetség honlapján jelennek meg. Azok részére, akiknek az elektronikus közlés vételére nincs lehetõségük, ezek az anyagok nyomtatott alakban is hozzáférhetõk lesznek a Diákszövetség irodájában (Budapest, V. Piarista köz 1.), vidéki olvasóink számára pedig a Tagozatoknál. 19

20 A PIARTOURS 2009 õszi tanulmányútjai szeptember közt (hétfõ-szombat) 6 napos tanulmányút a Tordai Hasadék, a Székelyföld, a Békás Szoros, néhány szász erõdtemplom, irodalmi emlékhelyek megtekintésére. A részvétel díja: 230 Euro. Jelentkezni lehet a hétfõi klubnapokon 3-5 óra közt Csapdy Gézánál 120 Euro elõleg befizetésével június 15-ig. A hátralévõ összeget (110 euró) szeptember 1-ig kell befizetni. A díj magába foglalja a félpanziós szállás, a busz és a programok költségeit. PIARTOURS utazás Mosonmagyaróvárra október Budapest Mosonmagyaróvár (városnézés, ebéd piaroknál) Pozsony Mosonmagyaróvár (vacsora, szállás). Másnap mise, reggeli Bécs (városnézés) Budapest. Útiköltség: Ft. Jelentkezés és útiköltség befizetés június 30-ig. A Diákszövetség közleményei A NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATOT március án (csütörtökön, pénteken, szombaton) dr. Jelenits István piarista atya tartja a Mikszáth téri kápolnában a 17:30 órakor kezdõdõ szentmise keretében. A Diákszövetség nyári szabadsága július és augusztus hónapban lesz. A szabadság elõtti utolsó fogadónap június 29. A szabadság utáni elsõ fogadónap augusztus 31. Július és augusztus hónapban ügyelet hétfõi napokon 15 és 16 óra között. Az idei esztendõben is rendelkezzünk adónk egy részérõl. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy szervezetnek vagy egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. 1% Kedvezményezett: Magyar Katolikus Egyház, technikai száma: 0011 Piarista Alapítvány, adószáma: Magyar Piarista Diákszövetség Adószáma: FELHÍVÁS Teleki Pál emlékének tisztelõi, az egykori magyar miniszterelnök és fõcserkész tragikus halálnak évfordulóján emlékeznek meg hazánk XX. századi történetének egyik legkiemelkedõbb személyiségérõl. Az öszszejövetel helyszíne idén is az Államelnöki Rezidencia (Sándor palota Szent György tér) parkjában levõ emléktábla elõtt lesz és április 3-án 16 óra 30 perckor kezdõdik. Ez alkalommal az emlékbeszédet Katona Tamás volt külügyi államtitkár mondja. Teleki halálának 68. évfordulóján tartandó megemlékezésnek ezúttal az kölcsönöz különös jelentõséget, hogy a magyarországi cserkészet amelynek õ hosszú éveken át irányítója volt hamarosan ünnepli megalakulásának centenáriumát. Akik az idei megemlékezése részt óhajtanak venni, március 18-ig jelentkezhetnek óra között Farkas Zsolt telefonszámán. Ez azért szükséges, mert a Sándor palota kertje zárt terület, ahova csak elõzetes jelentkezést követõen lehet belépni. A résztvevõk 16 órakor találkoznak a Rezidencia elõtti gépkocsiparkolóban. Akik a fenti határidõig nem regisztráltatták magukat, 16 óra elõtt a helyszínen pótlólag még megtehetik. Dr. Pesty László Magyar Piarista Diákszövetség Kiemelkedõen közhasznú szervezet Adószám: Elnök: Dr. Oberfrank Ferenc Számlaszám: OTP Bank: SWIFT kód: (BIC) OTPVHUHB IBAN szám: HU Piarista Alapítvány (Alapító: Magyar Piarista Diákszövetség) Közhasznú szervezet Adószám: Kuratórium elnök: Dános Ottó (36-30) Számlaszám: ERSTE Bank: SWIFT kód: (BIC) GIBAHUHB IBAN szám: HU Gazdasági ügyek: Pataki Ervin (36-30) ; 1052 Budapest, Piarista köz 1.; Levélcím 1364 Budapest 4. Pf: 220; Telefon/üzenetrögzítõ: (36-1) ; Internet: cím: Hivatalos órák: Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet alatt minden hétfõn óra között. (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola) Tagdíj: aktív keresõk évi 2000 Ft, nyugdíjasoknak, tanulóknak és pártoló tagoknak évi 1000 Ft. Külföldiek tagdíja 40 Euro, vagy annak megfelelõ más pénznem. Adományokat a fenti számlákon köszönettel fogadunk. Név, lakcím, adóazonosító / adószám megadása esetén adókedvezmény igénybevételéhez igazolást adunk. Befizetés a házi pénztárban a hivatalos órákban, a kiküldött csekkel, vagy banki átutalással a fenti számlákra. A Piarista Diák következõ, 69. száma szeptember hónapban jelenik meg. Lapzárta: augusztus 10, hétfõ Piarista Diák Kiadja a Magyar Piarista Diákszövetség Nyilvántartási szám: 163/440/1/2008 Szerkesztette a Sajtóbizottság: Borián Tibor, Farkas Zsolt, Posztoczky Iván Jelen lapszámunk a Nemzeti Civil Alap támogatásával készült. Tördelés: Logod Bt. Nyomda: Innova-Print Kft. Felelõs vezetõ: Komornik Ferenc 20

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa.

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. Veszprém Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. István, Gizella ősi vártán, mögöttük völgyhíd: kőszivárvány.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Kiskastély krónika. Róna Katalin

Kiskastély krónika. Róna Katalin Kiskastély krónika A BALATON DÉLI PARTJA FELŐL SOMOGY LANKÁS DOMBJAI KÖZT HALADVA, ELHAGYVA SOMOGYVÁRT, MAJD ÚJABB KIS FALVAKAT, ÉRKEZÜNK A ZSÁKFALUBA, ALSÓBOGÁTRA. A FORRÓ NYÁRI DÉLELŐTTÖN A SZÉP, RENDE-

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

A Kossuth Zsuzsa Leánykollégium Petz Lajos Kollégiumi Egysége ( kizárólag önkormányzati tulajdonban és kezelésben maradó terület )

A Kossuth Zsuzsa Leánykollégium Petz Lajos Kollégiumi Egysége ( kizárólag önkormányzati tulajdonban és kezelésben maradó terület ) 1. számú melléklet 1. oldal A Kossuth Zsuzsa Leánykollégium Petz Lajos Kollégiumi Egysége Konyha - Étterem 1. 80 férőhelyes étterem 165,0 m2 1 db 165 m2 2. Edénymosó-tároló 9,8 m2 1 db 9,8 m2 3. Iroda

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ.

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ. 8,80,,,77,,97,0,88,9 m,9 m 8, m,90 m nyílászáró csere 7,8 m W, m 8, m TERASZ,7 m,0 m ÁTJÁRÓ,7 m LÉPSÕHÁZ, ELÕ,7 m ERK,79 m, m 7,89 m nyílászáró csere HALL 7,97 m 7,80 m, m ESZ,99 m,7 m,0 KA 0, m TERASZ,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben